Γεώργιος-Φοίβος Σαργέντης

ΕΔΙΠ, Πολιτικός Μηχανικός, Δρ. Μηχανικός
G.-F.Sargentis@itia.ntua.gr
+30-2107722586
http://www.itia.ntua.gr/~fivos/

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ
 2. Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα

Δημοσιευμένο έργο

Publications in scientific journals

 1. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis, and G.-F. Sargentis, Multi-criteria reservoir water management, Global Network for Environmental Science and Technology, 7 (3), 386–394, doi:10.30955/gnj.000394, 2005.
 2. A. Christofides, A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, G.-F. Sargentis, and K. Hadjibiros, Resolving conflicting objectives in the management of the Plastiras Lake: can we quantify beauty?, Hydrology and Earth System Sciences, 9 (5), 507–515, doi:10.5194/hess-9-507-2005, 2005.

Book chapters and fully evaluated conference publications

 1. G.-F. Sargentis, K. Hadjibiros, and A. Christofides, Plastiras lake: the impact of water level on the aesthetic value of landscape, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST), Rhodes, B, 817–824, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.
 2. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis, and G.-F. Sargentis, Multi-criteria reservoir water management, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST), Rhodes, A, 535–543, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.
 3. K. Hadjibiros, D. Koutsoyiannis, A. Katsiri, A. Stamou, A. Andreadakis, G.-F. Sargentis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and A. Valassopoulos, Management of water quality of the Plastiras reservoir, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Ceske Budejovice, Czech Republic, doi:10.13140/RG.2.1.4872.4723, 2002.

Conference publications and presentations with evaluation of abstract

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, and D. Koutsoyiannis, The scale of infrastructures as a social decision. Case study: dams in Greece, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17082, European Geosciences Union, 2018.
 2. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the Hurst-Kolmogorov behaviour in arts, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17740-1, European Geosciences Union, 2018.
 3. A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, K. Hadjibiros, A. Andreadakis, A. Stamou, A. Katsiri, G.-F. Sargentis, and A. Christofides, A multicriteria approach for the sustainable management of the Plastiras reservoir, Greece, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.23631.48801, European Geophysical Society, 2003.

Educational notes

 1. Α. Χριστοφίδης, Α. Ευστρατιάδης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Παρουσίαση ερευνητικού έργου "Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της λίμνης Πλαστήρα", 79 pages, 1 April 2003.

Academic works

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, Το αισθητικό στοιχείο στο νερό, τα υδραυλικά έργα και τα φράγματα, Διπλωματική εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1998.

Research reports

 1. Κ. Χατζημπίρος, Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Α. Κατσίρη, Α. Στάμου, Α. Βαλασσόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, Ι. Κατσίρης, Μ. Καπετανάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Κ. Νουτσόπουλος, Γ.-Φ. Σαργέντης, και Α. Χριστοφίδης, Συνοπτική έκθεση, Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα, Τεύχος 1, 23 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2002.
 2. Γ.-Φ. Σαργέντης, και Α. Χριστοφίδης, Το τοπίο της λίμνης, Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα, Τεύχος 4, 73 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2002.

Ανάλυση ερευνητικών έργων

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

  Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2008–Νοέμβριος 2011

  Προϋπολογισμός: €72 000

  Project director: Ν. Μαμάσης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση, συντήρηση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) που ανέπτυξε το ΕΜΠ για την ΕΥΔΑΠ στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας (1999-2003). Οι εργασίες αφορούν (α) στη Βάση Δεδομένων (αναβάθμιση λογισμικού, διαχείριση χρονοσειρών ποιοτικών παραμέτρων), (β) στο μετρητικό δίκτυο (επέκταση-βελτίωση- συντήρηση, εκτίμηση απωλειών υδραγωγείων), (γ) στην αναβάθμιση λογισμικού διαχείρισης δεδομένων και την προσθήκη αυτόματης επεξεργασίας τηλεμετρικών δεδομένων, (δ) στο λογισμικό Υδρονομέας (επικαιροποίηση του μοντέλου του υδροσυστήματος, επέκταση του μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης, αναβάθμιση λειτουργικών χαρακτηριστικών λογισμικού), (ε) σε υδρολογικές αναλύσεις (συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, επικαιροποίηση χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών) και (στ) στα ετήσια διαχειριστικά σχέδια (υποστήριξη στην εκπόνηση).

