Γεώργιος-Φοίβος Σαργέντης

ΕΔΙΠ, Πολιτικός Μηχανικός, Δρ. Μηχανικός
G.-F.Sargentis@itia.ntua.gr
+30-2107722586
http://www.itia.ntua.gr/~fivos/

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ
 2. Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα

Δημοσιευμένο έργο

Publications in scientific journals

 1. N. Wang, F. Sun, D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, T. Wang, H. Wang, W. Liu, G.-F. Sargentis, and P. Dimitriadis, How can changes in the human-flood distance mitigate flood fatalities and displacements?, Geophysical Research Letters, 50 (20), e2023GL105064, doi:10.1029/2023GL105064, 2023.
 2. G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, The function of money in water–energy–food and land nexus, Land, 12 (3), 669, doi:10.3390/land12030669, 2023.
 3. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, I. Bairaktaris, E. Frangedaki, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, and N. D. Lagaros, Wildfires vs. sustainable forest partitioning, Conservation, 2 (1), 195–218, doi:10.3390/conservation2010013, 2022.
 4. D. Markantonis, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, A. Siganou, K. Moraiti, M. Nikolinakou, I. Meletopoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic Evaluation of the Investment Risk by the Scale of Water Infrastructures-Case Study: The Municipality of West Mani (Greece), World, 4 (1), 1–20, doi:10.3390/world4010001, 2022.
 5. G.-F. Sargentis, D. Koutsoyiannis, A. N. Angelakis, J. Christy, and A.A. Tsonis, Environmental determinism vs. social dynamics: Prehistorical and historical examples, World, 3 (2), 357–388, doi:10.3390/world3020020, 2022.
 6. T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, A. Siganou, D. Markantonis, K. Moraiti, M. Nikolinakou, I. Meletopoulos, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and G.-F. Sargentis, Modern use of traditional rainwater harvesting practices: An assessment of cisterns’ water supply potential in West Mani, Greece, Heritage, 5 (4), 2944–2954, doi:10.3390/heritage5040152, 2022.
 7. G.-F. Sargentis, N. D. Lagaros, G.L. Cascella, and D. Koutsoyiannis, Threats in Water–Energy–Food–Land Nexus by the 2022 Military and Economic Conflict, Land, doi:10.3390/land11091569, 2022.
 8. R. Ioannidis, G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, Landscape design in infrastructure projects - is it an extravagance? A cost-benefit investigation of practices in dams, Landscape Research, doi:10.1080/01426397.2022.2039109, 2022.
 9. G.-F. Sargentis, E. Frangedaki, M. Chiotinis, D. Koutsoyiannis, S. Camarinopoulos, A. Camarinopoulos, and N. D. Lagaros, 3D scanning/printing: a technological stride in sculpture, Technologies, doi:10.3390/technologies10010009, 2022.
 10. D. Koutsoyiannis, and G.-F. Sargentis, Entropy and wealth, Entropy, 23 (10), 1356, doi:10.3390/e23101356, 2021.
 11. P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, Spatial Hurst–Kolmogorov Clustering, Encyclopedia, 1 (4), 1010–1025, doi:10.3390/encyclopedia1040077, 2021.
 12. G.-F. Sargentis, P. Siamparina, G.-K. Sakki, A. Efstratiadis, M. Chiotinis, and D. Koutsoyiannis, Agricultural land or photovoltaic parks? The water–energy–food nexus and land development perspectives in the Thessaly plain, Greece, Sustainability, 13 (16), 8935, doi:10.3390/su13168935, 2021.
 13. G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stratification: An entropic view of society's structure, World, 2, 153–174, doi:10.3390/world2020011, 2021.
 14. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, A stochastic view of varying styles in art paintings, Heritage, 4, 21, doi:10.3390/heritage4010021, 2021.
 15. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Landscape planning of infrastructure through focus points’ clustering analysis. Case study: Plastiras artificial lake (Greece), Infrastructures, 6 (1), 12, doi:10.3390/infrastructures6010012, 2021.
 16. G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, S. Sigourou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Evolution of clustering quantified by a stochastic method — Case studies on natural and human social structures, Sustainability, 12 (19), 7972, doi:10.3390/su12197972, 2020.
 17. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, E. Frangedaki, and D. Koutsoyiannis, Optimal utilization of water resources for local communities in mainland Greece (case study of Karyes, Peloponnese), Procedia Manufacturing, 44, 253–260, doi:10.1016/j.promfg.2020.02.229, 2020.
 18. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Aesthetical issues of Leonardo Da Vinci’s and Pablo Picasso’s paintings with stochastic evaluation, Heritage, 3 (2), 283–305, doi:10.3390/heritage3020017, 2020.
 19. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic evaluation of landscapes transformed by renewable energy installations and civil works, Energies, 12 (4), 2817, doi:10.3390/en12142817, 2019.
 20. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, S. Sigourou, N. D. Lagaros, and D. Koutsoyiannis, The development of the Athens water supply system and inferences for optimizing the scale of water infrastructures, Sustainability, 11 (9), 2657, doi:10.3390/su11092657, 2019.
 21. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis, and G.-F. Sargentis, Multi-criteria reservoir water management, Global Network for Environmental Science and Technology, 7 (3), 386–394, doi:10.30955/gnj.000394, 2005.
 22. A. Christofides, A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, G.-F. Sargentis, and K. Hadjibiros, Resolving conflicting objectives in the management of the Plastiras Lake: can we quantify beauty?, Hydrology and Earth System Sciences, 9 (5), 507–515, doi:10.5194/hess-9-507-2005, 2005.

Book chapters and fully evaluated conference publications

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, M. Chiotinis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Aesthetical issues with stochastic evaluation, Data Analytics for Cultural Heritage, edited by A. Belhi, A. Bouras, A.K. Al-Ali, and A.H. Sadka, doi:10.1007/978-3-030-66777-1_8, Springer, 2021.
 2. G.-F. Sargentis, K. Hadjibiros, and A. Christofides, Plastiras lake: the impact of water level on the aesthetic value of landscape, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST), Rhodes, B, 817–824, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.
 3. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis, and G.-F. Sargentis, Multi-criteria reservoir water management, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST), Rhodes, A, 535–543, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.
 4. K. Hadjibiros, D. Koutsoyiannis, A. Katsiri, A. Stamou, A. Andreadakis, G.-F. Sargentis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and A. Valassopoulos, Management of water quality of the Plastiras reservoir, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Ceske Budejovice, Czech Republic, doi:10.13140/RG.2.1.4872.4723, 2002.

Conference publications and presentations with evaluation of abstract

 1. A. Tsouni, S. Sigourou, P. Dimitriadis, V. Pagana, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and C. Contoes, Multi-parameter flood risk assessment towards efficient flood management in highly dense urban river basins in the Region of Attica, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-12624, doi:10.5194/egusphere-egu23-12624, 2023.
 2. G. Kirkmalis, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, D. Markantonis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Fertilizers as batteries and regulators in the global Water-Energy-Food equilibrium, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-11915, doi:10.5194/egusphere-egu23-11915, 2023.
 3. S. Sigourou, A. Tsouni, V. Pagana, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and C. Contoes, An advanced methodology for field visits towards efficient flood management on building block level, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-16168, doi:10.5194/egusphere-egu23-16168, 2023.
 4. D. Dimitrakopoulou, R. Ioannidis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, E. Chardavellas, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Public involvement in the design and implementation of infrastructure projects, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-16478, doi:10.5194/egusphere-egu23-16478, 2023.
 5. D. Markantonis, P. Dimitriadis, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Estimating the risk of large investments using Hurst-Kolmogorov dynamics in interest rates, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-14416, doi:10.5194/egusphere-egu23-14416, 2023.
 6. P. Dimitriadis, M. Kougia, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Violent land terrain alterations and their impacts on water management; Case study: North Euboea, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-13318, doi:10.5194/egusphere-egu23-13318, 2023.
 7. D. Dimitrakopoulou, R. Ioannidis, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, E. Chardavellas, S. Vavoulogiannis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Social uncertainty in flood risk: field research, citizens’ engagement, institutions' collaboration, IAHS 100th Anniversary – 11th IAHS-AISH Scientific Assembly 2022, Montpellier, France, IAHS2022-351, International Association of Hydrological Sciences, 2022.
 8. G.-F. Sargentis, I. Meletopoulos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, A. Siganou, D. Markantonis, K. Moraiti, K. Kouros, M. Nikolinakou, and D. Koutsoyiannis, Modelling water needs; from past to present. Case study: The Municipality of Western Mani, IAHS 100th Anniversary – 11th IAHS-AISH Scientific Assembly 2022, Montpellier, France, IAHS2022-400, International Association of Hydrological Sciences, 2022.
 9. P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, Spatial and temporal long-range dependence in the scale domain, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-13051, doi:10.5194/egusphere-egu22-13051, European Geosciences Union, 2022.
 10. D. Markantonis, A. Siganou, K. Moraiti, M. Nikolinakou, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, M. Chiotinis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Determining optimal scale of water infrastructure considering economical aspects with stochastic evaluation – Case study at the Municipality of Western Mani, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3039, doi:10.5194/egusphere-egu22-3039, European Geosciences Union, 2022.
 11. K. Moraiti, D. Markantonis, M. Nikolinakou, A. Siganou, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, I. Meletopoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Optimizing water infrastructure solutions for small-scale distributed settlements – Case study at the Municipality of Western Mani., EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3055, doi:10.5194/egusphere-egu22-3055, European Geosciences Union, 2022.
 12. M. Nikolinakou, K. Moraiti, A. Siganou, D. Markantonis, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, I. Meletopoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigating the water supply potential of traditional rainwater harvesting techniques used – A case study for the Municipality of Western Mani, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, European Geosciences Union, 2022.
 13. A. Siganou, M. Nikolinakou, D. Markantonis, K. Moraiti, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, M. Chiotinis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic simulation of hydrological timeseries for data scarce regions - Case study at the Municipality of Western Mani, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3086, doi:10.5194/egusphere-egu22-3086, European Geosciences Union, 2022.
 14. I. Arvanitidis, Μ. Diamanta, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Identifying links between hydroclimatic variability and economical components using stochastic methods, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-5944, doi:10.5194/egusphere-egu22-5944, European Geosciences Union, 2022.
 15. S. Vrettou, A. Trompouki, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Investigation of stochastic similarities between wind and waves and their impact on offshore structures, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3082, doi:10.5194/egusphere-egu22-3082, European Geosciences Union, 2022.
 16. A. Trompouki, S. Vrettou, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Investigation of the spatial correlation structure of 2-D wave fields at the Aegean Sea, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3083, doi:10.5194/egusphere-egu22-3083, European Geosciences Union, 2022.
 17. E. Manta, R. Ioannidis, G.-F. Sargentis, and A. Efstratiadis, Aesthetic evaluation of wind turbines in stochastic setting: Case study of Tinos island, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-5484, doi:10.5194/egusphere-egu2020-5484, 2020.
 18. E. Frangedaki, and G.-F. Sargentis, Optimizing engineering aspects of earth constructions.The earth as "common" material., European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-11412-1, European Geosciences Union, 2019.
 19. G.-F. Sargentis, E. Frangedaki, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Development of a web platform of knowledge exchange for optimal selection of building materials based on ecological criteria, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-10395, European Geosciences Union, 2019.
 20. Μ. Sako, E. Tsoli, R. Ioannidis, E. Frangedaki, G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, Optimizing the size of Hilarion dam with technical, economical and environmental parameters, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-15297, European Geosciences Union, 2019.
 21. R. Ioannidis, P. Dimitriadis, G.-F. Sargentis, E. Frangedaki, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic similarities between hydrometeorogical and art processes for optimizing architecture and landscape aesthetic parameters, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-11403, European Geosciences Union, 2019.
 22. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, and D. Koutsoyiannis, The scale of infrastructures as a social decision. Case study: dams in Greece, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17082, European Geosciences Union, 2018.
 23. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the Hurst-Kolmogorov behaviour in arts, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17740-1, European Geosciences Union, 2018.
 24. A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, K. Hadjibiros, A. Andreadakis, A. Stamou, A. Katsiri, G.-F. Sargentis, and A. Christofides, A multicriteria approach for the sustainable management of the Plastiras reservoir, Greece, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.23631.48801, European Geophysical Society, 2003.
 25. S. Sigourou, V. Pagana, P. Dimitriadis, A. Tsouni, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, C. Contoes, and D. Koutsoyiannis, Flood risk assessment in the region of Attica, 9th International Conference on Civil Protection & New Technologies - Safe Thessaloniki 2022, Thessaloniki, Greece, Σεπτέμβριος 2022.
 26. S. Sigourou, V. Pagana, P. Dimitriadis, A. Tsouni, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, C. Contoes, and D. Koutsoyiannis, Proposed methodology for urban flood-risk assessment at river-basin level: the case study of the Pikrodafni river basin in Athens, Greece, Global Flood Partnership 2022 Annual Meeting, Leeds, UK, Σεπτέμβριος 2022.

