Παναγιώτης Παπανικολάου

Καθηγητής, Πολιτικός Μηχανικός, Δρ. Μηχανικός

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

Συμμετοχή ως κύριος ερευνητής

 1. Αναβάθμιση εργαστηρίου υδραυλικής για τη μοντελοποίηση δικτύων διανομής υδρευτικού νερού και μελέτη σχεδιασμού - βελτιστοποίησης της λειτουργίας τους
 2. Ολοκληρωμένη θαλάσσια και χερσαία διερεύνηση της ποσότητας, ποιότητας και υδρομάστευσης των υποθαλάσσιων αναβλύσεων της περιοχής Στούπας του Δήμου Λεύκτρου Μεσσηνίας

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

Δημοσιευμένο έργο

Publications in scientific journals

 1. P. Dimas, G. Pouliasis, P. Dimitriadis, P. Papanicolaou, P. Lazaridou, and S. Michas, Comparison of mudflow simulation models in an ephemeral mountainous stream in Western Greece using HEC-RAS and FLO-2D, Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration, doi:10.1007/s41207-023-00409-8, 2023.
 2. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, and P. Papanicolaou, A global-scale investigation of stochastic similarities in marginal distribution and dependence structure of key hydrological-cycle processes, Hydrology, 8 (2), 59, doi:10.3390/hydrology8020059, 2021.
 3. A. Koskinas, A. Tegos, P. Tsira, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, P. Papanicolaou, D. Koutsoyiannis, and Τ. Williamson, Insights into the Oroville Dam 2017 spillway incident, Geosciences, 9 (37), doi:10.3390/geosciences9010037, 2019.
 4. M. Chalakatevaki, P. Stamou, S. Karali, V. Daniil, P. Dimitriadis, K. Tzouka, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, P. Papanicolaou, and N. Mamassis, Creating the electric energy mix in a non-connected island, Energy Procedia, 125, 425–434, doi:10.1016/j.egypro.2017.08.089, 2017.
 5. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and P. Papanicolaou, Stochastic similarities between the microscale of turbulence and hydrometeorological processes, Hydrological Sciences Journal, 61 (9), 1623–1640, doi:10.1080/02626667.2015.1085988, 2016.

Book chapters and fully evaluated conference publications

 1. V. Bellos, P. Kossieris, A. Efstratiadis, I. Papakonstantis, P. Papanicolaou, P. Dimas, and C. Makropoulos, Can we use hydraulic handbooks in blind trust? Two examples from a real-world complex hydraulic system, Proceedings of 7th IAHR Europe Congress "Innovative Water Management in a Changing Climate”, Athens, International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), 2022.
 2. V. Bellos, P. Kossieris, A. Efstratiadis, I. Papakonstantis, P. Papanicolaou, P. Dimas, and C. Makropoulos, Fiware-enabled tool for real-time control of the raw-water conveyance system of Athens, Proceedings of the 39th IAHR World Congress, Granada, 2859–2865, doi:10.3850/IAHR-39WC2521716X20221468, International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), 2022.
 3. P. Dimitriadis, A. Tegos, A. Petsiou, V. Pagana, I. Apostolopoulos, E. Vassilopoulos, M. Gini, A. D. Koussis, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and P. Papanicolaou, Flood Directive implementation in Greece: Experiences and future improvements, 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei", Athens, European Water Resources Association, 2017.
 4. A. N. Angelakis, D. Koutsoyiannis, and P. Papanicolaou, On the geometry of the Minoan water conduits, 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Istanbul, Turkey, 172–177, doi:10.13140/RG.2.1.4426.0083, International Water Association, 2012.

Conference publications and presentations with evaluation of abstract

 1. C. Farmakis, P. Dimitriadis, V. Bellos, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, Investigation of the uncertainty of spatial flood inundation among widely used 1D/2D hydrodynamic models, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-15629, European Geosciences Union, 2019.
 2. E. Chardavellas, P. Dimitriadis, I. Papakonstantis, D. Koutsoyiannis, and P. Papanicolaou, Stochastic similarities between the microscale of vertical thermal jet and macroscale hydrometeorological processes, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17803-1, European Geosciences Union, 2018.
 3. P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, A. Efstratiadis, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the uncertainty in common rating-curve relationships, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18947-2, European Geosciences Union, 2018.
 4. V. Daniil, G. Pouliasis, E. Zacharopoulou, E. Demetriou, G. Manou, M. Chalakatevaki, I. Parara, C. Georganta, P. Stamou, S. Karali, E. Hadjimitsis, G. Koudouris, E. Moschos, D. Roussis, K. Papoulakos, A. Koskinas, G. Pollakis, N. Gournari, K. Sakellari, Y. Moustakis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, H. Tyralis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G. Karakatsanis, K. Tzouka, I. Deligiannis, V. Tsoukala, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, The uncertainty of atmospheric processes in planning a hybrid renewable energy system for a non-connected island, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-16781-4, doi:10.13140/RG.2.2.29610.62406, European Geosciences Union, 2017.
 5. P. Stamou, S. Karali, M. Chalakatevaki, V. Daniil, K. Tzouka, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, P. Papanicolaou, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Creating the electric energy mix of a non-connected Aegean island, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-10130-10, doi:10.13140/RG.2.2.36537.77927, European Geosciences Union, 2017.
 6. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and P. Papanicolaou, Climacogram-based modelling of isotropic turbulence, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 7. P. Dimitriadis, M. Liveri-Dalaveri, A. Kaldis, C. Kotsalos, G. Papacharalampous, and P. Papanicolaou, Zone of flow establishment in turbulent jets, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, EGU2012-12716, European Geosciences Union, 2012.
 8. P. Dimitriadis, and P. Papanicolaou, Statistical analysis of turbulent positively buoyant jets, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, EGU2012-12672, European Geosciences Union, 2012.
 9. P. Dimitriadis, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, Hurst-Kolmogorov dynamics applied to temperature fields for small turbulence scales, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-772, doi:10.13140/RG.2.2.22137.26724, European Geosciences Union, 2011.