 1. Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάιος 2001–Ιανουάριος 2002

  Ανάθεση:

  1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας
  2. Δήμος Καρδίτσας

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Κ. Χατζημπίρος

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Η προστασία της λίμνης Πλαστήρα προϋποθέτει τη διατήρηση υψηλής ποιότητας του φυσικού τοπίου, ικανοποιητικής ποιότητας των νερών, διευθέτηση των αλληλοσυγκρουόμενων απαιτήσεων και χρήσεων νερού και καθιέρωση αποτελεσματικής διαχείρισης. Για το σκοπό αυτό ερευνάται η υδρολογία της λεκάνης, γίνεται συλλογή γεωγραφικών, μετεωρολογικών και ενεργειακών δεδομένων, γίνεται μελέτη και επεξεργασία δεδομένων ισοζυγίου, και καταστρώνεται στοχαστικό μοντέλο για την υποστήριξη εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης. Πραγματοποιείται ανάλυση του φυσικού τοπίου, προσδιορισμός των αρνητικών επιδράσεων (νεκρά δένδρα, ζώνη διακύμανσης) και ποσοτικοποίηση με χρήση GIS. Επίσης, γίνεται αξιολόγηση ποιοτικών παραμέτρων, εκτίμηση της ποιοτικής κατάστασης και καθορισμός των ποιοτικών στόχων, απογραφή των πηγών ρύπανσης, προτάσεις για περιορισμό της, και κατάστρωση υδροδυναμικού μοντέλου με έμφαση στην τροφική κατάσταση. Τελος, προτείνονται σενάρια ασφαλούς απόληψης.

Ανάλυση δημοσιευμένου έργου

Publications in scientific journals

 1. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis, and G.-F. Sargentis, Multi-criteria reservoir water management, Global Network for Environmental Science and Technology, 7 (3), 386–394, doi:10.30955/gnj.000394, 2005.

  [Πολυκριτηριακή διαχείριση ταμιευτήρων]

  Το φράγμα Πλαστήρα κατασκευάστηκε στο τέλος της δεκαετίας 1950 κυρίως για παραγωγή ενέργειας, αλλά κάλυψε μερικώς και αρδευτικές και υδροδοτικές ανάγκες στην πεδιάδα της Θεσσαλίας. Αργότερα η θέση αναδείχτηκε ως ζώνη περιβαλλοντικής διατήρησης, εξαιτίας των αξιών της οικολογίας και του τοπίου, ενώ αναπτύχθηκαν και τουριστικές δραστηριότητες γύρω από τον ταμιευτήρα. Η άρδευση των γεωργικών εκτάσεων, η ύδρευση, ο τουρισμός, και η διατήρηση του οικοσυστήματος, της ποιότητας νερού και του τοπίου έχουν αποτελέσει αλληλοσυγκρουόμενους στόχους για πολλά χρόνια. Η καλή διαχείριση απαιτεί πολυκριτηριακή λήψη αποφάσεων. Χρησιμοποιώντας αποτελέσματα από υδρολογική ανάλυση, μοντέλα ποιότητας νερού και αποτίμηση της ποιότητας του τοπίου, φαίνεται δυνατό να κατασκευαστεί ένας πολυκριτηριακός πίνακας με αποτίμηση των διαφορετικών κριτηρίων/δεικτών για διάφορες εναλλακτικές τιμές της ελάχιστης στάθμης, η οποία αποτελεί καθοριστική μεταβλητή απόφασης. Ωστόσο, η λήψη αποφάσεων πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονός ότι τα διαφορετικά κριτήρια είναι δύσκολο να εκφραστούν σε μια κοινή βάση και, κατά συνέπεια, η απόφαση ενέχει στοιχεία υποκειμενικότητας.

  Σχετικές εργασίες:

  • [2] Εργασία εστιασμένη στη λογική των πολυκριτηριακών αποφάσεων.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/704/1/documents/2006GnestPlastiras.pdf (114 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://www.gnest.org/Journal/Vol7_No3.htm

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Sarkar, A., & M. Chakrabarti, Feasibility of corridor between Singhalilla National Park and Senchal Wild Life Sanctuary: a study of five villages between Poobong and 14th Mile Village, Parks, Peace and Partnerships Conf., Waterton, Canada, 2007
  2. Chakrabarti, M., and S. K. Datta, Evolving an effective management information system to monitor co-management of forests, Economic and Political Weekly, 44(18), 53-60, 2009.
  3. Vassoney, E., A. M. Mochet, and C. Comoglio, Use of multicriteria analysis (MCA) for sustainable hydropower planning and management, Journal of Environmental Management, 196, 48–55, doi:10.1016/j.jenvman.2017.02.067, 2017.

 1. A. Christofides, A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, G.-F. Sargentis, and K. Hadjibiros, Resolving conflicting objectives in the management of the Plastiras Lake: can we quantify beauty?, Hydrology and Earth System Sciences, 9 (5), 507–515, doi:10.5194/hess-9-507-2005, 2005.

  [Επίλυση αντικρουόμενων στόχων στη διαχείριση της λίμνης Πλαστήρα: μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η ομορφιά;]

  Εξετάζονται οι δυνατότητες διαχείρισης των υδατικών πόρων της λίμνης Πλαστήρα, ενός τεχνητού ταμιευτήρα στην Κεντρική Ελλάδα. Η λίμνη και το γύρω τοπίο υποβαθμίζονται αισθητικά όταν πέφτει η στάθμη του νερού, και η απαίτηση διατήρησης υψηλής ποιότητας του τοπίου αποτελεί μια από τις αντικρουόμενες χρήσεις νερού, με τις άλλες να είναι η άρδευση, η ύδρευση και η υδροηλεκτρική παραγωγή. Η εν λόγω περιβαλλοντική χρήση και, σε μικρότερο βαθμό, η απαίτηση για επαρκή ποιότητα νερού, έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ετήσιας απόληψης. Έτσι, η επιτρεπόμενη διακύμανση της στάθμης του ταμιευτήρα δεν ορίζεται από τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του ταμιευτήρα, αλλά από μια πολυκριτηριακή απόφαση, με τα τρία κριτήρια να είναι η μεγιστοποίηση της απόληψης νερού, η εξασφάλιση επαρκούς ποιότητας και η διατήρηση υψηλής ποιότητας του φυσικού τοπίου. Κάθε ένα από τα τρία κριτήρια αναλύεται χωριστά. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται σε έναν πολυκριτηριακό πίνακα, που βοηθά στην κατανόηση των επιπτώσεων των εναλλακτικών αποφάσεων. Επισκοπούνται διάφορες μέθοδοι επίλυσης συγκρούσεων, συγκεκριμένα η θέληση για πληρωμή, οι ηδονικές τιμές και η πολυκριτηριακή ανάλυση. Οι εν λόγω μέθοδοι προσπαθούν να ποσοτικοποιήσουν μη ποσοτικά μεγέθη ποιότητας, και το συμπέρασμα είναι ότι δεν παρέχουν απαραίτητα κάποιο πλεονέκτημα σε σχέση με το να λαμβάνονται αποφάσεις με βάση τη λογική.

  Σημείωση:

  Η δημοσίευση είναι σε ελεύθερη πρόσβαση και επιτρέπεται η αναπαραγωγή και τροποποίησή της σύμφωνα με τους όρους της άδειας Creative Commons NonCommercial ShareAlike 2.5.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/683/1/documents/2005HESSPlastiras.pdf (404 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.5194/hess-9-507-2005