Presentations and publications in workshops

 1. G.-F. Sargentis, P. Defteraios, N. D. Lagaros, and N. Mamassis, Values and costs in history, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.
 2. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Frangedaki, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, and N. D. Lagaros, Wildfires, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.
 3. D. Koutsoyiannis, and G.-F. Sargentis, Entropy and Wealth_1, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.
 4. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Εισαγωγή στο πλέγμα νερού-ενέργειας-τροφίμων, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.
 5. G.-F. Sargentis, Τhe feasibility of energy projects, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.
 6. G.-F. Sargentis, Wildfires. Case study: The fire in Euboea 2021, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.
 7. G.-F. Sargentis, Feasibility of the RE infrastructures: The role of beauty, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.
 8. Γ.-Φ. Σαργέντης, Ο ρόλος του πλέγματος νερού-ενέργειας και τροφίμων στην κοινωνική ευημερία, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.
 9. Γ.-Φ. Σαργέντης, Υπερπληθυσμός και περιβαλλοντικός ντετερμινισμός, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.
 10. Α. Τσούνη, Σ. Σιγούρου, Β. Παγάνα, Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, Π. Δημητριάδης, Θ. Ηλιοπούλου, Γ.-Φ. Σαργέντης, Ρ. Ιωαννίδης, Δ. Δημητρακοπούλου, Ε. Χαρδαβέλλας, Σ. Βαβουλογιάννης, και Β. Κυριακούλη, Εκτίμηση κινδύνου πλημμύρας στο ρέμα Πικροδάφνης, Παρουσίαση αποτελεσμάτων της Α’ Φάσης της Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Αττικής-Ε.Α.Α, Αθήνα, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 2022.

Various publications

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, και Ρ. Ιωαννίδης, Η επίδραση των ανεμογεννητριών στο τοπίο, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.
 2. Γ.-Φ. Σαργέντης, Η σκοπιμότητα των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.
 3. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Για τις εργασίες στην ενότητα Ιστορία του Εργαστηρίου Ανθρωπιστικών Σπουδών, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.
 4. Γ.-Φ. Σαργέντης, Το χρήμα στο πλέγμα νερού-ενέργειας και τροφίμων, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.
 5. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Η υποκειμενικότητα του χρήματος, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.
 6. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Το χρήμα στην ιστορία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.
 7. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Ο ρόλος των τροφίμων στην κοινωνική ευημερία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.
 8. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Ο ρόλος της ενέργειας στην κοινωνική ευημερία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.
 9. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Ο ρόλος του νερού στην κοινωνική ευημερία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.
 10. Γ.-Φ. Σαργέντης, Ο ρόλος του πλέγματος νερού-ενέργειας και τροφίμων στην κοινωνική ευημερία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.
 11. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Υπερπληθυσμός και περιβαλλοντικός ντετερμινισμός, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.
 12. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Το βίωμα στον χρόνο ως εμπειρία, 2023.
 13. Γ.-Φ. Σαργέντης, Ποιες είναι οι πηγές της έρευνάς μας και γιατί έχουν σημασία;, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.
 14. Γ.-Φ. Σαργέντης, Ο Πολιτικός Μηχανικός: Τεχνολογική αιχμή − ευημερία, Ιόνιος Σχολή, Αθήνα, 2023.
 15. Γ.-Φ. Σαργέντης, και Ν. Μαμάσης, Συλλογή νερού σε συγκροτήματα & κατοικίες– σχεδιασμός για μικρές κλίμακες, Κτίριο 6/2021, 75–80, 2021.

Books

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Δ. Λιάτης, Λ. Λαζαρίδης, Κ. Λυμπέρης, Σ. Καβουνίδης, Σ. Σταθόπουλος, Σ. Λαμπρόπουλος, Ν. Μουτάφης, Ι. Στεφανάκος, Κ. Μέμος, Π. Μαρίνος, Δ. Ιωακείμ, Χ.Π. Κωστοπαναγιώτης, Α. Μιζάρα, και Γ.-Φ. Σαργέντης, 130 Χρόνια Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ: Μητέρα–Τροφός της Ελληνικής Τεχνολογίας, Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2018.

Educational notes

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Μ. Πανταζίδου, Ν. Μαμάσης, Γ.-Φ. Σαργέντης, Π. Θανόπουλος, Σ. Λαμπρόπουλος, Δ. Βαμβάτσικος, και Κ. Χατζημπίρος, Σημειώσεις για το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2020.
 2. Γ.-Φ. Σαργέντης, Σημειώσεις Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Το αισθητικό στοιχείο στα φράγματα, 28 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2019.
 3. Α. Ευστρατιάδης, Γ.-Φ. Σαργέντης, και Ν. Μαμάσης, Σημειώσεις Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων μεγάλων υδραυλικών έργων, 37 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2019.
 4. Α. Χριστοφίδης, Α. Ευστρατιάδης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Παρουσίαση ερευνητικού έργου "Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της λίμνης Πλαστήρα", 79 pages, 1 April 2003.

Academic works

 1. G.-F. Sargentis, Issues of Prosperity: Stochastic evaluation of data related to environment, infrastructures, economy and society, PhD thesis, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Ιούνιος 2022.
 2. Γ.-Φ. Σαργέντης, Το αισθητικό στοιχείο στο νερό, τα υδραυλικά έργα και τα φράγματα, Διπλωματική εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1998.

Research reports

 1. Κ. Χατζημπίρος, Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Α. Κατσίρη, Α. Στάμου, Α. Βαλασσόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, Ι. Κατσίρης, Μ. Καπετανάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Κ. Νουτσόπουλος, Γ.-Φ. Σαργέντης, και Α. Χριστοφίδης, Συνοπτική έκθεση, Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα, Τεύχος 1, 23 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2002.
 2. Γ.-Φ. Σαργέντης, και Α. Χριστοφίδης, Το τοπίο της λίμνης, Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα, Τεύχος 4, 73 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2002.

Ανάλυση ερευνητικών έργων

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

  Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2008–Νοέμβριος 2011

  Προϋπολογισμός: €72 000

  Project director: Ν. Μαμάσης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση, συντήρηση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) που ανέπτυξε το ΕΜΠ για την ΕΥΔΑΠ στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας (1999-2003). Οι εργασίες αφορούν (α) στη Βάση Δεδομένων (αναβάθμιση λογισμικού, διαχείριση χρονοσειρών ποιοτικών παραμέτρων), (β) στο μετρητικό δίκτυο (επέκταση-βελτίωση- συντήρηση, εκτίμηση απωλειών υδραγωγείων), (γ) στην αναβάθμιση λογισμικού διαχείρισης δεδομένων και την προσθήκη αυτόματης επεξεργασίας τηλεμετρικών δεδομένων, (δ) στο λογισμικό Υδρονομέας (επικαιροποίηση του μοντέλου του υδροσυστήματος, επέκταση του μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης, αναβάθμιση λειτουργικών χαρακτηριστικών λογισμικού), (ε) σε υδρολογικές αναλύσεις (συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, επικαιροποίηση χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών) και (στ) στα ετήσια διαχειριστικά σχέδια (υποστήριξη στην εκπόνηση).

