Παραγωγή χωρικά συνεπών συνθετικών δεδομένων βροχής

H. S. Wheater, V. S. Isham, C. Onof, R. E. Chandler, P. J. Northrop, P. Guiblin, S. M. Bate, D. R. Cox, and D. Koutsoyiannis, Generation of spatially consistent rainfall data, Technical Report 204, Generation of spatially consistent rainfall data, Ανάδοχος: Imperial College, London, 170 pages, doi:10.13140/RG.2.1.3791.1286, University College London, London, 2000.

[Παραγωγή χωρικά συνεπών συνθετικών δεδομένων βροχής]

[doc_id=114]

[Αγγλικά]

Αναπτύχθηκε μια συλλογή μοντέλων βροχής με ευρείες δυνατότητες εφαρμογής, για την παραγωγή εισόδων σε κατανεμημένα ή συγκεντρωτικά υδρολογικά μοντέλα με βάση δεδομένα από ραντάρ και βροχομετρικούς σταθμούς. Στα εργαλεία αυτά περιλαμβάνονται χωροχρονικά μοντέλα βροχής, γενικευμένα γραμμικά μοντέλα και υβριδικά μοντέλα. Στα χωροχρονικά μοντέλα, η βροχή αναπαριστάνεται σε συνεχή χώρο και χρόνο και έτσι μπορεί να συναθροιστεί σε οποιαδήποτε απαιτούμενη χωρική ή χρονική κλίμακα. Με ιδιαίτερους τρόπους μοντελοποιούνται αφενός η εσωτερική χωροχρονική δομή των επεισοδίων βροχής και αφετέρου η χρονική ακολουθία των επεισοδίων βροχής. Τα γενικευμένα γραμμικά μοντέλα αναπαριστάνουν τη σημειακή βροχόπτωση σε ένα αριθμό σημείων χρησιμοποιώντας επεκτάσεις της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να ληφθούν υπόψη οποιεσδήποτε επεξηγηματικές μεταβλητές (π.χ. υψόμετρο, επιδράσεις ομβροσκιάς, απόσταση από τη θάλασσα) καθώς και η χρονική εξάρτηση (π.χ., προηγούμενη βροχή). Τα μοντέλα αυτά είναι επομένως εξαιρετικά ευέλικτα και μπορούν να ενσωματώσουν τη χωρική μη-στασιμότητα και χρονικές μακροπρόθεσμες κλιματικές επιδράσεις. Η υβριδική προσέγγιση, η οποία αναπτύχθηκε για περιπτώσεις περιορισμένης διαθεσιμότητας δεδομένων, χρησιμοποιεί την τεχνική του χωροχρονικού επιμερισμού της βροχής.

PDF Πλήρες κείμενο (4204 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3791.1286

Σχετικό έργο: Παραγωγή χωρικά συνεπών συνθετικών δεδομένων βροχής

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, C. Onof, and H. S. Wheater, Multivariate rainfall disaggregation at a fine timescale, Water Resources Research, 39 (7), 1173, doi:10.1029/2002WR001600, 2003.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Chandler, R.E., and H.S. Wheater, Analysis of rainfall variability using generalized linear models, A case study from the west of Ireland, Water Resources Research, 38(10), 1192, 2002.
2. Wheater, H.S., Progress in and prospects for fluvial flood modelling, Philos. Trans. Roy. Soc., A, 360 (1796), 1409-1431, 2002.
3. Wheater, H.S., R.E. Chandler, C.J. Onof, V.S. Isham, E. Bellone, C. Yang, D. Lekkas, G. Lourmas & M.L. Segond, Spatial-temporal rainfall modelling for flood risk estimation, Stochastic Environmental Research & Risk Assessment, 19(6), 403-416, 2005.
4. Yang, C, R.E. Chandler, V.S. Isham and H.S. Wheater, Spatial-temporal rainfall simulation using generalized linear models, Water Resources Research, 41(11), W11415, 2005.
5. Yang, C., R.E. Chandler, V.S. Isham and H.S. Wheater, Quality control for daily observational rainfall series in the UK, Water and Environment Journal, 20(3), 185-193, 2006
6. #Paulson, K.S., and X. Zhang, The simulation of rain fade on arbitrary microwave link networks, Proceedings of European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2009, art. no. 5067637, 350-354, 2009.
7. Segond, M.-L., and C. Onof, Modelling of space-time rainfall for three UK regions, Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Water Management, 162 (2), 147-158, 2009.
8. #Qin, J., M. Leonard, G. Kuczera, M. Thyer, A. Metcalfe and M. Lambert, A high-resolution hierarchical space-time framework for single storm events and its application for short-term rainfall forecasting, IAHS Publication 333, 330-340, 2009.
9. Paulson, K., L. Luini, N. Jeannin, B. Gremont and R. Watson, A review of Channel simulators for heterogeneous microwave networks, IEEE Antennas and Propagation Magazine, 2012.
10. Kaczmarska, J., V. Isham and C. Onof, Point process models for fine-resolution rainfall, Hydrological Sciences Journal, 59 (11), 1972-1991,2014.
11. Trombe, P. J., P. Pinson and H. Madsen, Automatic classification of offshore wind regimes with weather radar observations, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, , 7 (1), 116-125, 10.1109/JSTARS.2013.2252604, 2014.
12. Jung, Y., H. Kim, J. Baik and M. Choi, Rain-gauge network evaluations using spatiotemporal correlation structure for semi-mountainous regions, Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences, 25 (2), 267-278, 2014.
13. Kaczmarska, J.M., V.S. Isham and P. Northrop, Local generalised method of moments: An application to point process-based rainfall models, Environmetrics, 26 (4), 312-325, 2015.