Στατιστική ακραίων τιμών και εκτίμηση των ακραίων βροχοπτώσεων, 2, Εμπειρική διερεύνηση μεγάλου μήκους χρονοσειρών βροχής

D. Koutsoyiannis, Statistics of extremes and estimation of extreme rainfall, 2, Empirical investigation of long rainfall records, Hydrological Sciences Journal, 49 (4), 591–610, doi:10.1623/hysj.49.4.591.54424, 2004.

[Στατιστική ακραίων τιμών και εκτίμηση των ακραίων βροχοπτώσεων, 2, Εμπειρική διερεύνηση μεγάλου μήκους χρονοσειρών βροχής]

[doc_id=611]

[Αγγλικά]

Στο πρώτο μέρος αυτής της μελέτης, οι θεωρητικές αναλύσεις έδειξαν ότι η κατανομή Gumbel είναι μάλλον απίθανο να ισχύει για ακραία υδρολογικά γεγονότα και ότι η κατανομή ακραίων τιμών τύπου ΙΙ (ΑΤ2) είναι μια συνεπέστερη επιλογή. Με βάση αυτές τις θεωρητικές αναλύσεις, γίνεται εκτενής εμπειρική διερεύνηση χρησιμοποιώντας μια συλλογή από 169 δείγματα βροχοπτώσεων, από τα πιο μακροχρόνια διαθέσιμα παγκοσμίως, που καθένα έχει μέγεθος 100-154 ετών. Η διερεύνηση αυτή επικυρώνει τα θεωρητικά αποτελέσματα. Επιπλέον, δείχνει ότι η παράμετρος σχήματος της κατανομής ΑΤ2 είναι σταθερή για όλες τις γεωγραφικές ζώνες που εξετάστηκαν (Ευρώπη και Βόρεια Αμερική), με τιμή κ = 0.15. Η σταθερότητα της τιμής αυτής απλοποιεί την προσαρμογή και το γενικό μαθηματικό χειρισμό της κατανομής ΑΤ2, που γίνεται τόσο απλός όσο και εκείνος της κατανομής Gumbel.

PDF Πλήρες κείμενο (743 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, A probabilistic view of Hershfield's method for estimating probable maximum precipitation, Water Resources Research, 35 (4), 1313–1322, doi:10.1029/1999WR900002, 1999.
2. D. Koutsoyiannis, and G. Baloutsos, Analysis of a long record of annual maximum rainfall in Athens, Greece, and design rainfall inferences, Natural Hazards, 22 (1), 29–48, doi:10.1023/A:1008001312219, 2000.
3. D. Koutsoyiannis, Statistics of extremes and estimation of extreme rainfall, 1, Theoretical investigation, Hydrological Sciences Journal, 49 (4), 575–590, doi:10.1623/hysj.49.4.575.54430, 2004.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, Statistics of extremes and estimation of extreme rainfall, 1, Theoretical investigation, Hydrological Sciences Journal, 49 (4), 575–590, doi:10.1623/hysj.49.4.575.54430, 2004.
2. D. Koutsoyiannis, Uncertainty, entropy, scaling and hydrological stochastics, 1, Marginal distributional properties of hydrological processes and state scaling, Hydrological Sciences Journal, 50 (3), 381–404, doi:10.1623/hysj.50.3.381.65031, 2005.
3. D. Koutsoyiannis, An entropic-stochastic representation of rainfall intermittency: The origin of clustering and persistence, Water Resources Research, 42 (1), W01401, doi:10.1029/2005WR004175, 2006.
4. Δ. Κουτσογιάννης, Παλιότερες και σύγχρονες υδρολογικές θεωρήσεις στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των ταμιευτήρων, των φραγμάτων και των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Προσκεκλημένη ομιλία), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων, Λάρισα, doi:10.13140/RG.2.1.3213.5922, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2008.
5. D. Koutsoyiannis, A. Montanari, H. F. Lins, and T.A. Cohn, Climate, hydrology and freshwater: towards an interactive incorporation of hydrological experience into climate research—DISCUSSION of “The implications of projected climate change for freshwater resources and their management”, Hydrological Sciences Journal, 54 (2), 394–405, doi:10.1623/hysj.54.2.394, 2009.