 1. Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάιος 2001–Ιανουάριος 2002

  Ανάθεση:

  1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας
  2. Δήμος Καρδίτσας

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Κ. Χατζημπίρος

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Η προστασία της λίμνης Πλαστήρα προϋποθέτει τη διατήρηση υψηλής ποιότητας του φυσικού τοπίου, ικανοποιητικής ποιότητας των νερών, διευθέτηση των αλληλοσυγκρουόμενων απαιτήσεων και χρήσεων νερού και καθιέρωση αποτελεσματικής διαχείρισης. Για το σκοπό αυτό ερευνάται η υδρολογία της λεκάνης, γίνεται συλλογή γεωγραφικών, μετεωρολογικών και ενεργειακών δεδομένων, γίνεται μελέτη και επεξεργασία δεδομένων ισοζυγίου, και καταστρώνεται στοχαστικό μοντέλο για την υποστήριξη εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης. Πραγματοποιείται ανάλυση του φυσικού τοπίου, προσδιορισμός των αρνητικών επιδράσεων (νεκρά δένδρα, ζώνη διακύμανσης) και ποσοτικοποίηση με χρήση GIS. Επίσης, γίνεται αξιολόγηση ποιοτικών παραμέτρων, εκτίμηση της ποιοτικής κατάστασης και καθορισμός των ποιοτικών στόχων, απογραφή των πηγών ρύπανσης, προτάσεις για περιορισμό της, και κατάστρωση υδροδυναμικού μοντέλου με έμφαση στην τροφική κατάσταση. Τελος, προτείνονται σενάρια ασφαλούς απόληψης.

Ανάλυση δημοσιευμένου έργου

Publications in scientific journals

 1. N. Wang, F. Sun, D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, T. Wang, H. Wang, W. Liu, G.-F. Sargentis, and P. Dimitriadis, How can changes in the human-flood distance mitigate flood fatalities and displacements?, Geophysical Research Letters, 50 (20), e2023GL105064, doi:10.1029/2023GL105064, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2348/1/documents/2023GRL-Wang-ChangesInHumanFloodDistance.pdf (2069 KB)

 1. G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, The function of money in water–energy–food and land nexus, Land, 12 (3), 669, doi:10.3390/land12030669, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2274/1/documents/land-12-00669-v2.pdf (3780 KB)

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, I. Bairaktaris, E. Frangedaki, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, and N. D. Lagaros, Wildfires vs. sustainable forest partitioning, Conservation, 2 (1), 195–218, doi:10.3390/conservation2010013, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2281/1/documents/conservation-02-00013-v2.pdf (13186 KB)

 1. D. Markantonis, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, A. Siganou, K. Moraiti, M. Nikolinakou, I. Meletopoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic Evaluation of the Investment Risk by the Scale of Water Infrastructures-Case Study: The Municipality of West Mani (Greece), World, 4 (1), 1–20, doi:10.3390/world4010001, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2265/1/documents/world-04-00001-v2.pdf (4536 KB)

 1. G.-F. Sargentis, D. Koutsoyiannis, A. N. Angelakis, J. Christy, and A.A. Tsonis, Environmental determinism vs. social dynamics: Prehistorical and historical examples, World, 3 (2), 357–388, doi:10.3390/world3020020, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2247/1/documents/world-03-00020.pdf (10291 KB)

 1. T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, A. Siganou, D. Markantonis, K. Moraiti, M. Nikolinakou, I. Meletopoulos, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and G.-F. Sargentis, Modern use of traditional rainwater harvesting practices: An assessment of cisterns’ water supply potential in West Mani, Greece, Heritage, 5 (4), 2944–2954, doi:10.3390/heritage5040152, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2243/1/documents/heritage-05-00152-v3.pdf (4196 KB)

 1. G.-F. Sargentis, N. D. Lagaros, G.L. Cascella, and D. Koutsoyiannis, Threats in Water–Energy–Food–Land Nexus by the 2022 Military and Economic Conflict, Land, doi:10.3390/land11091569, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2239/1/documents/land-11-01569-v2.pdf (4700 KB)

 1. R. Ioannidis, G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, Landscape design in infrastructure projects - is it an extravagance? A cost-benefit investigation of practices in dams, Landscape Research, doi:10.1080/01426397.2022.2039109, 2022.

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. G.-F. Sargentis, E. Frangedaki, M. Chiotinis, D. Koutsoyiannis, S. Camarinopoulos, A. Camarinopoulos, and N. D. Lagaros, 3D scanning/printing: a technological stride in sculpture, Technologies, doi:10.3390/technologies10010009, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2175/1/documents/technologies-10-00009-v3.pdf (13152 KB)

 1. D. Koutsoyiannis, and G.-F. Sargentis, Entropy and wealth, Entropy, 23 (10), 1356, doi:10.3390/e23101356, 2021.

  [Εντροπία και πλούτος]

  Σημείωση:

  Η εκτεταμένη περίληψη έχει επίσης αναρτηθεί στο https://clintel.org/entropy-and-wealth/

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2150/1/documents/entropy-23-01356-v3.pdf (7617 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, Spatial Hurst–Kolmogorov Clustering, Encyclopedia, 1 (4), 1010–1025, doi:10.3390/encyclopedia1040077, 2021.

 1. G.-F. Sargentis, P. Siamparina, G.-K. Sakki, A. Efstratiadis, M. Chiotinis, and D. Koutsoyiannis, Agricultural land or photovoltaic parks? The water–energy–food nexus and land development perspectives in the Thessaly plain, Greece, Sustainability, 13 (16), 8935, doi:10.3390/su13168935, 2021.

  [Αγροτική γη ή φωτοβολταϊκά πάρκα; Το πλέγμα νερού-ενέργειας-τροφής και οι προοπτικές χωρικής ανάπτυξης στην πεδιάδα της Θεσσαλίας, Ελλάδα]

  Το νερό, η ενέργεια, το έδαφος και η τροφή είναι ζωτικά στοιχεία με πολλαπλές αλληλεπιδράσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια του πλέγματος νερού-ενέργειας-τροφής (WEF) αναδείχθηκε ως μια προσέγγιση διαχείρισης φυσικών πόρων, με στόχο την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε διεθνές, εθνικό ή τοπικό επίπεδο και την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη χρήση καθενός από τους τέσσερις πόρους έναντι των άλλων τριών. Ταυτόχρονα, η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια μέσω της εφαρμογής τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλάζει και περιπλέκει τις σχέσεις μεταξύ των συστατικών στοιχείων του πλέγματος, εισάγοντας νέες συγκρούσεις, κυρίως όσων σχετίζονται με τη δέσμευση εδαφών για παραγωγή ενέργειας έναντι τροφίμων. Ειδικότερα, μια από τις πιο διαδεδομένες «πράσινες» τεχνολογίες είναι η φωτοβολταϊκή ηλιακή ενέργεια, που αποτελεί πλέον την τρίτη κυριότερη πηγή ανανεώσιμης ενέργειας από άποψη παγκόσμιας εγκατεστημένης ισχύος. Ωστόσο, η αυξανόμενη ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων έχει ως αποτέλεσμα τη διαρκώς αυξανόμενη κατάληψη γεωργικών εκτάσεων, οι οποίες είναι πιο συμφέρουσες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων. Χρησιμοποιώντας ως περιοχή μελέτης τον Θεσσαλικό κάμπο, τη μεγαλύτερη γεωργική περιοχή στην Ελλάδα, διερευνούμε τη σχέση μεταξύ της ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών και της παραγωγής τροφίμων, σε μια απόπειρα να αποκαλύψουμε τόσο τις συγκρούσεις όσο και τις συνέργειές τους.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2136/1/documents/sustainability-13-08935.pdf (2709 KB)

  Βλέπε επίσης: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/16/8935

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Abouaiana, A., and A. Battisti, Multifunction land use to promote energy communities in Mediterranean region: Cases of Egypt and Italy, Land, 11(5), 673, doi:10.3390/land11050673, 2022.
  2. Reasoner, M., and A. Ghosh, Agrivoltaic engineering and layout optimization approaches in the transition to renewable energy technologies: a review, Challenges, 13(2), 43, doi:10.3390/challe13020043, 2022.
  3. Bhambare, P. S., and S. C. Vishweshwara, Design aspects of a fixed focus type Scheffler concentrator and its receiver for its utilization in thermal processing units, Energy Nexus, 7, 100103, doi:10.1016/j.nexus.2022.100103, 2022.
  4. Padilla, J., C. Toledo, and J. Abad, Enovoltaics: Symbiotic integration of photovoltaics in vineyards, Frontiers in Energy Research, 10, 1007383, doi:10.3389/fenrg.2022.1007383, 2022.
  5. Garcia, J. A., and A. Alamanos, Integrated modelling approaches for sustainable agri-economic growth and environmental improvement: Examples from Greece, Canada and Ireland, Land, 11(9), 1548, doi:10.3390/land11091548, 2022.
  6. Dias, I. Y. P., L. L. B. Lazaro, and V. G. Barros, Water–energy–food security nexus—estimating future water demand scenarios based on nexus thinking: The watershed as a territory, Sustainability, 15(9), 7050, doi:10.3390/su15097050, 2023.
  7. Goldberg, G. A., Solar energy development on farmland: Three prevalent perspectives of conflict, synergy and compromise in the United States, Energy Research & Social Science, 101, 103145, doi:10.1016/j.erss.2023.103145, 2023.
  8. Lucca, E., J. El Jeitany, G. Castelli, T. Pacetti, E. Bresci, F. Nardi, and E. Caporali, A review of water-energy-food-ecosystems nexus research in the Mediterranean: Evolution, gaps and applications, Environmental Research Letters, 18, 083001, doi:10.1088/1748-9326/ace375, 2023.
  9. Zavahir, S., T. Elmakki, M. Gulied, H. K. Shon, H. Park, K. K. Kakosimos, and D. S. Han, Integrated photoelectrochemical (PEC)-forward osmosis (FO) system for hydrogen production and fertigation application, Journal of Environmental Chemical Engineering, 11(5), 110525, doi:10.1016/j.jece.2023.110525, 2023.
  10. Karasmanaki, E., S. Galatsidas, K. Ioannou, and G. Tsantopoulos, Investigating willingness to invest in renewable energy to achieve energy targets and lower carbon emissions, Atmosphere, 14(10), 1471, doi:10.3390/atmos14101471, 2023.
  11. Zhou, Z., H. Liao, H. Li, X. Gu, and M. M. Ageli, The trilemma of food production, clean energy, and water: COP27 perspective of global economy, Land Degradation and Development, doi:10.1002/ldr.4996, 2024.

