Αντώνης Χριστοφίδης

Πολιτικός Μηχανικός, MSc Πληροφορικής
anthony@itia.ntua.gr
https://antonischristofides.com/

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων
 2. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ
 3. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας»
 4. Δημιουργία Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας και εφαρμογής Διαδικτύου για την παρακολούθηση των ζωνών προστασίας του Κηφισού
 5. Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων
 6. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)
 7. Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων της χώρας - Φάσεις 1 και 2
 8. Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα
 9. Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων με βάση τις αποδελτιωμένες μελέτες του ΥΒΕΤ, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας
 10. Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Δημοσιευμένο έργο

Publications in scientific journals

 1. D. Koutsoyiannis, C. Onof, Z. W. Kundzewicz, and A. Christofides, On hens, eggs, temperatures and CO₂: Causal links in Earth’s atmosphere, Sci, 5 (3), 35, doi:10.3390/sci5030035, 2023.
 2. D. Koutsoyiannis, C. Onof, A. Christofides, and Z. W. Kundzewicz, Revisiting causality using stochastics: 2. Applications, Proceedings of The Royal Society A, 478 (2261), 20210836, doi:10.1098/rspa.2021.0836, 2022.
 3. D. Koutsoyiannis, C. Onof, A. Christofides, and Z. W. Kundzewicz, Revisiting causality using stochastics: 1.Theory, Proceedings of The Royal Society A, 478 (2261), 20210835, doi:10.1098/rspa.2021.0835, 2022.
 4. N. Mamassis, K. Mazi, E. Dimitriou, D. Kalogeras, N. Malamos, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, I. L. Tsirogiannis, I. Papageorgaki, A. Papadopoulos, Y. Panagopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, G. Vitantzakis, N. Kappos, D. Katsanos, B. Psiloglou, E. Rozos, T. Kopania, I. Koletsis, and A. D. Koussis, OpenHi.net: A synergistically built, national-scale infrastructure for monitoring the surface waters of Greece, Water, 13 (19), 2779, doi:10.3390/w13192779, 2021.
 5. D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, G. G. Anagnostopoulos, and N. Mamassis, Scientific dialogue on climate: is it giving black eyes or opening closed eyes? Reply to “A black eye for the Hydrological Sciences Journal” by D. Huard, Hydrological Sciences Journal, 56 (7), 1334–1339, doi:10.1080/02626667.2011.610759, 2011.
 6. G. G. Anagnostopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and N. Mamassis, A comparison of local and aggregated climate model outputs with observed data, Hydrological Sciences Journal, 55 (7), 1094–1110, doi:10.1080/02626667.2010.513518, 2010.
 7. D. Koutsoyiannis, C. Makropoulos, A. Langousis, S. Baki, A. Efstratiadis, A. Christofides, G. Karavokiros, and N. Mamassis, Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability, Hydrology and Earth System Sciences, 13, 247–257, doi:10.5194/hess-13-247-2009, 2009.
 8. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, N. Mamassis, and A. Christofides, On the credibility of climate predictions, Hydrological Sciences Journal, 53 (4), 671–684, doi:10.1623/hysj.53.4.671, 2008.
 9. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis, and G.-F. Sargentis, Multi-criteria reservoir water management, Global Network for Environmental Science and Technology, 7 (3), 386–394, doi:10.30955/gnj.000394, 2005.
 10. A. Christofides, A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, G.-F. Sargentis, and K. Hadjibiros, Resolving conflicting objectives in the management of the Plastiras Lake: can we quantify beauty?, Hydrology and Earth System Sciences, 9 (5), 507–515, doi:10.5194/hess-9-507-2005, 2005.
 11. D. Koutsoyiannis, G. Karavokiros, A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, and A. Christofides, A decision support system for the management of the water resource system of Athens, Physics and Chemistry of the Earth, 28 (14-15), 599–609, doi:10.1016/S1474-7065(03)00106-2, 2003.

Book chapters and fully evaluated conference publications

 1. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, A. Christofides, G. Karavokiros, N. Kappos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Hydrometeorological network for flood monitoring and modeling, Proceedings of First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, Paphos, Cyprus, 8795, 10-1–10-10, doi:10.1117/12.2028621, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2013.
 2. S. Kozanis, A. Christofides, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, openmeteo.org: a web service for the dissemination of free meteorological data, Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, edited by C.G. Helmis and P. Nastos, Athens, 203–208, doi:10.1007/978-3-642-29172-2_29, Springer, Athens, 2012.
 3. G.-F. Sargentis, K. Hadjibiros, and A. Christofides, Plastiras lake: the impact of water level on the aesthetic value of landscape, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST), Rhodes, B, 817–824, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.
 4. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis, and G.-F. Sargentis, Multi-criteria reservoir water management, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST), Rhodes, A, 535–543, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.
 5. N. Mamassis, A. Christofides, and D. Koutsoyiannis, Hydrometeorological data acquisition, management and analysis for the Athens water supply system, BALWOIS Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Ochrid, FYROM, doi:10.13140/RG.2.1.1845.5284, Ministry of Environment and Physical Planning FYROM, Skopie, 2004.
 6. K. Hadjibiros, D. Koutsoyiannis, A. Katsiri, A. Stamou, A. Andreadakis, G.-F. Sargentis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and A. Valassopoulos, Management of water quality of the Plastiras reservoir, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Ceske Budejovice, Czech Republic, doi:10.13140/RG.2.1.4872.4723, 2002.
 7. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Α. Χριστοφίδης, Εμπειρίες από τη λειτουργία του αυτόματου τηλεμετρικού μετεωρολογικού σταθμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πρακτικά του 8ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, επιμέλεια Γ. Χριστοδούλου, Α. Στάμου, και Α. Νάνου, Αθήνα, 301–308, doi:10.13140/RG.2.1.4577.5603, Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση, 2000.

Conference publications and presentations with evaluation of abstract

 1. D. Koutsoyiannis, C. Onof, Z. W. Kundzewicz, and A. Christofides, A stochastic approach to causality (Invited talk), AGU 2022 Fall Meeting, doi:10.13140/RG.2.2.25180.87681, American Geophysical Union, 2022.
 2. A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, D. Koutsoyiannis, K. Mazi, A. D. Koussis, S. Lykoudis, E. Demetriou, N. Malamos, A. Christofides, and D. Kalogeras, Open Hydrosystem Information Network: Greece’s new research infrastructure for water, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-4164, doi:10.5194/egusphere-egu2020-4164, 2020.
 3. N. Malamos, A. Tegos, I. L. Tsirogiannis, A. Christofides, and D. Koutsoyiannis, Implementation of a regional parametric model for potential evapotranspiration assessment, IrriMed 2015 – Modern technologies, strategies and tools for sustainable irrigation management and governance in Mediterranean agriculture, Bari, doi:10.13140/RG.2.1.3992.0725, 2015.
 4. A. Koukouvinos, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, A. Tegos, E. Rozos, S.M. Papalexiou, P. Dimitriadis, Y. Markonis, P. Kossieris, H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, A. Christofides, G. Karavokiros, A. Siskos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Integrated water and renewable energy management: the Acheloos-Peneios region case study, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-4912, doi:10.13140/RG.2.2.17726.69440, European Geosciences Union, 2015.
 5. A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, P. Kossieris, G. Karavokiros, A. Christofides, A. Siskos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Computational issues in complex water-energy optimization problems: Time scales, parameterizations, objectives and algorithms, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-5121, doi:10.13140/RG.2.2.11015.80802, European Geosciences Union, 2015.
 6. S. Kozanis, A. Christofides, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, G. Karavokiros, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and D. Nikolopoulos, Using open source software for the supervision and management of the water resources system of Athens, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 7158, doi:10.13140/RG.2.2.28468.04482, European Geosciences Union, 2012.
 7. Α. Χριστοφίδης, Σ. Κοζάνης, Γ. Καραβοκυρός, και Α. Κουκουβίνος, Ενυδρίς, Φιλότης & openmeteo.org: Ελεύθερο λογισμικό περιβαλλοντικής διαχείρισης, Συνέδριο ΕΛ/ΛΑΚ 2011, Αθήνα, http://conferences.ellak.gr/2011/, 2011.
 8. D. Tsaknias, D. Bouziotas, A. Christofides, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Statistical comparison of observed temperature and rainfall extremes with climate model outputs, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-3454, doi:10.13140/RG.2.2.15321.52322, European Geosciences Union, 2011.
 9. A. Christofides, and D. Koutsoyiannis, Causality in climate and hydrology, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-7440, doi:10.13140/RG.2.2.33776.46082, European Geosciences Union, 2011.
 10. A. Christofides, S. Kozanis, G. Karavokiros, Y. Markonis, and A. Efstratiadis, Enhydris: A free database system for the storage and management of hydrological and meteorological data, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, 8760, European Geosciences Union, 2011.
 11. S. Kozanis, A. Christofides, N. Mamassis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Hydrognomon – open source software for the analysis of hydrological data, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, 12419, doi:10.13140/RG.2.2.21350.83527, European Geosciences Union, 2010.
 12. G. G. Anagnostopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, A. Christofides, and N. Mamassis, Credibility of climate predictions revisited, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 611, doi:10.13140/RG.2.2.15898.24009, European Geosciences Union, 2009.
 13. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and S.M. Papalexiou, Assessment of the reliability of climate predictions based on comparisons with historical time series, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 09074, doi:10.13140/RG.2.2.16658.45768, European Geosciences Union, 2008.
 14. A. Efstratiadis, G. Karavokiros, S. Kozanis, A. Christofides, A. Koukouvinos, E. Rozos, N. Mamassis, I. Nalbantis, K. Noutsopoulos, E. Romas, L. Kaliakatsos, A. Andreadakis, and D. Koutsoyiannis, The ODYSSEUS project: Developing an advanced software system for the analysis and management of water resource systems, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 03910, doi:10.13140/RG.2.2.24942.20805, European Geosciences Union, 2006.
 15. S. Kozanis, A. Christofides, N. Mamassis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Hydrognomon - A hydrological data management and processing software tool, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 04644, doi:10.13140/RG.2.2.34222.10561, European Geosciences Union, 2005.
 16. A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, K. Hadjibiros, A. Andreadakis, A. Stamou, A. Katsiri, G.-F. Sargentis, and A. Christofides, A multicriteria approach for the sustainable management of the Plastiras reservoir, Greece, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.23631.48801, European Geophysical Society, 2003.

Presentations and publications in workshops

 1. Α. Χριστοφίδης, Γλώσσα και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.
 2. A. Christofides, and D. Koutsoyiannis, God and the arrogant species: Contrasting nature's intrinsic uncertainty with our climate simulating supercomputers, 104th Annual Conference & Exhibition, Orlando, Florida, Air & Waste Management Association, 2011.
 3. Ν. Μαμάσης, Ε. Τηλιγάδας, Δ. Κουτσογιάννης, Μ. Σαλαχώρης, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Μίχας, Κ. Νουτσόπουλος, Α. Χριστοφίδης, Σ. Κοζάνης, Α. Ευστρατιάδης, Ε. Ρόζος, και Λ. Μπενσασσών, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής, Μετεωρολογικής και Γεωγραφικής Πληροφορίας, Προς μια ορθολογική αντιμετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβλημάτων: Aξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα, 2010.
 4. Δ. Κουτσογιάννης, Γ. Τσακαλίας, Α. Χριστοφίδης, Α. Μανέτας, Α. Σακελλαρίου, Ρ. Μαυροδήμου, Ν. Παπακώστας, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, και Θ. Ξανθόπουλος, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ημέρες Έρευνας και Τεχνολογίας '95, Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1995.
 5. A. Christofides, How much time does it take to write tests? A case study, EuroPython, Dublin, Ιούλιος 2022.
 6. Α. Τσιτούρας, Α. Χριστοφίδης, Τ. Σμυρνής, Α. Πέππας, Ρ. Λημναίου, Ε. Ευαγγέλου, Μ. Τζιουβαλέκας, Χ. Πετσούλας, Γ. Καραβοκυρός, και Χ. Τσαντήλας, ChemicalSE: Διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης μεγάλου όγκου γεωγραφικής πληροφορίας και δεδομένων με αποκλειστική χρήση ελεύθερου λογισμικού, 4ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μάιος 2022.
 7. Ι. Λ. Τσιρογιάννης, Ν. Μαλάμος, Π. Μπαρούχας, Π. Μπαλτζώη, Κ. Φωτιά, Γ. Τενέδιος, Δ. Γιώτης, Δ. Κατέρης, Ε. Τσουμάνη, Σ. Χήρας, και Α. Χριστοφίδης, Αξιολόγηση εφαρμογής του συλλογικού συστήματος υποστήριξης αποφάσεων άρδευσης IRMA_SYS για την καλλιέργεια ακτινιδίου, 28o Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Θεσσαλονίκη, 465–468, Οκτώβριος 2017.

Various publications

 1. A. Christofides, D. Koutsoyiannis, C. Onof, and Z. W. Kundzewicz, Causality, Climate, Etc., doi:10.13140/RG.2.2.21608.44803, Climate Etc. (Judith Curry's blog), 2023.
 2. A. Christofides, Why Andreas writes suboptimal code and why this hinders scientific research, 3 pages, 11 May 2014.
 3. S. Kozanis, and A. Christofides, A webservice API to access free data from hydroscope and openmeteo.org projects, Athens Green Hackathon, Athens, http://athens.greenhackathon.com/, 2012.
 4. Α. Χριστοφίδης, και Γ. Μυλωνάκη, Τι κρύβει, τι προβλήματα δημιουργεί η συμφωνία Δημοσίου-Microsoft, Ελευθεροτυπία, 63, 13 March 2006.

Educational notes

 1. Α. Χριστοφίδης, Α. Ευστρατιάδης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Παρουσίαση ερευνητικού έργου "Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της λίμνης Πλαστήρα", 79 pages, 1 April 2003.

Academic works

 1. A. Christofides, Summary of "Associates systems for decision support" by A. P. Sage, Course work, 3 pages, Department of Computer Science – University of Manchester, Manchester, 7 March 2000.
 2. A. Christofides, Short Term Rain Prediction with Artificial Neural Networks, MSc thesis, 46 pages, Manchester, Οκτώβριος 2000.
 3. Α. Χριστοφίδης, Συμπλήρωση ελλιπών υδρομετεωρολογικών χρονοσειρών σε κατανεμημένες σχεσιακές βάσεις δεδομένων, Διπλωματική εργασία, 75 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 1994.

Research reports

 1. Α. Σίσκος, Γ. Καραβοκυρός, Α. Χριστοφίδης, και Α. Ευστρατιάδης, Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη (CRESSENDO), 103 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2015.
 2. Σ. Κοζάνης, Α. Χριστοφίδης, και Α. Ευστρατιάδης, Θεωρητική τεκμηρίωση για το λογισμικό Υδρογνώμων (έκδοση 4), Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας», Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 173 pages, Αθήνα, Ιούνιος 2010.
 3. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Ρ. Μαυροδήμου, Α. Χριστοφίδης, Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Κοζάνης, Δ. Μαμάης, και Κ. Νουτσόπουλος, Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, 748 pages, doi:10.13140/RG.2.2.25384.62727, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2008.
 4. Α. Χριστοφίδης, και Γ. Καραβοκυρός, Σχεδιασμός βάσης δεδομένων, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Τεύχος 1, 144 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2007.
 5. Σ. Κοζάνης, Α. Χριστοφίδης, και Α. Ευστρατιάδης, Περιγραφή συστήματος διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων «Υδρογνώμων», Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Τεύχος 2, 141 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005.
 6. Α. Χριστοφίδης, και Σ. Κοζάνης, Υδρογνώμονας (έκδοση 1.0) - Λογισμικό διαχείρισης δεδομένων, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 22, 90 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.
 7. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, Α. Χριστοφίδης, Ε. Ρόζος, Α. Οικονόμου, και Γ. Τέντες, Μεθοδολογία και θεωρητικό υπόβαθρο, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 15, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.
 8. ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, και ΚΕΠΕ, Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, Συμπλήρωση της ταξινόμησης ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 549 pages, Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα, Ιανουάριος 2003.
 9. Κ. Χατζημπίρος, Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Α. Κατσίρη, Α. Στάμου, Α. Βαλασσόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, Ι. Κατσίρης, Μ. Καπετανάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Κ. Νουτσόπουλος, Γ.-Φ. Σαργέντης, και Α. Χριστοφίδης, Συνοπτική έκθεση, Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα, Τεύχος 1, 23 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2002.
 10. Γ.-Φ. Σαργέντης, και Α. Χριστοφίδης, Το τοπίο της λίμνης, Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα, Τεύχος 4, 73 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2002.
 11. Α. Κουκουβίνος, και Α. Χριστοφίδης, Ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας για την υδρολογία, τις χρήσεις και τα έργα αξιοποίησης νερού, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3, Τεύχος 38, 50 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1999.
 12. Ομάδα ερευνητικού έργου ΥΒΕΤ96, Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων με βάση τις αποδελτιωμένες μελέτες του ΥΒΕΤ, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 339 pages, Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα, Νοέμβριος 1996.
 13. Α. Χριστοφίδης, και Ν. Μαμάσης, Επεξεργασία υδρομετεωρολογικών δεδομένων, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2, Τεύχος 18, 268 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1995.
 14. Ν. Παπακώστας, Γ. Τσακαλίας, και Α. Χριστοφίδης, Οδηγίες χρήσεως εφαρμογών, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, 50 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάιος 1994.
 15. Ομάδα Υδροσκοπίου ΕΜΠ, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ, Εγχειρίδιο χρήσης, Λειτουργία Βάσης Δεδομένων, Εφαρμογές Υδρολογίας και Μετεωρολογίας, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 180 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 1994.

Miscellaneous works

 1. Α. Χριστοφίδης, και Ν. Μαμάσης, Σχόλια για το νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 4 pages, 15 Ιανουαρίου 2010.
 2. A. Christofides, Openmeteo database description, 8 pages, 2005.
 3. Α. Χριστοφίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρογνώμων: Βάση δεδομένων υδρολογικών και μετεωρολογικών χρονοσειρών και σύστημα επεξεργασίας χρονοσειρών, 16 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2002.
 4. A. Christofides, Software for the management of measuring stations and time series, 12 pages, Department of Water Resources, Hydraulic and Maritime Engineering – National Technical University of Athens, Athens, Οκτώβριος 2001.
 5. Α. Χριστοφίδης, Ο μετεωρολογικός σταθμός του ΕΜΠ, 50 pages, Ιούνιος 1999.

Ανάλυση ερευνητικών έργων

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάρτιος 2011–Μάρτιος 2014

  Προϋπολογισμός: €145 000

  Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

  Ανάδοχοι:

  1. ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε.
  2. Γραφείο Μαχαίρα
  3. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
  4. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Ν. Μαμάσης

  Πλαίσιο: ΕΣΠΑ "Συνεργασία"

  Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένων μεθοδολογιών μοντελοποίησης και πρόγνωσης των ισχυρών καταιγίδων και των επαγόμενων πλημμυρικών φαινομένων, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες των ελληνικών υδροκλιματικών και γεωμορφολογικών συνθηκών. Περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός συνόλου ερευνητικών λεκανών, το οποίο περιλαμβάνει λεκάνες από την Ελλάδα και την Κύπρο που ήδη διαθέτουν αξιόπιστα και επαρκούς μήκους δείγματα μετρήσεων, καθώς και τρεις νέες πιλοτικές λεκάνες (με τις υπολεκάνες τους), όπου θα τοποθετηθεί κατάλληλος εξοπλισμός. Από την ανάλυση των δεδομένων πεδίου (υδρολογικών, μετεωρολογικών, γεωγραφικών) θα εξαχθούν φυσικά τεκμηριωμένες περιοχικές σχέσεις για την εκτίμηση χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών σχεδιασμού, και θα αναπτυχθούν υδρολογικά-υδραυλικά μοντέλα που θα ολοκληρωθούν σε ένα επιχειρησιακό σύστημα υδρομετεωρολογικής πρόγνωσης. Προβλέπεται ακόμη η προετοιμασία (υπό μορφή προσχεδίου για επιστημονική συζήτηση) ενός πλαισίου κριτηρίων σχεδιασμού και μεθοδολογιών εκπόνησης μελετών υδρολογίας αντιπλημμυρικών έργων.

  Δικτυακός τόπος έργου: http://deucalionproject.itia.ntua.gr/

 1. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

  Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2008–Νοέμβριος 2011

  Προϋπολογισμός: €72 000

  Project director: Ν. Μαμάσης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση, συντήρηση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) που ανέπτυξε το ΕΜΠ για την ΕΥΔΑΠ στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας (1999-2003). Οι εργασίες αφορούν (α) στη Βάση Δεδομένων (αναβάθμιση λογισμικού, διαχείριση χρονοσειρών ποιοτικών παραμέτρων), (β) στο μετρητικό δίκτυο (επέκταση-βελτίωση- συντήρηση, εκτίμηση απωλειών υδραγωγείων), (γ) στην αναβάθμιση λογισμικού διαχείρισης δεδομένων και την προσθήκη αυτόματης επεξεργασίας τηλεμετρικών δεδομένων, (δ) στο λογισμικό Υδρονομέας (επικαιροποίηση του μοντέλου του υδροσυστήματος, επέκταση του μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης, αναβάθμιση λειτουργικών χαρακτηριστικών λογισμικού), (ε) σε υδρολογικές αναλύσεις (συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, επικαιροποίηση χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών) και (στ) στα ετήσια διαχειριστικά σχέδια (υποστήριξη στην εκπόνηση).

 1. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας»

  Περίοδος εκτέλεσης: Δεκέμβριος 2009–Μάιος 2011

  Προϋπολογισμός: €140 000

  Ανάθεση: Κοινοπραξία Συστημάτων Υδροσκοπίου

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Project director: Ν. Μαμάσης

  Κύριος ερευνητής: Ν. Μαμάσης

  Tο ΥΠΕΧΩΔΕ ανέθεσε σε Κοινοπραξία Γραφείων Μελετών το έργο "Ανάπτυξη νέας βάσης λογισμικού για τη διαχείριση και λειτουργία της ΕΤΥΜΠ - Γ΄ Φάση σε περιβάλλον ΣΓΠ και δημοσιοποίηση του έργου της ΕΤΥΜΠ". Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ αναλαμβάνει ως υπεργολάβος της Κοινοπραξίας την εκπόνηση μέρους του έργου και συγκεκριμένα την ανάπτυξη μεθοδολογιών για την λειτουργία συστήματος βάσης δεδομένων και υδρολογικών εφαρμογών σε διαδικτυακό περιβάλλον (περιλαμβανομένου του πειραματικού κόμβου openmeteo.org για ελεύθερη αποθήκευση δεδομένων από το ευρύ κοινό). Χρησιμοποιώντας και τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στο παρελθόν από ερευνητικές ομάδες του Τομέα Υδατικών Πόρων, δημιουργείται σύστημα βάσης γεωγραφικών και υδρολογικών δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων και υδρολογικών μοντέλων) πλήρως προσαρμοσμένων για Διαδικτυακή λειτουργία. Η συμμετοχή του ΕΜΠ συνίσταται στο σχεδιασμό του νέου συστήματος και της βάσης γεωγραφικών και υδρολογικών δεδομένων, στην ανάπτυξη γεωγραφικά κατανεμημένων υδρολογικών μοντέλων, στη συμμόρφωση του συστήματος με την Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ και στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Τέλος, η ομάδα του ΕΜΠ θα συμμετέχει στην τεχνική υποστήριξη και πιλοτική λειτουργία του έργου μετά την παράδοσή του από την Κοινοπραξία στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

  Περισσότερες πληροφορίες για το έργο υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.hydroscope.gr/.

 1. Δημιουργία Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας και εφαρμογής Διαδικτύου για την παρακολούθηση των ζωνών προστασίας του Κηφισού

  Περίοδος εκτέλεσης: Απρίλιος 2008–Μάρτιος 2009

  Προϋπολογισμός: €30 000

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Project director: Ν. Μαμάσης

  Κύριος ερευνητής: Ν. Μαμάσης

  Στόχος του συστήματος είναι η παρακολούθηση των ζωνών προστασίας του Κηφισού. Με τις εφαρμογές που θα υλοποιηθούν θα μπορούν να γίνονται από τους υπευθύνους του Φορέα Διαχείρισης ακριβείς καταγραφές σε πραγματικό χρόνο της υπάρχουσας κατάστασης μέσα στα όρια των ζωνών προστασίας. Συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν τρεις εφαρμογές πληροφορικής: (α) Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ) που θα περιλαμβάνει γεωγραφικά δεδομένα που σχετίζονται με τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά των ζωνών προστασίας και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσα σε αυτές. (β) Εφαρμογή με χρήση Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS) με την οποία θα είναι δυνατός κατά τη διάρκεια των αυτοψιών ο προσδιορισμός της ακριβούς θέσης των διαφόρων δραστηριοτήτων σε σχέση με τα όρια των ζωνών προστασίας (αν δηλαδή είναι εντός ή εκτός αυτών). (γ) Εφαρμογή Διαδικτύου όπου θα είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου τα αποτελέσματα των αυτοψιών (εκθέσεις, φωτογραφίες) σε συγκεκριμένες θέσεις

 1. Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων

  Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2007–Μάιος 2007

  Προϋπολογισμός: €45 000

  Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Α. Ανδρεαδάκης

  Το έργο αυτό αποτελεί συμπλήρωση και επικαιροποίηση με τις νεότερες εξελίξεις προηγούμενου ερευνητικού έργου (Ταξινόμηση των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων της χώρας), που έχει εκπονηθεί από την ίδια ομάδα του ΕΜΠ (ανάθεση του ΥΠΑΝ) σε συνεργασία με το ΥΠΑΝ, ΙΓΜΕ και ΚΕΠΕ. Το έργο περιλαμβάνει: την ανάπτυξη μεθοδολογίας, την ανάλυση των υδατικών πόρων στα 14 Υδατικά Διαμερίσματα από ποσοτική και ποιοτική άποψη, τις σχέσεις ανάμεσα σε αυτά, την περιγραφή του θεσμικού, διοικητικού και αναπτυξιακού πλαισίου διαχείρισης και προστασίας υδατικών πόρων, την παρουσίαση των εθνικών, περιφερειακών και τομεακών πολιτικών που αφορούν στα νερά και τέλος μια προσέγγιση στο πρόγραμμα διαχείρισης και προστασίας των νερών της χώρας (συμπεράσματα, προβλήματα-λύσεις, προτάσεις έργων-μέτρων).

 1. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούλιος 2003–Ιούνιος 2006

  Προϋπολογισμός: €779 656

  Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

  Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε.

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων
  2. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καρδίτσας
  3. Αειφορική Δωδεκανήσου
  4. Marathon Data Systems

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Α. Ανδρεαδάκης

  Πλαίσιο: ΕΠΑΝ, Φυσικό Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

  Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης συστημάτων υδατικών πόρων διαφόρων κλιμάκων. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας δέσμης μεθοδολογιών και υπολογιστικών εργαλείων, τα οποία ολοκληρώνονται σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. Κύριο παραδοτέο είναι ένα επιχειρησιακό λογισμικό γενικής χρήσης, το οποίο ελέγχεται και αξιολογείται μέσω δύο πιλοτικών εφαρμογών που αφορούν υδροσυστήματα του ελληνικού χώρου με διαφορετικά χαρακτηριστικά (Καρδίτσα, Δωδεκάνησα). Το τελικό προϊόν αποτελείται από ένα σύστημα προσομοίωσης- βελτιστοποίησης της λειτουργίας του υδροσυστήματος, καθώς και μια σειρά από ανεξάρτητες εφαρμογές που επιλύουν επί μέρους προβλήματα, είτε για την τροφοδοσία του κεντρικού συστήματος με τα απαιτούμενα στοιχεία εισόδου είτε για περαιτέρω επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Το έργο διαρθρώνεται σε έντεκα ενότητες εργασίας, οκτώ από τις οποίες αναφέρονται στη βασική έρευνα (όπου συμμετέχει το ΕΜΠ), δύο στη βιομηχανική έρευνα και μία στις πιλοτικές εφαρμογές.

 1. Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων της χώρας - Φάσεις 1 και 2

  Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 1996–Απρίλιος 2003

  Προϋπολογισμός: €216 000

  Ανάθεση: Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριοι ερευνητές: Α. Ανδρεαδάκης, Δ. Μαμάης

  Σκοπός του έργου είναι η συστηματοποίηση της υπάρχουσας πληροφορίας για την ποσότητα και ποιότητα των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας. Σε ό,τι αφορά το ποσοτικό μέρος των υδατικών πόρων, το έργο συνίσταται στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την προσέγγιση του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης με στόχο την εξαγωγή συνοπτικών χαρακτηριστικών, τα οποία καταχωρούνται σε σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος, βάσει στοιχείων που προέρχονται από αποδελτίωση προγενέστερων μελετών, στις οποίες γίνεται σχετική ανάλυση και καταχώρηση των δεδομένων σε λογισμικό σύστημα. Σε ότι αφορά το ποιοτικό μέρος, γίνεται χαρακτηρισμός των νερών ποταμών, λιμνών και υπόγειων υδροφορέων με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τις χρήσεις και τις σχετικές απαιτήσεις. Ο χαρακτηρισμός αυτός βασίζεται στην ταξινόμηση των κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων που έχουν καταγραφεί και περιλαμβάνει τη χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας. Το έργο διαρθρώνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο εκπονήθηκε το 1996, με αντικείμενο το σχεδιασμό της μεθοδολογίας, την ανάλυση 10 υδατικών διαμερισμάτων και την εκπόνηση χαρτών. Σε συνεργασία με άλλους φορείς (ΥΠΑΝ, ΚΕΠΕ, ΙΓΜΕ) διερευνήθηκαν ακόμη οι δια-διαμερισματικές σχέσεις, το θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο, το διεθνές περιβάλλον και οι τομεακές πολιτικές, ενώ επιχειρήθηκε και μια πρώτη προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Το δεύτερο στάδιο εκπονήθηκε την περίοδο 2002-2003, και περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της μελέτης με την προσθήκη των υπόλοιπων 4 υδατικών διαμερισμάτων, την αναλυτικότερη προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο χώρας, και την κατά το δυνατόν πληρέστερη επικαιροποίηση των περιεχομένων του πρώτου σταδίου.

 1. Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάιος 2001–Ιανουάριος 2002

  Ανάθεση:

  1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας
  2. Δήμος Καρδίτσας

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Κ. Χατζημπίρος

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Η προστασία της λίμνης Πλαστήρα προϋποθέτει τη διατήρηση υψηλής ποιότητας του φυσικού τοπίου, ικανοποιητικής ποιότητας των νερών, διευθέτηση των αλληλοσυγκρουόμενων απαιτήσεων και χρήσεων νερού και καθιέρωση αποτελεσματικής διαχείρισης. Για το σκοπό αυτό ερευνάται η υδρολογία της λεκάνης, γίνεται συλλογή γεωγραφικών, μετεωρολογικών και ενεργειακών δεδομένων, γίνεται μελέτη και επεξεργασία δεδομένων ισοζυγίου, και καταστρώνεται στοχαστικό μοντέλο για την υποστήριξη εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης. Πραγματοποιείται ανάλυση του φυσικού τοπίου, προσδιορισμός των αρνητικών επιδράσεων (νεκρά δένδρα, ζώνη διακύμανσης) και ποσοτικοποίηση με χρήση GIS. Επίσης, γίνεται αξιολόγηση ποιοτικών παραμέτρων, εκτίμηση της ποιοτικής κατάστασης και καθορισμός των ποιοτικών στόχων, απογραφή των πηγών ρύπανσης, προτάσεις για περιορισμό της, και κατάστρωση υδροδυναμικού μοντέλου με έμφαση στην τροφική κατάσταση. Τελος, προτείνονται σενάρια ασφαλούς απόληψης.

 1. Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων με βάση τις αποδελτιωμένες μελέτες του ΥΒΕΤ, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας

  Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 1996–Σεπτέμβριος 1996

  Ανάθεση: Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων
  2. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
  3. Κέντρο Ερευνών και Προγραμματισμού

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Α. Ανδρεαδάκης

  Σε ότι αφορά στο ποσοτικό μέρος των υδατικών πόρων, το έργο συνίσταται στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την προσέγγιση του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης με στόχο την εξαγωγή συνοπτικών χαρακτηριστικών, τα οποία καταχωρούνται σε σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται σε χαρακτηριστικές περιοχές (υδατικά διαμερίσματα) με σχετική επάρκεια δεδομένων (που προέρχονται από αποδελτίωση προγενέστερων μελετών), στις οποίες γίνεται σχετική ανάλυση και καταχώρηση των δεδομένων στο κατάλληλο λογισμικό σύστημα. Σε ότι αφορά στο ποιοτικό μέρος, γίνεται χαρακτηρισμός των νερών ποταμών, λιμνών και υπόγειων υδροφορέων με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τις χρήσεις και τις σχετικές απαιτήσεις. Ο χαρακτηρισμός αυτός βασίζεται στην ταξινόμηση των κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων που έχουν καταγραφεί και περιλαμβάνει τη χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας.

  Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τη σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, που έγινε από τους συνεργαζόμενους φορείς.

 1. Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1992–Δεκέμβριος 1993

  Προϋπολογισμός: 394 238 400 DRS (περίπου €1 600 000)

  Ανάθεση:

  1. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
  2. Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας
  3. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
  4. Υπουργείο Γεωργίας
  5. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων
  6. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
  7. Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας
  8. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος"
  9. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
  2. Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
  3. Ενεργειακός Τομέας
  4. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
  5. Διεύθυνση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων
  6. Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων
  7. Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων
  8. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
  9. Ινστιτούτο Μετεωρολογίας και Φυσικής του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
  10. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  11. Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας
  12. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος"
  13. Ελληνική Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριοι ερευνητές: Μ. Αφτιάς, Δ. Κουτσογιάννης

  Πλαίσιο: STRIDE

  Το ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ έχει κύριο στόχο τη δημιουργία σύγχρονης πληροφοριακής υποδομής για τον υδρολογικό κύκλο στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα αποβλέπει στην οργάνωση και συστηματοποίηση της υδρολογικής, υδρογεωλογικής και μετεωρολογικής πληροφορίας με χρήση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Η τράπεζα δεδομένων δημιουργείται για να συμβάλει στον αξιόπιστο προγραμματισμό, σχεδιασμό και διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας, στην αντιμετώπιση των φαινομένων πλημμύρας και λειψυδρίας, στην εκτίμηση των υδροκλιματικών παραμέτρων και των επιπτώσεών τους στο φυσικό και βιολογικό περιβάλλον, στη διάγνωση κλιματικών αλλαγών, καθώς και στην πρόγνωση και αντιμετώπιση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Έμμεσα αλλά ουσιαστικά οφέλη είναι η ανάπτυξη ενιαίου δικτύου συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού των δράσεων των φορέων, των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με τις επί μέρους συνιστώσες του υδρολογικού κύκλου (Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων, Υπουργείων και Υπηρεσιών), καθώς και η αναδιοργάνωση και τυποποίηση της λειτουργίας των υδρομετεωρολογικών δικτύων της χώρας. Το έργο περιλαμβάνει: (α) υλικό εξοπλισμό, και συγκεκριμένα, δίκτυο 13 κύριων κόμβων (RISC Workstations με λειτουργικό σύστημα UNIX) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τοπικά δίκτυα από PC σε κάθε κόμβο, ιδιωτικό δίκτυο ευρείας περιοχής υψηλής ταχύτητας με χρήση δρομολογητών (routers) και μισθωμένων γραμμών ΟΤΕ, (β) λογισμικό υποδομής, και συγκεκριμένα, σχεσιακή κατανεμημένη βάση δεδομένων και γραφικό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών, και (γ) λογισμικό εφαρμογής, και συγκεκριμένα, κατανεμημένη βάση δεδομένων που εξασφαλίζει αυτονομία του κάθε φορέα στη διαχείριση των δεδομένων του και διαφανή ως προς τη θέση των δεδομένων προσπέλαση, και εφαρμογές για την εισαγωγή, τον έλεγχο και την επεξεργασία των δεδομένων σε γραφικό περιβάλλον λειτουργίας. Επίσης, στο έργο περιλαμβάνεται ο εντοπισμός των διαθέσιμων υδρολογικών, υδρογεωλογικών και μετεωρολογικών δεδομένων που τηρούν οι συμμετέχοντες φορείς, και ο προσδιορισμός του πλήθους, της μορφής και του βαθμού αξιοπιστίας των μετρήσεων. Τέλος, στο έργο περιλαμβάνεται η ανάπτυξη και τυποποίηση μεθοδολογιών για την επεξεργασία της πληροφορίας καθώς και η πιλοτική καταχώρηση ενός τμήματος του συνολικού όγκου των υδρολογικών, υδρογεωλογικών και μετεωρολογικών δεδομένων, με στόχο τον έλεγχο των μεθοδολογιών και συστημάτων.

