Ρωμανός Ιωαννίδης

Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Δρ.

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

Δημοσιευμένο έργο

Publications in scientific journals

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, I. Bairaktaris, E. Frangedaki, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, and N. D. Lagaros, Wildfires vs. sustainable forest partitioning, Conservation, 2 (1), 195–218, doi:10.3390/conservation2010013, 2022.
 2. R. Ioannidis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Reversing visibility analysis: Towards an accelerated a priori assessment of landscape impacts of renewable energy projects, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 161, 112389, doi:10.1016/j.rser.2022.112389, 2022.
 3. R. Ioannidis, G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, Landscape design in infrastructure projects - is it an extravagance? A cost-benefit investigation of practices in dams, Landscape Research, doi:10.1080/01426397.2022.2039109, 2022.
 4. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Landscape planning of infrastructure through focus points’ clustering analysis. Case study: Plastiras artificial lake (Greece), Infrastructures, 6 (1), 12, doi:10.3390/infrastructures6010012, 2021.
 5. R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, A review of land use, visibility and public perception of renewable energy in the context of landscape impact, Applied Energy, 276, 115367, doi:10.1016/j.apenergy.2020.115367, 2020.
 6. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, E. Frangedaki, and D. Koutsoyiannis, Optimal utilization of water resources for local communities in mainland Greece (case study of Karyes, Peloponnese), Procedia Manufacturing, 44, 253–260, doi:10.1016/j.promfg.2020.02.229, 2020.
 7. R. Ioannidis, T. Iliopoulou, C. Iliopoulou, L. Katikas, A. Petsou, M.-E. Merakou, M.-E. Asimomiti, N. Pelekanos, G. Koudouris, P. Dimitriadis, C. Plati, E. Vlahogianni, K. Kepaptsoglou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Solar-powered bus route: introducing renewable energy into a university campus transport system, Advances in Geosciences, 49, doi:10.5194/adgeo-49-215-2019, 2019.
 8. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic evaluation of landscapes transformed by renewable energy installations and civil works, Energies, 12 (4), 2817, doi:10.3390/en12142817, 2019.
 9. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, S. Sigourou, N. D. Lagaros, and D. Koutsoyiannis, The development of the Athens water supply system and inferences for optimizing the scale of water infrastructures, Sustainability, 11 (9), 2657, doi:10.3390/su11092657, 2019.
 10. E. Klousakou, M. Chalakatevaki, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, A. Efstratiadis, N. Mamassis, R. Tomani, E. Chardavellas, and D. Koutsoyiannis, A preliminary stochastic analysis of the uncertainty of natural processes related to renewable energy resources, Advances in Geosciences, 45, 193–199, doi:10.5194/adgeo-45-193-2018, 2018.

Book chapters and fully evaluated conference publications

 1. Ρ. Ιωαννίδης, Ν. Μαμάσης, Κ. Μωραΐτης, και Δ. Κουτσογιάννης, Προτάσεις χωρικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη ένταξη των έργων ανανεώσιμης ενέργειας στο ελληνικό τοπίο, Πρακτικά 10ου συνεδρίου του ΜΕΚΔΕ - ΕΜΠ «Έρευνα και δράσεις για την αναγέννηση των ορεινών και απομονωμένων περιοχών», Μέτσοβο, 332–343, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, 2022.
 2. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, M. Chiotinis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Aesthetical issues with stochastic evaluation, Data Analytics for Cultural Heritage, edited by A. Belhi, A. Bouras, A.K. Al-Ali, and A.H. Sadka, doi:10.1007/978-3-030-66777-1_8, Springer, 2021.
 3. N. Mamassis, A. Efstratiadis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, Water and Energy, Handbook of Water Resources Management: Discourses, Concepts and Examples, edited by J.J. Bogardi, T. Tingsanchali, K.D.W. Nandalal, J. Gupta, L. Salamé, R.R.P. van Nooijen, A.G. Kolechkina, N. Kumar, and A. Bhaduri, Chapter 20, 617–655, doi:10.1007/978-3-030-60147-8_20, Springer Nature, Switzerland, 2021.
 4. Ρ. Ιωαννίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η αρχιτεκτονική και τοπιακή αξία των φραγμάτων: απο τα διεθνή παραδείγματα στις προτάσεις για την Ελλάδα, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αίγλη Ζαππείου, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Αθήνα, 2017.
 5. Δ. Κουτσογιάννης, και Ρ. Ιωαννίδης, Η ενεργειακή, περιβαλλοντική και αισθητική υπεροχή των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων έναντι των άλλων έργων ανανεώσιμης ενέργειας, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αίγλη Ζαππείου, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Αθήνα, 2017.