 1. G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stratification: An entropic view of society's structure, World, 2, 153–174, doi:10.3390/world2020011, 2021.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2107/1/documents/world-02-00011-v3.pdf (10384 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, A stochastic view of varying styles in art paintings, Heritage, 4, 21, doi:10.3390/heritage4010021, 2021.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2086/1/documents/heritage-04-00021.pdf (3242 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Landscape planning of infrastructure through focus points’ clustering analysis. Case study: Plastiras artificial lake (Greece), Infrastructures, 6 (1), 12, doi:10.3390/infrastructures6010012, 2021.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2083/1/documents/infrastructures-06-00012-v2.pdf (5634 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, S. Sigourou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Evolution of clustering quantified by a stochastic method — Case studies on natural and human social structures, Sustainability, 12 (19), 7972, doi:10.3390/su12197972, 2020.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2066/1/documents/sustainability-12-07972.pdf (8123 KB)

  Βλέπε επίσης: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/19/7972/htm

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, E. Frangedaki, and D. Koutsoyiannis, Optimal utilization of water resources for local communities in mainland Greece (case study of Karyes, Peloponnese), Procedia Manufacturing, 44, 253–260, doi:10.1016/j.promfg.2020.02.229, 2020.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2047/1/documents/1-s2.0-S2351978920308167-main.pdf (1660 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Aesthetical issues of Leonardo Da Vinci’s and Pablo Picasso’s paintings with stochastic evaluation, Heritage, 3 (2), 283–305, doi:10.3390/heritage3020017, 2020.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2043/1/documents/heritage-03-00017.pdf (9130 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic evaluation of landscapes transformed by renewable energy installations and civil works, Energies, 12 (4), 2817, doi:10.3390/en12142817, 2019.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1984/1/documents/energies-12-02817.pdf (2772 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Ding, L., Q. Li, J. Tang, J. Wang, and X. Chen, Linking land use metrics measured in aquatic-terrestrial interfaces to water quality of reservoir-based water sources in Eastern China, Sustainability, 11(18), 4860, doi:10.3390/su11184860, 2019.

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, S. Sigourou, N. D. Lagaros, and D. Koutsoyiannis, The development of the Athens water supply system and inferences for optimizing the scale of water infrastructures, Sustainability, 11 (9), 2657, doi:10.3390/su11092657, 2019.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1970/1/documents/sustainability-11-02657-v3.pdf (6450 KB)

  Βλέπε επίσης: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/9/2657

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis, and G.-F. Sargentis, Multi-criteria reservoir water management, Global Network for Environmental Science and Technology, 7 (3), 386–394, doi:10.30955/gnj.000394, 2005.

  [Πολυκριτηριακή διαχείριση ταμιευτήρων]

  Το φράγμα Πλαστήρα κατασκευάστηκε στο τέλος της δεκαετίας 1950 κυρίως για παραγωγή ενέργειας, αλλά κάλυψε μερικώς και αρδευτικές και υδροδοτικές ανάγκες στην πεδιάδα της Θεσσαλίας. Αργότερα η θέση αναδείχτηκε ως ζώνη περιβαλλοντικής διατήρησης, εξαιτίας των αξιών της οικολογίας και του τοπίου, ενώ αναπτύχθηκαν και τουριστικές δραστηριότητες γύρω από τον ταμιευτήρα. Η άρδευση των γεωργικών εκτάσεων, η ύδρευση, ο τουρισμός, και η διατήρηση του οικοσυστήματος, της ποιότητας νερού και του τοπίου έχουν αποτελέσει αλληλοσυγκρουόμενους στόχους για πολλά χρόνια. Η καλή διαχείριση απαιτεί πολυκριτηριακή λήψη αποφάσεων. Χρησιμοποιώντας αποτελέσματα από υδρολογική ανάλυση, μοντέλα ποιότητας νερού και αποτίμηση της ποιότητας του τοπίου, φαίνεται δυνατό να κατασκευαστεί ένας πολυκριτηριακός πίνακας με αποτίμηση των διαφορετικών κριτηρίων/δεικτών για διάφορες εναλλακτικές τιμές της ελάχιστης στάθμης, η οποία αποτελεί καθοριστική μεταβλητή απόφασης. Ωστόσο, η λήψη αποφάσεων πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονός ότι τα διαφορετικά κριτήρια είναι δύσκολο να εκφραστούν σε μια κοινή βάση και, κατά συνέπεια, η απόφαση ενέχει στοιχεία υποκειμενικότητας.

  Σχετικές εργασίες:

  • [22] Εργασία εστιασμένη στη λογική των πολυκριτηριακών αποφάσεων.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/704/1/documents/2006GnestPlastiras.pdf (114 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://www.gnest.org/Journal/Vol7_No3.htm

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Sarkar, A., & M. Chakrabarti, Feasibility of corridor between Singhalilla National Park and Senchal Wild Life Sanctuary: a study of five villages between Poobong and 14th Mile Village, Parks, Peace and Partnerships Conf., Waterton, Canada, 2007
  2. Chakrabarti, M., and S. K. Datta, Evolving an effective management information system to monitor co-management of forests, Economic and Political Weekly, 44(18), 53-60, 2009.
  3. Vassoney, E., A. M. Mochet, and C. Comoglio, Use of multicriteria analysis (MCA) for sustainable hydropower planning and management, Journal of Environmental Management, 196, 48–55, doi:10.1016/j.jenvman.2017.02.067, 2017.
  4. Duc, D. X., L. D. Hai, and D. H. Tuan, Self-cleaning ability of pollutants containing nitrogen and phosphorus transformed into NH4+, NO2-, NO3-, PO43-, of SonLa hydropower reservoir, VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, 36(3), 12-24, doi:10.25073/2588-1094/vnuees.4510, 2020.

 1. A. Christofides, A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, G.-F. Sargentis, and K. Hadjibiros, Resolving conflicting objectives in the management of the Plastiras Lake: can we quantify beauty?, Hydrology and Earth System Sciences, 9 (5), 507–515, doi:10.5194/hess-9-507-2005, 2005.

  [Επίλυση αντικρουόμενων στόχων στη διαχείριση της λίμνης Πλαστήρα: μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η ομορφιά;]

  Εξετάζονται οι δυνατότητες διαχείρισης των υδατικών πόρων της λίμνης Πλαστήρα, ενός τεχνητού ταμιευτήρα στην Κεντρική Ελλάδα. Η λίμνη και το γύρω τοπίο υποβαθμίζονται αισθητικά όταν πέφτει η στάθμη του νερού, και η απαίτηση διατήρησης υψηλής ποιότητας του τοπίου αποτελεί μια από τις αντικρουόμενες χρήσεις νερού, με τις άλλες να είναι η άρδευση, η ύδρευση και η υδροηλεκτρική παραγωγή. Η εν λόγω περιβαλλοντική χρήση και, σε μικρότερο βαθμό, η απαίτηση για επαρκή ποιότητα νερού, έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ετήσιας απόληψης. Έτσι, η επιτρεπόμενη διακύμανση της στάθμης του ταμιευτήρα δεν ορίζεται από τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του ταμιευτήρα, αλλά από μια πολυκριτηριακή απόφαση, με τα τρία κριτήρια να είναι η μεγιστοποίηση της απόληψης νερού, η εξασφάλιση επαρκούς ποιότητας και η διατήρηση υψηλής ποιότητας του φυσικού τοπίου. Κάθε ένα από τα τρία κριτήρια αναλύεται χωριστά. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται σε έναν πολυκριτηριακό πίνακα, που βοηθά στην κατανόηση των επιπτώσεων των εναλλακτικών αποφάσεων. Επισκοπούνται διάφορες μέθοδοι επίλυσης συγκρούσεων, συγκεκριμένα η θέληση για πληρωμή, οι ηδονικές τιμές και η πολυκριτηριακή ανάλυση. Οι εν λόγω μέθοδοι προσπαθούν να ποσοτικοποιήσουν μη ποσοτικά μεγέθη ποιότητας, και το συμπέρασμα είναι ότι δεν παρέχουν απαραίτητα κάποιο πλεονέκτημα σε σχέση με το να λαμβάνονται αποφάσεις με βάση τη λογική.

  Σημείωση:

  Η δημοσίευση είναι σε ελεύθερη πρόσβαση και επιτρέπεται η αναπαραγωγή και τροποποίησή της σύμφωνα με τους όρους της άδειας Creative Commons NonCommercial ShareAlike 2.5.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/683/1/documents/2005HESSPlastiras.pdf (404 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.5194/hess-9-507-2005

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Chung, E. S., and K. S. Lee, A social-economic-engineering combined framework for decision making in water resources planning, Hydrology and Earth System Sciences, 13, 675-686, 2009.
  2. Parisopoulos, G. A., M. Malakou, and M. Giamouri, Evaluation of lake level control using objective indicators: The case of Micro Prespa, Journal of Hydrology, 367(1-2), 86-92, 2009.
  3. #Romanescu, G., C. Stoleriu, and A. Lupascu, Morphology of the lake basin and the nature of sediments in the area of Red Lake (Romania), Annals of the University of Oradea – Geography Series, XX(1), 44-57, 2010.
  4. #Sargentis G. F., V. Symeonidis, and N. Symeonidis, Rules and methods for the development of a prototype landscape (Almyro) in north Evia by the creation of a thematic park, Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2011), Rhodes, Greece, 2011.
  5. Shamsudin, S., A. A. Rahman and Z. B. Haron, Water level evaluation at Southern Malaysia reservoir using fuzzy composite programming, International Journal of Engineering and Advanced Technology, 2(4), 127-132, 2013.
  6. #Romanescu, G., C. C. Stoleriu, and A. Enea, Water management, Limnology of the Red Lake, Romania, Springer, 2013.
  7. Zhang, T., W. H. Zeng, S. R. Wang, and Z. K. Ni, Temporal and spatial changes of water quality and management strategies of Dianchi Lake in southwest China, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 1493-1502, doi:10.5194/hess-18-1493-2014, 2014.
  8. Zhang, T., W. H. Zeng, and F. L. Yang, Applying a BP neural network approach to the evolution stage classification of China Rift Lakes, International Journal of Modeling and Optimization, 4(6), 450-454, 2014.
  9. Tegos, M., I. Nalbantis, and A. Tegos, Environmental flow assessment through integrated approaches, European Water, 60, 167-173, 2017.

