Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ αστικής ανάπτυξης και ζήτησης νερού: Η συμβολή των σύγχρονων τεχνολογιών ανακύκλωσης

E. Rozos, S. Baki, D. Bouziotas, and C. Makropoulos, Exploring the link between urban development and water demand: The impact of water-aware technologies and options, Computing and Control for the Water Industry (CCWI) 2011, Exeter, UK, CCWI2011-311, University of Exeter, 2011.

[Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ αστικής ανάπτυξης και ζήτησης νερού: Η συμβολή των σύγχρονων τεχνολογιών ανακύκλωσης]

[doc_id=1152]

[Αγγλικά]

Στον συμβατικό πολεοδομικό σχεδιασμό όλη η ζήτηση νερού καλύπτεται αποκλειστικά από πόσιμο νερό και το χρησιμοποιημένο νερό θεωρείται ως λύματα που απομακρύνονται μέσω του αποχετευτικού δικτύου. Ένα από τα μειονεκτήματα αυτής της πρακτικής είναι ότι η επέκταση της αστικής ζώνης επιφέρει επιπλέον φορτίο στις υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υπέρβαση της παροχετευτικότητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η απαιτούμενη αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών είναι αργή και δυνητικά πολύ δαπανηρή. Από την άλλη πλευρά, τα σύγχρονα αποκεντρωμένα συστήματα ανακύκλωσης νερού και συλλογής ομβρίων επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση του νερού σε κλίμακα νοικοκυριού ή γειτονιάς. Αυτές οι τεχνολογίες μειώνουν το φορτίο στις υποδομές και ελαχιστοποιούν την ανάγκη για αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών, μειώνοντας έτσι το κόστος της αστικής ανάπτυξης. Σε μια προσπάθεια να ποσοτικοποιηθούν τα πιθανά οφέλη των τεχνολογιών αυτών συνδυάστηκε ένα μοντέλο κύκλου αστικού νερού με ένα μοντέλο χρήσης γης βασισμένο στα κυψελοειδή αυτόματα (Celular Automata). Το μοντέλο χρήση γης παράγει τα σενάρια της αστικής ανάπτυξης, τα οποία στη συνέχεια αξιολογούνται με τη χρήση του μοντέλου κύκλου αστικού νερού. Η αξιολόγηση βασίζεται σε δείκτες όπως η ζήτηση πόσιμου νερού, η μέγιστη απορροή ομβρίων και ο όγκος των παραγόμενων υγρών αποβλήτων. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η αναπαράσταση της εξέλιξης αυτών των δεικτών ως συνάρτηση της αστικής ανάπτυξης για την περίπτωση συμβατικών και καινοτόμων τεχνολογιών/πρακτικών.

PDF Πλήρες κείμενο (476 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. S. Baki, I. Koutiva, and C. Makropoulos, A hybrid artificial intelligence modelling framework for the simulation of the complete, socio-technical, urban water system, 2012 International Congress on Environmental Modelling and Software, Managing Resources of a Limited Planet, Leipzig, International Environmental Modelling and Software Society, 2012.
2. E. Rozos, and C. Makropoulos, Source to tap urban water cycle modelling, Environmental Modelling and Software, 41, 139–150, doi:10.1016/j.envsoft.2012.11.015, Elsevier, 1 March 2013.
3. D. Bouziotas, E. Rozos, and C. Makropoulos, Water and the City: Exploring links between urban growth and water demand management., Journal of Hydroinformatics, 17 (2), doi:10.2166/hydro.2014.053, 2015.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Tong Thi Hoang Duong, Avner Adin, David Jackman, Peter van der Steen, Kala Vairavamoorthy, Urban water management strategies based on a total urban water cycle model and energy aspects – Case study for Tel Aviv, Urban Water Journal, Vol. 8, Iss. 2, 2011.