Ανάλυση δημοσιευμένου έργου

Publications in scientific journals

 1. D. Koutsoyiannis, C. Onof, Z. W. Kundzewicz, and A. Christofides, On hens, eggs, temperatures and CO₂: Causal links in Earth’s atmosphere, Sci, 5 (3), 35, doi:10.3390/sci5030035, 2023.

  [Για κότες, αυγά, θερμοκρασίες και CO₂: Αιτιώδεις σχέσεις στην ατμόσφαιρα της Γης]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2342/1/documents/sci-05-00035-v2.pdf (7279 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. D. Koutsoyiannis, C. Onof, A. Christofides, and Z. W. Kundzewicz, Revisiting causality using stochastics: 2. Applications, Proceedings of The Royal Society A, 478 (2261), 20210836, doi:10.1098/rspa.2021.0836, 2022.

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. D. Koutsoyiannis, C. Onof, A. Christofides, and Z. W. Kundzewicz, Revisiting causality using stochastics: 1.Theory, Proceedings of The Royal Society A, 478 (2261), 20210835, doi:10.1098/rspa.2021.0835, 2022.

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. N. Mamassis, K. Mazi, E. Dimitriou, D. Kalogeras, N. Malamos, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, I. L. Tsirogiannis, I. Papageorgaki, A. Papadopoulos, Y. Panagopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, G. Vitantzakis, N. Kappos, D. Katsanos, B. Psiloglou, E. Rozos, T. Kopania, I. Koletsis, and A. D. Koussis, OpenHi.net: A synergistically built, national-scale infrastructure for monitoring the surface waters of Greece, Water, 13 (19), 2779, doi:10.3390/w13192779, 2021.

  [OpenHi.net: Μια συνεργατικά διαμορφωμένη υποδομή εθνικής κλίμακας για την παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων της Ελλάδας]

  Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται η μεγάλης κλίμακας υποδομή για την παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων της Ελλάδας, με τίτλο «Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων» (Open Hydrosystem Information Network, Openhi.net). Το Openhi.net παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε δεδομένα νερού, ενσωματώνοντας υπάρχοντα δίκτυα που διαχειρίζονται τις δικές τους βάσεις δεδομένων. Στην πιλοτική του φάση, το Openhi.net λειτουργεί τρία τηλεμετρικά δίκτυα για την παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων, καθώς και των μετεωρολογικών και εδαφικών μεταβλητών. Τα επίδοξα μέλη του πρέπει επίσης να προσφέρουν τα δεδομένα τους για δημόσια πρόσβαση. Αναπτύχθηκε μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την οπτικοποίηση, επεξεργασία και διαχείριση τηλεμετρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ένα σύστημα προειδοποίησης για την αξιολόγηση των τρεχουσών τιμών των μεταβλητών. Η πλατφόρμα βασίζεται στην τεχνολογία web 2.0 που εκμεταλλεύεται τις συνεχώς αυξανόμενες δυνατότητες των προγραμμάτων περιήγησης για να χειρίζεται δυναμικά δεδομένα ως χρονοσειρές. Μια συνιστώσα GIS προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες σχετικές με γεωπληροφορικά δεδομένα για υδάτινα σώματα. Παρέχεται πρόσβαση, αναζήτηση και λήψη γεωγραφικών δεδομένων για υδατορεύματα (μήκος, κλίση, όνομα, σειρά ρέματος) και για λεκάνες απορροής (εμβαδόν, μέσο υψόμετρο, μέση κλίση, σειρά λεκάνης, κλίση, μέσος αριθμός καμπύλης απορροής, CN), μέσω των υπηρεσιών Web Map και Web Feature. Για την εκτίμηση της ροής από τις μετρήσεις επιφανειακής ταχύτητας καθώς και τη μείωση της δαπάνης του εξοπλισμού (με περίπου το μισό κόστος ενός συγκρίσιμου εμπορικού συστήματος), σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και εγκαταστάθηκε ένα χαμηλού κόστους «πρωτότυπο» υδρο-τηλεμετρικό σύστημα σε έξι σταθμούς παρακολούθησης του Openhi.net.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2147/1/documents/water-13-02779-v2.pdf (3567 KB)

  Βλέπε επίσης: https://www.mdpi.com/2073-4441/13/19/2779

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Spyrou, C., M. Loupis, N. Charizopoulos, P. Arvanitis, A. Mentzafou, E. Dimitriou, S. E. Debele, J. Sahani, and P. Kumar, Evaluating nature-based solution for flood reduction in Spercheios river basin Part 2: Early experimental evidence, Sustainability, 14(6), 10345, doi:10.3390/su141610345, 2022.
  2. #Chrysanthopoulos, E., C. Pouliaris, I. Tsiroggianis, K. Markantonis, P. Kofakis, and A. Kallioras, Evaluating the efficiency of numerical and data driven modeling in forecasting soil water content, Proceedings of the 3rd IAHR Young Professionals Congress, 64-65, 2022.
  3. #Samih, I., and D. Loudyi, Short-term urban water demand forecasting using Theta Models in Casablanca city, Morocco, Proceedings of the 3rd IAHR Young Professionals Congress, International Association for Hydro-Environment Engineering and Research, 2022.
  4. Mazi, K., A. D. Koussis, S. Lykoudis, B. E. Psiloglou, G. Vitantzakis, N. Kappos, D. Katsanos, E. Rozos, I. Koletsis, and T. Kopania, Establishing and operating (pilot phase) a telemetric streamflow monitoring network in Greece, Hydrology, 10(1), 19, doi:10.3390/hydrology10010019, 2023.
  5. Koltsida, E., N. Mamassis, and A. Kallioras, Hydrological modeling using the Soil and Water Assessment Tool in urban and peri-urban environments: the case of Kifisos experimental subbasin (Athens, Greece), Hydrology and Earth System Sciences, 27, 917-931, doi:10.5194/hess-27-917-2023, 2023.
  6. Tsirogiannis, I. L., N. Malamos, and P. Baltzoi, Application of a generic participatory decision support system for irrigation management for the case of a wine grapevine at Epirus, Northwest Greece, Horticulturae, 9(2), 267, doi:10.3390/horticulturae9020267, 2023.
  7. Yeşilköy, S., Ö. Baydaroğlu, N. Singh, Y. Sermet, and I. Demir, A contemporary systematic review of cyberinfrastructure systems and applications for flood and drought data analytics and communication, EarthArXiv, doi:10.31223/X5937W, 2023.
  8. Fotia, K., and I. Tsirogiannis, Water footprint score: A practical method for wider communication and assessment of water footprint performance, Environmental Sciences Proceedings, 25(1), 71, doi:10.3390/ECWS-7-14311, 2023.
  9. Bloutsos, A. A., V. I. Syngouna, I. D. Manariotis, and P. C. Yannopoulos, Seasonal and long-term water quality of Alfeios River Basin in Greece, Water, Air and Soil Pollution, 235, 215, doi:10.1007/s11270-024-06981-1, 2024.
  10. Kalantzopoulos, G., P. Paraskevopoulos, G. Domalis, A. Liopa-Tsakalidi, D. E. Tsesmelis, and P. E. Barouchas, The Western Greece Soil Information System (WΕSIS)—A soil health design supported by the internet of things, soil databases, and artificial intelligence technologies in Western Greece, Sustainability, 16(8), 3478, doi:10.3390/su16083478, 2024.
  11. Pappa, D., A. Kallioras, and D. Kaliampakos, Water mismanagement in agriculture: a case study of Greece. Starting with “how” and "why", Al-Qadisiyah Journal For Agriculture Sciences, 14(1), 90-106, doi:10.33794/qjas.2024.149833.1175, 2024.

 1. D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, G. G. Anagnostopoulos, and N. Mamassis, Scientific dialogue on climate: is it giving black eyes or opening closed eyes? Reply to “A black eye for the Hydrological Sciences Journal” by D. Huard, Hydrological Sciences Journal, 56 (7), 1334–1339, doi:10.1080/02626667.2011.610759, 2011.

  [Επιστημονικός διάλογος για το κλίμα: μαυρίζει μάτια ή ανοίγει κλειστά μάτια; Απάντηση στο σχόλιο του D. Huard “Ένα μαυρισμένο μάτι για το Hydrological Sciences Journal”]

  Σημείωση:

  Το πλήρες κείμενο διατίθεται στον ιστότοπο του περιοδικού: http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2011.610759

  Το σχόλιο του Huard διατίθεται επίσης στον ιστότοπο του περιοδικού: : http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2011.610758

  Συζητήσεις σε ιστολόγια: Climate Science, ABC News Watch, Fabius Maximus, Itia.

  Σχετικές εργασίες:

  • [6] Σύγκριση τοπικών και συναθροισμένων αποτελεσμάτων κλιματικών μοντέλων με δεδομένα παρατηρήσεων

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1140/1/documents/2011HSJ_OpeningClosedEyes.pdf (88 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Jiang, P., M. R. Gautam, J. Zhu and Z. Yu, How well do the GCMs/RCMs capture the multi-scale temporal variability of precipitation in the Southwestern United States?, Journal of Hydrology, 479, 75-85, 2013.
  2. Chun, K. P., H. S. Wheater, and C. Onof, Comparison of drought projections using two UK weather generators, Hydrological Sciences Journal, 58(2), 1–15, 2013.
  3. #Ranzi, R., Influence of climate and anthropogenic feedbacks on the hydrological cycle, water management and engineering, Proceedings of 2013 IAHR World Congress, 2013.
  4. Kundzewicz, Z.W., S. Kanae, S. I. Seneviratne, J. Handmer, N. Nicholls, P. Peduzzi, R. Mechler, L. M. Bouweri, N. Arnell, K. Mach, R. Muir-Wood, G. R. Brakenridge, W. Kron, G. Benito, Y. Honda, K. Takahashi, and B. Sherstyukov, Flood risk and climate change: global and regional perspectives, Hydrological Sciences Journal, 59(1), 1-28, doi:10.1080/02626667.2013.857411, 2014.
  5. #Jiménez Cisneros, B.E., T. Oki, N.W. Arnell, G. Benito, J.G. Cogley, P. Döll, T. Jiang, and S.S. Mwakalila, Freshwater resources. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 229-269, 2014.
  6. Hesse, C., V. Krysanova, A. Stefanova, M. Bielecka, and D. A. Domnin, Assessment of climate change impacts on water quantity and quality of the multi-river Vistula Lagoon catchment, Hydrological Sciences Journal, 60(5), 890-911, doi:10.1080/02626667.2014.967247, 2015.
  7. Nayak, P. C., R. Wardlaw, and A. K. Kharya, Water balance approach to study the effect of climate change on groundwater storage for Sirhind command area in India, International Journal of River Basin Management, 13(2), 243-261, doi:10.1080/15715124.2015.1012206, 2015.
  8. Frank, P., Negligence, non-science, and consensus climatology, Energy and Environment, 26(3), doi:10.1260/0958-305X.26.3.391, 2015.
  9. Kara, F., I. Yucel, and Z. Akyurek, Climate change impacts on extreme precipitation of water supply area in Istanbul: Use of ensemble climate modelling and geo-statistical downscaling, Hydrological Sciences Journal, 61(14), 2481-2495, doi:10.1080/02626667.2015.1133911, 2016.
  10. Refsgaard, J. C., T. O. Sonnenborg, M. B. Butts, J. H. Christensen, S. Christensen, M. Drews, K. H. Jensen, F. Jørgensen, L. F. Jørgensen, M. A. D. Larsen, S. H. Rasmussen, L. P. Seaby, D. Seifert, and T. N. Vilhelmsen, Climate change impacts on groundwater hydrology – where are the main uncertainties and can they be reduced?, Hydrological Sciences Journal, 61(13), 2312-2324, doi:10.1080/02626667.2015.1131899, 2016.
  11. Kundzewicz, Z. W., V. Krysanova, R. Dankers, Y. Hirabayashi, S. Kanae, F. F. Hattermann, S. Huang, P. C. D. Milly, M. Stoffel, P. P. J. Driessen, P. Matczak, P. Quevauviller, and H.-J. Schellnhuber, Differences in flood hazard projections in Europe – their causes and consequences for decision making, Hydrological Sciences Journal, 62(1), 1-14, doi:10.1080/02626667.2016.1241398, 2017.
  12. Connolly, R., M. Connolly, W. Soon, D. R. Legates, R. G. Cionco, and V. M. Velasco Herrera, Northern hemisphere snow-cover trends (1967–2018): A comparison between climate models and observations, Geosciences, 9(3), 135, doi:10.3390/geosciences9030135, 2019.
  13. Kron, W., J. Eichner, and Z. W. Kundzewicz, Reduction of flood risk in Europe – Reflections from a reinsurance perspective, Journal of Hydrology, doi:10.1016/j.jhydrol.2019.06.050, 2019.

 1. G. G. Anagnostopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and N. Mamassis, A comparison of local and aggregated climate model outputs with observed data, Hydrological Sciences Journal, 55 (7), 1094–1110, doi:10.1080/02626667.2010.513518, 2010.

  [Σύγκριση τοπικών και συναθροισμένων αποτελεσμάτων κλιματικών μοντέλων με δεδομένα παρατηρήσεων]

  Συγκρίνουμε τις εξόδους διαφόρων κλιματικών μοντέλων με παρατηρήσεις θερμοκρασίας και κατακρήμνισης, σε 55 σημεία παγκοσμίως. Ακόμη, συναθροίζουμε χωρικά τις εξόδους των μοντέλων και τις παρατηρήσεις στο ηπειρωτικό τμήμα των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας δεδομένα 70 σταθμών, και κάνουμε συγκρίσεις σε διάφορες χρονικές κλίμακες, περιλαμβανομένης της κλιματικής (μέσοι όροι 30 ετών) κλίμακας. Πέρα από το γεγονός ότι επαληθεύονται τα ευρήματα μιας προηγούμενης εργασίας αξιολόγησης, ότι δηλαδή οι προγνώσεις των μοντέλων στη σημειακή κλίμακα είναι φτωχές, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι και οι χωρικά ολοκληρωμένες προγνώσεις είναι εξίσου φτωχές.

  Σημείωση:

  Η δημοσίευση έχει συζητηθεί σε ιστολόγια.

  Ιστολόγια που συζήτησαν αυτή τη δημοσίευση στη διάρκεια του 2010

  1. Very Important New Paper “A Comparison Of Local And Aggregated Climate Model Outputs With Observed Data” By Anagnostopoulos Et Al 2010 (Climate Science: Roger Pielke Sr.)
  2. New peer reviewed paper shows just how bad the climate models really are (Watts Up With That?)
  3. Missing News: No skill in climate modelling (ABC News Watch)
  4. Missing News: Climate models disputed (ABC News Watch)
  5. New peer reviewed paper shows just how bad the climate models really are (repost 1) (Countdown to critical mass)
  6. New peer reviewed paper shows just how bad the climate models really are (repost2 ) (Climate Observer)
  7. New Major Peer-Reviewed Study: Climate Models' Predictions Found To Be Shitty (C3)
  8. New peer reviewed paper shows just how bad the climate models really are - A response to the Climate Change Misinformation at wattsupwiththat.com (Wott's Up With That?)
  9. Climate model abuse (Niche Modeling)
  10. Very Important New Paper on models versus reality (Greenie Watch)
  11. New paper shows that there is no means of reliably predicting climate variables (Greenie Watch 2)
  12. A comparison of local and aggregated climate model outputs with observed data (Fire And Ice)
  13. Peer Reviewed Study States The Obvious (US Message Board)
  14. Climate models don’t work, in hindsight (Herald Sun Andrew Bolt Blog)
  15. Climate models don’t work, in hindsight (repost) (The Daily Telegraph)
  16. No abuse hides the fact: warmist models cannot even predict our past (Herald Sun Andrew Bolt Blog 2)
  17. No abuse hides the fact: the warmist models cannot even predict our past (PA Pundits – International)
  18. Aussie rains – IPCC models are bunkum, Energy tsunami, CCNet updates, Exit EU petition (clothcap)
  19. Aussie rains – IPCC models are bunkum, Energy tsunami, CCNet updates, Exit EU petition (repost) (My Telegraph)
  20. Science not politics (ecomyths)
  21. More evidence that Global Climate computer models are worthless (Tucano's Perch)
  22. Model skill? (Retread Resources Blog)
  23. Estudo sobre modelos climáticos (MeteoPT.com - Fórum de Meteorologia)
  24. Strategie di verifica delle prestazioni dei GCM, i risultati degli idrologi dell’università di Atene (Climate Monitor)
  25. Strategie di verifica delle prestazioni dei GCM, i risultati degli idrologi dell’università di Atene (repost) (Blog All Over The World)
  26. Klima - spådommer og målinger (ABC News)
  27. "Scam for the Ages" Makes Madoff Look Like Small Change (Al Fin)
  28. Teoria do AGA: um passado duvidoso, um presente mal contado e um futuro pior ainda. (Sou Engenheiro)

  Ιστολόγια και Διαδικτυακοί τόποι με αντιδράσεις σχετικά αυτή τη δημοσίευση στη διάρκεια του 2010:

  Climate Etc. * Climate Etc. (2) * Climate Etc. (3) * YouTube * Science Forum * Google Groups * Google Groups 2 * Errors in IPCC climate science * Errors in IPCC climate science (2) * Just Grounds Community * A Few Things Ill Considered * Popular Technology.net * The Climate Scam * JunkScience * The Chronicle of Higher Education * The Little Skeptic * Jennifer Marohasy * Dot Earth Blog - NYTimes.com * ICECAP * Watching the Deniers * DVD Talk * Pure Poison * Peak Oil News and Message Boards * Bishop Hill * San Diego News * Sheffield Forum * Herald Sun Andrew Bolt Blog 3 * BBC - Richard Black's Earth Watch * Liberation * Pistonheads * ABC.net.au * Climate Conversation Group * Sydsvenskan - Nyheter dygnet runt * Telepolis * Keskisuomalainen * Keskisuomalainen 2

  Σχετικές εργασίες:

  • [30] Επαναθεώρηση της αξιοπιστίας των κλιματικών προγνώσεων (πρόδρομη ανακοίνωση σε συνέδριο)
  • [8] Σχετικά με τη αξιοπιστία των κλιματικών προβλέψεων (προηγούμενη σχετική δημοσίευση)

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/978/1/documents/928051726__.pdf (1309 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2010.513518

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Kundzewicz, Z. W., and E. Z. Stakhiv, Are climate models “ready for prime time” in water resources management applications, or is more research needed? Hydrological Sciences Journal, 55(7), 1085–1089, 2010.
  2. #Liebscher, H.-J., and H. G. Mendel, Vom empirischen Modellansatz zum komplexen hydrologischen Flussgebietsmodell – Rückblick und Perspektiven, 132 p., Koblenz, Bundesanstalt für Gewässerkunde, 2010.
  3. Stockwell, D. R. B., Critique of drought models in the Australian Drought Exceptional Circumstances Report (DECR), Energy and Environment, 21(5), 425-436, 2010.
  4. Di Baldassarre, G., M. Elshamy, A. van Griensven, E. Soliman, M. Kigobe, P. Ndomba, J. Mutemi, F. Mutua, S. Moges, J.-Q. Xuan, D. Solomatine, and S. Uhlenbrook, Future hydrology and climate in the River Nile basin: a review, Hydrological Sciences Journal, 56(2), 199-211, 2011.
  5. Carlin, A., A multidisciplinary, science-based approach to the economics of climate change, International Journal of Environmental Research and Public Health, 8(4), 985-1031, 2011.
  6. Fildes, R., and N. Kourentzes, Validation and forecasting accuracy in models of climate change, International Journal of Forecasting, 27(4), 968-995, 2011.
  7. Kundzewicz, Z. W., Nonstationarity in water resources – Central European perspective, Journal of the American Water Resources Association, 47(3), 550-562, 2011.
  8. Sivakumar, B., Water crisis: From conflict to cooperation – an overview, Hydrological Sciences Journal, 56(4), 531-552, 2011.
  9. Loehle, C., Criteria for assessing climate change impacts on ecosystems, Ecology and Evolution, 1 (1), 63–72, 2011.
  10. Ward, J. D., A. D. Werner, W. P. Nel, and S. Beecham, The influence of constrained fossil fuel emissions scenarios on climate and water resource projections, Hydrology and Earth System Sciences, 15, 1879-1893, 2011.
  11. #Idso, C., R. M. Carter, and S. F. Singer, Climate models and their limitations, Climate Change Reconsidered: 2011 Interim Report of the Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC), Chapter 1, 32 pp., 2011.
  12. #Huard, D., The challenges of climate change interpretation, Ouranos Newsletter, Montreal, Quebec, 3 pp., 21 September 2011.
  13. Stakhiv, E. Z., Pragmatic approaches for water management under climate change uncertainty, JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 47(6), 1183-1196, 2011.
  14. Huard, D., A black eye for the Hydrological Sciences Journal, Discussion of “A comparison of local and aggregated climate model outputs with observed data”, by G. G. Anagnostopoulos et al. (2010, Hydrol. Sci. J. 55 (7), 1094–1110), Hydrological Sciences Journal, 56(7), 1330–1333, 2011.
  15. #Martin, T. E., Mine waste management in wet, mountainous terrain: Some British Columbia perspectives, Part II – Creating, managing and judging our legacy, Proceedings Tailings and Mine Waste 2011, Vancouver, BC, Canada, 2011.
  16. #Kundzewicz, Z. W., Comparative assessment: fact or fiction? Paper presented at the Workshop Including long-term climate change in hydrologic design, World Bank, Washington, D.C., USA, November 21, 2011.
  17. Okruszko, T., H. Duel, M. Acreman, M. Grygoruk, M. Flörke, and C. Schneider, Broad-scale ecosystem services of European wetlands — overview of the current situation and future perspectives under different climate and water management scenarios, Hydrological Sciences Journal, 56(8), 1501–1517, 2011.
  18. Stanislawska, K., K Krawiec, and Z. W. Kundzewicz, Modeling global temperature changes with genetic programming, Computers and Mathematics with Applications, 64(12), 3717-3728, 2012.
  19. Petheram, C., P. Rustomji, T. R. McVicar, W. Cai, F. H. S. Chiew, J. Vleeshouwer, T. G. Van Niel, L.-T. Li, R. G. Cresswell, R. J. Donohue, J. Teng, and J.-M. Perraud, Estimating the impact of projected climate change on runoff across the tropical savannas and semi-arid rangelands of northern Australia, Journal of Hydrometeorology, 13 (2), 483-503, 2012.
  20. #Fekete, B. M., and E. Stakhiv, Water management preparation strategies for adaptation to changing climate, Climatic Change and Global Warming of Inland Waters: Impacts and Mitigation for Ecosystems and Societies, C. R. Goldman, M. Kumagai, and R. D. Robarts (eds.), 413-427, 2012.
  21. #Asian Development Bank, Guidelines for climate proofing investment in agriculture, rural development and food security, 101 pp., Mandaluyong City, Philippines, ISBN 978-92-9092-900-0, 2012.
  22. Hromadka, T. V., M. Jaye, M. Phillips, T. Hromadka, and D. Phillips, A mathematical model of cryospheric response to climate changes, Journal of Cold Regions Engineering, 27 (2), 67-93, 2013.
  23. Serrat-Capdevila, A., J. B. Valdes, F. Dominguez, and S. Rajagopal, Characterizing the water extremes of the new century in the US South-west: a comprehensive assessment from state-of-the-art climate model projections, International Journal of Water Resources Development, 29 (2), 152-171, 2013.
  24. Nastos, P. T., N. Politi, and J. Kapsomenakis, Spatial and temporal variability of the aridity index in Greece, Atmospheric Research, 19, 140-152, 2013.
  25. Jiang, P., M. R. Gautam, J. Zhu, and Z. Yu, How well do the GCMs/RCMs capture the multi-scale temporal variability of precipitation in the Southwestern United States?, Journal of Hydrology, 479, 13-23, 2013.
  26. Nazemi, A., H. S. Wheater, K. P. Chun, and A. Elshorbagy, A stochastic reconstruction framework for analysis of water resource system vulnerability to climate-induced changes in river flow regime, Water Resources Research, 49(1), 291-305, doi:10.1029/2012WR012755, 2013.
  27. Chun, K. P., H. S. Wheater, and C. Onof, Comparison of drought projections using two UK weather generators, Hydrological Sciences Journal, 58(2), 1–15, 2013.
  28. Pielke, Sr. R.A., Comment on “The North American Regional Climate Change Assessment Program: Overview of Phase I Results”, Bulletin of the American Meteorological Society, 94(7), 1075-1077, 2013.
  29. Piniewski, M., F. Voss, I. Bärlund, T. Okruszko and Z. W. Kundzewicz, Effect of modelling scale on the assessment of climate change impact on river runoff, Hydrological Sciences Journal, 58 (4), 737-754, 2013.
  30. #Pielke R. A. Sr., J. Adegoke, F. Hossain, G. Kallos, D. Niyogi, T. Seastedt, K. Suding, C. Y. Wright, and D. Staley, Preface, Climate Vulnerability: Understanding and Addressing Threats to Essential Resources, Pielke, R. (editor), xxi-xxix, Elsevier Science, 2013.
  31. #Lang, M. A., Renewable energy and water resources, Climate Vulnerability: Understanding and Addressing Threats to Essential Resources, Pielke, R. (editor), Vol. 3, 149-166, Elsevier Science, 2013.
  32. #He, Y., F. Pappenberger, D. Manful, H. Cloke, P. Bates, F. Wetterhall, and B. Parkes, Flood inundation dynamics and socioeconomic vulnerability under environmental change, Climate Vulnerability: Understanding and Addressing Threats to Essential Resources, Pielke, R. (editor), Vol. 5, 241-255, Elsevier Science, 2013.
  33. Kumar, S., P. A. Dirmeyer, V. Merwade, T. DelSole, J. M. Adams, and D. Niyogi, Land use/cover change impacts in CMIP5 climate simulations – A new methodology and 21st century challenges, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 118(12), 6337-6353, 2013.
  34. #Loukas, A., and L. Vasiliades, Review of applied methods for flood-frequency analysis in a changing environment in Greece, In: A review of applied methods in Europe for flood-frequency analysis in a changing environment, Floodfreq COST action ES0901: European procedures for flood frequency estimation (ed. by H. Madsen et al.), Centre for Ecology & Hydrology, Wallingford, UK, 2013.
  35. Ruffault, J., N. K .Martin-StPaul, C. Duffet, F. Goge and F. Mouillot, Projecting future drought in Mediterranean forests: bias correction of climate models matters!, Theoretical and Applied Climatology, 117 (1-2), 113-122, 2014.
  36. Nazemi, A., and H. S. Wheater, How can the uncertainty in the natural inflow regime propagate into the assessment of water resource systems? Advances in Water Resources, 63, 131-142, 2014.
  37. Kundzewicz, Z. W., S. Kanae, S. I. Seneviratne, J. Handmer, N. Nicholls, P. Peduzzi, R. Mechler, L. M. Bouweri, N. Arnell, K. Mach, R. Muir-Wood, G. R. Brakenridge, W. Kron, G. Benito, Y. Honda, K. Takahashi, and B. Sherstyukov, Flood risk and climate change: global and regional perspectives, Hydrological Sciences Journal, 59(1), 1–28, 2014.
  38. Grygoruk, M., U. Biereżnoj-Bazille, M. Mazgajski and J.Sienkiewicz, Climate-induced challenges for wetlands: revealing the background for the adaptive ecosystem management in the Biebrza Valley, Poland, Advances in Global Change Research, 58, 209-232, 2014.
  39. Gilioli, G., S. Pasquali, S. Parisi and S. Winter, Modelling the potential distribution of Bemisia tabaci in Europe considering climate change scenario, Pest Management Science, 70(1), 1611–1623, 10.1002/ps.3734, 2014.
  40. Krakauer, N. Y., and B. M. Fekete, Are climate model simulations useful for forecasting precipitation trends? Hindcast and synthetic-data experiments, Environmental Research Letters, 9(2), 024009, 2014.
  41. Hughes, D. A., S. Mantel and T. Mohobane, An assessment of the skill of downscaled GCM outputs in simulating historical patterns of rainfall variability in South Africa, Hydrology Research, 45 (1), 134-147, 2014.
  42. #Jiménez Cisneros, B.E., T. Oki, N.W. Arnell, G. Benito, J.G. Cogley, P. Döll, T. Jiang, and S.S. Mwakalila, Freshwater resources. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 229-269, 2014.
  43. Hromadka, T. V., H. D. McInvale, B. Gatzke, M. Phillips, and B. Espinosa, Cumulative departure model of the cryosphere during the Pleistocene, Journal of Cold Regions Engineering, 06014002, 2014.
  44. Nova, J., Government monopoly in science and the role of independent scientists, Energy and Environment, 25(6-7), 1219–1224, 2014.
  45. #McKitrick, R., Climate Policy Implications of the Hiatus in Global Warming, Fraser Institute, 2014.
  46. Galbraith, H., D. W. DesRochers, S. Brown and J. M. Reed, Predicting vulnerabilities of North American shorebirds to climate change, PLoS ONE, 9(9), 10.1371/journal.pone.0108899, 2014.
  47. Yao, Y., S. Zhao, Y. Zhang, K. Jia and M. Liu, Spatial and decadal variations in potential evapotranspiration of China based on reanalysis datasets during 1982–2010, Atmosphere, 5(4), 737-754, 2014.
  48. Kundzewicz, Z., and D. Gerten, Grand challenges related to assessment of climate change impacts on freshwater resources, Journal of Hydrologic Engineering, 20 (1), 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001012, A4014011, 2015.
  49. Hromadka II, T.V., H.D. McInvale, M. Phillips and B. Espinosa, Assessment of ice volume changes in the cryosphere via simplified heat transport model, American Journal of Climate Change, 3, 421-428, 2014.
  50. Hesse, C., V. Krysanova, A. Stefanova, M. Bielecka and D. A. Domnin, Assessment of climate change impacts on water quantity and quality of the multi-river Vistula Lagoon catchment, Hydrological Sciences Journal, 60(5), 890-911, doi:10.1080/02626667.2014.967247, 2015.
  51. Stefanova, A., V. Krysanova, C. Hesse, and A. I. Lillebø, Climate change impact assessment on water inflow to a coastal lagoon: the Ria de Aveiro watershed, Portugal, Hydrological Sciences Journal, 60(5), 929-948, 2015.
  52. Hesse, C., A. Stefanova, and V. Krysanova, Comparison of water flows in four European lagoon catchments under a set of future climate scenarios, Water, 7(2), 716-746, doi:10.3390/w7020716, 2015.
  53. Gelfan, A., V. A. Semenov, E. Gusev, Y. Motovilov, O. Nasonova, I. Krylenko, and E. Kovalev, Large-basin hydrological response to climate model outputs: uncertainty caused by the internal atmospheric variability, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 2737-2754, doi:10.5194/hess-19-2737-2015, 2015.
  54. Nayak, P. C., R. Wardlaw, and A. K. Kharya, Water balance approach to study the effect of climate change on groundwater storage for Sirhind command area in India, International Journal of River Basin Management, 13(2), 243-261, doi:10.1080/15715124.2015.1012206, 2015.
  55. Yu, Z., P. Jiang, M. R. Gautam, Y. Zhang, and K. Acharya, Changes of seasonal storm properties in California and Nevada from an ensemble of climate projections, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 120(7), 2676-2688, doi:10.1002/2014JD022414, 2015.
  56. Legates, D. R., W. Soon, W. M. Briggs and C. Monckton of Brenchley, Climate consensus and ‘misinformation’: a rejoinder to agnotology, scientific consensus, and the teaching and learning of climate change, Science and Education, 24, 299-318, doi:10.1007/s11191-013-9647-9, 2015.
  57. Frank, P., Negligence, non-science, and consensus climatology, Energy and Environment, 26(3), doi:10.1260/0958-305X.26.3.391, 2015.
  58. Kundzewicz, Z.W., Climate change track in river floods in Europe, Proc. IAHS, 369, 189–194, 10.5194/piahs-369-189-2015, 2015.
  59. Kara, F., I. Yucel, and Z. Akyurek, Climate change impacts on extreme precipitation of water supply area in Istanbul: Use of ensemble climate modelling and geo-statistical downscaling, Hydrological Sciences Journal, 61(14), 2481-2495, doi:10.1080/02626667.2015.1133911, 2016.
  60. Refsgaard, J. C., T. O. Sonnenborg, M. B. Butts, J. H. Christensen, S. Christensen, M. Drews, K. H. Jensen, F. Jørgensen, L. F. Jørgensen, M. A. D. Larsen, S. H. Rasmussen, L. P. Seaby, D. Seifert, and T. N. Vilhelmsen, Climate change impacts on groundwater hydrology – where are the main uncertainties and can they be reduced?, Hydrological Sciences Journal, 61(13), 2312-2324, doi:10.1080/02626667.2015.1131899, 2016.
  61. #Kundzewicz, Z. W., Climate change impacts and adaptation in water and land context, Environmental Resource Management and the Nexus Approach – Managing Water, Soil, and Waste in the Context of Global Change, H. Hettiarachchi, and R. Ardakanian (editors), 11-39, Springer, doi:10.1007/978-3-319-28593-1_2, 2016.
  62. #Serrat-Capdevila, A., D. A. García Ramírez, and N. Tayebi, Key global water challenges and the role of remote sensing, Earth Observation for Water Resources Management: Current Use and Future Opportunities for the Water Sector, 9-31, doi:10.1596/978-1-4648-0475-5_ch1, 2016.
  63. Jiang, P., Z. Yu, M. R. Gautam, F. Yuan, and K. Acharya, Changes of storm properties in the United States: Observations and multimodel ensemble projections, Global and Planetary Change, 142, 41–52, doi:10.1016/j.gloplacha.2016.05.001, 2016.
  64. #Fekete, B. M., G. Pisacane, and D. Wisser, Crystal balls into the future: are global circulation and water balance models ready?, Proc. IAHS, 374, 41-51, doi:10.5194/piahs-374-41-2016, 2016.
  65. Kundzewicz, Z. W., V. Krysanova, R. Dankers, Y. Hirabayashi, S. Kanae, F. F. Hattermann, S. Huang, P. C. D. Milly, M. Stoffel, P. P. J. Driessen, P. Matczak, P. Quevauviller, and H.-J. Schellnhuber, Differences in flood hazard projections in Europe – their causes and consequences for decision making, Hydrological Sciences Journal, 62(1), 1-14, doi:10.1080/02626667.2016.1241398, 2017.
  66. Grygoruk, M., and S. Rannowb, Mind the gap! Lessons from science-based stakeholder dialogue in climate-adapted management of wetlands, Journal of Environmental Management, 186, 108-119, doi:10.1016/j.jenvman.2016.10.066, 2017.
  67. Hossain, F., E. Beighley, S. Burian, J. Chen, A. Mitra, D. Niyogi, R. Pielke Sr, and D. Wegner, Review of approaches and recommendations for improving resilience of water management infrastructure: the case for large dams, Journal of Infrastructure Systems, doi:10.1061/(ASCE)IS.1943-555X.0000370, 2017.
  68. Gusev, Y. M., V. A. Semenov, O. N. Nasonova, and E E. Kovalev, Weather noise impact on the uncertainty of simulated water balance components of river basins, Hydrological Sciences Journal, 62(8), 1181-1199, doi:10.1080/02626667.2017.1319064, 2017.
  69. #Shalby, A., M. Elshemy, and B. A. Zeidan, Selecting of regional climate model simulations for modeling climate change impacts on the water quality status of Lake Burullus, Egypt, Twentieth International Water Technology Conference, Hurghada, 2017.
  70. Vogel, M., Stochastic watershed models for hydrologic risk management, Water Security, 1, 28-35, doi:10.1016/j.wasec.2017.06.001, 2017.
  71. Loehle, C., The epistemological status of general circulation models, Climate Dynamics, 50(5-6), 1719-1731, doi:10.1007/s00382-017-3717-7, 2018.
  72. Gupta, H. V., G. Sapriza-Azuri, J. Jódar, and J. Carrera, Circulation pattern-based assessment of projected climate change for a catchment in Spain, Journal of Hydrology, 556, 944-960, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.06.032, 2018.
  73. #Maraun, D., and M. Widmann, Statistical Downscaling and Bias Correction for Climate Research, Cambridge University Press, 2018.
  74. Stefanidis, S., and D. Stathis, Effect of climate change on soil erosion in a mountainous Mediterranean catchment (Central Pindus, Greece), Water, 10(10), 1469, doi:10.3390/w10101469, 2018.
  75. Connolly, R., M. Connolly, W. Soon, D. R. Legates, R. G. Cionco, and V. M. Velasco Herrera, Northern hemisphere snow-cover trends (1967–2018): A comparison between climate models and observations, Geosciences, 9(3), 135, doi:10.3390/geosciences9030135, 2019.
  76. Kron, W., J. Eichner, and Z. W. Kundzewicz, Reduction of flood risk in Europe – Reflections from a reinsurance perspective, Journal of Hydrology, 576, 197-209, doi:10.1016/j.jhydrol.2019.06.050, 2019.
  77. Shalby, A., M. Elshemy, and B. A. Zeidan, Assessment of climate change impacts on water quality parameters of Lake Burullus, Egypt, Environmental Science and Pollution Research, doi:10.1007/s11356-019-06105-x, 2019.
  78. Wine, M. L., Toward strong science to support equitable water sharing in securitized transboundary watersheds, Biologia, doi:10.2478/s11756-019-00334-8, 2019.
  79. Frank, P., Propagation of error and the reliability of global air temperature projections, Frontiers in Earth Science, 7, 223, doi:10.3389/feart.2019.00223, 2019.
  80. #Hossain, F., D. Niyogi, R. A. Pielke, J. Chen, D. Wegner, A. Mitra, S. Burian, E. Beighley, C. Brown, and V. Tidwell, Current approaches for resilience assessment, Resilience of Large Water Management Infrastructure, Hossain, F. (editor), 35-43, Springer International Publishing, doi:10.1007/978-3-030-26432-1_3, 2020.
  81. Wine, M. L., Climatization of environmental degradation: A widespread challenge to the integrity of earth science, Hydrological Sciences Journal, 65(6), 867-883, doi:10.1080/02626667.2020.1720024, 2020.
  82. Verbist, K. M. J., H. Maureira, P. Rojas, and S.Vicuna, A stress test for climate change impacts on water security: a CRIDA case study, Climate Risk Management, 28, 100222, doi:10.1016/j.crm.2020.100222, 2020.
  83. Hosseini-Moghari, S.-M., and Q. Tang, Validation of GPM IMERG-V05 and V06 precipitation products over Iran, Journal of Hydrometeorology, 21(5), 1011-1037, doi:10.1175/JHM-D-19-0269.1, 2020.
  84. Stefanidis, S., S. Dafis, and D. Stathis, Evaluation of regional climate models (RCMs) performance in simulating seasonal precipitation over mountainous Central Pindus (Greece), Water, 12(10), 2750, doi:10.3390/w12102750, 2020.
  85. Dong, Z., W. Jia, R. Sarukkalige, G. Fu, Q. Meng, and Q. Wang, Innovative trend analysis of air temperature and precipitation in the Jinsha river basin, China, Water, 12(11), 3293, doi:10.3390/w12113293, 2020.
  86. Turner, S. W. D., and P. J. Jeffrey, A simple drought risk analysis procedure to supplement water resources management planning in England and Wales, Water and Environment Journal, 35(1), 417-424, doi:10.1111/wej.12639, 2021.
  87. Sun, B., S. Chen, Q. Liu, Y. Lu, C. Zhang, and H. Fang, Review of sewage flow measuring instruments, Ain Shams Engineering Journal, 12(2), 2089-2098, doi:10.1016/j.asej.2020.08.031, 2021.
  88. Baran-Zgłobicka, B., D. Godziszewska, and W. Zgłobicki, The flash floods risk in the local spatial planning (case study: Lublin Upland, E Poland), Resources, 10(2), 14, doi:10.3390/resources10020014, 2021.
  89. Neupane, S., S. Shrestha, U. Ghimire, S. Mohanasundaram, and S. Ninsawat, Evaluation of the CORDEX regional climate models (RCMs) for simulating climate extremes in the Asian cities, Science of The Total Environment, 797, 149137, doi:10.1016/j.scitotenv.2021.149137, 2021.
  90. Manous, J., and E. Z. Stakhiv, Climate risk-informed decision analysis (CRIDA): ‘top-down’ vs ‘bottom-up’ decision making for planning water resources infrastructure, Water Policy, 23(S1), 54-76, doi:10.2166/wp.2021.243, 2021.
  91. Stakhiv, E. Z., The centrality of engineering codes and risk-based design standards in climate adaptation strategies, Water Policy, 23(S1), 106-127, doi:10.2166/wp.2021.345, 2021.
  92. Ramadhan, R., H. Yusnaini, M. Marzuki, R. Muharsyah, W. Suryanto, S. Sholihun, M. Vonnisa, H. Harmadi, A. P. Ningsih, A. Battaglia, H. Hashiguchi, and A. Tokay, Evaluation of GPM IMERG performance using gauge data over Indonesian maritime continent at different time scales, Remote Sensing, 14(5), 1172, doi:10.3390/rs14051172, 2022.
  93. Haji-Aghajany, S., Y. Amerian, and A. Amiri-Simkooei, Function-based troposphere tomography technique for optimal downscaling of precipitation, Remote Sensing, 14(11), 2548, doi:10.3390/rs14112548, 2022.
  94. Mohebbi, A., K. R. Adams, S. Akbariyeh, M. Maruf, and A. H. Baghanam, Application of weather research and forecasting (WRF) model in evaluating depth–duration–frequency estimates under a future climate scenario, Hydrology Research, nh2022045, doi:10.2166/nh.2022.045, 2022.
  95. Girma, R., C. Fürsta, and A. Moges, Performance evaluation of CORDEX-Africa regional climate models in simulating climate variables over Ethiopian main rift valley: Evidence from Gidabo river basin for impact modeling studies, Dynamics of Atmospheres and Oceans, 99, 101317, doi:10.1016/j.dynatmoce.2022.101317, 2022.
  96. Ahamed, M. R. A., A. Sharma, J. M. Wani, and A. P. Dimri, The representation of summer monsoon rainfall over northeast India: assessing the performance of CORDEX-CORE model experiments, Theoretical and Applied Climatology, doi:10.1007/s00704-023-04369-5, 2023.
  97. Frank, P., LiG metrology, correlated error, and the integrity of the global surface air-temperature record, Sensors, 23(13), 5976, doi:10.3390/s23135976, 2023.