Book chapters and fully evaluated conference publications

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, M. Chiotinis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Aesthetical issues with stochastic evaluation, Data Analytics for Cultural Heritage, edited by A. Belhi, A. Bouras, A.K. Al-Ali, and A.H. Sadka, doi:10.1007/978-3-030-66777-1_8, Springer, 2021.

 1. G.-F. Sargentis, K. Hadjibiros, and A. Christofides, Plastiras lake: the impact of water level on the aesthetic value of landscape, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST), Rhodes, B, 817–824, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.

  [Λίμνη Πλαστήρα: η επίπτωση της στάθμης του νερού στην αισθητική αξία του τοπίου]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1005/1/documents/srcosmos.pdf (1136 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Stamou, A. I., K. Hadjibiros, A. Andreadakis and A. Katsiri, Establishing minimum water level for Plastiras reservoir (Greece) combining water quality modelling with landscape aesthetics, Environmental Modeling and Assessment, 12(3), 157-170, 2007.
  2. #Sargentis G. F., V. Symeonidis, and N. Symeonidis, Rules and methods for the development of a prototype landscape (Almyro) in north Evia by the creation of a thematic park, Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2011), Rhodes, Greece, 2011.

 1. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis, and G.-F. Sargentis, Multi-criteria reservoir water management, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST), Rhodes, A, 535–543, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.

  [Πολυκριτηριακή ανάλυση στη διαχείριση των νερών ταμιευτήρα]

  Το φράγμα Πλαστήρα κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950, κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας ωστόσο και μέρος των αρδευτικών αναγκών της Θεσσαλικής πεδιάδας. Αργότερα, η περιοχή επιλέχθηκε ως ζώνη περιβαλλοντικής προστασίας λόγω της οικολογικής της αξίας και της αξίας του τοπίου, ενώ τουριστικές δραστηριότητες αναπτύχθηκαν γύρω από τον ταμιευτήρα. Για πολλά έτη, η άρδευση των γεωργικών περιοχών, η υδροηλεκτρική παραγωγή, η παροχή πόσιμου νερού, ο τουρισμός, η ποιότητα του νερού της λίμνης και η προστασία του τοπίου έχουν, ολοφάνερα, υπάρξει αντικρουόμενοι στόχοι. Η καλή διαχείριση θα απαιτούσε μια πολυκριτηριακή διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν ότι η ακανόνιστη εκροή νερού είχε ως συνέπεια μια έντονη διακύμανση της στάθμης του ταμιευτήρα. Η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να βελτιωθεί με μια ορθολογική διαχείριση των απολήψεων. Κατά τα φαινόμενα, η υψηλότερη απόληψη νερού συνεπάγεται, ταυτόχρονα, μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας και άρδευση μεγαλύτερων εκτάσεων γεωργικής γης. Ωστόσο, η ενεργειακή και αρδευτική ζήτηση είναι μερικών ανταγωνιστικές μεταξύ τους, εξαιτίας της διαφορετικής χρονικής κατανομής των εκροών. Από την άλλη πλευρά, η υψηλή απόληψη συνεπάγεται χαμηλότερη στάθμη νερού στον ταμιευτήρα, μειώνοντας έτσι την ομορφιά του τοπίου και υποβαθμίζοντας την τροφική κατάσταση της λίμνης. Αυτή η υποβάθμιση επηρεάζει το τουριστικό δυναμικό καθώς και την ποιότητα του πόσιμου νερού που τροφοδοτείται από τον ταμιευτήρα. Μια πολυκριτηριακή προσέγγιση χρησιμοποιεί διαφορετικά σενάρια για την ελάχιστη επιτρεπτή στάθμη του ταμιευτήρα, εφόσον εφαρμοστεί μια σταθερή ετήσια απόληψη. Η έννοια της ελάχιστης στάθμης είναι ένα απλό και λειτουργικό εργαλείο, δεδομένου ότι είναι εύκολα αντιληπτό από τον κόσμο, που εύκολα πιστοποιείται και εντάσσεται σε νομοθετικές ρυθμίσεις. Η ετήσια ποσότητα του νερού που θα μπορούσε να είναι διαθέσιμη είναι συνάρτηση της ελάχιστης επιτρεπόμενης στάθμης. Η ποιότητα του νερού εξαρτάται από την τροφική κατάσταση της λίμνης, κυρίως από τη συγκέντρωση της χλωροφύλλης-α, η οποία καθορίζει το καθεστώς ευτροφισμού. Αυτή εκτιμάται μέσω μοντέλων προσομοίωσης της ποιότητας του νερού, λαμβάνοντας υπόψη ρυπαντικά φορτία όπως νιτρικά και φωσφορικά. Η αποτίμηση του τοπίου εξαρτάται σημαντικά από τη στάθμη του νερού στη λίμνη, καθώς σε χαμηλές στάθμες αποκαλύπτεται μια νεκρή ζώνη μεταξύ της επιφάνειας του νερού και της γύρω βλάστησης. Όταν η νεκρή ζώνη είναι έντονη, μοιάζει χωρίς ζωή, ενώ η λίμνη φαντάζει σχεδόν άδεια. Η ποσοτικοποίηση της οπτικής αυτής επίπτωσης δεν είναι εύκολη, είναι ωστόσο δυνατός ο καθορισμός μιας αντιστοιχίας μεταξύ της αισθητικής αποτίμησης του τοπίου και της ελάχιστης επιτρεπόμενης στάθμης του ταμιευτήρα. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα υδρολογικής ανάλυσης, μοντέλων ποιότητας νερού και αποτίμησης του τοπίου, φαίνεται δυνατή η κατασκευή ενός πολυκριτηριακού πίνακα, στον οποίο περιγράφονται τα διαφορετικά κριτήρια ως προς τις εναλλακτικές επιλογές, καθώς και της γραφικής παράστασης τριών σχετικών αριθμητικών δεικτών σε σχέση με την ελάχιστη επιτρεπόμενη στάθμη. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία της απόφασης πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η σύγκριση ή η συνένωση των δεικτών που αντιστοιχούν στα διαφορετικά κριτήρια της εν λόγω ανάλυσης εμπεριέχει έναν βαθμό αυθαιρεσίας. Ακόμη πιο αντικειμενικές αποφάσεις θα ήταν δυνατές εφόσον τα διαφορετικά οφέλη και κόστη μπορούσαν να αποτιμηθούν με βάση μια κοινή μονάδα μέτρησης. Επιπλέον, η διαχείριση θα είναι ευαίσθητη έναντι διαφορετικών κοινωνικών πιέσεων.

  Σχετικές εργασίες:

  • [21] Μεταγενέστερη και πληρέστερη έκδοση.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/682/1/documents/2005CestRhodesPlastiras.pdf (141 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Stamou, A.I., K. Hadjibiros, A. Andreadakis and A. Katsiri, Establishing minimum water level for Plastiras reservoir (Greece) combining water quality modelling with landscape aesthetics, Environmental Modeling and Assessment, 12(3), 157-170, 2007.
  2. #Sargentis G. F., V. Symeonidis, and N. Symeonidis, Rules and methods for the development of a prototype landscape (Almyro) in north Evia by the creation of a thematic park, Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2011), Rhodes, Greece, 2011.

 1. K. Hadjibiros, D. Koutsoyiannis, A. Katsiri, A. Stamou, A. Andreadakis, G.-F. Sargentis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and A. Valassopoulos, Management of water quality of the Plastiras reservoir, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Ceske Budejovice, Czech Republic, doi:10.13140/RG.2.1.4872.4723, 2002.

  [Διαχείριση της ποιότητας νερού του ταμιευτήρα Πλαστήρα]

  Συζητώνται τα προβλήματα που σχετίζονται με τον καθορισμό της "ασφαλούς" ελάχιστης στάθμης ενός ταμιευτήρα, ο οποίος εξυπηρετεί πολλαπλούς και ανταγωνιστικούς σκοπούς (παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευση, άρδευση και αναψυχή). Μια πλήρης προσέγγιση του προβλήματος λαμβάνει υπόψη της τρία διαφορετικά κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο είναι η ποσότητα νερού. Αναλύονται τα διαθέσιμα, μακρού μήκους, δείγματα απορροής ώστε να προσδιοριστούν αειφορικά σενάρια στάθμης για τα αντίστοιχα επίπεδα ζήτησης που πρέπει να ικανοποιηθούν. Το δεύτερο κριτήριο είναι η οικολογία και το τοπίο, όπου διερευνάται κατά ποιον τρόπο οι διακυμάνσεις της στάθμης του ταμιευτήρα επιδρούν στην παρόχθια βλάστηση της λίμνης. Συζητώνται οι επιπτώσεις έναντι των αισθητικών, τουριστικών και οικονομικών χρήσεων. Το τρίτο κριτήριο είναι η ποιότητα του νερού, όπου εξετάζεται κατά ποιον τρόπο οι διακυμάνσεις των αποθεμάτων επηρεάζουν τη χημική και βιολογική κατάσταση της λίμνης. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε ένα μονοδιάστατο μοντέλο ευτροφισμού. Με σύνθεση των παραπάνω, καθορίζεται η ελάχιστη στάθμη του ταμιευτήρα, εφαρμόζοντας πολυκριτηριακή ανάλυση.

