Τεχνική Υδρολογία

Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, Τεχνική Υδρολογία, Εκδοση 3, 418 pages, doi:10.13140/RG.2.1.4856.0888, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1999.

[doc_id=115]

[Ελληνικά]

Το βιβλίο αποτελείται από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο δίνονται οι γενικές έννοιες και οι ορισμοί (υδρολογία, νερό και ιδιότητές του, υδρολογικός κύκλος), και ένα συνοπτικό ιστορικό της υδρολογίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Εντάσσεται η υδρολογική επιστήμη στο γενικότερο επιστημονικό και τεχνολογικό πλαίσιο και οριοθετούνται οι σχέσεις της με τα υδραυλικά έργα και τη διαχείριση υδροσυστημάτων. Τέλος, αναλύονται οι χωρικές και χρονικές κλίμακες της υδρολογίας και οι μέθοδοι που ακολουθούνται, και σκιαγραφείται η υδρολογική πληροφορία. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, το φυσικό και μετεωρολογικό τους πλαίσιο, τις μετρικές ιδιότητες και τη μέτρησή τους, την επεξεργασία της βροχομετρικής πληροφορίας, και την ανάλυση των ισχυρών βροχοπτώσεων. Το τρίτο κεφάλαιο μελετά την εξάτμιση και τη διαπνοή, το φυσικό και μετεωρολογικό τους πλαίσιο τις μεθόδους εκτίμησής τους με φυσικά θεμελιωμένες αλλά και εμπειρικές μεθόδους, και ποσοτικοποιεί την έννοια του υδατικού ισοζυγίου. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην κατακράτηση και τη διήθηση και τον τρόπο εκτίμησής τους. Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζεται η επιφανειακή απορροή και ειδικότερα οι μηχανισμοί και η προέλευσή της, το υδρογράφημα και οι συνιστώσες του, τα χαρακτηριστικά των λεκανών απορροής, οι μέθοδοι μέτρησης της απορροής και η επεξεργασία των υδρομετρικών δεδομένων. Τέλος το έκτο κεφάλαιο δίνει μια εισαγωγή στην υπόγεια υδρολογία εξετάζοντας ειδικότερα τα πορώδη μέσα και τους υδροφορείς, τις βασικές αρχές της υπόγειας ροής, τα μαθηματικά μοντέλα υπόγειων ροών, τη συμμετοχή των υπόγειων νερών στο υδατικό ισοζύγιο και την εκμετάλλευση των υπόγειων νερών.

PDF Πλήρες κείμενο:

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://hdl.handle.net/11419/5888

Σημείωση:

Το βιβλίο καλύπτει ύλη του μαθήματος "Τεχνική Υδρολογία" της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και έχει χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό σύγγραμμα από το 1996-97 (πρώτη έκδοση), μέχρι το 1999-2000. Επίσης έχει χρησιμοποιηθεί ως σύγγραμμα και για το Τμήμα Γεωγραφίας και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, and G. Baloutsos, Analysis of a long record of annual maximum rainfall in Athens, Greece, and design rainfall inferences, Natural Hazards, 22 (1), 29–48, doi:10.1023/A:1008001312219, 2000.
2. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and K. Georgakakos, Uncertainty assessment of future hydroclimatic predictions: A comparison of probabilistic and scenario-based approaches, Journal of Hydrometeorology, 8 (3), 261–281, doi:10.1175/JHM576.1, 2007.
3. D. Koutsoyiannis, and A. Langousis, Precipitation, Treatise on Water Science, edited by P. Wilderer and S. Uhlenbrook, 2, 27–78, doi:10.1016/B978-0-444-53199-5.00027-0, Academic Press, Oxford, 2011.
4. N. Mamassis, A. Efstratiadis, and E. Apostolidou, Topography-adjusted solar radiation indices and their importance in hydrology, Hydrological Sciences Journal, 57 (4), 756–775, doi:10.1080/02626667.2012.670703, 2012.
5. A. Tegos, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, A parametric model for potential evapotranspiration estimation based on a simplified formulation of the Penman-Monteith equation, Evapotranspiration - An Overview, edited by S. Alexandris, 143–165, doi:10.5772/52927, InTech, 2013.
6. E. Rozos, C. Makropoulos, and C. Maksimovic, Rethinking urban areas: an example of an integrated blue-green approach, Water Science and Technology: Water Supply, 13 (6), 1534–1542, doi:10.2166/ws.2013.140, 2013.
7. N. Efthimiou, S. Alexandris, C Karavitis, and N. Mamassis, Comparative analysis of reference evapotranspiration estimation between various methods and the FAO56 Penman - Monteith procedure, European Water, 42 (19-34), 2013.
8. G. Tsekouras, and D. Koutsoyiannis, Stochastic analysis and simulation of hydrometeorological processes associated with wind and solar energy, Renewable Energy, 63, 624–633, doi:10.1016/j.renene.2013.10.018, 2014.
9. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Flood design recipes vs. reality: can predictions for ungauged basins be trusted?, Natural Hazards and Earth System Sciences, 14, 1417–1428, doi:10.5194/nhess-14-1417-2014, 2014.
10. N. Mamassis, D. Panagoulia, and A. Novcovic, Sensitivity analysis of Penman evaporation method, Global Network for Environmental Science and Technology, 16 (4), 628–639, 2014.
11. A. Tegos, N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, A parsimonious regional parametric evapotranspiration model based on a simplification of the Penman-Monteith formula, Journal of Hydrology, 524, 708–717, doi:10.1016/j.jhydrol.2015.03.024, 2015.
12. A. Tegos, A. Efstratiadis, N. Malamos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Evaluation of a parametric approach for estimating potential evapotranspiration across different climates, Agriculture and Agricultural Science Procedia, 4, 2–9, doi:10.1016/j.aaspro.2015.03.002, 2015.
13. D. Koutsoyiannis, and S.M. Papalexiou, Extreme rainfall: Global perspective, Handbook of Applied Hydrology, Second Edition, edited by V.P. Singh, 74.1–74.16, McGraw-Hill, New York, 2017.
14. A. Tegos, H. Tyralis, D. Koutsoyiannis, and K. H. Hamed, An R function for the estimation of trend signifcance under the scaling hypothesis- application in PET parametric annual time series, Open Water Journal, 4 (1), 66–71, 6, 2017.
15. A. Tegos, N. Malamos, A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, A. Karanasios, and D. Koutsoyiannis, Parametric modelling of potential evapotranspiration: a global survey, Water, 9 (10), 795, doi:10.3390/w9100795, 2017.
16. G. Papaioannou, A. Efstratiadis, L. Vasiliades, A. Loukas, S.M. Papalexiou, A. Koukouvinos, I. Tsoukalas, and P. Kossieris, An operational method for Floods Directive implementation in ungauged urban areas, Hydrology, 5 (2), 24, doi:10.3390/hydrology5020024, 2018.
17. D. Koutsoyiannis, Rethinking climate, climate change, and their relationship with water, Water, 13 (6), 849, doi:10.3390/w13060849, 2021.
18. D. Koutsoyiannis, Stochastics of Hydroclimatic Extremes - A Cool Look at Risk, Εκδοση 3, ISBN: 978-618-85370-0-2, 391 pages, doi:10.57713/kallipos-1, Kallipos Open Academic Editions, Athens, 2023.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Niadas, I.A., Regional flow duration curve estimation in small ungauged catchments using instantaneous flow measurements and a censored data approach, Journal of Hydrology, 314(1-4), 48-66, 2005.
2. Veneziano, D., A. Langousis and P. Furcolo, Multifractality and rainfall extremes: A review, Water Resources Research, 42(6), W06D15, 2006.
3. Lombardo, F., F. Napolitano and F Russo, On the use of radar reflectivity for estimation of the areal reduction factor, Natural Hazards and Earth System Sciences, 6(3), 377-386, 2006.
4. Montesarchio, V., F. Lombardo, and F. Napolitano, Rainfall thresholds and flood warning: An operative case study, Natural Hazards and Earth System Sciences, 9(1), 135-144, 2009.
5. #Μπότσης, Δ., και Π. Λατινόπουλος, Ανάλυση συχνότητας εμφάνισης ραγδαίων βροχοπτώσεων και πλημμυρικών απορροών σε ορεινές υδρολογικές λεκάνες, Πρακτικά Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ& ΕΕΔΥΠ «Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών» (Επιμ. Α. Λιακόπουλος, Β. Κανακούδης, Ε. Αναστασιάδου-Παρθενίου, Β. Τσιχριντζής), Βόλος, 139-146, 2009.
6. #Παπαϊωάννου, Γ., Φ. Μάρης και Α. Λουκάς, Εκτίμηση της διάβρωσης της ορεινής λεκάνης απορροής του ποταμού Κόσυνθου, Πρακτικά Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ& ΕΕΔΥΠ «Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών» (Επιμ. Α. Λιακόπουλος, Β. Κανακούδης, Ε. Αναστασιάδου-Παρθενίου, Β. Τσιχριντζής), Βόλος, 453-460, 2009.
7. #Veneziano, D., and A. Langousis, Scaling and fractals in hydrology, ch. 4 in Advances in Data-Based Approaches for Hydrologic Modeling and Forecasting, 107-244, World Scientific, 2010.
8. #Mentzafou, A., and E. Dimitriou, Distributed hydrological and water quality modelling to analyze the fate of nitrate along a transboundary river, Recent Researches in Environment and Biomedicine: Proceedings of the 6th International Conference on Energy and Development - Environment - Biomedicine (EDEB '12); Proceedings of the 3rd International Conference on Geography and Geology (GEO '12), Vouliagmeni, Athens, Greece, 79-84, 2012.
9. Maris, F. P., A new innovative Decision support system using fuzzy reasoning for the estimation of mountainous watersheds torrential risk (tor-sys). The case of River Kosynthos, Fresenius Environmental Bulletin, 21 (9 A), 2711-2721, 2012.
10. #Μάρης, Φ., Π. Μαχτής και Α. Βασιλείου, Εκτίμηση της διάβρωσης της ορεινής λεκάνης απορροής του φράγματος Μεσοβούνου , Πρακτικά 2ου Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ-ΕΕΔΥΠ "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων προς την Αειφόρο Ανάπτυξη" (Επιμ.: Π. Χ. Γιαννόπουλος και Α. Α. Δήμας) , 1238-1249, Πάτρα, 2012.
11. #Γαλαζούλας, Ε., και Χ. Πεταλάς, Διερεύνηση της εξέλιξης των ποσοτικών χαρακτηριστικών ενός παράκτιου υδροφόρου σε συνθήκες μακροχρόνιας υπερεκμετάλλευσης και επεισοδίων ξηρασίας , Πρακτικά 2ου Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ-ΕΕΔΥΠ "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων προς την Αειφόρο Ανάπτυξη" (Επιμ.: Π. Χ. Γιαννόπουλος και Α. Α. Δήμας) , 390-399, Πάτρα, 2012.
12. Pisinaras, V., C. Petalas, V. A. Tsihrintzis and G. P. Karatzas, Integrated modeling as a decision-aiding tool for groundwater management in a Mediterranean agricultural watershed, Hydrological Processes, 27 (14), 1973-1987, 2013.
13. #Charchousi, D., V. K. Tsoukala and M. P. Papadopoulou, Benchmarking methodologies for water footprint calculation in agriculture, Win4Life Conference, Tinos Island, Greece, 2013.
14. Samaras, D. A., A. Reif and K. Theodoropoulos, Evaluation of radiation-based reference evapotranspiration models under different Mediterranean climates in Central Greece, Water Resources Management, 28 (1), 207-225, 2014.
15. Charchousi, D., V. K. Tsoukala and M. P. Papadopoulou, How evapotranspiration process may affect the estimation of water footprint indicator in agriculture?, Desalination and Water Treatment, 10.1080/19443994.2014.934118, 2014.
16. #Tsitroulis, I., K. Voudouris, A. Vasileiou, C. Mattas, M. Sapountzis, and F. Maris, Flood hazard assessment and delimitation of the likely flood hazard zones of the upper part in Gallikos river basin, Bulletin of the Geological Society of Greece, Vol. L, 995-1005, Proceedings of the 14th International Congress, Thessaloniki, 2016.

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Υδρομετεωρολογία