6. D. Koutsoyiannis, and A. Langousis, Precipitation, Treatise on Water Science, edited by P. Wilderer and S. Uhlenbrook, 2, 27–78, doi:10.1016/B978-0-444-53199-5.00027-0, Academic Press, Oxford, 2011.
7. D. Koutsoyiannis, A. Paschalis, and N. Theodoratos, Two-dimensional Hurst-Kolmogorov process and its application to rainfall fields, Journal of Hydrology, 398 (1-2), 91–100, doi:10.1016/j.jhydrol.2010.12.012, 2011.
8. S.M. Papalexiou, D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Can a simple stochastic model generate rich patterns of rainfall events?, Journal of Hydrology, 411 (3-4), 279–289, 2011.
9. S.M. Papalexiou, D. Koutsoyiannis, and C. Makropoulos, How extreme is extreme? An assessment of daily rainfall distribution tails, Hydrology and Earth System Sciences, 17, 851–862, doi:10.5194/hess-17-851-2013, 2013.
10. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Battle of extreme value distributions: A global survey on extreme daily rainfall, Water Resources Research, 49 (1), 187–201, doi:10.1029/2012WR012557, 2013.
11. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Flood design recipes vs. reality: can predictions for ungauged basins be trusted?, Natural Hazards and Earth System Sciences, 14, 1417–1428, doi:10.5194/nhess-14-1417-2014, 2014.
12. D. Koutsoyiannis, and S.M. Papalexiou, Extreme rainfall: Global perspective, Handbook of Applied Hydrology, Second Edition, edited by V.P. Singh, 74.1–74.16, McGraw-Hill, New York, 2017.
13. P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic synthesis approximating any process dependence and distribution, Stochastic Environmental Research & Risk Assessment, 32 (6), 1493–1515, doi:10.1007/s00477-018-1540-2, 2018.
14. H. Tyralis, P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, P.E. O’Connell, K. Tzouka, and T. Iliopoulou, On the long-range dependence properties of annual precipitation using a global network of instrumental measurements, Advances in Water Resources, 111, 301–318, doi:10.1016/j.advwatres.2017.11.010, 2018.
15. T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Characterizing and modeling seasonality in extreme rainfall, Water Resources Research, 54 (9), 6242–6258, doi:10.1029/2018WR023360, 2018.
16. F. Lombardo, F. Napolitano, F. Russo, and D. Koutsoyiannis, On the exact distribution of correlated extremes in hydrology, Water Resources Research, 55 (12), 10405–10423, doi:10.1029/2019WR025547, 2019.
17. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, and P. Papanicolaou, A global-scale investigation of stochastic similarities in marginal distribution and dependence structure of key hydrological-cycle processes, Hydrology, 8 (2), 59, doi:10.3390/hydrology8020059, 2021.
18. D. Koutsoyiannis, Stochastics of Hydroclimatic Extremes - A Cool Look at Risk, Εκδοση 2, ISBN: 978-618-85370-0-2, 346 pages, doi:10.57713/kallipos-1, Kallipos Open Academic Editions, Athens, 2022.
19. T. Iliopoulou, N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, Regional ombrian curves: Design rainfall estimation for a spatially diverse rainfall regime, Hydrology, 9 (5), 67, doi:10.3390/hydrology9050067, 2022.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Mora, R.D., C. Bouvier, L. Neppel, and H. Niel, Regional approach for the estimation of low-frequency distribution of daily rainfall in the Languedoc-Roussillon region, France, Hydrological Sciences Journal, 50(1), 17-29, 2005.
2. Clark, C., Catastrophic floods: Magnitude and frequency investigations, International Water Power and Dam Construction, 57(2), 14-21, 2005.
3. Wilson, P.S., and R. Toumi, A fundamental probability distribution for heavy rainfall, Geophysical Research Letters, 32 (14), L14812, 2005.
4. Bacro, J.N., and A. Chaouche, Uncertainty in the estimation of extreme rainfalls around the Mediterranean Sea: an illustration using data from Marseille, Hydrological Sciences Journal, 51(3), 389-405, 2006.
5. Lombardo, F., F. Napolitano and F. Russo, On the use of radar reflectivity for estimation of the areal reduction factor, Natural Hazards and Earth System Sciences, 6(3), 377-386, 2006.