  Σημείωση:

  Περίληψη της εργασίας αναδημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης "Ερημοποίηση - Επιστημονικές εργασίες Ελλήνων συγγραφέων", επιμέλεια Ο. Βαρελίδης, Ν. Γιάσογλου και Σ. Λιβέρης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα 2004.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/546/1/documents/2002TsehiaPlastiras.pdf (241 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4872.4723

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Spanoudaki, K., and A. Stamou, The prospects of developing integrated ecological models for the needs of the WFD 2000/60, Proceedings of the International Conference for the Restoration and Protection of the Environment V, Mykonos, 2004.
  2. #Stamou, A. I., K. Nanou-Giannarou, and K. Spanoudaki, Best modeling practices in the application of the Directive 2000/60 in Greece, Proc. 3rd IASME/WSEAS Int. Conf. on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development, 388-397, 2007.
  3. Stamou, A.I., K. Hadjibiros, A. Andreadakis, and A. Katsiri, Establishing minimum water level for Plastiras reservoir (Greece) combining water quality modelling with landscape aesthetics, Environmental Modeling and Assessment, 12(3), 157-170, 2007.

Conference publications and presentations with evaluation of abstract

 1. A. Tsouni, S. Sigourou, P. Dimitriadis, V. Pagana, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and C. Contoes, Multi-parameter flood risk assessment towards efficient flood management in highly dense urban river basins in the Region of Attica, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-12624, doi:10.5194/egusphere-egu23-12624, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2303/1/documents/EGU23-12624-print.pdf (290 KB)

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU23/EGU23-12624.html

 1. G. Kirkmalis, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, D. Markantonis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Fertilizers as batteries and regulators in the global Water-Energy-Food equilibrium, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-11915, doi:10.5194/egusphere-egu23-11915, 2023.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU23/EGU23-11915.html

 1. S. Sigourou, A. Tsouni, V. Pagana, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and C. Contoes, An advanced methodology for field visits towards efficient flood management on building block level, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-16168, doi:10.5194/egusphere-egu23-16168, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2301/1/documents/EGU23-16168-print.pdf (289 KB)

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU23/EGU23-16168.html

 1. D. Dimitrakopoulou, R. Ioannidis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, E. Chardavellas, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Public involvement in the design and implementation of infrastructure projects, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-16478, doi:10.5194/egusphere-egu23-16478, 2023.

  [Συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής]

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU23/EGU23-16478.html

 1. D. Markantonis, P. Dimitriadis, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Estimating the risk of large investments using Hurst-Kolmogorov dynamics in interest rates, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-14416, doi:10.5194/egusphere-egu23-14416, 2023.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU23/EGU23-14416.html

 1. P. Dimitriadis, M. Kougia, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Violent land terrain alterations and their impacts on water management; Case study: North Euboea, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-13318, doi:10.5194/egusphere-egu23-13318, 2023.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU23/EGU23-13318.html

 1. D. Dimitrakopoulou, R. Ioannidis, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, E. Chardavellas, S. Vavoulogiannis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Social uncertainty in flood risk: field research, citizens’ engagement, institutions' collaboration, IAHS 100th Anniversary – 11th IAHS-AISH Scientific Assembly 2022, Montpellier, France, IAHS2022-351, International Association of Hydrological Sciences, 2022.

  [Κοινωνική αβεβαιότητα στον κίνδυνο πλημμύρας: έρευνα πεδίου, συμμετοχή του κοινού, συνεργασία ιδρυμάτων]

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/IAHS2022/IAHS2022-351.html

 1. G.-F. Sargentis, I. Meletopoulos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, A. Siganou, D. Markantonis, K. Moraiti, K. Kouros, M. Nikolinakou, and D. Koutsoyiannis, Modelling water needs; from past to present. Case study: The Municipality of Western Mani, IAHS 100th Anniversary – 11th IAHS-AISH Scientific Assembly 2022, Montpellier, France, IAHS2022-400, International Association of Hydrological Sciences, 2022.

  [Μοντελοποίηση των αναγκών σε νερό· από το παρελθόν στο παρόν. Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Δυτικής Μάνης]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2214/1/documents/IAHS_Sargentis.pdf (1662 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/IAHS2022/IAHS2022-400.html

 1. P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, Spatial and temporal long-range dependence in the scale domain, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-13051, doi:10.5194/egusphere-egu22-13051, European Geosciences Union, 2022.

  [Χωρική και χρονική μακροπρόθεσμη εξάρτηση στο πεδίο της κλίμακας]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2207/1/documents/EGU22-13051_presentation-h884570.pdf (1261 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. D. Markantonis, A. Siganou, K. Moraiti, M. Nikolinakou, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, M. Chiotinis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Determining optimal scale of water infrastructure considering economical aspects with stochastic evaluation – Case study at the Municipality of Western Mani, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3039, doi:10.5194/egusphere-egu22-3039, European Geosciences Union, 2022.

  [Προσδιορισμός βέλτιστης κλίμακας υποδομών νερού λαμβάνοντας υπόψη οικονομικές πτυχές με στοχαστική αξιολόγηση – Μελέτη περίπτωσης στο Δήμο Δυτικής Μάνης]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2206/1/documents/EGU22-3039_presentation-h8044131.pdf (1013 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. K. Moraiti, D. Markantonis, M. Nikolinakou, A. Siganou, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, I. Meletopoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Optimizing water infrastructure solutions for small-scale distributed settlements – Case study at the Municipality of Western Mani., EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3055, doi:10.5194/egusphere-egu22-3055, European Geosciences Union, 2022.

  [Βελτιστοποίηση λύσεων υποδομών νερού για διάσπαρτους οικισμούς μικρής κλίμακας – Μελέτη περίπτωσης στο Δήμο Δυτικής Μάνης]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2205/1/documents/EGU22-3055_presentation-h343475.pdf (1374 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. M. Nikolinakou, K. Moraiti, A. Siganou, D. Markantonis, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, I. Meletopoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigating the water supply potential of traditional rainwater harvesting techniques used – A case study for the Municipality of Western Mani, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, European Geosciences Union, 2022.

  [Διερεύνηση του δυναμικού ύδρευσης των παραδοσιακών τεχνικών συλλογής όμβριων υδάτων – Μελέτη περίπτωσης για το Δήμο Δυτικής Μάνης]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2204/1/documents/EGU22-3063_presentation-h7595401.pdf (2420 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. A. Siganou, M. Nikolinakou, D. Markantonis, K. Moraiti, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, M. Chiotinis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic simulation of hydrological timeseries for data scarce regions - Case study at the Municipality of Western Mani, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3086, doi:10.5194/egusphere-egu22-3086, European Geosciences Union, 2022.

  [Στοχαστική προσομοίωση υδρολογικών χρονοσειρών για περιοχές με ελλιπή δεδομένα - Μελέτη περίπτωσης στο Δήμο Δυτικής Μάνης]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2203/1/documents/EGU22-3086_presentation-h6539501.pdf (1720 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. I. Arvanitidis, Μ. Diamanta, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Identifying links between hydroclimatic variability and economical components using stochastic methods, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-5944, doi:10.5194/egusphere-egu22-5944, European Geosciences Union, 2022.

  [Αναζήτηση σχέσεων μεταξύ της υδροκλιματικής μεταβλητότητας και οικονομικών στοιχείων με χρήση στοχαστικών μεθόδων]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2202/1/documents/EGU22-5944_presentation-h5736302.pdf (1494 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. S. Vrettou, A. Trompouki, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Investigation of stochastic similarities between wind and waves and their impact on offshore structures, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3082, doi:10.5194/egusphere-egu22-3082, European Geosciences Union, 2022.

  [Διερεύνηση στοχαστικών ομοιοτήτων μεταξύ ανέμου και κυμάτων και της επίδρασής τους σε υπεράκτιες κατασκευές]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2201/1/documents/Presentation_O64qHGK.pdf (2641 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. A. Trompouki, S. Vrettou, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Investigation of the spatial correlation structure of 2-D wave fields at the Aegean Sea, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3083, doi:10.5194/egusphere-egu22-3083, European Geosciences Union, 2022.

  [Διερεύνηση της δομής χωρικής συσχέτισης δισδιάστατων πεδίων κυμάτων στο Αιγαίο Πέλαγος]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2200/1/documents/EGU_presentation__Alexandra_Trompouki.pdf (1811 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. E. Manta, R. Ioannidis, G.-F. Sargentis, and A. Efstratiadis, Aesthetic evaluation of wind turbines in stochastic setting: Case study of Tinos island, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-5484, doi:10.5194/egusphere-egu2020-5484, 2020.

  [Αισθητική αξιολόγηση των ανεμογεννητριών σε στοχαστικό πλαίσιο: Μελέτη περίπτωσης νήσου Τήνου, Ελλάδα]

  Οι ανεμογεννήτριες είναι μεγάλης κλίμακας τεχνικές υποδομές που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές κοινωνικές αντιδράσεις, εξαιτίας της αναμενόμενης αισχητικής όχλησης. Από την άλλη πλευρά, η αισθητική αποτελεί ένα ισχυρά υποκειμενικό ζήτημα, οπότε κάθε απόπειρα προς την κατεύθυνση της ποσοτικοποίησής της προϋποθέτει να ληφθεί υπόψη η αβεβαιότητα που προέρχεται από τον υποκειμενισμό. Στην εργασία αυτή, λαμβάνοντας ως παράδειγμα το νησί της Τήνου στις Κυκλάδες (Αιγαίο, Ελλάδα), παρουσιάζουμε μια μεθοδολογία στοχαστικής βάσης για την εκτίμηση της εφικτότητας ανάπτυξης αιολικών πάρκων σε όρους αισθητικών επιπτώσεων. Αρχικά, έγινε μια ανάλυση πεδίου με φωτογραφική αποτύπωση, τρισδιάστατη απεικόνιση και συλλογή της γνώμης του στοχετευμένου πληθυσμού, όσον αφορά στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων στο νησί. Στη συνέχεια, εκτιμήθηκαν οι μετασχηματισμοί του τοπίου που θα προκληθούν από τις ανεμογεννήτριες, σύμφωνα με τη θεωρία της αισθητικής, οι οποίοι απεικονίζονται χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία χωρικής ανάλυσης σε περιβάλλον ΣΓΠ. Οι εικόνες τρισδιάστατης αναπαράστασης μαζί με τους χάρτες αξιολοθγούνται τελικά μέσω στοχαστικής ανάλυσης, ώστε να ποσοτικοποιήσουμε τις αισθητικές επιπτώσεις στο τοπίο και την όχληση της τοπικής κοινότητας.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-5484.html

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Vlami, V., I. P. Kokkoris, S. Zogaris, G. Kehayias, and P. Dimopoulos, Cultural ecosystem services in the Natura 2000 network: Introducing proxy indicators and conflict risk in Greece, Land, 10(1), 4, doi:10.3390/land10010004, 2021.