Conference publications and presentations with evaluation of abstract

 1. A. Tsouni, S. Sigourou, P. Dimitriadis, V. Pagana, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and C. Contoes, Multi-parameter flood risk assessment towards efficient flood management in highly dense urban river basins in the Region of Attica, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-12624, doi:10.5194/egusphere-egu23-12624, 2023.
 2. G. Kirkmalis, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, D. Markantonis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Fertilizers as batteries and regulators in the global Water-Energy-Food equilibrium, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-11915, doi:10.5194/egusphere-egu23-11915, 2023.
 3. S. Sigourou, A. Tsouni, V. Pagana, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and C. Contoes, An advanced methodology for field visits towards efficient flood management on building block level, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-16168, doi:10.5194/egusphere-egu23-16168, 2023.
 4. D. Dimitrakopoulou, R. Ioannidis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, E. Chardavellas, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Public involvement in the design and implementation of infrastructure projects., European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-16478, doi:10.5194/egusphere-egu23-16478, 2023.
 5. D. Dimitrakopoulou, R. Ioannidis, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, E. Chardavellas, S. Vavoulogiannis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Social uncertainty in flood risk: field research, citizens’ engagement, institutions' collaboration, IAHS 100th Anniversary – 11th IAHS-AISH Scientific Assembly 2022, Montpellier, France, IAHS2022-351, International Association of Hydrological Sciences, 2022.
 6. E. Manta, R. Ioannidis, G.-F. Sargentis, and A. Efstratiadis, Aesthetic evaluation of wind turbines in stochastic setting: Case study of Tinos island, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-5484, doi:10.5194/egusphere-egu2020-5484, 2020.
 7. M. Karataraki, A. Thanasko, K. Printziou, G. Koudouris, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, C. Plati, and D. Koutsoyiannis, Campus solar roads: a feasibility analysis, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-15648-2, European Geosciences Union, 2019.
 8. A. Petsou, M.-E. Merakou, T. Iliopoulou, C. Iliopoulou, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, K. Kepaptsoglou, and D. Koutsoyiannis, Campus solar roads: Optimization of solar panel and electric charging station location for university bus route, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-10832, European Geosciences Union, 2019.
 9. Μ. Sako, E. Tsoli, R. Ioannidis, E. Frangedaki, G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, Optimizing the size of Hilarion dam with technical, economical and environmental parameters, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-15297, European Geosciences Union, 2019.
 10. R. Ioannidis, P. Dimitriadis, G.-F. Sargentis, E. Frangedaki, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic similarities between hydrometeorogical and art processes for optimizing architecture and landscape aesthetic parameters, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-11403, European Geosciences Union, 2019.
 11. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, and D. Koutsoyiannis, The scale of infrastructures as a social decision. Case study: dams in Greece, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17082, European Geosciences Union, 2018.
 12. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the Hurst-Kolmogorov behaviour in arts, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17740-1, European Geosciences Union, 2018.
 13. S. Sigourou, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, A. Skopeliti, K. Sakellari, G. Karakatsanis, L. Tsoulos, and D. Koutsoyiannis, Comparison of climate change vs. urbanization, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18598-2, European Geosciences Union, 2018.
 14. S. Sigourou, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, A. Skopeliti, K. Sakellari, G. Karakatsanis, L. Tsoulos, and D. Koutsoyiannis, Statistical and stochastic comparison of climate change vs. urbanization, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18608-2, European Geosciences Union, 2018.
 15. E. Klousakou, M. Chalakatevaki, R. Tomani, P. Dimitriadis, A. Efstratiadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the uncertainty of atmospheric processes related to renewable energy resources, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-16982-2, European Geosciences Union, 2018.
 16. P. Dimitriadis, L. Lappas, Ο. Daskalou, A. M. Filippidou, M. Giannakou, Ε. Gkova, R. Ioannidis, Α. Polydera, Ε. Polymerou, Ε. Psarrou, A. Vyrini, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Application of stochastic methods for wind speed forecasting and wind turbines design at the area of Thessaly, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-13810, doi:10.13140/RG.2.2.25355.08486, European Geosciences Union, 2015.
 17. S. Sigourou, V. Pagana, P. Dimitriadis, A. Tsouni, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, C. Contoes, and D. Koutsoyiannis, Flood risk assessment in the region of Attica, 9th International Conference on Civil Protection & New Technologies - Safe Thessaloniki 2022, Thessaloniki, Greece, Σεπτέμβριος 2022.
 18. S. Sigourou, V. Pagana, P. Dimitriadis, A. Tsouni, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, C. Contoes, and D. Koutsoyiannis, Proposed methodology for urban flood-risk assessment at river-basin level: the case study of the Pikrodafni river basin in Athens, Greece, Global Flood Partnership 2022 Annual Meeting, Leeds, UK, Σεπτέμβριος 2022.

Presentations and publications in workshops

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Frangedaki, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, and N. D. Lagaros, Wildfires, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.
 2. Ρ. Ιωαννίδης, Χωρικός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός για την ένταξη των έργων υποδομής στο τοπίο, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.
 3. Α. Τσούνη, Σ. Σιγούρου, Β. Παγάνα, Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, Π. Δημητριάδης, Θ. Ηλιοπούλου, Γ.-Φ. Σαργέντης, Ρ. Ιωαννίδης, Δ. Δημητρακοπούλου, Ε. Χαρδαβέλλας, Σ. Βαβουλογιάννης, και Β. Κυριακούλη, Εκτίμηση κινδύνου πλημμύρας στο ρέμα Πικροδάφνης, Παρουσίαση αποτελεσμάτων της Α’ Φάσης της Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Αττικής-Ε.Α.Α, Αθήνα, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 2022.

Academic works

 1. R. Ioannidis, Spatial planning and architectural design for the integration of civil infrastructure into landscapes: Inferences from renewable energy works and dams, PhD thesis, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Ιούνιος 2022.
 2. Ρ. Ιωαννίδης, Η αρχιτεκτονική και το αισθητικό στοιχείο στα φράγματα – Από τα διεθνή παραδείγματα στις προτάσεις για την Ελλάδα, Διπλωματική εργασία, 247 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2015.

Ανάλυση ερευνητικών έργων

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

  Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2008–Νοέμβριος 2011

  Προϋπολογισμός: €72 000

  Project director: Ν. Μαμάσης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση, συντήρηση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) που ανέπτυξε το ΕΜΠ για την ΕΥΔΑΠ στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας (1999-2003). Οι εργασίες αφορούν (α) στη Βάση Δεδομένων (αναβάθμιση λογισμικού, διαχείριση χρονοσειρών ποιοτικών παραμέτρων), (β) στο μετρητικό δίκτυο (επέκταση-βελτίωση- συντήρηση, εκτίμηση απωλειών υδραγωγείων), (γ) στην αναβάθμιση λογισμικού διαχείρισης δεδομένων και την προσθήκη αυτόματης επεξεργασίας τηλεμετρικών δεδομένων, (δ) στο λογισμικό Υδρονομέας (επικαιροποίηση του μοντέλου του υδροσυστήματος, επέκταση του μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης, αναβάθμιση λειτουργικών χαρακτηριστικών λογισμικού), (ε) σε υδρολογικές αναλύσεις (συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, επικαιροποίηση χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών) και (στ) στα ετήσια διαχειριστικά σχέδια (υποστήριξη στην εκπόνηση).