6. Neppel, L., C. Bouvier and H. Niel, Some examples of uncertainties in rainfall hazard study, Houille Blanche, (6), 22-26, 2006.
7. Endreny, T.A., and S. Pashiardis, The error and bias of supplementing a short, arid climate, rainfall record with regional vs. global frequency analysis, Journal of Hydrology, 334 (1-2), 174-182, 2007.
8. Tie, A.G.B., B. Konan, Y.T. Brou, S. Issiaka, V. Fadika & B. Srohourou, Estimation of daily extreme rainfall in a tropical zone: Case study of the Ivory Coast by comparison of Gumbel and lognormal distributions, Hydrol. Sci. J., 52(1), 49-67, 2007.
9. Langousis, A., and D. Veneziano, Intensity-duration-frequency curves from scaling representations of rainfall, Water Resources Research, 43(2), W02422, 2007.
10. Pujol, N., L. Neppel and R. Sabatier, Regional tests for trend detection in maximum precipitation series in the French Mediterranean region, Hydrological Sciences Journal, 52(5), 956-973, 2007.
11. Neppel, L., P. Arnaud and J. Lavabre, Extreme rainfall mapping: Comparison between two approaches in the Mediterranean area, Comptes Rendus - Geoscience, 339(13), 820-830, 2007.
12. Muller, A., J.N. Bacro and M. Lang, Bayesian comparison of different rainfall depth-duration-frequency relationships, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 22(1), 33-46, 2008.
13. Overeem, A., A. Buishand and I. Holleman, Rainfall depth-duration-frequency curves and their uncertainties, Journal of Hydrology, 348(1-2), 124-134, 2008.
14. Kochanek, K., W.G. Strupczewski, V.P. Singh and S. Weglarczyk, The PWM large quantile estimates of heavy tailed distributions from samples deprived of their largest element, Hydrological Sciences Journal, 53(2), 367-386, 2008.
15. Soro, G.E., B.T.A. Goula, F.W. Kouassi, K. Koffi, B. Kamagate, I. Doumouya, I. Savane & B. Srohorou, Courbes intensité durée fréquence des précipitations enclimat tropical humide…, European J. Sci. Res., 21(3), 394-405, 2008.
16. Sutcliffe, J.V., F.A.K. Farquharson, E.L. Tate and S.S. Folwell, Flood regimes in the Southern Caucasus: the influence of precipitation on mean annual floods and frequency curves, Hydrology Research, 39 (5-6), 385-401, 2008.
17. #Kohnová, S., J. Parajka, J. Szolgay and K. Hlavčová, Mapping of Gumbel Extreme Value Distribution Parameters for Estimation of Design Precipitation Totals at Ungauged Sites, Bioclimatology and Natural Hazards, 129-136, Springer, Netherlands, 2008.
18. Furrer, E. M., and R. W. Katz, Improving the simulation of extreme precipitation events by stochastic weather generators, Water Resources Research, 44, W12439, doi:10.1029/2008WR007316, 2008.
19. Kysely, J., A cautionary note on the use of nonparametric bootstrap for estimating uncertainties in extreme-value models, Journal of Applied Meteorology and Climatology, 47 (12), 3236-3251, 2008.
20. Hernandez, A., L. Guenni and B. Sanso, Extreme limit distribution of truncated models for daily rainfall, Environmetrics, 20 (8), 962-980, 2009.
21. Clarke, R. T., R. D. de Paiva, and C. B. Uvo, Comparison of methods for analysis of extremes when records are fragmented: A case study using Amazon basin rainfall data, Journal of Hydrology, 368 (1-4), 26-29, 2009.
22. Suhaila, J., and A. A. Jemain, Investigating the impacts of adjoining wet days on the distribution of daily rainfall amounts in Peninsular Malaysia, Journal of Hydrology, 368 (1-4), 7-25, 2009.
23. Ben-Zvi, A., Rainfall intensity-duration-frequency relationships derived from large partial duration series, Journal of Hydrology, 367 (1-2), 104-114, 2009.
24. Kyselý, J., and R. Beranová, Climate-change effects on extreme precipitation in central Europe: uncertainties of scenarios based on regional climate models, Theor. Appl. Climatol., 95 (3-4), 361-374, 2009.