 1. E. Frangedaki, and G.-F. Sargentis, Optimizing engineering aspects of earth constructions.The earth as "common" material., European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-11412-1, European Geosciences Union, 2019.

  [Βελτιστοποιώντας τεχνικές πτυχές των χωμάτινων κατασκευών. Το χώμα ως "σύνηθες" υλικό.]

  Πλήρες κείμενο:

 1. G.-F. Sargentis, E. Frangedaki, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Development of a web platform of knowledge exchange for optimal selection of building materials based on ecological criteria, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-10395, European Geosciences Union, 2019.

  [Σχεδιασμός διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσης για την βέλτιστη επιλογή κατασκευαστικών υλικών, βασισμένη σε οικολογικά κριτήρια]

  Πλήρες κείμενο:

 1. Μ. Sako, E. Tsoli, R. Ioannidis, E. Frangedaki, G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, Optimizing the size of Hilarion dam with technical, economical and environmental parameters, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-15297, European Geosciences Union, 2019.

  [Βελιστοποίηση φράγματος Ιλαρίωνα με τεχνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους]

  Πλήρες κείμενο:

 1. R. Ioannidis, P. Dimitriadis, G.-F. Sargentis, E. Frangedaki, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic similarities between hydrometeorogical and art processes for optimizing architecture and landscape aesthetic parameters, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-11403, European Geosciences Union, 2019.

  [Στοχαστικές ομοιότητες μεταξύ υδρομετεωρολογικών μεταβλητών και της καλλιτεχνικής διαδικασίας για την βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικών παραμέτρων και την αισθητική του τοπίου]

  Πλήρες κείμενο:

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, and D. Koutsoyiannis, The scale of infrastructures as a social decision. Case study: dams in Greece, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17082, European Geosciences Union, 2018.

  Πλήρες κείμενο:

 1. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the Hurst-Kolmogorov behaviour in arts, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17740-1, European Geosciences Union, 2018.

  Πλήρες κείμενο:

 1. A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, K. Hadjibiros, A. Andreadakis, A. Stamou, A. Katsiri, G.-F. Sargentis, and A. Christofides, A multicriteria approach for the sustainable management of the Plastiras reservoir, Greece, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.23631.48801, European Geophysical Society, 2003.

  [Πολυκριτηριακή προσέγγιση για την αειφορική διαχείριση του ταμιευτήρα Πλαστήρα]

  Ο ταμιευτήρας Πλαστήρα, ο οποίος βρίσκεται στη Δυτική Θεσσαλία, είναι ένα έργο πολλαπλού σκοπού που χρησιμοποιείται για άρδευση, ύδρευση, ηλεκτροπαραγωγή και αναψυχή. Η σημασία της τελευταίας αυξάνει διαρκώς, καθώς το τοπίο του ταμιευτήρα ελκύει πολλούς τουρίστες. Οι παραπάνω χρήσεις είναι ανταγωνιστικές και οδηγούν σε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο πρόβλημα διαχείρισης του νερού. Πρόσφατα, επιχειρήθηκε μια διεπιστημονική ανάλυση, η οποία αποσκοπούσε στον προσδιορισμό μιας ορθολογικής και βιώσιμης πολιτικής διαχείρισης της λίμνης Πλαστήρα. Αυτή συνίσταται στον καθορισμό μιας ελάχιστης επιτρεπόμενης στάθμης υδροληψίας και, επιπρόσθετα, μιας κατάλληλης πολιτικής απολήψεων. Έως τώρα, η στάθμη του ταμιευτήρα είχε ένα εύρος διακύμανσης 16 m, το οποίο επηρέαζε αρνητικά τόσο το τοπίο, εξαιτίας της εμφάνισης μιας νεκρής από βλάστηση ζώνης, όσο και την ποιότητα του νερού. Υλοποιήθηκαν τριών ειδών αναλύσεις, ώστε να προσδιοριστεί η μεταβολή των αντίστοιχων κριτηρίων ως συνάρτηση της ελάχιστης επιτρεπόμενης στάθμης. Το πρώτο κριτήριο ήταν η ασφαλής ετήσια επίδοση για διάφορα επίπεδα αξιοπιστίας, η οποία εκτιμήθηκε μέσω ενός μοντέλου στοχαστικής προσομοίωσης της λειτουργίας του ταμιευτήρα. Το δεύτερο κριτήριο ήταν η μέση θερινή συγκέντρωση της χλωροφύλλης-α (ως δείκτη του ευτροφικού καθεστώτος της λίμνης), η οποία εκτιμήθηκε βάσει ενός μονοδιάστατου μοντέλου ευτροφισμού. Το τελευταίο κριτήριο ήταν η αισθητική του τοπίου. Η σχετική μελέτη εστιάστηκε στις επιπτώσεις της μεταβολής της στάθμης και καθόρισε πέντε ζώνες διακύμανσης για το χαρακτηρισμό της ποιότητας του τοπίου. Μετά από πολυκριτηριακή ανάλυση και σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και το κοινό, επιλέχθηκαν μια συγκεκριμένη τιμή ελάχιστης επιτρεπόμενης στάθμης και μια συγκεκριμένη πολιτική απολήψεων, η θεσμική κατοχύρωση των οποίων έχει ήδη δρομολογηθεί.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.23631.48801

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Gounaridis, D., and G. N. Zaimes, GIS-based multicriteria decision analysis applied for environmental issues: the Greek experience, International Journal of Applied Environmental Sciences, 7(3), 307–321, 2012.

 1. S. Sigourou, V. Pagana, P. Dimitriadis, A. Tsouni, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, C. Contoes, and D. Koutsoyiannis, Flood risk assessment in the region of Attica, 9th International Conference on Civil Protection & New Technologies - Safe Thessaloniki 2022, Thessaloniki, Greece, Σεπτέμβριος 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2238/1/documents/2022-09-29-FLOOD_RISK_ASSESSMENT_IN_THE_REGION_OF_ATTICA-presentation.pdf (8756 KB)

 1. S. Sigourou, V. Pagana, P. Dimitriadis, A. Tsouni, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, C. Contoes, and D. Koutsoyiannis, Proposed methodology for urban flood-risk assessment at river-basin level: the case study of the Pikrodafni river basin in Athens, Greece, Global Flood Partnership 2022 Annual Meeting, Leeds, UK, Σεπτέμβριος 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2237/1/documents/FINposter_Proposed_methodology_for_urban_flood-risk_assessment.pdf (5618 KB)

Presentations and publications in workshops

 1. G.-F. Sargentis, P. Defteraios, N. D. Lagaros, and N. Mamassis, Values and costs in history, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2332/1/documents/rovies-2023-sargentis-et-al-values.pdf (1798 KB)

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Frangedaki, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, and N. D. Lagaros, Wildfires, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2331/1/documents/rovies-2023-sargentis-et-al-fires.pdf (2624 KB)

 1. D. Koutsoyiannis, and G.-F. Sargentis, Entropy and Wealth_1, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2330/1/documents/rovies-2023-koutsoyiannis-sargentis-entropy.pdf (2509 KB)

 1. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Εισαγωγή στο πλέγμα νερού-ενέργειας-τροφίμων, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2329/1/documents/rovies-2023-mamassis-sargentis-wef.pdf (1861 KB)

 1. G.-F. Sargentis, Τhe feasibility of energy projects, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2328/1/documents/rovies-2023-fivos-sargentis-energy-poster.pdf (1493 KB)

 1. G.-F. Sargentis, Wildfires. Case study: The fire in Euboea 2021, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2320/1/documents/rovies-2023-fivos-sargentis-fire.pdf (1807 KB)

 1. G.-F. Sargentis, Feasibility of the RE infrastructures: The role of beauty, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2319/1/documents/rovies-2023-fivos-sargentis-feasibility.pdf (3522 KB)

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, Ο ρόλος του πλέγματος νερού-ενέργειας και τροφίμων στην κοινωνική ευημερία, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2318/1/documents/rovies-2023-fivos-sargentis-wef.pdf (4983 KB)

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, Υπερπληθυσμός και περιβαλλοντικός ντετερμινισμός, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2317/1/documents/rovies-2023-fivos-sargentis-population.pdf (6149 KB)

 1. Α. Τσούνη, Σ. Σιγούρου, Β. Παγάνα, Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, Π. Δημητριάδης, Θ. Ηλιοπούλου, Γ.-Φ. Σαργέντης, Ρ. Ιωαννίδης, Δ. Δημητρακοπούλου, Ε. Χαρδαβέλλας, Σ. Βαβουλογιάννης, και Β. Κυριακούλη, Εκτίμηση κινδύνου πλημμύρας στο ρέμα Πικροδάφνης, Παρουσίαση αποτελεσμάτων της Α’ Φάσης της Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Αττικής-Ε.Α.Α, Αθήνα, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2190/1/documents/20220516.pdf (13374 KB)

Various publications

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, και Ρ. Ιωαννίδης, Η επίδραση των ανεμογεννητριών στο τοπίο, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2368/1/documents/13_RE_and_beauty.pdf (3708 KB)

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, Η σκοπιμότητα των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2367/1/documents/12_RE_feasibility_r4taQXM.pdf (3040 KB)

 1. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Για τις εργασίες στην ενότητα Ιστορία του Εργαστηρίου Ανθρωπιστικών Σπουδών, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2366/1/documents/11_ergasies_ergastirio_anthropistikwn_spoudwn.pdf (1742 KB)

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, Το χρήμα στο πλέγμα νερού-ενέργειας και τροφίμων, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2365/1/documents/10_money_energy.pdf (745 KB)

 1. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Η υποκειμενικότητα του χρήματος, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2364/1/documents/09_money_subjectivity.pdf (344 KB)

 1. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Το χρήμα στην ιστορία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2363/1/documents/08_money_history.pdf (642 KB)