Ανάλυση δημοσιευμένου έργου

Publications in scientific journals

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, I. Bairaktaris, E. Frangedaki, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, and N. D. Lagaros, Wildfires vs. sustainable forest partitioning, Conservation, 2 (1), 195–218, doi:10.3390/conservation2010013, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2281/1/documents/conservation-02-00013-v2.pdf (13186 KB)

 1. R. Ioannidis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Reversing visibility analysis: Towards an accelerated a priori assessment of landscape impacts of renewable energy projects, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 161, 112389, doi:10.1016/j.rser.2022.112389, 2022.

  [Αντιστρέφοντας την ανάλυση ορατότητας: Προς μια επιταχυνόμενη εκ των προτέρων αξιολόγηση των επιπτώσεων των έργων ανανεώσιμης ενέργειας στο τοπίο]

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Duarte, R., Á. García-Riazuelo, L. A. Sáez, and C. Sarasa, Analysing citizens’ perceptions of renewable energies in rural areas: A case study on wind farms in Spain, Energy Reports, 8, 12822-12831, doi:10.1016/j.egyr.2022.09.173, 2022.
  2. Ko, I., Rural opposition to landscape change from solar energy: Explaining the diffusion of setback restrictions on solar farms across South Korean counties, Energy Research & Social Science, 99, 103073, doi:10.1016/j.erss.2023.103073, 2023.
  3. Mikita, T., L. Janošíková, J. Caha, and E. Avoiani, The potential of UAV data as refinement of outdated inputs for visibility analyses, Remote Sensing, 15(4), 1028, doi:10.3390/rs15041028, 2023.
  4. Rodríguez-Segura, F. J., and M. Frolova, How does society assess the impact of renewable energy in rural inland areas? Comparative analysis between the province of Jaén (Spain) and Somogy county (Hungary), Investigaciones Geográficas, 80, 193-214, doi:10.14198/INGEO.24444, 2023.
  5. Beer, M., R. Rybár, and L. Gabániová, Visual impact of renewable energy infrastructure: implications for deployment and public perception, Processes, 11(8), 2252, doi:10.3390/pr11082252, 2023.
  6. García-Ayllón, S., and G. Martínez, Analysis of correlation between anthropization phenomena and landscape values of the territory: A GIS framework based on spatial statistics, ISPRS International Journal of Geo-Information, 12(8), 323, doi:10.3390/ijgi12080323, 2023.

 1. R. Ioannidis, G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, Landscape design in infrastructure projects - is it an extravagance? A cost-benefit investigation of practices in dams, Landscape Research, doi:10.1080/01426397.2022.2039109, 2022.

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Landscape planning of infrastructure through focus points’ clustering analysis. Case study: Plastiras artificial lake (Greece), Infrastructures, 6 (1), 12, doi:10.3390/infrastructures6010012, 2021.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2083/1/documents/infrastructures-06-00012-v2.pdf (5634 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, A review of land use, visibility and public perception of renewable energy in the context of landscape impact, Applied Energy, 276, 115367, doi:10.1016/j.apenergy.2020.115367, 2020.

  Σημείωση:

  Download site: https://authors.elsevier.com/c/1bbKL15eiezzux

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, E. Frangedaki, and D. Koutsoyiannis, Optimal utilization of water resources for local communities in mainland Greece (case study of Karyes, Peloponnese), Procedia Manufacturing, 44, 253–260, doi:10.1016/j.promfg.2020.02.229, 2020.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2047/1/documents/1-s2.0-S2351978920308167-main.pdf (1660 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. R. Ioannidis, T. Iliopoulou, C. Iliopoulou, L. Katikas, A. Petsou, M.-E. Merakou, M.-E. Asimomiti, N. Pelekanos, G. Koudouris, P. Dimitriadis, C. Plati, E. Vlahogianni, K. Kepaptsoglou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Solar-powered bus route: introducing renewable energy into a university campus transport system, Advances in Geosciences, 49, doi:10.5194/adgeo-49-215-2019, 2019.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2016/1/documents/adgeo-49-215-2019.pdf (8167 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic evaluation of landscapes transformed by renewable energy installations and civil works, Energies, 12 (4), 2817, doi:10.3390/en12142817, 2019.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1984/1/documents/energies-12-02817.pdf (2772 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Ding, L., Q. Li, J. Tang, J. Wang, and X. Chen, Linking land use metrics measured in aquatic-terrestrial interfaces to water quality of reservoir-based water sources in Eastern China, Sustainability, 11(18), 4860, doi:10.3390/su11184860, 2019.

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, S. Sigourou, N. D. Lagaros, and D. Koutsoyiannis, The development of the Athens water supply system and inferences for optimizing the scale of water infrastructures, Sustainability, 11 (9), 2657, doi:10.3390/su11092657, 2019.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1970/1/documents/sustainability-11-02657-v3.pdf (6450 KB)

  Βλέπε επίσης: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/9/2657

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. E. Klousakou, M. Chalakatevaki, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, A. Efstratiadis, N. Mamassis, R. Tomani, E. Chardavellas, and D. Koutsoyiannis, A preliminary stochastic analysis of the uncertainty of natural processes related to renewable energy resources, Advances in Geosciences, 45, 193–199, doi:10.5194/adgeo-45-193-2018, 2018.

