Πιο δημοφιλή έγγραφα (2007)

1. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

 A mathematical framework for studying rainfall intensity-duration-frequency relationships. περισσότερα...

The Hurst phenomenon and fractional Gaussian noise made easy. περισσότερα...

Urban water management in Ancient Greece: Legacies and lessons. περισσότερα...

Climate change, the Hurst phenomenon, and hydrological statistics. περισσότερα...

A scaling model of storm hyetograph. περισσότερα...

2. Βιβλία και πανεπιστημιακές σημειώσεις

Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 1: Υδρευτικά Έργα. περισσότερα...

Τεχνική Υδρολογία. περισσότερα...

Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 2: Αποχετευτικά Έργα. περισσότερα...

Στατιστική Υδρολογία. περισσότερα...

Σχεδιασμός Αστικών Δικτύων Αποχέτευσης. περισσότερα...

3. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια βιβλίων

Urban water engineering and management in ancient Greece. περισσότερα...

Hydrologic and hydraulic science and technology in ancient Greece. περισσότερα...

On the appropriateness of the Gumbel distribution for modelling extreme rainfall. περισσότερα...

Εναλλακτικά συστήματα συλλογής και αποχέτευσης υγρών απόβλητων. περισσότερα...

Reliability concepts in reservoir design. περισσότερα...

4. Ερευνητικές εκθέσεις

Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας. περισσότερα...

Τελική Έκθεση, Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες. περισσότερα...

Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων. περισσότερα...

Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας - Έτος 2000-2001. περισσότερα...

Θεωρητική τεκμηρίωση μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης της διαχείρισης υδατικών συστημάτων "ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ". περισσότερα...

5. Πανεπιστημιακές εργασίες

Ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών για τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα στην Ελληνική επικράτεια. περισσότερα...

Κατάστρωση ομβρίων καμπυλών με ελλιπή δεδομένα. περισσότερα...

Διερεύνηση μεθόδων αναζήτησης ολικού βελτίστου σε προβλήματα υδατικών πόρων. περισσότερα...

Διερεύνηση της συμβολής της τηλεπισκόπησης στην εκτίμηση της εξατμοδιαπνοής - Εφαρμογή στον Ελλαδικό χώρο. περισσότερα...

Η επίδραση του αναγλύφου στην εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία. περισσότερα...

Πιο δημοφιλή προϊόντα λογισμικού (2007)

Ζυγός - Αδιαμέριστο εννοιολογικό μοντέλο λεκάνης απορροής. περισσότερα...

Υδρογνώμων - Σύστημα βάσης δεδομένων για τη διαχείριση υδρομετεωρολογικών σταθμών και χρονοσειρών. περισσότερα...

Υετός - Πρόγραμμα στοχαστικού επιμερισμού βροχοπτώσεων σε λεπτή χρονική κλίμακα. περισσότερα...

Κασταλία - Σύστημα στοχαστικής προσομοίωσης και πρόγνωσης υδρολογικών διεργασιών. περισσότερα...

Υδρονομέας - Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης υδροσυστημάτων. περισσότερα...