Διερεύνηση μεθόδων αναζήτησης ολικού βελτίστου σε προβλήματα υδατικών πόρων

Α. Ευστρατιάδης, Διερεύνηση μεθόδων αναζήτησης ολικού βελτίστου σε προβλήματα υδατικών πόρων, MSc thesis, 139 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάιος 2001.

[doc_id=446]

[Ελληνικά]

Διερευνώνται οι μέθοδοι αναζήτησης ολικού βελτίστου μη γραμμικών συναρτήσεων χωρίς περιορισμούς. Αρχικά ορίζεται το πρόβλημα ολικής βελτιστοποίησης, το οποίο αντιμετωπίστηκε σε πρώτη φάση με κλασικά αναλυτικά μαθηματικά και σε δεύτερη φάση με προσδιοριστικές αριθμητικές τεχνικές. Στη συνέχεια πραγματοποιείται λεπτομερής βιβλιογραφική επισκόπηση των σύγχρονων προσεγγίσεων του προβλήματος ολικής βελτιστοποίησης. Ακολούθως παρουσιάζεται ένα πρωτότυπο σχήμα βελτιστοποίησης, ο εξελικτικός αλγόριθμος ανόπτησης-απλόκου, ο οποίος αναπτύχθηκε στα πλαίσια της εργασίας. Ο αλγόριθμος αυτός ενσωματώνει με αποτελεσματικό τρόπο τις αρχές της προσομοιωμένης ανόπτησης στη γνωστή μέθοδο κατερχόμενου απλόκου, εφαρμόζοντας ορισμένες ευρετικές στρατηγικές με στόχο την αποφυγή εγκλωβισμού του σε τοπικά ακρότατα. Τα επόμενα δύο κεφάλαια αναφέρονται στην αξιολόγηση των κυριότερων μεθοδολογιών ολικής βελτιστοποίησης, βάσει θεωρητικών και πραγματικών προβλημάτων από τον χώρο των υδατικών πόρων. Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι την καλύτερη επίδοση, τόσο από πλευράς ακρίβειας εντοπισμού του ολικού βελτίστου όσο και από πλευράς ταχύτητας, παρουσίασαν η ανασχηματιζόμενη σύνθετη εξέλιξη, η οποία είναι μια σχετικά πρόσφατη και ήδη καταξιωμένη μέθοδος, καθώς και ο εξελικτικός αλγόριθμος ανόπτησης-απλόκου. Η εργασία ολοκληρώνεται με μια σύνοψη των κυριοτέρων συμπερασμάτων και τη διατύπωση ορισμένων προτάσεων στην κατεύθυνση της βελτίωσης του εξελικτικού αλγορίθμου ανόπτησης-απλόκου.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σχετικές εργασίες:

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. E. Rozos, A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Calibration of a semi-distributed model for conjunctive simulation of surface and groundwater flows, Hydrological Sciences Journal, 49 (5), 819–842, doi:10.1623/hysj.49.5.819.55130, 2004.
2. A. Efstratiadis, Y. Dialynas, S. Kozanis, and D. Koutsoyiannis, A multivariate stochastic model for the generation of synthetic time series at multiple time scales reproducing long-term persistence, Environmental Modelling and Software, 62, 139–152, doi:10.1016/j.envsoft.2014.08.017, 2014.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Hendershot, Z. V., A differential evolution algorithm for automatically discovering multiple global optima in multidimensional, discontinuous spaces, Proceedings of the 15th Midwest Artificial Intelligence and Cognitive Science Conference, 2004.
2. #Hendershot, Z. V., and F. W. Moore, MultiDE: A simple, powerful differential evolution algorithm for finding multiple global optima, Proceedings of the 7th International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference, 2004.
3. Charizopoulos, N., A. Psilovikos, and E. Zagana, A lumped conceptual approach for modeling hydrological processes: the case of Scopia catchment area, Central Greece, Environmental Earth Sciences, 76:18, doi:10.1007/s12665-017-6967-0, 2017.

Κατηγορίες: Βελτιστοποίηση