  [Προκαταρκτική στοχαστική ανάλυση της αβεβαιότητας των φυσικών διεργασιών που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας]

  Η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας οδήγησε στην υπερεκμετάλλευση των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές παρέχουν μια βιώσιμη εναλλακτική λύση. Καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προέρχονται από φαινόμενα που σχετίζονται είτε με ατμοσφαιρικές ή γεωφυσικές διεργασίες, η μη προβλεψιμότητα είναι εγγενής στα συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας. Ένα καινοτόμο και απλό στοχαστικό εργαλείο, το κλιμακόγραμμα, επιλέχθηκε για να εξετάσει το βαθμό μη προβλεψιμότητας. Εφαρμόζοντας το κλιμακόγραμμα στις σχετικές χρονοσειρές και χωρικές σειρές μπορέσαμε να προσδιορίσουμε τον βαθμό μη προβλεψιμότητας κάθε διεργασίας μέσω της παραμέτρου Hurst, ήτοι ενός δείκτη του ποσοτικοποιεί το επίπεδο αβεβαιότητας. Όλες οι εξεταζόμενες διεργασίες εμφανίζουν μια παράμετρο Hurst μεγαλύτερη του 0.5, που υποδηλώνει αυξημένη μακροπρόθεσμη αβεβαιότητα. Αυτό καταδεικνύει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσαν να είναι αξιόπιστα διαχειρίσιμες και οικονομικά αποδοτικές μόνο μέσω στοχαστικής ανάλυσης. Στο πλαίσιο αυτό, συζητείται η πιλοτική εφαρμογή ενός υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας στο ελληνικό νησί της Αστυπάλαιας, για το οποίο γίνεται μια πιλοτική εφαρμογή ενός υβριδικού συστήματος, με τη χρήση στοχαστικής ανάλυσης, για το οποίο δείχνουμε πώς η αβεβαιότητα (σε όρους μεταβλητότητας) των υδρομετεωρολογικών διεργασιών εισόδου τροποποιεί την αβεβαιότητα των τιμών ενέργειας εξόδου.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1864/1/documents/adgeo-45-193-2018.pdf (559 KB)

  Βλέπε επίσης: https://www.adv-geosci.net/45/193/2018/

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Kaps, C., S. Marinesi, and S. Netessine, When should the off-grid sun shine at night? optimum renewable generation and energy storage investment, Management Science, doi:10.1287/mnsc.2021.04129, 2023.

Book chapters and fully evaluated conference publications

 1. Ρ. Ιωαννίδης, Ν. Μαμάσης, Κ. Μωραΐτης, και Δ. Κουτσογιάννης, Προτάσεις χωρικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη ένταξη των έργων ανανεώσιμης ενέργειας στο ελληνικό τοπίο, Πρακτικά 10ου συνεδρίου του ΜΕΚΔΕ - ΕΜΠ «Έρευνα και δράσεις για την αναγέννηση των ορεινών και απομονωμένων περιοχών», Μέτσοβο, 332–343, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, 2022.

  Τις τελευταίες δεκαετίες τα έργα υποδομής επεκτείνονται όλο και περισσότερο προς τις ορεινές και τις νησιωτικές περιοχές, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Η επέκταση αυτή προκαλεί κοινωνικές αντιδράσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αποδίδονται και στις επιπτώσεις των έργων αυτών στο τοπίο. Στην παρούσα εργασία, προτείνονται βελτιώσεις στον χωρικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των έργων ΑΠΕ με στόχο (i) την απομείωση των επιπτώσεων τους στα φυσικά και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των ελληνικών τοπίων και (ii) τη μείωση των σχετικών κοινωνικών εντάσεων αλλά και των επακόλουθων αναπτυξιακών δυσκολιών. Ένας βασικός περιορισμός που δυσχεραίνει μέχρι στιγμής την πρόοδο στον τομέα της ένταξης των έργων στο τοπίο είναι η ελλιπής επιστημονική αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφορετικών τύπων τους. Η έλλειψη αυτή δημιουργεί αβεβαιότητα τόσο ως προς τις μεθόδους που πρέπει να εφαρμοστούν για την μετρίαση των επιπτώσεων όσο και ως προς το κατά πόσο οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών είναι δικαιολογημένες. Αναγνωρίζοντας αυτό το πρόβλημα, το πρώτο βήμα της εργασίας είναι η κατάταξη των τριών βασικών τύπων έργων ΑΠΕ που συναντώνται στην Ελλάδα ως προς τις τοπιακές τους επιπτώσεις. Για το σκοπό αυτό, αναλύεται η διεθνής βιβλιογραφία καθώς και βάσεις δεδομένων από υλοποιημένα έργα, δίνοντας έμφαση σε τρεις παραμέτρους των έργων: την χρήση γης, την οπτική επιρροή και την κοινή γνώμη για τις επιπτώσεις τους. Με βάση τα συμπεράσματα της αρχικής θεωρητικής ανάλυσης διαμορφώνονται δυο διαφορετικές μεθοδολογίες μετρίασης των επιπτώσεων των έργων. Η πρώτη αφορά τα έργα για τα οποία αναγνωρίστηκε ως σημαντική η παράμετρος της οπτικής όχλησης, δηλαδή κυρίως τα αιολικά αλλά και τα φωτοβολταϊκά έργα. Σε αυτά τα έργα δίνεται έμφαση στον χωρικό σχεδιασμό για την μείωση της ορατότητάς τους από περιοχές υψηλής τοπιακής αξίας, μέσω της αξιοποίησης μιας νέας μεθόδου αντίστροφης ανάλυσης ορατότητας. Για τα υδροηλεκτρικά έργα, τα οποία και επιδέχονται αρχιτεκτονική επεξεργασία, προτείνεται η εφαρμογή αρχιτεκτονικών μελετών, η οποία με βάση τη διεθνή εμπειρία βελτιώνει το τοπιακό αποτύπωμα τους, χωρίς να έχει απαραίτητα υψηλές τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2249/1/documents/Ietal_2022M_.pdf (1216 KB)

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, M. Chiotinis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Aesthetical issues with stochastic evaluation, Data Analytics for Cultural Heritage, edited by A. Belhi, A. Bouras, A.K. Al-Ali, and A.H. Sadka, doi:10.1007/978-3-030-66777-1_8, Springer, 2021.