25. Twardosz, R., Probabilistic model of maximum precipitation depths for Kraków (southern Poland, 1886-2002), Theoretical and Applied Climatology, 98 (1-2), 37-45, 2009.
26. Endreny, T. A., and N. Imbeah, Generating robust rainfall intensity-duration-frequency estimates with short-record satellite data, Journal of Hydrology, 371(1-4), 182-191, 2009.
27. Muller, A., P. Arnaud, M. Lang and J. Lavabre, Uncertainties of extreme rainfall quantiles estimated by a stochastic rainfall model and by a generalized Pareto distribution, Hydrological Sciences Journal, 54(3), 417-429, 2009.
28. Overeem, A., T. A. Buishand and I. Holleman, Extreme rainfall analysis and estimation of depth-duration-frequency curves using weather radar, Water Resources Research, 45: Art. No. W10424, DOI: 10.1029/2009WR007869, 2009.
29. Veneziano, D., A. Langousis and C. Lepore, New asymptotic and preasymptotic results on rainfall maxima from multifractal theory, Water Resour. Res., 45, W11421, doi:10.1029/2009WR008257, 2009.
30. Becker, E. J., E. H. Berbery and R. W. Higgins, Understanding the characteristics of daily precipitation over the United States using the North American regional reanalysis, Journal of Climate, 22 (23), 6268-6286, 2009.
31. Twardosz, R., Analysis of hourly precipitation characteristics in Krakow, southern Poland, using a classification of circulation types, Hydrology Research, 40 (6), 553-563, 2009.
32. Huard, D., A. Mailhot, and S. Duchesne, Bayesian estimation of intensity–duration–frequency curves and of the return period associated to a given rainfall event, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 24 (3), 337-347, 2010.
33. Saf, B., Assessment of the effects of discordant sites on regional flood frequency analysis, Journal of Hydrology, 380 (3-4), 362-375, 2010.
34. Bodini, A., and Q. A. Cossu, Vulnerability assessment of Central-East Sardinia (Italy) to extreme rainfall events, Natural Hazards and Earth System Sciences, 10, 61–72, 2010.
35. Garavaglia, F., J. Gailhard, E. Paquet, M. Lang, R. Garçon and P. Bernardara, Introducing a rainfall compound distribution model based on weather patterns sub-sampling, Hydrol. Earth Syst. Sci., 14, 951-964, 2010.
36. Hossain, F., I. Jeyachandran and R. Pielke Sr., Dam safety effects due to human alteration of extreme precipitation, Water Resources Research, 46, W03301, doi:10.1029/2009WR007704, 2010.
37. Soro, G.E., T.A. Goula Bi, F.W. Kouassi and B. Srohourou, Update of Intensity-Duration-Frequency Curves for Precipitation of Short Durations in Tropical Area of West Africa (Cote D'ivoire), Journal of Applied Sciences, 10 (9), 704-715, 2010.
38. Van de Vyver, H., and G. R. Demarée, Construction of Intensity–Duration–Frequency (IDF) curves for precipitation at Lubumbashi, Congo, under the hypothesis of inadequate data, Hydrol. Sci. J., 55(4), 555–564, 2010.
39. Goula Bi, T. A., G. E. Soro, A. Dao, F. W. Kouassi and B. Srohourou, Frequency analysis and new cartography of extremes daily rainfall events in Côte d’Ivoire, Journal of Applied Sciences, 10 (16), 1684-1694, 2010.
40. Clark, C., Rain, floods, and dam safety, International Water Power and Dam Construction, 65 (6), 48-53, 2010.
41. #Phatak, A., C. Chan and H. Kiiveri, Fast variable selection for extreme values, International Environmental Modelling and Software Society (iEMSs), 2010 International Congress on Environmental Modelling and Software, Modelling for Environment’s Sake, Fifth Biennial Meeting, Ottawa, Canada, D. A. Swayne, Wanhong Yang, A. A. Voinov, A. Rizzoli, T. Filatova (Eds.), 2010.
42. Schertzer, D., I. Tchiguirinskaia, S. Lovejoy and P. Hubert, No monsters, no miracles: in nonlinear sciences hydrology is not an outlier! Hydrol. Sci. J., 55(6), 965–979, 2010.
