Αντώνης Κουκουβίνος

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
A.Koukouvinos@itia.ntua.gr
+30-2107722846

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων
 2. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ
 3. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας»
 4. Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας
 5. Δημιουργία Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας και εφαρμογής Διαδικτύου για την παρακολούθηση των ζωνών προστασίας του Κηφισού
 6. Εκτίμηση και πρόγνωση του πλημμυρικού κινδύνου με τη χρήση υδρολογικών μοντέλων και πιθανοτικών μεθόδων
 7. Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων
 8. Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου
 9. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)
 10. Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων της χώρας - Φάσεις 1 και 2
 11. Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα
 12. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3
 13. Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων με βάση τις αποδελτιωμένες μελέτες του ΥΒΕΤ, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας

Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

 1. Consultancy Services for Conceptual Design, Preparation of Bidding Documents, Assistance during the Selection of Contractor & Monitoring/Supervision of Construction, Instalation, Operation & Maintainance for Traffic Control (CTC) for Greater Gaborone City
 2. Έργα Ορεινής Υδρονομίας Ρεμάτων Ορεινών Λεκανών Απορροής Αλμωπίας
 3. Προμελέτη φράγματος Αλμωπαίου
 4. Μελέτη διαχείρισης Κηφισού
 5. Οριστική Οριοθέτηση Τμήματος Κοίτης Ποταμού Αράχθου που Διέρχεται στα Όρια του Δήμου Αρταίων
 6. Μελέτες Διερεύνησης Προβλημάτων Άρδευσης και Δυνατότητας Κατασκευής Ταμιευτήρων Νομού Βοιωτίας

Δημοσιευμένο έργο

Publications in scientific journals

 1. D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, A. Koukouvinos, N. Malamos, N. Mamassis, P. Dimitriadis, N Tepetidis, and D. Markantonis, In search of climate crisis in Greece using hydrological data: 404 Not Found, Water, 15 (9), 1711, doi:10.3390/w15091711, 2023.
 2. N. Mamassis, K. Mazi, E. Dimitriou, D. Kalogeras, N. Malamos, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, I. L. Tsirogiannis, I. Papageorgaki, A. Papadopoulos, Y. Panagopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, G. Vitantzakis, N. Kappos, D. Katsanos, B. Psiloglou, E. Rozos, T. Kopania, I. Koletsis, and A. D. Koussis, OpenHi.net: A synergistically built, national-scale infrastructure for monitoring the surface waters of Greece, Water, 13 (19), 2779, doi:10.3390/w13192779, 2021.
 3. G. Papaioannou, L. Vasiliades, A. Loukas, A. Alamanos, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, I. Tsoukalas, and P. Kossieris, A flood inundation modelling approach for urban and rural areas in lake and large-scale river basins, Water, 13 (9), 1264, doi:10.3390/w13091264, 2021.
 4. G. Papaioannou, A. Efstratiadis, L. Vasiliades, A. Loukas, S.M. Papalexiou, A. Koukouvinos, I. Tsoukalas, and P. Kossieris, An operational method for Floods Directive implementation in ungauged urban areas, Hydrology, 5 (2), 24, doi:10.3390/hydrology5020024, 2018.
 5. E. Michailidi, S. Antoniadi, A. Koukouvinos, B. Bacchi, and A. Efstratiadis, Timing the time of concentration: shedding light on a paradox, Hydrological Sciences Journal, 63 (5), 721–740, doi:10.1080/02626667.2018.1450985, 2018.
 6. E. Savvidou, A. Efstratiadis, A. D. Koussis, A. Koukouvinos, and D. Skarlatos, The curve number concept as a driver for delineating hydrological response units, Water, 10 (2), 194, doi:10.3390/w10020194, 2018.
 7. P. Dimitriadis, A. Tegos, A. Oikonomou, V. Pagana, A. Koukouvinos, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Comparative evaluation of 1D and quasi-2D hydraulic models based on benchmark and real-world applications for uncertainty assessment in flood mapping, Journal of Hydrology, 534, 478–492, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.01.020, 2016.
 8. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, A. Koukouvinos, E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, HYDROGEIOS: A semi-distributed GIS-based hydrological model for modified river basins, Hydrology and Earth System Sciences, 12, 989–1006, doi:10.5194/hess-12-989-2008, 2008.
 9. D. Koutsoyiannis, G. Karavokiros, A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, and A. Christofides, A decision support system for the management of the water resource system of Athens, Physics and Chemistry of the Earth, 28 (14-15), 599–609, doi:10.1016/S1474-7065(03)00106-2, 2003.

Book chapters and fully evaluated conference publications

 1. G. Papaioannou, L. Vasiliades, A. Loukas, A. Efstratiadis, S.M. Papalexiou, Y. Markonis, and A. Koukouvinos, A methodological approach for flood risk management in urban areas: The Volos city paradigm, 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei", Athens, European Water Resources Association, 2017.
 2. A. Tsouni, C. Contoes, E. Ieronymidi, A. Koukouvinos, and D. Koutsoyiannis, BEYOND Center of Excellence: flood mapping and modelling, 1st International Geomatics Applications “Geomapplica” Conference, Skiathos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.1.1129.7520, University of Thessaly, 2014.
 3. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, A. Christofides, G. Karavokiros, N. Kappos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Hydrometeorological network for flood monitoring and modeling, Proceedings of First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, Paphos, Cyprus, 8795, 10-1–10-10, doi:10.1117/12.2028621, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2013.
 4. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Koukouvinos, N. Moutafis, and G. Vilandou, Sustainable management of a large-scale tourist facility with significant water demand, Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology, A672–A679, Rhodes, 2011.
 5. S. Mihas, K. Nikolaou, A. Koukouvinos, and N. Mamassis, Estimation of sediment yield with MUSLE and monitoring. A case study for Tsiknias dam at Lesvos Island in Greece, IWA Balkan Young Water Professionals, Thessaloniki, 8 pages, 12 May 2015.

Conference publications and presentations with evaluation of abstract

 1. T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, A. Koukouvinos, N. Malamos, N Tepetidis, D. Markantonis, P. Dimitriadis, and N. Mamassis, Regionalized design rainfall curves for Greece, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-8740, doi:10.5194/egusphere-egu23-8740, 2023.
 2. I. Papageorgaki, A. Koukouvinos, and N. Mamassis, OpenHiGis: A national geographic database for inland waters of Greece based on the INSPIRE Directive Hydrology Theme, EGU General Assembly 2021, online, doi:10.5194/egusphere-egu21-13465, European Geosciences Union, 2021.
 3. A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, D. Koutsoyiannis, K. Mazi, A. D. Koussis, S. Lykoudis, E. Demetriou, N. Malamos, A. Christofides, and D. Kalogeras, Open Hydrosystem Information Network: Greece’s new research infrastructure for water, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-4164, doi:10.5194/egusphere-egu2020-4164, 2020.
 4. A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, K. Mazi, E. Dimitriou, and D. Koutsoyiannis, Strategic plan for establishing a national-scale hydrometric network in Greece: challenges and perspectives, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-16714, European Geosciences Union, 2019.
 5. C. Ntigkakis, G. Markopoulos-Sarikas, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, A. D. Koussis, K. Mazi, D. Katsanos, and D. Koutsoyiannis, Hydrological investigation of the catastrophic flood event in Mandra, Western Attica, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17591-1, European Geosciences Union, 2018.
 6. E. Michailidi, S. Antoniadi, A. Koukouvinos, B. Bacchi, and A. Efstratiadis, Velocity-based approach for establishing a varying time of concentration: Α study in three Mediterranean countries, Le Giornate dell’ Idrologia 2017, Favignana, Società Idrologica Italiana, 2017.
 7. E. Michailidi, S. Antoniadi, A. Koukouvinos, B. Bacchi, and A. Efstratiadis, Adaptation of the concept of varying time of concentration within flood modelling: Theoretical and empirical investigations across the Mediterranean, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-10663-1, European Geosciences Union, 2017.
 8. Ο. Daskalou, M. Karanastasi, Y. Markonis, P. Dimitriadis, A. Koukouvinos, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, GIS-based approach for optimal siting and sizing of renewables considering techno-environmental constraints and the stochastic nature of meteorological inputs, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-12044-1, doi:10.13140/RG.2.2.19535.48803, European Geosciences Union, 2016.
 9. A. Efstratiadis, S.M. Papalexiou, Y. Markonis, A. Koukouvinos, L. Vasiliades, G. Papaioannou, and A. Loukas, Flood risk assessment at the regional scale: Computational challenges and the monster of uncertainty, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-12218, European Geosciences Union, 2016.
 10. E. Rozos, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, and C. Makropoulos, Flow based vs. demand based energy-water modelling, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-6528, European Geosciences Union, 2015.
 11. A. Koukouvinos, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, A. Tegos, E. Rozos, S.M. Papalexiou, P. Dimitriadis, Y. Markonis, P. Kossieris, H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, A. Christofides, G. Karavokiros, A. Siskos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Integrated water and renewable energy management: the Acheloos-Peneios region case study, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-4912, doi:10.13140/RG.2.2.17726.69440, European Geosciences Union, 2015.
 12. A. Zarkadoulas, K. Mantesi, A. Efstratiadis, A. D. Koussis, K. Mazi, D. Katsanos, A. Koukouvinos, and D. Koutsoyiannis, A hydrometeorological forecasting approach for basins with complex flow regime, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-3904, doi:10.13140/RG.2.2.21920.99842, European Geosciences Union, 2015.
 13. T. Tsitseli, D. Koutsoyiannis, A. Koukouvinos, and N. Mamassis, Construction of ombrian curves using the Hydrognomon software system, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.34517.01762, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 14. Y. Markonis, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigation of drought characteristics in different temporal and spatial scales: A case study in the Mediterranean region , Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 15. E. Michailidi, T. Mastrotheodoros, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, and D. Koutsoyiannis, Flood modelling in river basins with highly variable runoff, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.30847.00167, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 16. A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, P. Dimitriadis, A. Tegos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A stochastic simulation framework for flood engineering, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.16848.51201, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 17. V. Pagana, A. Tegos, P. Dimitriadis, A. Koukouvinos, P. Panagopoulos, and N. Mamassis, Alternative methods in floodplain hydraulic simulation - Experiences and perspectives, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-10283-2, European Geosciences Union, 2013.
 18. A. Oikonomou, P. Dimitriadis, A. Koukouvinos, A. Tegos, V. Pagana, P. Panagopoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Floodplain mapping via 1D and quasi-2D numerical models in the valley of Thessaly, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-10366, doi:10.13140/RG.2.2.25165.03040, European Geosciences Union, 2013.
 19. S. Kozanis, A. Christofides, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, G. Karavokiros, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and D. Nikolopoulos, Using open source software for the supervision and management of the water resources system of Athens, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 7158, doi:10.13140/RG.2.2.28468.04482, European Geosciences Union, 2012.
 20. Α. Χριστοφίδης, Σ. Κοζάνης, Γ. Καραβοκυρός, και Α. Κουκουβίνος, Ενυδρίς, Φιλότης & openmeteo.org: Ελεύθερο λογισμικό περιβαλλοντικής διαχείρισης, Συνέδριο ΕΛ/ΛΑΚ 2011, Αθήνα, http://conferences.ellak.gr/2011/, 2011.
 21. Κ. Χατζημπίρος, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Ε. Κυρίτσης, Βάση δεδομένων για την ελληνική φύση (ΦΙΛΟΤΗΣ), Το ΕΜΠ στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας, Αθήνα, 2007.
 22. A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, E. Rozos, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Control of uncertainty in complex hydrological models via appropriate schematization, parameterization and calibration, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 02181, doi:10.13140/RG.2.2.28297.65124, European Geosciences Union, 2006.
 23. A. Efstratiadis, G. Karavokiros, S. Kozanis, A. Christofides, A. Koukouvinos, E. Rozos, N. Mamassis, I. Nalbantis, K. Noutsopoulos, E. Romas, L. Kaliakatsos, A. Andreadakis, and D. Koutsoyiannis, The ODYSSEUS project: Developing an advanced software system for the analysis and management of water resource systems, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 03910, doi:10.13140/RG.2.2.24942.20805, European Geosciences Union, 2006.
 24. A. Efstratiadis, A. Tegos, I. Nalbantis, E. Rozos, A. Koukouvinos, N. Mamassis, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Hydrogeios, an integrated model for simulating complex hydrographic networks - A case study to West Thessaly region, 7th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Rethymnon, Crete, doi:10.13140/RG.2.2.25781.06881, European Geosciences Union, 2005.
 25. A. Efstratiadis, E. Rozos, A. Koukouvinos, I. Nalbantis, G. Karavokiros, and D. Koutsoyiannis, An integrated model for conjunctive simulation of hydrological processes and water resources management in river basins, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 03560, doi:10.13140/RG.2.2.27930.64960, European Geosciences Union, 2005.

Presentations and publications in workshops

 1. D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, A. Koukouvinos, N. Malamos, N. Mamassis, P. Dimitriadis, N Tepetidis, and D. Markantonis, Extreme rainfall modelling for engineering design: a new methodology and its application over the Greek territory (invited), Risk Management: Extremes of Flood and Drought, Europe/China, UNESCO, 2023.
 2. Α. Τσούνη, Σ. Σιγούρου, Β. Παγάνα, Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, Π. Δημητριάδης, Θ. Ηλιοπούλου, Γ.-Φ. Σαργέντης, Ρ. Ιωαννίδης, Δ. Δημητρακοπούλου, Ε. Χαρδαβέλλας, Σ. Βαβουλογιάννης, και Β. Κυριακούλη, Εκτίμηση κινδύνου πλημμύρας στο ρέμα Πικροδάφνης, Παρουσίαση αποτελεσμάτων της Α’ Φάσης της Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Αττικής-Ε.Α.Α, Αθήνα, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 2022.
 3. Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, Θ. Ηλιοπούλου, Σ. Αντωνιάδη, και Δ. Κουτσογιάννης, Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης Εθνικού Υδρομετρικού Δικτύου, Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας Θαλασσών και Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS) - Δεύτερη συνάντηση φορέων, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2019.
 4. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, και Δ. Κουτσογιάννης, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net): Εξέλιξη εργασιών, προκλήσεις & προοπτικές, Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας Θαλασσών και Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS) - Δεύτερη συνάντηση φορέων, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2019.
 5. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Κουκουβίνος, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας Θαλασσών και Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS) - Πρώτη συνάντηση φορέων, Ανάβυσσος, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, 2018.
 6. Ο. Δασκάλου, Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Μεθοδολογία βέλτιστης χωροθέτησης & διαστασιολόγησης ΑΠΕ με χρήση λογισμικού ArcGIS 10.3: Μελέτη περίπτωσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS, Crowne Plaza, Αθήνα, Marathon Data Systems, 2016.
 7. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η ποσοτική διάσταση της ΟΠΥ 2000/60, Η Οδηγία 2000/60 και η Προστασία των Εσωτερικών Υδάτων: Έρευνα και Προοπτικές, Αθήνα, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ειδική Γραματεία Υδάτων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 2015.
 8. Α. Κουκουβίνος, Προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο υδρολογίας πλημμυρών, Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων», Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, 2014.
 9. Α. Τέγος, Α. Ευστρατιάδης, Α. Βαρβέρης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Δ. Κουτσογιάννης, Εκτίμηση και υλοποίηση περιορισμών οικολογικής παροχής σε μεγάλα Υ/Η έργα: Η περίπτωση του Αχελώου, Η οικολογική παροχή των ποταμών και η σημασία της ορθής εκτίμησής της, Κτήριο "Κωστής Παλαμάς" Πανεπιστημίου Αθηνών, 2014.
 10. A. D. Koussis, S. Lykoudis, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, A. Peppas, and A. Maheras, Estimating flood flows in ungauged Greek basins under hydroclimatic variability (Deukalion project) - Development of physically-established conceptual-probabilistic framework and computational tools, Climate and Environmental Change in the Mediterranean Region, Pylos, Navarino Environmental Observatory, 2012.
 11. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Ρ. Μαυροδήμου, Α. Κουκουβίνος, και Ν. Μαμάσης, Το Σχέδιο Προγράμματος Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Ελλάδας (προσκεκλημένη ομιλία), Διεθνές Συνέδριο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών, Φάληρο, doi:10.13140/RG.2.2.30398.08005, CoPraNet, Μεσόγειος SOS, 2006.
 12. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, και Α. Κουκουβίνος, Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίμνης Πλαστήρα, Ημερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου "Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα", doi:10.13140/RG.2.2.16950.09286, Δήμος Καρδίτσας, Καρδίτσα, 2002.
 13. Ε. Ρόζος, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Κουκουβίνος, Εποπτεία και διερεύνηση των γεωτρήσεων της περιοχής Υλίκης με τη βοήθεια συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας, 7η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του ArcInfo, Αθήνα, Marathon Data Systems, 1997.
 14. Δ. Χατζηχρήστος, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Κουκουβίνος, Διερεύνηση του σχεδιασμού δικτύων αποχέτευσης ομβρίων με σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας, 5η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του ArcInfo, Αθήνα, Marathon Data Systems, 1995.

Educational notes

 1. Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Α. Ευστρατιάδης, Σημειώσεις: Τα συστήματα γεωγραφικής πληροφορίας στην Υδρολογία, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), 2017.