 1. N. Mamassis, A. Efstratiadis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, Water and Energy, Handbook of Water Resources Management: Discourses, Concepts and Examples, edited by J.J. Bogardi, T. Tingsanchali, K.D.W. Nandalal, J. Gupta, L. Salamé, R.R.P. van Nooijen, A.G. Kolechkina, N. Kumar, and A. Bhaduri, Chapter 20, 617–655, doi:10.1007/978-3-030-60147-8_20, Springer Nature, Switzerland, 2021.

  [Νερό και ενέργεια]

  Επισκοπούνται οι θεμελιώδεις έννοιες στο πεδίο των συστημάτων νερού-ενέργειας και η ιστορική τους ανάπτυξη, με έμφαση στην πλέον πρόσφατες εξελίξεις. Αρχικά, παρουσιάζεται μια συνοπτική ιστορία της εξάρτησης του νερού και της ενέργειας, και εισάγεται η έννοια του πλέγματος νερού-ενέργειας τον 21ο αιώνα. Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ νερού και ενέργειας δείχνει ότι αυτή περιλαμβάνει και ανταγωνιστικά στοιχεία αλλά και συνέργειες. Η υδροηλεκτρική ενέργεια αναγνωρίζεται ως η μεγαλύτερη βιομηχανία αυτού του πεδίου, και επισημαίνεται ο ρόλος της στην αντιμετώπιση των σύγχρονων ενεργειακών προκλήσεων μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης του νερού και της ενέργειας. Συνεπώς, επισκοπούνται τα βήματα μοντελοποίησης για τον σχεδιασμό και λειτουργία υδροηλεκτρικών συστημάτων, που ακολουθείται από την ανάλυση της φυσικής θεωρία πίσω από την υδραυλική της ενέργειας. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων νερού και ενέργειας, παρουσιάζεται επίσης η βασική έννοια της αβεβαιότητας, που χαρακτηρίζει όλους τους τύπους της ανανεώσιμης ενέργειας. Ακολούθως, συζητούνται οι περιβαλλοντικές ανησυχίες και επιπτώσεις της χρήσης νερού για παραγωγή ενέργειας, που ακολουθείται από μια σύνοψη των εξελίξεων στον αναπτυσσόμενο τομέα της θαλάσσιας ενέργειας. Τέλος, παρουσιάζονται οι προκλήσεις και μελλοντικές κατευθύνσεις.

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Bertsiou, M. M., and E. Baltas, Management of energy and water resources by minimizing the rejected renewable energy, Sustainable Energy Technologies and Assessments, 52(A), 102002, doi:10.1016/j.seta.2022.102002, 2022.
  2. Spanoudaki, K., P. Dimitriadis, E. A. Varouchakis, and G. A. C. Perez, Estimation of hydropower potential using Bayesian and stochastic approaches for streamflow simulation and accounting for the intermediate storage retention, Energies, 15(4), 1413, doi:10.3390/en15041413, 2022.

 1. Ρ. Ιωαννίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η αρχιτεκτονική και τοπιακή αξία των φραγμάτων: απο τα διεθνή παραδείγματα στις προτάσεις για την Ελλάδα, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αίγλη Ζαππείου, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Αθήνα, 2017.

  Η αρχιτεκτονική των φραγμάτων είναι ένα ζήτημα που δεν έχει απασχολήσει τους φορείς της Ελλάδας που ασχολούνται με θέματα έρευνας, σχεδιασμού και κατασκευής φραγμάτων. Στην παρούσα εργασία διερευνάται η ανάγκη ευαισθητοποίησης των φορέων αυτών σε θέματα σχετικά με την αρχιτεκτονική των φραγμάτων και πραγματοποιούνται σχετικές προτάσεις. Αρχικά, διερευνάται η παρούσα κατάσταση σε σχέση με την αρχιτεκτονική των ελληνικών φραγμάτων και την επίδραση των έργων αυτών στο ελληνικό τοπίο. Στην συνέχεια, εξετάζονται διεθνή παραδείγματα αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων σε φράγματα και δημιουργείται μια βάση δεδομένων με τεχνικές και ιδέες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Τέλος, πραγματοποιούνται προτάσεις, με τη μορφή μελέτης περίπτωσης, για αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις σε φράγμα ΣΕ (Σκληρού Επιχώματος), οι οποίες αναλύονται τεχνικά, κατασκευαστικά, αρχιτεκτονικά και οικονομικά.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2105/1/documents/IoannidisKoutsoyiannis2017.pdf (836 KB)

 1. Δ. Κουτσογιάννης, και Ρ. Ιωαννίδης, Η ενεργειακή, περιβαλλοντική και αισθητική υπεροχή των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων έναντι των άλλων έργων ανανεώσιμης ενέργειας, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αίγλη Ζαππείου, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Αθήνα, 2017.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1745/1/documents/2017SynedrioFragmatwn5.pdf (3948 KB)

Conference publications and presentations with evaluation of abstract

 1. A. Tsouni, S. Sigourou, P. Dimitriadis, V. Pagana, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and C. Contoes, Multi-parameter flood risk assessment towards efficient flood management in highly dense urban river basins in the Region of Attica, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-12624, doi:10.5194/egusphere-egu23-12624, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2303/1/documents/EGU23-12624-print.pdf (290 KB)