 1. D. Koutsoyiannis, C. Makropoulos, A. Langousis, S. Baki, A. Efstratiadis, A. Christofides, G. Karavokiros, and N. Mamassis, Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability, Hydrology and Earth System Sciences, 13, 247–257, doi:10.5194/hess-13-247-2009, 2009.

  [Κλίμα, υδρολογία, ενέργεια, νερό: αναγνωρίζοντας την αβεβαιότητα και αναζητώντας τη βιωσιμότητα]

  Από το 1990 έχουν δαπανηθεί τεράστια κονδύλια στην έρευνα για την κλιματική αλλαγή. Αν και οι Επιστήμες της Γης, περιλαμβανομένων της κλιματολογίας και της υδρολογίας, έχουν ευνοηθεί σημαντικά, η πρόοδός τους αποδείχθηκε δυσανάλογα μικρή σε σχέση με την προσπάθεια και τα κονδύλια, ίσως επειδή αυτές αντιμετωπίστηκαν ως επικουρικά «εργαλεία» για τις ανάγκες της επιχείρησης της κλιματικής αλλαγής παρά ως αυτόνομες επιστήμες. Την ίδια στιγμή, η έρευνα παραπλανημένα εστίασε περισσότερο στο «σύμπτωμα», ήτοι την εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου, παρά στην «αρρώστια», ήτοι τη μη βιωσιμότητα της ενεργειακής παραγωγής με βάση τα ορυκτά καύσιμα. Το όχι μακρινό μέλλον ενέχει το πραγματικό ρίσκο μιας σοβαρής κοινωνικοοικονιμικής κρίσης, εκτός αν η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση ανανεώσιμων πηγών γίνουν ο κανόνας. Απαιτείται ένα πλαίσιο δραστικών αλλαγών, στο οποίο το νερό θα παίξει κεντρικό ρόλο λόγω της μοναδικής του διασύνδεσης με όλες τις μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, από την παραγωγή (υδροηλεκτρική, κύματα) και την αποθήκευση (για τις χρονικά κυμαινόμενες αιολικές και ηλιακές πηγές) έως την παραγωγή βιοκαυσίμων (άρδευση). Ο εκτεταμένος ρόλος του νερού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη παράλληλα με τους συνήθεις ρόλους του στις οικιακές, αγροτικές και βιομηχανικές χρήσεις. Η υδρολογία, η επιστήμη του νερού στη Γη, οφείλει να κινηθεί προς ένα νέο πρότυπο και να ξανασκεφτεί δραστικά τις θεμελιώδεις αρχές της, οι οποίες παγιδεύτηκαν αδικαιολόγητα στους μύθους του 19ου αιώνα, ήτοι στις προσδιοριστικές θεωρίες και το ζήλο εξάλειψης της αβεβαιότητας. Καθοδήγηση παρέχεται από τη σύγχρονη στατιστική και κβαντική φυσική, που αναδεικνύει τον εγγενή χαρακτήρα της αβεβαιότητας/εντροπίας στη φύση, προωθώντας έτσι μια νέα κατανόηση και μοντελοποίηση των φυσικών διεργασιών, που είναι θεμελιώδης για την αποτελεσματική χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του νερού.

  Σημείωση:

  Ιστολόγια στα οποία έχει συζητηθεί το άρθρο: Climate science, Vertical news, Outside the cube.

  Ενημέρωση 2011-09-26: Το βίντεο από τη συζήτηση ανάμεσα σε Νομπελίστες φυσικούς με τίτλο “Climate Changes and Energy Challenges” (οργανώθηκε στο πλαίσιο του 2008 Meeting of Nobel Laureates at Lindau on Physics), η οποία αναφέρεται στην υποσημείωση 1 του άρθρου, ακόμη δεν είναι προσβάσιμη στο διαδίκτυο. Ωστόσο, ο Larry Gould έχει αναρτήσει το ηχητικό ντοκουμέντο εδώ.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/878/17/documents/hess-13-247-2009.pdf (1476 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.5194/hess-13-247-2009

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Andréassian, V., C. Perrin, L. Berthet, N. Le Moine, J. Lerat, C. Loumagne, L. Oudin, T. Mathevet, M.-H. Ramos, and A. Valéry, HESS Opinions "Crash tests for a standardized evaluation of hydrological models", Hydrology and Earth System Sciences, 13, 1757-1764, 2009.
  2. Hunt, D. V. L., I. Jefferson, M. R. Gaterell, and C. D. F. Rogers, Planning for sustainable utility infrastructure, Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Urban Design and Planning, 162(DP4), 187-201, 2009.
  3. Makropoulos, C. K., and D. Butler, Distributed water infrastructure for sustainable communities, Water Resources Management, 24(11), 2795-2816, 2010.
  4. Jódar, J., J. Carrera, and A. Cruz, Irrigation enhances precipitation at the mountains downwind, Hydrology and Earth System Sciences, 14, 2003-2010, 2010.
  5. #Ladanai, S., and J. Vinterbäck, Biomass for Energy versus Food and Feed, Land Use Analyses and Water Supply, Report 022, Swedish University of Agricultural Sciences, ISSN 1654-9406, Uppsala, 2010.
  6. Ward, J. D., A. D. Werner, W. P. Nel, and S. Beecham, The influence of constrained fossil fuel emissions scenarios on climate and water resource projections, Hydrology and Earth System Sciences, 15, 1879-1893, 2011.
  7. #Montanari, A, Uncertainty of hydrological predictions, In: P. Wilderer (ed.) Treatise on Water Science, Vol. 2, 459–478, Oxford Academic Press, 2011.
  8. #Willems, P., J. Olsson, K. Arnbjerg-Nielsen, S. Beecham, A. Pathirana, I. Bulow Gregersen, H. Madsen, V.-T.-V. Nguyen, Practices and Impacts of Climate Change on Rainfall Extremes and Urban Drainage, IWA Publishing, London, 2012.
  9. Andrés-Doménech, I., A. Montanari and J. B. Marco, Efficiency of storm detention tanks for urban drainage systems under climate variability, Journal of Water Resources Planning and Management, 138 (1), 36-46, 2012.
  10. Montanari, A., Hydrology of the Po River: looking for changing patterns in river discharge, Hydrology and Earth System Sciences, 16, 3739-3747, doi:10.5194/hess-16-3739-2012, 2012.
  11. Voulvoulis, N., Water and sanitation provision in a low carbon society: The need for a systems approach, Journal of Renewable and Sustainable Energy, 4(4), 041403, doi:10.1063/1.3665797, 2012.
  12. #Skaggs, R., K. A. Hibbard, T. C. Janetos, and J. S. Rice, Climate and energy-water-land system interactions, Technical report to the U.S. Department of Energy in Support of the National Climate Assessment, Report No. PNNL-21185, Pacific Northwest National Laboratory, Richland, WA, 152 pp., 2012.
  13. Gunasekara, N. K., S. Kazama, D. Yamazaki and T. Oki, The effects of country-level population policy for enhancing adaptation to climate change, Hydrol. Earth Syst. Sci., 17, 4429-4440, 2013.
  14. Nastos, P. T., N. Politi, and J. Kapsomenakis, Spatial and temporal variability of the aridity index in Greece, Atmospheric Research, 19, 140-152, 2013.
  15. Hrachowitz, M., H.H.G. Savenije, G. Blöschl, J.J. McDonnell, M. Sivapalan, J.W. Pomeroy, B. Arheimer, T. Blume, M.P. Clark, U. Ehret, F. Fenicia, J.E. Freer, A. Gelfan, H.V. Gupta, D.A. Hughes, R.W. Hut, A. Montanari, S. Pande, D. Tetzlaff, P.A. Troch, S. Uhlenbrook, T. Wagener, H.C. Winsemius, R.A. Woods, E. Zehe, and C. Cudennec, A decade of Predictions in Ungauged Basins (PUB) — a review, Hydrological Sciences Journal, 58(6), 1198-1255, 2013.
  16. Thompson, S. E., M. Sivapalan, C. J. Harman, V. Srinivasan, M. R. Hipsey, P. Reed, A. Montanari and G. and Blöschl, Developing predictive insight into changing water systems: use-inspired hydrologic science for the Anthropocene, Hydrology and Earth System Sciences, 17, 5013-5039, 2013.
  17. #Voulvoulis, N., The potential of water reuse as a management option for water security under the ecosystem services approach, Win4Life Conference, Tinos Island, Greece, 2013.
  18. Dette, H., and K. Sen, Goodness-of-fit tests in long-range dependent processes under fixed alternatives, ESAIM: Probability and Statistics, 17, 432-443, 2013.
  19. Ilich, N., An effective three-step algorithm for multi-site generation of stochastic weekly hydrological time series, Hydrological Sciences Journal, 59 (1), 85-98, 2014.
  20. Jain, S., Reference climate and water data networks for India, Journal of Hydrologic Engineering, 20(4), 02515001, doi:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001170, 2015.
  21. Voulvoulis, N., The potential of water reuse as a management option for water security under the ecosystem services approach, Desalination and Water Treatment, 53 (12), 3263-3271, doi:10.1080/19443994.2014.934106, 2015.
  22. #Rohli, R. V., Overview of applied climatology and water/energy resources, Selected Readings in Applied Climatology, R. V. Rohli and T. A. Joyner (editors), 144-155, Cambridge Scholars Publishing, 2015.
  23. #Kim, S.S.H., J.D. Hughes, D. Dutta, and J. Vaze, Why do sub-period consistency calibrations outperform traditional optimisations in streamflow prediction? Proceedings of 21st International Congress on Modelling and Simulation, 2061-2067, Gold Coast, Australia, 2015.
  24. Kim, S. S. H., J. D. Hughes, J. Chen, D. Dutta, and J. Vaze, Determining probability distributions of parameter performances for time-series model calibration: A river system trial, Journal of Hydrology, 530, 361–371, doi:10.1016/j.jhydrol.2015.09.073, 2015.
  25. Clark, C., Two rural temperature records in Somerset, UK, Weather, 70(10), 280-284, doi:10.1002/wea.2512, 2015.
  26. Tsonis, A. A., Randomness: a property of the mathematical and physical systems, Hydrological Sciences Journal, 61(9), 1591-1610, doi:10.1080/02626667.2014.992434, 2016.
  27. Di Baldassarre, G., L. Brandimarte, and K. Beven, The seventh facet of uncertainty: wrong assumptions, unknowns and surprises in the dynamics of human-water systems, Hydrological Sciences Journal, 61(9), 1748-1758, doi:10.1080/02626667.2015.1091460, 2016.
  28. Chrs, C. C., Models, the establishment, and the real world: Why do so many flood problems remain in the UK?, Journal of Geoscience and Environment Protection, 5, 44-59, doi:10.4236/gep.2017.52004, 2017.
  29. Vogel, M., Stochastic watershed models for hydrologic risk management, Water Security, 1, 28-35, doi:10.1016/j.wasec.2017.06.001, 2017.
  30. Madani, E. M., P. E. Jansson, and I. Babelon, Differences in water balance between grassland and forest watersheds using long-term data, derived using the CoupModel, Hydrology Research, 49(1), 72-89, doi:10.2166/nh.2017.154, 2018.
  31. #Oliveira da Silva Araújo, R. C., L. Gomes Lourenço, O. Siena, and C. A. da Silva Müller, Inovação e sustentabilidade na produção e uso de energia: uma meta-análise, Sustentabilidade e Responsabilidade Social em Foco – Volume 4, Capítulo 3, Organização Editora Poisson, doi:10.5935/978-85-93729-64-5.2018B001, 2018.
  32. Biondi, D., and E. Todini, Comparing hydrological post‐processors including ensembles predictions into full predictive probability distribution of streamflow, Water Resources Research, 54(12), 9860-9882, doi:10.1029/2017WR022432, 2018.
  33. Dahlke, H. E., G. T. LaHue, M. R. L. Mautner, N. P. Murphy, N. K. Patterson, H. Waterhouse, F. Yang, and L. Foglia, Managed aquifer recharge as a tool to enhance sustainable groundwater management in California: Examples from field and modeling studies, Advances in Chemical Pollution, Environmental Management and Protection, 3, 215-275, doi:10.1016/bs.apmp.2018.07.003, 2018.
  34. Giudici, F., A. Castelletti, E. Garofalo, M. Giuliani, and H. R. Maier, Dynamic, multi-objective optimal design and operation of water-energy systems for small, off-grid islands, Applied Energy, 250, 605-616, doi:10.1016/j.apenergy.2019.05.084, 2019.
  35. Tzanakakis, V. A., A. N. Angelakis, N. V. Paranychianakis, Y. G. Dialynas, and G. Tchobanoglous, Challenges and opportunities for sustainable management of water resources in the island of Crete, Greece, Water, 12(6), 1538, doi:10.3390/w12061538, 2020.
  36. Ayzel, G., L. Kurochkina, and S. Zhuravlev, The influence of regional hydrometric data incorporation on the accuracy of gridded reconstruction of monthly runoff, Hydrological Sciences Journal, doi:10.1080/02626667.2020.1762886, 2020.
  37. Yang, W., F. Jin, Y. Si, and Z. Li, Runoff change controlled by combined effects of multiple environmental factors in a headwater catchment with cold and arid climate in northwest China, Science of The Total Environment, 756, 143995, doi:10.1016/j.scitotenv.2020.143995, 2021.
  38. Kourgialas, N. N., A critical review of water resources in Greece: The key role of agricultural adaptation to climate-water effects, Science of the Total Environment, 775, 145857, doi:10.1016/j.scitotenv.2021.145857, 2021.
  39. #Eslamian S., and S. Parvizi, Engineering Hydrology: Impact on Sustainable Development, Climate Action, Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals, Leal Filho W., Azul A.M., Brandli L., Özuyar P.G., Wall T. (eds), Springer, Cham, doi:10.1007/978-3-319-71063-1_134-1, 2021.
  40. Lemonis, A. S. Skroufouta, and E. Baltas, An economic evaluation towards sustainability: The case of a hybrid renewable energy system in Greece, American Journal of Environmental and Resource Economics, 7(1), 37-47, doi:10.11648/j.ajere.20220701.15, 2022.
  41. Cui, Y., J. Jin, X. Bai, S. Ning, L. Zhang, C. Wu, and Y. Zhang, Quantitative evaluation and obstacle factor diagnosis of agricultural drought disaster risk using connection number and information entropy, Entropy, 24(7), 872, doi:10.3390/e24070872, 2022.
  42. Antwi, K., G. Adu, S. Adu, and J. Appiah-Yeboah, Physical and fuel properties of Bambusa Vulgaris of different age groups and their effect on producing biofuel, South-East European Forestry, 13(1), 53-64, doi:10.15177/seefor.22-05, 2022.
  43. Caixeta F., A. M. Carvalho, P. Saraiva, and F. Freire, Sustainability-focused excellence: A novel model integrating the water-energy-food nexus for agro-industrial companies, Sustainability, 14(15), 9678, doi:10.3390/su14159678, 2022.
  44. Angelakis, A. N., J. Krasilnikoff, and V. A. Tzanakakis, Evolution of water technologies and corresponding philosophy and sciences focusing on the Hellenic world through the millennia, Water, 14, 3149, doi:10.3390/w14193149, 2022.
  45. Li, C., J. Hao, G. Zhang, H. Fang, Y. Wang, and H. Lu, Runoff variations affected by climate change and human activities in Yarlung Zangbo River, southeastern Tibetan Plateau, Catena, doi:10.1016/j.catena.2023.107184, 2023.
  46. Jorquera, J., and A. Pizarro, Unlocking the potential of stochastic simulation through Bluecat: Enhancing runoff predictions in arid and high‐altitude regions, Hydrological Processes, 37(12), e15046, doi:10.1002/hyp.15046, 2023.
  47. De León Pérez, D., R. Acosta Vega, S. Salazar Galán, J. Á. Aranda, and F. Francés García, Toward systematic literature reviews in hydrological sciences, Water, 16(3), 436, doi:10.3390/w16030436, 2024.

 1. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, N. Mamassis, and A. Christofides, On the credibility of climate predictions, Hydrological Sciences Journal, 53 (4), 671–684, doi:10.1623/hysj.53.4.671, 2008.

  [Σχετικά με τη αξιοπιστία των κλιματικών προβλέψεων]

  Γεωγραφικά κατανεμημένες προβλέψεις του μελλοντικού κλίματος, που παράγονται από κλιματικά μοντέλα, χρησιμοποιούνται ευρέως στην υδρολογία και σε πολλούς άλλους επιστημονικούς κλάδους, χωρίς συνήθως να αξιολογείται η αξιοπιστία τους. Εδώ συγκρίνουμε τα αποτελέσματα διάφορων κλιματικών μοντέλων με ιστορικές χρονοσειρές θερμοκρασίας και κατακρημνισμάτων από οκτώ σταθμούς από όλο τον κόσμο με μεγάλη περίοδο παρατηρήσεων (πάνω από 100 χρόνια). Τα αποτελέσματα των συγκρίσεων δείχνουν ότι οι επιδόσεις των μοντέλων είναι φτωχές, ακόμη και στην κλιματική (30ετή) χρονική κλίμακα. Έτσι, οι τοπικές προβλέψεις των μοντέλων δεν μπορεί να είναι αξιόπιστες, ενώ το κοινό επιχείρημα ότι τα μοντέλα μπορούν να δίνουν καλύτερες επιδόσεις σε μεγαλύτερες χωρικές κλίμακες είναι αστήρικτο.

  Σημείωση:

  Η δημοσίευση έχει συζητηθεί διεξοδικά σε ιστολόγια.

  Ιστολόγια που συζήτησαν αυτή τη δημοσίευση στη διάρκεια του 2008:

  1. Koutsoyiannis et al 2008: On the credibility of climate predictions (Climate Audit by Steve McIntyre) Σχόλιο του πρώτου συγγραφέα * * * Συμπληρωματικά σχόλια: 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * more
  2. On the credibility of climate predictions by Koutsoyiannis et al. 2008 (Climate Science by Roger Pielke Sr. 1)
  3. Comments on a New Report on Climate Change in Colorado… (Climate Science by Roger Pielke Sr. 2)
  4. New Paper On Dynamic Downscaling Of Climate Models By Rockel Et. Al. Published (Climate Science by Roger Pielke Sr. 3)
  5. Hypothesis testing and long range memory (Real Climate by Gavin A. Schmidt) Σχόλιο του 1ου συγγραφέα · * * * Συμπληρωματικό σχόλιο
  6. Koutsoyiannis vs RealClimate.ORG (The Reference Frame by Luboš Motl) Σχόλιο πρώτου συγγραφέα
  7. Modellen en vroegere werkelijkheid: een test (Klimaat by Marcel Severijnen 1)
  8. Nog eens: Modellen en vroegere werkelijkheid (Klimaat by Marcel Severijnen 2)
  9. Far from model predictions. As for the CSIRO’s… (Andrew Bolt Blog 1)
  10. Dud studies behind Rudd’s freakish claims (Andrew Bolt Blog 2)
  11. Rudd’s dud study (Andrew Bolt Blog 3)
  12. November snows all over the CSIRO (Andrew Bolt Blog 4)
  13. New paper demonstrates lack of credibility for climate model predictions (Jennifer Marohasy Blog 1)
  14. Ten of the Best Climate Research Papers (Nine Peer-Reviewed): A Note from Cohenite (Jennifer Marohasy Blog 2)
  15. Ten Worst Man-Made Disasters (Jennifer Marohasy Blog 3)
  16. Climate models struggling for credibility (Al Fin)
  17. Climate models fuzz (European Tribune)
  18. If it wasn't so serious then it'd be funny (Kerplunk - Common sense from Down Under)
  19. Laying the boot into climate models (The Tizona Group)
  20. More model mania (Planet Gore)
  21. New research on the credibility of climate predictions (SciForums)
  22. New paper demonstrates lack of credibility for climate model predictions 2 (Blogotariat)
  23. New study: climate models fail again (MSNBC Boards 1)
  24. Global Climate Models Fail (Again) (MSNBC Boards 2)
  25. On the credibility of climate predictions (Chronos)
  26. Sane skepticism, part 2 (Helicity)
  27. Science. On the credibility of climate predictions (Greenhouse Bullcrap)
  28. Testing global warming models (Assorted Meanderings)
  29. Climate cuttings 21 (Bishop Hill blog)
  30. Models, Climate Change and Credibility... (21st Century Schizoid Man)
  31. Two valuable perspectives on global warming (Fabius Maximus)
  32. Unreliability of climate models? (Climate Change)
  33. Crumbling Consensus: Global Climate Models Fail (Stubborn Facts)
  34. The Australian government's climate castle is built on sand (Greenie Watch)
  35. Koutsoyiannis et al 2008 (Detached Ideas)
  36. Credibility of Climate Predictions Paper (TWO community)
  37. "Climate consensus" continues to unravel (Solomonia)
  38. Climate models have no predictive value (Acadie 1755)
  39. Global Warming Summary series, Part 5: The Earth’s Greenhouse Gas – CO2 and IPCC Climate Modeling (Global Warming Science)
  40. Reducing Vulnerability to Climate-Sensitive Risks is the Best Insurance Policy (Cato Unbound)
  41. Global Warming News of the Week (No Oil for Pacifists)
  42. A few more cooling blasts at hot air balloons (Clothcap2 : My Telegraph)
  43. IPCC-Klimamodell unbrauchbar (jetzt Sueddeutsche)
  44. Uups II: IPCC-Klimamodelle fantasieren (Die Achse des Guten)
  45. Griechische Unsicherheiten (Climate Review)
  46. El fracaso de los modelos (Valdeperrillos)
  47. Klimamodeller er usikre (Debattcentralen - Aftenposten.no)
  48. Studie: Klimatmodellernas trovärdighet låg (Klimatsvammel)
  49. Credibilidad de las predicciones climáticas (FAEC Mitos y Fraudes)

  Ιστολόγια και Διαδικτυακοί τόποι με αντιδράσεις σχετικά αυτή τη δημοσίευση στη διάρκεια του 2008:

  Climate Audit 2 * Climate Audit 3 * Real Climate 2 * Junk Science * Wikipedia * Wikipedia Talk 1 * Wikipedia Talk 2 * Wikipedia Talk 3 * Global Warming Clearinghouse 1 * Global Warming Clearinghouse 2 * Global Warming Clearinghouse 3 * ICECAP * Climate Feedback (Nature) * Google Groups - alt.global-warming 1 * Google Groups - alt.global-warming 2 * Google Groups - alt.politics.usa * Google Groups - sci.environment * Google Groups - sci.physics * Yahoo Tech Groups * Yahoo Message Boards * Andrew Bolt Blog 5 * Andrew Bolt Blog 6 * Andrew Bolt Blog 7 * Andrew Bolt Blog 8 * Andrew Bolt Blog 9 * Andrew Bolt Blog 10 * Andrew Bolt Blog 11 * Andrew Bolt Blog 12 * Andrew Bolt Blog 13 * Jennifer Marohasy Blog 4 * Jennifer Marohasy Blog 5 * Jennifer Marohasy Blog 6 * Jennifer Marohasy Blog 7 * Jennifer Marohasy Blog 8 * Jennifer Marohasy Blog 9 * Jennifer Marohasy Blog 10 * Jennifer Marohasy Blog 11 * Jennifer Marohasy Blog 12 * Jennifer Marohasy Blog 13 * Jennifer Marohasy Blog 14 * The Blackboard 1 * The Blackboard 2 * The Motley Fool Discussion Boards 1 * The Motley Fool Discussion Boards 2 * The Daily Bayonet * FinanMart * JREF Forum 1 * JREF Forum 2 * JREF Forum 3 * AccuWeather * Climate Change Fraud 1 * Climate Change Fraud 2 * Climate Change Fraud 4 * Climate Change Fraud 5 * Watts Up With That? 1 * Watts Up With That? 2 * Watts Up With That? 3 * Watts Up With That? 4 * Watts Up With That? 5 * City-Data Forum * Climate Brains * Dvorak Uncensored * Newspoll * The Australian 1 * The Australian 2 * ABC Unleashed 1 * ABC Unleashed 2 * ABC Unleashed 3 * ABC Unleashed 4 * ABC Science Online Forum * Global Warming Skeptics * Niche Modeling * Dot Earth - The New York Times 1 * Dot Earth - The New York Times 2 * Dot Earth - The New York Times 3 * Dot Earth - The New York Times 4 * Dot Earth - The New York Times 5 * Dot Earth - The New York Times 6 * Bart Verheggen * WE Blog * Globe and Mail 1 * Globe and Mail 2 * Small Dead Animals * forums.ski.com.au * ABC Message Board * Sydney Morning Herald 1 (also published in the print version of the newspaper) * Sydney Morning Herald 2 * Sydney Morning Herald 3 * PistonHeads * Clipmarks * British Blogs * The Devil's Kitchen * Peak Oil Journal * The Volokh Conspiracy * Weather Underground * Capitol Grilling * Science & Environmental Policy Project * SookNET Technology * Climate Review 2 * Social Science News Central * Urban75 Forums * Wolf Howling * Launch Magazine Online * Popular Technology * The Environment Site Forums * CNC zone * Solar Cycle 24 Forums * Wired Science * Climate 411 * Daimnation * The Forum * Global Warming Information * Christian Forums 1 * Christian Forums 2 * CommonDreams.org 1 * CommonDreams.org 2 * Greenhouse Bullcrap 2 * Derkeiler Newsgroup * YouTube * Fresh Video * Topix * WeerOnline * The Air Vent * Greenfyre’s * Crikey * ChangeBringer * Scotsman.com News * Climate Change Controversies - David Pratt * Skeptical Science * Block’s Indicator of Sustainable Growth * Digg * Millard Fillmore’s Bathtub * News Busters * AgoraVox * Notre Planete * France 5 * Wissen - Sueddeutsche * Telepolis-Blogforen 1 * Telepolis-Blogforen 2 * Telepolis-Blogforen 3 * WirtschaftsWoche * Antizyklisches Forum * Oekologismus.de * Público.es * Uppsalainitiativet * Tiede.fi 1 * Tiede.fi 2 * Tiede.fi 3 * kolumbus.fi/ * De Rerum Natura * Ilmastonmuutos - totta vai tarua * Politics.be * Keisarin uudet vaatteet * Keskustelut * Que Treta * Svensson * Punditokraterne * StumbleUpon * Scribd

  Σχετικές εργασίες:

  • [31] Αποτίμηση της αξιοπιστίας των κλιματικών προγνώσεων με βάση συγκρίσεις με ιστορικές χρονοσειρές (πρόδρομη ανακοίνωση)
  • [6] Σύγκριση τοπικών και συναθροισμένων αποτελεσμάτων κλιματικών μοντέλων με δεδομένα παρατηρήσεων (συνέχιση της έρευνας)