43. Hanel, M., and T. A. Buishand, On the value of hourly precipitation extremes in regional climate model simulations, Journal of Hydrology, 393 (3-4), 265-273, 2010.
44. #Buishand, A., R. Jilderda and J. Wijngaard, Regional differences in the extreme rainfall climatology in the Netherlands, KNMI Research Triennial Reports, 2007-2009, 34-38, 2010.
45. #Lavabre, J., and P. Arnaud, Estimation de l'aléa pluvial en France métropolitaine, Editions Quae, Paris, 2010.
46. Dan’azumi, S., S. Shamsudin and A. A. Rahman, Probability distribution of rainfall depth at hourly time-scale, World Academy of Science, Engineering and Technology, 48, 760-764, 2010.
47. Haddad, K., A. Rahman and J. Green, Design rainfall estimation in Australia: a case study using L moments and Generalized Least Squares Regression, Stoch. Environ. Res. Risk Assess., 25 (6), 815-825, 2011.
48. van den Brink, H. W., and G. P. Können, Estimating 10000-year return values from short time series, International Journal of Climatology, 31 (1), 115–126, 2011.
49. Hanel, M., and T. A. Buishand, Analysis of precipitation extremes in an ensemble of transient regional climate model simulations for the Rhine basin, Climate Dynamics, 36 (5-6), 1135-1153, 2011.
50. Fernando, W. C. D. K., and S. S. Wickramasuriya, The hydro-meteorological estimation of probable maximum precipitation under varying scenarios in Sri Lanka, International Journal of Climatology, 31 (5), 668-676, 2011.
51. Deka, S., M. Borah and S. C. Kakaty, Statistical analysis of annual maximum rainfall in North-East India: an application of LH-moments, Theoretical and Applied Climatology, 104 (1-2), 111-122, 2011.
52. #Eslamian, S., K L. Gilroy, R. H. McCuen and R. Nazari, Climate change detection and modeling in hydrology, Climate Change - Research and Technology for Adaptation and Mitigation, J. Blanco and H. Kheradmand (Ed.), ISBN: 978-953-307-621-8, InTech, 2011.
53. Nazemi, A.-R., A. Elshorbagy and S. Pingale, Uncertainties in the estimation of future annual extreme daily rainfall for the city of Saskatoon under climate change effects, Proceedings, Annual Conference - Canadian Society for Civil Engineering, 4, 3140-3150, 2011.
54. #Boukhelifa, M., B. Touaibia and P. Hubert, Storm water risk prevention through the establishment of intensity-duration-frequency curves (IDF): Application to the city of Tipasa in northwestern Algeria, IAHS-AISH Publication, 347, 36-42, 2011.
55. #Grimaldi, S., S.-C. Kao, A. Castellarin, S. M. Papalexiou, A. Viglione, F. Laio, H. Aksoy and A. Gedikli, Statistical Hydrology, In: Treatise on Water Science (ed. by P. Wilderer), 2, 479–517, Academic Press, Oxford, 2011.
56. Gilroy, K. L., and R. H. McCuen, A nonstationary flood frequency analysis method to adjust for future climate change and urbanization, Journal of Hydrology, 414-415, 40-48, 2012.
57. Nalbantis, I., and S. Lymperopoulos, Assessment of flood frequency after forest fires in small ungauged basins based on uncertain measurements, Hydrological Sciences Journal, 57 (1), 52–72, 2012.
58. Li, C., V. P. Singh, and A. K. Mishra, Simulation of the entire range of daily precipitation using a hybrid probability distribution, Water Resour. Res., 48, W03521, doi: 10.1029/2011WR011446, 2012.
59. Lee, T., T. B. M. J. Ouarda and C. S. Jeong, Nonparametric Multivariate weather generator and an extreme value theory for bandwidth selection, Journal of Hydrology, 452-453, 161-171, 2012.
60. #Fallot, J. M., Efficiency of Gumbel analyses for determining extreme daily precipitation in Switzerland, Proceedings: Air and Water Components of the Environment, Babes-Bolyai University, Romania, 2012.
61. Sørup, H. J. D., H. Madsen and K. Arnbjerg-Nielsen, Descriptive and predictive evaluation of high resolution Markov chain precipitation models, Environmetrics, 23 (7), 623-635, 2012.
62. #Benhattab, K., C. Christophe and M. Meddi, Extreme rainfall estimates using the station-year method in Cheliff basin, Algeria, 3rd STAHY International Workshop on Statistical Methods for Hydrology and Water Resources Management, Tunis, Tunisia, 2012.
63. Leandro, J., J. P.de Leitão and J. L. M. P. Lima, Quantifying the uncertainty in the Soil Conservation Service (SCS) flood hydrographs: A case study in the Azores islands, Journal of Flood Risk Management, Volume 6 (3), 279-288, 2013.
64. Irizarry-Ortiz, M. M., J. Obeysekera, J. Park, P. Trimble, J. Barnes, W. Park-Said and E. Gadzinski, Historical trends in Florida temperature and precipitation, Hydrological Processes, 27 (16), 2225-2246, 2013.
65. Langousis, A., A. A. Carsteanu and R. Deidda, A simple approximation to multifractal rainfall maxima using a generalized extreme value distribution model, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 10.1007/s00477-013-0687-0, 2013.
66. Shahzadi, A., A. S. Akhter and B. Saf, Regional frequency analysis of annual maximum rainfall in monsoon region of Pakistan using L-moments, Pakistan Journal of Statistics and Operation Research, 9 (1), 111-136, 2013.
67. De Michele, C., and M. Ignaccolo, New perspectives on rainfall from a discrete view, Hydrological Processes, 10.1002/hyp.9782, 2013.
68. Veneziano, D., and S. Yoon, Rainfall extremes, excesses, and IDF curves: A unified asymptotic framework and new non‐asymptotic results based on multifractal measures, Water Resources Research, 10.1002/wrcr.20352, 2013.
69. Liu, B., J. Chen, X. Chen, Y. Lian and L. Wu, Uncertainty in determining extreme precipitation thresholds, Journal of Hydrology, 10.1016/j.jhydrol.2013.09.002, 2013.
70. #Loukas, A., and L. Vasiliades, Review of applied methods for flood-frequency analysis in a changing environment in Greece, In: A review of applied methods in Europe for flood-frequency analysis in a changing environment, Floodfreq COST action ES0901: European procedures for flood frequency estimation (ed. by H. Madsen et al.), Centre for Ecology & Hydrology, Wallingford, UK, 2013.
71. Benabdesselam, T., and H. Amarchi, Regional approach for the estimation of extreme daily precipitation on North-east area of Algeria, International Journal of Water Resources and Environmental Engineering, 5 ( 10), 573-583, 2013.
72. Fallot, J.-M., and J.-A. Hertig, Détermination des précipitations extrêmes en Suisse à l’aide d’analyses statistiques et augmentation des valeurs extrêmes durant le 20ème siècle [Assessing of extreme precipitation in Switzerland from statistical analyses and increase of extreme values during the 20th century], Mémoire de la Société vaudoise des Sciences naturelles, 25, 23-34, 2013.
73. Benabdesselam, T., and H. Amarchi, Approche régionale pour l’estimation des précipitations journalières extrêmes du nord est Algérien, Courrier du Savoir, 17, 175-184, 2013.
74. #Fallot J.-M., Evaluation des différentes formules de la loi de Gumbel pour l’estimation des précipitations journalières extrêmes en Suisse, XXVIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Cotonou (Bénin), 224-229, 2013.
75. Ryu, J., H. Lee, S. Yu and K. Park, Statistical evaluation on storm sewer design criteria under climate change in Seoul, South Korea, Urban Water Journal, 11 (5), 370-378, 2014.
76. Vavrus, S. J., and R. J. Behnke, A comparison of projected future precipitation in Wisconsin using global and downscaled climate model simulations: implications for public health, International Journal of Climatology, 34 (10), 3106-3124, 2014.
77. Dyrrdal, A. V., A. Lenkoski, T. L. Thorarinsdottir and F. Stordal, Bayesian hierarchical modeling of extreme hourly precipitation in Norway, Environmetrics , 10.1002/env.2301, 2014.
78. Serinaldi, F., and C. G. Kilsby, Rainfall extremes: Toward reconciliation after the battle of distributions, Water Resources Research, 50 (1), 336-352, 2014.
79. Roth, M., T. A. Buishand, G. Jongbloed, A. M. G. Klein Tank and J. H. van Zanten, Projections of precipitation extremes based on a regional, non-stationary peaks-over-threshold approach: A case study for the Netherlands and north-western Germany, Weather and Climate Extremes, 10.1016/j.wace.2014.01.001, 2014.
80. Loukas, A., and L. Vasiliades, Streamflow simulation methods for ungauged and poorly gauged watersheds, Natural Hazards and Earth System Sciences, 14, 1641-1661, doi:10.5194/nhess-14-1641-2014, 2014.
81. Mirzaei, M., Y. F. Huang, T. S. Lee, A. El-Shafie and A. H. Ghazali, Quantifying uncertainties associated with depth duration frequency curves, Natural Hazards, 71 (2), 1227-1239, 2014.
82. Bolívar-Cimé, A. M., E. Díaz-Francés and J. Ortega, Optimality of profile likelihood intervals for quantiles of extreme value distributions: applications to environmental disasters, Hydrological Sciences Journal, 10.1080/02626667.2014.897405, 2014.
83. Serinaldi, F., and C. G. Kilsby, Simulating daily rainfall fields over large areas for collective risk estimation, Journal of Hydrology, 10.1016/j.jhydrol.2014.02.043, 2014.
84. Garcia-Aristizabal, A., E. Bucchignani, E. Palazzi, D. D’Onofrio, P. Gasparini and W.Marzocchi, Analysis of non-stationary climate-related extreme events considering climate change scenarios: an application for multi-hazard assessment in the Dar es Salaam region, Tanzania, Natural Hazards, 10.1007/s11069-014-1324-z, 2014.
85. Dyrrdal, A. V., T. Skaugen, F. Stordal and E. J. Førland, Estimating extreme areal precipitation in Norway from a gridded dataset, Hydrological Sciences Journal, 10.1080/02626667.2014.947289, 2014.
86. Weinerowska-Bords, K., Development of local IDF-formula using controlled random search method for global optimization, Acta Geophysica, 10.2478/s11600-014-0242-5, 2014.
87. Boucefiane, A., M. Meddi, J. P. Laborde and S. Eslamian, Rainfall frequency analysis using extreme values distributions in the steppe region of western Algeria, International Journal of Hydrology Science and Technology, 4 (4), 348-367, 2014.
88. Campos-Aranda, D.F., Extreme 24-hour rainfall predictions in the state of Zacatecas, Mexico, Tecnologia Y Ciencias Del Agua, 5 (5), 199-225, 2014.
89. Chifurira, R., and D. Chikobvu, Modelling extreme maximum annual rainfall for Zimbabwe, Annual Proceedings of the South African Statistical Association Conference: Proceedings of the 56th Annual Conference of the South African Statistical Association for 2014 (SASA 2014), Congress 1, 9-16, Sabinet Online, 2014.
90. Avanzi, F., C. De Michele, S. Gabriele, A. Ghezzi and R. Rosso, Orographic signature on extreme precipitation of short durations, Journal of Hydrometeorology, 16 (1), 278-294, 2015.
91. Kondratieva, T., and H. Amarchi, Régionalisation des précipitations journalières extrêmes : cas de la région située au Nord-Est de l’Algérie [Regionalization of extreme daily precipitation: case study of the north east region of Algeria], Hydrological Sciences Journal, 60 (3), 498-507, 2015.
92. El Methni, J., and G. Stupfler. Extreme versions of Wang risk measures and their estimation for heavy-tailed distributions, hal-01145417, 2015.
93. Piras, M., G. Mascaro, R. Deidda and E.R. Vivoni, Impacts of climate change on precipitation and discharge extremes through the use of statistical downscaling approaches in a Mediterranean basin, Science of The Total Environment, 10.1016/j.scitotenv.2015.06.088, 2015.
94. Awadallah, A.G., Regional intensity-duration-frequency curves for Jeddah region, Saudi Arabia, using ordinary and L-moments approaches, Journal of Flood Risk Management, 8 (3), 195-207, 2015.
95. Salas, J. D., J. Obeysekera, and R. M. Vogel, Techniques for assessing water infrastructure for nonstationary extreme events: a review, Hydrological Sciences Journal, doi:10.1080/02626667.2018.1426858, 2018.

Κατηγορίες: Ακραία φαινόμενα, Μοντέλα βροχής