Educational notes

 1. Α. Ευστρατιάδης, και Π. Παπανικολάου, Σημειώσεις μαθήματος "Υδραυλικές Κατασκευές - Φράγματα", 93 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2018.
 2. Π. Παπανικολάου, Στοιχεία μόνιμης ροής σε αγωγούς υπό πίεση και αγωγούς με ελεύθερη επιφάνεια, 271 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2014.

Research reports

 1. Β. Μπέλλος, Π. Κοσσιέρης, Η. Παπακωνσταντής, Π. Παπανικολάου, Χ. Ντεμίρογλου, και Α. Ευστρατιάδης, Προκαταρτική μελέτη εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων για τη μεταφορά του νερού από τους ταμιευτήρες στην Αθήνα, Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας – Αναθεώρηση, 46 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2022.
 2. Α. Ευστρατιάδης, Η. Παπακωνσταντής, Π. Παπανικολάου, Ν. Μαμάσης, Δ. Νικολόπουλος, Ι. Τσουκαλάς, και Π. Κοσσιέρης, Συνοπτική έκθεση πρώτου έτους, Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας – Αναθεώρηση, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 55 pages, Δεκέμβριος 2020.
 3. Η. Παπακωνσταντής, Π. Παπανικολάου, Β. Κοτσιώνη, Μ. Χονδρός, Κ. Μέμος, και Δ. Κουτσογιάννης, Τελική έκθεση, Ολοκληρωμένη θαλάσσια και χερσαία διερεύνηση της ποσότητας, ποιότητας και υδρομάστευσης των υποθαλάσσιων αναβλύσεων της περιοχής Στούπας του Δήμου Λεύκτρου Μεσσηνίας, Ανάδοχοι: Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2010.
 4. Ι. Παπαγεωργίου, και Π. Παπανικολάου, Τετραήμερη συνάντηση εργασίας ΕΜΥ 30.3.93 έως 2.4.93, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 0/5, 425 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Απρίλιος 1993.
 5. Ν. Μαμάσης, και Π. Παπανικολάου, Επιλογή και τρόπος υπολογισμού δευτερογενών παραμέτρων επιφανειακής υδρολογίας (Ειδικότερα σχέσεις ΣΤΑΘΜΗΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ και ΠΑΡΟΧΗΣ-ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ), Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 1/4, 37 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1993.
 6. Π. Παπανικολάου, και Δ. Κουτσογιάννης, Οδηγίες για την παρουσίαση των παραδοτέων τευχών, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 0/1, 16 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1992.

Miscellaneous works

 1. Π. Παπανικολάου, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Στάμου, Οδηγίες για την παρουσίαση πανεπιστημιακών εργασιών στον Τομέα Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2012.

Ανάλυση ερευνητικών έργων

Συμμετοχή ως κύριος ερευνητής

 1. Αναβάθμιση εργαστηρίου υδραυλικής για τη μοντελοποίηση δικτύων διανομής υδρευτικού νερού και μελέτη σχεδιασμού - βελτιστοποίησης της λειτουργίας τους

  Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2012–Αύγουστος 2015

  Προϋπολογισμός: €34 422

  Ανάθεση: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου

  Ανάδοχοι:

  1. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  2. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου
  3. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
  4. ISOTHERM Ltd.
  5. Δήμος Πάφου