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU23/EGU23-12624.html

 1. G. Kirkmalis, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, D. Markantonis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Fertilizers as batteries and regulators in the global Water-Energy-Food equilibrium, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-11915, doi:10.5194/egusphere-egu23-11915, 2023.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU23/EGU23-11915.html

 1. S. Sigourou, A. Tsouni, V. Pagana, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and C. Contoes, An advanced methodology for field visits towards efficient flood management on building block level, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-16168, doi:10.5194/egusphere-egu23-16168, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2301/1/documents/EGU23-16168-print.pdf (289 KB)

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU23/EGU23-16168.html

 1. D. Dimitrakopoulou, R. Ioannidis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, E. Chardavellas, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Public involvement in the design and implementation of infrastructure projects., European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-16478, doi:10.5194/egusphere-egu23-16478, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2299/1/documents/EGU23-16478-print.pdf (288 KB)

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU23/EGU23-16478.html

 1. D. Dimitrakopoulou, R. Ioannidis, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, E. Chardavellas, S. Vavoulogiannis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Social uncertainty in flood risk: field research, citizens’ engagement, institutions' collaboration, IAHS 100th Anniversary – 11th IAHS-AISH Scientific Assembly 2022, Montpellier, France, IAHS2022-351, International Association of Hydrological Sciences, 2022.

  [Κοινωνική αβεβαιότητα στον κίνδυνο πλημμύρας: έρευνα πεδίου, συμμετοχή του κοινού, συνεργασία ιδρυμάτων]

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/IAHS2022/IAHS2022-351.html

 1. E. Manta, R. Ioannidis, G.-F. Sargentis, and A. Efstratiadis, Aesthetic evaluation of wind turbines in stochastic setting: Case study of Tinos island, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-5484, doi:10.5194/egusphere-egu2020-5484, 2020.

  [Αισθητική αξιολόγηση των ανεμογεννητριών σε στοχαστικό πλαίσιο: Μελέτη περίπτωσης νήσου Τήνου, Ελλάδα]

  Οι ανεμογεννήτριες είναι μεγάλης κλίμακας τεχνικές υποδομές που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές κοινωνικές αντιδράσεις, εξαιτίας της αναμενόμενης αισχητικής όχλησης. Από την άλλη πλευρά, η αισθητική αποτελεί ένα ισχυρά υποκειμενικό ζήτημα, οπότε κάθε απόπειρα προς την κατεύθυνση της ποσοτικοποίησής της προϋποθέτει να ληφθεί υπόψη η αβεβαιότητα που προέρχεται από τον υποκειμενισμό. Στην εργασία αυτή, λαμβάνοντας ως παράδειγμα το νησί της Τήνου στις Κυκλάδες (Αιγαίο, Ελλάδα), παρουσιάζουμε μια μεθοδολογία στοχαστικής βάσης για την εκτίμηση της εφικτότητας ανάπτυξης αιολικών πάρκων σε όρους αισθητικών επιπτώσεων. Αρχικά, έγινε μια ανάλυση πεδίου με φωτογραφική αποτύπωση, τρισδιάστατη απεικόνιση και συλλογή της γνώμης του στοχετευμένου πληθυσμού, όσον αφορά στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων στο νησί. Στη συνέχεια, εκτιμήθηκαν οι μετασχηματισμοί του τοπίου που θα προκληθούν από τις ανεμογεννήτριες, σύμφωνα με τη θεωρία της αισθητικής, οι οποίοι απεικονίζονται χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία χωρικής ανάλυσης σε περιβάλλον ΣΓΠ. Οι εικόνες τρισδιάστατης αναπαράστασης μαζί με τους χάρτες αξιολοθγούνται τελικά μέσω στοχαστικής ανάλυσης, ώστε να ποσοτικοποιήσουμε τις αισθητικές επιπτώσεις στο τοπίο και την όχληση της τοπικής κοινότητας.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-5484.html

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Vlami, V., I. P. Kokkoris, S. Zogaris, G. Kehayias, and P. Dimopoulos, Cultural ecosystem services in the Natura 2000 network: Introducing proxy indicators and conflict risk in Greece, Land, 10(1), 4, doi:10.3390/land10010004, 2021.

 1. M. Karataraki, A. Thanasko, K. Printziou, G. Koudouris, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, C. Plati, and D. Koutsoyiannis, Campus solar roads: a feasibility analysis, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-15648-2, European Geosciences Union, 2019.

  [Ηλιακοί δρόμοι σε πανεπιστημιούπολη: τεχνο-οικονομική ανάλυση]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1959/1/documents/Teliko_poster_egu_1_selida.pdf (1985 KB)

 1. A. Petsou, M.-E. Merakou, T. Iliopoulou, C. Iliopoulou, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, K. Kepaptsoglou, and D. Koutsoyiannis, Campus solar roads: Optimization of solar panel and electric charging station location for university bus route, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-10832, European Geosciences Union, 2019.

  [Ηλιακοί δρόμοι σε πανεπιστημιούπολη: βέλτιστη χωροθέτηση φωτοβολταϊκών και σταθμών φόρτισης εσωτερικών λεωφορείων]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1957/1/documents/EGU-Solar-Roads-FINAL.pdf (1082 KB)

 1. Μ. Sako, E. Tsoli, R. Ioannidis, E. Frangedaki, G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, Optimizing the size of Hilarion dam with technical, economical and environmental parameters, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-15297, European Geosciences Union, 2019.

  [Βελιστοποίηση φράγματος Ιλαρίωνα με τεχνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους]

  Πλήρες κείμενο:

 1. R. Ioannidis, P. Dimitriadis, G.-F. Sargentis, E. Frangedaki, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic similarities between hydrometeorogical and art processes for optimizing architecture and landscape aesthetic parameters, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-11403, European Geosciences Union, 2019.

