Θεωρητική τεκμηρίωση για το λογισμικό Υδρογνώμων (έκδοση 4)

Σ. Κοζάνης, Α. Χριστοφίδης, και Α. Ευστρατιάδης, Θεωρητική τεκμηρίωση για το λογισμικό Υδρογνώμων (έκδοση 4), Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας», Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 173 pages, Αθήνα, Ιούνιος 2010.

[doc_id=928]

[Ελληνικά]

Περιγράφεται η θεωρητική τεκμηρίωση του λογισμικού Υδρογνώμων (έκδοση 4), για την ανάλυση και επεξργασία υδρολογικών δεδομένων, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη: (α) εισαγωγή στο σύστηµα επεξεργασίας χρονοσειρών, (β) τυποποίηση δεδοµένων χρονοσειρών, (γ) έλεγχοι και αποκατάσταση της συνέπειας των δεδοµένων, (δ) χειρισµοί, πράξεις και απεικόνιση χρονοσειρών, (ε) καµπύλες στάθµης-παροχής, παροχής-στερεοπαροχής, παρεµβολές, και ανάλυση υδρομετρθι΄ων δεδομένων, (στ) μοντέλα εξάτμισης και δυνητικής εξατµοδιαπνοής, (ζ) τεχνικές συσχέτισης, σσυµπλήρωσης και επέκταση χρονοσειρών, (η) υδατικά ισοζύγια, (θ) στατιστική επεξεργασία χρονοσειρών, (ι) ανάλυση ακραίων υδρολογικών γεγονότων και κατάρτιση ομβρίων καµπυλών.

Η πηγή του κειμένου σε μορφή Microsoft Word: http://www.itia.ntua.gr/~soulman/hydrognomon/2009HydrognomonTheory.doc

PDF Πλήρες κείμενο (3356 KB)

Βλέπε επίσης: http://hydrognomon.org/

Σχετικές εργασίες:

Σημείωση:

Έκδοση κειμένου 1.02 - 2010-06-23 (Ελληνικά)

Σχετικό έργο: Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας»

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. N. Mamassis, D. Panagoulia, and A. Novcovic, Sensitivity analysis of Penman evaporation method, Global Network for Environmental Science and Technology, 16 (4), 628–639, 2014.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Tsanis, I. K., M. G. Grillakis, and A. G. Koutroulis, Climate change impact on the hydrology of Spencer Creekwatershed in Southern Ontario, Canada, Journal of Hydrology, 409(1-2), 1-19, doi:10.1016/j.jhydrol.2011.06.018, 2011.
2. #Τσιντσάρης Α., και Φ. Μάρης, Αξιολόγηση των ορεινών υδρονομικών έργων του χείμαρρου Ελαιώνα Σερρών με την εφαρμογή υδρολογικών μοντέλων και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, Υδροτεχνικά, 20, 2011.
3. Bekri, E., M. Disse, P. Yannopoulos, Optimizing water allocation under uncertain system conditions in Alfeios River Basin (Greece), Part A: Two-stage stochastic programming model with deterministic boundary intervals, Water, 7(10), 5305-5344, doi:10.3390/w7105305, 2015.
4. Bekri, E., M. Disse, P. Yannopoulos, Optimizing water allocation under uncertain system conditions in Alfeios River Basin (Greece), Part B: Fuzzy-boundary intervals combined with multi-stage stochastic programming model, Water, 7(10), 6427-6466, doi:10.3390/w7116427, 2015.
5. Ahmed, S., and I. Tsanis, Climate change impact on design storm and performance of urban storm-water management system – A case study on West Central Mountain drainage area in Canada, Hydrology Current Research, 7(1), 229, doi:10.4172/2157-7587.1000229, 2016.
6. Charizopoulos, N., and A. Psilovikos, Hydrologic processes simulation using the conceptual model Zygos: the example of Xynias drained Lake catchment (central Greece), Environmental Earth Sciences, 75:777, doi:10.1007/s12665-016-5565-x, 2016.
7. Charizopoulos, N., A. Psilovikos, and E. Zagana, A lumped conceptual approach for modeling hydrological processes: the case of Scopia catchment area, Central Greece, Environmental Earth Sciences, 76:18, doi:10.1007/s12665-017-6967-0, 2017.
8. Mentzafou, A., S. Wagner, and E. Dimitriou, Historical trends and the long-term changes of the hydrological cycle components in a Mediterranean river basin, Science of The Total Environment, 636, 558-568, doi:10.1016/j.scitotenv.2018.04.298, 2018.
9. #Πετροπούλου, Μ., Ε. Ζαγγάνα, Ν. Χαριζόπουλος, Μ. Μιχαλοπούλου, Α. Μυλωνάς, και Κ. Περδικάρης, Εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου της λεκάνης απορροής του Πηνειού ποταμού Ηλείας με χρήση του μοντέλου «Ζυγός», 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), Βόλος, 2019.
10. Bemmoussat, A., K. Korichi, D. Baahmed, N. Maref, O. Djoukbala, Z. Kalantari, and S. M. Bateni, Contribution of satellite-based precipitation in hydrological rainfall-runoff modeling: Case study of the Hammam Boughrara region in Algeria, Earth Systems and Environment, doi:10.1007/s41748-021-00256-z, 2021.
11. Renima, M., A. Zeroual, Y. Hamitouche, A. Assani, S. Zeroual, A. A. Soltani, C. Mulowayi Mubulayi, S. Taibi, S. Bouabdelli, S. Kabli, A. Ghammit, I. Bara, A. Kastali, and R. Alkama, Improving future estimation of Cheliff-Mactaa-Tafna streamflow via an ensemble of bias correction approaches, Climate, 10(8), 123, doi:10.3390/cli10080123, 2022.

Κατηγορίες: Λογισμικό