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Chung, E. S., and K. S. Lee, A social-economic-engineering combined framework for decision making in water resources planning, Hydrology and Earth System Sciences, 13, 675-686, 2009.
  2. Parisopoulos, G. A., M. Malakou, and M. Giamouri, Evaluation of lake level control using objective indicators: The case of Micro Prespa, Journal of Hydrology, 367(1-2), 86-92, 2009.
  3. #Romanescu, G., C. Stoleriu, and A. Lupascu, Morphology of the lake basin and the nature of sediments in the area of Red Lake (Romania), Annals of the University of Oradea – Geography Series, XX(1), 44-57, 2010.
  4. #Sargentis G. F., V. Symeonidis, and N. Symeonidis, Rules and methods for the development of a prototype landscape (Almyro) in north Evia by the creation of a thematic park, Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2011), Rhodes, Greece, 2011.
  5. Shamsudin, S., A. A. Rahman and Z. B. Haron, Water level evaluation at Southern Malaysia reservoir using fuzzy composite programming, International Journal of Engineering and Advanced Technology, 2(4), 127-132, 2013.
  6. #Romanescu, G., C. C. Stoleriu, and A. Enea, Water management, Limnology of the Red Lake, Romania, Springer, 2013.
  7. Zhang, T., W. H. Zeng, S. R. Wang, and Z. K. Ni, Temporal and spatial changes of water quality and management strategies of Dianchi Lake in southwest China, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 1493-1502, doi:10.5194/hess-18-1493-2014, 2014.
  8. Zhang, T., W. H. Zeng, and F. L. Yang, Applying a BP neural network approach to the evolution stage classification of China Rift Lakes, International Journal of Modeling and Optimization, 4(6), 450-454, 2014.
  9. Tegos, M., I. Nalbantis, and A. Tegos, Environmental flow assessment through integrated approaches, European Water, 60, 167-173, 2017.

Book chapters and fully evaluated conference publications

 1. G.-F. Sargentis, K. Hadjibiros, and A. Christofides, Plastiras lake: the impact of water level on the aesthetic value of landscape, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST), Rhodes, B, 817–824, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.

  [Λίμνη Πλαστήρα: η επίπτωση της στάθμης του νερού στην αισθητική αξία του τοπίου]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1005/1/documents/srcosmos.pdf (1136 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Stamou, A. I., K. Hadjibiros, A. Andreadakis and A. Katsiri, Establishing minimum water level for Plastiras reservoir (Greece) combining water quality modelling with landscape aesthetics, Environmental Modeling and Assessment, 12(3), 157-170, 2007.
  2. #Sargentis G. F., V. Symeonidis, and N. Symeonidis, Rules and methods for the development of a prototype landscape (Almyro) in north Evia by the creation of a thematic park, Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2011), Rhodes, Greece, 2011.

 1. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis, and G.-F. Sargentis, Multi-criteria reservoir water management, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST), Rhodes, A, 535–543, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.

  [Πολυκριτηριακή ανάλυση στη διαχείριση των νερών ταμιευτήρα]