 1. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Ο ρόλος των τροφίμων στην κοινωνική ευημερία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2362/1/documents/07_wef_food.pdf (1088 KB)

 1. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Ο ρόλος της ενέργειας στην κοινωνική ευημερία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2361/1/documents/06_wef_energy.pdf (1222 KB)

 1. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Ο ρόλος του νερού στην κοινωνική ευημερία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2360/1/documents/05_wef_water.pdf (1083 KB)

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, Ο ρόλος του πλέγματος νερού-ενέργειας και τροφίμων στην κοινωνική ευημερία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2359/1/documents/04_wef_intro_20230512.pdf (340 KB)

 1. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Υπερπληθυσμός και περιβαλλοντικός ντετερμινισμός, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2358/1/documents/Environmental_Determinism.pdf (6310 KB)

 1. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Το βίωμα στον χρόνο ως εμπειρία, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2357/1/documents/02_time_20230512.pdf (1538 KB)

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, Ποιες είναι οι πηγές της έρευνάς μας και γιατί έχουν σημασία;, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2356/1/documents/01_sources_20230512.pdf (2108 KB)

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, Ο Πολιτικός Μηχανικός: Τεχνολογική αιχμή − ευημερία, Ιόνιος Σχολή, Αθήνα, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2277/1/documents/14_civil_engineer.pdf (12055 KB)

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, και Ν. Μαμάσης, Συλλογή νερού σε συγκροτήματα & κατοικίες– σχεδιασμός για μικρές κλίμακες, Κτίριο 6/2021, 75–80, 2021.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2131/1/documents/2021_ktirio_small_water.pdf (1076 KB)

Books

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Δ. Λιάτης, Λ. Λαζαρίδης, Κ. Λυμπέρης, Σ. Καβουνίδης, Σ. Σταθόπουλος, Σ. Λαμπρόπουλος, Ν. Μουτάφης, Ι. Στεφανάκος, Κ. Μέμος, Π. Μαρίνος, Δ. Ιωακείμ, Χ.Π. Κωστοπαναγιώτης, Α. Μιζάρα, και Γ.-Φ. Σαργέντης, 130 Χρόνια Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ: Μητέρα–Τροφός της Ελληνικής Τεχνολογίας, Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2018.

  Ιστορική αναδρομή στην ανάπτυξη των υποδομών της Ελλάδας, 1887-2017

  https://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2415/2/documents/00_0_Cover.jpg

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2415/1/documents/EMP_Anniv_Book_Body.pdf (26007 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

Educational notes

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Μ. Πανταζίδου, Ν. Μαμάσης, Γ.-Φ. Σαργέντης, Π. Θανόπουλος, Σ. Λαμπρόπουλος, Δ. Βαμβάτσικος, και Κ. Χατζημπίρος, Σημειώσεις για το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2020.

  Πλήρες κείμενο:

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, Σημειώσεις Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Το αισθητικό στοιχείο στα φράγματα, 28 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2019.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1995/1/documents/perivalon_aesthetics.pdf (3564 KB)

 1. Α. Ευστρατιάδης, Γ.-Φ. Σαργέντης, και Ν. Μαμάσης, Σημειώσεις Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων μεγάλων υδραυλικών έργων, 37 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2019.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1993/1/documents/EnvImpacts2019_HydroWorks.pdf (2930 KB)

 1. Α. Χριστοφίδης, Α. Ευστρατιάδης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Παρουσίαση ερευνητικού έργου "Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της λίμνης Πλαστήρα", 79 pages, 1 April 2003.

  Σημείωση:

  Διαφάνειες από παρουσίαση του έργου στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος "Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από υδραυλικά έργα".

  Πλήρες κείμενο:

Academic works

 1. G.-F. Sargentis, Issues of Prosperity: Stochastic evaluation of data related to environment, infrastructures, economy and society, PhD thesis, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Ιούνιος 2022.

  [Ζητήματα Ευημερίας: Στοχαστική αξιολόγηση περιβαλλοντικών, τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων]

  Η εργασία αυτή περιγράφει ως θεμελιώδεις τις παρακάτω παραμέτρους κοινωνικής ευημερίας. a) Η βάση της ευημερίας είναι το πλέγμα νερού, ενέργειας και τροφίμων. b) Η εξωτερική μορφολογία της κοινωνίας περιγράφεται από: • Την αναπτυξιακή δυναμική των συσσωματωμάτων που οδηγεί σε οικονομίες κλίμακας. • Την προστατευτική δυναμική της διασποράς. c) Η εσωτερική δομή της κοινωνίας περιγράφεται από την κοινωνική διαστρωμάτωση (κατανομή του πλούτου), η οποία είναι ουσιώδες κριτήριο της κοινωνικής ευημερίας και ποσοτικοποιείται μέσω της εντροπίας. d) Πολιτισμικές παράμετροι όπως η αισθητική του τοπίου, είναι πλέον δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν σε μια ολιστική προσέγγιση με τα στοχαστικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν. Η ποσοτικοποίηση με στοχαστικές μεθόδους που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής των παραπάνω παραμέτρων, που αποτελούν τη βάση για την κοινωνική ευημερία, είναι η πρωτοτυπία της εργασίας. Η επεξεργασία των δεδομένων οδηγεί στο γενικό συμπέρασμα ότι: τα οράματα είναι χρήσιμα στον σχεδιασμό για την επίτευξη της κοινωνικής ευημερία αλλά ποικίλες συλλογικές φαντασιώσεις δεν υπακούν στην λογική με αποτέλεσμα να χάνεται η κοινωνική ευημερία.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2259/1/documents/phd.pdf (13621 KB)

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, Το αισθητικό στοιχείο στο νερό, τα υδραυλικά έργα και τα φράγματα, Διπλωματική εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1998.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/431/1/documents/1998sargentis.pdf (33830 KB)

Research reports

 1. Κ. Χατζημπίρος, Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Α. Κατσίρη, Α. Στάμου, Α. Βαλασσόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, Ι. Κατσίρης, Μ. Καπετανάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Κ. Νουτσόπουλος, Γ.-Φ. Σαργέντης, και Α. Χριστοφίδης, Συνοπτική έκθεση, Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα, Τεύχος 1, 23 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2002.

  Η λίμνη Πλαστήρα είναι ταμιευτήρας που χρησιμοποιείται για άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και τουρισμό. Οι χρήσεις αυτές είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους και καθιστούν το πρόβλημα της διαχείρισης του νερού ιδιαίτερα πολύπλοκο. Σ' αυτή την έκθεση παρουσιάζεται συνολικά το πρόβλημα, συνοψίζονται τα κύρια σημεία των τριών συνιστωσών του έργου, δηλαδή της υδρολογικής μελέτης, της ποιοτικής μελέτης, και της μελέτης του τοπίου, πραγματοποιείται συγκερασμός των αλληλοσυγκρουόμενων απαιτήσεων, και προτείνονται σχετικά σενάρια απόληψης νερού.

  Σχετικό έργο: Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα

  Πλήρες κείμενο:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Andreadakis, A., K. Noutsopoulos, and E. Gavalaki, Assessment of the water quality of Lake Plastira through mathematical modelling for alternative management scenarios, Global Nest: the International Journal, 5(2), pp 99-105, 2003.
  2. #Karalis, S. and A . Chioni, 1-D Hydrodynamic modeling of Greek lakes and reservoirs, Ch. 59 in Environmental Hydraulics, Proceedings of the 6th International Symposium on Environmental Hydraulics (ed. by A. I . Stamou), Athens, Greece, 397–401, 2010.
  3. Kalavrouziotis, I. K., A. Τ. Filintas, P. H. Koukoulakis, and J. N. Hatzopoulos, Application of multicriteria analysis in the management and planning of treated municipal wastewater and sludge reuse in agriculture and land development: the case of Sparti’s wastewater treatment plant, Greece, Fresenius Environmental Bulletin, 20(2), 287-295, 2011.

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, και Α. Χριστοφίδης, Το τοπίο της λίμνης, Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα, Τεύχος 4, 73 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2002.

  Η στάθμη της λίμνης Πλαστήρα παρουσιάζει έντονη διακύμανση λόγω των απολήψεων νερού. Συγκεκριμένα, η στάθμη μεταβάλλεται από τη στάθμη υπερχείλισης (792 m), ως τη στάθμη υδροληψίας (776 m). Η διακύμανση αυτή αλλοιώνει σημαντικά την όψη του τοπίου. Σ' αυτό το τεύχος εξετάζεται η αισθητική του τοπίου της λίμνης, και κυρίως η αισθητική επίδραση της μεταβολής της στάθμης. Το συμπέρασμα είναι ότι για στάθμες περίπου 786 m ή μεγαλύτερες το τοπίο παρουσιάζει ελάχιστες αλλοιώσεις και όλοι οι παρατηρητές το αντιλαμβάνονται ως υπέροχο. Για μικρότερες στάθμες, και μέχρι περίπου 782 m, το τοπίο παρουσιάζει σημαντική αλλοίωση, κυρίως λόγω της νεκρής ζώνης που αποκαλύπτει η ελάττωση της στάθμης· οι περισσότεροι μη τακτικοί παρατηρητές το βρίσκουν όμορφο, αλλά πολλοί μόνιμοι κάτοικοι και τακτικοί επισκέπτες εντοπίζουν προβλήματα. Για ακόμα μικρότερες στάθμες, μόνο οι μη τακτικοί παρατηρητές μπορεί να βρουν ικανοποιητικό το τοπίο, και μόνο σε μερικές θέσεις παρατήρησης. Εκτός από τη μεταβολή της στάθμης, εντοπίζονται και αισθητικά προβλήματα στο δρόμο, στα πλεούμενα, στα κτίρια, στις πινακίδες και στη φωτορύπανση, και διαπιστώνεται η ανάγκη προστασίας της περιοχής. Επίσης, γίνονται ορισμένες προκαταρκτικές προτάσεις για τη δημιουργία τουριστικών αξιοθέατων και υποδομής που να ταιριάζουν στη φυσιογνωμία του τοπίου.

  Σχετικό έργο: Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα

  Πλήρες κείμενο: