Αποτίμηση της αξιοπιστίας των κλιματικών προγνώσεων με βάση συγκρίσεις με ιστορικές χρονοσειρές

D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and S.M. Papalexiou, Assessment of the reliability of climate predictions based on comparisons with historical time series, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 09074, doi:10.13140/RG.2.2.16658.45768, European Geosciences Union, 2008.

[Αποτίμηση της αξιοπιστίας των κλιματικών προγνώσεων με βάση συγκρίσεις με ιστορικές χρονοσειρές]

[doc_id=850]

[Αγγλικά]

Καθώς η διαψευσιμότητα είναι ένα ουσιώδες στοιχείο της επιστήμης (Karl Popper), πολλοί έχουν αμφισβητήσει την επιστημονική βάση των κλιματολογικών προβλέψεων βασιζόμενοι στο ότι δεν είναι διαψεύσιμες ή επιβεβαιώσιμες προς το παρόν. Αυτή η κριτική προκύπτει από το επιχείρημα ότι είναι ανάγκη να περιμένουμε αρκετές δεκαετίες πριν να μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο αξιόπιστες είναι οι προβλέψεις. Ωστόσο, στοιχεία διαψευσιμότητας ήδη υπάρχουν, δεδομένου ότι πολλά από τα αποτελέσματα των κλιματικών μοντέλων περιέχουν χρονοσειρές για χρονικές περιόδους στο παρελθόν. Ειδικότερα, τα μοντέλα του IPCC Third Assessment Report (TAR) έχουν προβάλει το μελλοντικό κλίμα αρχίζοντας από το 1990. Άρα, υπάρχει μια 18χρονη περίοδος για την οποία η σύγκριση των αποτελεσμάτων των μοντέλων και της πραγματικότητας είναι δυνατή. Στην πράξη, τα εξαγόμενα των κλιματικών μοντέλων ανάγονται σε λεπτότερες χωρικές κλίμακες (downscaling) και εξάγονται συμπεράσματα για την εξέλιξη του κλίματος σε διάφορες περιοχές. Έτσι, είναι ουσιώδες να γίνουν τέτοιες συγκρίσεις σε κλίμακα περιοχής και σημειακή παρά σε κλίμακα πλανητική ή ημισφαιρίου. Σε αυτή τη μελέτη έχουμε αντλήσει ιστορικές χρονοσειρές θερμοκρασίας και κατακρήμνισης μήκους τουλάχιστον 100 ετών από ένα αριθμό σταθμών από όλο τον κόσμο. Επίσης αντλήσαμε τα εξαγόμενα από ένα αριθμό κλιματικών μοντέλων, εξαγάγαμε τις χρονοσειρές σε σημεία των κανάβων των μοντέλων που είναι πλησιέστερα στον κάθε σταθμό και παραγάγαμε μια χρονοσειρά για τη θέση του κάθε σταθμού με τη μέθοδο της βέλτιστης γραμμικής παρεμβολής. Τέλος, για να αποτιμήσουμε την αξιοπιστία των προγνώσεων των μοντέλων, συγκρίναμε τα ιστορικά δεδομένα με τα αποτελέσματα των μοντέλων χρησιμοποιώντας διάφορους στατιστικούς δείκτες, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η μακροπρόθεσμη μεταβλητότητα, για κλίμακες από μηνιαία μέχρι κλιματική (υπερετήσια). Βασισμένοι σε αυτές τις αναλύσεις, συζητούμε τη χρησιμότητα των μελλοντικών προγνώσεων των κλιματικών μοντέλων από υδρολογική οπτική, με πλαίσιο αναφοράς τη μακροπρόθεσμη αβεβαιότητα.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.16658.45768

Σχετικές εργασίες:

Σημείωση:

Δείτε την αξιολογημένη έκδοση αυτού του άρθρου (δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό):

Koutsoyiannis, D., A. Efstratiadis, N. Mamassis, and A. Christofides, On the credibility of climate predictions, Hydrological Sciences Journal, 53 (4), 671-684, 2008.

Ιστολόγια που συζήτησαν αυτό το άρθρο στη διάρκεια του 2008:

Ιστολόγια με σχόλια για αυτό το άρθρο στη διάρκεια του 2008:

Real Climate 1, Real Climate 2, Prometheus: The Science Policy Weblog 2, Environmental Niche Modeling, Rabett Run, Internet Infidels Discussion Board, Science Forums, BBC News Blogs, Jim Miller on Politics, James' Empty Blog, Green Car Congress, Channel 4 Forums, Deltoid, Washington Post Blogs, Herald Sun Blogs 1, Herald Sun Blogs 2, Herald Sun Blogs 3, AccuWeather, Skeptical Science, Debunkers, Yahoo groups: AlasBabylon, Sciforums, Lughnasa, Jennifer Marohasy 2, Jennifer Marohasy 3, Jennifer Marohasy 4, Bruin Skeptics, Changement Climatique, Klimatika, JFER Forum, The Sydney Morning Herald Blogs: Urban Jungle

Παροράματα: Στη σελίδα 3 το "regional projections" αλλάζει σε "geographically distributed projections" και η αναφορά στα σχήματα στο κεφάλαιο 11 της έκθεσης του IPCC (Christensen et al., 2007) διορθώνεται με αναφορά στο κεφάλαιο 10 (Meehl et al., 2007 - το ίδιο και στον πίνακα αναφορών στη σελ. 20). Στη σελ. 11 το "Albany, Florida" γίνεται "Albany, Georgia" (ευχαριστίες στον QE από το ιστολόγιο Small Dead Animals που τα εντόπισε).

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, N. Mamassis, and A. Christofides, On the credibility of climate predictions, Hydrological Sciences Journal, 53 (4), 671–684, doi:10.1623/hysj.53.4.671, 2008.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Ekmann, J., and R.C. Dolence, Energy project risk amidst climate change regulatory uncertainty, 25th Annual International Pittsburgh Coal Conference, PCC – Proceedings, 2008.
2. #Taylor, P., Chill, a reassessment of global warming theory: does climate change mean the world is cooling, and if so what should we do about it?, Clairview Books, 404 pp., 2009.
3. #Howell, B., The Kyoto Premise and the catastrophic failure of rational, logical, and scientific thinking by essentially all scientists, Lies, Damned Lies, and Scientists: the Kyoto Premise example, Chapter A.1, 2011.
4. Bakker, A. M. R., and B. J. J. M. van den Hurk, Estimation of persistence and trends in geostrophic wind speed for the assessment of wind energy yields in Northwest Europe, Climate Dynamics, 39 (3-4), 767-782, 2012.

Κατηγορίες: Εργασίες που συζητήθηκαν σε ιστολόγια