  [Στοχαστικές ομοιότητες μεταξύ υδρομετεωρολογικών μεταβλητών και της καλλιτεχνικής διαδικασίας για την βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικών παραμέτρων και την αισθητική του τοπίου]

  Πλήρες κείμενο:

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, and D. Koutsoyiannis, The scale of infrastructures as a social decision. Case study: dams in Greece, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17082, European Geosciences Union, 2018.

  Πλήρες κείμενο:

 1. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the Hurst-Kolmogorov behaviour in arts, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17740-1, European Geosciences Union, 2018.

  Πλήρες κείμενο:

 1. S. Sigourou, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, A. Skopeliti, K. Sakellari, G. Karakatsanis, L. Tsoulos, and D. Koutsoyiannis, Comparison of climate change vs. urbanization, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18598-2, European Geosciences Union, 2018.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1810/1/documents/EGU2018-18598-2.pdf (31 KB)

 1. S. Sigourou, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, A. Skopeliti, K. Sakellari, G. Karakatsanis, L. Tsoulos, and D. Koutsoyiannis, Statistical and stochastic comparison of climate change vs. urbanization, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18608-2, European Geosciences Union, 2018.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1809/1/documents/EGU2018-18608-2.pdf (31 KB)

 1. E. Klousakou, M. Chalakatevaki, R. Tomani, P. Dimitriadis, A. Efstratiadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the uncertainty of atmospheric processes related to renewable energy resources, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-16982-2, European Geosciences Union, 2018.

  [Στοχαστική διερεύνηση της αβεβαιότητας των ατμοσφαιρικών διεργασιών που σχετίζονται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας]

  Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, π.χ. η αιολική και ηλιακή ενέργεια, χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και πειρορισμένη, γενικά, προβλεψιμότητα, εξαιτίας της μη ομαλής μεταβλητότητας των σχετικών γεωφυσικών διεργασιών. Ένα απλό και εύρωστο μέτρο της εγγενούς αβεβαιότητας μιας διεργασίας είναι η παράμετρος Hurst. Ειδικότερα, όσο πιο πολύπλοκη είναι μια διεργασία, τόσο μεγαλύτερη είναι η εισαγόμενη αβεβαιότητα (μη προβλεψιμότητα) και τόσο μεγάλυτερη η παράμετρος Hurst. Η συμπεριφορά αυτή (αποκαλούμενη Hurst-Kolmogorov, HK) έχει εντοπιστεί σε πληθώρα γεωφυσικών διεργασιών. Αν και υπάρχουν αρκετές μέθοδοι εκτίμησης της παραμέτρου Hurst, το κλιμακόγραμμα (ήτοι η διασπορά της μέσης διεργασίς έναντι της κλίμακας της συνάθροισης) είναι μια από τις πλέον ισχυρές, με χαμηλή στατιστική αβεβαιότητα στις εκτιμήσεις συγκριτικά με την αυτοσυνδιασπορά και το φάσμα ισχύος. Εφαρμόζουμε το κλιμακόγραμμα σε χρονοσειρές από διεργασίες που σχετίζονται με τα συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας (αιολικά, ηλιακά, ωκεάνια, κτλ.), με στόσο να χαρακτηρίσουμε τον βαθμό αβεβαιότητας και προβλεψιμότητάς τους σε διάφορες χρονικές κλίμακες. Συγκρίνουμε αποτελέσματα μεταξύ διαφορετικών διεργασιών και παρέχουμε πραγματικά παραδείγματα διαχείρισης συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας, ώστε να αναδείξουμε την τεχνική σημασία των ευρημάτων μας.

  Πλήρες κείμενο:

 1. P. Dimitriadis, L. Lappas, Ο. Daskalou, A. M. Filippidou, M. Giannakou, Ε. Gkova, R. Ioannidis, Α. Polydera, Ε. Polymerou, Ε. Psarrou, A. Vyrini, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Application of stochastic methods for wind speed forecasting and wind turbines design at the area of Thessaly, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-13810, doi:10.13140/RG.2.2.25355.08486, European Geosciences Union, 2015.

  [Εφαρμογή στοχαστικών μεθόδων για την πρόγνωση της ταχύτητας ανέμου και τον σχεδιασμό ανεμογεννητριών στην περιοχή της Θεσσαλίας, Ελλάδα]

  Πλήρες κείμενο:

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.25355.08486

 1. S. Sigourou, V. Pagana, P. Dimitriadis, A. Tsouni, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, C. Contoes, and D. Koutsoyiannis, Flood risk assessment in the region of Attica, 9th International Conference on Civil Protection & New Technologies - Safe Thessaloniki 2022, Thessaloniki, Greece, Σεπτέμβριος 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2238/1/documents/2022-09-29-FLOOD_RISK_ASSESSMENT_IN_THE_REGION_OF_ATTICA-presentation.pdf (8756 KB)

 1. S. Sigourou, V. Pagana, P. Dimitriadis, A. Tsouni, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, C. Contoes, and D. Koutsoyiannis, Proposed methodology for urban flood-risk assessment at river-basin level: the case study of the Pikrodafni river basin in Athens, Greece, Global Flood Partnership 2022 Annual Meeting, Leeds, UK, Σεπτέμβριος 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2237/1/documents/FINposter_Proposed_methodology_for_urban_flood-risk_assessment.pdf (5618 KB)

Presentations and publications in workshops

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Frangedaki, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, and N. D. Lagaros, Wildfires, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2331/1/documents/rovies-2023-sargentis-et-al-fires.pdf (2624 KB)

 1. Ρ. Ιωαννίδης, Χωρικός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός για την ένταξη των έργων υποδομής στο τοπίο, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2321/1/documents/Rovies-2023-romanos-ioannidis.pdf (11133 KB)

 1. Α. Τσούνη, Σ. Σιγούρου, Β. Παγάνα, Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, Π. Δημητριάδης, Θ. Ηλιοπούλου, Γ.-Φ. Σαργέντης, Ρ. Ιωαννίδης, Δ. Δημητρακοπούλου, Ε. Χαρδαβέλλας, Σ. Βαβουλογιάννης, και Β. Κυριακούλη, Εκτίμηση κινδύνου πλημμύρας στο ρέμα Πικροδάφνης, Παρουσίαση αποτελεσμάτων της Α’ Φάσης της Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Αττικής-Ε.Α.Α, Αθήνα, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2190/1/documents/20220516.pdf (13374 KB)

Academic works

 1. R. Ioannidis, Spatial planning and architectural design for the integration of civil infrastructure into landscapes: Inferences from renewable energy works and dams, PhD thesis, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Ιούνιος 2022.

  [Xωρικός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός για την ένταξη των έργων υποδομής στο τοπίο: Συμπεράσματα από τα έργα ανανεώσιμης ενέργειας και τα φράγματα]

  Η περίπτωση των έργων ανανεώσιμης πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) κατέδειξε ότι η ένταξη των έργων υποδομής στο τοπίο μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική πρόκληση. Η παραμέληση των επιπτώσεων των έργων στο τοπίο και η περιθωριοποίηση των κοινοτήτων που επηρεάζονται από αυτές τις επιπτώσεις, διαιωνίζει εάν φαύλο κύκλο κοινωνικής αναταραχής και αναπτυξιακών προβλημάτων.

  Η εργασία, αρχικά διερευνά το πως τα έργα υποδομής τροποποιούν τα τοπία τόσο ποσοτικά-χωρικά όσο και ποιοτικά-αντιληπτικά. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης, προτείνονται βελτιώσεις για το χωρικό και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των έργων υποδομής, στοχεύοντας στην ομαλότερη ένταξη τους στα τοπία. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην μελέτη των αιολικών, φωτοβολταϊκών, υδροηλεκτρικών έργων και φραγμάτων αλλά τα συμπεράσματα της εργασίας αφορούν όλα τους βασικούς τύπους έργων υποδομής.

  Η ανάλυση πραγματοποιείται σε τρία επίπεδα σε σταδιακά φθίνουσες χωρικές κλίμακες: (Α) Την παγκόσμια κλίμακα, στην οποία πραγματοποιήθηκε μια συγκριτική αξιολόγηση των τυπικών επιπτώσεων των έργων ΑΠΕ στο τοπίο. (Β) Την εθνική-περιφερειακή κλίμακα, στην οποία διερευνήθηκε ο χωρικός σχεδιασμός των έργων, δίνοντας έμφαση στις αναλύσεις ορατότητας και στο πως αυτές μπορούν να βελτιωθούν. (Γ) Στην κλίμακα τα περιοχής κατασκευής των έργων, στην οποία διερευνήθηκαν οι δυνατότητες εφαρμογής αρχιτεκτονικών μελετών στα έργα υποδομής, υπό το πρίσμα της σχέσης κόστους-οφέλους της εφαρμογής τους.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2258/1/documents/PhD-Ioannidis2022.pdf (27131 KB)

 1. Ρ. Ιωαννίδης, Η αρχιτεκτονική και το αισθητικό στοιχείο στα φράγματα – Από τα διεθνή παραδείγματα στις προτάσεις για την Ελλάδα, Διπλωματική εργασία, 247 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2015.

  Η αρχιτεκτονική των φραγμάτων είναι ένα ζήτημα που δεν έχει απασχολήσει τους φορείς της Ελλάδας που ασχολούνται με θέματα έρευνας, σχεδιασμού και κατασκευής φραγμάτων. Στην παρούσα εργασία διερευνάται η ανάγκη ευαισθητοποίησης των φορέων αυτών σε θέματα σχετικά με την αρχιτεκτονική των φραγμάτων και πραγματοποιούνται σχετικές προτάσεις. Αρχικά, στο πρώτο μέρος της εργασίας, διερευνάται η παρούσα κατάσταση σε σχέση με την αρχιτεκτονική των ελληνικών φραγμάτων και την επίδραση των έργων αυτών στο ελληνικό τοπίο. Στην συνέχεια, εξετάζονται διεθνή παραδείγματα αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων σε φράγματα και δημιουργείται μια βάση δεδομένων με τεχνικές και ιδέες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα αλλά και αλλού. Επιπλέον διατυπώνονται γενικότερα επιχειρήματα υπέρ και κατά της ένταξης του αισθητικού στοιχείου ως παραμέτρου σχεδιασμού των φραγμάτων. Τέλος, στο δεύτερο μέρος της εργασίας πραγματοποιούνται προτάσεις για αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις σε φράγμα ΑΚΣΕ (Αξονοσυμμετρικό Κυλινδρούμενου Σκληρού Επιχώματος) χρησιμοποιώντας τα σχέδια του πιο πρόσφατα κατασκευασμένου τέτοιου φράγματος στην Ελλάδα (Φράγμα Φιλιατρινού Μεσσηνίας) και θέτοντας σαν τόπο κατασκευής την περιοχή των νησιών του Αιγαίου. Οι προτάσεις αυτές αναλύονται τεχνικά, κατασκευαστικά, αρχιτεκτονικά και οικονομικά και δημιουργείται παράλληλα μια προτεινόμενη διαδικασία σχεδιασμού για αντίστοιχες παρεμβάσεις στο μέλλον.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1624/1/documents/ThesisIoannidis1.pdf (19257 KB)