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Π. Παπανικολάου

  Το έργο περιλαμβάνει τις εξής συνιστώσες: (α) Αναβάθμιση του υφιστάμενου εργαστηριακού εξοπλισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, για την υποστήριξη των ερευνητικών αναγκών του έργου, (β) Ανάπτυξη μιας ψηφιακής απεικόνισης ενός επιλεγμένου δικτύου διανομής υδρευτικού νερού (στο Δήμο Πάφου), με συνδυασμένη χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών, όπως GPS, Συστήματα Γεωγραφικής Πληροφορίας (GIS) και Τηλεπισκόπηση (SRS), (γ) Ανάπτυξη γενικευμένου πλαισίου μοντελοποίησης και συναφών υπολογιστικών-μαθηματικών εργαλείων (ήτοι μοντέλα υδραυλικής προσομοίωσης και πολυκριτηριακοί εξελικτικού αλγόριθμοι), που θα ελεγχθούν για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και της λειτουργίας του πιλοτικού δικτύου διανομής, (δ) Ανάπτυξη πειραματικής απεικόνισης με σκοπό τη βελτίωση του σχεδιασμού και της λειτουργίας του δικτύου, (ε) Πειραματική επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων των υπολογιστικών εργαλείων και ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα εποπτείας τέτοιων συστημάτων και αυτορρύθμισης αντλιών και βαλβίδων. Η κύρια συμβολή του ΕΜΠ αφορά στη μοντελοποίηση του δικτύου, την ανάπτυξη του πλαισίου βελτιστοποίησης και την ολοκλήρωσή τους σε υπολογιστικό σύστημα. Επιπλέον, το ΕΜΠ παρέχει υποστήριξη στη διαμόρφωση των προδιαγραφών για την αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού και την υλοποίηση της εργαστηριακής πειραματικής διάταξης.

 1. Ολοκληρωμένη θαλάσσια και χερσαία διερεύνηση της ποσότητας, ποιότητας και υδρομάστευσης των υποθαλάσσιων αναβλύσεων της περιοχής Στούπας του Δήμου Λεύκτρου Μεσσηνίας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2009–Δεκέμβριος 2010

  Προϋπολογισμός: €220 000

  Ανάθεση:

  1. Δήμος Λεύκτρου
  2. Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας

  Ανάδοχοι:

  1. Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
  2. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  3. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Π. Παπανικολάου

  Ο βασικός σκοπός του έργου είναι να διερευνήσει τη δυνατότητα αξιοποίησης των υποθαλάσσιων αναβλύσεων γλυκού νερού της Στούπας στον Δήμο Λεύκτρου. Το αντικείμενο του ΕΜΠ είναι η έρευνα του τρόπου αξιοποίησης και των απαιτούμενων έργων σύλληψης και μεταφοράς νερού από την υποθαλάσσια καρστική πηγή, η οποία περιλαμβάνει δύο φάσεις: (α) τη διερεύνηση του προβλήματος και την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ανάκτηση, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση του νερού, η οποία περιλαμβάνει εργασίες πεδίου, με στόχο την κατασκευή και δοκιμή προσωρινών πιλοτικών διατάξεων απόληψης, και (β) την πρόταση της διάταξης των απαιτούμενων έργων μεταφοράς και αποθήκευσης του πόσιμου νερού.

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

  Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2008–Νοέμβριος 2011

  Προϋπολογισμός: €72 000

  Project director: Ν. Μαμάσης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση, συντήρηση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) που ανέπτυξε το ΕΜΠ για την ΕΥΔΑΠ στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας (1999-2003). Οι εργασίες αφορούν (α) στη Βάση Δεδομένων (αναβάθμιση λογισμικού, διαχείριση χρονοσειρών ποιοτικών παραμέτρων), (β) στο μετρητικό δίκτυο (επέκταση-βελτίωση- συντήρηση, εκτίμηση απωλειών υδραγωγείων), (γ) στην αναβάθμιση λογισμικού διαχείρισης δεδομένων και την προσθήκη αυτόματης επεξεργασίας τηλεμετρικών δεδομένων, (δ) στο λογισμικό Υδρονομέας (επικαιροποίηση του μοντέλου του υδροσυστήματος, επέκταση του μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης, αναβάθμιση λειτουργικών χαρακτηριστικών λογισμικού), (ε) σε υδρολογικές αναλύσεις (συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, επικαιροποίηση χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών) και (στ) στα ετήσια διαχειριστικά σχέδια (υποστήριξη στην εκπόνηση).

Ανάλυση δημοσιευμένου έργου

Publications in scientific journals

 1. P. Dimas, G. Pouliasis, P. Dimitriadis, P. Papanicolaou, P. Lazaridou, and S. Michas, Comparison of mudflow simulation models in an ephemeral mountainous stream in Western Greece using HEC-RAS and FLO-2D, Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration, doi:10.1007/s41207-023-00409-8, 2023.