Research reports

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Θ. Ηλιοπούλου, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαλάμος, Ν. Μαμάσης, Π. Δημητριάδης, Ν. Τεπετίδης, και Δ. Μαρκαντώνης, Τεχνική Έκθεση, Παραγωγή χαρτών με τις επικαιροποιημένες παραμέτρους των όμβριων καμπυλών σε επίπεδο χώρας (εφαρμογή της Οδηγίας ΕΕ 2007/60/ΕΚ στην Ελλάδα), Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.
 2. Ν. Μαμάσης, Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, και Ι. Παπαγεωργάκη, Δράσεις δημοσιότητας (εργασίες σε περιοδικά και συνέδρια), Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 84 pages, Οκτώβριος 2021.
 3. Ν. Μαμάσης, και Α. Κουκουβίνος, Ημερολόγιο εσωτερικών συσκέψεων και συναντήσεων με άλλους φορείς, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 30 pages, Οκτώβριος 2021.
 4. Ι. Παπαγεωργάκη, και Α. Κουκουβίνος, Τεχνική έκθεση περιγραφής και οργάνωσης γεωγραφικών δεδομένων, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2021.
 5. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση αξιολόγησης της προκαταρκτικής λειτουργίας του συστήματος OpenHi.net, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 47 pages, Οκτώβριος 2021.
 6. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση ανάπτυξης εθνικού συστήματος παρακολούθησης επιφανειακών υδατικών πόρων, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2.1, Ιούνιος 2019.
 7. Ν. Μαμάσης, Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, και Α. Κουκουβίνος, Τεχνική έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων του συστήματος OpenHi.net, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 29 pages, Τεύχος 3.1, Σεπτέμβριος 2018.
 8. Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, Δ. Νικολόπουλος, Χ. Τύραλης, Α. Τέγος, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Πιλοτική εφαρμογή στο σύστημα Αχελώου-Θεσσαλίας, Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη (CRESSENDO), 98 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2015.
 9. Ι. Μαρκόνης, Σ. Λυκούδης, Α. Ευστρατιάδης, και Α. Κουκουβίνος, Τεχνική έκθεση περιγραφής βροχομετρικών και μετεωρολογικών δεδομένων και επεξεργασιών, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 54 pages, Σεπτέμβριος 2014.
 10. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ε. Μιχαηλίδη, Ε. Γαλιούνα, Κ. Τζούκα, Α. Δ. Κούσης, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση περιγραφής περιοχικών σχέσεων εκτίμησης χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 146 pages, Σεπτέμβριος 2014.
 11. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Π. Δημητριάδης, Ε. Ρόζος, και Α. Δ. Κούσης, Τεχνική έκθεση θεωρητικής τεκμηρίωσης μοντέλου υδρολογικής-υδραυλικής προσομοίωσης, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 108 pages, Σεπτέμβριος 2014.
 12. Α. Κουκουβίνος, Γεωγραφικά δεδομένα και επεξεργασίες, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 36 pages, Μάρτιος 2012.
 13. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Κοζάνης, και Α. Κουκουβίνος, Τελική έκθεση, Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ, Ανάδοχοι: , Τεύχος 2, 84 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2011.
 14. Χ. Μακρόπουλος, Δ. Δαμίγος, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, και Α. Μπενάρδος, Συνοπτική έκθεση και τελικά συµπεράσµατα, Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας, 32 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2010.
 15. Χ. Μακρόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, και Α. Κουκουβίνος, Εκτίµηση του χρηµατοοικονοµικού κόστους και προτάσεις ορθολογικής διαχείρισης του υδροσυστήµατος, Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας, 73 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2010.
 16. Χ. Μακρόπουλος, Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, και Ν. Χαλκιάς, Μεθοδολογία εκτίμησης χρηματοοικονομικού κόστους, Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας, 40 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2010.
 17. Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, και Ε. Ρόζος, Υδρόγειος - Έκδοση 2.0 - Οδηγίες χρήσης του λογισµικού, Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας», Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 100 pages, Νοέμβριος 2009.
 18. Α. Ευστρατιάδης, Ε. Ρόζος, και Α. Κουκουβίνος, Υδρόγειος: Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσομοίωσης - Θεωρητική τεκμηρίωση, Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας», 139 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2009.
 19. Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Σ. Μπακή, Τελική Έκθεση, Δημιουργία Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας και εφαρμογής Διαδικτύου για την παρακολούθηση των ζωνών προστασίας του Κηφισού, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2008.
 20. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Α. Ευστρατιάδης, Συνοπτική έκθεση, Αθήνα, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 37 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αύγουστος 2008.
 21. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Α. Ευστρατιάδης, Τελική έκθεση, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 4, 66 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2008.
 22. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης και βέλτιστης λειτουργίας ταμιευτήρα Σμοκόβου και συναφών έργων, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 3, 104 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2008.
 23. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Ρ. Μαυροδήμου, Α. Χριστοφίδης, Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Κοζάνης, Δ. Μαμάης, και Κ. Νουτσόπουλος, Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, 748 pages, doi:10.13140/RG.2.2.25384.62727, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2008.
 24. Ν. Μαμάσης, Ρ. Μαυροδήμου, Α. Ευστρατιάδης, Μ. Χαϊνταρλής, Α. Τέγος, Α. Κουκουβίνος, Π. Λαζαρίδου, Μ. Μαγαλιού, και Δ. Κουτσογιάννης, Διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης και λειτουργίας Φορέα Διαχείρισης έργων Σμοκόβου, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Τεύχος 2, 73 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2007.
 25. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ε. Ρόζος, Α. Τέγος, και Ι. Ναλμπάντης, Θεωρητική τεκμηρίωση μοντέλου προσομοίωσης υδρολογικών-υδρογεωλογικών διεργασιών λεκάνης απορροής «Υδρόγειος», Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Τεύχος 4a, 103 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2006.
 26. Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, Λ. Λαζαρίδης, και Ν. Μαμάσης, Έκθεση δεδομένων, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Τεύχος 1, 66 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2006.
 27. Α. Κουκουβίνος, Σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 18, 39 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.
 28. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, Α. Χριστοφίδης, Ε. Ρόζος, Α. Οικονόμου, και Γ. Τέντες, Μεθοδολογία και θεωρητικό υπόβαθρο, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 15, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.
 29. ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, και ΚΕΠΕ, Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, Συμπλήρωση της ταξινόμησης ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 549 pages, Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα, Ιανουάριος 2003.
 30. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Ε. Ρόζος, Χ. Καρόπουλος, Α. Νασίκας, Ε. Νεστορίδου, και Δ. Νικολόπουλος, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας — Έτος 2002–2003, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 14, 215 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2002.
 31. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική μελέτη, Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα, Τεύχος 2, 70 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2002.
 32. Κ. Χατζημπίρος, Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Α. Κατσίρη, Α. Στάμου, Α. Βαλασσόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, Ι. Κατσίρης, Μ. Καπετανάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Κ. Νουτσόπουλος, Γ.-Φ. Σαργέντης, και Α. Χριστοφίδης, Συνοπτική έκθεση, Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα, Τεύχος 1, 23 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2002.
 33. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Δ. Γκριντζιά, Ν. Δαμιανόγλου, Χ. Καρόπουλος, Σ. Ναλπαντίδου, Α. Νασίκας, Δ. Νικολόπουλος, Α. Ξανθάκης, και Κ. Ρίπης, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας — Έτος 2001–2002, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 13, Αθήνα, Δεκέμβριος 2001.
 34. Α. Κουκουβίνος, Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης γεωγραφικών δεδομένων, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 7, 29 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000.
 35. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Ν. Δαμιανόγλου, Κ. Κωνσταντινίδου, Σ. Ναλπαντίδου, Α. Ξανθάκης, και Σ. Πολιτάκη, Ανάλυση απαιτήσεων του συστήματος, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 1, 74 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2000.
 36. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Δ. Γκριντζιά, Ν. Δαμιανόγλου, Α. Ξανθάκης, Σ. Πολιτάκη, και Β. Τσουκαλά, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας - Έτος 2000-2001, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 5, 165 pages, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000.
 37. Α. Κουκουβίνος, και Ε. Ρόζος, Τελική Έκθεση, Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς αρχείου δεδομένων επιφανειακής και υπόγειας υδρολογίας του Υπουργείου Γεωργίας στη Θεσσαλία, 77 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1999.
 38. Α. Κουκουβίνος, και Α. Χριστοφίδης, Ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας για την υδρολογία, τις χρήσεις και τα έργα αξιοποίησης νερού, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3, Τεύχος 38, 50 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1999.
 39. Α. Κουκουβίνος, και Ε. Ρόζος, Έκθεση Προόδου, Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς αρχείου δεδομένων επιφανειακής και υπόγειας υδρολογίας του Υπουργείου Γεωργίας στη Θεσσαλία, 28 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1998.
 40. Α. Κουκουβίνος, και Ν. Μαμάσης, Επεξεργασία γεωγραφικής πληροφορίας, Αναβάθμιση και επικαιροποίηση της υδρολογικής πληροφορίας της Θεσσαλίας, Τεύχος 3, 39 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1997.
 41. Ομάδα ερευνητικού έργου ΥΒΕΤ96, Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων με βάση τις αποδελτιωμένες μελέτες του ΥΒΕΤ, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 339 pages, Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα, Νοέμβριος 1996.
 42. Δ. Κουτσογιάννης, Γ. Τσακαλίας, Ν. Μαμάσης, και Α. Κουκουβίνος, Επιφανειακοί υδατικοί πόροι, Ολοκληρωμένη διαχείριση ποτάμιου οικοσυστήματος Σπερχειού, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 16 pages, Αθήνα, 1995.
 43. Ι. Σταματάκη, Α. Κουκουβίνος, και Ν. Μαμάσης, Χάρτες-Τμήμα Α: Πληροφορίες επιφανειακής υδρολογίας, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1995.
 44. Ι. Σταματάκη, Α. Κουκουβίνος, και Ν. Μαμάσης, Ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών-Τμήμα Α: Πληροφορίες επιφανειακής υδρολογίας, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2, Τεύχος 22, 48 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1995.

Miscellaneous works

 1. E. Savvidou, A. Efstratiadis, A. D. Koussis, A. Koukouvinos, and D. Skarlatos, A curve number approach to formulate hydrological response units within distributed hydrological modelling, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2016-627, 2016.
 2. Σ. Κοζάνης, και Α. Κουκουβίνος, Παρουσίαση του «Φιλότης», ενός Πληροφοριακού Συστήματος για την Ελληνική Φύση, Αθήνα, Απρίλιος 2011.

Engineering reports

 1. A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, and N. Mamassis, Estimation of flood hydrographs at selected streams crossing Trans Adriatic Pipeline (TAP) – Section 1, Detailed design of TAP - Section 1, Ανάθεση: Asprofos Engineering, Ανάδοχοι: , Σεπτέμβριος 2016.
 2. A. Efstratiadis, and A. Koukouvinos, Gaborone storm study, Consultancy Services for Conceptual Design, Preparation of Bidding Documents, Assistance during the Selection of Contractor & Monitoring/Supervision of Construction, Instalation, Operation & Maintainance for Traffic Control (CTC) for Greater Gaborone City, Ανάδοχος: Erasmos Consulting Engineering, 7 pages, Ιούλιος 2015.
 3. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, και Α. Κουκουβίνος, Τεχνική έκθεση: Διερεύνηση πλημμυρικών παροχών λεκάνης απορροής Αλμωπαίου, Προμελέτη φράγματος Αλμωπαίου, Ανάθεση: Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., Ανάδοχοι: , 43 pages, Ιούλιος 2014.
 4. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Σ. Μπακή, Ι. Μαρκόνης, και Δ. Κουτσογιάννης, Διαμόρφωση σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας, με βάση τις αρχές του προληπτικού σχεδιασμού - Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας (GR09), Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάδοχος: Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών, 205 pages, Φεβρουάριος 2013.
 5. Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Ι. Μαρκόνης, Σ. Μπακή, και Δ. Κουτσογιάννης, Διαμόρφωση σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας, με βάση τις αρχές του προληπτικού σχεδιασμού - Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας (GR10), Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάδοχος: Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών, 144 pages, Φεβρουάριος 2013.
 6. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Μαρκόνης, Α. Κουκουβίνος, Σ.Μ. Παπαλεξίου, Ν. Μαμάσης, και Π. Δημητριάδης, Υδρολογική μελέτη ισχυρών βροχοπτώσεων στη λεκάνη του Κηφισού, Μελέτη διαχείρισης Κηφισού, Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών, Denco, Γ. Καραβοκύρης, κ.ά., 154 pages, Αθήνα, 2010.
 7. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Μαρκόνης, Α. Κουκουβίνος, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική μελέτη πλημμυρών Αράχθου, Οριστική Οριοθέτηση Τμήματος Κοίτης Ποταμού Αράχθου που Διέρχεται στα Όρια του Δήμου Αρταίων, Ανάθεση: Δήμος Αρταίων, Ανάδοχοι: ΑΔΚ - Αρώνης – Δρέττας – Καρλαύτης Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ, ΥΔΡΟΤΕΚ - Υδραυλικές Μελέτες ΑΕ, Β. Μούζος, 272 pages, 2010.
 8. Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Α. Ευστρατιάδης, Υδρολογική μελέτη, Μελέτες Διερεύνησης Προβλημάτων Άρδευσης και Δυνατότητας Κατασκευής Ταμιευτήρων Νομού Βοιωτίας, Ανάθεση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανάδοχος: Γραφείο Μελετών ΕΤΜΕ - Αντωνίου - Πέππας και Συνεργάτες, Αθήνα, 2006.

Ανάλυση ερευνητικών έργων

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάρτιος 2011–Μάρτιος 2014

  Προϋπολογισμός: €145 000

  Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

  Ανάδοχοι:

  1. ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε.
  2. Γραφείο Μαχαίρα
  3. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
  4. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Ν. Μαμάσης

  Πλαίσιο: ΕΣΠΑ "Συνεργασία"

  Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένων μεθοδολογιών μοντελοποίησης και πρόγνωσης των ισχυρών καταιγίδων και των επαγόμενων πλημμυρικών φαινομένων, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες των ελληνικών υδροκλιματικών και γεωμορφολογικών συνθηκών. Περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός συνόλου ερευνητικών λεκανών, το οποίο περιλαμβάνει λεκάνες από την Ελλάδα και την Κύπρο που ήδη διαθέτουν αξιόπιστα και επαρκούς μήκους δείγματα μετρήσεων, καθώς και τρεις νέες πιλοτικές λεκάνες (με τις υπολεκάνες τους), όπου θα τοποθετηθεί κατάλληλος εξοπλισμός. Από την ανάλυση των δεδομένων πεδίου (υδρολογικών, μετεωρολογικών, γεωγραφικών) θα εξαχθούν φυσικά τεκμηριωμένες περιοχικές σχέσεις για την εκτίμηση χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών σχεδιασμού, και θα αναπτυχθούν υδρολογικά-υδραυλικά μοντέλα που θα ολοκληρωθούν σε ένα επιχειρησιακό σύστημα υδρομετεωρολογικής πρόγνωσης. Προβλέπεται ακόμη η προετοιμασία (υπό μορφή προσχεδίου για επιστημονική συζήτηση) ενός πλαισίου κριτηρίων σχεδιασμού και μεθοδολογιών εκπόνησης μελετών υδρολογίας αντιπλημμυρικών έργων.

  Δικτυακός τόπος έργου: http://deucalionproject.itia.ntua.gr/

 1. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

  Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2008–Νοέμβριος 2011

  Προϋπολογισμός: €72 000

  Project director: Ν. Μαμάσης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση, συντήρηση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) που ανέπτυξε το ΕΜΠ για την ΕΥΔΑΠ στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας (1999-2003). Οι εργασίες αφορούν (α) στη Βάση Δεδομένων (αναβάθμιση λογισμικού, διαχείριση χρονοσειρών ποιοτικών παραμέτρων), (β) στο μετρητικό δίκτυο (επέκταση-βελτίωση- συντήρηση, εκτίμηση απωλειών υδραγωγείων), (γ) στην αναβάθμιση λογισμικού διαχείρισης δεδομένων και την προσθήκη αυτόματης επεξεργασίας τηλεμετρικών δεδομένων, (δ) στο λογισμικό Υδρονομέας (επικαιροποίηση του μοντέλου του υδροσυστήματος, επέκταση του μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης, αναβάθμιση λειτουργικών χαρακτηριστικών λογισμικού), (ε) σε υδρολογικές αναλύσεις (συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, επικαιροποίηση χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών) και (στ) στα ετήσια διαχειριστικά σχέδια (υποστήριξη στην εκπόνηση).

 1. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας»

  Περίοδος εκτέλεσης: Δεκέμβριος 2009–Μάιος 2011

  Προϋπολογισμός: €140 000

  Ανάθεση: Κοινοπραξία Συστημάτων Υδροσκοπίου

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Project director: Ν. Μαμάσης

  Κύριος ερευνητής: Ν. Μαμάσης

  Tο ΥΠΕΧΩΔΕ ανέθεσε σε Κοινοπραξία Γραφείων Μελετών το έργο "Ανάπτυξη νέας βάσης λογισμικού για τη διαχείριση και λειτουργία της ΕΤΥΜΠ - Γ΄ Φάση σε περιβάλλον ΣΓΠ και δημοσιοποίηση του έργου της ΕΤΥΜΠ". Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ αναλαμβάνει ως υπεργολάβος της Κοινοπραξίας την εκπόνηση μέρους του έργου και συγκεκριμένα την ανάπτυξη μεθοδολογιών για την λειτουργία συστήματος βάσης δεδομένων και υδρολογικών εφαρμογών σε διαδικτυακό περιβάλλον (περιλαμβανομένου του πειραματικού κόμβου openmeteo.org για ελεύθερη αποθήκευση δεδομένων από το ευρύ κοινό). Χρησιμοποιώντας και τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στο παρελθόν από ερευνητικές ομάδες του Τομέα Υδατικών Πόρων, δημιουργείται σύστημα βάσης γεωγραφικών και υδρολογικών δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων και υδρολογικών μοντέλων) πλήρως προσαρμοσμένων για Διαδικτυακή λειτουργία. Η συμμετοχή του ΕΜΠ συνίσταται στο σχεδιασμό του νέου συστήματος και της βάσης γεωγραφικών και υδρολογικών δεδομένων, στην ανάπτυξη γεωγραφικά κατανεμημένων υδρολογικών μοντέλων, στη συμμόρφωση του συστήματος με την Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ και στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Τέλος, η ομάδα του ΕΜΠ θα συμμετέχει στην τεχνική υποστήριξη και πιλοτική λειτουργία του έργου μετά την παράδοσή του από την Κοινοπραξία στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

  Περισσότερες πληροφορίες για το έργο υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.hydroscope.gr/.

 1. Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 2010–Δεκέμβριος 2010

  Προϋπολογισμός: €110 000

  Ανάθεση: Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Project director: Χ. Μακρόπουλος

  Το αντικείμενο του έργου είναι (α) η ανάπτυξη μεθοδολογίας και ο υπολογισμός του χρηματοοικονομικού κόστους του αδιύλιστου νερού, (β) η ανάπτυξη μεθοδολογίας και ο υπολογισμός του περιβαλλοντικού κόστους του αδιύλιστου νερού, (γ) η σύνταξη τελικής έκθεσης για το συνολικό κόστος του αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας.

 1. Δημιουργία Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας και εφαρμογής Διαδικτύου για την παρακολούθηση των ζωνών προστασίας του Κηφισού

  Περίοδος εκτέλεσης: Απρίλιος 2008–Μάρτιος 2009

  Προϋπολογισμός: €30 000

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Project director: Ν. Μαμάσης

  Κύριος ερευνητής: Ν. Μαμάσης

  Στόχος του συστήματος είναι η παρακολούθηση των ζωνών προστασίας του Κηφισού. Με τις εφαρμογές που θα υλοποιηθούν θα μπορούν να γίνονται από τους υπευθύνους του Φορέα Διαχείρισης ακριβείς καταγραφές σε πραγματικό χρόνο της υπάρχουσας κατάστασης μέσα στα όρια των ζωνών προστασίας. Συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν τρεις εφαρμογές πληροφορικής: (α) Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ) που θα περιλαμβάνει γεωγραφικά δεδομένα που σχετίζονται με τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά των ζωνών προστασίας και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσα σε αυτές. (β) Εφαρμογή με χρήση Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS) με την οποία θα είναι δυνατός κατά τη διάρκεια των αυτοψιών ο προσδιορισμός της ακριβούς θέσης των διαφόρων δραστηριοτήτων σε σχέση με τα όρια των ζωνών προστασίας (αν δηλαδή είναι εντός ή εκτός αυτών). (γ) Εφαρμογή Διαδικτύου όπου θα είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου τα αποτελέσματα των αυτοψιών (εκθέσεις, φωτογραφίες) σε συγκεκριμένες θέσεις

 1. Εκτίμηση και πρόγνωση του πλημμυρικού κινδύνου με τη χρήση υδρολογικών μοντέλων και πιθανοτικών μεθόδων

  Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2007–Αύγουστος 2008

  Προϋπολογισμός: €15 000

  Ανάθεση: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Συνεργαζόμενοι: Hydrologic Research Center

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Σ.Μ. Παπαλεξίου

  Πλαίσιο: Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας ΕΜΠ "Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή"

  Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εκτίμησης και πρόγνωσης του πλημμυρικού κινδύνου με τη σύζευξη στοχαστικών, υδρολογικών και υδραυλικών μοντέλων. Η περιοχή μελέτης είναι η λεκάνη απορροής του Βοιωτικού Κηφισού. Το έργο περιλαμβάνει ανάλυση των ισχυρών επεισοδίων βροχής στη λεκάνη, την κατανόηση των μηχανισμών γένεσης των πλημμυρών σε αυτή την καρστική λεκάνη και την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου σε χαρακτηριστικές θέσεις του υδροσυστήματος.

 1. Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων

  Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2007–Μάιος 2007

  Προϋπολογισμός: €45 000

  Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Α. Ανδρεαδάκης

  Το έργο αυτό αποτελεί συμπλήρωση και επικαιροποίηση με τις νεότερες εξελίξεις προηγούμενου ερευνητικού έργου (Ταξινόμηση των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων της χώρας), που έχει εκπονηθεί από την ίδια ομάδα του ΕΜΠ (ανάθεση του ΥΠΑΝ) σε συνεργασία με το ΥΠΑΝ, ΙΓΜΕ και ΚΕΠΕ. Το έργο περιλαμβάνει: την ανάπτυξη μεθοδολογίας, την ανάλυση των υδατικών πόρων στα 14 Υδατικά Διαμερίσματα από ποσοτική και ποιοτική άποψη, τις σχέσεις ανάμεσα σε αυτά, την περιγραφή του θεσμικού, διοικητικού και αναπτυξιακού πλαισίου διαχείρισης και προστασίας υδατικών πόρων, την παρουσίαση των εθνικών, περιφερειακών και τομεακών πολιτικών που αφορούν στα νερά και τέλος μια προσέγγιση στο πρόγραμμα διαχείρισης και προστασίας των νερών της χώρας (συμπεράσματα, προβλήματα-λύσεις, προτάσεις έργων-μέτρων).

 1. Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου

  Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 2005–Δεκέμβριος 2006

  Προϋπολογισμός: €60 000

  Ανάθεση: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Θεσσαλίας

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Ν. Μαμάσης

  Πλαίσιο: Επιχειρησιακά Σχέδια Διαχείρισης Δικτύων Σμοκόβου

  Αντικείμενο του έργου είναι: (α) η συλλογή υδρολογικών δεδομένων, δεδομένων χρήσεων νερού και τεχνικών χαρακτηριστικών του συστήματος (ταμιευτήρας και συναφή έργα), (β) η διερεύνηση του νομικού, οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία και διαχείριση του ταμιευτήρα, (γ) η διερεύνηση του νομικού και οικονομικού πλαισίου λειτουργίας άλλων ταμιευτήρων, (δ) η διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης και λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης, (ε) η κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου διαχείρισης των υδατικών αποθεμάτων του ταμιευτήρα, (στ) η σύνταξη εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης και βέλτιστης λειτουργίας του ταμιευτήρα για διάφορα επίπεδα ολοκλήρωσης των έργων, και (ζ) η ολοκλήρωση δεδομένων και επεξεργασιών σε πληροφοριακό σύστημα.

 1. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούλιος 2003–Ιούνιος 2006

  Προϋπολογισμός: €779 656

  Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

  Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε.

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων
  2. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καρδίτσας
  3. Αειφορική Δωδεκανήσου
  4. Marathon Data Systems

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Α. Ανδρεαδάκης

  Πλαίσιο: ΕΠΑΝ, Φυσικό Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

  Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης συστημάτων υδατικών πόρων διαφόρων κλιμάκων. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας δέσμης μεθοδολογιών και υπολογιστικών εργαλείων, τα οποία ολοκληρώνονται σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. Κύριο παραδοτέο είναι ένα επιχειρησιακό λογισμικό γενικής χρήσης, το οποίο ελέγχεται και αξιολογείται μέσω δύο πιλοτικών εφαρμογών που αφορούν υδροσυστήματα του ελληνικού χώρου με διαφορετικά χαρακτηριστικά (Καρδίτσα, Δωδεκάνησα). Το τελικό προϊόν αποτελείται από ένα σύστημα προσομοίωσης- βελτιστοποίησης της λειτουργίας του υδροσυστήματος, καθώς και μια σειρά από ανεξάρτητες εφαρμογές που επιλύουν επί μέρους προβλήματα, είτε για την τροφοδοσία του κεντρικού συστήματος με τα απαιτούμενα στοιχεία εισόδου είτε για περαιτέρω επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Το έργο διαρθρώνεται σε έντεκα ενότητες εργασίας, οκτώ από τις οποίες αναφέρονται στη βασική έρευνα (όπου συμμετέχει το ΕΜΠ), δύο στη βιομηχανική έρευνα και μία στις πιλοτικές εφαρμογές.

