Πολυμεταβλητός επιμερισμός βροχόπτωσης σε λεπτή χρονική κλίμακα

D. Koutsoyiannis, C. Onof, and H. S. Wheater, Multivariate rainfall disaggregation at a fine timescale, Water Resources Research, 39 (7), 1173, doi:10.1029/2002WR001600, 2003.

[Πολυμεταβλητός επιμερισμός βροχόπτωσης σε λεπτή χρονική κλίμακα]

[doc_id=561]

[Αγγλικά]

Προτείνεται μια μεθοδολογία για το χωροχρονικό επιμερισμό της βροχόπτωσης. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει το συνδυασμό διάφορων μονομεταβλητών και πολυμεταβλητών μοντέλων βροχής, που λειτουργούν σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες, σε ένα πλαίσιο επιμερισμού, με βάση το οποίο μπορούν να τροποποιηθούν κατάλληλα τα εξαγόμενα των μοντέλων λεπτότερης κλίμακας σε τρόπο ώστε να γίνουν συνεπή με δεδομένες χρονοσειρές αραιότερης χρονικής κλίμακας. Οι δυνατές εφαρμογές της μεθοδολογίας περιλαμβάνουν τόσο τον εμπλουτισμό ιστορικών χρονοσειρών όσο και τη γέννηση προσομοιωμένων χρονοσειρών βροχής. Ειδικότερα, η μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί για να παραχθούν συνεπείς ωριαίες χρονοσειρές βροχόπτωσης σε περιπτώσεις που διατίθενται μόνο ημερήσια δεδομένα. Επιπλέον, σε ένα πλαίσιο προσομοίωσης, η μεθοδολογία παρέχει τη δυνατότητα, ξεκινώντας από προσομοιωμένες ημερήσιες χρονοσειρές (οι οποίες μπορεί να ενσωματώνουν χωρική και χρονική μη στασιμότητα), να παραχθούν συνθετικά πεδία βροχής λεπτότερης χρονικής κλίμακας. Η μεθοδολογία ελέγχεται μέσω της εφαρμογής της στον επιμερισμό ιστορικών ημερήσιων δεδομένων πέντε βροχομετρικών σταθμών σε ωριαίες χρονοσειρές. Οι συγκρίσεις δείχνουν ότι η μεθοδολογία διατηρεί τα σημαντικά στατιστικά χαρακτηριστικά της ωριαίας βροχόπτωσης, όπως τις περιθώριες ροπές, τις χρονικές και χωρικές συσχετίσεις, και τις αναλογίες ξηρών και βροχερών διαστημάτων, ενώ επιπλέον αναπαράγει ικανοποιητικά τα ιστορικά υετογραφήματα.

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1029/2002WR001600

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, and Th. Xanthopoulos, A dynamic model for short-scale rainfall disaggregation, Hydrological Sciences Journal, 35 (3), 303–322, doi:10.1080/02626669009492431, 1990.
2. D. Koutsoyiannis, A nonlinear disaggregation method with a reduced parameter set for simulation of hydrologic series, Water Resources Research, 28 (12), 3175–3191, doi:10.1029/92WR01299, 1992.
3. D. Koutsoyiannis, and E. Foufoula-Georgiou, A scaling model of storm hyetograph, Water Resources Research, 29 (7), 2345–2361, doi:10.1029/93WR00395, 1993.
4. D. Koutsoyiannis, A stochastic disaggregation method for design storm and flood synthesis, Journal of Hydrology, 156, 193–225, doi:10.1016/0022-1694(94)90078-7, 1994.
5. D. Koutsoyiannis, and D. Pachakis, Deterministic chaos versus stochasticity in analysis and modeling of point rainfall series, Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 101 (D21), 26441–26451, doi:10.1029/96JD01389, 1996.
6. D. Koutsoyiannis, and A. Manetas, Simple disaggregation by accurate adjusting procedures, Water Resources Research, 32 (7), 2105–2117, doi:10.1029/96WR00488, 1996.
7. D. Koutsoyiannis, Optimal decomposition of covariance matrices for multivariate stochastic models in hydrology, Water Resources Research, 35 (4), 1219–1229, doi:10.1029/1998WR900093, 1999.
8. D. Koutsoyiannis, and C. Onof, A computer program for temporal rainfall disaggregation using adjusting procedures (HYETOS), 25th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 2, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.33488.10243, European Geophysical Society, 2000.
9. H. S. Wheater, V. S. Isham, C. Onof, R. E. Chandler, P. J. Northrop, P. Guiblin, S. M. Bate, D. R. Cox, and D. Koutsoyiannis, Generation of spatially consistent rainfall data, Technical Report 204, Generation of spatially consistent rainfall data, Ανάδοχος: Imperial College, London, 170 pages, doi:10.13140/RG.2.1.3791.1286, University College London, London, 2000.
10. D. Koutsoyiannis, Coupling stochastic models of different time scales, Water Resources Research, 37 (2), 379–391, doi:10.1029/2000WR900200, 2001.
11. D. Koutsoyiannis, and C. Onof, Rainfall disaggregation using adjusting procedures on a Poisson cluster model, Journal of Hydrology, 246, 109–122, 2001.
12. P. Fytilas, Multivariate rainfall disaggregation at a fine time scale, Diploma thesis, 180 pages, Università di Roma "La Sapienza", Roma, 2002.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, An entropic-stochastic representation of rainfall intermittency: The origin of clustering and persistence, Water Resources Research, 42 (1), W01401, doi:10.1029/2005WR004175, 2006.
2. D. Koutsoyiannis, and A. Langousis, Precipitation, Treatise on Water Science, edited by P. Wilderer and S. Uhlenbrook, 2, 27–78, doi:10.1016/B978-0-444-53199-5.00027-0, Academic Press, Oxford, 2011.
3. Χ. Ιωάννου, Γ. Τσεκούρας, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Στοχαστική ανάλυση και προσομοίωση υδρομετεωρολογικών διεργασιών για τη βελτιστοποίηση ενός υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου, doi:10.13140/RG.2.1.3787.0327, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, 2013.
4. G. Tsekouras, and D. Koutsoyiannis, Stochastic analysis and simulation of hydrometeorological processes associated with wind and solar energy, Renewable Energy, 63, 624–633, doi:10.1016/j.renene.2013.10.018, 2014.
5. A. Efstratiadis, Y. Dialynas, S. Kozanis, and D. Koutsoyiannis, A multivariate stochastic model for the generation of synthetic time series at multiple time scales reproducing long-term persistence, Environmental Modelling and Software, 62, 139–152, doi:10.1016/j.envsoft.2014.08.017, 2014.
6. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Hydrological modelling of temporally-varying catchments: Facets of change and the value of information, Hydrological Sciences Journal, 60 (7-8), 1438–1461, doi:10.1080/02626667.2014.982123, 2015.
7. D. Koutsoyiannis, Generic and parsimonious stochastic modelling for hydrology and beyond, Hydrological Sciences Journal, 61 (2), 225–244, doi:10.1080/02626667.2015.1016950, 2016.
8. F. Lombardo, E. Volpi, D. Koutsoyiannis, and F. Serinaldi, A theoretically consistent stochastic cascade for temporal disaggregation of intermittent rainfall, Water Resources Research, 53 (6), 4586–4605, doi:10.1002/2017WR020529, 2017.
9. P. Kossieris, C. Makropoulos, C. Onof, and D. Koutsoyiannis, A rainfall disaggregation scheme for sub-hourly time scales: Coupling a Bartlett-Lewis based model with adjusting procedures, Journal of Hydrology, 556, 980–992, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.07.015, 2018.
10. P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic synthesis approximating any process dependence and distribution, Stochastic Environmental Research & Risk Assessment, 32 (6), 1493–1515, doi:10.1007/s00477-018-1540-2, 2018.
11. I. Tsoukalas, S.M. Papalexiou, A. Efstratiadis, and C. Makropoulos, A cautionary note on the reproduction of dependencies through linear stochastic models with non-Gaussian white noise, Water, 10 (6), 771, doi:10.3390/w10060771, 2018.
12. I. Tsoukalas, A. Efstratiadis, and C. Makropoulos, Building a puzzle to solve a riddle: A multi-scale disaggregation approach for multivariate stochastic processes with any marginal distribution and correlation structure, Journal of Hydrology, 575, 354–380, doi:10.1016/j.jhydrol.2019.05.017, 2019.
13. D. Koutsoyiannis, and P. Dimitriadis, Towards generic simulation for demanding stochastic processes, Sci, 3, 34, doi:10.3390/sci3030034, 2021.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Wheater, H.S., Progress in and prospects for fluvial flood modelling, Philos. Trans. Roy. Soc., A, 360 (1796), 1409-1431, 2002.
2. Paulson, K.S., Fractal interpolation of rain rate time series, Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 109 (D22), D22102, 2004.
3. #Frost, A. J., R. Srikanthan and P. S. P. Cowpertwait, Stochastic Generation of Point Rainfall Data at Subdaily Timescales: A Comparison of DRIP and NSRP, ISBN 1 920813 14 4, CRC for Catchment Hydrology, 2004.
4. Gyasi-Agyei, Y., Stochastic disaggregation of daily rainfall into one-hour time scale, Journal of Hydrology, 309, 178-190, 2005.
5. #Blöschl, G., Statistical upscaling and downscaling in hydrology, Encyclopedia of Hydrological Sciences, Ch. 9, Part 1. Theory, Organization and Scale, M. G. Anderson (ed.) 2061–2080, John Wiley and Sons, Chichester, 2005.
6. #Frost, A. J., R. Srikanthan and P. S. P. Cowpertwait, Stochastic generation of point rainfall data at sub-daily timescales: A comparison of DRIP and NSRP, Proceedings, MODSIM05 - International Congress on Modelling and Simulation: Advances and Applications for Management and Decision Making, 1813-1819, 2005.
7. Cowpertwait, P.S.P., A spatial-temporal point process model of rainfall for the Thames catchment, UK, Journal of Hydrology, 330(3-4), 586-595, 2006.
8. Cowpertwait, P.S.P., T. Lockie and M.D. Davies, A stochastic spatial-temporal disaggregation model for rainfall, Journal of Hydrology New Zealand, 45(1), 1-12, 2006.
9. Mehrotra, R., R. Srikanthan and A. Sharma, A comparison of three stochastic multi-site precipitation occurrence generators, Journal of Hydrology, 331(1-2), 280-292, 2006.
10. Wu, S.-J., Y.-K. Tung and J.-C. Yang, Stochastic generation of hourly rainstorm events, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 21(2), 195-212, 2006.
11. Debele, B., R. Srinivasan and J. Yves Parlange, Accuracy evaluation of weather data generation and disaggregation methods at finer timescales, Advances in Water Resources, 30(5), 1286-1300, 2007.
12. Brommundt, J., and A. Bardossy, Spatial correlation of radar and gauge precipitation data in high temporal resolution, Advances in Geosciences, 10, 103-109, 2007.
13. Versace, P., B. Sirangelo and D.L. De Luca, A space-time generator for rainfall nowcasting: The PRAISEST model, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 5(2), 749-783, 2008.
14. Sivakumar, B., and A. Sharma, A cascade approach to continuous rainfall data generation at point locations, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 22(4), 451-459, 2008.
15. Choi, J., S.A. Socolofsky and F. Olivera, Hourly disaggregation of daily rainfall in Texas using measured hourly precipitation at other locations, Journal of Hydrologic Engineering, 13(6), 476-487, 2008.
16. Haberlandt, U., A.-D. Ebner von Eschenbach and I. Buchwald, A space-time hybrid hourly rainfall model for derived flood frequency analysis, Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., 5, 2459–2490, 2008.
17. Klein, B., A. Schumann and M. Pahlow, Application of multivariate statistical methods in flood protection planning for river basins: The river Unstrut case study, Wasser Wirtschaft, 98 (11), 29-34, 2008.
18. Zhang, J., R.R. Murch, M.A. Ross, A.R. Ganguly and M. Nachabe, Evaluation of statistical rainfall disaggregation methods using rain-gauge information for West-Central Florida, Journal of Hydrologic Engineering, 13 (12), 1158-1169, 2008.
19. Haberlandt, U., A.-D. Ebner Von Eschenbach and I. Buchwald, A space-time hybrid hourly rainfall model for derived flood frequency analysis, Hydrology and Earth System Sciences, 12 (6), 1353-1367, 2008.
20. #Petry, U., Y. Hundecha, M. Pahlow and A. Schumann, Generation of severe flood scenarios by stochastic rainfall in combination with a rainfall runoff model, 4th International Symposium on Flood Defence, Managing Flood Risk, Reliability and Vulnerability, Toronto, Ontario, Canada, 2008.
21. Debele, B., R. Srinivasan and J.Y. Parlange, Hourly analyses of hydrological and water quality simulations using the ESWAT model, Water Resources Management, 23 (2), 303-324, 2009.
22. Serinaldi, F., A multisite daily rainfall generator driven by bivariate copula-based mixed distributions, J. Geophys. Res., 114, D10103, doi:10.1029/2008JD011258, 2009.
23. Nijssen, D., A. Schumann, M. Pahlow and B. Klein, Planning of technical flood retention measures in large river basins under consideration of imprecise probabilities of multivariate hydrological loads, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 9, 1349-1363, 2009.
24. Wu, S. J., Y. K. Tung, and J. C. Yang, Incorporating daily rainfall to derive at-site hourly depth-duration-frequency relationships, Journal of Hydrologic Engineering, 14 (9), 992-1001, 2009.
25. Segond, M. L., H. S. Wheater and C. Onof, Investigation of the performance of a simple rainfall disaggregation scheme using semi-distributed hydrological modelling of the Lee catchment, UK, Hydrology Research, 41 (2), 134-144, 2010.
26. Serinaldi, F., Multifractality, imperfect scaling and hydrological properties of rainfall time series simulated by continuous universal multifractal and discrete random cascade models, Nonlin. Processes Geophys., 17, 697-714, doi: 10.5194/npg-17-697-2010, 2010.
27. #Veneziano, D., and A. Langousis, Scaling and fractals in hydrology, ch. 4 in Advances in Data-Based Approaches for Hydrologic Modeling and Forecasting, 107-244, World Scientific, 2010.
28. #Haberlandt, U., Y. Hundecha, M. Pahlow and A. H. Schumann, Rainfall Generators for Application in Flood Studies, Flood Risk Assessment and Management, 117-147, DOI: 10.1007/978-90-481-9917-4_7, Springer, 2011.
29. #Klein, B., A. H. Schumann and M. Pahlow, Copulas – new risk assessment methodology for dam safety, Flood Risk Assessment and Management, 149-185, DOI: 10.1007/978-90-481-9917-4_8, Springer, 2011.
30. Safeeq, M., and A. Fares, Accuracy evaluation of ClimGen weather generator and daily to hourly disaggregation methods in tropical conditions, Theoretical and Applied Climatology, 106 (3-4), 321-341, 2011.
31. Derakhshana, H., and N. Talebbeydokhti, Rainfall disaggregation in non-recording gauge stations using space-time information system, Scientia Iranica, 18 (5), 995-1001, 2011.
32. #Schumann, A. H., M. Pahlow, D. Nijssen and B. Klein, Imprecise probabilities to specify hydrological loads for flood risk management, IAHS-AISH Publication, 347, 22-28, 2011.
33. #Willems, P., J. Olsson, K. Arnbjerg-Nielsen, S. Beecham, A. Pathirana, I. Bulow Gregersen, H. Madsen, V.-T.-V. Nguyen, Practices and Impacts of Climate Change on Rainfall Extremes and Urban Drainage, IWA Publishing, London, 2012.
34. #Astutik, S., N. Iriawan and S. Suhartono, Hybrid state-space model and adjusting procedure based on Bayesian approaches for spatio-temporal rainfall disaggregation, ICSSBE 2012 - Proceedings, 2012 International Conference on Statistics in Science, Business and Engineering: "Empowering Decision Making with Statistical Sciences", art. no. 6396520, 24-27, 2012.
35. Astutik, S., N. Iriawan, G. Nair and S. Suhartono, Bayesian state space modeling for spatio-temporal rainfall disaggregation, International Journal of Applied Mathematics and Statistics, 37 (7), 26-37, 2013.
36. Vormoor, K., and T. Skaugen, Temporal disaggregation of daily temperature and precipitation grid data for Norway, Journal of Hydrometeorology, 14, 989–999, 2013.
37. Lu, Y., and X. S. Qin, Multisite rainfall downscaling and disaggregation in a tropical urban area, Journal of Hydrology, 509, 55-65, 2014.
38. Yusop, Z., H. Nasir and F. Yusof, Disaggregation of daily rainfall data using Bartlett Lewis Rectangular Pulse model: a case study in central Peninsular Malaysia, Environmental Earth Sciences, 71 (8), 3627-3640, 2014.
39. Ryo, M., O. C. S. Valeriano, S. Kanae and T.D. Ngoc, Temporal downscaling of daily gauged precipitation by application of a satellite product for flood simulation in a poorly gauged basin and its evaluation with multiple regression analysis, Journal of Hydrometeorology, 15 (2), 563-580, 2014.
40. #Lane, S. N., M. Bakker, D. Balin, B. Lovis and B. Regamey, Climate and human forcing of Alpine River flow, Proceedings of the International Conference on Fluvial Hydraulics, RIVER FLOW 2014, 7-15, 2014.
41. #Wang, G.Q., L. He, T.J. Li and B.D. Cai-Wang, Daily rainfall disaggregation at one-hour timescale for hydrologic modeling in the xiaoli river basin, 6th International Conference on Environmental Informatics, ISEIS 2007, art. no. 6071079, 2014.
42. #Montesarchio, V., D. Orlando, D. Del Bove, F. Napolitano and S. Magnaldi, Evaluation of optimal rain gauge network density for rainfall-runoff modelling, AIP Conference Proceedings, 1648, art. no. 190004, 2015.
43. Müller, H. and U. Haberlandt, Temporal Rainfall Disaggregation with a Cascade Model: From Single-Station Disaggregation to Spatial Rainfall, J. Hydrol. Eng., 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001195, 04015026, 2015.
44. Förster, K., F. Hanzer, B. Winter, T. Marke, and U. Strasser, An open-source MEteoroLOgical observation time series DISaggregation Tool (MELODIST v0.1.1), Geoscientific Model Development, 9, 2315-2333, doi:10.5194/gmd-9-2315-2016, 2016.
45. Li, X., A. Meshgi, X. Wang, J. Zhang, S. H. X. Tay, G. Pijcke, N. Manocha, M. Ong, M. T. Nguyen, and V. Babovic, Three resampling approaches based on method of fragments for daily-to-subdaily precipitation disaggregation, International Journal of Climatology, doi:10.1002/joc.5438, 2018.
46. Onof, C., and L.-P. Wang, Modelling rainfall with a Bartlett–Lewis process: New developments, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2019-406, 2019.

Κατηγορίες: Στοχαστικός επιμερισμός, Μοντέλα βροχής, Στοχαστική