 1. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, and P. Papanicolaou, A global-scale investigation of stochastic similarities in marginal distribution and dependence structure of key hydrological-cycle processes, Hydrology, 8 (2), 59, doi:10.3390/hydrology8020059, 2021.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2114/1/documents/hydrology-08-00059-v5.pdf (7374 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. A. Koskinas, A. Tegos, P. Tsira, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, P. Papanicolaou, D. Koutsoyiannis, and Τ. Williamson, Insights into the Oroville Dam 2017 spillway incident, Geosciences, 9 (37), doi:10.3390/geosciences9010037, 2019.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1926/1/documents/geosciences-09-00037-2.pdf (6834 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. M. Chalakatevaki, P. Stamou, S. Karali, V. Daniil, P. Dimitriadis, K. Tzouka, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, P. Papanicolaou, and N. Mamassis, Creating the electric energy mix in a non-connected island, Energy Procedia, 125, 425–434, doi:10.1016/j.egypro.2017.08.089, 2017.

  [Δημιουργώντας το μίγμα ηλεκτρικής ενέργειας για ένα μη διασυνδεδεμένο νησί]

  Σχετικές εργασίες:

  • [14] Πρόδρομη παρουσίαση σε συνέδριο της EGU

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1733/1/documents/electric_mix_energy_procedia.pdf (1118 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Bakanos, P. I., and K. L. Katsifarakis, Optimizing operation of a large-scale pumped storage hydropower system coordinated with wind farm by means of genetic algorithm, Global Nest Journal, 2019.
  2. Giudici, F., A. Castelletti, E. Garofalo, M. Giuliani, and H. R. Maier, Dynamic, multi-objective optimal design and operation of water-energy systems for small, off-grid islands, Applied Energy, 250, 605-616, doi:10.1016/j.apenergy.2019.05.084, 2019.

 1. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and P. Papanicolaou, Stochastic similarities between the microscale of turbulence and hydrometeorological processes, Hydrological Sciences Journal, 61 (9), 1623–1640, doi:10.1080/02626667.2015.1085988, 2016.

  [Στοχαστικές ομοιότητες μεταξύ της μικροκλίμακας της τύρβης και των υδρομετεωρολογικών διεργασιών]

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2015.1085988

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Book chapters and fully evaluated conference publications

 1. V. Bellos, P. Kossieris, A. Efstratiadis, I. Papakonstantis, P. Papanicolaou, P. Dimas, and C. Makropoulos, Can we use hydraulic handbooks in blind trust? Two examples from a real-world complex hydraulic system, Proceedings of 7th IAHR Europe Congress "Innovative Water Management in a Changing Climate”, Athens, International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), 2022.

  [Μπορούμε να χρησιμοποιούμε υδραυλικά εγχειρίδια με τυφλή εμπιστοσύνη; Δύο παραδείγματα από ένα σύνθετο υδραυλικό σύστημα του πραγματικού κόσμου]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2231/1/documents/IAHR_bellos.pdf (243 KB)

 1. V. Bellos, P. Kossieris, A. Efstratiadis, I. Papakonstantis, P. Papanicolaou, P. Dimas, and C. Makropoulos, Fiware-enabled tool for real-time control of the raw-water conveyance system of Athens, Proceedings of the 39th IAHR World Congress, Granada, 2859–2865, doi:10.3850/IAHR-39WC2521716X20221468, International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), 2022.

  [Εργαλείο με δυνατότητα Fiware για έλεγχο σε πραγματικό χρόνο του συστήματος μεταφοράς ακατέργαστου νερού της Αθήνας]