 1. Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων της χώρας - Φάσεις 1 και 2

  Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 1996–Απρίλιος 2003

  Προϋπολογισμός: €216 000

  Ανάθεση: Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριοι ερευνητές: Α. Ανδρεαδάκης, Δ. Μαμάης

  Σκοπός του έργου είναι η συστηματοποίηση της υπάρχουσας πληροφορίας για την ποσότητα και ποιότητα των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας. Σε ό,τι αφορά το ποσοτικό μέρος των υδατικών πόρων, το έργο συνίσταται στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την προσέγγιση του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης με στόχο την εξαγωγή συνοπτικών χαρακτηριστικών, τα οποία καταχωρούνται σε σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος, βάσει στοιχείων που προέρχονται από αποδελτίωση προγενέστερων μελετών, στις οποίες γίνεται σχετική ανάλυση και καταχώρηση των δεδομένων σε λογισμικό σύστημα. Σε ότι αφορά το ποιοτικό μέρος, γίνεται χαρακτηρισμός των νερών ποταμών, λιμνών και υπόγειων υδροφορέων με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τις χρήσεις και τις σχετικές απαιτήσεις. Ο χαρακτηρισμός αυτός βασίζεται στην ταξινόμηση των κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων που έχουν καταγραφεί και περιλαμβάνει τη χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας. Το έργο διαρθρώνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο εκπονήθηκε το 1996, με αντικείμενο το σχεδιασμό της μεθοδολογίας, την ανάλυση 10 υδατικών διαμερισμάτων και την εκπόνηση χαρτών. Σε συνεργασία με άλλους φορείς (ΥΠΑΝ, ΚΕΠΕ, ΙΓΜΕ) διερευνήθηκαν ακόμη οι δια-διαμερισματικές σχέσεις, το θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο, το διεθνές περιβάλλον και οι τομεακές πολιτικές, ενώ επιχειρήθηκε και μια πρώτη προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Το δεύτερο στάδιο εκπονήθηκε την περίοδο 2002-2003, και περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της μελέτης με την προσθήκη των υπόλοιπων 4 υδατικών διαμερισμάτων, την αναλυτικότερη προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο χώρας, και την κατά το δυνατόν πληρέστερη επικαιροποίηση των περιεχομένων του πρώτου σταδίου.

 1. Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάιος 2001–Ιανουάριος 2002

  Ανάθεση:

  1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας
  2. Δήμος Καρδίτσας

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Κ. Χατζημπίρος

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Η προστασία της λίμνης Πλαστήρα προϋποθέτει τη διατήρηση υψηλής ποιότητας του φυσικού τοπίου, ικανοποιητικής ποιότητας των νερών, διευθέτηση των αλληλοσυγκρουόμενων απαιτήσεων και χρήσεων νερού και καθιέρωση αποτελεσματικής διαχείρισης. Για το σκοπό αυτό ερευνάται η υδρολογία της λεκάνης, γίνεται συλλογή γεωγραφικών, μετεωρολογικών και ενεργειακών δεδομένων, γίνεται μελέτη και επεξεργασία δεδομένων ισοζυγίου, και καταστρώνεται στοχαστικό μοντέλο για την υποστήριξη εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης. Πραγματοποιείται ανάλυση του φυσικού τοπίου, προσδιορισμός των αρνητικών επιδράσεων (νεκρά δένδρα, ζώνη διακύμανσης) και ποσοτικοποίηση με χρήση GIS. Επίσης, γίνεται αξιολόγηση ποιοτικών παραμέτρων, εκτίμηση της ποιοτικής κατάστασης και καθορισμός των ποιοτικών στόχων, απογραφή των πηγών ρύπανσης, προτάσεις για περιορισμό της, και κατάστρωση υδροδυναμικού μοντέλου με έμφαση στην τροφική κατάσταση. Τελος, προτείνονται σενάρια ασφαλούς απόληψης.

 1. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3

  Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 1996–Δεκέμβριος 2000

  Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Οι κύριοι στόχοι του ερευνητικού έργου είναι η εκτίμηση και διερεύνηση των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας στο σύνολό τους, τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων, και η συστηματική μελέτη όλων εκείνων των παραμέτρων που υπεισέρχονται στην ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων αυτών. Στους στόχους του έργου συμπεριλαμβάνεται, ως εργασία υποδομής, η ανάπτυξη προγραμμάτων Η/Υ για την υδρολογική, υδρογεωλογική και διαχειριστική προσομοίωση του συστήματος των συνδυασμένων λεκανών απορροής της περιοχής μελέτης. Η ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών, παράλληλα με την ανάπτυξη μεθοδολογιών κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες, αποτελεί βοήθημα στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων τόσο της Στερεάς Ελλάδας, όσο και άλλων περιοχών της Ελλάδας. Στους στόχους του ερευνητικού έργου συμπεριλαμβάνεται επίσης η διεύρυνση της συνεργασίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΕΜΠ, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαρκή ενημέρωση των αποτελεσμάτων του έργου και την επιτελική αντιμετώπιση του συστήματος των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας. Τα ειδικότερα αντικείμενα της τρίτης φάσης είναι (α) η ολοκλήρωση του συστήματος πληροφοριών των προηγούμενων φάσεων που αφορούσαν στην υδρολογική και υδρογεωλογική πληροφορία, με την ανάπτυξη και υλοποίηση δύο επιπέδων πληροφορίας σχετικά με τη χρήση υδατικών πόρων και τα έργα αξιοποίησης τους, (β) η ανάπτυξη μεθοδολογιών για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υδροσυστημάτων και η κατασκευή ολοκληρωμένων μοντέλων προσομοίωσης και βελτιστοποίησης των δύο υδροσυστημάτων της περιοχής μελέτης (της Δυτικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας), και (γ) η διασύνδεση των συστημάτων πληροφορικής (βάσεις δεδομένων, συστήματα γεωγραφικής πληροφορίας, μοντέλα εφαρμογών) σε ένα ενιαίο σύνολο συνεργαζόμενων υπολογιστικών μονάδων.

 1. Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων με βάση τις αποδελτιωμένες μελέτες του ΥΒΕΤ, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας

  Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 1996–Σεπτέμβριος 1996

  Ανάθεση: Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων
  2. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
  3. Κέντρο Ερευνών και Προγραμματισμού

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Α. Ανδρεαδάκης

  Σε ότι αφορά στο ποσοτικό μέρος των υδατικών πόρων, το έργο συνίσταται στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την προσέγγιση του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης με στόχο την εξαγωγή συνοπτικών χαρακτηριστικών, τα οποία καταχωρούνται σε σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται σε χαρακτηριστικές περιοχές (υδατικά διαμερίσματα) με σχετική επάρκεια δεδομένων (που προέρχονται από αποδελτίωση προγενέστερων μελετών), στις οποίες γίνεται σχετική ανάλυση και καταχώρηση των δεδομένων στο κατάλληλο λογισμικό σύστημα. Σε ότι αφορά στο ποιοτικό μέρος, γίνεται χαρακτηρισμός των νερών ποταμών, λιμνών και υπόγειων υδροφορέων με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τις χρήσεις και τις σχετικές απαιτήσεις. Ο χαρακτηρισμός αυτός βασίζεται στην ταξινόμηση των κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων που έχουν καταγραφεί και περιλαμβάνει τη χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας.

  Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τη σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, που έγινε από τους συνεργαζόμενους φορείς.

Ανάλυση τεχνολογικών μελετών

 1. Consultancy Services for Conceptual Design, Preparation of Bidding Documents, Assistance during the Selection of Contractor & Monitoring/Supervision of Construction, Instalation, Operation & Maintainance for Traffic Control (CTC) for Greater Gaborone City

  Ανάδοχος: Erasmos Consulting Engineering

 1. Έργα Ορεινής Υδρονομίας Ρεμάτων Ορεινών Λεκανών Απορροής Αλμωπίας

 1. Προμελέτη φράγματος Αλμωπαίου

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούλιος 2014–Ιούλιος 2014

  Ανάθεση: Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

 1. Μελέτη διαχείρισης Κηφισού

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 2009–Απρίλιος 2010

  Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων

  Ανάδοχοι:

  1. Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών
  2. Denco
  3. Γ. Καραβοκύρης
  4. κ.ά.

 1. Οριστική Οριοθέτηση Τμήματος Κοίτης Ποταμού Αράχθου που Διέρχεται στα Όρια του Δήμου Αρταίων

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2009–Φεβρουάριος 2010

  Ανάθεση: Δήμος Αρταίων

  Ανάδοχοι:

  1. ΑΔΚ - Αρώνης – Δρέττας – Καρλαύτης Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ
  2. ΥΔΡΟΤΕΚ - Υδραυλικές Μελέτες ΑΕ
  3. Β. Μούζος

 1. Μελέτες Διερεύνησης Προβλημάτων Άρδευσης και Δυνατότητας Κατασκευής Ταμιευτήρων Νομού Βοιωτίας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2006–Δεκέμβριος 2006

  Ανάθεση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

  Ανάδοχος: Γραφείο Μελετών ΕΤΜΕ - Αντωνίου - Πέππας και Συνεργάτες

Ανάλυση δημοσιευμένου έργου

Publications in scientific journals

 1. D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, A. Koukouvinos, N. Malamos, N. Mamassis, P. Dimitriadis, N Tepetidis, and D. Markantonis, In search of climate crisis in Greece using hydrological data: 404 Not Found, Water, 15 (9), 1711, doi:10.3390/w15091711, 2023.

  [Αναζητώντας την κλιματική κρίση στην Ελλάδα με χρήση υδρολογικών δεδομένων: 404 Δεν βρέθηκε]

  Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Πλημμύρες στην Ελλάδα, καταρτίστηκε ένα μεγάλο σύνολο βροχομετρικών δεδομένων με κύριο στόχο τη δημιουργία σχέσεων έντασης βροχόπτωσης-χρονικής κλίμακας-περιόδου επαναφοράς (όμβριων καμπυλών) για ολόκληρη τη χώρα. Αυτό το σύνολο περιελάμβανε δεδομένα επίγειας βροχόπτωσης καθώς και μη συμβατικά δεδομένα από επαναναλύσεις και δορυφόρους. Με δεδομένη την κήρυξη κλιματικής έκτακτης ανάγκης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την ίδρυση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης στην Ελλάδα, αυτό το σύνολο δεδομένων διερευνήθηκε επίσης από κλιματική άποψη χρησιμοποιώντας τις μεγαλύτερες χρονοσειρές δεδομένων για να εκτιμηθεί εάν τα δεδομένα υποστηρίζουν ή όχι το δόγμα της κλιματικής κρίσης. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης προσομοιώσεις Monte Carlo, σύμφωνα με τη στοχαστική δυναμική Hurst-Kolmogorov (HK), για τη σύγκριση δεδομένων με θεωρητικές προσδοκίες. Οι ακραίες βροχοπτώσεις αποδεικνύεται ότι συμμορφώνονται με τις στατιστικές προσδοκίες υπό στασιμότητα. Τα μόνα αξιοσημείωτα κλιματικά φαινόμενα που βρέθηκαν είναι η ομαδοποίηση (αντανακλώντας τη δυναμική HK) της αφθονίας του νερού στη δεκαετία του 1960 και των ετών ξηρασίας γύρω στο 1990. Έκτοτε υπήρξε ανάκαμψη από τις συνθήκες ξηρασίας χωρίς αξιοσημείωτα συμβάντα τα τελευταία χρόνια.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2287/1/documents/water-15-01711-v2.pdf (7639 KB)

 1. N. Mamassis, K. Mazi, E. Dimitriou, D. Kalogeras, N. Malamos, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, I. L. Tsirogiannis, I. Papageorgaki, A. Papadopoulos, Y. Panagopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, G. Vitantzakis, N. Kappos, D. Katsanos, B. Psiloglou, E. Rozos, T. Kopania, I. Koletsis, and A. D. Koussis, OpenHi.net: A synergistically built, national-scale infrastructure for monitoring the surface waters of Greece, Water, 13 (19), 2779, doi:10.3390/w13192779, 2021.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2147/1/documents/water-13-02779-v2.pdf (3567 KB)

  Βλέπε επίσης: https://www.mdpi.com/2073-4441/13/19/2779

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Spyrou, C., M. Loupis, N. Charizopoulos, P. Arvanitis, A. Mentzafou, E. Dimitriou, S. E. Debele, J. Sahani, and P. Kumar, Evaluating nature-based solution for flood reduction in Spercheios river basin Part 2: Early experimental evidence, Sustainability, 14(6), 10345, doi:10.3390/su141610345, 2022.
  2. #Chrysanthopoulos, E., C. Pouliaris, I. Tsiroggianis, K. Markantonis, P. Kofakis, and A. Kallioras, Evaluating the efficiency of numerical and data driven modeling in forecasting soil water content, Proceedings of the 3rd IAHR Young Professionals Congress, 64-65, 2022.
  3. #Samih, I., and D. Loudyi, Short-term urban water demand forecasting using Theta Models in Casablanca city, Morocco, Proceedings of the 3rd IAHR Young Professionals Congress, International Association for Hydro-Environment Engineering and Research, 2022.
  4. Mazi, K., A. D. Koussis, S. Lykoudis, B. E. Psiloglou, G. Vitantzakis, N. Kappos, D. Katsanos, E. Rozos, I. Koletsis, and T. Kopania, Establishing and operating (pilot phase) a telemetric streamflow monitoring network in Greece, Hydrology, 10(1), 19, doi:10.3390/hydrology10010019, 2023.
  5. Koltsida, E., N. Mamassis, and A. Kallioras, Hydrological modeling using the Soil and Water Assessment Tool in urban and peri-urban environments: the case of Kifisos experimental subbasin (Athens, Greece), Hydrology and Earth System Sciences, 27, 917-931, doi:10.5194/hess-27-917-2023, 2023.
  6. Tsirogiannis, I. L., N. Malamos, and P. Baltzoi, Application of a generic participatory decision support system for irrigation management for the case of a wine grapevine at Epirus, Northwest Greece, Horticulturae, 9(2), 267, doi:10.3390/horticulturae9020267, 2023.
  7. Yeşilköy, S., Ö. Baydaroğlu, N. Singh, Y. Sermet, and I. Demir, A contemporary systematic review of cyberinfrastructure systems and applications for flood and drought data analytics and communication, EarthArXiv, doi:10.31223/X5937W, 2023.
  8. Fotia, K., and I. Tsirogiannis, Water footprint score: A practical method for wider communication and assessment of water footprint performance, Environmental Sciences Proceedings, 25(1), 71, doi:10.3390/ECWS-7-14311, 2023.

 1. G. Papaioannou, L. Vasiliades, A. Loukas, A. Alamanos, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, I. Tsoukalas, and P. Kossieris, A flood inundation modelling approach for urban and rural areas in lake and large-scale river basins, Water, 13 (9), 1264, doi:10.3390/w13091264, 2021.

  [Μοντέλο πλημμυρικής κατάκλυσης για αστικής και εξωαστικές περιοχές σε λεκάνες απορροής λιμνών και ποταμών μεγάλης κλίμακας]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2121/1/documents/water-13-01264-v2.pdf (45029 KB)

  Βλέπε επίσης: https://www.mdpi.com/2073-4441/13/9/1264

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Varlas, G., A. Papadopoulos, G. Papaioannou, and E. Dimitriou, Evaluating the forecast skill of a hydrometeorological modelling system in Greece, Atmosphere, 12(7), 902, doi:10.3390/atmos12070902, 2021.
  2. Karamvasis, K., and V. Karathanassi, FLOMPY: An open-source toolbox for floodwater mapping using Sentinel-1 intensity time series, Water, 13(21), 2943, doi:10.3390/w13212943, 2021.
  3. Alamanos, A., P. Koundouri, L. Papadaki, and T. Pliakou, A system innovation approach for science-stakeholder interface: theory and application to water-land-food-energy nexus, Frontiers in Water, 3, 744773, doi:10.3389/frwa.2021.744773, 2022.
  4. Papaioannou, G., V. Markogianni, A. Loukas, and E. Dimitriou, Remote sensing methodology for roughness estimation in ungauged streams for different hydraulic/hydrodynamic modeling approaches, Water, 14(7), 1076, doi:10.3390/w14071076, 2022.
  5. Borowska-Stefańska, M., L. Balážovičová, K. Goniewicz, M. Kowalski, P. Kurzyk, M. Masný, S. Wiśniewski, M. Žoncová, and A. Khorram-Manesh, Emergency management of self-evacuation from flood hazard areas in Poland, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 107, 103307, doi:10.1016/j.trd.2022.103307, 2022.
  6. #Alamanos, A., and P. Koundouri, Emerging challenges and the future of water resources management, DEOS Working Papers, 2221, Athens University of Economics and Business, 2022.
  7. Ciurte, D. L., A. Mihu-Pintilie, A. Urzică, and A. Grozavu, Integrating LIDAR data, 2d HEC-RAS modeling and remote sensing to develop flood hazard maps downstream of a large reservoir in the inner Eastern Carpathians, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 18(1), 149-169, doi:10.26471/cjees/2023/018/248, 2023.
  8. Vasiliades, L., G. Papaioannou, and A. Loukas, A unified hydrologic framework for flood design estimation in ungauged basins, Environmental Sciences Proceedings, 25(1), 40, doi:10.3390/ECWS-7-14194, 2023.
  9. Iliadis, C., P. Galiatsatou, V. Glenis, P. Prinos, and C. Kilsby, Urban flood modelling under extreme rainfall conditions for building-level flood exposure analysis, Hydrology, 10(8), 172, doi:10.3390/hydrology10080172, 2023.

 1. G. Papaioannou, A. Efstratiadis, L. Vasiliades, A. Loukas, S.M. Papalexiou, A. Koukouvinos, I. Tsoukalas, and P. Kossieris, An operational method for Floods Directive implementation in ungauged urban areas, Hydrology, 5 (2), 24, doi:10.3390/hydrology5020024, 2018.

  [Επιχειρησιακή μέθοδος υλοποίησης της Οδηγίας για τις Πλημμύρες σε αστικές περιοχές χωρίς μετρητικές υποδομές]

  Αναπτύσσεται ένα επιχειρησιακό πλαίσιο για την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου σε αστικές περιοχές χωρίς μετρητικές υποδομές, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Οδηγίας της ΕΕ για τις Πλημμύρες στην Ελλάδα, το οποίο επιδεικνύεται στην μητροπολιτική περιοχή του Βόλου, στην Κεντρική Ελλάδα, που επηρεάζεται συχνά από ισχυρές καταιγίδες που προκαλούν αστραπιαίες πλημμύρες. Εφαρμόζεται μια προσέγγιση σεναρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις αβεβαιότητες σε καίριες πτυχές της μοντελοποίησης. Αυτό εμπεριέχει αναλύσεις ακραίων βροχοπτώσεων, από τις οποίες προκύπτουν χωρικά κατανεμημένες σχέσεις έντασης-διάρκειας-συχνότητας (όμβριες καμπύλες) και διαστήματα εμπιστοσύνης αυτών, και προσομοιώσεις πλημμυρών, μέσω της μεθόδου SCS-CN και της θεωρίας μοναδιαίου υδρογραφήματος, που παράγουν υδρογραφήματα σχεδιασμού σε κλίμακα υπολεκάνης, για διάφορες συνθήκες εδαφικής υγρασίας. Η διόδευση των πλημμυρικών υδρογραφημάτων και απεικόνιση των κατακλυζόμενων περιοχών υλοποιείται μέσω του μοντέλου HEC-RAS 2D, με ευέλικτη διάσταση κανάβου, αντιπροσωπεύοντας την αντίσταση που προκαλούν τα κτήρια μέσω της μεθόδου τοπικής ανύψωσης. Για όλα τα υδρογραφήματα εκτιμώνται άνω και κάτω όρια των βαθών νερού, ταχυτήτων ροής και κατακλυζόμενων εκτάσεων, για διάφορες τιμές του συντελεστή τραχύτητας. Η μεθοδολογία επαληθεύεται με βάση το πλημμυρικό επεισόδιο της 9ης Οκτωβρίου 2006, με τη χρήση παρατηρημένων δεδομένων πλημμυρικής κατάκλυσης. Οι αναλύσεις μας καταδεικνύουν ότι παρόλο που οι τυπικές προσεγγίσεις μηχανικού για λεκάνες χωρίς μετρήσεις υπόκεινται σε μείζονες αβεβαιότητες, η υδρολογική εμπειρία μπορεί να αντισταθμίσει την έλλειψη πληροφορίας, εξασφαλίζοντας έτσι αρκετά ρεαλιστικά αποτελέσματα.

  Σημείωση:

  Το άρθρο αυτό κέρδισε το βραβείο Hydrology Best Paper Award για το έτος 2020 (https://www.mdpi.com/journal/hydrology/awards/850)

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1829/1/documents/hydrology-05-00024_Idnk8fW.pdf (5243 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Petroselli, A., M. Vojtek, and J. Vojteková, Flood mapping in small ungauged basins: A comparison of different approaches for two case studies in Slovakia, Hydrology Research, 50(1), 379-392, doi:10.2166/nh.2018.040, 2018.
  2. Manfreda, S., C. Samela, A. Refice, V. Tramutoli, and F. Nardi, Advances in large-scale flood monitoring and detection, Hydrology, 5(3), 49, doi:10.3390/hydrology5030049, 2018.
  3. Doroszkiewicz, J., R. J. Romanowicz, and A. Kiczko, The influence of flow projection errors on flood hazard estimates in future climate conditions, Water, 11(1), 49, doi:10.3390/w11010049, 2019.
  4. Enigl, K., C. Matulla, M. Schlögla, and F. Schmid, Derivation of canonical total-sequences triggering landslides and floodings in complex terrain, Advances in Water Resources, 129, 178-188, doi:10.1016/j.advwatres.2019.04.018, 2019.
  5. Chen, N., S. Yao, C. Wang, and W. Du, A method for urban flood risk assessment and zoning considering road environments and terrain, Sustainability, 11(10), 2734, doi:10.3390/su11102734, 2019.
  6. Jiang, X., L., Yang, and H. Tatano, Assessing spatial flood risk from multiple flood sources in a small river basin: A method based on multivariate design rainfall, Water, 11(5), 1031, doi:10.3390/w11051031, 2019.
  7. Vojtek, M., A. Petroselli, J. Vojteková, and S. Asgharinia, Flood inundation mapping in small and ungauged basins: sensitivity analysis using the EBA4SUB and HEC-RAS modeling approach, Hydrology Research, 50(4), 1002-1019, doi:10.2166/nh.2019.163, 2019.
  8. Lorenzo-Lacruz, J., C. Garcia, E. Morán-Tejeda, A. Amengual, V. Homar, A. Maimó-Far, A. Hermoso, C. Ramis, and R. Romero, Hydro-meteorological reconstruction and geomorphological impact assessment of the October, 2018 catastrophic flash flood at Sant Llorenç, Mallorca (Spain), Natural Hazards and Earth System Sciences, 19(11), 2597-2617, doi:10.5194/nhess-19-2597-2019, 2019.
  9. Hamdan, A. N. A., A. A. Abbas, and A. T. Najm, Flood hazard analysis of proposed regulator on Shatt Al-Arab river, Hydrology, 6(3), 80, doi:0.3390/hydrology6030080, 2019.
  10. Deby, R., V. Dermawan, and D. Sisinggih, Analysis of Wanggu river flood inundation Kendari City Southeast Sulawesi province using HEC RAS 5.0.6, International Research Journal of Advanced Engineering and Science, 4(2), 270-275, 2019.
  11. Rauter, M., T. Thaler, M.-S. Attems, and S. Fuchs, Obligation or innovation: Can the EU Floods Directive Be seen as a tipping point towards more resilient flood risk management? A case study from Vorarlberg, Austria, Sustainability, 11, 5505, doi:10.3390/su11195505, 2019.
  12. Papaioannou, G., G. Varlas, G. Terti, A. Papadopoulos, A. Loukas, Y. Panagopoulos, and E. Dimitriou, Flood inundation mapping at ungauged basins using coupled hydrometeorological-hydraulic modelling: The catastrophic case of the 2006 flash flood in Volos City, Greece, Water, 11, 2328, doi:10.3390/w11112328, 2019.
  13. Rahmati, O., H. Darabi, A. T. Haghighi, S. Stefanidis, A. Kornejady, O. A. Nalivan, and D. T. Bui, Urban flood hazard modeling using self-organizing map neural network, Water, 11(11), 2370, doi:10.3390/w11112370, 2019.
  14. Dano, U. L., A.-L. Balogun, A.-N. Matori,K. Wan Yusouf, I. R. Abubakar, M. A. Said Mohamed, , Y.A. Aina, and B. Pradhan, Flood susceptibility mapping using an improved analytic network process with statistical models, Water, 11(3), 615, doi:10.3390/w11030615, 2019.
  15. Petroselli, A., S. Grimaldi, R. Piscopia, and F. Tauro, Design hydrograph estimation in small and ungauged basins: a comparative assessment of event based (EBA4SUB) and continuous (COSMO4SUB) modeling approaches, Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, 18(4), 113-124, doi:10.15576/ASP.FC/2019.18.4.113, 2019.
  16. Nguyen, V.-N., P. Yariyan, M. Amiri, A. Dang Tran, T.D. Pham, M.P. Do, P. T. Thi Ngo, V.-H. Nhu, N. Quoc Long, and D. Tien Bui, A new modeling approach for spatial prediction of flash flood with biogeography optimized CHAID tree ensemble and remote sensing data, Remote Sensing, 12(9), 1373, doi:10.3390/rs12091373, 2020.
  17. Kastridis, A., and D. Stathis, Evaluation of hydrological and hydraulic models applied in typical Mediterranean ungauged watersheds using post-flash-flood measurements, Hydrology, 7(1), 12, doi:10.3390/hydrology7010012, 2020.
  18. Stavropoulos, S., G. N. Zaimes, E. Filippidis, D. C. Diaconu, and D. Emmanouloudis, Mitigating flash floods with the use of new technologies: A multi-criteria decision analysis to map flood susceptibility for Zakynthos island, Greece, Journal of Urban & Regional Analysis, 12(2), 233-248, 2020.
  19. Kastridis, A., C. Kirkenidis, and M. Sapountzis, An integrated approach of flash flood analysis in ungauged Mediterranean watersheds using post‐flood surveys and Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), Hydrological Processes, 34(25), 4920-4939, doi:10.1002/hyp.13913, 2020.
  20. Abdrabo, K. I., S. A. Kantoush, M. Saber, T. Sumi, O. M. Habiba, D. Elleithy, and B. Elboshy, Integrated methodology for urban flood risk mapping at the microscale in ungauged regions: A case study of Hurghada, Egypt, Remote Sensing, 12(21), 3548, doi:10.3390/rs12213548, 2020.
  21. Yariyan, P., M. Avand, R. A. Abbaspour, A. T. Haghighi, R. Costache, O. Ghorbanzadeh, S. Janizadeh, and T. Blaschke, Flood susceptibility mapping using an improved analytic network process with statistical models, Geomatics, Natural Hazards and Risk, 11(1), 2282-2314, doi:10.1080/19475705.2020.1836036, 2020.
  22. Papaioannou, G., C. Papadaki, and E. Dimitriou, Sensitivity of habitat hydraulic model outputs to DTM and computational mesh resolution, Ecohydrology, 13(2), e2182, doi:10.1002/eco.2182, 2020.
  23. Papaioannou, G., G. Varlas, A. Papadopoulos, A. Loukas, P. Katsafados, and E. Dimitriou, Investigating sea‐state effects on flash flood hydrograph and inundation forecasting, Hydrological Processes, 35(4), e14151, doi:10.1002/hyp.14151, 2021.
  24. Mahamat Nour, A., C. Vallet‐Coulomb, J. Gonçalves, F. Sylvestre, and P. Deschamps, Rainfall-discharge relationship and water balance over the past 60 years within the Chari-Logone sub-basins, Lake Chad basin, Journal of Hydrology: Regional Studies, 35, 100824, doi:10.1016/j.ejrh.2021.100824, 2021.
  25. Varlas, G., A. Papadopoulos, G. Papaioannou, and E. Dimitriou, Evaluating the forecast skill of a hydrometeorological modelling system in Greece, Atmosphere, 12(7), 902, doi:10.3390/atmos12070902, 2021.
  26. Khalaj, M. R., H. Noor, and A. Dastranj, Investigation and simulation of flood inundation hazard in urban areas in Iran, Geoenvironmental Disasters, 8, 18, doi:10.1186/s40677-021-00191-1, 2021.
  27. Hooke, J., J. Souza, and M. Marchamalo, Evaluation of connectivity indices applied to a Mediterranean agricultural catchment, Catena, 207, 105713, doi:10.1016/j.catena.2021.105713, 2021.
  28. Seleem, O., M. Heistermann, and A. Bronstert, Efficient hazard assessment for pluvial floods in urban environments: A benchmarking case study for the city of Berlin, Germany, Water, 13(18), 2476, doi:10.3390/w13182476, 2021.
  29. Cotugno, A., V. Smith, T. Baker, and R. Srinivasan, A framework for calculating peak discharge and flood inundation in ungauged urban watersheds using remotely sensed precipitation data: A case study in Freetown, Sierra Leone, Remote Sensing, 13(19), 3806, doi:10.3390/rs13193806, 2021.
  30. Berteni, F., A. Dada, and G. Grossi, Application of the MUSLE model and potential effects of climate change in a small Alpine catchment in Northern Italy, Water, 13(19), 2679, doi:10.3390/w13192679, 2021.
  31. Kastridis, A., G. Theodosiou, and G. Fotiadis, Investigation of flood management and mitigation measures in ungauged NATURA protected watersheds, Hydrology, 8(4), 170, doi:10.3390/hydrology8040170, 2021.
  32. Ali, A. A., and H. A. Al Thamiry, H. A., Controlling the salt wedge intrusion in Shatt Al-Arab river by a barrage, Journal of Engineering, 27(12), 69-86, doi:10.31026/j.eng.2021.12.06, 2021.
  33. Alamanos, A., P. Koundouri, L. Papadaki, and T. Pliakou, A system innovation approach for science-stakeholder interface: theory and application to water-land-food-energy nexus, Frontiers in Water, 3, 744773, doi:10.3389/frwa.2021.744773, 2022.
  34. Papaioannou, G., V. Markogianni, A. Loukas, and E. Dimitriou, Remote sensing methodology for roughness estimation in ungauged streams for different hydraulic/hydrodynamic modeling approaches, Water, 14(7), 1076, doi:10.3390/w14071076, 2022.
  35. Jessie, L., O. Brivois, P. Mouillon, A. Maspataud, P. Belz, and J.-M. Laloue, Coastal flood modeling to explore adaptive coastal management scenarios and land-use changes under sea level rise, Frontiers in Marine Science, 9, 710086, doi:10.3389/fmars.2022.710086, 2022.
  36. Tegos, A., A. Ziogas, V. Bellos, and A. Tzimas, Forensic hydrology: a complete reconstruction of an extreme flood event in data-scarce area, Hydrology, 9(5), 93, doi:10.3390/hydrology9050093, 2022.
  37. Neves, J. L., T. K. Sellick, A. Hasan, and P. Pilesjö, Flood risk assessment under population growth and urban land use change in Matola, Mozambique, African Geographical Review, doi:10.1080/19376812.2022.2076133, 2022.
  38. Khosh Bin Ghomash, S., D. Bachmann, D. Caviedes-Voullième, and C. Hinz, Impact of rainfall movement on flash flood response: A synthetic study of a semi-arid mountainous catchment, Water, 14(12), 1844, doi:10.3390/w14121844, 2022.
  39. Arnsteg, A., J. Glinski, P. Marijauskaite, A. Nitschke, M. Olsson, A. Pierre, L. Rosenquist Ohlsson, S. van der Vleuten, and P. Pilesjö, Flood modelling and proposed Blue-Green Solutions – A case study in Lisbon, Portugal, AGILE: GIScience Series, 3, 53, doi:10.5194/agile-giss-3-53-2022, 2022.
  40. Yavuz, C., K. Yilmaz, and G. Onder, Combined hazard analysis of flood and tsunamis on the western Mediterranean coast of Turkey, Nat. Hazards Earth Syst. Sci. Discuss., doi:10.5194/nhess-2022-121, 2022.
  41. Giannaros, C., S. Dafis, S. Stefanidis, T. M. Giannaros, I. Koletsis, and C. Oikonomou, Hydrometeorological analysis of a flash flood event in an ungauged Mediterranean watershed under an operational forecasting and monitoring context, Meteorological Applications, 29(4), e2079, doi:10.1002/met.2079, 2022.
  42. Koutalakis, P., and G. N. Zaimes, River flow measurements utilizing UAV-based surface velocimetry and bathymetry coupled with sonar, Hydrology, 9(8), 148, doi:10.3390/hydrology9080148, 2022.
  43. #Yassine, R., M. Lastes, A. Argence, A. Gandouin, C. Imperatrice, P. Michel, R. Zhang, P. Brigode, O. Delestre, and F. Taccone, Simulation of the Alex storm flash-flood in the Vésubie catchment (South Eastern France) using Telemac-2D hydraulic code, Advances in Hydroinformatics, Gourbesville, P., Caignaert, G. (eds.), Springer Water, Springer, Singapore, doi:10.1007/978-981-19-1600-7_52, 2022.
  44. Donnelly, J., S. Abolfathi, J. Pearson, O. Chatrabgoun, and A. Daneshkhah, Gaussian process emulation of spatio-temporal outputs of a 2D inland flood model, Water Research, 225, 119100, doi:10.1016/j.watres.2022.119100, 2022.
  45. Alamanos, A., P. Koundouri, L. Papadaki, T. Pliakou, and E. Toli, Water for tomorrow: A living lab on the creation of the science-policy-stakeholder interface, Water, 14(18), 2879, doi:10.3390/w14182879, 2022.
  46. #Alves, R., J. C. Branco, and J. S. Baptista, Flood risk assessment and emergency planning – A short review, Occupational and Environmental Safety and Health IV, Studies in Systems, Decision and Control, 449, 615-629, Springer, Cham, doi:10.1007/978-3-031-12547-8_49, 2023.
  47. Alarifi, S. S., M. Abdelkareem, F. Abdalla, and M. Alotaibi, Flash flood hazard mapping using remote sensing and GIS techniques in Southwestern Saudi Arabia, Sustainability, 14(21), 14145, doi:10.3390/su142114145, 2022.
  48. Yavuz, C., K. Yilmaz, K., and G. Onder, Multi-hazard analysis of flood and tsunamis on the western Mediterranean coast of Turkey, Natural Hazards and Earth System Sciences, 22, 3725-3736, doi:10.5194/nhess-22-3725-2022, 2022.
  49. Rusinko, A., and S. Horáčková, Flash flood simulation in the urbanised catchment: Aa case study of Bratislava-Karlova Ves, Geographia Cassoviensis, 16(2), 81-97, doi:10.33542/GC2022-2-01, 2022.
  50. #Vasiliades, L., E. Farsirotou, and A. Psilovikos, An integrated hydrologic/hydraulic analysis of the Medicane "Ianos" flood event in Kalentzis River Basin, Greece, Proceedings of 7th IAHR Europe Congress "Innovative Water Management in a Changing Climate”, 235-236, Athens, International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), 2022.
  51. Efe, H., and F. Önen, Failure analysis of Batman Dam and evaluation in terms of dam safety, Dicle University Journal of Engineering, 13(3), 579-587, doi:10.24012/dumf.1097025, 2022.
  52. Adnan, M. S. G. , Z. S. Siam, I. Kabir, Z. Kabir, M. R. Ahmed, Q. K. Hassan, R. M. Rahman, and A. Dewan, A novel framework for addressing uncertainties in machine learning-based geospatial approaches for flood prediction, Journal of Environmental Management, 326(B), 116813, doi:10.1016/j.jenvman.2022.116813, 2023.
  53. Cahyono, A. B., and A. B. Hak, Flood inundation simulation using HEC-GeoRAS with hydro-enforced-DTM LiDAR data, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1127, 012049, doi:10.1088/1755-1315/1127/1/012049, 2023.
  54. Khosh Bin Ghomash, S., D. Bachmann, D. Caviedes-Voullième, and C Hinz, Effects of within-storm variability on allochthonous flash flooding: A synthetic study, Water, 15(4), 645, doi:10.3390/w15040645, 2023.
  55. Yilmaz, K., Y. Darama, Y., Y. Oruc, and A. B. Melek, Assessment of flood hazards due to overtopping and piping in Dalaman Akköprü Dam, employing both shallow water flow and diffusive wave equations, Natural Hazards, 117, 979-1003, doi:10.1007/s11069-023-05891-5, 2023.
  56. Mattas, C., D. Karpouzos, P. Georgiou, and T. Tsapanos, Two-dimensional modelling for dam break analysis and flood hazard mapping: A case study of Papadia Dam, Northern Greece, Water, 15(5), 994, doi:10.3390/w15050994, 2023.
  57. Hughes, W., L. Santos, Q. Lu, R. Malla, N. Ravishanker, and W. Zhang, Probabilistic risk assessment framework for predicting large woody debris accumulations and scour near bridges, Structure and Infrastructure Engineering, doi:10.1080/15732479.2023.2177875, 2023.
  58. Vasiliades, L., G. Papaioannou, and A. Loukas, A unified hydrologic framework for flood design estimation in ungauged basins, Environmental Sciences Proceedings, 25(1), 40, doi:10.3390/ECWS-7-14194, 2023.
  59. Akkus, H., E. Yildiz, and I. Bulut, HEC-RAS 2B Modeli Kullanılarak Yazılıkaya Deresi (Nallıhan Ankara) Sel Tehlike Haritalarının Hazırlanması ve Sel Kontrol Yapısının Etkinliği, Jeoloji Muhendisligi Dergisi, 47(1), 29-46, doi:10.24232/jmd.1268945, 2023.
  60. Le Gal, M., T. Fernández-Montblanc, E. Duo, J. Montes Perez, P. Cabrita, P. Souto Ceccon, V. Gastal, P. Ciavola, and C. Armaroli, A new European coastal flood database for low-medium intensity events, EGUsphere, doi:10.5194/egusphere-2023-1157, 2023.
  61. Iliadis, C., P. Galiatsatou, V. Glenis, P. Prinos, and C. Kilsby, Urban flood modelling under extreme rainfall conditions for building-level flood exposure analysis, Hydrology, 10(8), 172, doi:10.3390/hydrology10080172, 2023.
  62. Uysal, G., and E. Taşçı, Analysis of downstream flood risk in the failure of Batman Dam with two-dimensional hydraulic modeling and satellite data, Journal of Natural Hazards and Environment, 9(1), 39-57, doi:10.21324/dacd.1107630, 2023.
  63. Kiesel, J., M. Lorenz, M. König, U. Gräwe, and A. T. Vafeidis, Regional assessment of extreme sea levels and associated coastal flooding along the German Baltic Sea coast, Natural Hazards and Earth System Sciences, 23, 2961-2985, doi:10.5194/nhess-23-2961-2023, 2023.
  64. Çirağ, B., and M. Firat, Two-dimensional (2D) flood analysis and calibration of stormwater drainage systems using geographic information systems, Water Science & Technology, 87(10), 2577-2596, doi:10.2166/wst.2023.126, 2023.
  65. Bouadila, A., I. Bouizrou, M. Aqnouy, K. En-nagre, Y. El Yousfi, A. Khafouri, I. Hilal, K. Abdelrahman, L. Benaabidate, T. Abu-Alam, J. E. S. El Messari, and M. Abioui, Streamflow simulation in semiarid data-scarce regions: A comparative study of distributed and lumped models at Aguenza watershed (Morocco), Water, 15(8), 1602, doi:10.3390/w15081602, 2023.
  66. Kiesel, J., M. Lorenz, M. König, U. Gräwe, and A. T. Vafeidis, A new modelling framework for regional assessment of extreme sea levels and associated coastal flooding along the German Baltic Sea coast, Natural Hazards and Earth System Sciences, 23, 2961-2985, doi:10.5194/nhess-2022-275, 2023.
  67. Baykal, T., S. Terzi, and E. D. Taylan, Examination of safe routes for emergency responders and people during urban flood: a case study of Isparta, Türkiye, Natural Hazards, doi:10.1007/s11069-023-06171-y, 2023.

 1. E. Michailidi, S. Antoniadi, A. Koukouvinos, B. Bacchi, and A. Efstratiadis, Timing the time of concentration: shedding light on a paradox, Hydrological Sciences Journal, 63 (5), 721–740, doi:10.1080/02626667.2018.1450985, 2018.

  [Χρονομετρώντας τον χρόνο συγκέντρωσης: ρίχνοντας φως σε κάτι παράδοξο]

  Από τις απαρχές της υδρολογίας, ο χρόνος συγκέντρωσης, tc, αντιμετωπίστηκε συμβατικά ως μια σταθερή ποσότητα. Ωστόσο, θεωρητικά τεκμήρια όσο και εμπειρικές ενδείξεις καταδεικνύουν ότι ο χρόνος tc εμφανίζει σημαντική μεταβλητότητα έναντι της βροχόπτωσης, καθιστώντας τον ορισμό και εκτίμησή του ένα υδρολογικό παράδοξο. Υιοθετώντας τις υποθέσεις της ορθολογικής μεθόδου και της κινηματικής προσέγγισης, παρέχουμε μια αποτελεσματική διαδικασία σε περιβάλλον ΣΓΠ για την εκτίμηση του χρόνου ροής κατά μήκος της μέγιστης υδραυλικής διαδρομής. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο σε 30 Μεσογειακές λεκάνες, αποδεικνύεται ότι ο χρόνος tc είναι μια συνάρτηση αρνητικής δύναμης της έντασης της ενεργού βροχόπτωσης. Ακόμη, διατυπώνονται περιοχικές σχέσεις για την εξαγωγή του πολλαπλασιαστή (μοναδιαίος χρόνος συγκέντρωσης) και του εκθέτη της συνάρτησης από περιληπτική γεωμορφολογική πληροφορία. Οι σχέσεις αυτές επαλυθεύονται έναντι παρατηρημένων δεδομένων και θεωρητικών αποτελεσμάτων της βιβλιογραφίας. Πέραν της προσφοράς μια ταχείας και εύκολης επίλυσης του παραδόξου, δίνουμε έμφαση στην αναγκαιότητα υλοποίησης της έννοιας του μεταβλητού χρόνου συγκέντρωσης στα υδρολγικά μοντέλα, σηματοδοτώντας έτσι μια μείζονα αλλαγή από τις τρέχουσες πρακτικές των μηχανικών.

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Yazdia, M. N., D. J. Sample, D. Scott, J. Owen, M. Ketabchy, and N. Alamdari, Water quality characterization of storm and irrigation runoff from a container nursery, Science of the Total Environment, 667, 166-178, doi:10.1016/j.scitotenv.2019.02.326, 2019.
  2. Jiang, X., L., Yang, and H. Tatano, Assessing spatial flood risk from multiple flood sources in a small river basin: A method based on multivariate design rainfall, Water, 11(5), 1031, doi:10.3390/w11051031, 2019.
  3. Harisuseno, D., D. N. Khaeruddin, and R. Haribowo, Time of concentration based infiltration under different soil density, water content, and slope during a steady rainfall, Journal of Water and Land Development, 41 (IV–VI), 61-68, doi:10.2478/jwld-2019-0028, 2019.
  4. Vojtek, M., A. Petroselli, J. Vojteková, and S. Asgharinia, Flood inundation mapping in small and ungauged basins: sensitivity analysis using the EBA4SUB and HEC-RAS modeling approach, Hydrology Research, 50(4), 1002-1019, doi:10.2166/nh.2019.163, 2019.
  5. Osuagwu, J., J. C. Agunwamba, and C. E. Nwabunor, Verification of time of concentration equation for improved drainage design, Environmental Management and Sustainable Development, 8(2), 151-161, doi:10.5296/emsd.v8i2.14902, 2019.
  6. Sandoval, S., and J.-L. Bertrand-Krajewski, From marginal to conditional probability functions of parameters in a conceptual rainfall-runoff model: an event-based approach, Hydrological Sciences Journal, 64(11), 1340-1350, doi:10.1080/02626667.2019.1635696, 2019.
  7. Masseroni, D., G. Ercolani, E. A. Chiaradia, and C. Gandolfi, A procedure for designing natural water retention measures in new development areas under hydraulic-hydrologic invariance constraints, Hydrology Research, 50(5), 1293-1308, doi:10.2166/nh.2019.018, 2019.
  8. Santos, S. M., J. C. N. Pscheidt, G. Tiago, S. Klein, N. B. Bonumá, P. L. B. Chaffe, and K. Masato, Time of concentration in an experimental basin: Methods for analysis, backwater effects and vegetation removal, Journal of Urban & Environmental Engineering, 13(1), 163-173, 2019.
  9. Beven, K. J., A history of the concept of time of concentration, Hydrology and Earth System Sciences, 24, 2655–2670, doi:10.5194/hess-24-2655-2020, 2020.
  10. Veeck, S., F. F. da Costa, D. L. C. Lima, A. Rolim da Paz, and D. G. A. Piccilli, Scale dynamics of the HIDROPIXEL high-resolution DEM-based distributed hydrologic modeling approach, Environmental Modelling & Software, 127, 104695, doi:10.1016/j.envsoft.2020.104695, 2020.
  11. Allnutt, C. E., O. J. Gericke, and J. P. J. Pietersen, Estimation of time parameter proportionality ratios in large catchments: Case study of the Modder‐Riet River Catchment, South Africa, Journal of Flood Risk Management, 13(3), e12628, doi:10.1111/jfr3.12628, 2020.
  12. González-Álvarez, Á., J. Molina-Pérez, B. Meza-Zúñiga, O. M. Viloria-Marimón, K. Tesfagiorgis, and J. A. Mouthón-Bello, Assessing the performance of different time of concentration equations in urban ungauged watersheds: Case study of Cartagena de Indias, Colombia, Hydrology, 7(3), 47, doi:10.3390/hydrology7030047, 2020.
  13. Dey, R., A. J. E. Gallant, and S. C. Lewis, Evidence of a continent-wide shift of episodic rainfall in Australia, Weather and Climate Extremes, 29, 100274, doi:10.1016/j.wace.2020.100274, 2020.
  14. Kastridis, A., C. Kirkenidis, and M. Sapountzis, An integrated approach of flash flood analysis in ungauged Mediterranean watersheds using post‐flood surveys and Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), Hydrological Processes, 34(25), 4920-4939, doi:10.1002/hyp.13913, 2020.
  15. Ruman, S., R. Tichavský, K. Šilhán, K. and M. G. Grillakis, Palaeoflood discharge estimation using dendrogeomorphic methods, rainfall-runoff and hydraulic modelling—a case study from southern Crete, Natural Hazards, 105, 1721-1742, doi:10.1007/s11069-020-04373-2, 2021.
  16. Giani, G., M. A. Rico‐Ramirez, and R. A. Woods, A practical, objective and robust technique to directly estimate catchment response time, Water Resources Research, 57(2), e2020WR028201, doi:10.1029/2020WR028201, 2021.
  17. Bournas, A., and E. Baltas, Comparative analysis of rain gauge and radar precipitation estimates towards rainfall-runoff modelling in a peri-urban basin in Attica, Greece, Hydrology, 8(1), 29, doi:10.3390/hydrology8010029, 2021.
  18. Jato-Espino, D., and S. Pathak, Geographic location system for identifying urban road sections sensitive to runoff accumulation, Hydrology, 8(2), 72, doi:10.3390/hydrology8020072, 2021.
  19. Nash, D. M., A. J. Weatherley, P. J. A. Kleinman, and A. N. Sharpley, Estimating dissolved p losses from legacy sources in pastures - The limits of soil tests and small-scale rainfall simulators, Journal of Environmental Quality, 50(5), 1042-1062, doi:10.1002/jeq2.20265, 2021.
  20. Almedeij. J., Modified NRCS abstraction method for flood hydrograph generation, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 47(10), doi:10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001609, 2021.
  21. Lapides, D. A., A. Sytsma, O. Crompton, and S. Thompson, Rational method time of concentration can underestimate peak discharge for hillslopes, Journal of Hydraulic Engineering, 147(10), doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001900, 2021.
  22. Lapides, D. A., A. Sytsma, and S. Thompson, Implications of distinct methodological interpretations and runoff coefficient usage for rational method predictions, Journal of the American Water Resources Association, 57(6), 859-874, doi:10.1111/1752-1688.12949, 2021.
  23. Fadhel, S., M. Al Aukidy, and M. S. Saleh, Uncertainty of intensity-duration-frequency curves due to adoption or otherwise of the temperature climate variable in rainfall disaggregation, Water, 13(17), 2337, doi:10.3390/w13172337, 2021.
  24. Sapountzis, M., A. Kastridis, A. Kazamias, A. Karagiannidis, P. Nikopoulos, and K. Lagouvardos, Utilization and uncertainties of satellite precipitation data in flash flood hydrological analysis in ungauged watersheds, Global NEST Journal, 23, 1-12, 2021.
  25. Kastridis, A., G. Theodosiou, and G. Fotiadis, Investigation of flood management and mitigation measures in ungauged NATURA protected watersheds, Hydrology, 8(4), 170, doi:10.3390/hydrology8040170, 2021.
  26. Nagy, E. D., J. Szilagyi, and P. Torma, Assessment of dimension-reduction and grouping methods for catchment response time estimation in Hungary, Journal of Hydrology: Regional Studies, 38, 100971, doi:10.1016/j.ejrh.2021.100971, 2021.
  27. Sanz-Ramos, M., E. Bladé, F. González-Escalona, G. Olivares, and J. L. Aragón-Hernández, Interpreting the Manning roughness coefficient in overland flow simulations with coupled hydrological-hydraulic distributed models, Water, 13(23), 3433, doi:10.3390/w13233433, 2021.
  28. Rautela, K. S., M. Kumar, V. Khajuria, and M. A. Alam, Comparative geomorphometric approach to understand the hydrological behaviour and identification of the erosion prone areas of a coastal watershed using RS and GIS tools, Discover Water, 2, 1, doi:10.1007/s43832-021-00009-z, 2022.
  29. Tardif, F., F. St-Pierre, G. Pelletier, and M. J. Rodriguez, Comparison of methods to evaluate overland travel times for source water protection, Journal of Environmental Planning and Management, 65(10), 1932-1948, doi:10.1080/09640568.2021.1952858, 2022.
  30. Barbero, G., P. Costabile, C. Costanzo, D. Ferraro, and G. Petaccia, 2D Hydrodynamic approach supporting evaluations of hydrological response in small watersheds: implications for lag time estimation, Journal of Hydrology, 610, 127870, doi:10.1016/j.jhydrol.2022.127870, 2022.
  31. Tegos, A., A. Ziogas, V. Bellos, and A. Tzimas, Forensic hydrology: a complete reconstruction of an extreme flood event in data-scarce area, Hydrology, 9(5), 93, doi:10.3390/hydrology9050093, 2022.
  32. Giannaros, C., S. Dafis, S. Stefanidis, T. M. Giannaros, I. Koletsis, and C. Oikonomou, Hydrometeorological analysis of a flash flood event in an ungauged Mediterranean watershed under an operational forecasting and monitoring context, Meteorological Applications, 29(4), e2079, doi:10.1002/met.2079, 2022.
  33. Nagy, E. D., J. Szilagyi, and P. Torma, Estimation of catchment response time using a new automated event-based approach, Journal of Hydrology, 613(A), 128355, doi:10.1016/j.jhydrol.2022.128355, 2022.
  34. Mehta, O., M. Lal Kansal; and D. Singh Bisht, A comparative study of the time of concentration methods for designing urban drainage infrastructure, Journal of Water Supply: Research and Technology – Aqua, 71(10), 1197-1218, doi:10.2166/aqua.2022.107, 2022.
  35. Zolghadr, M., M. R. Rafiee, F. Esmaeilmanesh, A. Fathi, R. P. Tripathi, U. Rathnayake, S. R. Gunakala, and H. M. Azamathulla, Computation of time of concentration based on two-dimensional hydraulic simulation, Water, 14(19), 3155, doi:10.3390/w14193155, 2022.
  36. Alamri, N., K. Afolabi, H. Ewea, and A. Elfeki, Evaluation of the time of concentration models for enhanced peak flood estimation in arid regions, Sustainability, 15(3), 1987, doi:10.3390/su15031987, 2023.
  37. Kotyra, B., and L. Chabudziński, Fast parallel algorithms for finding the longest flow paths in flow direction grids, Environmental Modelling & Software, 167, 105728, doi:10.1016/j.envsoft.2023.105728, 2023.
  38. Zhang, J., S. Zhang, C. Wang, W. Wang, L. Ma, X. Xu, and J. Zhou, Influence of vegetation lodging on the flow regime and resistance characteristic of overland flow, Hydrological Processes, 37(3), e14848, doi:10.1002/hyp.14848, 2023.
  39. #Macdonald, E., B. Merz, B. Guse, V. D. Nguyen, X. Guan, and S. Vorogushyn, What controls the tail behaviour of flood series: Rainfall or runoff generation?, Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., doi:10.5194/hess-2023-186, 2023.

 1. E. Savvidou, A. Efstratiadis, A. D. Koussis, A. Koukouvinos, and D. Skarlatos, The curve number concept as a driver for delineating hydrological response units, Water, 10 (2), 194, doi:10.3390/w10020194, 2018.

  [Η έννοια του αριθμού καμπύλης απορροής ως οδηγού για τη χάραξη μονάδων υδρολογικής απόκρισης]

  Προτείνουμε μια νέα μεθοδολογία για τη χάραξη μονάδων υδρολογικής απόκρισης (ΜΥΑ), που βασίζεται στην έννοια του Αριθμού Καμπύλης Απορροής (Curve Number, CN). Αρχικά, μια ημιαυτόματη διαδικασία σε περιβάλλον ΣΓΠ επιτρέπει την παραγωγή του χάρτη της λεκάνης με κατανεμημένες τιμές του CN, ως προϊόντος τριών κατηγοριοποιημένων χωρικών επιπέδων, ήτοι της περατότητας εδαφών, των χρήσεων/κάλυψης γης, και της αποστραγγιστικής ικανότητας. Οι χάρτης τιμών του CN χρησιμοποιεπίται στη συνέχεια για την παραμετροποίηση του μοντέλου, προκειμένου να προσδιοριστεί ο απαιτούενος αριθμός και η χωρική έκταση των ΜΥΑ και, συνακόλουθα, το πλήθος των μεταβλητών ελέγχου του προβλήματος βαθμονόμησης. Η νέα προσέγγιση αποσκοπεί στο να περιορίσει την υποκειμενικότητα που εισάγει ο ορισμός των ΜΥΑ και, ταυτόχρονα, να παράσχει φειδωλά σχήματα μοντελοποίησης. Ειδικότερα, η παραμετροποίηση βάσει του CN: (1) επιτρέπει στον χρήστη να αντιστοιχίσει όσες παραμέτρους μπορεί να υποστηρίξει η διαθέσιμη υδρολογική πληροφορία, (2) συσχετίζει τις παραμέτρους του μοντέλου με τις αναμενόμενες αποκρίσεις της λεκάνης, όπως αυτές ποσοτικοποιούνται σε όρους κλάσεων του CN που αναφέρονται στις ΜΥΑ, και (3) μειώνει τον φόρτο της βαθμονόμησης του μοντέλου, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα καλή προγνωστική ικανότητα. Τα πλεονεκτήματα της προτεινόμενης προσέγγισης επιδεικνύονται στην υδρολογική μοντελοποίηση της λεκάνης απορροής του Νέδοντα (ΝΔ Ελλάδα), όπου εφαρμόζονται παραμετροποιήσεις διαφορετικής πολυπλοκότητας στην πρόσφατα αναβαθμισμένη έκδοση του μοντέλου ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ. Το πείραμα μοντελοποίησης με διαφορετικό αριθμό ΜΥΑ, όπου το πρόβλημα εκτίμησης των παραμέτρων αντιμετωπίστηκε μέσω αυτόματης βελτιστοποίησης, έδειξε ότι η παραμετροποίηση με τρεις ΜΥΑ, όσες δηλαδή και οι διαθέσιμες χρονοσειρές παροχής, εξασφάλισε τη βέλτιστη επίδοση. Ομοίως, έλεγχοι με εναλλακτικές διαμορφώσεις των ΜΥΑ επιβεβαίωσαν ότι τα υψηλότερα μέτρα προσαρμογής, τόσο στη βαθμονόμηση όσο και στην επαλήθευση, επιτεύχθηκαν με την προσέγγιση βάσει του CN, ενώ κατέληξε, επίσης, σε τιμές παραμέτρων της κάθε ΜΥΑ που είναι σε συμφωνία με τη φυσική τους ερμηνεία.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://www.mdpi.com/2073-4441/10/2/194

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Aqnouy, M., J. E. S. El Messari, H. Ismail, A. Bouadila, J. G. M. Navarro, B. Loubna, and M. R. A. Mansour, Assessment of the SWAT model and the parameters affecting the flow simulation in the watershed of Oued Laou (Northern Morocco), Journal of Ecological Engineering, 20(4), 104-113, doi:10.12911/22998993/102794, 2019.
  2. Day, C., and G. Seay, Watershed surface characteristics and storm distribution impacts on low-order urban stream hydrology response, The Geographical Bulletin – Gamma Theta Upsilon, 60(2), 95-107, 2019.
  3. Rozos, E., A methodology for simple and fast streamflow modelling, Hydrological Sciences Journal, 65(7), 1084-1095, doi:10.1080/02626667.2020.1728475, 2020.
  4. Pobletei, D., J Arévaloi, O. Nicolis, and F. Figueroa, Optimization of the Hydrologic Response Units (HRU) using gridded meteorological data and spatially varying parameters, Earth and Space Science Open Archive, doi:10.1002/essoar.10502299.1, 2020.
  5. Weber, M., M. Feigl, K. Schulz, and M. Bernhardt, On the ability of LIDAR snow depth measurements to determine or evaluate the HRU discretization in a land surface model, Hydrology, 7(2), 20, doi:10.3390/hydrology7020020, 2020.
  6. Στεφανίδης, Σ. Ντάφης, και Χ. Γιάνναρος, Υδρολογική απόκριση της λεκάνης απορροής του χειμάρρου «Μπασδέκη» Ολυμπιάδας στην καταιγίδα της 25ης Νοεμβρίου 2019, Υδροτεχνικά (2019-2020), 29, 13-26, 2020.
  7. Soulis, K. X., E. Psomiadis, P. Londra, and D. Skuras, A new model-based approach for the evaluation of the net contribution of the European Union rural development program to the reduction of water abstractions in agriculture, Sustainability, 12(17), 7137, doi:10.3390/su12177137, 2020.
  8. Harisuseno, D., M. Bisri, and T.S. Haji, Inundation controlling practice in urban area: Case study in residential area of Malang, Indonesia, Journal of Water and Land Development, 46(VII–IX), 112–120, doi:10.24425/jwld.2020.134203, 2020.
  9. Nagel, G. W., F. Da Silva Terra, J. S. De Oliveira, I. Horák-Terra, and S. Beskow, Cálculo da curva número para bacia hidrográfica urbana utilizando diferentes abordagens de classificação para imagem orbital RapidEye: estudo de caso para o arroio Pepino (Pelotas, RS), Pesquisas em Geociências, 47(2), doi:10.22456/1807-9806.108583, 2020.
  10. Poblete, D., J. Arevalo, O. Nicolis, O., and F. Figueroa, Optimization of Hydrologic Response Units (HRUs) using gridded meteorological data and spatially varying parameters, Water, 12(12), 3558, doi:10.3390/w12123558, 2020.
  11. Ramadan, A. N. A., D. Nurmayadi, A. Sadili, R. R. Solihin, and Z. Sumardi, Pataruman watershed Curve Number determination study based on Indonesia land map unit, Media Komunikasi Teknik Sipil, 26(2), 258-266, doi:10.14710/mkts.v26i2.26563, 2020.
  12. Athira, P., and K. P. Sudheer, Calibration of distributed hydrological models considering the heterogeneity of the parameters across the basin: a case study of SWAT model, Environmental Earth Sciences, 80, 131, doi:10.1007/s12665-021-09434-8, 2021.
  13. Assaye, H., J. Nyssen, J. Poesen, H. Lemma, D. T. Meshesha, A. Wassie, E. Adgo, and A. Frank, Curve number calibration for measuring impacts of land management in sub-humid Ethiopia, Journal of Hydrology: Regional Studies, 35, 100819, doi:10.1016/j.ejrh.2021.100819, 2021.
  14. Gunn, K. M., A. R. Buda, H. E. Gall, R. Cibin, C. D. Kennedy, and T. L. Veith, Integrating daily CO2 concentrations in SWAT-VSA to examine climate change impacts on hydrology in a karst watershed, Transactions of the ASABE, 64(4), 1303-1318, doi:10.13031/trans.13711, 2021.
  15. #Soulis, K., Hydrological data sources and analysis for the determination of environmental water requirements in mountainous areas, Environmental Water Requirements in Mountainous Areas, E. Dimitriou and C. Papadaki (editors), Chapter 2, 51-98, Elsevier, doi: 10.1016/B978-0-12-819342-6.00007-5, 2021.
  16. #Muñoz-Mas, R., and P. Vezza, Quantification of environmental water requirements; how far can we go?, Environmental Water Requirements in Mountainous Areas, E. Dimitriou and C. Papadaki (editors), Chapter 6, 235-280, Elsevier, doi:10.1016/B978-0-12-819342-6.00001-4, 2021.
  17. Azizah, C., H. Pawitan, B. D. Dasanto, I. Ridwansyah, and M. Taufik, Risk assessment of flash flood potential in the humid tropics Indonesia: a case study in Tamiang River basin, International Journal of Hydrology Science and Technology, 13(1), 57-73, 2022.
  18. Anurogo, W., K. Pratiwi, M. Z. Lubis, M. K. Mufida, L. R. Sari, and S. N. Chayati, Analysis on the change of runoff curve number influence to surface flow debit using ALOS AVNIR-2 data imagery, Jurnal Pendidikan Geografi: Kajian, Teori, dan Praktek dalam Bidang Pendidikan dan Ilmu Geografi, 27(1), 15-25, doi:10.17977/um017v27i12022p15-25, 2022.
  19. Lee, H., J.-Y. Park, and Y. S. Park, Developing and applying a QGIS-based model that accounts for nonpoint source pollution due to domestic animals, Water, 14(17), 2742, doi:10.3390/w14172742, 2022.
  20. Gavhane, K. P., A. K. Mishra, A. Sarangi, D. K. Singh, and S. Sudhishri, Estimation of surface runoff potential of an ungauged watershed in semi-arid region using geospatial techniques, Arabian Journal of Geosciences, 16, 402, doi:10.1007/s12517-023-11497-9, 2023.
  21. Hendrayantoa, W., and Y. Suharnoto, Simulation of the impact of land use change on surface run-off in karst Leang Lonrong sub-watershed, Journal of Natural Resources and Environmental Management, 13(2), 313-326, doi:10.29244/jpsl.13.2.313-326, 2023.
  22. Bodrud-Doza, Md., W. Yang, R. de Queiroga Miranda, A. Martin, B. DeVries, and E. D. G. Fraser, Towards implementing precision conservation practices in agricultural watersheds: A review of the use and prospects of spatial decision support systems and tools, Science of The Total Environment, 905, 167118, doi:10.1016/j.scitotenv.2023.167118, 2023.

 1. P. Dimitriadis, A. Tegos, A. Oikonomou, V. Pagana, A. Koukouvinos, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Comparative evaluation of 1D and quasi-2D hydraulic models based on benchmark and real-world applications for uncertainty assessment in flood mapping, Journal of Hydrology, 534, 478–492, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.01.020, 2016.

  [Συγκριτική αξιολόγηση μονοδιάστατων και ψευδο-διδιάστατων υδραυλικών μοντέλων με βάση θεωρητικές και πραγματικές εφαρμογές για την εκτίμηση της αβεβαιότητας στην αποτύπωση των πλημμυρών]

  Τα μονοδιάστατα και ψευδο-διδιάστατα υδραυλικά μοντέλα που είναι ελεύθερα διαθέσιμα (HEC-RAS, LISFLOOD-FP και FLO-2d) χρησιμοποιούναι ευρέως στην αποτύπωση της πλημμυρικής κατάκλυσης. Τα μοντέλα αυτά ελέγχονται σε ένα θεωρητικό πρόβλημα αναφοράς, θεωρώντας μια μικτή ορθογωνική-τριγωνική διατομή καναλιού. Εφαρμόζοντας μια προσέγγιση Monte-Carlo, υλοποιούμε εκτενείς αναλύσεις ευαισθησίας, μεταβάλλοντας ταυτόχρονα την παροχή εισόδου, την κατά μήκος και την εγκάρσια κλίση, τον συντελεστή τραχύτητας καθώς και το μέγεθος φατνίου του υπολογιστικού κανάβου. Με βάση στατιστικές αναλύσεις των τριών μεταβλητών εξόδου ενδιαφέροντος, δηλαδή του βάθους ροής στις θέσεις εισροής και εκροής, και τον συνολικό πλημμυρικό όγκο, διερευνούμε την αβεβαιότητα που εμπεριέχεται σε διαφορετικές διαμορφώσεις του μοντέλου και των συνθηκών ροής, χωρίς την επίδραση σφαλμάτων και άλλων παραδοχών σχετικών με την τοπογραφία, τη γεωμετρία του αγωγού και τις οριακές συνθήκες. Ακόμη, εκτιμούμε την αβεβαιότητα που σχετίζεται με κάθε μεταβλητή εισόδου, την οποία συγκρίνουμε με την ολική αβεβαιότητα. Τα συμπεράσματα των θεωρητικών αναλύσεων διαφωτίζονται επιπλέον με την εφαρμογή των τριών μοντέλων σε πραγματικά προβλήματα διόδευσης πλημμύρας, στο πλαίσιο δύο ιδιαίτερα απαιτητικών μελετών περίπτωσης στην Ελλάδα.

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Apel, H., O. Martínez Trepat, N. N. Hung, D. T. Chinh, B. Merz, and N. V. Dung, Combined fluvial and pluvial urban flood hazard analysis: concept development and application to Can Tho city, Mekong Delta, Vietnam, Natural Hazards and Earth System Sciences, 16, 941-961, doi:10.5194/nhess-16-941-2016, 2016.
  2. Papaioannou , G., A. Loukas, L. Vasiliades, and G. T. Aronica, Flood inundation mapping sensitivity to riverine spatial resolution and modelling approach, Natural Hazards, 83, 117-132, doi:10.1007/s11069-016-2382-1, 2016.
  3. #Santillan, J. R., A. M. Amora, M. Makinano-Santillan, J. T. Marqueso, L. C. Cutamora, J. L. Serviano, and R. M. Makinano, Assessing the impacts of flooding caused by extreme rainfall events through a combined geospatial and numerical modeling approach, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLI-B8, 2016, XXIII ISPRS Congress, Prague, doi:10.5194/isprs-archives-XLI-B8-1271-2016, 2016.
  4. Cheviron, B. and R. Moussa, Determinants of modelling choices for 1-D free-surface flow and morphodynamics in hydrology and hydraulics: a review, Hydrology and Earth System Sciences, 20, 3799-3830, doi:10.5194/hess-20-3799-2016, 2016.
  5. Anees, M.T., K. Abdullah, M.N.M. Nawawi, N. N. N. Ab Rahman, A. R. Mt. Piah, N. A. Zakaria, M.I. Syakir, and A.K. Mohd. Omar, Numerical modeling techniques for flood analysis, Journal of African Earth Sciences, 124, 478–486, doi:10.1016/j.jafrearsci.2016.10.001, 2016.
  6. Skublics, D., G. Blöschl, and P. Rutschmann, Effect of river training on flood retention of the Bavarian Danube, Journal of Hydrology and Hydromechanics, 64(4), 349-356, doi:10.1515/johh-2016-0035, 2016.
  7. Doong, D.-J., W. Lo, Z. Vojinovic, W.-L. Lee, and S.-P. Lee, Development of a new generation of flood inundation maps—A case study of the coastal City of Tainan, Taiwan, Water, 8(11), 521, doi:10.3390/w8110521, 2016.
  8. #Cartaya, S., and R. Mantuano-Eduarte, Identificación de zonas en riesgo de inundación mediante la simulación hidráulica en un segmento del Río Pescadillo, Manabí, Ecuador, Revista de Investigación, 40(89), 158-170, 2016.
  9. Javadnejad, F., B. Waldron, and A. Hill, LITE Flood: Simple GIS-based mapping approach for real-time redelineation of multifrequency floods, Natural Hazards Review, 18(3), doi:10.1061/(ASCE)NH.1527-6996.0000238, 2017.
  10. Shrestha, A., M. S. Babel, S. Weesakul, and Z. Vojinovic, Developing intensity–duration–frequency (IDF) curves under climate change uncertainty: The case of Bangkok, Thailand, Water, 9(2), 145, doi:10.3390/w9020145, 2017.
  11. Roushangar, K., M. T. Alami, V. Nourani, and A. Nouri, A cost model with several hydraulic constraints for optimizing in practice a trapezoidal cross section, Journal of Hydroinformatics, 19(3), 456-468, doi:10.2166/hydro.2017.081, 2017.
  12. Papaioannou, G., L. Vasiliades, A. Loukas, and G. T. Aronica, Probabilistic flood inundation mapping at ungauged streams due to roughness coefficient uncertainty in hydraulic modelling, Advances in Geosciences, 44, 23-34, doi:10.5194/adgeo-44-23-2017, 2017.
  13. Anees, M. T., K. Abdullah, M. N. M. Nawawi, N. N. N. Ab Rahman, A. R. Mt. Piah, M. I. Syakir, A. K. M. Omar, and K. Hossain, Applications of remote sensing, hydrology and geophysics for flood analysis, Indian Journal of Science and Technology, 10(17), doi:10.17485/ijst/2017/v10i17/111541, 2017.
  14. Fuentes-Andino, D., K. Beven, S. Halldin, C.-Y. Xu, J. E. Reynolds, and G. Di Baldassarre, Reproducing an extreme flood with uncertain post-event information, Hydrology and Earth System Sciences, 21, 3597-3618, doi:10.5194/hess-21-3597-2017, 2017.
  15. #Anees, M. T., K. Abdullah, M. N. M. Nordin, N. N. N. Ab Rahman, M. I. Syakir, and M. O. A. Kadir, One- and two-dimensional hydrological modelling and their uncertainties, Flood Risk Management, T. Hromadka and P. Rao (editors), Chapter 11, doi:10.5772/intechopen.68924, 2017.
  16. #Papaioannou, G., A. Loukas, L. Vasiliades, and G. T. Aronica, Sensitivity analysis of a probabilistic flood inundation mapping framework for ungauged catchments, Proceedings of the 10th World Congress of EWRA “Panta Rhei”, European Water Resources Association, Athens, 2017.
  17. Bangira, T., S. M. Alfieri , M. Menenti, A. van Niekerk, and Z. Vekerdy, A spectral unmixing method with ensemble estimation of endmembers: Application to flood mapping in the Caprivi floodplain, Remote Sensing, 9, 1013, doi:10.3390/rs9101013, 2017.
  18. Carisi, F., A. Domeneghetti, M. G. Gaeta, and A. Castellarin, Is anthropogenic land subsidence a possible driver of riverine flood-hazard dynamics? A case study in Ravenna, Italy, Hydrological Sciences Journal, 62(15), 2440-2455, doi:10.1080/02626667.2017.1390315, 2017.
  19. Podhoranyi, M., P. Veteska, D. Szturcova, L. Vojacek, and A. Portero, A web-based modelling and monitoring system based on coupling environmental models and hydrological-related data, Journal of Communications, 12(6), 340-346, doi:10.12720/jcm.12.6.340-346, 2017.
  20. Bhuyian, N. M., A. Kalyanapu, and F. Hossain, Evaluating conveyance-based DEM correction technique on NED and SRTM DEMs for flood impact assessment of the 2010 Cumberland river flood, Geosciences, 7(4), 132; doi:10.3390/geosciences7040132, 2017.
  21. Zin, W., A. Kawasaki, W. Takeuchi, Z. M. L. T. San, K. Z. Htun, T. H. Aye, and S. Win, Flood hazard assessment of Bago river basin, Myanmar, Journal of Disaster Research, 13(1), 14-21, doi:10.20965/jdr.2018.p0014, 2018.
  22. #Siregar, R. I., Hydraulic modeling of flow impact on bridge structures: a case study on Citarum bridge, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 309, 012015, doi:10.1088/1757-899X/309/1/012015, 2018.
  23. Miranda, D., R. F. Camacho, S. Lousada, and R. A. Castanho, Hydraulic studies and their influence for regional urban planning: a practical approach to Funchal’s rivers, Revista Brasiliera de Planejamento e Desenvolvimento, 7(1), 145-164, doi:10.3895/rbpd.v7n1.7179, 2018.
  24. Liu, W., and H. Liu, Integrating Monte Carlo and the hydrodynamic model for predicting extreme water levels in river systems, Preprints 2018, 2018030088, doi:10.20944/preprints201803.0088.v1, 2018.
  25. #Indrawan, I., and R. I. Siregar, Analysis of flood vulnerability in urban area: a case study in Deli watershed, Journal of Physics Conference Series, 978(1), 012036, doi:10.1088/1742-6596/978/1/012036, 2018.
  26. #Siregar, R. I., Land cover change impact on urban flood modeling (case study: Upper Citarum watershed), IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 126(1), 012027, doi:10.1088/1755-1315/126/1/012027, 2018.
  27. #Ng, Z. F.., J. I. Gisen, and A. Akbari, Flood inundation modelling in the Kuantan river basin using 1D-2D flood modeller coupled with ASTER-GDEM, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 318(1), 012024, doi:10.1088/1757-899X/318/1/012024, 2018.
  28. Chang, M.-J., H.-K. Chang, Y.-C. Chen, G.-F. Lin, P.-A. Chen, J.-S. Lai, and Y.-C. Tan, A support vector machine forecasting model for typhoon flood inundation mapping and early flood warning systems, Water, 10, 1734, doi:10.3390/w10121734, 2018.
  29. Dysarz, T., Application of Python scripting techniques for control and automation of HEC-RAS simulations, Water, 10(10):1382, doi:10.3390/w10101382, 2018.
  30. Hdeib, R., C. Abdallah, F. Colin, L. Brocca, and R. Moussa, Constraining coupled hydrological-hydraulic flood model by past storm events and post-event measurements in data-sparse regions, Journal of Hydrology, 565, 160-175, doi:10.1016/j.jhydrol.2018.08.008, 2018.
  31. Tan, F. J., E. J. R. Rarugal, and F. A. A. Uy, One-dimensional (1D) river analysis of a river basin in Southern Luzon Island in the Philippines using Lidar Digital Elevation Model, International Journal of Engineering & Technology, 7(3.7), 29-33, doi:10.14419/ijet.v7i3.7.16200, 2018.
  32. Luo, P., D. Mu, H. Xue, T. Ngo-Duc, K. Dang-Dinh, K. Takara, D. Nover, and G. Schladow, Flood inundation assessment for the Hanoi Central Area, Vietnam under historical and extreme rainfall conditions, Scientific Reports, 8, 12623, doi:10.1038/s41598-018-30024-5, 2018.
  33. Indrawan, I., and R. I. Siregar, Pemodelan Penerapan Terowongan Air (Tunnel) dalam Mengatasi Banjir Akibat Luapan Sungai Deli, Jurnal Teknik Sipil, 25(2), 113-120, doi:10.5614/jts.2018.25.2.4, 2018.
  34. Petroselli, A., M. Vojtek, and J. Vojteková, Flood mapping in small ungauged basins: A comparison of different approaches for two case studies in Slovakia, Hydrology Research, 50(1), 379-392, doi:10.2166/nh.2018.040, 2018.
  35. Agudelo-Otálora, L. M., W. D. Moscoso-Barrera, L. A. Paipa-Galeano, and C. Mesa-Sciarrotta, Comparison of physical models and artificial intelligence for prediction of flood levels, Water Technology and Sciences, 9(4), 209-236, doi:10.24850/j-tyca-2018-04-09, 2018.
  36. Kaya, C. M., G. Tayfur, and O. Gungor, Predicting flood plain inundation for natural channels having no upstream gauged stations, Journal of Water and Climate Change, 10(2), 360-372, doi:10.2166/wcc.2017.307, 2019.
  37. Liu, Z., V. Merwade, and K. Jafarzadegan, Investigating the role of model structure and surface roughness in generating flood inundation extents using 1D and 2D hydraulic models, Journal of Flood Risk Management, 12(1), e12347, doi:10.1111/jfr3.12347, 2019.
  38. Tscheikner-Gratl, F., V. Bellos, A. Schellart, A. Moreno-Rodenas, M. Muthusamy, J. Langeveld, F. Clemens, L. Benedetti, M.A. Rico-Ramirez, R. Fernandes de Carvalho, L. Breuer, J. Shucksmith, G.B.M. Heuvelink, and S. Tait, Recent insights on uncertainties present in integrated catchment water quality modelling, Water Research, 150, 368-379, doi:10.1016/j.watres.2018.11.079, 2019.
  39. Zeleňáková, M., R. Fijko, S. Labant, E. Weiss, G. Markovič, and R. Weiss, Flood risk modelling of the Slatvinec stream in Kružlov village, Slovakia, Journal of Cleaner Production, 212, 109-118, doi:10.1016/j.jclepro.2018.12.008, 2019.
  40. Wang, P., G. Zhang, and H. Leung, Improving super-resolution flood inundation mapping for multispectral remote sensing image by supplying more spectral information, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 16(5), 771-775, doi:10.1109/LGRS.2018.2882516, 2019.
  41. Tehrany, M. S., S. Jones, and F. Shabani, Identifying the essential flood conditioning factors for flood prone area mapping using machine learning techniques, Catena, 175, 174-192, doi:10.1016/j.catena.2018.12.011, 2019.
  42. Škarpich, V., T. Galia, S. Ruman, and Z. Máčka, Variations in bar material grain-size and hydraulic conditions of managed and re-naturalized reaches of the gravel-bed Bečva River (Czech Republic), Science of The Total Environment, 649, 672-685, doi:10.1016/j.scitotenv.2018.08.329, 2019.
  43. Yang, Z., K. Yang, L. Su, and H. Hu, The multi-objective operation for cascade reservoirs using MMOSFLA with emphasis on power generation and ecological benefit, Journal of Hydroinformatics, 21(2), 257-278, doi:10.2166/hydro.2019.064, 2019.
  44. Dysarz, T., J. Wicher-Dysarz, M. Sojka, and J. Jaskuła, Analysis of extreme flow uncertainty impact on size of flood hazard zones for the Wronki gauge station in the Warta river, Acta Geophysica, 67(2), 661-676, doi:10.1007/s11600-019-00264-8, 2019.
  45. Fleischmann, A., R. Paiva, and W. Collischonn, Can regional to continental river hydrodynamic models be locally relevant? A cross-scale comparison, Journal of Hydrology X, 3, 100027, doi:10.1016/j.hydroa.2019.100027, 2019.
  46. Gyasi-Agyei, Y., Propagation of uncertainties in interpolated rain fields to runoff errors, Hydrological Sciences Journal, 64(5), 587-606, doi:10.1080/02626667.2019.1593989. 2019.
  47. Langat, P. K., L. Kumar, and R. Koech, Identification of the most suitable probability distribution models for maximum, minimum, and mean streamflow, Water, 11, 734, doi:10.3390/w11040734, 2019.
  48. Papaioannou, G., A. Loukas, and L. Vasiliades, Flood risk management methodology for lakes and adjacent areas: The lake Pamvotida paradigm, Proceedings, 7, 21, doi:10.3390/ECWS-3-05825, 2019.
  49. Hosseini, D., M. Torabi, and M. A. Moghadam, Preference assessment of energy and momentum equations over 2D-SKM method in compound channels, Journal of Water Resource Engineering and Management, 6(1), 24-34, 2019.
  50. Oubennaceur, K., K. Chokmani, M. Nastev, Y. Gauthier, J. Poulin, M. Tanguy, S. Raymond, and R. Lhissou, New sensitivity indices of a 2D flood inundation model using Gauss quadrature sampling, Geosciences, 9(5), 220, doi:10.3390/geosciences9050220, 2019.
  51. Pinho, J. L. S., L. Vieira, J. M. P. Vieira, S. Venâncio, N. E. Simões, J. A. Sá Marques, and F. S. Santos, Assessing causes and associated water levels for an urban flood using hydroinformatic tools, Journal of Hydroinformatics, jh2019019, doi:10.2166/hydro.2019.019, 2019.
  52. Saksena, S., V. Merwade, and P. J. Singhofen, Flood inundation modeling and mapping by integrating surface and subsurface hydrology with river hydrodynamics, Journal of Hydrology, 575, 1155-1177, doi:10.1016/j.jhydrol.2019.06.024, 2019.
  53. #Fijko, R., and M., Zelenakova, Verification of the hydrodynamic model of the Slatvinec River in Kružlov, Air and Water Components of the Environment Conference Proceedings, 91-98, Cluj-Napoca, Romania, doi:10.24193/AWC2019_09, 2019.
  54. Luppichini, M., M. Favalli, I. Isola, L. Nannipieri, R. Giannecchini, and M. Bini, Influence of topographic resolution and accuracy on hydraulic channel flow simulations: Case study of the Versilia River (Italy), Remote Sensing, 11(13), 1630, doi:10.3390/rs11131630, 2019.
  55. Liu, Z., and V. Merwade, Separation and prioritization of uncertainty sources in a raster based flood inundation model using hierarchical Bayesian model averaging, Journal of Hydrology, 578, 124100, doi:10.1016/j.jhydrol.2019.124100, 2019.
  56. #Huțanu, E., A. Urzică, L. E. Paveluc, C. C. Stoleriu, and A. Grozavu, The role of hydro-technical works in diminishing flooded areas. Case study: the June 1985 flood on the Miletin River, 16th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, 2019.
  57. Chen, Y.-M., C.-H. Liu, H.-J. Shih, C.-H. Chang, W.-B. Chen, Y.-C. Yu, W.-R. Su, and L.-Y. Lin, An operational forecasting system for flash floods in mountainous areas in Taiwan, Water, 11, 2100, doi:10.3390/w11102100, 2019.
  58. Shustikova, I., A. Domeneghetti, J. C. Neal, P. Bates, and A. Castellarin, Comparing 2D capabilities of HEC-RAS and LISFLOOD-FP on complex topography, Hydrological Sciences Journal, 64(14), 1769-1782, doi:10.1080/02626667.2019.1671982, 2019.
  59. Papaioannou, G., G. Varlas, G. Terti, A. Papadopoulos, A. Loukas, Y. Panagopoulos, and E. Dimitriou, Flood inundation mapping at ungauged basins using coupled hydrometeorological-hydraulic modelling: The catastrophic case of the 2006 flash flood in Volos City, Greece, Water, 11, 2328, doi:10.3390/w11112328, 2019.
  60. Liu, W.-C., and H.-M. Liu, Integrating hydrodynamic model and Monte Carlo simulation for predicting extreme water levels in a river system, Terrestrial, Atmospheric & Oceanic Sciences, 30(4), 589-604, doi:10.3319/TAO.2019.01.18.01, 2019.
  61. Costabile, P., C. Costanzo, G. De Lorenzo, and F. Macchione, Is local flood hazard assessment in urban areas significantly influenced by the physical complexity of the hydrodynamic inundation model?, Journal of Hydrology, 580, 124231, doi:10.1016/j.jhydrol.2019.124231, 2020.
  62. Stephens, T. A., and B. P. Bledsoe, Probabilistic mapping of flood hazards: depicting uncertainty in streamflow, land use, and geomorphic adjustment, Anthropocene, 29, 100231, doi:10.1016/j.ancene.2019.100231, 2020.
  63. Papaioannou, G., C. Papadaki, and E. Dimitriou, Sensitivity of habitat hydraulic model outputs to DTM and computational mesh resolution, Ecohydrology, 13(2), e2182, doi:10.1002/eco.2182, 2020.
  64. Saksena, S., S. Dey, V. Merwade, and P. J. Singhofen, A computationally efficient and physically based approach for urban flood modeling using a flexible spatiotemporal structure, Water Resources Research, 56(1), e2019WR025769, doi:10.1029/2019WR025769, 2020.
  65. Annis, A., F. Nardi, E. Volpi, and A. Fiori, Quantifying the relative impact of hydrological and hydraulic modelling parameterizations on uncertainty of inundation maps, Hydrological Sciences Journal, 65(4), 507-523, doi:10.1080/02626667.2019.1709640, 2020.
  66. Syafri, R. R., M. P. Hadi, and S. Suprayogi, Hydrodynamic modelling of Juwana river flooding using HEC-RAS 2D, IOP Conference Series Earth and Environmental Science, 412, 012028, doi:10.1088/1755-1315/412/1/012028, 2020.
  67. Gergeľová, M. B., Ž. Kuzevičová, S. Labant, J. Gašinec, S. Kuzevič, J. Unucka, and P. Liptai, Evaluation of selected sub-elements of spatial data quality on 3D flood event modeling: Case study of Prešov City, Slovakia, Applied Sciences, 10(3), 820, doi:10.3390/app10030820, 2020.
  68. Shaw, J., G. Kesserwani, and P. Pettersson, Probabilistic Godunov-type hydrodynamic modelling under multiple uncertainties: robust wavelet-based formulations, Advances in Water Resources, 137, 103526, doi:10.1016/j.advwatres.2020.103526, 2020.
  69. Li, X., C. Huang, Y. Zhang, J. Pang, and Y. Ma, Hydrological reconstruction of extreme palaeoflood events 9000–8500 a BP in the Danjiang River Valley, tributary of the Danjiangkou Reservoir, China, Arabian Journal of Geosciences, 13, 137, doi:10.1007/s12517-020-5132-3, 2020.
  70. Lousada, S., and L. Loures, Modelling torrential rain flows in urban territories: floods - natural channels (the case study of Madeira island), American Journal of Water Science and Engineering, 6(1), 17-30, doi:10.11648/j.ajwse.20200601.13, 2020.
  71. Pariartha, G., A. Goonetilleke, P. Egodawatta, and H. Mirfenderesk, The prediction of flood damage in coastal urban areas, IOP Conference Series Earth and Environmental Science, 419, 012136, doi:10.1088/1755-1315/419/1/012136, 2020.
  72. Lousada, S., Estudos hidráulicos e a sua influência no planeamento urbano regional: Aplicação prática às Ribeiras do Funchal – Portugal, Revista Americana de Empreendedorismo e Inovação, 2(2), 7-21, 2020.
  73. Gan, B.-R., X.-G. Yang, H.-M. Liao, and J.-W. Zhou, Flood routing process and high dam interception of natural discharge from the 2018 Baige landslide-dammed lake, Water, 12(2), 605, doi:10.3390/w12020605, 2020.
  74. Bellos, V., I. Papageorgaki, I. Kourtis, H. Vangelis, and G. Tsakiris, Reconstruction of a flash flood event using a 2D hydrodynamic model under spatial and temporal variability of storm, Natural Hazards, 101, 711-726, doi:10.1007/s11069-020-03891-3, 2020.
  75. Yalcin, E., Assessing the impact of topography and land cover data resolutions on two-dimensional HEC-RAS hydrodynamic model simulations for urban flood hazard analysis, Natural Hazards, 101, 995-1017, doi:10.1007/s11069-020-03906-z, 2020.
  76. Mateo-Lázaro, J., J. Castillo-Mateo, A. García-Gil, J. A. Sánchez-Navarro, V. Fuertes-Rodríguez, V. Edo-Romero, Comparative hydrodynamic analysis by using two−dimensional models and application to a new bridge, Water, 12(4), 997; doi:10.3390/w12040997, 2020.
  77. Albu, L.-M., A. Enea, M. Iosub, and I.-G. Breabăn, Dam breach size comparison for flood simulations. A HEC-RAS based, GIS approach for Drăcșani lake, Sitna river, Romania, Water, 12(4), 1090, doi:10.3390/w12041090, 2020.
  78. Pal, S., S. Talukdar, and R. Ghosh, Damming effect on habitat quality of riparian corridor, Ecological Indicators, 114, 106300, doi:10.1016/j.ecolind.2020.106300, 2020.
  79. Sarchani, S. K. Seiradakis, P. Coulibaly, and I. Tsanis, Flood inundation mapping in an ungauged basin, Water, 12(6), 1532, doi:10.3390/w12061532, 2020.
  80. Huţanu, E., A. Mihu-Pintilie, A. Urzica, L. E. Paveluc, C. C. Stoleriu, and A. Grozavu, Using 1D HEC-RAS modeling and LiDAR data to improve flood hazard maps’ accuracy: A case study from Jijia floodplain (NE Romania), Water, 12(6), 1624, doi:10.3390/w12061624, 2020.
  81. Fleischmann, A. S., R. C. D. Paiva, W. Collischonn, V. A. Siqueira, A. Paris, D. M. Moreira, F. Papa, A. A. Bitar, M. Parrens, F. Aires, and P. A. Garambois, Trade‐offs between 1D and 2D regional river hydrodynamic models, Water Resources Research, 56(8), e2019WR026812, doi:10.1029/2019WR026812, 2020.
  82. Gralepois, M., What can we learn from planning instruments in flood prevention? Comparative illustration to highlight the challenges of governance in Europe, Water, 12(6), 1841, doi:10.3390/w12061841, 2020.
  83. Rampinelli, C. G., I. Knack, and T. Smith, Flood mapping uncertainty from a restoration perspective: a practical case study, Water, 12(7), 1948, doi:10.3390/w12071948, 2020.
  84. Kalinina, A., M. Spada, D. F. Vetsch, S. Marelli, C. Whealton, P. Burgherr, and B. Sudret, Metamodeling for uncertainty quantification of a flood wave model for concrete dam breaks, Energies, 13(14), 3685, doi:10.3390/en13143685, 2020.
  85. Kitsikoudis, V., B. P. J., Becker, Y. Huismans, P. Archambeau, S. Erpicum, M. Pirotton, and B. Dewals, Discrepancies in flood modelling approaches in transboundary river systems: Legacy of the past or well-grounded choices?, Water Resources Management, 34, 3465-3478, doi:10.1007/s11269-020-02621-5, 2020.
  86. Piacentini, T., C. Carabella, F. Boccabella, S. Ferrante, C. Gregori, V. Mancinelli, A. Pacione, T. Pagliani, and E. Miccadei, Geomorphology-based analysis of flood critical areas in small hilly catchments for civil protection purposes and early warning systems: The case of the Feltrino stream and the Lanciano urban area (Abruzzo, Central Italy), Water, 12(8), 2228, doi:10.3390/w12082228, 2020.
  87. Arseni, M., A. Rosu, M. Calmuc, V. A. Calmuc, C. Iticescu, and L. P. Georgescu, Development of flood risk and hazard maps for the lower course of the Siret river, Romania, Sustainability, 12(16), 6588, doi:10.3390/su12166588, 2020.
  88. Ahmed, M. I., A. Elshorbagy, and A. Pietroniro, A novel model for storage dynamics simulation and inundation mapping in the Prairies, Environmental Modelling & Software, 133, 104850, doi:10.1016/j.envsoft.2020.104850, 2020.
  89. Bellos, V., V. K. Tsakiris, G. Kopsiaftis, and G. Tsakiris, Propagating dam breach parametric uncertainty in a river reach using the HEC-RAS software, Hydrology, 7(4), 72, doi:10.3390/hydrology7040072, 2020.
  90. Demir, V., and A. Ü. Keskin, Obtaining the Manning roughness with terrestrial-remote sensing technique and flood modeling using FLO-2D: A case study Samsun from Turkey, Geofizika, 37, 131-156, doi:10.15233/gfz.2020.37.9, 2020.
  91. Petroselli, A., J. Florek, D. Młyński, L. Książek, and A. Wałęga, New insights on flood mapping procedure: Two case studies in Poland, Sustainability, 12(20), 8454, doi:10.3390/su12208454, 2020.
  92. Beden, N., and A. Ulke Keskin, Flood map production and evaluation of flood risks in situations of insufficient flow data, Natural Hazards, 105, 2381-2408, doi:10.1007/s11069-020-04404-y, 2020.
  93. #Malakeel G. S., K. U. Abdu Rahiman, and S. Vishnudas, Flood risk assessment methods – A review, in: Thomas J., Jayalekshmi B., Nagarajan P. (eds), Current Trends in Civil Engineering. Lecture Notes in Civil Engineering, Vol. 104, Springer, Singapore, doi:10.1007/978-981-15-8151-9_19, 2021.
  94. Musiyam, M., J. Jumadi, Y. A. Wibowo, W. Widiyatmoko, and S. H. Nur Hafida, Analysis of flood-affected areas due to extreme weather in Pacitan, Indonesia, International Journal of GEOMATE, 19(75), 27-34, doi:10.21660/2020.75.25688, 2020.
  95. Ghimire, E., S. Sharma, and N. Lamichhane, Evaluation of one-dimensional and two-dimensional HEC-RAS models to predict flood travel time and inundation area for flood warning system, ISH Journal of Hydraulic Engineering, doi:10.1080/09715010.2020.1824621, 2020.
  96. Lin, X., G. Huang, J. M. Piwowar, X. Zhou, and Y. Zhai, Risk of hydrological failure under the compound effects of instant flow and precipitation peaks under climate change: a case study of Mountain Island Dam, North Carolina, Journal of Cleaner Production, 284, 125305, doi:10.1016/j.jclepro.2020.125305, 2021.
  97. Daksiya, V., P. V. Mandapaka, and E. Y. M. Lo, Effect of climate change and urbanisation on flood protection decision‐making, Journal of Flood Risk Management, 14(1), e12681, doi:10.1111/jfr3.12681, 2021.
  98. Urzică, A., A. Mihu-Pintilie, C. C. Stoleriu, C. I. Cîmpianu, E. Huţanu, C. I. Pricop, and A. Grozavu, Using 2D HEC-RAS modeling and embankment dam break scenario for assessing the flood control capacity of a multi-reservoir system (NE Romania), Water, 13(1), 57, doi:10.3390/w13010057, 2021.
  99. Elhag, M., and N. Yilmaz, Insights of remote sensing data to surmount rainfall/runoff data limitations of the downstream catchment of Pineios River, Greece, Environmental Earth Sciences, 80, 35, doi:10.1007/s12665-020-09289-5, 2021.
  100. Hdeib, R., R. Moussa, F. Colin, and C. Abdallah, A new cost-performance grid to compare different flood modelling approaches, Hydrological Sciences Journal, 66(3), 434-449, doi:10.1080/02626667.2021.1873346, 2021.
  101. Sharma, V. C., and S. K. Regonda, Two-dimensional flood inundation modeling in the Godavari river basin, India – Insights on model output uncertainty, Water, 13(2), 191, doi:10.3390/w13020191, 2021.
  102. Santos, E. D. S., H. S. K. Pinheiro, and H. G. Junior, Height above the nearest drainage to predict flooding areas in São Luiz do Paraitinga, São Paulo, Floresta e Ambiente, 28(2), doi:10.1590/2179-8087-floram-2020-0070, 2021.
  103. Chang, T.-Y., H. Chen, H.-S. Fu, W.-B. Chen, Y.-C. Yu, W.-R. Su, and L.-Y. Lin, An operational high-performance forecasting system for city-scale pluvial flash floods in the southwestern plain areas of Taiwan, Water, 13(4), 405, doi:10.3390/w13040405, 2021.
  104. Naeem, B., M. Azmat, H. Tao, S. Ahmad, M. U. Khattak, S. Haider, S. Ahmad, Z. Khero, and C. R. Goodell, Flood hazard assessment for the Tori levee breach of the Indus river basin, Pakistan, Water; 13(5), 604, doi:10.3390/w13050604, 2021.
  105. Zhu, Y., X. Niu, C. Gu, B. Dai, and L. Huang, A fuzzy clustering logic life loss risk evaluation model for dam-break floods, Complexity, 2021, 7093256, doi:10.1155/2021/7093256, 2021.
  106. #Malakeel, G. S., K. U.Abdu Rahiman, and S. Vishnudas, Flood risk assessment methods—A review, In: Thomas J., Jayalekshmi B., Nagarajan P. (eds), Current Trends in Civil Engineering, Lecture Notes in Civil Engineering, Vol. 104. Springer, Singapore, doi:10.1007/978-981-15-8151-9_19, 2021, 2021.
  107. Liu, W.-C., T.-H. Hsieh, and H.-M. Liu, Flood risk assessment in urban areas of southern Taiwan, Sustainability, 13(6), 3180, doi:10.3390/su13063180, 2021.
  108. Kumar, S., A. Agarwal, V. G. K. Villuri, S. Pasupuleti, D. Kumar, D. R. Kaushal, A. K. Gosain, A. Bronstert, and B. Sivakumar, Constructed wetland management in urban catchments for mitigating floods, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 35, 2105-2124, doi:10.1007/s00477-021-02004-1, 2021.
  109. Mourato, S., P. Fernandez, F. Marques, A. Rocha, and L. Pereira, An interactive Web-GIS fluvial flood forecast and alert system in operation in Portugal, International Journal of Disaster Risk Reduction, 58, 102201, doi:10.1016/j.ijdrr.2021.102201, 2021.
  110. Dubey, A. K., P. Kumar, V. Chembolu, S. Dutta, R. P. Singh, and A. S. Rajawata, Flood modeling of a large transboundary river using WRF-Hydro and microwave remote sensing, Journal of Hydrology, 598, 126391, doi:10.1016/j.jhydrol.2021.126391, 2021.
  111. de Arruda Gomes, M. M., L. F. de Melo Verçosa, and J. A. Cirilo, Hydrologic models coupled with 2D hydrodynamic model for high-resolution urban flood simulation, Natural Hazards, 108, 3121-3157, doi:10.1007/s11069-021-04817-3, 2021.
  112. Gao, P., W. Gao, and N. Ke, Assessing the impact of flood inundation dynamics on an urban environment, Natural Hazards, 109, 1047-1072, doi:10.1007/s11069-021-04868-6, 2021.
  113. Zhang, X., T. Wang, and B. Duan, Study on the effect of morphological changes of bridge piers on water movement properties, Water Practice and Technology, 16(4), 1421-1433, doi:10.2166/wpt.2021.08, 2021.
  114. Fadilah, S., Istiarto, and D. Legono, Investigation and modelling of the flood control system in the Aerotropolis of Yogyakarta International Airport, IOP Conference Series Materials Science and Engineering, 1173(1), 012015, doi:10.1088/1757-899X/1173/1/012015, 2021.
  115. Baran-Zgłobicka, B., D. Godziszewska, and W. Zgłobicki, The flash floods risk in the local spatial planning (case study: Lublin Upland, E. Poland), Resources, 10(2), 14, doi:10.3390/resources10020014, 2021.
  116. Liang, C.-Y., Y.-H. Wang, G. J.-Y. You, P.-C. Chen, and E. Lo, Evaluating the cost of failure risk: A case study of the Kang-Wei-Kou stream diversion project, Water, 13(20), 2881, doi:10.3390/w13202881, 2021.
  117. Uciechowska-Grakowicz, A., and O. Herrera-Granados, Riverbed mapping with the usage of deterministic and geo-statistical interpolation methods: The Odra River case study, Remote Sensing, 13(21), 4236, doi:10.3390/rs13214236, 2021.
  118. Viquez, S. G., Mesurer le risque d’inondation en ville: Une modélisation sous contraintes, Terrains & Travaux, 38(1), 47-70, doi:10.3917/tt.038.0047, 2021.
  119. Singh G., V. B. S. Chandel, and S. Kahlon, Flood hazard modelling in Upper Mandakini Basin of Uttarakhand, Current World Environment, 16(3), 880-889, doi:10.12944/CWE.16.3.18, 2021.
  120. Liu, J., J. Wang, J. Xiong, W. Cheng, Y. Li, Y. Cao, Y. He, Y. Duan, W. He, and G. Yang, Assessment of flood susceptibility mapping using support vector machine, logistic regression and their ensemble techniques in the Belt and Road region, Geocarto International, doi:10.1080/10106049.2022.2025918, 2022.
  121. Yang, S. Y., C. H. Chang, C. T. Hsu, and S. J. Wu, Variation of uncertainty of drainage density in flood hazard mapping assessment with coupled 1D–2D hydrodynamics model, Natural Hazards, 111, 2297-2315, doi:10.1007/s11069-021-05138-1, 2022.
  122. Yoshida, K., S. Pan, J. Taniguchi, S. Nishiyama, T. Kojima, and T. Islam, Airborne LiDAR-assisted deep learning methodology for riparian land cover classification using aerial photographs and its application for flood modelling, Journal of Hydroinformatics, 24(1), 179-201, doi:10.2166/hydro.2022.134, 2022.
  123. Kasprak, A., P. R. Jackson, E. M. Lindroth, J. W. Lund, and J. R. Ziegeweid, The role of hydraulic and geomorphic complexity in predicting invasive carp spawning potential: St. Croix River, Minnesota and Wisconsin, United States, PLoS ONE, 17(2), e026305, doi:10.1371/journal.pone.0263052, 2022.
  124. Worley, L. C., K. L. Underwood, N. L. V. Vartanian, M. M. Dewoolkar, J. E. Matt, and D. M. Rizzo, Semi‐automated hydraulic model wrapper to support stakeholder evaluation: A floodplain reconnection study using 2D hydrologic engineering center's river analysis system, River Research and Applications, 38(4), 799-809, doi:10.1002/rra.3946, 2022.
  125. Jiang, W., and J. Yu, Impact of rainstorm patterns on the urban flood process superimposed by flash floods and urban waterlogging based on a coupled hydrologic–hydraulic model: a case study in a coastal mountainous river basin within southeastern China, Natural Hazards, 112, 301-326, doi:10.1007/s11069-021-05182-x, 2022.
  126. Mattos, T. S., P. T. S. Oliveira, L. de Souza Bruno, G. A. Carvalho, R. B. Pereira, L. L. Crivellaro, M. C. Lucas, and T. Roy, Towards reducing flood risk disasters in a tropical urban basin by the development of flood alert web application, Environmental Modelling & Software, 151, 105367, doi:10.1016/j.envsoft.2022.105367, 2022.
  127. Papaioannou, G., V. Markogianni, A. Loukas, and E. Dimitriou, Remote sensing methodology for roughness estimation in ungauged streams for different hydraulic/hydrodynamic modeling approaches, Water, 14(7), 1076, doi:10.3390/w14071076, 2022.
  128. Mishra, A., S. Mukherjee, B. Merz, V. P. Singh, D. B. Wright, G. Villarini, S. Paul, D. N. Kumar, C. P. Khedun, D. Niyogi, G. Schumann, and J. R. Stedinger, An overview of flood concepts, challenges, and future directions, Journal of Hydrologic Engineering, 27(6), doi:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0002164, 2022.
  129. Cea, L., and P. Costabile, Flood risk in urban areas: modelling, management and adaptation to climate change. A review, Hydrology, 9(3), 50, doi:10.3390/hydrology9030050, 2022.
  130. #Karmakar, S., M. A. Sherly, and M. Mohanty, Urban flood risk mapping: A state-of-the-art review on quantification, current practices, and future challenges, Advances in Urban Design and Engineering. Design Science and Innovation, Banerji, P., Jana, A. (eds.), 125-156, Springer, Singapore, doi:10.1007/978-981-19-0412-7_5, 2022.
  131. Kadir, M. A. A., M. R. R. M. A. Zainol, P. Luo, M. Kaamin, and S. N. H. S. Yahya, Advance flood inundation model toward flood nowcasting: A review, International Journal of Nanoelectronics and Materials, 15, 81-100, 2022.
  132. Tegos, A., A. Ziogas, V. Bellos, and A. Tzimas, Forensic hydrology: a complete reconstruction of an extreme flood event in data-scarce area, Hydrology, 9(5), 93, doi:10.3390/hydrology9050093, 2022.
  133. Stephens, T., and B. Bledsoe, Simplified uncertainty bounding: an approach for estimating flood hazard uncertainty, Water, 14(10), 1618, doi:10.3390/w14101618, 2022.
  134. Iroume, J.Y.-A., R. Onguéné, F. Djanna Koffi, A. Colmet-Daage, T. Stieglitz, W. Essoh Sone, S. Bogning, J. M. Olinga Olinga, R. Ntchantcho, J.-C. Ntonga, J.-J. Braun, J.-P. Briquet, and J. Etame, The 21st August 2020 flood in Douala (Cameroon): A major urban flood investigated with 2D HEC-RAS modeling, Water, 14(11), 1768, doi:10.3390/w14111768, 2022.
  135. Jiang, W., J. Yu, Q. Wang, and Q. Yue, Understanding the effects of digital elevation model resolution and building treatment for urban flood modelling, Journal of Hydrology: Regional Studies, 42, 101122, doi:10.1016/j.ejrh.2022.101122, 2022.
  136. Singh, G., V. B. S. Chandel, and S. Kahlon, Flood hazard modelling in Upper Mandakini Basin of Uttarakhand, Current World Environment, 16(3), 880-889, doi:10.12944/CWE.16.3.18, 2022.
  137. Li, Y., D. B. Wright, and Y. Liu, Flood-induced geomorphic change of floodplain extent and depth: A case study of Hurricane Maria in Puerto Rico, Journal of Hydrologic Engineering, 27(10), doi:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0002199, 2022.
  138. Iroume, J. Y.-A., R. Onguéné, F. Djanna Koffi, A. Colmet-Daage, T. Stieglitz, W. Essoh Sone, S. Bogning, J. M. Olinga Olinga, R. Ntchantcho, J.-C. Ntonga, J.-J. Braun, J.-P. Briquet, and J. Etame, The 21st August 2020 flood in Douala (Cameroon): A major urban flood investigated with 2D HEC-RAS modeling, Water, 14(11), 1768, doi:10.3390/w14111768, 2022.
  139. Ahmad, N. S., and N. A. Ahmad, Propose design of new cross section by using one dimensional HEC-RAS at Maran River, Pahang, Journal of Advancement in Environmental Solution and Resource Recovery, 2(1), 51-59, 2022.
  140. de Sousa, M. M., A. K. Beleño de Oliveira, O. M. Rezende, P. M. Canedo de Magalhães, A. C. Pitzer Jacob, P. C. de Magalhães, and M. G. Miguez, Highlighting the role of the model user and physical interpretation in urban flooding simulation, Journal of Hydroinformatics, 24(5), 976-991, doi:10.2166/hydro.2022.174, 2022.
  141. Kaya, Ç. M., Taşkın Duyarlılık Haritalarının Oluşturulmasında Kullanılan Yöntemler, Turkish Journal of Remote Sensing and GIS, 3(2), 191-209, doi:10.48123/rsgis.1129606, 2022.
  142. Li, Y., D. B. Wright, and Y. Liu, Flood-induced geomorphic change of floodplain extent and depth: a case study of hurricane Maria in Puerto Rico, Journal of Hydrologic Engineering, 27(10), doi:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0002199, 2022.
  143. Wibowo, Y. A., M. A. Marfai, M. P. Hadi, H. Fatchurohman, L. Ronggowulan and D. A. Arif, Geospatial technology for flood hazard analysis in Comal Watershed, Central Java, Indonesia, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1039, 012027, 2022.
  144. Godwin, E., I. Kabenge, A. Gidudu, Y. Bamutaze, and A. Egeru, Differentiated spatial-temporal flood vulnerability and risk assessment in lowland plains in Eastern Uganda, Hydrology, 9(11), 201, doi:10.3390/hydrology9110201, 2022.
  145. Zhou, Y., Z. Wu, H. Xu, and H. Wang, Prediction and early warning method of inundation process at waterlogging points based on Bayesian model average and data-driven, Journal of Hydrology: Regional Studies, 44, 101248, doi:10.1016/j.ejrh.2022.101248, 2022.
  146. de Sousa, M. M., Ο. Μ. Rezende, A. C. P. Jacob, L. B. de França Ribeiro, P. M. C. de Magalhães, G. Maquera, and M. G. Miguez, Flood risk assessment index for urban mobility with the aid of quasi-2D flood model applied to an industrial park in São Paulo, Brazil, Infrastructures, 7(11), 158, doi:10.3390/infrastructures7110158, 2022.
  147. Otmani, A., A. Hazzab, M. Atallah, C. Apollonio, and A. Petroselli, Using volunteered geographic information data for flood mapping – Wadi Deffa El Bayadh Algeria, Journal of Applied Water Engineering and Research, doi:10.1080/23249676.2022.2155716, 2022.
  148. PhamVan, C., and H. Le, Estimation of the daily flow in river basins using the data-driven model and traditional approaches: an application in the Hieu river basin, Vietnam, Water Practice and Technology, 18(1), 215-230, doi:10.2166/wpt.2022.166, 2023.
  149. Worley, L. C., K. L. Underwood, R. M. Diehl, J. E. Matt, K.S. Lawson, R. M. Seigel, and D. M. Rizzo, Balancing multiple stakeholder objectives for floodplain reconnection and wetland restoration, Journal of Environmental Management, 326(A), 116648, doi:10.1016/j.jenvman.2022.116648, 2023.
  150. Xu, K., C. Wang, and L. Bin, Compound flood models in coastal areas: a review of methods and uncertainty analysis, Natural Hazards, 116, 469-496, doi:10.1007/s11069-022-05683-3, 2023.
  151. Daniel, W. B., C. Roth, X. Li, C. Rakowski, T. McPherson, and D. Judi, Extremely rapid, Lagrangian modeling of 2D flooding: A rivulet-based approach, Environmental Modelling & Software, 161, 105630, doi:10.1016/j.envsoft.2023.105630, 2023.
  152. Guirro, M. O., and G. P. Michel, Hydrological and hydrodynamic reconstruction of a flood event in a poorly monitored basin: a case study in the Rolante River, Brazil, Natural Hazards, doi:10.1007/s11069-023-05879-1, 2023.
  153. Kohanpur, A. H., S. Saksena, S. Dey, J. M. Johnson, M. S. Riasi, L. Yeghiazarian, and A. M. Tartakovsky, Urban flood modeling: Uncertainty quantification and physics-informed Gaussian processes regression forecasting, Water Resources Research, 59(3), e2022WR033939, doi:10.1029/2022WR033939, 2023.
  154. Rodas, M., L. Timbe, and L. Campozano, Sensibilidad del coeficiente de Manning en la estimación de los niveles de crecida para el mapeo de inundaciones en un río de la región interandina de Ecuador, Cuadernos de Geografía Revista Colombiana de Geografía, 32(1), doi:10.15446/rcdg.v32n1.94764, 2023.
  155. Wu, S., and Y. Lei, Multiscale flood disaster risk assessment in the Lancang-Mekong river basin: A focus on watershed and community levels, Atmosphere, 14(4), 657, doi:10.3390/atmos14040657, 2023.
  156. Viseh, H., and D. N. Bristow, Residential flood risk in metro Vancouver due to climate change using probability boxes, International Journal of River Basin Management, doi:10.1080/15715124.2023.2200006, 2023.
  157. Moghim, S., M. A. Gharehtoragh, and A. Safaie, Performance of the flood models in different topographies, Journal of Hydrology, 620(A), 129446, doi:10.1016/j.jhydrol.2023.129446, 2023.
  158. Makris, C., Z. Mallios, Y. Androulidakis, and Y. Krestenitis, CoastFLOOD: A high-resolution model for the simulation of coastal inundation due to storm surges, Hydrology, 10(5), 103, doi:10.3390/hydrology10050103, 2023.
  159. Tarpanelli, A., B. Bonaccorsi, M. Sinagra, A. Domeneghetti, L. Brocca, and S. Barbetta, Flooding in the digital twin Earth: The case study of the Enza River levee breach in December 2017, Water, 15(9), 1644, doi:10.3390/w15091644, 2023.
  160. Xafoulis, N., Y. Kontos, E. Farsirotou, S. Kotsopoulos, K. Perifanos, N. Alamanis, D. Dedousis, and K. Katsifarakis, Evaluation of various resolution DEMs in flood risk assessment and practical rules for flood mapping in data-scarce geospatial areas: A case study in Thessaly, Greece, Hydrology, 10(4), 91, doi:10.3390/hydrology10040091, 2023.
  161. da Silva, A. A. C. L., and J. C. Eleutério, Identifying and testing the probability distribution of earthfill dam breach parameters for probabilistic dam breach modeling, Journal of Flood Risk Management, 16(3), e12900, doi:10.1111/jfr3.12900, 2023.
  162. Hajihassanpour, M., G. Kesserwani, P. Pettersson, and V. Bellos, Sampling-based methods for uncertainty propagation in flood modeling under multiple uncertain inputs: Finding out the most efficient choice, Water Resources Research, 59(7), e2022WR034011, doi:10.1029/2022WR034011, 2023.
  163. Biswal, S., B. Sahoo, M. K. Jha, and M. K. Bhuyan, A hybrid machine learning-based multi-dem ensemble model of river cross-section extraction: Implications on streamflow routing, Journal of Hydrology, 625(A), 129951, doi:10.1016/j.jhydrol.2023.129951, 2023.
  164. Wienhold, K. J., D. Li, W. Li, and Z. N. Fang, Flood inundation and depth mapping using unmanned aerial vehicles combined with high-resolution multispectral imagery, Hydrology, 10(8), 158, doi:10.3390/hydrology10080158, 2023.
  165. Aryal, A., and A. Kalra, Application of NEXRAD precipitation data for assessing the implications of low development practices in an ungauged basin, River, doi:10.1002/rvr2.55, 2023.
  166. Bryant, S., H. Kreibich, and B. Merz, Bias in flood hazard grid aggregation, Water Resources Research, 59(9), e2023WR035100, doi:10.1029/2023WR035100, 2023.
  167. Wang, W., G. Sang, Q. Zhao, and L. Lu, Water level prediction of pumping station pre-station based on machine learning methods, Water Supply, doi:10.2166/ws.2023.242, 2023.
  168. Moraru, A., N. Rüther, and O. Bruland, Investigating optimal 2D hydrodynamic modeling of a recent flash flood in a steep Norwegian river using high-performance computing, Journal of Hydroinformatics, doi:10.2166/hydro.2023.012, 2023.