  Το φράγμα Πλαστήρα κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950, κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας ωστόσο και μέρος των αρδευτικών αναγκών της Θεσσαλικής πεδιάδας. Αργότερα, η περιοχή επιλέχθηκε ως ζώνη περιβαλλοντικής προστασίας λόγω της οικολογικής της αξίας και της αξίας του τοπίου, ενώ τουριστικές δραστηριότητες αναπτύχθηκαν γύρω από τον ταμιευτήρα. Για πολλά έτη, η άρδευση των γεωργικών περιοχών, η υδροηλεκτρική παραγωγή, η παροχή πόσιμου νερού, ο τουρισμός, η ποιότητα του νερού της λίμνης και η προστασία του τοπίου έχουν, ολοφάνερα, υπάρξει αντικρουόμενοι στόχοι. Η καλή διαχείριση θα απαιτούσε μια πολυκριτηριακή διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν ότι η ακανόνιστη εκροή νερού είχε ως συνέπεια μια έντονη διακύμανση της στάθμης του ταμιευτήρα. Η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να βελτιωθεί με μια ορθολογική διαχείριση των απολήψεων. Κατά τα φαινόμενα, η υψηλότερη απόληψη νερού συνεπάγεται, ταυτόχρονα, μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας και άρδευση μεγαλύτερων εκτάσεων γεωργικής γης. Ωστόσο, η ενεργειακή και αρδευτική ζήτηση είναι μερικών ανταγωνιστικές μεταξύ τους, εξαιτίας της διαφορετικής χρονικής κατανομής των εκροών. Από την άλλη πλευρά, η υψηλή απόληψη συνεπάγεται χαμηλότερη στάθμη νερού στον ταμιευτήρα, μειώνοντας έτσι την ομορφιά του τοπίου και υποβαθμίζοντας την τροφική κατάσταση της λίμνης. Αυτή η υποβάθμιση επηρεάζει το τουριστικό δυναμικό καθώς και την ποιότητα του πόσιμου νερού που τροφοδοτείται από τον ταμιευτήρα. Μια πολυκριτηριακή προσέγγιση χρησιμοποιεί διαφορετικά σενάρια για την ελάχιστη επιτρεπτή στάθμη του ταμιευτήρα, εφόσον εφαρμοστεί μια σταθερή ετήσια απόληψη. Η έννοια της ελάχιστης στάθμης είναι ένα απλό και λειτουργικό εργαλείο, δεδομένου ότι είναι εύκολα αντιληπτό από τον κόσμο, που εύκολα πιστοποιείται και εντάσσεται σε νομοθετικές ρυθμίσεις. Η ετήσια ποσότητα του νερού που θα μπορούσε να είναι διαθέσιμη είναι συνάρτηση της ελάχιστης επιτρεπόμενης στάθμης. Η ποιότητα του νερού εξαρτάται από την τροφική κατάσταση της λίμνης, κυρίως από τη συγκέντρωση της χλωροφύλλης-α, η οποία καθορίζει το καθεστώς ευτροφισμού. Αυτή εκτιμάται μέσω μοντέλων προσομοίωσης της ποιότητας του νερού, λαμβάνοντας υπόψη ρυπαντικά φορτία όπως νιτρικά και φωσφορικά. Η αποτίμηση του τοπίου εξαρτάται σημαντικά από τη στάθμη του νερού στη λίμνη, καθώς σε χαμηλές στάθμες αποκαλύπτεται μια νεκρή ζώνη μεταξύ της επιφάνειας του νερού και της γύρω βλάστησης. Όταν η νεκρή ζώνη είναι έντονη, μοιάζει χωρίς ζωή, ενώ η λίμνη φαντάζει σχεδόν άδεια. Η ποσοτικοποίηση της οπτικής αυτής επίπτωσης δεν είναι εύκολη, είναι ωστόσο δυνατός ο καθορισμός μιας αντιστοιχίας μεταξύ της αισθητικής αποτίμησης του τοπίου και της ελάχιστης επιτρεπόμενης στάθμης του ταμιευτήρα. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα υδρολογικής ανάλυσης, μοντέλων ποιότητας νερού και αποτίμησης του τοπίου, φαίνεται δυνατή η κατασκευή ενός πολυκριτηριακού πίνακα, στον οποίο περιγράφονται τα διαφορετικά κριτήρια ως προς τις εναλλακτικές επιλογές, καθώς και της γραφικής παράστασης τριών σχετικών αριθμητικών δεικτών σε σχέση με την ελάχιστη επιτρεπόμενη στάθμη. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία της απόφασης πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η σύγκριση ή η συνένωση των δεικτών που αντιστοιχούν στα διαφορετικά κριτήρια της εν λόγω ανάλυσης εμπεριέχει έναν βαθμό αυθαιρεσίας. Ακόμη πιο αντικειμενικές αποφάσεις θα ήταν δυνατές εφόσον τα διαφορετικά οφέλη και κόστη μπορούσαν να αποτιμηθούν με βάση μια κοινή μονάδα μέτρησης. Επιπλέον, η διαχείριση θα είναι ευαίσθητη έναντι διαφορετικών κοινωνικών πιέσεων.

  Σχετικές εργασίες:

  • [1] Μεταγενέστερη και πληρέστερη έκδοση.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/682/1/documents/2005CestRhodesPlastiras.pdf (141 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Stamou, A.I., K. Hadjibiros, A. Andreadakis and A. Katsiri, Establishing minimum water level for Plastiras reservoir (Greece) combining water quality modelling with landscape aesthetics, Environmental Modeling and Assessment, 12(3), 157-170, 2007.
  2. #Sargentis G. F., V. Symeonidis, and N. Symeonidis, Rules and methods for the development of a prototype landscape (Almyro) in north Evia by the creation of a thematic park, Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2011), Rhodes, Greece, 2011.