  Το σύστημα υδροδότησης ακατέργαστου νερού της Αθήνας (Ελλάδα) είναι μια σύνθετη υποδομή που περιλαμβάνει περίπου 500 km υδραγωγείων, μεταφέροντας νερό από τέσσερις ταμιευτήρες σε τέσσερις μονάδες επεξεργασίας νερού, ενώ εξυπηρετεί πολλούς άλλους τοπικούς χρήστες. Σε αυτή την εργασία εστιάζουμε στο σημαντικότερο μέρος αυτού του συστήματος, δηλαδή στο ανοιχτό υδραγωγείο του Μόρνου. Αυτό εκτείνεται σε πάνω από 200 km και έχει διπλή λειτουργία, ήτοι τη μεταφορά νερού και τη ρύθμιση της ροής μέσω προσωρινής αποθήκευσής της κατά μήκος του καναλιού. Αυτό επιτυγχάνεται με μια σειρά κατασκευών τύπου Λ, η καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει θυροφράγματα για τον έλεγχο της ροής και έναν πλευρικό υπερχειλιστή. Επί του παρόντος, η ρύθμιση κατά μήκος του καναλιού πραγματοποιείται μέσω εμπειρικών κανόνων και σύμφωνα με τους όγκους-στόχους που ζητούνται από τους χειριστές των κατάντη σταθμών επεξεργασίας νερού, σε καθημερινή βάση. Ωστόσο, αυτή η πολιτική διαχείρισης, η οποία βασίζεται έντονα στη γνώση των ειδικών, δεν είναι ούτε βιώσιμη ούτε ασφαλής, από την άποψη της ανθεκτικότητας. Επιπλέον, το σύστημα υπόκειται σε περιστασιακές βλάβες, λόγω ανεπιθύμητων υπερχειλίσεων, που συνεπάγονται μη αμελητέες απώλειες νερού. Προκειμένου να θεσπιστεί μια βέλτιστη πολιτική ελέγχου, αναπτύξαμε ένα λειτουργικό εργαλείο για τον προγραμματισμό των ρυθμίσεων του θυροφράγματος σε πραγματικό χρόνο. Ο πυρήνας του εργαλείου είναι ένα εννοιολογικό μοντέλο που ενσωματώνει τις ακόλουθες παραδοχές: α) η λειτουργία ενός ρυθμιστή τύπου Λ δεν επηρεάζει τη λειτουργία των άλλων σχετικών κατασκευών, και β) ο ρυθμιστής Λ έχει δύο συνιστώσες ροής, δηλαδή διαμέσου του θυροφράγματος και πάνω από τον πλευρικό υπερχειλιστή, που μπορούν να περιγραφούν με θεωρητικούς και ημιεμπειρικούς υδραυλικούς τύπους, θεωρώντας ως άγνωστες παραμέτρους τους συντελεστές παροχής όλων των θυροφραγμάτων. Από την άλλη πλευρά, οι γνωστές είσοδοι του μοντέλου είναι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των ρυθμιστών Λ και τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την παροχή, τη στάθμη του νερού και το άνοιγμα των θυροφραγμάτων, τα οποία λαμβάνονται από το σύστημα τηλεμετρικής παρακολούθησης του καναλιού. Από αυτή την άποψη, η βασική πρόκληση είναι ο καθορισμός των συντελεστών παροχής. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας προσέγγισης γκρίζου κουτιού, στην οποία οι παράμετροι του μοντέλου βαθμονομούνται σε συνεχή λειτουργία, χρησιμοποιώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Για να ελεγχθεί η αληθοφάνεια των συντελεστών παροχής, όπως προκύπτουν από τη φάση βαθμονόμησης σε πραγματικό χρόνο, γίνεται σύγκριση με τους αντίστοιχους συντελεστές που προέρχονται από ιστορικά δεδομένα (ασύγχρονη βαθμονόμηση). Το εργαλείο, μαζί με άλλα αναλυτικά στοιχεία και αλγόριθμους που αναπτύχθηκαν, έχει ενσωματωθεί απρόσκοπτα με το υπάρχον σύστημα (π.χ. SCADA, βάσεις δεδομένων) του διαχειριστή του συστήματος (Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Αθηνών - ΕΥΔΑΠ), χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο τυποποίησης FIWARE.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2226/1/documents/04-07-014-1468.pdf (10700 KB)

 1. P. Dimitriadis, A. Tegos, A. Petsiou, V. Pagana, I. Apostolopoulos, E. Vassilopoulos, M. Gini, A. D. Koussis, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and P. Papanicolaou, Flood Directive implementation in Greece: Experiences and future improvements, 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei", Athens, European Water Resources Association, 2017.

 1. A. N. Angelakis, D. Koutsoyiannis, and P. Papanicolaou, On the geometry of the Minoan water conduits, 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Istanbul, Turkey, 172–177, doi:10.13140/RG.2.1.4426.0083, International Water Association, 2012.

  [Σχετικά με τη γεωμετρία των μινωικών σωλήνων νερού]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1203/1/documents/2012WWTAC_MinoanPipes.pdf (448 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4426.0083

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Angelakis, A. N., A. G. Lyrintzis and S. V. Spyridakis, Urban water and wastewater technologies in Minoan Crete, Greece, Proceedings 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Istanbul, Turkey, 208-214, 2012.
  2. #Αγγελάκης, Α. N., Ύδρευση και αποχέτευση στη μινωική Κρήτη: μαθήματα και παρακαταθήκες, Πρακτικά 2ου Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ-ΕΕΔΥΠ "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων προς την Αειφόρο Ανάπτυξη" (Επιμ.: Π. Χ. Γιαννόπουλος και Α. Α. Δήμας) , 509-518, Πάτρα, 2012.
  3. #Angelakis , A. N., G. De Feo , P. Laureano and A. Zourou, Minoan and Etruscan water and wastewater technologies: approaches and lessons learned, e-Proceedings of IWA Congress & Exhibition, Bussan, Korea, September 16-21, 2012.
  4. Angelakis , A. N., G. De Feo , P. Laureano and A. Zourou, Minoan and Etruscan hydro-technologies, Water, 5, 972-987, 10.3390/w5030972, 2013.
  5. Angelakis, A.N., and S.V. Spyridakis, Major urban water and wastewater systems in Minoan Crete, Greece, Water Science and Technology: Water Supply, 13 (3), 564-573, 2013.
  6. De Feo, G., G. Antoniou, H. F. Fardin, F. El-Gohary X. Y. Zheng, I. Reklaityte, D.Butler, S. Yannopoulos and A. N. Angelakis, The historical development of sewers worldwide, Sustainability, 6 (6), 3936-3974, 2014.
  7. #Angelakis, A. N., E. Kavoulaki and E. G. Dialynas, Sanitation and wastewater technologies in Minoan Era, Evolution of Sanitation and Wastewater Technologies through the Centuries, ed. by A.N. Angelakis and J.B. Rose, IWA Publishing, London, 2014.
  8. #El-Gohary, F.A., Evolution of sanitation and wastewater technologies in Egypt through centuries, Evolution of Sanitation and Wastewater Technologies through the Centuries, ed. by A.N. Angelakis and J.B. Rose, 55-68, IWA Publishing, London, 2014.
  9. #Mitchell, P.D., Sanitation, Latrines and Intestinal Parasites in Past Populations, Ashgate Publishing, 1-278, 2015.
  10. Juuti, P.S., G.P. Antoniou, W. Dragoni, F. El-Gohary, G. De Feo, T.S. Katko, R.P. Rajala, X.Y. Zheng, R. Drusiani and A.N. Angelakis, Short global history of fountains, Water, 7 (5), 2314-2348, 10.3390/w7052314, 2015.

Conference publications and presentations with evaluation of abstract

 1. C. Farmakis, P. Dimitriadis, V. Bellos, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, Investigation of the uncertainty of spatial flood inundation among widely used 1D/2D hydrodynamic models, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-15629, European Geosciences Union, 2019.

  [Διερεύνηση της αβεβαιότητας της χωρικής έκτασης της πλημμύρας από ευρέως χρησιμοποιούμενα υδροδυναμικά μοντέλα 1D/2D]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1994/1/documents/Chrysanthos_Farmakis_poster1.pdf (2072 KB)

 1. E. Chardavellas, P. Dimitriadis, I. Papakonstantis, D. Koutsoyiannis, and P. Papanicolaou, Stochastic similarities between the microscale of vertical thermal jet and macroscale hydrometeorological processes, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17803-1, European Geosciences Union, 2018.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1822/1/documents/EGU2018-17803-1.pdf (32 KB)

 1. P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, A. Efstratiadis, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the uncertainty in common rating-curve relationships, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18947-2, European Geosciences Union, 2018.

  [Στοχαστική διερεύνηση της αβεβαιότητας των συνήθων σχέσεων στάθμης-παροχής]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1787/1/documents/EGU2018-18947-2.pdf (31 KB)

 1. V. Daniil, G. Pouliasis, E. Zacharopoulou, E. Demetriou, G. Manou, M. Chalakatevaki, I. Parara, C. Georganta, P. Stamou, S. Karali, E. Hadjimitsis, G. Koudouris, E. Moschos, D. Roussis, K. Papoulakos, A. Koskinas, G. Pollakis, N. Gournari, K. Sakellari, Y. Moustakis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, H. Tyralis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G. Karakatsanis, K. Tzouka, I. Deligiannis, V. Tsoukala, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, The uncertainty of atmospheric processes in planning a hybrid renewable energy system for a non-connected island, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-16781-4, doi:10.13140/RG.2.2.29610.62406, European Geosciences Union, 2017.

  [Η αβεβαιότητα των ατμοσφαιρικών διεργασιών στον σχεδιασμό υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας σε ένα μη διασυνδεδεμένο νησί]

  Τα νησιά που δεν είναι διασυνδεδεμένα στο ηλεκτρικό δίκτυο εξαρτώνται συνήθως από μονάδες καυσίμου πετρελαίου, με υψηλό μοναδιαίο κόστος. Ένα υβριδικό σύστημα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αιολικές και ηλιακές μονάδες, θα μπορούσε να μειώσει αυτό το κόστος, παρέχοντας επίσης πιο φιλοπεριβαλλοντικές λύσεις. Ωστόσο, οι ατμοσφαιρικές διεργασίες χαρακτηρίζονται από υψηλή αβεβαιόητα που δεν επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευση και αξιοποίηση αυτού του δυναμικού.Συνεπώς, ένα πιο εξελιγμένο πλαίσιο που κατά κάποιον τρόπο ενσωματώνει την υπόψη αβεβαιότητα θα μπορούσε να βελτιώσει την επίδοση του συστήματος. Για τον σκοπό αυτό, περιγράφουμε διάφορες στοχαστικές και οικονομικές πτυχές αυτού του πλαισίου. Ειδικότερα, διερευνούμε τις ετεροσυσχετίσεις μεταξύ των διαφορετικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και της ζήτησης ενέργειας, τη δυνατότητα μίξης των ανανεώσιμων με συμβατικές πηγές και σε ποιο βαθμό αξιοπιστίας, και κρίσιμα οικονομικά υποσυστήματα όπως τα παράγωγα καιρού. Μια πιλοτική εφαρμογή του παραπάνω πλαισίου παρουσιάζεται για ένα απομακρυσμένο νησί του Αιγαίου Πελάγους.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1689/1/documents/EGU2017oral_16781_final.pdf (3038 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Vashisth, P. K. Agrawal, N. Gupta, K. R. Naizi, and A. Swarnkar, A novel strategy for electric vehicle home charging to defer investment on distributed energy resources, 2023 IEEE IAS Global Conference on Renewable Energy and Hydrogen Technologies (GlobConHT), Male, Maldives, doi:10.1109/GlobConHT56829.2023.10087723, 2023.

 1. P. Stamou, S. Karali, M. Chalakatevaki, V. Daniil, K. Tzouka, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, P. Papanicolaou, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Creating the electric energy mix of a non-connected Aegean island, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-10130-10, doi:10.13140/RG.2.2.36537.77927, European Geosciences Union, 2017.

  [Κατασκευάζοντας το μίγμα ηλεκτρικής ενέργειας για ένα μη διασυνδεδεμένο νησί του Αιγαίου]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1688/2/documents/posterEGU.pdf (2687 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and P. Papanicolaou, Climacogram-based modelling of isotropic turbulence, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Μοντελοποίηση ισοτροπικής τύρβης με βάση το κλιμακόγραμμα]

 1. P. Dimitriadis, M. Liveri-Dalaveri, A. Kaldis, C. Kotsalos, G. Papacharalampous, and P. Papanicolaou, Zone of flow establishment in turbulent jets, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, EGU2012-12716, European Geosciences Union, 2012.

  [Ζώνη εγκατάστασης ροής σε τυρβώδεις φλέβες]

  Πλήρες κείμενο:

 1. P. Dimitriadis, and P. Papanicolaou, Statistical analysis of turbulent positively buoyant jets, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, EGU2012-12672, European Geosciences Union, 2012.

  [Στατιστική ανάλυση θετικών ανωστικών τυρβωδών φλεβών]

  Πλήρες κείμενο:

 1. P. Dimitriadis, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, Hurst-Kolmogorov dynamics applied to temperature fields for small turbulence scales, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-772, doi:10.13140/RG.2.2.22137.26724, European Geosciences Union, 2011.

  [Δυναμική Hurst-Kolmogorov εφαρμοσμένη σε πεδία θερμοκρασίας για μικρές κλίμακες τύρβης]

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.22137.26724

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Δέσκος, Γ. Β., Π. Γ. Δημητριάδης και Π. Ν. Παπανικολάου, Πυκνομετρική στρωμάτωση στην περιοχή ανάμειξης ανωστικής φλέβας σε περιορισμένο αποδέκτη, Πρακτικά 2ου Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ-ΕΕΔΥΠ "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων προς την Αειφόρο Ανάπτυξη" (Επιμ.: Π. Χ. Γιαννόπουλος και Α. Α. Δήμας) , 200-211, Πάτρα, 2012.

Educational notes

 1. Α. Ευστρατιάδης, και Π. Παπανικολάου, Σημειώσεις μαθήματος "Υδραυλικές Κατασκευές - Φράγματα", 93 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2018.

  Οι σημειώσεις περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες: (1) Ταμιευτήρες, (2) Υδρολογικός σχεδιασμός έργων εκτροπής και υπερχείλισης, (3) Περιβαλλοντικά και θεσμικά θέματα.

  Σημείωση:

  Οι σημειώσεις καλύπτουν μέρος της ύλης του μαθήματος “Υδραυλικές Κατασκευές - Φράγματα” που διδάσκεται στο 8ο εξάμηνο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.

  Πλήρες κείμενο:

 1. Π. Παπανικολάου, Στοιχεία μόνιμης ροής σε αγωγούς υπό πίεση και αγωγούς με ελεύθερη επιφάνεια, 271 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2014.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2145/1/documents/Applied_Hydraulics_2014.pdf (12325 KB)

Research reports

 1. Β. Μπέλλος, Π. Κοσσιέρης, Η. Παπακωνσταντής, Π. Παπανικολάου, Χ. Ντεμίρογλου, και Α. Ευστρατιάδης, Προκαταρτική μελέτη εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων για τη μεταφορά του νερού από τους ταμιευτήρες στην Αθήνα, Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας – Αναθεώρηση, 46 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2022.

  Οι εργασίες της έκθεσης εντάσσονται στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας Α5, με τίτλο «Προκαταρτική μελέτη εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων για τη μεταφορά του νερού από τους ταμιευτήρες στην Αθήνα». Aρχικά πραγματοποιήθηκαν θεωρητικές αναλύσεις, συλλογή δεδομένων και επισκέψεις πεδίου, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πρόβλημα, να αναλυθούν οι απαιτήσεις του συστήματος και να εντοπιστεί η περιοχή εφαρμογής της μεθοδολογίας. Ακόμη, εξετάστηκε το κρίσιμο ζήτημα των μετρητικών υποδομών, για το οποίο διατυπώθηκαν διάφορες προτάσεις προς την ΕΥΔΑΠ, που σε μεγάλο βαθμό υλοποιήθηκαν. Στη συνέχεια, επιχειρήθηκε η διατύπωση προδιαγραφών για την ανάπτυξη ενός πιλοτικού, καταρχήν, εργαλείου διαχείρισης του επιλεχθέντος τμήματος του υδραγωγείου του Μόρνου, με βάση δεδομένα πεδίου. Από την ανάλυση αυτή προέκυψε η προτεινόμενη υπολογιστική προσέγγιση για την υποστήριξη των αποφάσεων που σχετίζονται με τις διαδικασίες μεταφοράς του νερού, και αφορά στον χειρισμό των θυροφραγμάτων προκειμένου να επιτυγχάνεται η ζητούμενη ρύθμιση της παροχής.

  Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας – Αναθεώρηση

 1. Α. Ευστρατιάδης, Η. Παπακωνσταντής, Π. Παπανικολάου, Ν. Μαμάσης, Δ. Νικολόπουλος, Ι. Τσουκαλάς, και Π. Κοσσιέρης, Συνοπτική έκθεση πρώτου έτους, Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας – Αναθεώρηση, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 55 pages, Δεκέμβριος 2020.

  Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του πρώτου έτους εκτέλεσης της σύμβασης, ήτοι από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούλιο του 2020, και τα σχετικά παραδοτέα (τεχνικές εκθέσεις και λογισμικά). Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται και οι πρόδρομες διαχειριστικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2019, και αφορούν στη διερεύνηση των υπερχειλίσεων του συστήματος Υλίκης-Παραλίμνης (Παραδοτέο 1).

  Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας – Αναθεώρηση

 1. Η. Παπακωνσταντής, Π. Παπανικολάου, Β. Κοτσιώνη, Μ. Χονδρός, Κ. Μέμος, και Δ. Κουτσογιάννης, Τελική έκθεση, Ολοκληρωμένη θαλάσσια και χερσαία διερεύνηση της ποσότητας, ποιότητας και υδρομάστευσης των υποθαλάσσιων αναβλύσεων της περιοχής Στούπας του Δήμου Λεύκτρου Μεσσηνίας, Ανάδοχοι: Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2010.

  Σχετικό έργο: Ολοκληρωμένη θαλάσσια και χερσαία διερεύνηση της ποσότητας, ποιότητας και υδρομάστευσης των υποθαλάσσιων αναβλύσεων της περιοχής Στούπας του Δήμου Λεύκτρου Μεσσηνίας

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1314/1/documents/EMP_Teyxos1.pdf (4224 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Παπακωνσταντής, Η. Γ., Π. Ν. Παπανικολάου και Ε. Γ. Καστρινάκης, Απόληψη πόσιμου νερού από υποθαλάσσιες πηγές: διερεύνηση εφαρμογής στη Στούπα Μεσσηνίας, Πρακτικά 2ου Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ-ΕΕΔΥΠ "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων προς την Αειφόρο Ανάπτυξη" (Επιμ.: Π. Χ. Γιαννόπουλος και Α. Α. Δήμας) , 682-693, Πάτρα, 2012.

 1. Ι. Παπαγεωργίου, και Π. Παπανικολάου, Τετραήμερη συνάντηση εργασίας ΕΜΥ 30.3.93 έως 2.4.93, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 0/5, 425 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Απρίλιος 1993.

  Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας

  Πλήρες κείμενο:

 1. Ν. Μαμάσης, και Π. Παπανικολάου, Επιλογή και τρόπος υπολογισμού δευτερογενών παραμέτρων επιφανειακής υδρολογίας (Ειδικότερα σχέσεις ΣΤΑΘΜΗΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ και ΠΑΡΟΧΗΣ-ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ), Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 1/4, 37 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1993.

  Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/302/1/documents/er1_1-4.pdf (3629 KB)

 1. Π. Παπανικολάου, και Δ. Κουτσογιάννης, Οδηγίες για την παρουσίαση των παραδοτέων τευχών, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 0/1, 16 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1992.

  Για ένα μεγάλο ερευνητικό έργο, όπως το Υδροσκόπιο, με 14 συμμετέχοντες φορείς και περί τα 100 προδιαγεγραμμένα τεύχη εκθέσεων, κρίθηκε σκόπιμο να υπάρξουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για την παρουσίαση των ερευνητικών εκθέσεων.

  Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/266/1/documents/er1_0-1.pdf (1511 KB)

Miscellaneous works

 1. Π. Παπανικολάου, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Στάμου, Οδηγίες για την παρουσίαση πανεπιστημιακών εργασιών στον Τομέα Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2012.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1323/1/documents/DWREE_InstructionsForReports.pdf (1843 KB)