ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Δ. Κουτσογιάννης, Γ. Τσακαλίας, Α. Χριστοφίδης, Α. Μανέτας, Α. Σακελλαρίου, Ρ. Μαυροδήμου, Ν. Παπακώστας, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, και Θ. Ξανθόπουλος, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ημέρες Έρευνας και Τεχνολογίας '95, Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1995.

[doc_id=94]

[Ελληνικά]

Αρχικά γίνεται η ένταξη του έργου ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ στο γενικό πλαίσιο ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τομέα Υδατικών Πόρων και επισημαίνεται η σημασία του μέσω της ανάλυσης των σχετικών αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Στη συνέχεια περιγράφεται η οργάνωση του έργου, τα επίπεδα συνεργασίας μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν και το τελικό οργανόγραμμα του ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟΥ. Κατόπιν, αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι λειτουργικές συνιστώσες και η τοπολογία του δικτύου ευρείας περιοχής του ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟΥ. Επίσης, περιγράφεται ο τρόπος οργάνωσης της υδρομετεωρολογικής πληροφορίας, οι κατηγορίες δεδομένων και οι τυπικές μορφές επεξεργασίας τους. Τέλος, συνοψίζονται η μεθοδολογία του ερευνητικού έργου, με έμφαση στην ανάλυση και την ανάπτυξη λογισμικού, τα τελικά του προϊόντα, με έμφαση στο λογισμικό που αναπτύχθηκε, καθώς και στις καινοτομίες του έργου με αναφορά τόσο τον ελληνικό, όσο και το διεθνή χώρο.

PDF Πλήρες κείμενο (435 KB)

Σχετικές εργασίες:

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. N. Mamassis, K. Mazi, E. Dimitriou, D. Kalogeras, N. Malamos, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, I. L. Tsirogiannis, I. Papageorgaki, A. Papadopoulos, Y. Panagopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, G. Vitantzakis, N. Kappos, D. Katsanos, B. Psiloglou, E. Rozos, T. Kopania, I. Koletsis, and A. D. Koussis, OpenHi.net: A synergistically built, national-scale infrastructure for monitoring the surface waters of Greece, Water, 13 (19), 2779, doi:10.3390/w13192779, 2021.