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/864/1/documents/2008HSJClimPredictions.pdf (997 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar, ResearchGate ή στο ResearchGate (additional)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Carter, R. M., Knock, knock: Where is the evidence for dangerous human-caused global warming?, Economic Analysis & Policy, 38(2), 177-202, 2008.
  2. #Crockford, S., Some things we know — and don’t know —about polar bears, Report, Science and Public Policy Institute, 2008.
  3. #Green, K. C., J. S. Armstrong and W. Soon, Benchmark forecasts for climate change, Munich Personal RePEc Archive, 2008.
  4. #Drinkwater, K., M. Skogen, S. Hjøllo, C. Schrum, I. Alekseeva, M. Huret and F. Léger, The effects of future climate change on the physical oceanography and comparisons of the mean and variability of the future physical properties with present day conditions, Report, RECLAIM EU/FP6 project (REsolving CLimAtic IMpacts on fish stocks), WP4 Future oceanographic changes, 28 pp., 2008.
  5. Halley, J. M., Using models with long-term persistence to interpret the rapid increase of earth’s temperature, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 388(12), 2492-2502, 2009.
  6. Kundzewicz, Z. W., L. J. Mata, N. W. Arnell, P. Döll, B. Jimenez, K. Miller, T. Oki and Z. Şen, Water and climate projections—Reply to discussion “Climate, hydrology and freshwater: towards an interactive incorporation of hydrological experience into climate research”, Hydrological Sciences Journal, 54(2), 406-415, 2009.
  7. Hollowed, A. B., N. A. Bond, T. K. Wilderbuer, W. T. Stockhausen, Z. T. Amar, R. J. Beamish, J. E. Overland, and M. J. Schirripa, A framework for modelling fish and shellfish responses to future climate change, ICES Journal Of Marine Science, 66(7), 1584-1594, 2009.
  8. MacDonald, A. M., R. C. Calow, D. M. J. MacDonald, W. G. Darling, and B. É. Ó. Dochartaigh, What impact will climate change have on rural groundwater supplies in Africa?, Hydrological Sciences Journal, 54(4), 690-703, 2009.
  9. #Pilkey, O. H., and R. Young, The Rising Sea, 203 p., Island Press, Washington, DC, 2009.
  10. Chiew, F.H.S., J. Tenga, J. Vazea, and D.G.C. Kirono, Influence of global climate model selection on runoff impact assessment, Journal of Hydrology, 379(1-2), 172-180, 2009.
  11. McIntyre, D.R., James Hansen's 1988 predictions compared to observations, Energy and Environment, 20(4), 587-594, 2009.
  12. Matthews, J., and A. J. Wickel, Embracing uncertainty in freshwater climate change adaptation: A natural history approach, Climate and Development, 1(3), 269-279, 2009.
  13. #Taylor, P., Chill, a reassessment of global warming theory: does climate change mean the world is cooling, and if so what should we do about it?, Clairview Books, 404 pp., 2009.
  14. #Franklin, J., What Science Knows: And How It Knows It, Encounter Books, New York, 2009.
  15. Pittock, J., Lessons for climate change adaptation from better management of rivers, Climate and Development, 1(3), 194-211, 2009.
  16. #McKenzie, J. M., D. I. Siegel, and D. O. Rosenberry, Improving conceptual models of water and carbon transfer through peat, Northern Peatlands and Carbon Cycling, Baird, A. J., L. R. Belyea, X. Comas, A. S. Reeve, and L. D. Slater (eds.), American Geophysical Union Geophysical Monograph Series, 184, 265-275, 2009.
  17. #Roudier, P., et P. Quirion, Bilan des changements climatiques passés et futurs au Mali: rapport pour action contre la faim, Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement (CIRED), 42 p., Juin 2009.
  18. Blöschl, G., and A. Montanari, Climate change impacts - throwing the dice?, Hydrological Processes, 24(3), 374-381, 2010.
  19. Kundzewicz, Z. W., Y. Hirabayashi and S. Kanae, River floods in the changing climate—Observations and projections, Water Resources Management, 24(11), 2633-2646, 2010.
  20. Romanowicz, R. J., A. Kiczko and J. J. Napiórkowski, Stochastic transfer function model applied to combined reservoir management and flow routing, Hydrological Sciences Journal, 55(1), 27–40, 2010.
  21. Liu, S., X. Mo, Z. Lin, Y. Xu, J. Ji, G. Wen, and J. Richey, Crop yield responses to climate change in the Huang-Huai-Hai Plain of China, Agricultural Water Management, 97(8), 1195-1209, 2010.
  22. Kawasaki, A., M. Takamatsu, J. He, P. Rogers, and S. Herath, An integrated approach to evaluate potential impact of precipitation and land-use change on streamflow in Srepok River Basin, Theory and Applications of GIS, 2010.
  23. Vastila, K., M. Kummu, C. Sangmanee, and S. Chinvanno, Modelling climate change impacts on the flood pulse in the Lower Mekong floodplains, Journal of Water and Climate Change, 01.1, 67-86, 2010.
  24. Kundzewicz, Z. W., and E. Z. Stakhiv, Are climate models “ready for prime time” in water resources management applications, or is more research needed? Hydrological Sciences Journal, 55(7), 1085–1089, 2010.
  25. Zhang, S.-F., Y. Gu, and J. Lin, Uncertainty analysis in the application of climate models, Shuikexue Jinzhan/Advances in Water Science, 21(4), 504-511, 2010.
  26. Wu, S.-Y., Potential impact of climate change on flooding in the Upper Great Miami River Watershed, Ohio, USA: a simulation-based approach, Hydrological Sciences Journal, 55(8), 1251-1263, 2010.
  27. Soon, W., and D. R. Legates, Avoiding carbon myopia: three considerations for policy makers concerning manmade carbon dioxide, Ecology Law Currents, 37(1), 2010.
  28. #Liebscher, H.-J., and H. G. Mendel, Vom empirischen Modellansatz zum komplexen hydrologischen Flussgebietsmodell – Rückblick und Perspektiven, 132 p., Koblenz, Bundesanstalt für Gewässerkunde, 2010.
  29. #Maletta, H. E., and E. Maletta, Climate Change, Agriculture and Food Security in Latin America and the Caribbean, 319 p., 2010.
  30. Stockwell, D. R. B., Critique of drought models in the Australian Drought Exceptional Circumstances Report (DECR), Energy and Environment, 21(5), 425-436, 2010.
  31. Kigobe, M., N. McIntyre, H. Wheater and R. Chandler, Multi-site stochastic modelling of daily rainfall in Uganda, Hydrological Sciences Journal, 56(1), 17–33, 2011.
  32. Hänggi, P., and R. Weingartner, Inter-annual variability of runoff and climate within the Upper Rhine River basin, 1808–2007, Hydrological Sciences Journal, 56(1), 34–50, 2011.
  33. Di Baldassarre, G., M. Elshamy, A. van Griensven, E. Soliman, M. Kigobe, P. Ndomba, J. Mutemi, F. Mutua, S. Moges, J.-Q. Xuan, D. Solomatine and S. Uhlenbrook, Future hydrology and climate in the River Nile basin: a review, Hydrological Sciences Journal, 56(2), 199-211, 2011.
  34. Fatichi, S., V. Y. Ivanov, and E. Caporali, Simulation of future climate scenarios with a weather generator, Advances in Water Resources, 34(4), 448-467, doi: 10.1016/j.advwatres.2010.12.013, 2011.
  35. Mann, M. E., On long range dependence in global surface temperature series, Climatic Change, 107 (3), 267-276, 2011.
  36. Kundzewicz, Z. W., Nonstationarity in water resources – Central European perspective, Journal of the American Water Resources Association, 47(3), 550-562, 2011.
  37. #Carter, B., D. Evans, S. Franks and W. Kininmonth, Scientific audit of a report from the Climate Commission: The Critical Decade ‐ Climate science, risks and responses, 14 pp., 2011.
  38. Tertrais, B., The climate wars myth, The Washington Quarterly, 34 (3), 17-29, 2011.
  39. Kiem, A. S., and D. C. Verdon-Kidd, Steps toward “useful” hydroclimatic scenarios for water resource management in the Murray-Darling Basin, Water Resources Research, 47, W00G06, doi: 10.1029/2010WR009803, 2011.
  40. Sivakumar, B., Water crisis: From conflict to cooperation – an overview, Hydrological Sciences Journal, 56(4), 531-552, 2011.
  41. Burke, E. J., Understanding the sensitivity of different drought metrics to the drivers of drought under increased atmospheric CO2, Journal of Hydrometeorology, 12(6), 1378-1394, 2011.
  42. #Rolim da Paz, A., C. Uvo, J. Bravo, W. Collischonn and H. R. da Rocha, Seasonal precipitation forecast based on artificial neural networks, Computational Methods for Agricultural Research: Advances and Applications, IGI Global, 326-354, doi: 10.4018/978-1-61692-871-1.ch016, 2011.
  43. Fildes, R., and N. Kourentzes, Validation and forecasting accuracy in models of climate change, International Journal of Forecasting, 27(4), 968-995, 2011.
  44. #Huard, D., The challenges of climate change interpretation, Ouranos Newsletter, Montreal, Quebec, 3 pp., 21 September 2011.
  45. Rao, A. R., M. Azli and L. J. Pae, Identification of trends in Malaysian monthly runoff under the scaling hypothesis, Hydrological Sciences Journal, 56(6), 917–929, 2011.
  46. Huard, D., A black eye for the Hydrological Sciences Journal, Discussion of “A comparison of local and aggregated climate model outputs with observed data”, by G. G. Anagnostopoulos et al. (2010, Hydrol. Sci. J. 55 (7), 1094–1110), Hydrological Sciences Journal, 56(7), 1330–1333, 2011.
  47. Halley, J. M., and D. Kugiumtzis, Nonparametric testing of variability and trend in some climatic records, Climatic Change, 107(3-4), 267-276, 2011.
  48. Stakhiv, E. Z., Pragmatic approaches for water management under climate change uncertainty, JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 47(6), 1183-1196, 2011.
  49. #Bourqui, M., T. Mathevet, J. Gailhard and F. Hendrickx, Hydrological validation of statistical downscaling methods applied to climate model projections, IAHS Publication 344, 32-38, 2011.
  50. #Kundzewicz, Z. W., Comparative assessment: fact or fiction? Paper presented at the Workshop Including long-term climate change in hydrologic design, World Bank, Washington, D.C., USA, November 21, 2011.
  51. Collischonn, B., J. A. Louzada, Impacto potencial de mudanças climáticas sobre as necessidades de irrigação da cultura do milho no Rio Grande do Sul, Revista de Gestão de Água da América Latina, 8(2), 19-29, 2011.
  52. del Monte-Luna, P., V. Guzmán-Hernández, E. A. Cuevas, F. Arreguín-Sánchez, and D. Lluch-Belda, Effect of North Atlantic climate variability on hawksbill turtles in the Southern Gulf of Mexico, Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 412, 103-109, 2012.
  53. Lacombe, G., C. T. Hoanh and V. Smakhtin, Multi-year variability or unidirectional trends? Mapping long-term precipitation and temperature changes in continental Southeast Asia using PRECIS regional climate model, Climatic Change, 113(2), 285-299, doi: 10.1007/s10584-011-0359-3, 2012.
  54. #Ortiz, R., Climate Change and Agricultural Production, Inter-American Development Bank, 2012.
  55. Whitfield, P. H., Floods in future climates: a review, Journal of Flood Risk Management, 5(4), 336–365, 2012.
  56. Fan, Z., T. Yue, and C. Chen, Downscaling of global mean annual temperature under different scenarios, Progress in Geography, 31(3), 267-274, 2012.
  57. Sivakumar, B., Socio-hydrology: not a new science, but a recycled and re-worded Hydrosociology, Hydrological Processes, 26(24), 3788–3790, 2012.
  58. Kim, J. J., H. S. Min, C.-H. Kim, J. Yoon and S. Kim, Prediction of the spawning ground of Todarodes pacificus under IPCC climate A1B scenario, Ocean and Polar Research, 34 (2), 253-264, 2012.
  59. #Mesa, O. J., V. K. Gupta, and P. E. O'Connell, Dynamical system exploration of the Hurst phenomenon in simple climate models, in: Extreme Events and Natural Hazards: The Complexity Perspective, Geophys. Monogr. Ser., vol. 196, edited by A. S. Sharma et al. 209–229, AGU, Washington, D. C., 2012.
  60. da Silva, W. T. P., A. C. L. Duarte and de M. A. A. Souza, Implementation and optimization project for CDM certification in wastewater treatment plant, Engenharia Sanitaria e Ambiental, 17(1), 13-24, 2012.
  61. #Fekete, B. M., and E. Stakhiv, Water management preparation strategies for adaptation to changing climate, Climatic Change and Global Warming of Inland Waters: Impacts and Mitigation for Ecosystems and Societies, C. R. Goldman, M. Kumagai, and R. D. Robarts (eds.), 413-427, 2012.
  62. #Hamilton, D. P., C. McBride, D. Özkundakci, M. Schallenberg, P. Verburg, M. de Winton, D. Kelly, C. Hendy, and W. Ye, Effects of climate change on New Zealand Lakes, Climatic Change and Global Warming of Inland Waters: Impacts and Mitigation for Ecosystems and Societies, C. R. Goldman, M. Kumagai, and R. D. Robarts (eds.), 337-366, 2012.
  63. #Verdon-Kidd, D., A. Kiem, and E. Austin, Decision-making under uncertainty – Bridging the gap between end user needs and science capability, National Climate Change Adaptation Research Facility, Gold Coast, pp.116., ISBN: 978-1-921609-67-1, 2012.
  64. Jiang, P., M. R. Gautam, J. Zhu, and Z. Yu, How well do the GCMs/RCMs capture the multi-scale temporal variability of precipitation in the Southwestern United States?, Journal of Hydrology, 479, 13-23, 2013.
  65. Lien, W.-Y., C.-P. Tung, Y.-H. Ho, C.-H. Tai and L.-H. Chuang, Establish methods to evaluate the projection ability of general circulation models, Journal of Taiwan Agricultural Engineering, 59 (1), 1-14, 2013.
  66. Bayer, T. K., C. W. Burns, and M. Schallenberg, Application of a numerical model to predict impacts of climate change on water temperatures in two deep, oligotrophic lakes in New Zealand, Hydrobiologia, 713 (1), 53-71, 2013.
  67. Hrachowitz, M., H.H.G. Savenije, G. Blöschl, J.J. McDonnell, M. Sivapalan, J.W. Pomeroy, B. Arheimer, T. Blume, M.P. Clark, U. Ehret, F. Fenicia, J.E. Freer, A. Gelfan, H.V. Gupta, D.A. Hughes, R.W. Hut, A. Montanari, S. Pande, D. Tetzlaff, P.A. Troch, S. Uhlenbrook, T. Wagener, H.C. Winsemius, R.A. Woods, E. Zehe, and C. Cudennec, A decade of Predictions in Ungauged Basins (PUB) — a review, Hydrological Sciences Journal, 58(6), 1198-1255, 2013.
  68. Varotsos, C.A., M.N. Efstathiou, and A.P. Cracknell, On the scaling effect in global surface air temperature anomalies, Atmospheric Chemistry and Physics, 13, 5243-5253, doi:10.5194/acp-13-5243-2013, 2013.
  69. #Mortazavi, M., G. Kuczera, A. S. Kiem, B. Henley, B. Berghout and E. Turner, Robust optimisation of urban drought security for an uncertain climate, National Climate Change Adaptation Research Facility, Gold Coast, Australia, pp. 74, 2013.
  70. Kiem, A. S., and E. K. Austin, Drought and the future of rural communities: Opportunities and challenges for climate change adaptation in regional Victoria, Australia, Global Environmental Change, 23(5), 1307–1316, doi:10.1016/j.gloenvcha.2013.06.003, 2013.
  71. #Tomlinson, E., B. Kappel, G. Muhlestein, D. Hultstrand and T. Parzybok, Probable Maximum Precipitation Study for Arizona, Arizona Department of Water Resources, Arizona, USA, 2013.
  72. #Kappel, B., G. Muhlestein, E. Tomlinson, D. Hultstrand and M. Johnson, Calculating Arizona basin-specific PMP using the PMP evaluation tool, Association of State Dam Safety Officials Annual Conference 2013, Dam Safety 2013, 2, 904-969, 2013.
  73. EFSA Panel on Plant Health (PLH), Scientific Opinion on the risks to plant health posed by Bemisia tabaci species complex and viruses it transmits for the EU territory, EFSA Journal, 11(4), 3162, doi:10.2903/j.efsa.2013.3162, 2013.
  74. Jayakody, P., P. B. Parajuli, T. P. Cathcart, Impacts of climate variability on water quality with best management practices in subtropical climate of USA, Hydrological Processes, 28(23), 5776–5790, 2014.
  75. Kundzewicz, Z.W., S. Kanae, S. I. Seneviratne, J. Handmer, N. Nicholls, P. Peduzzi, R. Mechler, L. M. Bouweri, N. Arnell, K. Mach, R. Muir-Wood, G. R. Brakenridge, W. Kron, G. Benito, Y. Honda, K. Takahashi, and B. Sherstyukov, Flood risk and climate change: global and regional perspectives, Hydrological Sciences Journal, 59(1), 1–28, 2014.
  76. Honti, M., A. Scheidegger, and C. Stamm, The importance of hydrological uncertainty assessment methods in climate change impact studies, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 3301-3317, 10.5194/hess-18-3301-2014, 2014.
  77. Gilioli, G., S. Pasquali, S. Parisi and S. Winter, Modelling the potential distribution of Bemisia tabaci in Europe considering climate change scenario, Pest Management Science, 70(1), 1611–1623, 10.1002/ps.3734, 2014.
  78. #Jiménez Cisneros, B.E., T. Oki, N.W. Arnell, G. Benito, J.G. Cogley, P. Döll, T. Jiang, and S.S. Mwakalila, Freshwater resources. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 229-269, 2014.
  79. #Kiem, A. S., Climate variability and change, ch. 2 in Climate Change and Water Resources, 31-67, 2014.
  80. Kiem, A. S., D. C. Verdon-Kidd, and E. K. Austin, Bridging the gap between end user needs and science capability: decision making under uncertainty, Climate Research, 61(1), 57-74, 2014.
  81. Stonevičius, E., G. Valiuškevičius, E. Rimkus and J. Kažys, Climate induced changes of Lithuanian rivers runoff in 1960–2009, Water Resources, 41 (5), 592-603, 2014.
  82. #McKitrick, R., Climate Policy Implications of the Hiatus in Global Warming, Fraser Institute, 2014.
  83. Yao, Y., S. Zhao, Y. Zhang, K. Jia and M. Liu, Spatial and decadal variations in potential evapotranspiration of China based on reanalysis datasets during 1982–2010, Atmosphere, 5(4), 737-754, 2014.
  84. #Verdon-Kidd, D. C., A. S. Kiem, and E. K. Austin, 7 Bridging the gap between researchers and decision-makers, ch. 7 in Applied Studies in Climate Adaptation (ed. by J. P. Palutikof, S. L. Boulter, J. Barnett, and D. Rissik) Applied Studies in Climate Adaptation, Wiley-Blackwell, Oxford, UK, 51-59, 2014.
  85. Nova, J., Government monopoly in science and the role of independent scientists, Energy and Environment, 25(6-7), 1219–1224, 2014.
  86. Bravo, J. M., W. Collischonn, A. R. Paz, D. Allasia, and F. Domecq, Impact of projected climate change on hydrologic regime of the Upper Paraguay River basin, Climatic Change, 127(1), 27–41, 2014.
  87. #Ranzi, R., and M. Tomirotti, Long term statistics of river flow regime: climatic or anthropogenic changes?, Proceedings of 3rd IAHR Europe Congress, Porto, 2014.
  88. Kundzewicz, Z., and D. Gerten, Grand challenges related to assessment of climate change impacts on freshwater resources, Journal of Hydrologic Engineering, 20 (1), 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001012, A4014011, 2015.
  89. Stefanova, A., V. Krysanova, C. Hesse, and A. I. Lillebø, Climate change impact assessment on water inflow to a coastal lagoon: the Ria de Aveiro watershed, Portugal, Hydrological Sciences Journal, 60(5), 929-948, 2015.
  90. Vallebona, C., E. Pellegrino, P. Frumento, and E. Bonari, Temporal trends in extreme rainfall intensity and erosivity in the Mediterranean region: a case study in southern Tuscany, Italy, Climatic Change, 128(1-2), 139-151, 2015.
  91. Gil-Alana, L.A., Linear and segmented trends in sea surface temperature data, Journal of Applied Statistics, 42(7), 1531-1546, doi:10.1080/02664763.2014.1001328, 2015.
  92. Wi, S., Y.C.E. Yang, S. Steinschneider, A. Khalil, and C.M. Brown, Calibration approaches for distributed hydrologic models in poorly gaged basins: implication for streamflow projections under climate change, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 857-876, doi:10.5194/hess-19-857-2015, 2015.
  93. Hesse, C., A. Stefanova, and V. Krysanova, Comparison of water flows in four European lagoon catchments under a set of future climate scenarios, Water, 7(2), 716-746, doi:10.3390/w7020716, 2015.
  94. Yu, Z., P. Jiang, M. R. Gautam, Y. Zhang, and K. Acharya, Changes of seasonal storm properties in California and Nevada from an ensemble of climate projections, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 120(7), 2676-2688, doi:10.1002/2014JD022414, 2015.
  95. Mortazavi-Naeini, M., G. Kuczera, A. S. Kiem, L. Cui, B. Henley, B. Berghout, and E. Turner, Robust optimization to secure urban bulk water supply against extreme drought and uncertain climate change, Environmental Modelling and Software, 69, 437-451, doi:10.1016/j.envsoft.2015.02.021, 2015.
  96. Verdon-Kidd, D. C. and A. S. Kiem, Non–stationarity in annual maxima rainfall across Australia – implications for Intensity–Frequency–Duration (IFD) relationships, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 4735-4746, doi:10.5194/hessd-12-3449-2015, 2015.
  97. Legates, D. R., W. Soon, W. M. Briggs and C. Monckton of Brenchley, Climate consensus and ‘misinformation’: a rejoinder to agnotology, scientific consensus, and the teaching and learning of climate change, Science and Education, 24, 299-318, 10.1007/s11191-013-9647-9, 2015.
  98. Deb, P., A. S. Kiem, M. S. Babel, S. T. Chu, and B. Chakma, Evaluation of climate change impacts and adaptation strategies for maize cultivation in the Himalayan foothills of India, Journal of Water and Climate Change, 6(3) 596-614, doi:10.2166/wcc.2015.070, 2015.
  99. Frank, P., Negligence, non-science, and consensus climatology, Energy and Environment, 26(3), 391-415, doi:10.1260/0958-305X.26.3.391, 2015.
  100. Oyekale, A. S., Factors explaining farm households’ access to and utilization of extreme climate forecasts in Sub-Saharan Africa (SSA), Environmental Economics, 6(1), 91-103, 2015.
  101. Munshi, J., A robust test for OLS trends in daily temperature data, Social Science Research Network, doi:10.2139/ssrn.2631298, 2015.
  102. #McKitrick, R. Energy policy and environmental stewardship: risk management not risk avoidance, Greer-Heard Point-Counterpoint Forum, 2015.
  103. Kiem, A. S., E. K. Austin, and D. C. Verdon-Kidd, Water resource management in a variable and changing climate: hypothetical case study to explore decision making under uncertainty, Journal of Water and Climate Change, 7(2), 263-279, doi:10.2166/wcc.2015.040, 2016.
  104. Jiang, P., Z. Yu, M. R. Gautam, F. Yuan, and K. Acharya, Changes of storm properties in the United States: Observations and multimodel ensemble projections, Global and Planetary Change, 142, 41–52, doi:10.1016/j.gloplacha.2016.05.001, 2016.
  105. Becker, M., M. Karpytchev, M. Marcos, S. Jevrejeva, and S. Lennartz-Sassinek, Do climate models reproduce complexity of observed sea level changes?, Geophysical Research Letters, 43(10), 5176-5184, doi:10.1002/2016GL068971, 2016.
  106. #Kianfar, B., S. Fatichi, A. Paschalis, M. Maurer, and P. Molnar, Climate change and uncertainty in high-resolution rainfall extremes, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2016-536, 2016.
  107. #Fekete, B. M., G. Pisacane, and D. Wisser, Crystal balls into the future: are global circulation and water balance models ready?, Proc. IAHS, 374, 41-51, doi:10.5194/piahs-374-41-2016, 2016.
  108. #Ranzi, R., P. Caronna, and M. Tomirotti, Impact of climatic and land use changes on river flows in the Southern Alps, Sustainable Water Resources Planning and Management Under Climate Change, 61-83, Springer Singapore, doi:10.1007/978-981-10-2051-3_3, 2017.
  109. Manage, N. P., N. Lockart, G. Willgoose, G. Kuczera, A. S. Kiem, K. Chowdhury, L. Zhang, and C. Twomey, Statistical testing of dynamically downscaled rainfall data for the Upper Hunter region, New South Wales, Australia, Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science, 66, 203–227, doi:10.22499/3.6602.008, 2016.
  110. Stakhiv, E. Z., W. Werick, and R. W. Brumbaugh, Evolution of drought management policies and practices in the United States, Water Policy, 18(S2), 122-152, doi:10.2166/wp.2016.017, 2016.
  111. Camici, S., L. Brocca, and T. Moramarco, Accuracy versus variability of climate projections for flood assessment in central Italy, Climatic Change, 141(2), 273–286, doi:10.1007/s10584-016-1876-x, 2017.
  112. Machiwal, D., D. Dayal, and S. Kumar, Long-term rainfall trends and change points in hot and cold arid regions of India, Hydrological Sciences Journal, 62(7), 1050-1066, doi:10.1080/02626667.2017.1303705, 2017.
  113. Munshi, J., Event attribution and the precipitation record for England and Wales, Social Science Research Network, doi:10.2139/ssrn.2929159, 2017.
  114. Bukovsky, M. S., R. R. McCrary, A. Seth, and L. O. Mearns, A mechanistically credible, poleward shift in warm-season precipitation projected for the U.S. Southern Great Plains?, Journal of Climate, 30(20), 8275–8298, doi:10.1175/JCLI-D-16-0316.1, 2017.
  115. Vogel, M., Stochastic watershed models for hydrologic risk management, Water Security, 1, 28-35, doi:10.1016/j.wasec.2017.06.001, 2017.
  116. Serago, J. M., and R. M. Vogel, Parsimonious nonstationary flood frequency analysis, Advances in Water Resources, 112, 1-16, doi:10.1016/j.advwatres.2017.11.026, 2018.
  117. Stefanidis, S., and D. Stathis, Effect of climate change on soil erosion in a mountainous Mediterranean catchment (Central Pindus, Greece), Water, 10(10), 1469, doi:10.3390/w10101469, 2018.
  118. Kundzewicz, Z. W., Quo vadis, hydrology?, Hydrological Sciences Journal, 63(8), 1118-1132, doi:10.1080/02626667.2018.1489597, 2018.
  119. Zolghadr-Asli, B., O. Bozorg-Haddad, P. Sarzaeim, and X. Chu, Investigating the variability of GCMs' simulations using time series analysis, Journal of Water and Climate Change, 10(3), 449-463, doi:10.2166/wcc.2018.099, 2019.
  120. #Garrard, G., A. Goodbody, G. B. Handley, and S. Posthumus, Climate Change Scepticism: A Transnational Ecocritical Analysis, Bloomsbury Academic, 2019.
  121. Momblanch, A., I. P. Holman, and S. K. Jain, Current practice and recommendations for modelling global change impacts on water resource in the Himalayas, Water, 11(6), 1303, doi:10.3390/w11061303, 2019.
  122. Frank, P., Propagation of error and the reliability of global air temperature projections, Frontiers in Earth Science, 7, 223, doi:10.3389/feart.2019.00223, 2019.
  123. Wine, M. L., Toward strong science to support equitable water sharing in securitized transboundary watersheds, Biologia, 75, 907-915, doi:10.2478/s11756-019-00334-8, 2020.
  124. Wine, M. L., Climatization of environmental degradation: A widespread challenge to the integrity of earth science, Hydrological Sciences Journal, 65(6), 867-883, doi:10.1080/02626667.2020.1720024, 2020.
  125. Vogel, R. M., and C. N. Kroll, A comparison of estimators of the conditional mean under non-stationary conditions, Advances in Water Resources, 143, 103672, doi:10.1016/j.advwatres.2020.103672, 2020.
  126. Stefanidis, S., S. Dafis, and D. Stathis, Evaluation of regional climate models (RCMs) performance in simulating seasonal precipitation over mountainous Central Pindus (Greece), Water, 12(10), 2750, doi:10.3390/w12102750, 2020.
  127. Danáčová, M., G. Földes, M.M. Labat, S. Kohnová, and K. Hlavčová, Estimating the effect of deforestation on runoff in small mountainous basins in Slovakia, Water, 12(11), 3113, doi:10.3390/w12113113, 2020.
  128. Dong, Z., W. Jia, R. Sarukkalige, G. Fu, Q. Meng, and Q. Wang, Innovative trend analysis of air temperature and precipitation in the Jinsha river basin, China, Water, 12(11), 3293, doi:10.3390/w12113293, 2020.
  129. Kiem, A. S., G. Kuczera, P. Kozarovski, L. Zhang, and G. Willgoose, Stochastic generation of future hydroclimate using temperature as a climate change covariate, Water Resources Research, 57(2), 2020WR027331, doi:10.1029/2020WR027331, 2021.
  130. Beven, K., Issues in generating stochastic observables for hydrological models, Hydrological Processes, 35(6), e14203, doi:10.1002/hyp.14203, 2021.
  131. Kundzewicz, Z. W., and P. Licznar, Climate change adjustments in engineering design standards: European perspective, Water Policy, 23(S1), 85-105, doi:10.2166/wp.2021.330, 2021.
  132. Manous, J., and E. Z. Stakhiv, Climate risk-informed decision analysis (CRIDA): ‘top-down’ vs ‘bottom-up’ decision making for planning water resources infrastructure, Water Policy, 23(S1), 54-76, doi:10.2166/wp.2021.243, 2021.
  133. Bekri, E. S., P. Economou, P. C. Yannopoulos, and A. C. Demetracopoulos, Reassessing existing reservoir supply capacity and management resilience under climate change and sediment deposition, Water, 13(13), 1819, doi:10.3390/w13131819, 2021.
  134. Kawamleh, S., Confirming (climate) change: a dynamical account of model evaluation, Synthese, 200, 122, doi:10.1007/s11229-022-03659-1, 2022.
  135. Földes, G., M. M. Labat, S. Kohnová, and K. Hlavčová, Impact of changes in short-term rainfall on design floods: Case study of the Hnilec river basin, Slovakia, Slovak Journal of Civil Engineering, 30(1), 68-74, doi:10.2478/sjce-2022-0008, 2022.
  136. Gökçekuş, H., Y. Kassem, M. P. Quoigoah, and P. N. Aruni, Climate change, water resources, and wastewater reuse in Cyprus, Future Technology, 2(1), 1012, 2023.
  137. Marcos-Garcia, P., M. Pulido-Velazquez, C. Sanchis-Ibor, M. García-Mollá, M. Ortega-Reig, A. Garcia-Prats, and C. Girard, From local knowledge to decision making in climate change adaptation at basin scale. Application to the Jucar River Basin, Spain, Climatic Change, 176, 38, doi:10.1007/s10584-023-03501-8, 2023.
  138. Frank, P., LiG metrology, correlated error, and the integrity of the global surface air-temperature record, Sensors, 23(13), 5976, doi:10.3390/s23135976, 2023.
  139. Jonas, M., General circulation models cannot predict climate, World Journal of Advanced Research and Reviews, 22(01), 1313-1318, doi:0.30574/wjarr.2024.22.1.1235, 2024.

 1. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis, and G.-F. Sargentis, Multi-criteria reservoir water management, Global Network for Environmental Science and Technology, 7 (3), 386–394, doi:10.30955/gnj.000394, 2005.

  [Πολυκριτηριακή διαχείριση ταμιευτήρων]

  Το φράγμα Πλαστήρα κατασκευάστηκε στο τέλος της δεκαετίας 1950 κυρίως για παραγωγή ενέργειας, αλλά κάλυψε μερικώς και αρδευτικές και υδροδοτικές ανάγκες στην πεδιάδα της Θεσσαλίας. Αργότερα η θέση αναδείχτηκε ως ζώνη περιβαλλοντικής διατήρησης, εξαιτίας των αξιών της οικολογίας και του τοπίου, ενώ αναπτύχθηκαν και τουριστικές δραστηριότητες γύρω από τον ταμιευτήρα. Η άρδευση των γεωργικών εκτάσεων, η ύδρευση, ο τουρισμός, και η διατήρηση του οικοσυστήματος, της ποιότητας νερού και του τοπίου έχουν αποτελέσει αλληλοσυγκρουόμενους στόχους για πολλά χρόνια. Η καλή διαχείριση απαιτεί πολυκριτηριακή λήψη αποφάσεων. Χρησιμοποιώντας αποτελέσματα από υδρολογική ανάλυση, μοντέλα ποιότητας νερού και αποτίμηση της ποιότητας του τοπίου, φαίνεται δυνατό να κατασκευαστεί ένας πολυκριτηριακός πίνακας με αποτίμηση των διαφορετικών κριτηρίων/δεικτών για διάφορες εναλλακτικές τιμές της ελάχιστης στάθμης, η οποία αποτελεί καθοριστική μεταβλητή απόφασης. Ωστόσο, η λήψη αποφάσεων πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονός ότι τα διαφορετικά κριτήρια είναι δύσκολο να εκφραστούν σε μια κοινή βάση και, κατά συνέπεια, η απόφαση ενέχει στοιχεία υποκειμενικότητας.

  Σχετικές εργασίες:

  • [10] Εργασία εστιασμένη στη λογική των πολυκριτηριακών αποφάσεων.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/704/1/documents/2006GnestPlastiras.pdf (114 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://www.gnest.org/Journal/Vol7_No3.htm

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Sarkar, A., & M. Chakrabarti, Feasibility of corridor between Singhalilla National Park and Senchal Wild Life Sanctuary: a study of five villages between Poobong and 14th Mile Village, Parks, Peace and Partnerships Conf., Waterton, Canada, 2007
  2. Chakrabarti, M., and S. K. Datta, Evolving an effective management information system to monitor co-management of forests, Economic and Political Weekly, 44(18), 53-60, 2009.
  3. Vassoney, E., A. M. Mochet, and C. Comoglio, Use of multicriteria analysis (MCA) for sustainable hydropower planning and management, Journal of Environmental Management, 196, 48–55, doi:10.1016/j.jenvman.2017.02.067, 2017.
  4. Duc, D. X., L. D. Hai, and D. H. Tuan, Self-cleaning ability of pollutants containing nitrogen and phosphorus transformed into NH4+, NO2-, NO3-, PO43-, of SonLa hydropower reservoir, VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, 36(3), 12-24, doi:10.25073/2588-1094/vnuees.4510, 2020.
  5. Tran Thien, C., D. Do Xuan, T. Do Huu, T. Nguyen An, H. Van Dao, and M. Tran, Temporal and spatial variation in water quality in the Son La hydropower Reservoir, Northwestern Vietnam, Vietnam Journal of Earth Sciences, doi:10.15625/2615-9783/20925, 2024.

 1. A. Christofides, A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, G.-F. Sargentis, and K. Hadjibiros, Resolving conflicting objectives in the management of the Plastiras Lake: can we quantify beauty?, Hydrology and Earth System Sciences, 9 (5), 507–515, doi:10.5194/hess-9-507-2005, 2005.

  [Επίλυση αντικρουόμενων στόχων στη διαχείριση της λίμνης Πλαστήρα: μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η ομορφιά;]

  Εξετάζονται οι δυνατότητες διαχείρισης των υδατικών πόρων της λίμνης Πλαστήρα, ενός τεχνητού ταμιευτήρα στην Κεντρική Ελλάδα. Η λίμνη και το γύρω τοπίο υποβαθμίζονται αισθητικά όταν πέφτει η στάθμη του νερού, και η απαίτηση διατήρησης υψηλής ποιότητας του τοπίου αποτελεί μια από τις αντικρουόμενες χρήσεις νερού, με τις άλλες να είναι η άρδευση, η ύδρευση και η υδροηλεκτρική παραγωγή. Η εν λόγω περιβαλλοντική χρήση και, σε μικρότερο βαθμό, η απαίτηση για επαρκή ποιότητα νερού, έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ετήσιας απόληψης. Έτσι, η επιτρεπόμενη διακύμανση της στάθμης του ταμιευτήρα δεν ορίζεται από τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του ταμιευτήρα, αλλά από μια πολυκριτηριακή απόφαση, με τα τρία κριτήρια να είναι η μεγιστοποίηση της απόληψης νερού, η εξασφάλιση επαρκούς ποιότητας και η διατήρηση υψηλής ποιότητας του φυσικού τοπίου. Κάθε ένα από τα τρία κριτήρια αναλύεται χωριστά. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται σε έναν πολυκριτηριακό πίνακα, που βοηθά στην κατανόηση των επιπτώσεων των εναλλακτικών αποφάσεων. Επισκοπούνται διάφορες μέθοδοι επίλυσης συγκρούσεων, συγκεκριμένα η θέληση για πληρωμή, οι ηδονικές τιμές και η πολυκριτηριακή ανάλυση. Οι εν λόγω μέθοδοι προσπαθούν να ποσοτικοποιήσουν μη ποσοτικά μεγέθη ποιότητας, και το συμπέρασμα είναι ότι δεν παρέχουν απαραίτητα κάποιο πλεονέκτημα σε σχέση με το να λαμβάνονται αποφάσεις με βάση τη λογική.

  Σημείωση:

  Η δημοσίευση είναι σε ελεύθερη πρόσβαση και επιτρέπεται η αναπαραγωγή και τροποποίησή της σύμφωνα με τους όρους της άδειας Creative Commons NonCommercial ShareAlike 2.5.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/683/1/documents/2005HESSPlastiras.pdf (404 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.5194/hess-9-507-2005

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Chung, E. S., and K. S. Lee, A social-economic-engineering combined framework for decision making in water resources planning, Hydrology and Earth System Sciences, 13, 675-686, 2009.
  2. Parisopoulos, G. A., M. Malakou, and M. Giamouri, Evaluation of lake level control using objective indicators: The case of Micro Prespa, Journal of Hydrology, 367(1-2), 86-92, 2009.
  3. #Romanescu, G., C. Stoleriu, and A. Lupascu, Morphology of the lake basin and the nature of sediments in the area of Red Lake (Romania), Annals of the University of Oradea – Geography Series, XX(1), 44-57, 2010.
  4. #Sargentis G. F., V. Symeonidis, and N. Symeonidis, Rules and methods for the development of a prototype landscape (Almyro) in north Evia by the creation of a thematic park, Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2011), Rhodes, Greece, 2011.
  5. Shamsudin, S., A. A. Rahman and Z. B. Haron, Water level evaluation at Southern Malaysia reservoir using fuzzy composite programming, International Journal of Engineering and Advanced Technology, 2(4), 127-132, 2013.
  6. #Romanescu, G., C. C. Stoleriu, and A. Enea, Water management, Limnology of the Red Lake, Romania, Springer, 2013.
  7. Zhang, T., W. H. Zeng, S. R. Wang, and Z. K. Ni, Temporal and spatial changes of water quality and management strategies of Dianchi Lake in southwest China, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 1493-1502, doi:10.5194/hess-18-1493-2014, 2014.
  8. Zhang, T., W. H. Zeng, and F. L. Yang, Applying a BP neural network approach to the evolution stage classification of China Rift Lakes, International Journal of Modeling and Optimization, 4(6), 450-454, doi:10.7763/IJMO.2014.V4.416, 2014.
  9. Tegos, M., I. Nalbantis, and A. Tegos, Environmental flow assessment through integrated approaches, European Water, 60, 167-173, 2017.
  10. Yates, T. M., and A. A. Khan, Hydroelectric power generation from reservoirs in Savannah river basin, American Journal of Engineering and Applied Sciences, 17(2), 56-60, doi:10.3844/ajeassp.2024.56.60, 2024.

 1. D. Koutsoyiannis, G. Karavokiros, A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, and A. Christofides, A decision support system for the management of the water resource system of Athens, Physics and Chemistry of the Earth, 28 (14-15), 599–609, doi:10.1016/S1474-7065(03)00106-2, 2003.

  [Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση του συστήματος υδατικών πόρων της Αθήνας]

  Παρουσιάζονται οι κύριες συνιστώσες ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων (ΣΥΑ), το οποίο αναπτύχθηκε για την υποστήριξη της διαχείρισης του συστήματος υδατικών πόρων της Αθήνας. Το ΣΥΑ περιλαμβάνει πληροφοριακά συστήματα για την επεξεργασία, διαχείριση και οπτικοποίηση των δεδομένων, καθώς και μοντέλα προσομοίωσης και βελτιστοποίησης του υδροσυστήματος. Τα μοντέλα, στα οποία εστιάζεται η παρούσα εργασία, οργανώνονται σε δύο κύριες συνιστώσες. Η πρώτη συνιστώσα είναι ένας στοχαστικός υδρολογικός προσομοιωτής που, βάσει ανάλυσης της ιστορικής υδρολογικής πληροφορίας, γεννά χρονοσειρές προσομοίωσης και πρόγνωσης των δεδομένων εισόδου του υδροσυστήματος. Η δεύτερη συνιστώσα επιτρέπει την αναλυτική μελέτη του υδροσυστήματος κάτω από εναλλακτικές πολιτικές διαχείρισης, υλοποιώντας τη μεθοδολογία παραμετροποίησης-προσομοίωσης-βελτιστοποίησης. Το μαθηματικό υπόβαθρο αυτής της νέας μεθοδολογίας πραγματοποιεί την κατανομή των υδατικών πόρων στις διαφορετικές συνιστώσες του συστήματος, διατηρώντας μικρό αριθμό μεταβλητών ελέγχου και μειώνοντας έτσι τον υπολογιστικό φόρτο, ακόμη και για σύνθετα υδροσυστήματα όπως το υπό μελέτη. Πολλαπλοί και ανταγωνιστικοί στόχοι και περιορισμοί με διαφορετικές προτεραιότητες μπορούν να οριστούν, οι οποίοι σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την αξιοπιστία και διακινδύνευση, το συνολικό μέσο λειτουργικό κόστος και τη συνολική ασφαλή απόληψη του συστήματος. Το ΣΥΑ βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής του και τα αποτελέσματά του, ορισμένα από τα οποία δίνονται περιληπτικά στο άρθρο, έχουν χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη του σχεδίου διαχείρισης του υδροσυστήματος.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/579/2/documents/2001PCEAthensDSS.pdf (604 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1016/S1474-7065(03)00106-2

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. de Kok, J.-L., and H. G. Wind, Design and application of decision-support systems for integrated water management: lessons to be learnt, Physics and Chemistry of the Earth, 28(14-15), 571-578, 2003.
  2. #Xu, C., Huang, Q., Zhao, M., and Tian, F., Economical operation of hydropower plant based on self-adaptive mutation evolutionary programming, Fifth World Congress on Intelligent Control and Automation, Vol. 6, 5646-5648, 2004.
  3. Parcharidis, I., E. Lagios, V. Sakkas, D. Raucoules, D. Feurer, S. Le Mouelic, C. King, C. Carnec, F. Novali, A. Ferretti, R. Capes, and G. Cooksley, Subsidence monitoring within the Athens Basin (Greece) using space radar interferometric techniques, Earth Planets Space, 58(5), 505-513, 2006.
  4. #Makropoulos, C., Decision support tools for water demand management, Water Demand Management, D. Butler and F.A. Memon (eds.), IWA Publishing, 331-353, 2006.
  5. #Othman, F., and M. Naseri, Decision support systems in water resources management, Proceedings of the 9th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference, 1772-1780, Nusa Dua, Bali, 2008.
  6. Kizito, F., H. Mutikanga, G. Ngirane-Katashaya, and R. Thunvik, Development of decision support tools for decentralised urban water supply management in Uganda: An Action Research approach, Computers, Environment and Urban Systems, 33(2), 122-137, 2009.
  7. #Comas, J., and M. Poch, Decision support systems for integrated water resources management under water scarcity, Water Scarcity in the Mediterranean: Perspectives Under Global Change, S. Sabater and D. Barcelo (eds.), The Handbook of Environmental Chemistry, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.
  8. Silva-Hidalgo, H., I. R. Martín-Domínguez, M. T. Alarcón-Herrera, and A. Granados-Olivas, Mathematical modelling for the integrated management of water resources in hydrological basins, Water Resources Management, 23 (4), 721-730, 2009.
  9. #Wang, B., and H. Cheng, Regional environmental risk management decision support system based on optimization model for Minhang District in Shanghai, Challenges in Environmental Science and Computer Engineering, 1, 14-17, 2010 International Conference on Challenges in Environmental Science and Computer Engineering, 2010.
  10. #Zhang, R., J. Wei, J. Lu, and G. Zhang, A Decision Support System for Ore Blending Cost Optimization Problem of Blast Furnaces, In: G. Phillips-Wren et al. (Eds.), Advances in Intelligent Decision Technologies, Smart Innovation, Systems and Technologies, 1(4), III, 143-152, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.
  11. #Καρύμπαλης, Ε., Το νερό της Αθήνας: οι επιπτώσεις στον Μόρνο και τον Εύηνο, Γεωγραφίες, 15, 75-93, 2010.
  12. Sechi, G. M., and A. Sulis, Drought mitigation using operative indicators in complex water systems, Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 35(3-5), 195-203, 2010.
  13. Zhang, R., J. Lu, and G. Zhang, A knowledge-based multi-role decision support system for ore blending cost optimization of blast furnaces, European Journal of Operational Research, 215(1), 194-203, doi: 10.1016/j.ejor.2011.05.037, 2011.
  14. Gallardo, M. M., P. Merino, L. Panizo, and A. Linares, A practical use of model checking for synthesis: generating a dam controller for flood management, Software: Practice and Experience, 41(11), 1329-1347, DOI: 10.1002/spe.1048, 2011.
  15. Zeng, Y., Y. Cai, P. Jia, and H. Jee, Development of a web-based decision support system for supporting integrated water resources management in Daegu City, South Korea, Expert Systems with Applications, 39(11), 10091-10102, 2012.
  16. Patil, A., and Z.-Q. Deng, Input data measurement-induced uncertainty in watershed modelling, Hydrological Sciences Journal, 57(1), 118–133, 2012.
  17. Zhang, X. Q., H. Gao, and X. Yu, A multiobjective decision framework for river basin management, Applied Mechanics and Materials, 238, 288-291, 2012.
  18. Ge, Y., X. Li, C. Huang, and Z. Nan, A decision support system for irrigation water allocation along the middle reaches of the Heihe River Basin, Northwest China, Environmental Modelling & Software, 47, 182-192, 2013.
  19. Adewumi, J. R., A. A. Ilemobade, and J. E. van Zyl, Application of a multi-criteria decision support tool in assessing the feasibility of implementing treated wastewater reuse, International Journal of Decision Support System Technology, 5(1), 1-23, 2013.
  20. Sahoo, S. N., and P. Sreeja, A review of decision support system applications in flood management, International Journal of Hydrology Science and Technology, 3, 206–220, 2013.
  21. #Aher, P. D., J. Adinarayana, S. D. Gorantiwar, and S. A. Sawant, Information system for integrated watershed management using remote sensing and GIS, Remote Sensing Applications in Environmental Research, 17-34, Society of Earth Scientists Series, 2014.
  22. Nouiri, I., Multi-objective tool to optimize the water resources management using genetic algorithm and the Pareto optimality concept, Water Resources Management, 28(10), 2885-2901, 2014.
  23. Heracleous, C., Z. Zinonos, and C. Panayiotou, Water supply optimization: An IPA approach, IFAC Proceedings Volumes: 12th IFAC/IEEE Workshop on Discrete Event Systems, 47(2), 265-270, doi:10.3182/20140514-3-FR-4046.00088, 2014.
  24. #Heidari A., and E. Bozorgzadeh, Decision Support System for water resources planning in Karun river basin, International Symposium on Dams in a Global Environmental Challenges, 35-45, Bali, Indonesia, 2014.
  25. Stefanovic, N., I. Radojevic, A. Ostojic, L. Comic, and M. Topuzovic, Composite web information system for management of water resources, Water Resources Management, 29(7), 2285-2301, doi:10.1007/s11269-015-0941-y, 2015.
  26. Nouiri, I., F. Chemak, D. Mansour, H. Bellali, J. Ghrab, J. Baaboub, and M. K. Chahed, Impacts of irrigation water management on consumption indicators and exposure to the vector of Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis (ZCL) in Sidi Bouzid, Tunisia, International Journal of Agricultural Policy and Research, 3(2), 93-103, doi:10.15739/IJAPR.031, 2015.
  27. Nouiri , I., M. Yitayew, J. Maßmann, and J. Tarhouni, Multi-objective optimization tool for integrated groundwater management, Water Resources Management, 29(14), 5353-5375, doi:10.1007/s11269-015-1122-8, 2015.
  28. Khairy, M. F. A., M. M. Tawfik, and M. Attaya, Tools for enhancing crop patterns in the summer season in middle delta of Egypt, 20th Annual Conference of Misr. Soc. of Ag. Eng., 367-386, Egypt, 2015.
  29. Wang, G., S. Mang, H. Cai, S. Liu, Z. Zhang, L. Wang, and J. L. Innes, Integrated watershed management: evolution, development and emerging trends, Journal of Forestry Research, 27(5), 967–994, doi:10.1007/s11676-016-0293-3, 2016.
  30. #Bouziotas, D., and M. Ertsen, Socio-hydrology from the bottom up: A template for agent-based modeling in irrigation systems, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2017-107, 2017.
  31. #Payano, R., J.A. Pascual-Aguilar, and I. de Bustamante, Criterios para la incorporación de la información sobre usos del suelo en un Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones sobre Patrimonio Hidráulico, Nuevas perspectivas de la Geomática aplicadas al estudio de los paisajes y el patrimonio hidráulico (Geomatics: New perspectives for the study of water landscapes and cultural heritage), J.A. Pascual-Aguilar, J. Sanz, and I. de Bustamante (eds.), Centro para el Conocimiento del Paisaje-Civilscape, 2017.
  32. Stamou, A. T., and P. Rutschmann, Pareto optimization of water resources using the nexus approach, Water Resources Management, 32(15), 5053-5065, doi:10.1007/s11269-018-2127-x, 2018.
  33. Kazak, J. K., J. Chruściński, and S. Szewrański, The development of a novel decision support system for the location of green infrastructure for stormwater management, Sustainability, 10(12), 4388; doi:10.3390/su10124388, 2018.
  34. Heidari, A., Application of multidisciplinary water resources planning tools for two of the largest rivers of Iran, Journal of Applied Water Engineering and Research, 6(2), 150-161, doi:10.1080/23249676.2016.1215271, 2018.
  35. Ghobadi M., and H. S. Kaboli, Developing a Web-based decision support system for reservoir flood management, Journal of Hydroinformatics, 22(3), 641-662, doi:10.2166/hydro.2020.185, 2020.
  36. Poursanidis, D., S. Kalogirou, E. Azzurro, V. Parravicini, M. Barich, and H. zu Dohna, Habitat suitability, niche unfilling and the potential spread of Pterois miles in the Mediterranean Sea, Marine Pollution Bulletin, 154, 111054, doi:10.1016/j.marpolbul.2020.111054, 2020.
  37. Stamou, A.-T., and P. Rutschmann, Optimization of water use based on the water-energy-food nexus concept: Application to the long-term development scenario of the Upper Blue Nile River, Water Utility Journal, 25, 1-13, 2020.
  38. Alamanos, A., A. Rolston, and G. Papaioannou, Development of a decision support system for sustainable environmental management and stakeholder engagement, Hydrology, 8(1), 40, doi:10.3390/hydrology8010040, 2021.
  39. Izady, A., A. Joodavi, M. Ansarian, M. Shafiei, M. Majidi, K. Davary, A. N. Ziaei, H. Ansari, M. R. Nikoo, A. Al-Maktoumi, M. Chen, and O. Abdalla, A scenario-based coupled SWAT-MODFLOW decision support system for advanced water resource management, Journal of Hydroinformatics, 24(1), 56-77, doi:10.2166/hydro.2021.081, 2022.
  40. Xu, H. A. Berres, Y. Liu, M. R. Allen-Dumas, and J. Sanyal, An overview of visualization and visual analytics applications in water resources management, Environmental Modelling & Software, 153, 105396, doi:10.1016/j.envsoft.2022.105396, 2022.
  41. Ma, Q., and P. Gourbesville, Integrated water resources management: A new strategy for DSS development and implementation, River, 1(2), 189-206, doi:10.1002/rvr2.17, 2022.
  42. Dehghanisanij, H., S. Emami, A. Nourjou, and V. Rezaverdinejad, Investigating the compatibility of an irrigation decision support system with water rights and allocation in a selected irrigation network, Irrigation and Drainage, doi:10.1002/ird.2934, 2024.

Book chapters and fully evaluated conference publications

 1. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, A. Christofides, G. Karavokiros, N. Kappos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Hydrometeorological network for flood monitoring and modeling, Proceedings of First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, Paphos, Cyprus, 8795, 10-1–10-10, doi:10.1117/12.2028621, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2013.

  [Υδρομετεωρολογικό δίκτυο για την παρακολούθηση και μοντελοποίηση πλημμυρών]

  Εξαιτίας της έντονα κατακερματισμένης γεωμορφολογίας της, η Ελλάδα περιλαμβάνει εκατοντάδες υδρολογικές λεκάνες μικρής και μεσαίας κλίμακας, στις οποίες το έδαφος συχνά είναι απότομο και το καθεστώς ροής εφήμαρο. Αυτές συνήθως πλήττονται από αστραπιαίες πλημμύρες, που περισασιακά προκαλούν σημαντικές ζημιές. Ωστόσο, η συντριπτική τους πλειονότητα δεν διαθέτει υδρομετρικές υποδομές που να παρέχουν συστηματικά υδρομετρικά δεδομένα σε λεπτές χρονικές κλίμακες. Αυτό έχει εμφανή επίπτωση στην ποιότητα και αξιοπιστία των μελετών πλημμυρών, που κατά κανόνα χρησιμοποιούν απλοποιητικές προσεγγίσεις για μη αξοπλισμένες λεκάνες που δεν λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότηταες με επαρκή λεπτομέρεια. Προκειμένου να παρέχουμε ένα συνεπές πλαίσιο για τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό και να εξασφαλίσουμε ρεαλιστικές προγνώσεις του πλημμυρικού κινδύνου – ένα βασικό ζήτημα της Οδηγίας-Πλαίσιο 2007/60/ΕΚ – είναι αναγκαίο να βελτιώσουμε τις μετρητικές υποδομές, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες τελε-ελέγχου και διαχείρισης δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, στο ερευνητικό έργο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ εγκαταστήσαμε πρόσφατα και έχουμε θέσεις σε λειτουργία, ένα τηλεμετρικό υδρομετεωρολογικό δίκτυο σε τέσσερις πιλοτικές λεκάνες, που περιλαμβάνει αυτόματους σταθμούς, το οποίο συνδέεται και υποστηρίζεται από σχετικές εφαρμογές λογισμικού. Οι υδρομετρικού σταθμοί μετρούν τη στάθμη, χρησιμοποιώντας υπερηχητικούς παλμούς 50-kHz ή πιεζομετρικούς αισθητήρες, ή τόσο τη στάθμη (πιεζομετρικά) όσο και την ταχύτητα, μέσω ακουστικού ραντάρ Doppler. Όλες οι μετρήσεις διορθώνονται με βάση τη θερμοκρασία. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί καταγράφουν τη θερμοκρασία αέρα, ίεση, σχετική υγρασία, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, και βροχόπτωση. Η μεταφορά των δεδομένων γίνεται μέσω GPRS ή μόντεμ κινητής τηλεφωνίας. Το μετρητικό δίκτυο υποστηρίζεται από μια διαδικτυακή εφαρμογή για την αποθήκευση, οπτικοποίηση και διαχείριση των γεωγραφικών και υδρομετεωρολογικών δεδομένων (ENHYDRIS), ένα εργαλείο λογισμικού για ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων (HYDROGNOMON), καθώς και ένα εξελιγμένο μοντέλο προσομοίωσης πλημμυρών (HYDROGEIOS). Οι καταγραφόμενες υδρομετεωρολογικές παρατηρήσεις είναι προσβάσιμες μέσω του Διαδικτύου, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής. Το σύστημα είναι επιχειρησιακό και η λειτουργικότητά του υλοποιήθηκε ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα, για χρήση του σε πληθώρα εφαρμογών στον χώρο της μέτρησης και διαχείρισης υδατικών πόρων, όπως η μελέτη περίπτωσης που επιδεικνύεται σε αυτή την εργασία.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1117/12.2028621

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Damte, F., B. G. Mariam, M. Teshome, T. K. Lohani, G. Dhiman, and M. Shabaz, Computing the sediment and ensuing its erosive activities using HEC-RAS to surmise the flooding in Kulfo River in Southern Ethiopia, World Journal of Engineering, 18(6), 948-955, doi:10.1108/WJE-01-2021-0002, 2021.
  2. Mahamat Nour, A., C. Vallet-Coulomb, J. Gonçalves, F. Sylvestre, and P. Deschamps, Rainfall-discharge relationship and water balance over the past 60 years within the Chari-Logone sub-basins, Lake Chad basin, Journal of Hydrology: Regional Studies, 35, 1008242021, doi:10.1016/j.ejrh.2021.100824, 2021.

 1. S. Kozanis, A. Christofides, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, openmeteo.org: a web service for the dissemination of free meteorological data, Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, edited by C.G. Helmis and P. Nastos, Athens, 203–208, doi:10.1007/978-3-642-29172-2_29, Springer, Athens, 2012.

  [openmeteo.org: μία διαδικτυακή υπηρεσία για την διάδοση ελεύθερων μετεωρολογικών δεδομένων]

  Ιδιώτες ή φορείς που διαχειρίζονται μετεωρολογικούς ή υδρολογικούς σταθμούς συνήθως συγκεντρώνουν τις μετρήσεις είτε σε προσωπικούς υπολογιστές, ή πρέπει να αναλάβουν το κόστος για τη λειτουργία εξειδικευμένου server. Εναλλακτικά, η βάση δεδομένων του openmeteo.org προσφέρει την επιλογή σε χρήστες και οργανισμούς να τη χρησιμοποιούν για να αποθηκεύουν τις χρονοσειρές τους, με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα θα είναι ελεύθερα (διαθέσιμα υπό την άδεια Open Database License ή την Creative Commons Attribution- ShareAlike License, ανάλογα με το είδος των δεδομένων). Κάθε χρήστης έχει δικαιώματα εγγραφής στα δεδομένα του, ενώ το κοινό έχει δικαιώματα ανάγνωσης σε όλα τα δεδομένα της βάσης. Το λογισμικό «Ενυδρίς» που υποστηρίζει τη λειτουργία του openmeteo.org είναι επίσης ελεύθερο, διαθέσιμο υπό τους όρους της άδειας GNU General Public License v.3, και προσφέρει χρήσιμες λειτουργίες όπως κατασκευή χαρτών και γραφημάτων από χρονοσειρές, επιγραμμική παρουσίαση δεδομένων, κ.α. Ο σκοπός του openmeteo.org δεν είναι μόνο να επιτρέψει στους χρήστες να διαχειρίζονται εύκολα τα δεδομένα τους, αλλά επιπλέον να δημιουργηθεί μία κοινότητα χρηστών όπου ενθαρρύνεται η ελεύθερη ανταλλαγή δεδομένων και το «ανοικτό» πνεύμα.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-29172-2_29

 1. G.-F. Sargentis, K. Hadjibiros, and A. Christofides, Plastiras lake: the impact of water level on the aesthetic value of landscape, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST), Rhodes, B, 817–824, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.

  [Λίμνη Πλαστήρα: η επίπτωση της στάθμης του νερού στην αισθητική αξία του τοπίου]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1005/1/documents/srcosmos.pdf (1136 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Stamou, A. I., K. Hadjibiros, A. Andreadakis and A. Katsiri, Establishing minimum water level for Plastiras reservoir (Greece) combining water quality modelling with landscape aesthetics, Environmental Modeling and Assessment, 12(3), 157-170, 2007.
  2. #Sargentis G. F., V. Symeonidis, and N. Symeonidis, Rules and methods for the development of a prototype landscape (Almyro) in north Evia by the creation of a thematic park, Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2011), Rhodes, Greece, 2011.

 1. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis, and G.-F. Sargentis, Multi-criteria reservoir water management, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST), Rhodes, A, 535–543, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.

  [Πολυκριτηριακή ανάλυση στη διαχείριση των νερών ταμιευτήρα]

  Το φράγμα Πλαστήρα κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950, κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας ωστόσο και μέρος των αρδευτικών αναγκών της Θεσσαλικής πεδιάδας. Αργότερα, η περιοχή επιλέχθηκε ως ζώνη περιβαλλοντικής προστασίας λόγω της οικολογικής της αξίας και της αξίας του τοπίου, ενώ τουριστικές δραστηριότητες αναπτύχθηκαν γύρω από τον ταμιευτήρα. Για πολλά έτη, η άρδευση των γεωργικών περιοχών, η υδροηλεκτρική παραγωγή, η παροχή πόσιμου νερού, ο τουρισμός, η ποιότητα του νερού της λίμνης και η προστασία του τοπίου έχουν, ολοφάνερα, υπάρξει αντικρουόμενοι στόχοι. Η καλή διαχείριση θα απαιτούσε μια πολυκριτηριακή διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν ότι η ακανόνιστη εκροή νερού είχε ως συνέπεια μια έντονη διακύμανση της στάθμης του ταμιευτήρα. Η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να βελτιωθεί με μια ορθολογική διαχείριση των απολήψεων. Κατά τα φαινόμενα, η υψηλότερη απόληψη νερού συνεπάγεται, ταυτόχρονα, μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας και άρδευση μεγαλύτερων εκτάσεων γεωργικής γης. Ωστόσο, η ενεργειακή και αρδευτική ζήτηση είναι μερικών ανταγωνιστικές μεταξύ τους, εξαιτίας της διαφορετικής χρονικής κατανομής των εκροών. Από την άλλη πλευρά, η υψηλή απόληψη συνεπάγεται χαμηλότερη στάθμη νερού στον ταμιευτήρα, μειώνοντας έτσι την ομορφιά του τοπίου και υποβαθμίζοντας την τροφική κατάσταση της λίμνης. Αυτή η υποβάθμιση επηρεάζει το τουριστικό δυναμικό καθώς και την ποιότητα του πόσιμου νερού που τροφοδοτείται από τον ταμιευτήρα. Μια πολυκριτηριακή προσέγγιση χρησιμοποιεί διαφορετικά σενάρια για την ελάχιστη επιτρεπτή στάθμη του ταμιευτήρα, εφόσον εφαρμοστεί μια σταθερή ετήσια απόληψη. Η έννοια της ελάχιστης στάθμης είναι ένα απλό και λειτουργικό εργαλείο, δεδομένου ότι είναι εύκολα αντιληπτό από τον κόσμο, που εύκολα πιστοποιείται και εντάσσεται σε νομοθετικές ρυθμίσεις. Η ετήσια ποσότητα του νερού που θα μπορούσε να είναι διαθέσιμη είναι συνάρτηση της ελάχιστης επιτρεπόμενης στάθμης. Η ποιότητα του νερού εξαρτάται από την τροφική κατάσταση της λίμνης, κυρίως από τη συγκέντρωση της χλωροφύλλης-α, η οποία καθορίζει το καθεστώς ευτροφισμού. Αυτή εκτιμάται μέσω μοντέλων προσομοίωσης της ποιότητας του νερού, λαμβάνοντας υπόψη ρυπαντικά φορτία όπως νιτρικά και φωσφορικά. Η αποτίμηση του τοπίου εξαρτάται σημαντικά από τη στάθμη του νερού στη λίμνη, καθώς σε χαμηλές στάθμες αποκαλύπτεται μια νεκρή ζώνη μεταξύ της επιφάνειας του νερού και της γύρω βλάστησης. Όταν η νεκρή ζώνη είναι έντονη, μοιάζει χωρίς ζωή, ενώ η λίμνη φαντάζει σχεδόν άδεια. Η ποσοτικοποίηση της οπτικής αυτής επίπτωσης δεν είναι εύκολη, είναι ωστόσο δυνατός ο καθορισμός μιας αντιστοιχίας μεταξύ της αισθητικής αποτίμησης του τοπίου και της ελάχιστης επιτρεπόμενης στάθμης του ταμιευτήρα. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα υδρολογικής ανάλυσης, μοντέλων ποιότητας νερού και αποτίμησης του τοπίου, φαίνεται δυνατή η κατασκευή ενός πολυκριτηριακού πίνακα, στον οποίο περιγράφονται τα διαφορετικά κριτήρια ως προς τις εναλλακτικές επιλογές, καθώς και της γραφικής παράστασης τριών σχετικών αριθμητικών δεικτών σε σχέση με την ελάχιστη επιτρεπόμενη στάθμη. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία της απόφασης πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η σύγκριση ή η συνένωση των δεικτών που αντιστοιχούν στα διαφορετικά κριτήρια της εν λόγω ανάλυσης εμπεριέχει έναν βαθμό αυθαιρεσίας. Ακόμη πιο αντικειμενικές αποφάσεις θα ήταν δυνατές εφόσον τα διαφορετικά οφέλη και κόστη μπορούσαν να αποτιμηθούν με βάση μια κοινή μονάδα μέτρησης. Επιπλέον, η διαχείριση θα είναι ευαίσθητη έναντι διαφορετικών κοινωνικών πιέσεων.

  Σχετικές εργασίες:

  • [9] Μεταγενέστερη και πληρέστερη έκδοση.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/682/1/documents/2005CestRhodesPlastiras.pdf (141 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Stamou, A.I., K. Hadjibiros, A. Andreadakis and A. Katsiri, Establishing minimum water level for Plastiras reservoir (Greece) combining water quality modelling with landscape aesthetics, Environmental Modeling and Assessment, 12(3), 157-170, 2007.
  2. #Sargentis G. F., V. Symeonidis, and N. Symeonidis, Rules and methods for the development of a prototype landscape (Almyro) in north Evia by the creation of a thematic park, Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2011), Rhodes, Greece, 2011.

 1. N. Mamassis, A. Christofides, and D. Koutsoyiannis, Hydrometeorological data acquisition, management and analysis for the Athens water supply system, BALWOIS Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Ochrid, FYROM, doi:10.13140/RG.2.1.1845.5284, Ministry of Environment and Physical Planning FYROM, Skopie, 2004.

  [Λήψη, διαχείριση και ανάλυση υδρομετεωρολογικών δεδομένων για τη διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας]

  Στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων, εγκαταστάθηκε ένα τηλεμετρικό υδρομετεωρολογικό δίκτυο για το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας, το οποίο εκτείνεται σε μια περιοχή 5000 km2. Στο άρθρο περιγράφεται το τηλεμετρικό δίκτυο καθώς και η διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων. Η πληροφορία που συλλέγεται περιλαμβάνει μετεωρολογικά δεδομένα, στάθμες ταμιευτήρων και στάθμες και παροχές ποταμών. Η λήψη των δεδομένων γίνεται περιοδικά, μέσω ενός υπολογιστικού κέντρου και όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων για άμεση χρήση από άλλα υποσυστήματα του συστήματος υποστήριξης αποφάσεων. Στη βάση αποθηκεύονται επίσης δεδομένα από συμβατικά όργανα για σύγκριση και έλεγχο. Για τη διαχείριση και ανάλυση των διάφορων τύπων πρωτογενών δεδομένων χρησιμοποιείται μια εφαρμογή λογισμικού (Υδρογνώμων), η οποία παράγει ένα μεγάλο αριθμό παράγωγων χρονοσειρών. Η όλη διαδικασία έχει τυποποιηθεί για εύκολη εφαρμογή σε παρόμοια δίκτυα.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1845.5284

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Grammatokogiannis, A., N. Mamassis, E. Baltas and M. Mimikou, A meteorological telemetric network for monitoring of the Athens wider Area, Proc. 9th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 2005.
  2. Meyer, M.L., and G.M. Huey, Telemetric system for hydrology and water quality monitoring in watersheds of northern New Mexico, USA, Environmental Monitoring and Assessment, 116(1-3), 9-19, 2006.

 1. K. Hadjibiros, D. Koutsoyiannis, A. Katsiri, A. Stamou, A. Andreadakis, G.-F. Sargentis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and A. Valassopoulos, Management of water quality of the Plastiras reservoir, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Ceske Budejovice, Czech Republic, doi:10.13140/RG.2.1.4872.4723, 2002.

  [Διαχείριση της ποιότητας νερού του ταμιευτήρα Πλαστήρα]

  Συζητώνται τα προβλήματα που σχετίζονται με τον καθορισμό της "ασφαλούς" ελάχιστης στάθμης ενός ταμιευτήρα, ο οποίος εξυπηρετεί πολλαπλούς και ανταγωνιστικούς σκοπούς (παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευση, άρδευση και αναψυχή). Μια πλήρης προσέγγιση του προβλήματος λαμβάνει υπόψη της τρία διαφορετικά κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο είναι η ποσότητα νερού. Αναλύονται τα διαθέσιμα, μακρού μήκους, δείγματα απορροής ώστε να προσδιοριστούν αειφορικά σενάρια στάθμης για τα αντίστοιχα επίπεδα ζήτησης που πρέπει να ικανοποιηθούν. Το δεύτερο κριτήριο είναι η οικολογία και το τοπίο, όπου διερευνάται κατά ποιον τρόπο οι διακυμάνσεις της στάθμης του ταμιευτήρα επιδρούν στην παρόχθια βλάστηση της λίμνης. Συζητώνται οι επιπτώσεις έναντι των αισθητικών, τουριστικών και οικονομικών χρήσεων. Το τρίτο κριτήριο είναι η ποιότητα του νερού, όπου εξετάζεται κατά ποιον τρόπο οι διακυμάνσεις των αποθεμάτων επηρεάζουν τη χημική και βιολογική κατάσταση της λίμνης. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε ένα μονοδιάστατο μοντέλο ευτροφισμού. Με σύνθεση των παραπάνω, καθορίζεται η ελάχιστη στάθμη του ταμιευτήρα, εφαρμόζοντας πολυκριτηριακή ανάλυση.

  Σημείωση:

  Περίληψη της εργασίας αναδημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης "Ερημοποίηση - Επιστημονικές εργασίες Ελλήνων συγγραφέων", επιμέλεια Ο. Βαρελίδης, Ν. Γιάσογλου και Σ. Λιβέρης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα 2004.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/546/1/documents/2002TsehiaPlastiras.pdf (241 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4872.4723

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Spanoudaki, K., and A. Stamou, The prospects of developing integrated ecological models for the needs of the WFD 2000/60, Proceedings of the International Conference for the Restoration and Protection of the Environment V, Mykonos, 2004.
  2. #Stamou, A. I., K. Nanou-Giannarou, and K. Spanoudaki, Best modeling practices in the application of the Directive 2000/60 in Greece, Proc. 3rd IASME/WSEAS Int. Conf. on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development, 388-397, 2007.
  3. Stamou, A.I., K. Hadjibiros, A. Andreadakis, and A. Katsiri, Establishing minimum water level for Plastiras reservoir (Greece) combining water quality modelling with landscape aesthetics, Environmental Modeling and Assessment, 12(3), 157-170, 2007.

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Α. Χριστοφίδης, Εμπειρίες από τη λειτουργία του αυτόματου τηλεμετρικού μετεωρολογικού σταθμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πρακτικά του 8ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, επιμέλεια Γ. Χριστοδούλου, Α. Στάμου, και Α. Νάνου, Αθήνα, 301–308, doi:10.13140/RG.2.1.4577.5603, Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση, 2000.

  Στο χώρο της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου εγκαταστάθηκε ένας πιλοτικός αυτόματος τηλεμετρικός μετεωρολογικός σταθμός, η λειτουργία του οποίου συμπλήρωσε ήδη την εξαετία. Στο σταθμό αυτό δοκιμάστηκαν ως τώρα διάφοροι τύποι αισθητήρων, αλλά και τεχνικών μέτρησης, καταχώρησης και μεταγωγής δεδομένων και ενεργειακής τροφοδοσίας. Σημαντικό βάρος δόθηκε στην άμεση διαθεσιμότητα και εύκολη πρόσβαση των δεδομένων, επίκαιρων και ιστορικών, σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι δυνατότητες του Διαδικτύου και αναπτύχθηκαν εφαρμογές πρόσβασης μέσω του Παγκόσμιου Ιστού.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4577.5603

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Grammatokogiannis, A., N. Mamassis, E. Baltas and M. Mimikou, A meteorological telemetric network for monitoring of the Athens wider Area, Proc. 9th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 2005.

Conference publications and presentations with evaluation of abstract

 1. D. Koutsoyiannis, C. Onof, Z. W. Kundzewicz, and A. Christofides, A stochastic approach to causality (Invited talk), AGU 2022 Fall Meeting, doi:10.13140/RG.2.2.25180.87681, American Geophysical Union, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2262/1/documents/ChrisOnof-AGU2022-Slides.pdf (745 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: https://agu.confex.com/agu/fm22/meetingapp.cgi/Paper/1081471

 1. A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, D. Koutsoyiannis, K. Mazi, A. D. Koussis, S. Lykoudis, E. Demetriou, N. Malamos, A. Christofides, and D. Kalogeras, Open Hydrosystem Information Network: Greece’s new research infrastructure for water, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-4164, doi:10.5194/egusphere-egu2020-4164, 2020.

  [Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων: Η νέα ερευνητική υποδομή της Ελλάδας για τα νερά]

  Το Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (Open Hydrosystem Information Network, OpenHi.net) είναι μια πληροφοριακή υποδομή αιχμής για τη συλλογή, διαχρείριση και ελεύθερη διάχυση της υδρολογικής και περιβαλλοντικής πληροφορίας που σχετίζεται με τους επιφανειακούς υδατικούς πόρους της χώρας. Ξεκίνησε πριν δύο χρόνια, ως τμήμα την εθνικής ερευνητικής υποδομής Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων (Hellenic Integrated Marine Inland water Observing, Forecasting and offshore Technology System, HIMIOFoTS), που επίσης περιλαμβάνει μια συνιστώσα σχετική με τη θάλασσα (https://www.himiofots.gr/). Το σύστημα OpenHi.net δέχεται και επεξεργάζεται δεδομένα πραγματικού χρόνου από αυτόματους τηλεμετρικούς σταθμούς που συνδέονται σε ένα κοινό διαδικτυακό περιβάλλον (https://openhi.net/). Συγκεκριμένα, για καθε θέση παρακολούθησης υποδέχεται μετρήσεις στάθμης, πρωτογενείς και αυτόματα προ-επεξεργασμένες. Επιπλέον, σε ορισμένες ειδικά επιλεγμένες θέσεις παρέχονται και χρονοσειρές που ςσχετίζονται με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού (pH, θερμοκρασία νερού, αλατότητα, διαλυμένο οξυγόνο, ηλεκτρική αγωγιμότητα). Η διαδικτυακή πλατφόρμα προσφέρει επίσης αυτόματα επεξεργασμένη πληροφορία στη μορφή δεδομένων παροχής, στατιστικών χαρακτηριστικών και γραφημάτων, προειδοποιήσεων για ακραία γεγονότα, καιθώς και γεωγραφικά δεδομένα που σχετίζονται με τα επιφανειακά υδάτινα σώματα. Στην παρούσα φάση, το δίκτυο περιλαμβάνει περίπου 20 σταθμούς. Ωστόσο, ο αριθμός τους αυξάνει συνεχώς, χάρη στην πολιτική ανοιχτής πρόσβασης του συστήματος (η πλατφόρμα είναι πλήρως προσπελάσιμη σε τρίτους που αναρτούν τα δεδομένα τους). Μακροπρόθεσμα, οραματιζόμαστε την ανάπτυξη μιας υδρομετρικής υποδομής εθνικής κλίμακας, που θα καλύπτει όλα τα σημαντικά ποτάμια, λίμνες και ταμιευτήρες της χώρας.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-4164.html

 1. N. Malamos, A. Tegos, I. L. Tsirogiannis, A. Christofides, and D. Koutsoyiannis, Implementation of a regional parametric model for potential evapotranspiration assessment, IrriMed 2015 – Modern technologies, strategies and tools for sustainable irrigation management and governance in Mediterranean agriculture, Bari, doi:10.13140/RG.2.1.3992.0725, 2015.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1576/1/documents/2015Bari_Implementation_of_a_regional_parametric.pdf (2372 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3992.0725

 1. A. Koukouvinos, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, A. Tegos, E. Rozos, S.M. Papalexiou, P. Dimitriadis, Y. Markonis, P. Kossieris, H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, A. Christofides, G. Karavokiros, A. Siskos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Integrated water and renewable energy management: the Acheloos-Peneios region case study, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-4912, doi:10.13140/RG.2.2.17726.69440, European Geosciences Union, 2015.

  [Ολοκληρωμένη διαχείριση νερού και ανανεώσιμης ενέργειας: η μελέτη περίπτωσης της περιοχής Αχελώου-Πηνειού]

  Στο πλαίσιο του έργου «Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη» (CRESSENDO), αναπτύξαμε ένα πρωτότυπο πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης για τον βέλτιστο σχεδιασμό και διαχείριση μεγάλης κλίμακας υβριδικών συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας, όπου η υδροηλεκτρική ενέργεια έχει τον κυρίαρχο ρόλο. Η μεθοδολογία κια τα σχετικά υπολογιστκά εργαλεία ελέγχονται σε δύο μεγάλες γειτονικές λεκάνες της Ελλάδας (Αχελώος, Πηνειός) που εκετίνονται σε 15 500 km2 (12% της Ελληνικής επικράτειας). Ο ποταμός Αχελώος χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή απορροή και φιλοξενεί το ~40% της εγκατεστημένης υδροηλεκτρικής ισχύος της Ελλάδας. Από την άλλη πλευρά, η πεδιάδα της Θεσσαλίας που αποστραγγίζεται στον Πηνειό – μια αγροτική περιοχή κλειδί για την εθνική οικονομία – υποφέρει συχνά από ανεπάρκεια νερού και συστηματική περιβαλλοντική υποβάθμιση. Οι δύο λεκάνες συνδέονται μέσω έργων εκτροπής, υφιστάμενων και δομολογημένων, διαμορφώνοντας έτσι ένα μοναδικό υδροσύστημα μεγάλης κλίμακας, το μέλλον του οποίου υπήρξε αντικείμενο έντονης διαμάχης. Η περιοχή μελέτης αντιμετωπίζεται ως ένα υποθετικά κλειστό, ενεργειακά αυτόνομο σύστημα, ώστε να αξιολογηθούν οι προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης των υδατικών και ενεργειακών πόρων του. Στο πλαίσιο αυτό αναζητείται μια αποτελεσματική διαμόρφωση των αναγκαίων υδραυλικών έργων και έργων ανανεώσιμης ενέργειας, μέσω ολοκληρωμένης μοντελοποίησης του υδατικού και ενεργειακού ισοζυγίου της περιοχής. Εξετάζουμε διάφορα σενάρια ενεργειακής ζήτησης για οικιακή, βιομηχανική και γεωργική χρήση, υποθέτοντας ότι μέρος της ζήτησης καλύπτεται από αιολική και ηλιακή ενέργεια, ενώ η περίσσεια ή το έλλειμμα ενέργειας ρυθμίζεται μέσω των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, που είναι εξοπλισμένα και με διατάξειας αντλησιοταμίευσης. Ο γενικός στόχος είναι να εξετάσουμε κάτω από ποιες συνθήκες είναι τεχνικά και οικονομικά βιώσιμο ένα πλήρως ανανεώσιμο σύστημα ενέργειας σε μια τόσο μεγάλη κλίμακα.

  Πλήρες κείμενο:

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.17726.69440

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Stamou, A. T., and P. Rutschmann, Pareto optimization of water resources using the nexus approach, Water Resources Management, 32, 5053-5065, doi:10.1007/s11269-018-2127-x, 2018.
  2. Stamou, A.-T., and P. Rutschmann, Optimization of water use based on the water-energy-food nexus concept: Application to the long-term development scenario of the Upper Blue Nile River, Water Utility Journal, 25, 1-13, 2020.

 1. A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, P. Kossieris, G. Karavokiros, A. Christofides, A. Siskos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Computational issues in complex water-energy optimization problems: Time scales, parameterizations, objectives and algorithms, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-5121, doi:10.13140/RG.2.2.11015.80802, European Geosciences Union, 2015.

  [Υπολογιστικά ζητήματα σε σύνθετα προβλήματα βελτιστοποίησης νερού-ενέργειας: Χρονικές κλίμακες, παραμετροποιήσεις, στόχοι και αλγόριθμοι]

  Η μοντελοποίηση των υβριδικών συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας (ΥΣΑΕ) μεγάλης κλίμακας αποτελεί αντικείμενο-πρόκληση, στο οποίο υπάρχουν πολλά ανοιχτά υπολογιστικά ζητήματα. Τα ΥΣΑΕ περιέχουν τυπικές συνιστώσες υδροσυστημάτων (ταμιευτήρες, γεωτρήσεις, δίκτυα μεταφοράς, υδροηλεκτρικοί σταθμοί, αντλιοστάσια, κόμβοι ζήτησης νερού, κτλ.), που συνδέονται δυναμικά με άλλες ΑΠΕ (π.χ. ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά πάρκα), και κόμβους ενεργειακής ζήτησης. Σε τέτοια συστήματα, πέρα από τις ευρέως γνωστές αδυναμίες της μοντελοποίησης των υδατικών πόρων (μη γραμμική δυναμική, άγνωστες μελλοντικές εισροές, μεγάλο πλήθος μεταβλητών και περιορισμών, αντικρουόμενα κριτήρια, κτλ.), εμφανίζονται επιπλέον πολυπλοκότητες και αβεβαιότητες, λόγω της εισαγωγής των ενεργειακών συνιστωσών και των σχετικών ροών ενέργειας. Μια πολύ σημαντική δυσκολία είναι η ανάγκη σύζευξης δύο διαφορετικών χρονικών κλιμάκων, καθώς στη μοντελοποίηση των υδροσυστημάτων συνήθως υιοθετούνται μηνιαία χρονικά βήματα, ενώ για την πιστή αναπαράσταση του ενεργειακού ισοζυγίου (παραγωγή ενέργειας σε σχέση με τη ζήτηση), απαιτείται μια πολύ πιο λεπτομερής διακριτότητα (π.χ. ωριαία). Ένα ακόμη μειονέκτημα είναι η αύξηση των μεταβλητών ελέγχου, περιορισμών και στόχων, λόγω της ταυτόχρονης μοντελοποίησης δύο παράλληλων ροών (νερό και ενέργεια), και των αλληλεπιδράσεών τους. Τέλος, αφού οι υδρομετεωρολογικές διεργασίες εισόδου του συνδυασμένου συστήματος είναι εγγενώς αβέβαιες, είναι συχνά αναγκαία η χρήση συνθετικών χρονοσειρών εισόδου μεγάλου μήκους, ώστε η αξιολόγηση της επίδοσης του συστήματος να γίνεται σε όρους αξιοπιστίας και ρίσκου, με ικανοποιητική ακρίβεια. Για να αντιμετωπίσουμε τα παραπάνω ζητήματα, προτείνουμε ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό πλαίσιο μοντελοποίησης, με κύριους στόχους: (α) την ουσιαστική μείωση των μεταβλητών ελέχγου, μέσω φειδωλών πλην όμως συνεπών παραμετροποιήσεων, (β) τη δραστική μείωση του υπολογιστικού φόρτου της προσομοίωσης, με γραμμικοποίηση του προβλήματος συνδυασμένης κατανομής νερού και ενέργειας σε κάθε χρονικό βήμα, και επίλυση κάθε υποπροβλήματος με εξαιρετικά γρήγορους αλγορίθμους γραμμικού προγραμματισμού, και (γ) τη σημαντική μείωση του απαιτούμενου αριθμού των αποτιμήσεων της συνάρτησης για τον εντοπισμό της ολικά βέλτιστης διαχειριστιής πολιτικής, με χρήση ενός καινοτόμου αλγορίθμου ολικής βελτιστοποίησης που χρησιμοποιεί συναρτήσεις παρεμβολής.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.11015.80802

 1. S. Kozanis, A. Christofides, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, G. Karavokiros, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and D. Nikolopoulos, Using open source software for the supervision and management of the water resources system of Athens, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 7158, doi:10.13140/RG.2.2.28468.04482, European Geosciences Union, 2012.

  [Χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα για την εποπτεία και διαχείριση του συστήματος υδατικών πόρων της Αθήνας]

  Η υδροδότηση της Αθήνας υλοποιείται μέσω ενός πολύπλοκου συστήματος υδατικών πόρων, που εκτείνεται σε μια περιοχή γύρω στα 4 000 km2 και περιλαμβάνει επιφανειακούς και υπόγειους υδατικούς πόρους. Ενσωματώνει τέσσερις ταμιευτήρες, 350 km κύριων υδραγωγείων, 15 αντλητικά συγκροτήματα, περισσότερες από 100 γεωτρήσεις, και 5 μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Το σύστημα λειτουργεί υπό την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ). Εδώ και πάνω από δέκα χρόνια έχουμε αναπτύξει τεχνολογικά εργαλεία πληροφορικής, όπως ΣΓΠ, βάσεις δεδομένων και συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, για την υποβοήθηση της διαχείρισης του συστήματος. Μεταξύ των εφαρμογών λογισμικού, η Ενυδρίς, μια διαδικτυακή εφαρμογή οπτικοποίησης και διαχείρισης γεωγραφικών και υδρομετεωρολογικών δεδομένων, και ο Υδρογνώμων, ένα εργαλείο ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων, είναι τώρα ελεύθερα λογισμικά. Η Ενυδρίς είναι εξ ολοκλήρου βασισμένη σε τεχνολογίες ελεύθερου λογισμικού, όπως Python, Django, PostgreSQL, και JQuery. Κατασκευάσαμε ακόμη το δικτυακό τόπο http://openmeteo.org/, που φιλοξενεί τα προϊόντα ελεύθερου λογισμικού καθώς και ένα ελεύθερο σύστημα βάσης δεδομένων που είναι αφιερωμένο στη διάχυση των ελεύθερων δεδομένων. Ειδικότερα, η Ενυδρίς χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των υδρομετεωρολογικών σταθμών και των μεγάλων υδραυλικών κατασκευών (υδραγωγεία, ταμιευτήρες, γεωτρήσεις, κτλ.), καθώς και την ανάκτηση χρονοσειρών, γραφημάτων, κτλ. Για τις εξειδικευμένες ανάγκες της ΕΥΔΑΠ, εισάγαμε επιπρόσθετη λειτουργικότητα σε ΣΓΠ, για την απεικόνιση και έλεγχο του δικτύου ύδρευσης. Αυτή η λειτουργικότητα υλοποιήθηκε επίσης ως ελεύθερο λογισμικό και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε παρόμοια έργα. Εκτός από τον Υδρογνώμονα και την Ενυδρίδα, αναπτύξαμε ένα πλήθος προχωρημένων εφαρμογών μοντελοποίησης, που είναι επίσης εργαλεία γενικού σκοπού, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί επί αρκετό καιρό για την υποστήριξη των αποφάσεων που αφορούν στο υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας. Πρόκειται για τον Υδρονομέα, που βελτιστοποιεί τη λειτουργία σύνθετων συστημάτων υδατικών πόρων, βασιζόμενος σε ένα πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης, την Κασταλία, που υλοποιεί τη γέννηση συνθετικών χρονοσειρών, και την Υδρόγειο, που πραγματοποιεί συνδυαστική υδρολογική και υδρογεωλογική προσομοίωση, με έμφαση στις τροποποιημένες λεκάνες απορροής. Τα παραπάνω εργαλεία είναι προς το παρόν διαθέσιμα ως εκτελέσιμα αρχεία που είναι ελεύθερα για ανάκτηση μέσω τη ιστοσελίδας της Ιτιάς (http://itia.ntua.gr/). Τώρα, εργαζόμαστε στην κατεύθυνση της ελεύθερης διάθεσης του πηγαίου του κώδικα, αφού επιλυθούν ορισμένα ζητήματα αδειοδότησης.

  Πλήρες κείμενο:

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28468.04482

 1. Α. Χριστοφίδης, Σ. Κοζάνης, Γ. Καραβοκυρός, και Α. Κουκουβίνος, Ενυδρίς, Φιλότης & openmeteo.org: Ελεύθερο λογισμικό περιβαλλοντικής διαχείρισης, Συνέδριο ΕΛ/ΛΑΚ 2011, Αθήνα, http://conferences.ellak.gr/2011/, 2011.

  Παρουσιάζονται δύο εφαρμογές ελεύθερου λογισμικού περιβαλλοντικής διαχείρισης που αναπτύχθηκαν στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η εφαρμογή “Ενυδρίς” είναι ένα πληροφοριακό σύστημα – λογισμικό server για τη διαχείριση, αποθήκευση και ανάκτηση υδρομετεωρολογικών δεδομένων προσβάσιμων από το διαδίκτυο. Μεταξύ άλλων υποστηρίζει την επιχειρησιακή λειτουργία της κρατικής βάσης υδρομετεωρολογικών δεδομένων “Υδροσκόπιο” και χρησιμοποιείται και από άλλους φορείς στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον διατίθεται και σαν υπηρεσία ελεύθερου περιεχομένου με την επωνυμία openmeteo.org, όπου το κοινό μπορεί να προσθέτει ή να ανακτά δεδομένα. Το πληροφοριακό σύστημα για την Ελληνική Φύση “Φιλότης” περιέχει τους βιότοπους, τα τοπία και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της χώρας.

  Η ανάπτυξη των εφαρμογών έγινε κατά κύριο λόγο με Python και Django. Τέλος οι εφαρμογές παρέχουν γεωγραφικά δεδομένα με τη χρήση ελεύθερων εργαλείων GIS και με την μορφή Web-GIS.

  Το video με τις ομιλίες βρίσκεται εδώ: http://www.vimeo.com/25340067

  Σχετικές εργασίες:

  • [28] Πόστερ με παρουσίαση της Ενυδρίδας
  • [37] ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής, Μετεωρολογικής και Γεωγραφικής Πληροφορίας, παρουσίαση της 3ης φάσης
  • [38] Παρουσίαση πρώτης φάσης του Υδροσκοπίου από το 1995

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1145/1/documents/2011_FLOSS_Enhydris_presentation.pdf (3847 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://conferences.ellak.gr/2011/

 1. D. Tsaknias, D. Bouziotas, A. Christofides, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Statistical comparison of observed temperature and rainfall extremes with climate model outputs, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-3454, doi:10.13140/RG.2.2.15321.52322, European Geosciences Union, 2011.

  [Στατιστική σύγκριση μέγιστων παρατηρημένων θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων με εξαγόμενα κλιματικών μοντέλων]

  Οι έξοδοι των κλιματικών μοντέλων έχουν εκτενώς χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε θέματα κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής, με ειδική έμφαση στα ακραία γεγονότα. Επιπλέον, υπάρχει μια γενική πεποίθηση ότι τα ακραία γεγονότα θα είναι πιο συχνά στο μέλλον. Προκειμένου να αξιολογήσουμε κατά πόσο τα κλιματικά μοντέλα παρέχουν μια αληθοφανή βάση για την πρόγνωση των ακραίων, εξετάζουμε την ικανότητά τους στην αναπαραγωγή των ετήσιων μέγιστων τιμών της ημερήσιας θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης. Τα αποτελέσματα των κλιματικών μοντέλων συγκρίνονται με τα παρατηρημένα δεδομένα από σταθμούς της Μεσογείου. Επιπρόσθετα, σε όλες τις περιπτώσεις προσαρμόζουμε κατανομές πιθανοτήτων που περιγράφουν τα ακραία γεγονότα και συγκρίνουμε τα αποτελέσματά τους.

  Σημείωση:

  Σχετικές αναφορές και συζητήσεις σε ιστολόγια: De staat van het klimaat, Climate Science: Roger Pielke Sr..

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.15321.52322

 1. A. Christofides, and D. Koutsoyiannis, Causality in climate and hydrology, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-7440, doi:10.13140/RG.2.2.33776.46082, European Geosciences Union, 2011.

  [Η αιτιότητα στο κλίμα και την υδρολογία]

  Συχνά βλέπουμε δηλώσεις του τύπου «90% της κλιματικής αλλαγής οφείλεται στο Χ» και διαφωνίες για το αν η κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα, ή ο ήλιος, ή κάτι άλλο. Όμως, στα χαοτικά συστήματα, μπορεί αυτές οι δηλώσεις να μην έχουν νόημα, γιατί αν το «αποτέλεσμα» συμβαίνει αρκετά αργότερα από την υποτιθέμενη «αιτία», η σχέση μεταξύ των δύο τελικά χάνεται λόγω της ευαισθησίας του «αποτελέσματος» στις αρχικές συνθήκες. Μάλιστα, ενώ η φράση «το Α είναι αίτιο του Β» αρχικά φαίνεται σαφής, μια πιο προσεκτική εξέταση του τι σημαίνει αποκαλύπτει προβλήματα που έχουν ταλαιπωρήσει τους φιλοσόφους επί αιώνες. Επισκοπούμε την έννοια της αιτιότητας στο πλαίσιο της υδροκλιματολογίας, καθώς και την πιθανή επαναπροσέγγισή της με πιθανοτικούς όρους.

  Σημείωση:

  Σχετικές συζητήσεις σε ιστολόγια: Climate Science: Roger Pielke Sr., Bishop Hill, PlazaMoyua.org, Climate Etc.: Judith Curry.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1130/1/documents/causality_4.pdf (136 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33776.46082

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Ward, J. D., A. D. Werner, W. P. Nel, and S. Beecham, The influence of constrained fossil fuel emissions scenarios on climate and water resource projections, Hydrology and Earth System Sciences, 15, 1879-1893, 2011.

 1. A. Christofides, S. Kozanis, G. Karavokiros, Y. Markonis, and A. Efstratiadis, Enhydris: A free database system for the storage and management of hydrological and meteorological data, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, 8760, European Geosciences Union, 2011.

  [Ενυδρίς: Ελεύθερο σύστημα βάσης δεδομένων για την αποθήκευση και διαχείριση υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων]

  Η Ενυδρίς είναι ένα σύστημα βάσης δεδομένων για την αποθήκευση και διαχείριση υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων. Επιτρέπει την αποθήκευση και ανάκτηση πρωτογενών δεδομένων, επεξεργασμένων χρονοσειρών, παραμέτρων μοντέλων, καμπυλών και μετα-δεδομένων, όπως φορέων επίβλεψης σταθμών μέτρησης, οργάνων, γεγονότων, κτλ. Η βάση είναι προσβάσιμη μέσω ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος επικοινωνίας, που περιλαμβάνει διάφορες μορφές αναπαράστασης όπως πίνακες, γραφήματα και δυνατότητες χωρικής απεικόνισης. Η πρόσβαση στα δεδομένα μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να επιτρέπει ή να εμποδίζει ομάδες χρηστών και/ή προνομιακούς χρήστες στη συνεισφορά ή την ανάκτηση δεδομένων. Με τις παραπάνω δυνατότητες, η Ενυδρίς μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως δημόσιος χώρος ελεύθερων πληροφοριών ή ως πλήρως ασφαλές – περιορισμένο σύστημα αποθήκευσης δεδομένων. ΟΙ χρονοσειρές μπορούν να ανακτηθούν σε μορφή αρχείου κειμένου, το οποίο μπορεί να φορτωθεί απευθείας στον Υδρογνώμονα (http://hydrognomon.org/), ένα ελεύθερο εργαλείο για την ανάλυση και επεξεργασία μετεωρολογικών χρονοσειρών. Η Ενυδρίς μπορεί, κατ’ επιλογή, να λειτουργήσει με κατανεμημένο τρόπο. Διάφοροι οργανισμοί μπορούν να εγκαταστήσουν μία εφαρμογή ο καθένας, αλλά μια επιπλέον εφαρμογή, κοινή για όλους τους οργανισμούς, μπορεί να εγκατασταθεί σε μια κοινή πύλη. Η επιπλέον αυτή εφαρμογή μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να αντιγράφει δεδομένα από τις άλλες βάσεις, χωρίς ωστόσο τις χρονοσειρές που καταναλώνουν πολύ χώρο, τις οποίες ανακτά από τις άλλες βάσεις μετά από αίτημα. Κάθε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την πύλη για διαφανή πρόσβαση στα ομαδικά δεδομένα όλων των συμμετεχόντων οργανισμών. Η Ενυδρίς είναι ελεύθερο λογισμικό, διαθέσιμο υπό τους όρους της GNU General Public License version 3. Αναπτύχθηκε σε Python, Django, και C. Ο αρθρωτός του σχεδιασμός επιτρέπει την προσθήκη νέων δυνατοτήτων, μέσω της ανάπτυξης μικρών εφαρμογών. Η Ενυδρίς φιλοξενείται από το έργο Openmeteo (http://openmeteo.org/), το οποίο στοχεύει στην προμήθεια ελεύθερων εργαλείων και δεδομένων.

  Πλήρες κείμενο:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Papathanasiou C., C. Makropoulos, E. Baltas, and M. Mimikou, The Hydrological Observatory of Athens: A state-of-the-art network for the assessment of the hydrometeorological regime of Attica, Proceedings of the 13th International Conference on Environmental Science and Technology, Athens, 2013.
  2. #Makropoulos, C., P. Kossieris, S. Kozanis, E. Katsiri, and L. Vamvakeridou-Lyroudia, From smart meters to smart decisions: Web-based support for the water efficient household, Proceedings of 11th International Conference on Hydroinformatics (HIC 2014), New York City, 2014.
  3. #Makropoulos, C., Thinking platforms for smarter urban water systems: Fusing technical and socio-economic models and tools. In: Riddick, A.T., Kessler, H., and Giles, J. R. A. (eds.), Integrated Environmental Modelling to Solve Real World Problems: Methods, Vision and Challenges, Geological Society, London, Special Publications, 408, 2014.
  4. Vantas, K., hydroscoper: R interface to the Greek National Data Bank for Hydrological and Meteorological Information, Journal of Open Source Software, 3(23), 625, doi:10.21105/joss.0062, 2018.
  5. Athanasiou, T., D. Salmas, P. Karvelis, I. Angelis, V. Andrea, P. Schismenos, M. Styliou, and C. Stylios, A web-geographical information system for real time monitoring of Arachthos River, Greece, IFAC PapersOnLine, 51(30), 384-389, doi:10.1016/j.ifacol.2018.11.335, 2018.
  6. #Karvelis, P., D. Salmas, and C. Stylios, Monitoring real time the Arachthos River (Greece) using a web GIS platform, 2020 International Conference on Information Technologies (InfoTech), Varna, Bulgaria, 1-5, doi:10.1109/InfoTech49733.2020.9211016, 2020.

 1. S. Kozanis, A. Christofides, N. Mamassis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Hydrognomon – open source software for the analysis of hydrological data, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, 12419, doi:10.13140/RG.2.2.21350.83527, European Geosciences Union, 2010.

  [Υδρογνώμων - λογισμικό ανοιχτού κώδικα για την ανάλυση υδρολογικών δεδομένων]

  Ο Υδρογνώμων είναι ένα εργαλείο λογισμικού για την επεξεργασία υδρολογικών δεδομένων. Πρόκειται για μια εφαρμογή ανοιχτού κώδικα που τρέχει σε περιβάλλον Microsoft Windows και αποτελεί τμήμα του πλαισίου openmeteo.org. Τα δεδομένα εισάγονται μέσω τυποποιημένων αρχείων κειμένου, λογιστικών φύλλων ή μέσω πληκτρολόγησης. Στις τυπικές επεξεργασίες υδρολογικών δεδομένων περιλαμβάνονται τεχνικές συνάθροισης και κανονικοποίησης χρονικού βήματος, παρεμβολής, ανάλυσης παλινδρόμησης και συμπλήρωσης ελλειπουσών τιμών, έλεγχοι εγκυρότητας, φίλτρα δεδομένων, οπτικοποίηση χρονοσειρών σε πίνακες και διαγράμματα, κτλ. Υποστηρίζονται διάφορα χρονικά βήματα, από τη λεπτή κλίμακα λεπτού ως την κλίμακα δεκαετίας. Επιπλέον, υποστηρίζονται ειδικές περιπτώσεις ακανόνιστων χρονικών βημάτων και ολισθήσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη συνήθεις υδρολογικές εφαρμογές, όπως μοντέλα εξατμοδιαπνοής, αναλύσεις δεδομένων στάθμης-παροχής, ελέγχους ομογένειας, επιφανειακή ολοκλήρωση σημειακών χρονοσειρών, επεξεργασίες υδρομετρικών δειγμάτων, καθώς και αδιαμέριστα υδρολογικά μοντέλα, με δυνατότητες αυτόματης βαθμονόμησης. Η έμφαση εδώ δίνεται στη στατιστική συνιστώσα του Υδρογνώμονα, που παρέχει εργαλεία για διερεύνηση δεδομένων, προσαρμογή συναρτήσεων κατανομής, στατιστικές προγνώσεις, προσομοίωση Monte-Carlo, προσδιορισμό ορίων εμπιστοσύνης, ανάλυση ακραίων τιμών και κατασκευή όμβριων καμπυλών (σχέσεις έντασης-διάρκειας-συχνότητας βροχής). Ο Υδρογνώμων είναι διαθέσιμος για ανάκτηση στη διεύθυνση http://hydrognomon.org/.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21350.83527

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Sebastianelli, S., M. Giglioni, C. Mineo, and S. Magnald, On the hydrologic-hydraulic revaluation of large dams, International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM 2015), 1738, 430003-1–430003-4, doi:10.1063/1.4952216, 2016.
  2. #Mineo, C., S. Sebastianelli, L. Marinucci, and F. Russo, Assessment of the watershed DEM mesh size influence on a large dam design hydrograph, AIP Conference Proceedings, 1738, 430003, 2016.
  3. Tsitroulis, I., K. Voudouris, A. Vasileiou, C. Mattas, M. Sapountzis, and F. Maris, Flood hazard assessment and delimitation of the likely flood hazard zones of the upper part in Gallikos river basin, Bulletin of the Geological Society of Greece, 50(2), 995-1005, doi:10.12681/bgsg.11804, 2016.
  4. López J. J., O. Delgado, and M. A. Campo, Determination of the IDF curves in Igueldo-San Sebastián. Comparison of different methods, Ingeniería del Agua, 22(4), 209-223, doi:10.4995/Ia.2018.9480, 2018.
  5. Nyaupane, N., B. Thakur, A. Kalra, and S. Ahmad, Evaluating future flood scenarios using CMIP5 climate projections, Water, 10, 1866, doi:10.3390/w10121866, 2018.
  6. Vargas, M. M., S. Beskow, T. L. Caldeira, L. de Lima Corrêa, and Z. Almeida da Cunha, SYHDA – System of Hydrological Data Acquisition and Analysis, Brazilian Journal of Water Resources, 24, e11, doi:10.1590/2318-0331.241920180152, 2019.
  7. Houessou-Dossou, E. A. Y., J. M. Gathenya, M. Njuguna, and Z. A. Gariy, Flood frequency analysis using participatory GIS and rainfall data for two stations in Narok Town, Kenya, Hydrology, 6(4), 90, doi:10.3390/hydrology6040090, 2019.
  8. López Díez, A., P. Máyer Suárez, J. Díaz Pacheco, and P. Dorta Antequera, Rainfall and flooding in coastal tourist areas of the Canary Islands (Spain), Atmosphere, 10(12), 809, doi:10.3390/atmos10120809, 2019.
  9. Pamirbek, M., X. Chen, S. Aher, A. Salamat, P. Deshmukh, and C. Temirbek, Analysis of discharge variability in the Naryn river basin, Kyrgyzstan, Hydrospatial Analysis, 3(2), 90-106, doi:10.21523/gcj3.19030204, 2019.
  10. Tadesse, M., Spatial and temporal variability analysis and mapping of reference evapotranspiration for Jimma Zone, Southwestern Ethiopia, International Journal of Natural Resource Ecology and Management, 6(3), 108-115, doi:10.11648/j.ijnrem.20210603.12, 2021.
  11. Hayder, A. M., and M. Al-Mukhtar, Modelling the IDF curves using the temporal stochastic disaggregation BLRP model for precipitation data in Najaf City, Arabian Journal of Geosciences, 14, 1957, doi:10.1007/s12517-021-08314-6, 2021.
  12. Bekri, E. S., P. Economou, P. C. Yannopoulos, and A. C. Demetracopoulos, Reassessing existing reservoir supply capacity and management resilience under climate change and sediment deposition, Water, 13(13), 1819, doi:10.3390/w13131819, 2021.
  13. #Ridzuan, N. A. M., N. M. Noor, N. A. A. A. Rahim, I. A. M. Jafri, and D. Gyeorgy, Spatio-temporal variation of particulate matter (PM10) during high particulate event (HPE) in Malaysia, In: Mohamed Noor N., Sam S.T., Abdul Kadir A. (eds.), Proceedings of the 3rd International Conference on Green Environmental Engineering and Technology, Lecture Notes in Civil Engineering, 214, Springer, Singapore, doi:10.1007/978-981-16-7920-9_6, 2022.
  14. Tegos, A., A. Ziogas, V. Bellos, and A. Tzimas, Forensic hydrology: a complete reconstruction of an extreme flood event in data-scarce area, Hydrology, 9(5), 93, doi:10.3390/hydrology9050093, 2022.
  15. Nikas-Nasioulis, I., M. M. Bertsiou, and E. Baltas, Investigation of energy, water, and electromobility through the development of a hybrid renewable energy system on the island of Kos, WSEAS Transactions on Environment and Development, 18, 543-554, doi:10.37394/232015.2022.18.53, 2022.
  16. Vangelis, H., I. Zotou, I. M. Kourtis, V. Bellos, and V. A. Tsihrintzis, Relationship of rainfall and flood return periods through hydrologic and hydraulic modeling, Water, 14(22), 3618, doi:10.3390/w14223618, 2022.
  17. Reyes Flores, C. A., H. Ferreira Albuquerque Cunha, and A. Cavalcanti da Cunha, Hydrometeorological characterization and estimation of landfill leachate generation in the Eastern Amazon/Brazil, PeerJ, 11, e14686, doi:10.7717/peerj.14686, 2023.
  18. Vargas, M. M., S. Beskow, M. M. de Moura, Z. A. da Cunha, T. L. C. Beskow, and J. P. de Morais da Silveira, GAM-IDF: a web tool for fitting IDF equations from daily rainfall data, International Journal of Hydrology Science and Technology, 16(1), 37-60, doi:10.1504/IJHST.2023.131882, 2023.
  19. Carrasco, G. A., L. Villegas, J. Fernandez, J. Vallejos, and C. Idrogo, Assessment of parameters of the generalized extreme value distribution in rainfall of the Peruvian North, Revista Politécnica, 52(2), 99-112, doi:10.33333/rp.vol52n2.10, 2023.
  20. Arinaitwe, M., and J. Okedi, IoT-based data and analytic hierarchy process to map groundwater recharge with stormwater, Water Science and Technology, wst2024017, doi:10.2166/wst.2024.017, 2024.
  21. Pappa, D., A. Kallioras, and D. Kaliampakos, Water mismanagement in agriculture: a case study of Greece. Starting with “how” and "why", Al-Qadisiyah Journal For Agriculture Sciences, 14(1), 90-106, doi:10.33794/qjas.2024.149833.1175, 2024.

 1. G. G. Anagnostopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, A. Christofides, and N. Mamassis, Credibility of climate predictions revisited, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 611, doi:10.13140/RG.2.2.15898.24009, European Geosciences Union, 2009.

  [Επαναθεώρηση της αξιοπιστίας των κλιματικών προγνώσεων]

  Σε πρόσφατη μελέτη (Koutsoyiannis et al., On the credibility of climate predictions, Hydrological Sciences Journal, 53 (4), 671–684, 2008), αξιολογήθηκε η αξιοπιστία των κλιματικών προβλέψεων με βάση συγκρίσεις μεγάλου μήκους χρονοσειρών παρατηρήσεων. Επεκτείνοντας την έρευνα, η οποία συνέκρινε τις εξόδους διαφόρων κλιματικών μοντέλων με παρατηρήσεις θερμοκρασίας και βροχόπτωσης σε 8 σταθμούς παγκοσμίως, ελέγχουμε την επίδοση των κλιματικών μοντέλων σε επιπλέον 50 σταθμούς. Ακόμη, κάνουμε συγκρίσεις σε εκτενή ημι-ηπειρωτική κλίμακα, μετά από ολοκλήρωση των εκτιμημένων και παρατηρημένων σειρών.

  Σημείωση:

  Δείτε την αξιολογημένη έκδοση αυτού του άρθρου (δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό):

  Anagnostopoulos, G. G., D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and N. Mamassis, A comparison of local and aggregated climate model outputs with observed data, Hydrological Sciences Journal, 55 (7), 1094–1110, 2010.

  Σχετικές εργασίες:

  • [31] Προγενέστερη σχετική παρουσίαση
  • [8] Προγενέστερη σχετική δημοσίευση
  • [6] Σύγκριση τοπικών και συναθροισμένων αποτελεσμάτων κλιματικών μοντέλων με δεδομένα παρατηρήσεων

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.15898.24009

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Stockwell, D. R. B., Critique of Drought Models in the Australian Drought Exceptional Circumstances Report (DECR), Energy & Environment, 21 (5), 425-436, 2010.

 1. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and S.M. Papalexiou, Assessment of the reliability of climate predictions based on comparisons with historical time series, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 09074, doi:10.13140/RG.2.2.16658.45768, European Geosciences Union, 2008.

  [Αποτίμηση της αξιοπιστίας των κλιματικών προγνώσεων με βάση συγκρίσεις με ιστορικές χρονοσειρές]

  Καθώς η διαψευσιμότητα είναι ένα ουσιώδες στοιχείο της επιστήμης (Karl Popper), πολλοί έχουν αμφισβητήσει την επιστημονική βάση των κλιματολογικών προβλέψεων βασιζόμενοι στο ότι δεν είναι διαψεύσιμες ή επιβεβαιώσιμες προς το παρόν. Αυτή η κριτική προκύπτει από το επιχείρημα ότι είναι ανάγκη να περιμένουμε αρκετές δεκαετίες πριν να μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο αξιόπιστες είναι οι προβλέψεις. Ωστόσο, στοιχεία διαψευσιμότητας ήδη υπάρχουν, δεδομένου ότι πολλά από τα αποτελέσματα των κλιματικών μοντέλων περιέχουν χρονοσειρές για χρονικές περιόδους στο παρελθόν. Ειδικότερα, τα μοντέλα του IPCC Third Assessment Report (TAR) έχουν προβάλει το μελλοντικό κλίμα αρχίζοντας από το 1990. Άρα, υπάρχει μια 18χρονη περίοδος για την οποία η σύγκριση των αποτελεσμάτων των μοντέλων και της πραγματικότητας είναι δυνατή. Στην πράξη, τα εξαγόμενα των κλιματικών μοντέλων ανάγονται σε λεπτότερες χωρικές κλίμακες (downscaling) και εξάγονται συμπεράσματα για την εξέλιξη του κλίματος σε διάφορες περιοχές. Έτσι, είναι ουσιώδες να γίνουν τέτοιες συγκρίσεις σε κλίμακα περιοχής και σημειακή παρά σε κλίμακα πλανητική ή ημισφαιρίου. Σε αυτή τη μελέτη έχουμε αντλήσει ιστορικές χρονοσειρές θερμοκρασίας και κατακρήμνισης μήκους τουλάχιστον 100 ετών από ένα αριθμό σταθμών από όλο τον κόσμο. Επίσης αντλήσαμε τα εξαγόμενα από ένα αριθμό κλιματικών μοντέλων, εξαγάγαμε τις χρονοσειρές σε σημεία των κανάβων των μοντέλων που είναι πλησιέστερα στον κάθε σταθμό και παραγάγαμε μια χρονοσειρά για τη θέση του κάθε σταθμού με τη μέθοδο της βέλτιστης γραμμικής παρεμβολής. Τέλος, για να αποτιμήσουμε την αξιοπιστία των προγνώσεων των μοντέλων, συγκρίναμε τα ιστορικά δεδομένα με τα αποτελέσματα των μοντέλων χρησιμοποιώντας διάφορους στατιστικούς δείκτες, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η μακροπρόθεσμη μεταβλητότητα, για κλίμακες από μηνιαία μέχρι κλιματική (υπερετήσια). Βασισμένοι σε αυτές τις αναλύσεις, συζητούμε τη χρησιμότητα των μελλοντικών προγνώσεων των κλιματικών μοντέλων από υδρολογική οπτική, με πλαίσιο αναφοράς τη μακροπρόθεσμη αβεβαιότητα.

  Σημείωση:

  Δείτε την αξιολογημένη έκδοση αυτού του άρθρου (δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό):

  Koutsoyiannis, D., A. Efstratiadis, N. Mamassis, and A. Christofides, On the credibility of climate predictions, Hydrological Sciences Journal, 53 (4), 671-684, 2008.

  Ιστολόγια που συζήτησαν αυτό το άρθρο στη διάρκεια του 2008:

  Ιστολόγια με σχόλια για αυτό το άρθρο στη διάρκεια του 2008:

  Real Climate 1, Real Climate 2, Prometheus: The Science Policy Weblog 2, Environmental Niche Modeling, Rabett Run, Internet Infidels Discussion Board, Science Forums, BBC News Blogs, Jim Miller on Politics, James' Empty Blog, Green Car Congress, Channel 4 Forums, Deltoid, Washington Post Blogs, Herald Sun Blogs 1, Herald Sun Blogs 2, Herald Sun Blogs 3, AccuWeather, Skeptical Science, Debunkers, Yahoo groups: AlasBabylon, Sciforums, Lughnasa, Jennifer Marohasy 2, Jennifer Marohasy 3, Jennifer Marohasy 4, Bruin Skeptics, Changement Climatique, Klimatika, JFER Forum, The Sydney Morning Herald Blogs: Urban Jungle

  Παροράματα: Στη σελίδα 3 το "regional projections" αλλάζει σε "geographically distributed projections" και η αναφορά στα σχήματα στο κεφάλαιο 11 της έκθεσης του IPCC (Christensen et al., 2007) διορθώνεται με αναφορά στο κεφάλαιο 10 (Meehl et al., 2007 - το ίδιο και στον πίνακα αναφορών στη σελ. 20). Στη σελ. 11 το "Albany, Florida" γίνεται "Albany, Georgia" (ευχαριστίες στον QE από το ιστολόγιο Small Dead Animals που τα εντόπισε).

  Σχετικές εργασίες:

  • [30] Επαναθεώρηση της αξιοπιστίας των κλιματικών προγνώσεων (συνέχιση της έρευνας)
  • [8] Σχετικά με τη αξιοπιστία των κλιματικών προβλέψεων

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.16658.45768

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Ekmann, J., and R.C. Dolence, Energy project risk amidst climate change regulatory uncertainty, 25th Annual International Pittsburgh Coal Conference, PCC – Proceedings, 2008.
  2. #Taylor, P., Chill, a reassessment of global warming theory: does climate change mean the world is cooling, and if so what should we do about it?, Clairview Books, 404 pp., 2009.
  3. #Howell, B., The Kyoto Premise and the catastrophic failure of rational, logical, and scientific thinking by essentially all scientists, Lies, Damned Lies, and Scientists: the Kyoto Premise example, Chapter A.1, 2011.
  4. Bakker, A. M. R., and B. J. J. M. van den Hurk, Estimation of persistence and trends in geostrophic wind speed for the assessment of wind energy yields in Northwest Europe, Climate Dynamics, 39 (3-4), 767-782, 2012.

 1. A. Efstratiadis, G. Karavokiros, S. Kozanis, A. Christofides, A. Koukouvinos, E. Rozos, N. Mamassis, I. Nalbantis, K. Noutsopoulos, E. Romas, L. Kaliakatsos, A. Andreadakis, and D. Koutsoyiannis, The ODYSSEUS project: Developing an advanced software system for the analysis and management of water resource systems, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 03910, doi:10.13140/RG.2.2.24942.20805, European Geosciences Union, 2006.

  [Το έργο ΟΔΥΣΣΕΥΣ: Aνάπτυξη εξελιγμένου συστήματος λογισμικού για την ανάλυση και διαχείριση συστημάτων υδατικών πόρων]

  Το ερευνητικό έργο ΟΔΥΣΣΕΥΣ (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα) αποσκοπεί στην υποστήριξη των αποφάσεων σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων. Το τελικό προϊόν είναι ένα σύστημα από συνεργαζόμενες εφαρμογές λογισμικού, κατάλληλες για το χειρισμό ενός φάσματος προβλημάτων υδατικών πόρων. Οι κομβικές μεθοδολογικές έννοιες είναι η ολιστική προσέγγιση μέσω της συνδυασμένης περιγραφής των διεργασιών που σχετίζονται με την ποσότητα και ποιότητα του νερού, και τις ανθρώπινες επεμβάσεις, η φειδωλή απαίτηση δεδομένων εισόδου και η φειδωλή παραμετροποίηση, η περιγραφή των αβεβαιοτήτων και της διακινδύνευσης, και η εκτεταμένη χρήση μεθόδων βελτιστοποίησης τόσο στη μοντελοποίηση όσο και στην παραγωγή πολιτικών διαχείρισης. Ο πυρήνας του συστήματος είναι μια σχεσιακή βάση δεδομένων με το όνομα ΥΔΡΙΑ, για την αποθήκευση των πληροφοριών του υδροσυστήματος. Αυτή περιλαμβάνει γεωγραφικά δεδομένα, πρωτογενείς και επεξεργασμένες χρονοσειρές, χαρακτηριστικά των μετρητικών σταθμών και των εγκαταστάσεων, και σειρές οικονομικών, περιβαλλοντικών και ποιοτικών δεδομένων. Το λογισμικό περιλαμβάνει διάφορα προγράμματα. Ο ΥΔΡΟΓΝΩΜΩΝ υποστηρίζει την ανάκτηση, επεξεργασία και οπτικοποίηση των δεδομένων, και εκτελεί μια σειρά από διαδικασίες ανάλυσης χρονοσειρών. Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ολοκληρώνει ένα συνδυασμένο υδρολογικό μοντέλο με ένα σχήμα διαχείρισης νερού, το οποίο εκτιμά τους διαθέσιμους υδατικούς πόρους σε χαρακτηριστικές θέσεις της λεκάνης απορροής και του υποκείμενου υδροφορέα. Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ πραγματοποιεί τον έλεγχο του υδροσυστήματος και προσδιορίζει βέλτιστες πολιτικές διαχείρισης ελαχιστοποιώντας το κόστος και τη διακινδύνευση στη λήψη αποφάσεων. Επιπρόσθετα προγράμματα πραγματοποιούν εξειδικευμένες επεξεργασίες για τροφοδοσία με δεδομένα των παραπάνω προγραμμάτων. Το ΔΙΨΟΣ εκτιμά τις υδατικές ανάγκες για διάφορες χρήσεις, ενώ ο ΡΥΠΟΣ εκτιμά ρυπαντικά φορτία από σημειακές και μη σημειακές πηγές. Μια τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει προγράμματα μετα-επεξεργασίας, για την αποτίμηση των προτεινόμενων πολιτικών. Ο ΗΡΙΔΑΝΟΣ και η ΛΕΡΝΗ εκτιμούν τη χωρική και χρονική μεταβλητότητα διάφορων ρύπων σε ποταμούς και λίμνες, αντίστοιχα. Ένα διαδραστικό πλαίσιο επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των διάφορων προγραμμάτων. Το όλο σύστημα βρίσκεται στην τελική φάση ανάπτυξής του και τμήματά του έχουν ήδη ελεγχθεί σε επιχειρησιακές εφαρμογές από φορείς και συμβούλους μελετών.

  Πλήρες κείμενο:

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.24942.20805

 1. S. Kozanis, A. Christofides, N. Mamassis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Hydrognomon - A hydrological data management and processing software tool, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 04644, doi:10.13140/RG.2.2.34222.10561, European Geosciences Union, 2005.

  [Υδρογνώμων: Εργαλείο πληροφορικής για τη διαχείριση και επεξεργασία υδρολογικής πληροφορίας]

  Ο Υδρογνώμων είναι ένα εργαλείο πληροφορικής για τη διαχείριση και ανάλυση της υδρολογικής πληροφορίας. Έχει κατασκευαστεί πάνω σε τυπική πλατφόρμα Windows, που βασίζεται σε αρχιτεκτονική client-server. Ο server είναι μια βάση δεδομένων όπου αποθηκεύονται τα υδρολογικά δεδομένα, ενώ διάφοροι σταθμοί εργασίας εκτελούν το πρόγραμμα, έχοντας πρόσβαση σε κοινή πληροφορία. Η ανάκτηση, επεξεργασία και οπτικοποίηση των δεδομένων υποστηρίζεται από πολυγλωσσικό γραφικό περιβάλλον εργασίας. Η διαχείριση των δεδομένων βασίζεται στη γεωγραφική οργάνωση οντοτήτων όπως μετρητικοί σταθμοί, λεκάνες απορροής και ταμιευτήρες. Σε κάθε οντότητα αντιστοιχούν χρονοσειρές, φυσικές ιδιότητες, υπολογιστικές παράμετροι, οπτικοακουστικό υλικό, κτλ. Η κύρια ενότητα της ανάλυσης υδρολογικών δεδομένων περιλαμβάνει εφαρμογές επεξεργασίας χρονοσειρών, όπως συνάθροιση και κανονικοποίηση χρονικού βήματος, παρεμβολή, ανάλυση παλινδρόμησης και συμπλήρωση ελλειπουσών τιμών, ελέγχους συνέπειας, φιλτράρισμα δεδομένων, οπτικοποίηση χρονοσειρών με χρήση γραφημάτων και πινάκων, κτλ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει ακόμη εξειδικευμένες υδρολογικές εφαρμογές, στις οποίες περιλαμβάνονται μοντέλα εξατμοδιαπνοής, κατασκευή καμπυλών στάθμης-παροχής, έλεγχοι ομογένειας, ανάλυση υδατικού ισοζυγίου, κτλ. Η στατιστική ενότητα παρέχει εργαλεία για ανάλυση δειγμάτων, συναρτήσεις κατανομής, στατιστική πρόγνωση, προσομοίωση Monte-Carlo, ανάλυση ακραίων γεγονότων και κατασκευή όμβριων καμπυλών. Μια τελευταία ενότητα περιλαμβάνει ένα συγκεντρωτικό υδρολογικό μοντέλο, με εναλλακτικές διαμορφώσεις, που επιπλέον υποστηρίζεται από διαδικασίες αυτόματης βαθμονόμησης. Ο Υδρογνώμων χρησιμοποιείται επιχειρησιακά από το μεγαλύτερο οργανισμό νερού καθώς και τεχνικές εταιρείες της Ελλάδας.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.34222.10561

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Zarris, D., Analysis of the environmental flow requirement incorporating the effective discharge concept, Proceedings of the 6th International Symposium on Environmental Hydraulics, Athens, 1125–1130, International Association of Hydraulic Research, National Technical University of Athens, 2010.
  2. Puricelli, M., Update and analysis of intensity - duration - frequency curves for Balcarce, Buenos Aires province, Argentina, Revista de Geología Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente, 32, 61-70, 2014.
  3. Radevski, I., S. Gorin, O. Dimitrovska, I. Milevski, B. Apostolovska-Toshevska, M. Taleska, and V. Zlatanoski, Estimation of maximum annual discharges by frequency analysis with four probability distributions in case of non-homogeneous time series (Kazani karst spring in Republic of Macedonia), Acta Carsologica, 45(3), 253-262, doi:10.3986/ac.v45i3.1544, 2016.
  4. #Mineo, C., S. Sebastianelli, L. Marinucci, and F. Russo, Assessment of the watershed DEM mesh size influence on a large dam design hydrograph, AIP Conference Proceedings, 1863, 470005, doi:10.1063/1.4992636, 2017.
  5. #Matingo, T., W. Gumindoga, and H. Makurira, Evaluation of sub daily satellite rainfall estimates through flash flood modelling in the Lower Middle Zambezi Basin, Proc. IAHS, 378, 59–65, doi:10.5194/piahs-378-59-2018, 2018.
  6. #Ummah, R., A. A. Kuntoro, and H. Alamsyah, Effect of water level elevation in Madiun river on flooding in Jeroan river, Proceedings of the 3rd ITB Graduate School Conference “Enhancing Creativity in Research Through Developing Innovative Capabilities”, 2(2), 315-328, 2022.
  7. #Nikas-Nasioulis, I., and E. Baltas, Investigation of the energy coverage for wastewater treatment and desalination in the island of Kos based on a hybrid renewable energy system, Proceedings of 2nd World Conference on Sustainability, Energy and Environment, doi:10.33422/2nd.wscee.2022.12.120, 2022.

 1. A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, K. Hadjibiros, A. Andreadakis, A. Stamou, A. Katsiri, G.-F. Sargentis, and A. Christofides, A multicriteria approach for the sustainable management of the Plastiras reservoir, Greece, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.23631.48801, European Geophysical Society, 2003.

  [Πολυκριτηριακή προσέγγιση για την αειφορική διαχείριση του ταμιευτήρα Πλαστήρα]

  Ο ταμιευτήρας Πλαστήρα, ο οποίος βρίσκεται στη Δυτική Θεσσαλία, είναι ένα έργο πολλαπλού σκοπού που χρησιμοποιείται για άρδευση, ύδρευση, ηλεκτροπαραγωγή και αναψυχή. Η σημασία της τελευταίας αυξάνει διαρκώς, καθώς το τοπίο του ταμιευτήρα ελκύει πολλούς τουρίστες. Οι παραπάνω χρήσεις είναι ανταγωνιστικές και οδηγούν σε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο πρόβλημα διαχείρισης του νερού. Πρόσφατα, επιχειρήθηκε μια διεπιστημονική ανάλυση, η οποία αποσκοπούσε στον προσδιορισμό μιας ορθολογικής και βιώσιμης πολιτικής διαχείρισης της λίμνης Πλαστήρα. Αυτή συνίσταται στον καθορισμό μιας ελάχιστης επιτρεπόμενης στάθμης υδροληψίας και, επιπρόσθετα, μιας κατάλληλης πολιτικής απολήψεων. Έως τώρα, η στάθμη του ταμιευτήρα είχε ένα εύρος διακύμανσης 16 m, το οποίο επηρέαζε αρνητικά τόσο το τοπίο, εξαιτίας της εμφάνισης μιας νεκρής από βλάστηση ζώνης, όσο και την ποιότητα του νερού. Υλοποιήθηκαν τριών ειδών αναλύσεις, ώστε να προσδιοριστεί η μεταβολή των αντίστοιχων κριτηρίων ως συνάρτηση της ελάχιστης επιτρεπόμενης στάθμης. Το πρώτο κριτήριο ήταν η ασφαλής ετήσια επίδοση για διάφορα επίπεδα αξιοπιστίας, η οποία εκτιμήθηκε μέσω ενός μοντέλου στοχαστικής προσομοίωσης της λειτουργίας του ταμιευτήρα. Το δεύτερο κριτήριο ήταν η μέση θερινή συγκέντρωση της χλωροφύλλης-α (ως δείκτη του ευτροφικού καθεστώτος της λίμνης), η οποία εκτιμήθηκε βάσει ενός μονοδιάστατου μοντέλου ευτροφισμού. Το τελευταίο κριτήριο ήταν η αισθητική του τοπίου. Η σχετική μελέτη εστιάστηκε στις επιπτώσεις της μεταβολής της στάθμης και καθόρισε πέντε ζώνες διακύμανσης για το χαρακτηρισμό της ποιότητας του τοπίου. Μετά από πολυκριτηριακή ανάλυση και σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και το κοινό, επιλέχθηκαν μια συγκεκριμένη τιμή ελάχιστης επιτρεπόμενης στάθμης και μια συγκεκριμένη πολιτική απολήψεων, η θεσμική κατοχύρωση των οποίων έχει ήδη δρομολογηθεί.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.23631.48801

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Gounaridis, D., and G. N. Zaimes, GIS-based multicriteria decision analysis applied for environmental issues: the Greek experience, International Journal of Applied Environmental Sciences, 7(3), 307–321, 2012.

Presentations and publications in workshops

 1. Α. Χριστοφίδης, Γλώσσα και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  Κάνω ένα τουρ σε διάφορες ορολογίες που χρησιμοποιούνται ευρέως αλλά είναι εξόχως μπερδευτικές, καταλήγοντας τελικά στην «τεχνητή νοημοσύνη». Προσθέτω και μερικά σχόλια για τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και τι σημαίνουν για το μέλλον.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2308/1/documents/rovies2023-antonis-christofides.pdf (240 KB)

 1. A. Christofides, and D. Koutsoyiannis, God and the arrogant species: Contrasting nature's intrinsic uncertainty with our climate simulating supercomputers, 104th Annual Conference & Exhibition, Orlando, Florida, Air & Waste Management Association, 2011.

  Σημείωση:

  Συζητήσεις σε ιστολόγια: Climate etc., EuroEconom.cz, Environmental trends.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1153/1/documents/god-and-the-arrogant-species.pdf (2532 KB)

 1. Ν. Μαμάσης, Ε. Τηλιγάδας, Δ. Κουτσογιάννης, Μ. Σαλαχώρης, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Μίχας, Κ. Νουτσόπουλος, Α. Χριστοφίδης, Σ. Κοζάνης, Α. Ευστρατιάδης, Ε. Ρόζος, και Λ. Μπενσασσών, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής, Μετεωρολογικής και Γεωγραφικής Πληροφορίας, Προς μια ορθολογική αντιμετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβλημάτων: Aξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα, 2010.

  Ημερίδα στην οποία παρουσιάζεται το υπολογιστικό πλαίσιο Υδροσκόπιο, το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Γ΄ φάσης του έργου “Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής, Μετεωρολογικής και Γεωγραφικής Πληροφορίας”. Γίνεται σύνδεση με τις προηγούμενες φάσεις του έργου, εξηγείται η φιλοσοφία υλοποίησης του αναβαθμισμένου συστήματος και εξηγούνται οι κύριες συνιστώσες του (υπολογιστικά εργαλεία και μοντέλα.

  Πλήρες κείμενο:

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Γ. Τσακαλίας, Α. Χριστοφίδης, Α. Μανέτας, Α. Σακελλαρίου, Ρ. Μαυροδήμου, Ν. Παπακώστας, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, και Θ. Ξανθόπουλος, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ημέρες Έρευνας και Τεχνολογίας '95, Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1995.

  Αρχικά γίνεται η ένταξη του έργου ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ στο γενικό πλαίσιο ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τομέα Υδατικών Πόρων και επισημαίνεται η σημασία του μέσω της ανάλυσης των σχετικών αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Στη συνέχεια περιγράφεται η οργάνωση του έργου, τα επίπεδα συνεργασίας μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν και το τελικό οργανόγραμμα του ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟΥ. Κατόπιν, αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι λειτουργικές συνιστώσες και η τοπολογία του δικτύου ευρείας περιοχής του ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟΥ. Επίσης, περιγράφεται ο τρόπος οργάνωσης της υδρομετεωρολογικής πληροφορίας, οι κατηγορίες δεδομένων και οι τυπικές μορφές επεξεργασίας τους. Τέλος, συνοψίζονται η μεθοδολογία του ερευνητικού έργου, με έμφαση στην ανάλυση και την ανάπτυξη λογισμικού, τα τελικά του προϊόντα, με έμφαση στο λογισμικό που αναπτύχθηκε, καθώς και στις καινοτομίες του έργου με αναφορά τόσο τον ελληνικό, όσο και το διεθνή χώρο.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/94/1/documents/1995EMPhydroscopeXanth.pdf (435 KB)

 1. A. Christofides, How much time does it take to write tests? A case study, EuroPython, Dublin, Ιούλιος 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2223/1/documents/europython-2022-christofides.pdf (461 KB)

 1. Α. Τσιτούρας, Α. Χριστοφίδης, Τ. Σμυρνής, Α. Πέππας, Ρ. Λημναίου, Ε. Ευαγγέλου, Μ. Τζιουβαλέκας, Χ. Πετσούλας, Γ. Καραβοκυρός, και Χ. Τσαντήλας, ChemicalSE: Διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης μεγάλου όγκου γεωγραφικής πληροφορίας και δεδομένων με αποκλειστική χρήση ελεύθερου λογισμικού, 4ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μάιος 2022.

  Ο όγκος των δεδομένων που παράχθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης του έργου1 «Έλεγχος της χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών της Στερεάς Ελλάδας (Ν. Φθιώτιδας-Φωκίδας- Βοιωτίας-Ευρυτανίας και Εύβοιας)1», που προήλθε από δειγματοληψίες, τόσο επιφανειακών (νερά και ιζήματα) όσο και υπογείων υδάτων (νερά), καθώς και σταθμημετρήσεων ήταν μεγάλος. Πιο συγκεκριμένα, για την συλλογή των δεδομένων αυτών σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε δίκτυο δειγματοληψιών σε ποταμούς (Σπερχειό, Βοιωτικό Κηφισό, Αχελώο, Ταυρωπό, Καρπενησιώτη, Κρικελοπόταμο, Μόρνο, Ασωπό, Κάλα, Κηρέα, Νηλέα, Βούδουρο, Λήλα, Νηρέα και Μόρνο), λίμνες (Μόρνου, Υλίκη, Παραλίμνη, Δύστος, Κρεμαστών), σε στραγγιστικά κανάλια και σε γεωτρήσεις – πηγάδια της Στερεάς Ελλάδας. Επιπροσθέτως, σχεδιάστηκε ένα εκτεταμένο δίκτυο σταθμημετρήσεων για τη μέτρηση της στάθμης των υπόγειων υδάτων. Συνολικά συλλέχθηκαν 1.590 δείγματα νερών και 966 δείγματα ιζημάτων. Στα εν λόγω δείγματα προσδιορίστηκε σειρά παραμέτρων. Ο συνολικός αριθμός των μετρήσεων στα δείγματα που συγκεντρώθηκαν υπολογίζεται σε 1.173.204 τιμές.

  Λαμβάνοντας τα ανωτέρω υπόψη δημιουργήθηκε το ζήτημα της δυνατότητας καταχώρησης όλων αυτών των δεδομένων, σε συνδυασμό με τα βασικά γεωγραφικά, γεωμορφολογικά και υδρογραφικά δεδομένα της περιοχής μελέτης σε ένα σύστημα με κάποιες βασικές αρχές, όπως: α) να είναι δυναμικό και να δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας, β) να χρησιμοποιεί μόνο ελεύθερο λογισμικό και ανοιχτών προτύπων σε όλα τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή, γ) για την πρόσβαση στην εφαρμογή να αρκεί ένας οποιοσδήποτε φυλλομετρητής (browser), δ) να υπάρχει συμβατότητα και προσαρμογή της εφαρμογής σε κάθε είδους συσκευές (responsive design), αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη σημασία των φορητών συσκευών ε) να δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής μεγάλου όγκου δεδομένων με αυτοματοποιημένο τρόπο θέτοντας παράλληλα περιορισμούς προς αποφυγή λαθών και στ) να υπάρχει πρόβλεψη για βιωσιμότητα και επεκτασιμότητα της εφαρμογής. Με βάση τα παραπάνω δημιουργήθηκε το ChemicalSE, το οποίο αποτελεί μια διαδικτυακή εφαρμογή (web application), που συνδυάζει τη γεωχωρική πληροφορία με βάση δεδομένων. Ο δικτυακός τόπος https://chemicalse.minagric.gr αποτελεί την βασική πύλη πρόσβασης (portal) για το ΓΠΣ που περιλαμβάνει διαδραστικό χάρτη που μπορεί να προβάλλει το δίκτυο μέτρησης, ενώ παρέχει όλα τα δεδομένα στους πιστοποιημένους χρήστες. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα η χωρική ανάλυση και η διαχείριση της γεωγραφικής πληροφορίας μέσω του ChemicalSE να είναι εφικτή από όλους, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις GIS, εξασφαλίζοντας παράλληλα και την επεκτασιμότητά της.

  Πλήρες κείμενο:

 1. Ι. Λ. Τσιρογιάννης, Ν. Μαλάμος, Π. Μπαρούχας, Π. Μπαλτζώη, Κ. Φωτιά, Γ. Τενέδιος, Δ. Γιώτης, Δ. Κατέρης, Ε. Τσουμάνη, Σ. Χήρας, και Α. Χριστοφίδης, Αξιολόγηση εφαρμογής του συλλογικού συστήματος υποστήριξης αποφάσεων άρδευσης IRMA_SYS για την καλλιέργεια ακτινιδίου, 28o Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Θεσσαλονίκη, 465–468, Οκτώβριος 2017.

  Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας γίνεται μελέτη της αρδευτικής πρακτικής που εφαρμόζεται στην καλλιέργεια ακτινιδίου στην πεδιάδα της Άρτας. Οι μετρήσεις εδαφικής υγρασίας κατά τη διάρκεια των αρδευτικών περιόδων 2016 και 2017 σε δύο οπωρώνες συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα αποτελέσματα που υπολογίζονταν από το συλλογικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων άρδευσης IRMA_SYS. Στο σύστημα το υδατικό ισοζύγιο υπολογίζεται με βάση την εξατμισοδιαπνοή αναφοράς και τη βροχόπτωση από 6 αγρομετεωρολογικούς σταθμούς, παραμέτρους εδάφους, καλλιέργειας και αρδευτικής πρακτικής που αφορούν τον κάθε αγρό, καθώς και δεδομένα σχετικά με τις πραγματοποιούμενες αρδεύσεις τα οποία συμπληρώνουν οι χρήστες του συστήματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν καλή επίδοση του μοντέλου του ισοζυγίου, γεγονός που τεκμηριώνει τις δυνατότητες του συστήματος για ορθολογική διαχείριση του νερού άρδευσης σε επιχειρησιακό επίπεδο.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2013/1/documents/irma_sys_dss_aktinidio.pdf (363 KB)

Various publications

 1. A. Christofides, D. Koutsoyiannis, C. Onof, and Z. W. Kundzewicz, Causality, Climate, Etc., doi:10.13140/RG.2.2.21608.44803, Climate Etc. (Judith Curry's blog), 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2353/1/documents/CausalityClimateEtc.pdf (13190 KB)

  Βλέπε επίσης: https://judithcurry.com/2023/09/26/causality-and-climate/

 1. A. Christofides, Why Andreas writes suboptimal code and why this hinders scientific research, 3 pages, 11 May 2014.

  [Γιατί ο Αντρέας γράφει υποβέλτιστο κώδικα και γιατί αυτό εμποδίζει την επιστημονική έρευνα]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1453/1/documents/2014-05-andreas-writes-suboptimal-code_NaATeFi.pdf (118 KB)

 1. S. Kozanis, and A. Christofides, A webservice API to access free data from hydroscope and openmeteo.org projects, Athens Green Hackathon, Athens, http://athens.greenhackathon.com/, 2012.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1313/1/documents/2012-12-13_AthensGreenHackathon.pdf (60 KB)

  Βλέπε επίσης: http://athens.greenhackathon.com/

 1. Α. Χριστοφίδης, και Γ. Μυλωνάκη, Τι κρύβει, τι προβλήματα δημιουργεί η συμφωνία Δημοσίου-Microsoft, Ελευθεροτυπία, 63, 13 March 2006.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1577/1/documents/agreement-between-state-and-ms.pdf (34444 KB)

Educational notes

 1. Α. Χριστοφίδης, Α. Ευστρατιάδης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Παρουσίαση ερευνητικού έργου "Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της λίμνης Πλαστήρα", 79 pages, 1 April 2003.

  Σημείωση:

  Διαφάνειες από παρουσίαση του έργου στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος "Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από υδραυλικά έργα".

  Πλήρες κείμενο:

Academic works

 1. A. Christofides, Summary of "Associates systems for decision support" by A. P. Sage, Course work, 3 pages, Department of Computer Science – University of Manchester, Manchester, 7 March 2000.

  Υπάρχουν συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (DSS) γενικής χρησιμότητας, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε εφαρμογή, και εξειδικευμένα, που είναι για συγκεκριμένες εφαρμογές. Ο A. P. Sage έγραψε το 1993 εργασία με τίτλο "Associates systems for decision support", στην οποία πραγματοποιεί επισκόπηση των εξειδικευμένων DSS. Αυτή η εργασία αποτελεί περίληψη και κριτική της εργασίας του Sage.

  Σημείωση:

  Η εργασία έγινε στα πλαίσια του μαθήματος CS635 "Decision Analysis and Decision Support Systems", το οποίο δίδαξε ο καθηγητής Simon French.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/284/1/documents/associates_dss.pdf (102 KB)

 1. A. Christofides, Short Term Rain Prediction with Artificial Neural Networks, MSc thesis, 46 pages, Manchester, Οκτώβριος 2000.

  [Βραχυπρόθεσμη πρόγνωση βροχής με τεχνητά νευρωνικά δίκτυα]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/118/1/documents/anthonymsc.pdf (377 KB)

 1. Α. Χριστοφίδης, Συμπλήρωση ελλιπών υδρομετεωρολογικών χρονοσειρών σε κατανεμημένες σχεσιακές βάσεις δεδομένων, Διπλωματική εργασία, 75 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 1994.

  Η συμπλήρωση ελλειπουσών τιμών και η επέκταση χρονοσειρών είναι σχετιζόμενες επεξεργασίες που γίνονται είτε για να διευκολύνουν άλλες επεξεργασίες είτε για να βελτιώσουν τα στατιστικά χαρακτηριστικά μιας χρονοσειράς. Σ' αυτή την εργασία εξετάζονται μερικές από τις κυριότερες μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί ως σήμερα. Αυτές είναι η μέθοδος της μέσης τιμής, του αντιστρόφου της απόστασης ,των υπερετήσιων λόγων, της γραμμικής παλινδρόμησης, της επέκτασης με διατήρηση της διασποράς (MOVE), του απλού μοντέλου AR(1) και PAR(1), και ενός πολυμεταβλητού στοχαστικού μοντέλου. Οι περισσότερες από αυτές υλοποιήθηκαν σε ένα πρόγραμμα υπολογιστή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εθνικής τράπεζας υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων με όνομα «Υδροσκόπιο», που βασίζεται σε μια κατανεμημένη σχεσιακή βάση δεδομένων. Ορισμένα σημαντικά στοιχεία του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος περιγράφονται στην εργασία. Τέλος, παρουσιάζεται μια εφαρμογή σε ημερήσιες και σε μηνιαίες χρονοσειρές βροχοπτώσεων, με σύντομη αξιολόγηση των μεθόδων.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/363/1/documents/1994christofides.pdf (4623 KB)

Research reports

 1. Α. Σίσκος, Γ. Καραβοκυρός, Α. Χριστοφίδης, και Α. Ευστρατιάδης, Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη (CRESSENDO), 103 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2015.

  Περιγράφεται το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων που υλοποιεί το μοντέλο προσομοίωσης και βελτιστοποίησης συνδυασμένων συστημάτων νερού και ενέργειας. Η διάρθρωση της έκθεσης έχει τη μορφή εγχειριδίου χρήσης, στο οποίο εξηγούνται με λεπτομέρεια οι λειτουργίες του λογισμικού.

  Σχετικό έργο: Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη (CRESSENDO)

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1604/1/documents/Report_EE3.pdf (3006 KB)

 1. Σ. Κοζάνης, Α. Χριστοφίδης, και Α. Ευστρατιάδης, Θεωρητική τεκμηρίωση για το λογισμικό Υδρογνώμων (έκδοση 4), Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας», Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 173 pages, Αθήνα, Ιούνιος 2010.

  Περιγράφεται η θεωρητική τεκμηρίωση του λογισμικού Υδρογνώμων (έκδοση 4), για την ανάλυση και επεξργασία υδρολογικών δεδομένων, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη: (α) εισαγωγή στο σύστηµα επεξεργασίας χρονοσειρών, (β) τυποποίηση δεδοµένων χρονοσειρών, (γ) έλεγχοι και αποκατάσταση της συνέπειας των δεδοµένων, (δ) χειρισµοί, πράξεις και απεικόνιση χρονοσειρών, (ε) καµπύλες στάθµης-παροχής, παροχής-στερεοπαροχής, παρεµβολές, και ανάλυση υδρομετρθι΄ων δεδομένων, (στ) μοντέλα εξάτμισης και δυνητικής εξατµοδιαπνοής, (ζ) τεχνικές συσχέτισης, σσυµπλήρωσης και επέκταση χρονοσειρών, (η) υδατικά ισοζύγια, (θ) στατιστική επεξεργασία χρονοσειρών, (ι) ανάλυση ακραίων υδρολογικών γεγονότων και κατάρτιση ομβρίων καµπυλών.

  Η πηγή του κειμένου σε μορφή Microsoft Word: http://www.itia.ntua.gr/~soulman/hydrognomon/2009HydrognomonTheory.doc

  Σημείωση:

  Έκδοση κειμένου 1.02 - 2010-06-23 (Ελληνικά)

  Σχετικές εργασίες:

  • [54]
  • [55]
  • [67]
  • [33]

  Σχετικό έργο: Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας»

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/928/1/documents/HydrognomonV4TheoryGR-v1.02.pdf (3356 KB)

  Βλέπε επίσης: http://hydrognomon.org/

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Tsanis, I. K., M. G. Grillakis, and A. G. Koutroulis, Climate change impact on the hydrology of Spencer Creekwatershed in Southern Ontario, Canada, Journal of Hydrology, 409(1-2), 1-19, doi:10.1016/j.jhydrol.2011.06.018, 2011.
  2. #Τσιντσάρης Α., και Φ. Μάρης, Αξιολόγηση των ορεινών υδρονομικών έργων του χείμαρρου Ελαιώνα Σερρών με την εφαρμογή υδρολογικών μοντέλων και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, Υδροτεχνικά, 20, 2011.
  3. Bekri, E., M. Disse, P. Yannopoulos, Optimizing water allocation under uncertain system conditions in Alfeios River Basin (Greece), Part A: Two-stage stochastic programming model with deterministic boundary intervals, Water, 7(10), 5305-5344, doi:10.3390/w7105305, 2015.
  4. Bekri, E., M. Disse, P. Yannopoulos, Optimizing water allocation under uncertain system conditions in Alfeios River Basin (Greece), Part B: Fuzzy-boundary intervals combined with multi-stage stochastic programming model, Water, 7(10), 6427-6466, doi:10.3390/w7116427, 2015.
  5. Ahmed, S., and I. Tsanis, Climate change impact on design storm and performance of urban storm-water management system – A case study on West Central Mountain drainage area in Canada, Hydrology Current Research, 7(1), 229, doi:10.4172/2157-7587.1000229, 2016.
  6. Charizopoulos, N., and A. Psilovikos, Hydrologic processes simulation using the conceptual model Zygos: the example of Xynias drained Lake catchment (central Greece), Environmental Earth Sciences, 75:777, doi:10.1007/s12665-016-5565-x, 2016.
  7. Charizopoulos, N., A. Psilovikos, and E. Zagana, A lumped conceptual approach for modeling hydrological processes: the case of Scopia catchment area, Central Greece, Environmental Earth Sciences, 76:18, doi:10.1007/s12665-017-6967-0, 2017.
  8. Mentzafou, A., S. Wagner, and E. Dimitriou, Historical trends and the long-term changes of the hydrological cycle components in a Mediterranean river basin, Science of The Total Environment, 636, 558-568, doi:10.1016/j.scitotenv.2018.04.298, 2018.
  9. #Πετροπούλου, Μ., Ε. Ζαγγάνα, Ν. Χαριζόπουλος, Μ. Μιχαλοπούλου, Α. Μυλωνάς, και Κ. Περδικάρης, Εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου της λεκάνης απορροής του Πηνειού ποταμού Ηλείας με χρήση του μοντέλου «Ζυγός», 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), Βόλος, 2019.
  10. Bemmoussat, A., K. Korichi, D. Baahmed, N. Maref, O. Djoukbala, Z. Kalantari, and S. M. Bateni, Contribution of satellite-based precipitation in hydrological rainfall-runoff modeling: Case study of the Hammam Boughrara region in Algeria, Earth Systems and Environment, doi:10.1007/s41748-021-00256-z, 2021.
  11. Renima, M., A. Zeroual, Y. Hamitouche, A. Assani, S. Zeroual, A. A. Soltani, C. Mulowayi Mubulayi, S. Taibi, S. Bouabdelli, S. Kabli, A. Ghammit, I. Bara, A. Kastali, and R. Alkama, Improving future estimation of Cheliff-Mactaa-Tafna streamflow via an ensemble of bias correction approaches, Climate, 10(8), 123, doi:10.3390/cli10080123, 2022.

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Ρ. Μαυροδήμου, Α. Χριστοφίδης, Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Κοζάνης, Δ. Μαμάης, και Κ. Νουτσόπουλος, Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, 748 pages, doi:10.13140/RG.2.2.25384.62727, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2008.

  Το τεύχος περιλαμβάνει επτά κεφάλαια: (i) Εισαγωγή, (ii) Πλαίσιο διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, (iii) Μεθοδολογία προσέγγισης, (iv) Προσέγγιση κατά υδατικό διαμέρισμα, (v) Σχέσεις μεταξύ υδατικών διαμερισμάτων, (vi) Προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας, (vii) Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των υδατικών πόρων της χώρας.

  Σχετικό έργο: Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων

  Πλήρες κείμενο:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Baltas, E. A., Climatic conditions and availability of water resources in Greece, International Journal of Water Resources Development, 24(4), 635-649, 2008
  2. Gikas, P., and G.Tchobanoglous, Sustainable use of water in the Aegean Islands, Journal of Environmental Management, 90(8), 2601-2611, 2009.
  3. Gikas, P., and A.N.Angelakis, Water resources management in Crete and in the Aegean Islands, with emphasis on the utilization of non-conventional water sources, Desalination, 248 (1-3), 1049-1064, 2009.
  4. Agrafioti, E., and E. Diamadopoulos, A strategic plan for reuse of treated municipal wastewater for crop irrigation on the Island of Crete, Agricultural Water Management, 105,57-64, 2012.
  5. #Zafirakis, D., C. Papapostolou, E. Kondili, and J. K. Kaldellis, Water use in the electricity generation sector: A regional approach evaluation for Greek thermal power plants, Protection and Restoration of the Environment XI, 1459-1468, 2012.
  6. Pisinaras, V., C. Petalas, V. A. Tsihrintzis and G. P. Karatzas, Integrated modeling as a decision-aiding tool for groundwater management in a Mediterranean agricultural watershed, Hydrological Processes, 27 (14), 1973-1987, 2013.
  7. Efstathiou, G.A., C. J. Lolis, N. M. Zoumakis, P. Kassomenos and D. Melas, Characteristics of the atmospheric circulation associated with cold-season heavy rainfall and flooding over a complex terrain region in Greece, Theoretical and Applied Climatology, 115 (1-2), 259-279, 2014.
  8. #Antoniou, G. P., Residential rainwater cisterns in Ithaki, Greece, IWA Regional Symposium on Water, Wastewater & Environment: Traditions & Culture (ed. by I. K. Kalavrouziotis and A. N. Angelakis), Patras, Greece, 675-685, International Water Association & Hellenic Open University, 2014.
  9. Kougioumoutzis, K., S.M. Simaiakis, and A. Tiniakou, Network biogeographical analysis of the central Aegean archipelago, Journal of Biogeography, 41 (10) 848-1858, 2014.
  10. Zafirakis, D., C. Papapostolou, E. Kondili, and J. K. Kaldellis, Evaluation of water‐use needs in the electricity generation sector of Greece, International Journal of Environment and Resource, 3(3), 39-45, doi:10.14355/ijer.2014.0303.01, 2014.
  11. Manakos, I., K. Chatzopoulos-Vouzoglanis, Z. I. Petrou, L. Filchev, and A. Apostolakis, Globalland30 Mapping capacity of land surface water in Thessaly, Greece, Land, 4 (1), 1-18, doi:10.3390/land4010001, 2015.
  12. Kallioras, A., and P. Marinos, Water resources assessment and management of karst aquifer systems in Greece, Environmental Earth Sciences, 74(1), 83-100, doi:10.1007/s12665-015-4582-5, 2015.
  13. #Grimpylakos , G., K. Albanakis, and T. S. Karacostas, Watershed size, an alternative or a misguided parameter for river’s waterpower? Implementation in Macedonia, Greece, Perspectives on Atmospheric Sciences, Springer Atmospheric Sciences, 295-301, doi:10.1007/978-3-319-35095-0_41, 2017.
  14. Tsangaratos, P. A. Kallioras , Th. Pizpikis, E. Vasileiou, I. Ilia, and F. Pliakas, Multi-criteria Decision Support System (DSS) for optimal locations of Soil Aquifer Treatment (SAT) facilities, Science of The Total Environment, 603–604, 472–486, doi:10.1016/j.scitotenv.2017.05.238, 2017.
  15. Soulis, K. X., and D. E. Tsesmelis, Calculation of the irrigation water needs spatial and temporal distribution in Greece, European Water, 59, 247-254, 2017.
  16. Piria, M., P. Simonović, E. Kalogianni, L. Vardakas, N. Koutsikos, D. Zanella, M. Ristovska, A. Apostolou, A. Adrović, D. Mrdak, A. S. Tarkan, D. Milošević, L. N. Zanella, R. Bakiu, F. G. Ekmekçi, M. Povž, K. Korro, V. Nikolić, R. Škrijelj, V. Kostov, A. Gregori, and M. K. Joy, Alien freshwater fish species in the Balkans — Vectors and pathways of introduction, Fish and Fisheries, 19(1), 138–169, doi:10.1111/faf.12242, 2018.
  17. Falalakis, G. and A. Gemitzi, A simple method for water balance estimation based on the empirical method and remotely sensed evapotranspiration estimates, Journal of Hydroinformatics, 22(2), 440-451, doi:10.2166/hydro.2020.182, 2020.
  18. Laspidou, C. S., N. Mellios, A. Spyropoulou, D. Kofinas, and M. P. Papadopoulou, Systems thinking on the resource nexus: Modeling and visualisation tools to identify critical interlinkages for resilient and sustainable societies and institutions, Science of The Total Environment, 717, 137264, doi:10.1016/j.scitotenv.2020.137264, 2020.
  19. Tzanakakis, V. A., A. N. Angelakis, N. V. Paranychianakis, Y. G. Dialynas, and G. Tchobanoglous, Challenges and opportunities for sustainable management of water resources in the island of Crete, Greece, Water, 12(6), 1538, doi:10.3390/w12061538, 2020.
  20. Skrimizea, E., and C. Parra, An adaptation pathways approach to water management and governance of tourist islands: the example of the Southern Aegean Region in Greece, Water International, 45(7-8), 746-764, doi:10.1080/02508060.2020.1791683, 2020.
  21. Alamanos, A., P. Koundouri, L. Papadaki, and T. Pliakou, A system innovation approach for science-stakeholder interface: theory and application to water-land-food-energy nexus, Frontiers in Water, 3, 744773, doi:10.3389/frwa.2021.744773, 2022.
  22. Zafeirakou, A., A. Karavi, A. Katsoulea, A. Zorpas, and I. Papamichael, Water resources management in the framework of the circular economy for touristic areas in the Mediterranean: case study of Sifnos Island in Greece, Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration, doi:10.1007/s41207-022-00319-1, 2022.
  23. Alamanos, A., P. Koundouri, L. Papadaki, T. Pliakou, and E. Toli, Water for tomorrow: A living lab on the creation of the science-policy-stakeholder interface, Water, 14(18), 2879, doi:10.3390/w14182879, 2022.

 1. Α. Χριστοφίδης, και Γ. Καραβοκυρός, Σχεδιασμός βάσης δεδομένων, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Τεύχος 1, 144 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2007.

  Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται ο σχεδιασμός της κεντρικής βάσης δεδομένων των λογισμικών της ΥΔΡΟΓΑΙΑΣ. Η κεντρική βάση δεδομένων υπακούει στο σχεσιακό (relational) μοντέλο και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση όλων των δεδομένων του συστήματος. Η βάση δεδομένων αποτελείται από τα υποσυστήματα υποστήριξης χρονοσειρών, αναπαράστασης του «πραγματικού κόσμου» (με αναγωγή σταθμών, πόλεων, φραγμάτων, αγωγών, λιμνών κοκ. σε γεωγραφικές οντότητες) και υποστήριξης των μαθηματικών μοντέλων.

  Σχετικό έργο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/764/1/documents/report_1.pdf (2095 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. Σ. Κοζάνης, Α. Χριστοφίδης, και Α. Ευστρατιάδης, Περιγραφή συστήματος διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων «Υδρογνώμων», Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Τεύχος 2, 141 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005.

  Ο "Υδρογνώμων" είναι ένα εργαλείο πληροφορικής για τη διαχείριση και ανάλυση της υδρολογικής πληροφορίας. Έχει κατασκευαστεί πάνω σε τυπική πλατφόρμα Windows, που βασίζεται σε αρχιτεκτονική client-server. Ο server είναι μια βάση δεδομένων όπου αποθηκεύονται τα υδρολογικά δεδομένα, ενώ διάφοροι σταθμοί εργασίας εκτελούν το πρόγραμμα, έχοντας πρόσβαση σε κοινή πληροφορία. Η ανάκτηση, επεξεργασία και οπτικοποίηση των δεδομένων υποστηρίζεται από πολυγλωσσικό γραφικό περιβάλλον εργασίας. Η διαχείριση των δεδομένων βασίζεται στη γεωγραφική οργάνωση οντοτήτων όπως μετρητικοί σταθμοί, λεκάνες απορροής και ταμιευτήρες. Σε κάθε οντότητα αντιστοιχούν χρονοσειρές, φυσικές ιδιότητες, υπολογιστικές παράμετροι, οπτικοακουστικό υλικό, κτλ. Η κύρια ενότητα της ανάλυσης υδρολογικών δεδομένων περιλαμβάνει εφαρμογές επεξεργασίας χρονοσειρών, όπως συνάθροιση και κανονικοποίηση χρονικού βήματος, παρεμβολή, ανάλυση παλινδρόμησης και συμπλήρωση ελλειπουσών τιμών, ελέγχους συνέπειας, φιλτράρισμα δεδομένων, οπτικοποίηση χρονοσειρών με χρήση γραφημάτων και πινάκων, κτλ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει ακόμη εξειδικευμένες υδρολογικές εφαρμογές, στις οποίες περιλαμβάνονται μοντέλα εξατμοδιαπνοής, κατασκευή καμπυλών στάθμης-παροχής, έλεγχοι ομοιογένειας, ανάλυση υδατικού ισοζυγίου, κτλ. Η στατιστική ενότητα παρέχει εργαλεία για ανάλυση δειγμάτων, συναρτήσεις κατανομής, στατιστική πρόγνωση, προσομοίωση Monte-Carlo, ανάλυση ακραίων γεγονότων και κατασκευή όμβριων καμπυλών. Μια τελευταία ενότητα περιλαμβάνει ένα συγκεντρωτικό υδρολογικό μοντέλο, με εναλλακτικές διαμορφώσεις, που επιπλέον υποστηρίζεται από διαδικασίες αυτόματης βαθμονόμησης. Το παρόν είναι το τεύχος της θεωρητικής τεκμηρίωσης του συστήματος του "Υδρογνώμων".

  Σχετικό έργο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/676/1/documents/report_2.pdf (5332 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Psarianou, P., I. Nalbantis, and I. Kydonaki, Data inadequacy in water quality modelling: the case of Lake Pamvotis, Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2011), A1513-A1520, Rhodes, 2011.
  2. Papagiannis, N., I. Koumantakis, and E. Vasileiou, Karstic aquifer of Orfana-Iperia of West Thessaly. The research and analysis of the hydrodynamic and hydrochemical status before the application of artificial ground water recharge, Bulletin of the Geological Society of Greece, 50, 917-926, doi:10.12681/bgsg.14398, 2016.
  3. #Πετροπούλου, Μ., Ε. Ζαγγάνα, Ν. Χαριζόπουλος, Μ. Μιχαλοπούλου, Α. Μυλωνάς, και Κ. Περδικάρης, Εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου της λεκάνης απορροής του Πηνειού ποταμού Ηλείας με χρήση του μοντέλου «Ζυγός», 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), Βόλος, 2019.

 1. Α. Χριστοφίδης, και Σ. Κοζάνης, Υδρογνώμονας (έκδοση 1.0) - Λογισμικό διαχείρισης δεδομένων, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 22, 90 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.

  Το παρόν τεύχος είναι η τεκμηρίωση του λογισμικού "Υδρογνώμων" καθώς και ο οδηγός χρήστη. Αρχικά γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση των λειτουργιών του λογισμικού. Στην συνέχεια ακολουθεί η εισαγωγή στην χρήση του λογισμικού, στις βασικές ρυθμίσεις καθώς και στις κοινές λειτουργίες των τμημάτων του. Παρουσιάζεται έπειτα το τμήμα επεξεργασίας των δεδομένων των χρονοσειρών, της απεικόνισής τους και των ειδικών επεξεργασιών. Γίνεται εκτενής παρουσίαση στις λειτουργίες παρεμβολών (υπολογισμός στάθμης - παροχής, στάθμης - αποθέματος, επιφάνειας) καθώς και στον υπολογισμό της εξάτμισης. Κατόπιν παρουσιάζονται οι λειτουργίες που αφορούν τις γεωγραφικές οντότητες (γεωγραφικά αντικείμενα). Τέλος αναλύεται η ειδική εφαρμογή για τον υπολογισμό των ισοζυγίων ταμιευτήρων. Σε χωριστά παραρτήματα παρουσιάζονται το συνοδευτικό λογισμικό, η περιγραφή ορισμένων επεξεργασιών καθώς και η περιγραφή των αρχείων κειμένου.

  Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/618/1/documents/report22.pdf (2153 KB)

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, Α. Χριστοφίδης, Ε. Ρόζος, Α. Οικονόμου, και Γ. Τέντες, Μεθοδολογία και θεωρητικό υπόβαθρο, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 15, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.

  H μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για την ανάλυση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, όσο και αν υπαγορεύτηκε από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του συγκεκριμένου συστήματος, έχει ευρύτερο χαρακτήρα και γενικότερο προσανατολισμό. Με αυτή την έννοια, αλλά και με σκοπό να τεθεί η μεθοδολογία στη γνώση και κρίση της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, έγινε μια σειρά από δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά της περιοχής των υδατικών πόρων, αλλά και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. Αυτές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, όπου στην πρώτη εντάσσονται όσες αναφέρονται στον πυρήνα της ανάλυσης του υδροδοτικού συστήματος, δηλαδή στη βελτιστοποίησή του μέσα από την πρωτότυπη μεθοδολογία παραμετροποίηση-προσομοίωση-βελτιστοποίηση, ενώ στη δεύτερη εντάσσονται όσες αναφέρονται στη στοχαστική προσομοίωση και πρόγνωση των υδρολογικών εισόδων του υδροσυστήματος. Για την σαφή περιγραφή και επεξήγηση της μεθοδολογίας, παρατίθενται αυτούσιες οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ για λόγους πληρότητας παρατίθενται οι περιλήψεις των ανακοινώσεων σε συνέδρια και ημερίδες.

  Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

 1. ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, και ΚΕΠΕ, Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, Συμπλήρωση της ταξινόμησης ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 549 pages, Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα, Ιανουάριος 2003.

  Η έκθεση περιλαμβάνει έξι κεφάλαια. Το πρώτο, εισαγωγικό κεφάλαιο, συνοψίζει γενικές πληροφορίες για τους υδατικούς πόρους της χώρας και το υφιστάμενο διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο διαχείρισής τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία προσέγγισης της διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος, με ειδικότερες αναφορές στο υδρολογικό ισοζύγιο, τη ζήτηση νερού, τη διερεύνηση των ποιοτικών παραμέτρων και το ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται συνθετική προσέγγιση της διαχείρισης των υδατικών πόρων κατά υδατικό διαμέρισμα για καθένα από τα 14 υδατικά διαμερίσματα της χώρας. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι ομοιότητες, οι σχέσεις και οι εξαρτήσεις μεταξύ των υδατικών διαμερισμάτων και αναζητούνται άξονες διαχείρισης σε ομάδες υδατικών διαμερισμάτων. Στα πέμπτο κεφάλαιο επισκοπείται η διεθνής εμπειρία, και το ελληνικό θεσμικό και αναπτυξιακό πλαίσιο διαχείρισης των υδατικών πόρων. Στο τελευταίο κεφάλαιο επιχειρείται η προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας, καταλήγοντας σε προτάσεις, κατά τομείς και γενικές.

  Σημείωση:

  Δείτε την νεότερη έκδοση αυτής της έκθεσης:

  Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων

  Σχετικές εργασίες:

  • [52] Νεότερη έκδοση

  Σχετικό έργο: Συμπλήρωση της ταξινόμησης ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας

  Πλήρες κείμενο:

 1. Κ. Χατζημπίρος, Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Α. Κατσίρη, Α. Στάμου, Α. Βαλασσόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, Ι. Κατσίρης, Μ. Καπετανάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Κ. Νουτσόπουλος, Γ.-Φ. Σαργέντης, και Α. Χριστοφίδης, Συνοπτική έκθεση, Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα, Τεύχος 1, 23 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2002.

  Η λίμνη Πλαστήρα είναι ταμιευτήρας που χρησιμοποιείται για άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και τουρισμό. Οι χρήσεις αυτές είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους και καθιστούν το πρόβλημα της διαχείρισης του νερού ιδιαίτερα πολύπλοκο. Σ' αυτή την έκθεση παρουσιάζεται συνολικά το πρόβλημα, συνοψίζονται τα κύρια σημεία των τριών συνιστωσών του έργου, δηλαδή της υδρολογικής μελέτης, της ποιοτικής μελέτης, και της μελέτης του τοπίου, πραγματοποιείται συγκερασμός των αλληλοσυγκρουόμενων απαιτήσεων, και προτείνονται σχετικά σενάρια απόληψης νερού.

  Σχετικό έργο: Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα

  Πλήρες κείμενο:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Andreadakis, A., K. Noutsopoulos, and E. Gavalaki, Assessment of the water quality of Lake Plastira through mathematical modelling for alternative management scenarios, Global Nest: the International Journal, 5(2), pp 99-105, 2003.
  2. #Karalis, S. and A . Chioni, 1-D Hydrodynamic modeling of Greek lakes and reservoirs, Ch. 59 in Environmental Hydraulics, Proceedings of the 6th International Symposium on Environmental Hydraulics (ed. by A. I . Stamou), Athens, Greece, 397–401, 2010.
  3. Kalavrouziotis, I. K., A. Τ. Filintas, P. H. Koukoulakis, and J. N. Hatzopoulos, Application of multicriteria analysis in the management and planning of treated municipal wastewater and sludge reuse in agriculture and land development: the case of Sparti’s wastewater treatment plant, Greece, Fresenius Environmental Bulletin, 20(2), 287-295, 2011.

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, και Α. Χριστοφίδης, Το τοπίο της λίμνης, Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα, Τεύχος 4, 73 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2002.

  Η στάθμη της λίμνης Πλαστήρα παρουσιάζει έντονη διακύμανση λόγω των απολήψεων νερού. Συγκεκριμένα, η στάθμη μεταβάλλεται από τη στάθμη υπερχείλισης (792 m), ως τη στάθμη υδροληψίας (776 m). Η διακύμανση αυτή αλλοιώνει σημαντικά την όψη του τοπίου. Σ' αυτό το τεύχος εξετάζεται η αισθητική του τοπίου της λίμνης, και κυρίως η αισθητική επίδραση της μεταβολής της στάθμης. Το συμπέρασμα είναι ότι για στάθμες περίπου 786 m ή μεγαλύτερες το τοπίο παρουσιάζει ελάχιστες αλλοιώσεις και όλοι οι παρατηρητές το αντιλαμβάνονται ως υπέροχο. Για μικρότερες στάθμες, και μέχρι περίπου 782 m, το τοπίο παρουσιάζει σημαντική αλλοίωση, κυρίως λόγω της νεκρής ζώνης που αποκαλύπτει η ελάττωση της στάθμης· οι περισσότεροι μη τακτικοί παρατηρητές το βρίσκουν όμορφο, αλλά πολλοί μόνιμοι κάτοικοι και τακτικοί επισκέπτες εντοπίζουν προβλήματα. Για ακόμα μικρότερες στάθμες, μόνο οι μη τακτικοί παρατηρητές μπορεί να βρουν ικανοποιητικό το τοπίο, και μόνο σε μερικές θέσεις παρατήρησης. Εκτός από τη μεταβολή της στάθμης, εντοπίζονται και αισθητικά προβλήματα στο δρόμο, στα πλεούμενα, στα κτίρια, στις πινακίδες και στη φωτορύπανση, και διαπιστώνεται η ανάγκη προστασίας της περιοχής. Επίσης, γίνονται ορισμένες προκαταρκτικές προτάσεις για τη δημιουργία τουριστικών αξιοθέατων και υποδομής που να ταιριάζουν στη φυσιογνωμία του τοπίου.

  Σχετικό έργο: Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα

  Πλήρες κείμενο:

 1. Α. Κουκουβίνος, και Α. Χριστοφίδης, Ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας για την υδρολογία, τις χρήσεις και τα έργα αξιοποίησης νερού, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3, Τεύχος 38, 50 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1999.

  Σχετικό έργο: Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3

  Πλήρες κείμενο:

 1. Ομάδα ερευνητικού έργου ΥΒΕΤ96, Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων με βάση τις αποδελτιωμένες μελέτες του ΥΒΕΤ, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 339 pages, Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα, Νοέμβριος 1996.

  Η έκθεση περιλαμβάνει έξι κεφάλαια, το πρώτο από τα οποία είναι εισαγωγικό. Το δεύτερο συνοψίζει γενικές πληροφορίες για τους υδατικούς πόρους της χώρας και το υφιστάμενο διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο διαχείρισής τους. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία προσέγγισης της διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος, με ειδικότερες αναφορές στο υδρολογικό ισοζύγιο, τη ζήτηση νερού, τη διερεύνηση των ποιοτικών παραμέτρων και το ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται συνθετική προσέγγιση της διαχείρισης των υδατικών πόρων κατά υδατικό διαμέρισμα για 10 από τα 14 διαμερίσματα της χώρας. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται οι ομοιότητες, οι σχέσεις και οι εξαρτήσεις μεταξύ των υδατικών διαμερισμάτων και αναζητούνται άξονες διαχείρισης σε ομάδες υδατικών διαμερισμάτων. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο επιχειρείται η προσέγγιση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο χώρας, ξεκινώντας από την αναφορά της διεθνούς εμπειρίας και πρακτικής στη διαχείριση των υδατικών πόρων και καταλήγοντας σε προτάσεις, κατά τομείς και γενικές.

  Σχετικές εργασίες:

  • [57] Νεότερη έκδοση

  Σχετικό έργο: Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων με βάση τις αποδελτιωμένες μελέτες του ΥΒΕΤ, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας

 1. Α. Χριστοφίδης, και Ν. Μαμάσης, Επεξεργασία υδρομετεωρολογικών δεδομένων, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2, Τεύχος 18, 268 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1995.

  Σχετικό έργο: Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2

  Πλήρες κείμενο:

 1. Ν. Παπακώστας, Γ. Τσακαλίας, και Α. Χριστοφίδης, Οδηγίες χρήσεως εφαρμογών, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, 50 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάιος 1994.

  Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/350/1/documents/er1_1-84.pdf (4966 KB)

 1. Ομάδα Υδροσκοπίου ΕΜΠ, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ, Εγχειρίδιο χρήσης, Λειτουργία Βάσης Δεδομένων, Εφαρμογές Υδρολογίας και Μετεωρολογίας, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 180 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 1994.

  Περιγράφεται το λογισμικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ και δίνονται οδηγίες για τη χρήση του. Ειδικότερα αναλύονται: (α) η βάση δεδομένων, (β) το ξεκίνημα των εφαρμογών, (γ) η εφαρμογή του υδρομετεωρολογικού χάρτη, (δ) τα μητρώα διαχειριστικών πληροφοριών, (ε) το σύστημα οπτικοποίησης χρονοσειρών OPSIS, και (στ) οι εξειδικευμένες εφαρμογές που αφορούν στην κατασκευή καμπυλών στάθμης παροχής και παροχής-στερεοπαροχής, στην εξαγωγή χρονοσειρών παροχής και στη συμπλήρωση ελλειπουσών τιμών.

  Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/338/1/documents/er1_1-73.pdf (13830 KB)

Miscellaneous works

 1. Α. Χριστοφίδης, και Ν. Μαμάσης, Σχόλια για το νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 4 pages, 15 Ιανουαρίου 2010.

  Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει συ­νεχώς να τροφοδοτείται με τόση ενέργεια όση κατανα­λώνεται, ενώ οι μονάδες αιολικής και ηλιακής ενέρ­γει­ας έχουν το χαρακτηριστικό ότι δίνουν ενέργεια όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες, και όχι όταν τη χρει­αζόμαστε. Η αυξομείωση της παραγωγής των με­γά­λων θερμοηλεκτρικών σταθμών δεν είναι δυ­νατή λό­γω του μεγάλου χρόνου απόκρισης. Έτσι, η ανά­πτυ­ξη των ΑΠΕ δεν θα ωφελή­σει αν δεν συνοδεύεται από ερ­γα­σίες προ­σαρ­μο­γής της υπο­δο­μής, και συγκε­κρι­μένα κατασκευή υδροηλεκτρικ­ών έργων με δυνατότητα απο­θή­κευσης ενέργειας, που πρέ­πει να συνοδεύονται από μελέτες κατανομής του ανέμου στην Ελλάδα και τη νο­τιοανατολική Ευρώπη και διεθνείς συμφωνίες για αν­ταλ­λαγή ενέργειας προ­σαρμοζόμενη σε πραγματικό χρόνο.

  Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι οι ΑΠΕ, παρόλο που μπο­ρεί να κρίνονται λιγότερο επιβλαβείς από εναλλακτικές μορφές ενέργειας, εντούτοις είναι επιβλαβείς, και η ανάπτυξή τους πρέπει να γίνεται με προσοχή ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι ΑΠΕ δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε προστατευόμενες περιοχές, οι μονάδες δεν πρέπει να είναι διασκορπι­σμένες στο χώρο, και πρέπει να βρίσκονται σε ισορ­ρο­πία με το εκάστοτε τοπίο.

  Το νομοσχέδιο «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανε­ώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» χρειάζεται σημαντικές επεμ­βά­σεις, αφενός για να ενταχθεί σε γενικότερη ενεργεια­κή στρατηγική, και αφετέρου για να επιτύχει περιβαλ­λον­τικά φιλική ανάπτυξη των ΑΠΕ. Στην παρούσα μορ­φή του, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσει περισ­σότερο κακό παρά καλό. Τέλος, το νομοσχέδιο πρέπει να απο­συνδεθεί από την κλιματική αλλαγή, γιατί, όπως εξη­γούμε, καμία ουσιαστική διαφορά δεν μπορεί να προ­κα­λέσει στο κλίμα, και επομένως το να χρησιμο­ποι­ούμε την κλιματική αλλαγή ως γνώμονα αντί την ενερ­γειακή στρατηγική της χώρας είναι παραπλανητικό.

  Σημείωση:

  Αυτό το κείμενο υποβλήθηκε στη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/945/1/documents/2010-01-sxolia-nomosxedio-aiolikis.pdf (154 KB)

 1. A. Christofides, Openmeteo database description, 8 pages, 2005.

  [Περιγραφή βάσης δεδομένων του openmeteo]

  Σημείωση:

  Το openmeteo ήταν ιδέα για τη δημιουργία ανοιχτής βάσης μετεωρολογικών δεδομένων, διαθέσιμης από το web. Αυτό το κείμενο περιγράφει τη βάση δεδομένων.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/845/1/documents/omdb.pdf (840 KB)

 1. Α. Χριστοφίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρογνώμων: Βάση δεδομένων υδρολογικών και μετεωρολογικών χρονοσειρών και σύστημα επεξεργασίας χρονοσειρών, 16 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2002.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/498/1/documents/hydrognomon_presentation.pdf (400 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Michas, S.N., M.N. Pikounis, I. Nalbantis, P.L. Lazaridou and E.I. Daniil, On the hydrologic analysis for water resources management in Aegean Islands, Proceedings, Protection and Restoration of the Environment VIII, Mykonos, Greece, 2006.

 1. A. Christofides, Software for the management of measuring stations and time series, 12 pages, Department of Water Resources, Hydraulic and Maritime Engineering – National Technical University of Athens, Athens, Οκτώβριος 2001.

  [Λογισμικό για τη διαχείριση μετρητικών σταθμών και χρονοσειρών]

  Το λογισμικό που παρουσιάζεται σ' αυτή την έκθεση είναι μέρος ενός μεγάλου συστήματος που αναπτύσσεται για να υποστηρίξει τη διαχείριση του υδροσυστήματος 4000 τετραγωνικών χιλιομέτρων από το οποίο υδρεύεται η Αθήνα. Η ανάπτυξη λογισμικού χρηματοδοτείται από την ΕΥΔΑΠ. Περιλαμβάνει εμπειρία από το Υδροσκόπιο (1992-1993), αλλά χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη τεχνολογία στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων και στα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού.

  Σημείωση:

  Η έκθεση είναι προσωρινή και μπορεί να τροποποιηθεί στο μέλλον ή και να αφαιρεθεί εντελώς από το web.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/484/1/documents/ihm_presentation.pdf (182 KB)

 1. Α. Χριστοφίδης, Ο μετεωρολογικός σταθμός του ΕΜΠ, 50 pages, Ιούνιος 1999.

  Εσωτερικό τεύχος που περιγράφει το μετεωρολογικό σταθμό, το ιστορικό και το λογισμικό του. Το μεγαλύτερο μέρος δεν ισχύει πια (π.χ. το Κεφάλαιο 5 έχει αντικατασταθεί από την τεκμηρίωση του λογισμικού, που βγαίνει με man deltacom).

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/892/1/documents/meteo.pdf (730 KB)