 1. K. Hadjibiros, D. Koutsoyiannis, A. Katsiri, A. Stamou, A. Andreadakis, G.-F. Sargentis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and A. Valassopoulos, Management of water quality of the Plastiras reservoir, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Ceske Budejovice, Czech Republic, doi:10.13140/RG.2.1.4872.4723, 2002.

  [Διαχείριση της ποιότητας νερού του ταμιευτήρα Πλαστήρα]

  Συζητώνται τα προβλήματα που σχετίζονται με τον καθορισμό της "ασφαλούς" ελάχιστης στάθμης ενός ταμιευτήρα, ο οποίος εξυπηρετεί πολλαπλούς και ανταγωνιστικούς σκοπούς (παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευση, άρδευση και αναψυχή). Μια πλήρης προσέγγιση του προβλήματος λαμβάνει υπόψη της τρία διαφορετικά κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο είναι η ποσότητα νερού. Αναλύονται τα διαθέσιμα, μακρού μήκους, δείγματα απορροής ώστε να προσδιοριστούν αειφορικά σενάρια στάθμης για τα αντίστοιχα επίπεδα ζήτησης που πρέπει να ικανοποιηθούν. Το δεύτερο κριτήριο είναι η οικολογία και το τοπίο, όπου διερευνάται κατά ποιον τρόπο οι διακυμάνσεις της στάθμης του ταμιευτήρα επιδρούν στην παρόχθια βλάστηση της λίμνης. Συζητώνται οι επιπτώσεις έναντι των αισθητικών, τουριστικών και οικονομικών χρήσεων. Το τρίτο κριτήριο είναι η ποιότητα του νερού, όπου εξετάζεται κατά ποιον τρόπο οι διακυμάνσεις των αποθεμάτων επηρεάζουν τη χημική και βιολογική κατάσταση της λίμνης. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε ένα μονοδιάστατο μοντέλο ευτροφισμού. Με σύνθεση των παραπάνω, καθορίζεται η ελάχιστη στάθμη του ταμιευτήρα, εφαρμόζοντας πολυκριτηριακή ανάλυση.

  Σημείωση:

  Περίληψη της εργασίας αναδημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης "Ερημοποίηση - Επιστημονικές εργασίες Ελλήνων συγγραφέων", επιμέλεια Ο. Βαρελίδης, Ν. Γιάσογλου και Σ. Λιβέρης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα 2004.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/546/1/documents/2002TsehiaPlastiras.pdf (241 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4872.4723

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Spanoudaki, K., and A. Stamou, The prospects of developing integrated ecological models for the needs of the WFD 2000/60, Proceedings of the International Conference for the Restoration and Protection of the Environment V, Mykonos, 2004.
  2. #Stamou, A. I., K. Nanou-Giannarou, and K. Spanoudaki, Best modeling practices in the application of the Directive 2000/60 in Greece, Proc. 3rd IASME/WSEAS Int. Conf. on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development, 388-397, 2007.
  3. Stamou, A.I., K. Hadjibiros, A. Andreadakis, and A. Katsiri, Establishing minimum water level for Plastiras reservoir (Greece) combining water quality modelling with landscape aesthetics, Environmental Modeling and Assessment, 12(3), 157-170, 2007.

Conference publications and presentations with evaluation of abstract

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, and D. Koutsoyiannis, The scale of infrastructures as a social decision. Case study: dams in Greece, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17082, European Geosciences Union, 2018.

  Πλήρες κείμενο:

 1. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the Hurst-Kolmogorov behaviour in arts, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17740-1, European Geosciences Union, 2018.

  Πλήρες κείμενο:

 1. A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, K. Hadjibiros, A. Andreadakis, A. Stamou, A. Katsiri, G.-F. Sargentis, and A. Christofides, A multicriteria approach for the sustainable management of the Plastiras reservoir, Greece, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.23631.48801, European Geophysical Society, 2003.

  [Πολυκριτηριακή προσέγγιση για την αειφορική διαχείριση του ταμιευτήρα Πλαστήρα]

  Ο ταμιευτήρας Πλαστήρα, ο οποίος βρίσκεται στη Δυτική Θεσσαλία, είναι ένα έργο πολλαπλού σκοπού που χρησιμοποιείται για άρδευση, ύδρευση, ηλεκτροπαραγωγή και αναψυχή. Η σημασία της τελευταίας αυξάνει διαρκώς, καθώς το τοπίο του ταμιευτήρα ελκύει πολλούς τουρίστες. Οι παραπάνω χρήσεις είναι ανταγωνιστικές και οδηγούν σε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο πρόβλημα διαχείρισης του νερού. Πρόσφατα, επιχειρήθηκε μια διεπιστημονική ανάλυση, η οποία αποσκοπούσε στον προσδιορισμό μιας ορθολογικής και βιώσιμης πολιτικής διαχείρισης της λίμνης Πλαστήρα. Αυτή συνίσταται στον καθορισμό μιας ελάχιστης επιτρεπόμενης στάθμης υδροληψίας και, επιπρόσθετα, μιας κατάλληλης πολιτικής απολήψεων. Έως τώρα, η στάθμη του ταμιευτήρα είχε ένα εύρος διακύμανσης 16 m, το οποίο επηρέαζε αρνητικά τόσο το τοπίο, εξαιτίας της εμφάνισης μιας νεκρής από βλάστηση ζώνης, όσο και την ποιότητα του νερού. Υλοποιήθηκαν τριών ειδών αναλύσεις, ώστε να προσδιοριστεί η μεταβολή των αντίστοιχων κριτηρίων ως συνάρτηση της ελάχιστης επιτρεπόμενης στάθμης. Το πρώτο κριτήριο ήταν η ασφαλής ετήσια επίδοση για διάφορα επίπεδα αξιοπιστίας, η οποία εκτιμήθηκε μέσω ενός μοντέλου στοχαστικής προσομοίωσης της λειτουργίας του ταμιευτήρα. Το δεύτερο κριτήριο ήταν η μέση θερινή συγκέντρωση της χλωροφύλλης-α (ως δείκτη του ευτροφικού καθεστώτος της λίμνης), η οποία εκτιμήθηκε βάσει ενός μονοδιάστατου μοντέλου ευτροφισμού. Το τελευταίο κριτήριο ήταν η αισθητική του τοπίου. Η σχετική μελέτη εστιάστηκε στις επιπτώσεις της μεταβολής της στάθμης και καθόρισε πέντε ζώνες διακύμανσης για το χαρακτηρισμό της ποιότητας του τοπίου. Μετά από πολυκριτηριακή ανάλυση και σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και το κοινό, επιλέχθηκαν μια συγκεκριμένη τιμή ελάχιστης επιτρεπόμενης στάθμης και μια συγκεκριμένη πολιτική απολήψεων, η θεσμική κατοχύρωση των οποίων έχει ήδη δρομολογηθεί.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.23631.48801

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Gounaridis, D., and G. N. Zaimes, GIS-based multicriteria decision analysis applied for environmental issues: the Greek experience, International Journal of Applied Environmental Sciences, 7(3), 307–321, 2012.

Educational notes

 1. Α. Χριστοφίδης, Α. Ευστρατιάδης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Παρουσίαση ερευνητικού έργου "Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της λίμνης Πλαστήρα", 79 pages, 1 April 2003.

  Σημείωση:

  Διαφάνειες από παρουσίαση του έργου στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος "Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από υδραυλικά έργα".

  Πλήρες κείμενο:

Academic works

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, Το αισθητικό στοιχείο στο νερό, τα υδραυλικά έργα και τα φράγματα, Διπλωματική εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1998.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/431/1/documents/1998sargentis.pdf (33830 KB)

Research reports

 1. Κ. Χατζημπίρος, Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Α. Κατσίρη, Α. Στάμου, Α. Βαλασσόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, Ι. Κατσίρης, Μ. Καπετανάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Κ. Νουτσόπουλος, Γ.-Φ. Σαργέντης, και Α. Χριστοφίδης, Συνοπτική έκθεση, Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα, Τεύχος 1, 23 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2002.

  Η λίμνη Πλαστήρα είναι ταμιευτήρας που χρησιμοποιείται για άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και τουρισμό. Οι χρήσεις αυτές είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους και καθιστούν το πρόβλημα της διαχείρισης του νερού ιδιαίτερα πολύπλοκο. Σ' αυτή την έκθεση παρουσιάζεται συνολικά το πρόβλημα, συνοψίζονται τα κύρια σημεία των τριών συνιστωσών του έργου, δηλαδή της υδρολογικής μελέτης, της ποιοτικής μελέτης, και της μελέτης του τοπίου, πραγματοποιείται συγκερασμός των αλληλοσυγκρουόμενων απαιτήσεων, και προτείνονται σχετικά σενάρια απόληψης νερού.

  Σχετικό έργο: Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα

  Πλήρες κείμενο:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Andreadakis, A., K. Noutsopoulos, and E. Gavalaki, Assessment of the water quality of Lake Plastira through mathematical modelling for alternative management scenarios, Global Nest: the International Journal, 5(2), pp 99-105, 2003.
  2. #Karalis, S. and A . Chioni, 1-D Hydrodynamic modeling of Greek lakes and reservoirs, Ch. 59 in Environmental Hydraulics, Proceedings of the 6th International Symposium on Environmental Hydraulics (ed. by A. I . Stamou), Athens, Greece, 397–401, 2010.
  3. Kalavrouziotis, I. K., A. Τ. Filintas, P. H. Koukoulakis, and J. N. Hatzopoulos, Application of multicriteria analysis in the management and planning of treated municipal wastewater and sludge reuse in agriculture and land development: the case of Sparti’s wastewater treatment plant, Greece, Fresenius Environmental Bulletin, 20(2), 287-295, 2011.

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, και Α. Χριστοφίδης, Το τοπίο της λίμνης, Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα, Τεύχος 4, 73 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2002.

  Η στάθμη της λίμνης Πλαστήρα παρουσιάζει έντονη διακύμανση λόγω των απολήψεων νερού. Συγκεκριμένα, η στάθμη μεταβάλλεται από τη στάθμη υπερχείλισης (792 m), ως τη στάθμη υδροληψίας (776 m). Η διακύμανση αυτή αλλοιώνει σημαντικά την όψη του τοπίου. Σ' αυτό το τεύχος εξετάζεται η αισθητική του τοπίου της λίμνης, και κυρίως η αισθητική επίδραση της μεταβολής της στάθμης. Το συμπέρασμα είναι ότι για στάθμες περίπου 786 m ή μεγαλύτερες το τοπίο παρουσιάζει ελάχιστες αλλοιώσεις και όλοι οι παρατηρητές το αντιλαμβάνονται ως υπέροχο. Για μικρότερες στάθμες, και μέχρι περίπου 782 m, το τοπίο παρουσιάζει σημαντική αλλοίωση, κυρίως λόγω της νεκρής ζώνης που αποκαλύπτει η ελάττωση της στάθμης· οι περισσότεροι μη τακτικοί παρατηρητές το βρίσκουν όμορφο, αλλά πολλοί μόνιμοι κάτοικοι και τακτικοί επισκέπτες εντοπίζουν προβλήματα. Για ακόμα μικρότερες στάθμες, μόνο οι μη τακτικοί παρατηρητές μπορεί να βρουν ικανοποιητικό το τοπίο, και μόνο σε μερικές θέσεις παρατήρησης. Εκτός από τη μεταβολή της στάθμης, εντοπίζονται και αισθητικά προβλήματα στο δρόμο, στα πλεούμενα, στα κτίρια, στις πινακίδες και στη φωτορύπανση, και διαπιστώνεται η ανάγκη προστασίας της περιοχής. Επίσης, γίνονται ορισμένες προκαταρκτικές προτάσεις για τη δημιουργία τουριστικών αξιοθέατων και υποδομής που να ταιριάζουν στη φυσιογνωμία του τοπίου.

  Σχετικό έργο: Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα

  Πλήρες κείμενο: