Σημειώσεις Βελτιστοποίησης Συστημάτων Υδατικών Πόρων - Μέρος 1

Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Βελτιστοποίησης Συστημάτων Υδατικών Πόρων - Μέρος 1, Εκδοση 2, 91 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2000.

[doc_id=200]

[Ελληνικά]

Η σειρά σημειώσεων περιέχει πέντε κεφάλαια. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο αποσαφηνίζονται οι έννοιες των συστημάτων υδατικών πόρων και της βελτιστοποίησης, με χρήση παραδειγμάτων και αναφορά τυπικών προβλημάτων βελτιστοποίησης, ενώ επισκοπούνται και οι γενικές αρχές ανάπτυξης μοντέλων. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα οικονομικά μεγέθη των συστημάτων υδατικών πόρων και αναλύει τους συντελεστές οφέλους και κόστους των υδροσυστημάτων, τους χρόνους απόσβεσης, και τις έννοιες της τεχνικο-οικονομικής ανάλυσης και της ανάλυσης οφέλους-κόστους. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση εννοιών, μεθόδων βελτιστοποίησης και άλγεβρας μητρώων, με έμφαση στις συνθήκες και την αναζήτηση ακροτάτων σε μονοδιάστατα και πολυδιάστατα προβλήματα, χωρίς και με περιορισμούς. Γίνεται ειδική αναφορά στη λύση ελάχιστων τετραγώνων γραμμικών συστημάτων με εφαρμογή στην προσαρμογή υδρολογικού μοντέλου. Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετάται η υδρολογική αβεβαιότητα στα συστήματα υδατικών πόρων και η αντιμετώπισή της με τη γενική μεθοδολογία της στοχαστικής προσομοίωσης, μονομεταβλητής ή πολυμεταβλητής. Ως ειδική εφαρμογή, αναλύεται η χρήση στοχαστικών μοντέλων στη γέννηση συνθετικών εισροών και την προσομοίωση ταμιευτήρων. Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στο συνδυασμό προσομοίωσης και μη γραμμικής βελτιστοποίησης. Συζητούνται οι αλγόριθμοι αναζήτησης τοπικού και ολικού ακροτάτου και οι τυπικοί μη γραμμικοί επιλυτές. Ως εφαρμογή μελετάται η κατάρτιση βέλτιστου παραμετρικού κανόνα λειτουργίας συστήματος ταμιευτήρων.

PDF Πλήρες κείμενο:

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Σημείωση:

Οι σημειώσεις καλύπτουν ύλη του μαθήματος "Βελτιστοποίηση Συστημάτων Υδατικών Πόρων" που διδάσκεται στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων".

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. Κ. Μαντούδη, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Μοντέλο ισοζυγίου υδρολογικής λεκάνης με χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας, Τεχνικά Χρονικά, 24 (1-3), 43–52, 2004.