Η έννοια της αξιοπιστίας στο σχεδιασμό ταμιευτήρα

D. Koutsoyiannis, Reliability concepts in reservoir design, Water Encyclopedia, Vol. 4, Surface and Agricultural Water, edited by J. H. Lehr and J. Keeley, 259–265, doi:10.1002/047147844X.sw776, Wiley, New York, 2005.

[Η έννοια της αξιοπιστίας στο σχεδιασμό ταμιευτήρα]

[doc_id=538]

[Αγγλικά]

Η λειτουργία ενός ταμιευτήρα είναι να ρυθμίζει τις φυσικές εισροές, που ποικίλλουν ακανόνιστα, ώστε να παρέχει εκροές σε κανονικότερο ρυθμό που καθορίζεται από τις υδατικές ανάγκες για μια ή περισσότερες χρήσεις (ύδρευση, άρδευση, υδρο-ενέργεια), αποθηκεύοντας προσωρινά το πλεόνασμα, όταν οι εισροές υπερβαίνουν τις εκροές. Η αξιοπιστία ενός ταμιευτήρα ορίζεται ως η πιθανότητα ότι ο ταμιευτήρας θα εκτελέσει την απαραίτητη λειτουργία, δηλ. θα παρέχει την εκροή που απαιτείται για την ικανοποίηση των υδατικών αναγκών, σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο και υπό δεδομένες συνθήκες. Οι παραδοσιακές διαδικασίες σχεδιασμού ταμιευτήρων βασίζονται ως επί το πλείστον σε εμπειρικές προσεγγίσεις. Αποδεικνύεται, ωστόσο, ότι η έννοια αξιοπιστίας είναι μια λογικότερη βάση, και παρέχει τη δυνατότητα απλών και ακριβών υπολογιστικών διαδικασιών για το σχεδιασμό και τη λειτουργία ταμιευτήρων. Με ορισμένες απλουστευτικές υποθέσεις, εξάγεται μια απλή ρητή έκφραση που συνδέει τη χωρητικότητα ταμιευτήρα, την απόληψης και την αξιοπιστία. Η έκφραση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προκαταρκτικά στάδια του σχεδιασμού ταμιευτήρων. Για πιο λεπτομερείς και ακριβείς μελέτες, σκιαγραφείται μια γενικευμένη διαδικασία επίλυσης βασισμένη στη στοχαστική προσομοίωση των εισροών.

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1002/047147844X.sw776

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, Uncertainty, entropy, scaling and hydrological stochastics, 2, Time dependence of hydrological processes and time scaling, Hydrological Sciences Journal, 50 (3), 405–426, doi:10.1623/hysj.50.3.405.65028, 2005.
2. A. Christofides, A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, G.-F. Sargentis, and K. Hadjibiros, Resolving conflicting objectives in the management of the Plastiras Lake: can we quantify beauty?, Hydrology and Earth System Sciences, 9 (5), 507–515, doi:10.5194/hess-9-507-2005, 2005.
3. A. Langousis, and D. Koutsoyiannis, A stochastic methodology for generation of seasonal time series reproducing overyear scaling behaviour, Journal of Hydrology, 322, 138–154, 2006.
4. D. Koutsoyiannis, A toy model of climatic variability with scaling behaviour, Journal of Hydrology, 322, 25–48, doi:10.1016/j.jhydrol.2005.02.030, 2006.
5. Δ. Κουτσογιάννης, Παλιότερες και σύγχρονες υδρολογικές θεωρήσεις στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των ταμιευτήρων, των φραγμάτων και των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Προσκεκλημένη ομιλία), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων, Λάρισα, doi:10.13140/RG.2.1.3213.5922, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2008.
6. A. Efstratiadis, and K. Hadjibiros, Can an environment-friendly management policy improve the overall performance of an artificial lake? Analysis of a multipurpose dam in Greece, Environmental Science and Policy, 14 (8), 1151–1162, doi:10.1016/j.envsci.2011.06.001, 2011.
7. G. Tsekouras, and D. Koutsoyiannis, Stochastic analysis and simulation of hydrometeorological processes associated with wind and solar energy, Renewable Energy, 63, 624–633, doi:10.1016/j.renene.2013.10.018, 2014.
8. A. Koskinas, and A. Tegos, StEMORS: A stochastic eco-hydrological model for optimal reservoir sizing, Open Water Journal, 6 (1), 1, 2020.
9. N. Mamassis, A. Efstratiadis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, Water and Energy, Handbook of Water Resources Management: Discourses, Concepts and Examples, edited by J.J. Bogardi, T. Tingsanchali, K.D.W. Nandalal, J. Gupta, L. Salamé, R.R.P. van Nooijen, A.G. Kolechkina, N. Kumar, and A. Bhaduri, Chapter 20, 617–655, doi:10.1007/978-3-030-60147-8_20, Springer Nature, Switzerland, 2021.
10. A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, and D. Koutsoyiannis, Generalized storage-reliability-yield framework for hydroelectric reservoirs, Hydrological Sciences Journal, 66 (4), 580–599, doi:10.1080/02626667.2021.1886299, 2021.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Rittima, A., and V. Vudhivanich, Reliability based multireservoir system operation for Mae Klong River Basin, Kasetsart Journal - Natural Science, 40(3), 809-823, 2006.
2. Hamed, K., On the implementation of Prabhu's exact solution of the stochastic reservoir equation, Advances in Water Resources, 32 (4), 594-606, 2009.
3. Srivastav, R. K., K. Srinivasan and K. P. Sudheer, Simulation-optimization framework for multi-season hybrid stochastic models, Journal of Hydrology, 404 (3-4), 209-225, 2011.
4. #Mutesi, B., A. Rugumayo and M. Kizza, Analysis of storage-estimation techniques for optimal rainwater reservoir sizing, Second International Conference on Advances in Engineering and Technology, Makerere University, Uganda, 2011.
5. Nassopoulos, H., P. Dumas and S. Hallegatte, Adaptation to an uncertain climate change: cost benefit analysis and robust decision making for dam dimensioning, Climatic Change, 114 (3-4), 497-508, 2012.
6. Hamed, K. H., A probabilistic approach to calculating the reliability of over-year storage reservoirs with persistent Gaussian inflow, Journal of Hydrology, 448-449, 93-99, 2012.
7. Campos, J. N.B., F. A. Souza Filho and H. V.C. Lima, Risks and uncertainties in reservoir yield in highly variable intermittent rivers: Case of the Castanhão Reservoir in semi-arid Brazil, Hydrological Sciences Journal, 59 (6), 1184-1195, 2014.
8. #Hamed, K. H., Stochastic reservoir analysis, Handbook of Engineering Hydrology - Fundamentals and Applications (ed. by S. Eslamian), Taylor & Francis, Boca Raton, FL, USA, 531-548, 2014.
9. Celeste, A.B., Reservoir design optimization incorporating performance indices, Water Resources Management. 29 (12), 4305-4318, 10.1007/s11269-015-1061-4, 2015.

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Στοχαστικές μέθοδοι, Βιβλιογραφία μαθήματος: Διαχείριση υδατικών πόρων, Υδροσυστήματα