 1. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, A. Koukouvinos, E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, HYDROGEIOS: A semi-distributed GIS-based hydrological model for modified river basins, Hydrology and Earth System Sciences, 12, 989–1006, doi:10.5194/hess-12-989-2008, 2008.

  [ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ: Ημικατανεμημένο υδρολογικό μοντέλο βασισμένο σε ΣΓΠ για τροποποιημένες υδρολογικές λεκάνες]

  Το πλαίσιο μοντελοποίησης ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ περιγράφει τις κύριες διεργασίες του υδρολογικού κύκλου σε βαρέως τροποποιημένες υδρολογικές λεκάνες, με απολήψεις νερού που εξαρτώνται από ανθρώπινες αποφάσεις και με αλληλεπιδράσεις υπόγειων και επιφανειακών νερών. Υιοθετούνται μια ημι-κατανεμημένη προσέγγιση και μηνιαίο βήμα προσομοίωσης, που είναι επαρκές για μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων. Η λογική μοντελοποίησης αποσκοπεί στην εξασφάλιση της συνέπειας με τα φυσικά χαρακτηριστικά του συστήματος ενώ κρατά τον αριθμό των παραμέτρων στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Έτσι, υιοθετούνται πολλαπλά επίπεδα σχηματοποίησης και παραμετροποίησης, συνδυάζοντας πολλαπλά επίπεδα γεωγραφικής πληροφορίας. Για να κατανεμηθούν με βέλτιστο τρόπο οι ανθρώπινες απολήψεις από το υδροσύστημα σε ένα ορίζοντα σχεδιασμού ή ακόμη για να γίνει ανακατασκευή των απολήψεων στο παρελθόν (π.χ. στην περίοδο βαθμονόμησης), σε κάθε βήμα προσομοίωσης διατυπώνεται και επιλύεται ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού. Με αυτή την τεχνική, εκτιμώνται οι διακινήσεις νερού στο υδροσύστημα και ικανοποιούνται οι φυσικοί και λειτουργικοί περιορισμοί. Το πλαίσιο μοντελοποίησης περιλαμβάνει μια μονάδα εκτίμησης παραμέτρων η οποία ενσωματώνει διάφορα μέτρα καλής προσαρμογής και εξελικτικούς αλγορίθμους για καθολική και πολυστοχική βελτιστοποίηση. Μέσω μιας απαιτητικής μελέτης εφαρμογής, η εργασία συζητά κατάλληλες στρατηγικές μοντελοποίησης, οι οποίες αξιοποιούν το πιο πάνω πλαίσιο, με σκοπό να εξασφαλιστεί εύρωστη βαθμονόμηση και πιστή αναπαράσταση των φυσικών και ανθρωπογενών διεργασιών στη λεκάνη.

  Σημείωση:

  Η δημοσίευση είναι σε ελεύθερη πρόσβαση και επιτρέπεται η αναπαραγωγή και τροποποίησή της σύμφωνα με τους όρους της άδειας Creative Commons NonCommercial ShareAlike 2.5. Η φάση της συζήτησης και οι σχετικές αξιολογήσεις φαίνονται στην ιστοσελίδα του HESSD.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/787/1/documents/hess-12-989-2008.pdf (3843 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.5194/hess-12-989-2008

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Soulis, K., and N. Dercas, AgroHydroLogos: development and testing of a spatially distributed agro-hydrological model on the basis of ArcGIS, International Environmental Modelling and Software Society (iEMSs), 2010 International Congress on Environmental Modelling and Software, Modelling for Environment’s Sake, Fifth Biennial Meeting, Ottawa, Canada, D. A. Swayne, Wanhong Yang, A. A. Voinov, A. Rizzoli, T. Filatova (Eds.), 2010.
  2. #Isidoro, J. M. G. P., J. I. J, Rodrigues, J. M. R. Martins, and J. L. M. P. De Lima, Evolution of urbanization in a small urban basin: DTM construction for hydrologic computation, Status and Perspectives of Hydrology in Small Basins, edited by A. Herrmann and S. Schumann, IAHS-AISH Publication 336, 109-114, 2010.
  3. Price, C., Y. Yair, A. Mugnai, K. Lagouvardos, M. C. Llasat, S. Michaelides, U. Dayan, S. Dietrich, E. Galanti, L. Garrote, N. Harats, D. Katsanos, M. Kohn, V. Kotroni, M. Llasat-Botija, B. Lynn, L. Mediero, E. Morin, K. Nicolaides, S. Rozalis, K. Savvidou, and B. Ziv, The FLASH Project: using lightning data to better understand and predict flash floods, Environmental Science and Policy, 14(7), 898-911, 2011.
  4. Bahadur, K. K. C., Assessing strategic water availability using remote sensing, GIS and a spatial water budget model: case study of the Upper Ing Basin, Thailand, Hydrological Sciences Journal, 56(6), 994-1014, 2011.
  5. #SIRRIMED (Sustainable use of irrigation water in the Mediterranean Region), D4.2 and D5.2 Report on Models to be Implemented in the District Information Systems (DIS) and Watershed Information Systems (WIS), 95 pp., Universidad Politécnica de Cartagena, 2011.
  6. Mediero, L., L. Garrote and F. J. Martín-Carrasco, Probabilistic calibration of a distributed hydrological model for flood forecasting, Hydrological Sciences Journal, 56(7), 1129–1149, 2011.
  7. Flipo, N., C. Monteil, M. Poulin, C. de Fouquet, and M. Krimissa, Hybrid fitting of a hydrosystem model: Long term insight into the Beauce aquifer functioning (France), Water Recourses Research, 48, W05509, doi: 10.1029/2011WR011092, 2012.
  8. Soulis, K.X., Development of a simplified grid cells ordering method facilitating GIS-based spatially distributed hydrological modeling, Computers & Geosciences, 54, 160-163, 2013.
  9. Hrachowitz, M., H.H.G. Savenije, G. Blöschl, J.J. McDonnell, M. Sivapalan, J.W. Pomeroy, B. Arheimer, T. Blume, M.P. Clark, U. Ehret, F. Fenicia, J.E. Freer, A. Gelfan, H.V. Gupta, D.A. Hughes, R.W. Hut, A. Montanari, S. Pande, D. Tetzlaff, P.A. Troch, S. Uhlenbrook, T. Wagener, H.C. Winsemius, R.A. Woods, E. Zehe, and C. Cudennec, A decade of Predictions in Ungauged Basins (PUB) — a review, Hydrological Sciences Journal, 58(6), 1198-1255, 2013.
  10. #Loukas, A., and L. Vasiliades, Review of applied methods for flood-frequency analysis in a changing environment in Greece, In: A review of applied methods in Europe for flood-frequency analysis in a changing environment, Floodfreq COST action ES0901: European procedures for flood frequency estimation (ed. by H. Madsen et al.), Centre for Ecology & Hydrology, Wallingford, UK, 2013.
  11. Varni, M., R. Comas, P. Weinzettel and S. Dietrich, Application of the water table fluctuation method to characterize groundwater recharge in the Pampa plain, Argentina, Hydrological Sciences Journal, 58 (7), 1445-1455, 2013.
  12. Han, J.-C., G.-H. Huang, H. Zhang, Z. Li, and Y.-P Li, Effects of watershed subdivision level on semi-distributed hydrological simulations: case study of the SLURP model applied to the Xiangxi River watershed, China, Hydrological Sciences Journal, 59(1), 108-125, 2014.
  13. Gharari, S., M. Hrachowitz, F. Fenicia, H. Gao, and H. H. G. Savenije, Using expert knowledge to increase realism in environmental system models can dramatically reduce the need for calibration, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 4839-4859, doi:10.5194/hessd-10-14801-2013, 2013.
  14. #Savvidou, E., O. Tzoraki and D. Skarlatos, Delineating hydrological response units in a mountainous catchment and its evaluation on water mass balance and model performance, Proc. SPIE 9229, Second International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2014), 922918, doi:10.1117/12.2068592, 2014.
  15. Wi, S., Y.C.E. Yang, S. Steinschneider, A. Khalil, and C.M. Brown, Calibration approaches for distributed hydrologic models in poorly gaged basins: implication for streamflow projections under climate change, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 857-876, doi:10.5194/hess-19-857-2015, 2015.
  16. Kallioras, A., and P. Marinos, Water resources assessment and management of karst aquifer systems in Greece, Environmental Earth Sciences, 74(1), 83-100, doi:10.1007/s12665-015-4582-5, 2015.
  17. #Soulis, K. X., D. Manolakos, J. Anagnostopoulos, and D. Panantonis, Assessing the hydropower potential of historical hydro sites using a geo-information system and hydrological modeling in poorly gauged areas, 9th World Congress of the European Water Resources Association (EWRA) “Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities”, Istanbul, 2015.
  18. Bellin, A., B. Majone, O. Cainelli, D. Alberici, and F. Villa, A continuous coupled hydrological and water resources management model, Environmental Modelling and Software, 75, 176–192, doi:10.1016/j.envsoft.2015.10.013, 2016.
  19. Hughes, J. D., S. S. H. Kim, D. Dutta, and J. Vaze, Optimisation of a multiple gauge, regulated river–system model. A system approach, Hydrological Processes, 30(12), 1955–1967, doi:10.1002/hyp.10752, 2016.
  20. Merheb, M., R. Moussa, C. Abdallah, F. Colin, C. Perrin, and N. Baghdadi, Hydrological response characteristics of Mediterranean catchments at different time scales: a meta-analysis, Hydrological Sciences Journal, 61(14), 2520-2539, doi:10.1080/02626667.2016.1140174, 2016.
  21. Beskow, S., L. C. Timm, V. E. Q. Tavares, T. L. Caldeira, and L. S. Aquino, Potential of the LASH model for water resources management in data-scarce basins: a case study of the Fragata River basin, southern Brazil, Hydrological Sciences Journal, 61(14), 2567-2578, doi:10.1080/02626667.2015.1133912, 2016.
  22. Soulis, K. X., D. Manolakos, J. Anagnostopoulos, and D. Papantonis, Development of a geo-information system embedding a spatially distributed hydrological model for the preliminary assessment of the hydropower potential of historical hydro sites in poorly gauged areas, Renewable Energy, 92, 222-232, doi:10.1016/j.renene.2016.02.013, 2016.
  23. Ercan, A., E. C. Dogrul, and T. N. Kadir, Investigation of the groundwater modelling component of the Integrated Water Flow Model (IWFM), Hydrological Sciences Journal, 61(16), 2834-2848, doi:10.1080/02626667.2016.1161765, 2016.
  24. #Peng, Y., K. Wang, P. Zhou, and W. Qin, Research on multi-scale optimal allocation of land resources in Savan district, Laos, 25th International Conference on Geoinformatics, Buffalo, NY, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), doi:10.1109/GEOINFORMATICS.2017.8090930, 2017.
  25. Soulis, K. X., and D. E. Tsesmelis, Calculation of the irrigation water needs spatial and temporal distribution in Greece, European Water, 59, 247-254, 2017.
  26. Gourgoulios, V., and I. Nalbantis, Ungauged drainage basins: Investigation on the basin of Peneios River, Thessaly, Greece, European Water, 57, 163-169, 2017.
  27. Sadaoui, M., W. Ludwig, F. Bourrin, E. Romero, The impact of reservoir construction on riverine sediment and carbon fluxes to the Mediterranean Sea, Progress in Oceanography, 163, 94-111, doi:10.1016/j.pocean.2017.08.003, 2018.
  28. Nguyen, V. T., and J. Dietrich, Modification of the SWAT model to simulate regional groundwater flow using a multi-cell aquifer, Hydrological Processes, 32(7), 939-953, doi:10.1002/hyp.11466, 2018.
  29. de Souza, B. A., I. da Silva Rocha Paz, A. Ichiba, B. Willinger, A. Gires, J. C. C. Amorim, M. de Miranda Reis, B. Tisserand, I. Tchiguirinskaia, and D. Schertzer, Multi-Hydro hydrological modelling of a complex peri-urban catchment with storage basins comparing C-band and X-band radar rainfall data, Hydrological Sciences Journal, 63(11), 1619-1635, doi:10.1080/02626667.2018.1520390, 2018.
  30. Kopsiaftis, G., V. Christelis, and A. Mantoglou, Comparison of sharp interface to variable density models in pumping optimisation of coastal aquifers, Water Resources Management, 33(4), 1397-1409, doi:10.1007/s11269-019-2194-7, 2019.
  31. Lappas, I., Water balance parameters estimation through semi-distributed, rainfall-runoff and numerical models. Case Study: Atalanti Watershed (Central – Eastern Greece), SSRG International Journal of Agriculture & Environmental Science, 6(6), 91-102, doi:10.14445/23942568/IJAES-V6I6P113, 2019.
  32. Rozos, E., A methodology for simple and fast streamflow modelling, Hydrological Sciences Journal, 65(7), 1084-1095, doi:10.1080/02626667.2020.1728475, 2020.
  33. Soulis, K. X., E. Psomiadis, P. Londra, and D. Skuras, A new model-based approach for the evaluation of the net contribution of the European Union rural development program to the reduction of water abstractions in agriculture, Sustainability, 12(17), 7137, doi:10.3390/su12177137, 2020.
  34. Pelletier, A., and V. Andréassian, On constraining a lumped hydrological model with both piezometry and streamflow: results of a large sample evaluation, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2021-413, 2021.

 1. D. Koutsoyiannis, G. Karavokiros, A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, and A. Christofides, A decision support system for the management of the water resource system of Athens, Physics and Chemistry of the Earth, 28 (14-15), 599–609, doi:10.1016/S1474-7065(03)00106-2, 2003.

  [Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση του συστήματος υδατικών πόρων της Αθήνας]

  Παρουσιάζονται οι κύριες συνιστώσες ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων (ΣΥΑ), το οποίο αναπτύχθηκε για την υποστήριξη της διαχείρισης του συστήματος υδατικών πόρων της Αθήνας. Το ΣΥΑ περιλαμβάνει πληροφοριακά συστήματα για την επεξεργασία, διαχείριση και οπτικοποίηση των δεδομένων, καθώς και μοντέλα προσομοίωσης και βελτιστοποίησης του υδροσυστήματος. Τα μοντέλα, στα οποία εστιάζεται η παρούσα εργασία, οργανώνονται σε δύο κύριες συνιστώσες. Η πρώτη συνιστώσα είναι ένας στοχαστικός υδρολογικός προσομοιωτής που, βάσει ανάλυσης της ιστορικής υδρολογικής πληροφορίας, γεννά χρονοσειρές προσομοίωσης και πρόγνωσης των δεδομένων εισόδου του υδροσυστήματος. Η δεύτερη συνιστώσα επιτρέπει την αναλυτική μελέτη του υδροσυστήματος κάτω από εναλλακτικές πολιτικές διαχείρισης, υλοποιώντας τη μεθοδολογία παραμετροποίησης-προσομοίωσης-βελτιστοποίησης. Το μαθηματικό υπόβαθρο αυτής της νέας μεθοδολογίας πραγματοποιεί την κατανομή των υδατικών πόρων στις διαφορετικές συνιστώσες του συστήματος, διατηρώντας μικρό αριθμό μεταβλητών ελέγχου και μειώνοντας έτσι τον υπολογιστικό φόρτο, ακόμη και για σύνθετα υδροσυστήματα όπως το υπό μελέτη. Πολλαπλοί και ανταγωνιστικοί στόχοι και περιορισμοί με διαφορετικές προτεραιότητες μπορούν να οριστούν, οι οποίοι σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την αξιοπιστία και διακινδύνευση, το συνολικό μέσο λειτουργικό κόστος και τη συνολική ασφαλή απόληψη του συστήματος. Το ΣΥΑ βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής του και τα αποτελέσματά του, ορισμένα από τα οποία δίνονται περιληπτικά στο άρθρο, έχουν χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη του σχεδίου διαχείρισης του υδροσυστήματος.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1016/S1474-7065(03)00106-2

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. de Kok, J.-L., and H. G. Wind, Design and application of decision-support systems for integrated water management: lessons to be learnt, Physics and Chemistry of the Earth, 28(14-15), 571-578, 2003.
  2. #Xu, C., Huang, Q., Zhao, M., and Tian, F., Economical operation of hydropower plant based on self-adaptive mutation evolutionary programming, Fifth World Congress on Intelligent Control and Automation, Vol. 6, 5646-5648, 2004.
  3. Parcharidis, I., E. Lagios, V. Sakkas, D. Raucoules, D. Feurer, S. Le Mouelic, C. King, C. Carnec, F. Novali, A. Ferretti, R. Capes, and G. Cooksley, Subsidence monitoring within the Athens Basin (Greece) using space radar interferometric techniques, Earth Planets Space, 58(5), 505-513, 2006.
  4. #Makropoulos, C., Decision support tools for water demand management, Water Demand Management, D. Butler and F.A. Memon (eds.), IWA Publishing, 331-353, 2006.
  5. #Othman, F., and M. Naseri, Decision support systems in water resources management, Proceedings of the 9th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference, 1772-1780, Nusa Dua, Bali, 2008.
  6. Kizito, F., H. Mutikanga, G. Ngirane-Katashaya, and R. Thunvik, Development of decision support tools for decentralised urban water supply management in Uganda: An Action Research approach, Computers, Environment and Urban Systems, 33(2), 122-137, 2009.
  7. #Comas, J., and M. Poch, Decision support systems for integrated water resources management under water scarcity, Water Scarcity in the Mediterranean: Perspectives Under Global Change, S. Sabater and D. Barcelo (eds.), The Handbook of Environmental Chemistry, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.
  8. Silva-Hidalgo, H., I. R. Martín-Domínguez, M. T. Alarcón-Herrera, and A. Granados-Olivas, Mathematical modelling for the integrated management of water resources in hydrological basins, Water Resources Management, 23 (4), 721-730, 2009.
  9. #Wang, B., and H. Cheng, Regional environmental risk management decision support system based on optimization model for Minhang District in Shanghai, Challenges in Environmental Science and Computer Engineering, 1, 14-17, 2010 International Conference on Challenges in Environmental Science and Computer Engineering, 2010.
  10. #Zhang, R., J. Wei, J. Lu, and G. Zhang, A Decision Support System for Ore Blending Cost Optimization Problem of Blast Furnaces, In: G. Phillips-Wren et al. (Eds.), Advances in Intelligent Decision Technologies, Smart Innovation, Systems and Technologies, 1(4), III, 143-152, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.
  11. #Καρύμπαλης, Ε., Το νερό της Αθήνας: οι επιπτώσεις στον Μόρνο και τον Εύηνο, Γεωγραφίες, 15, 75-93, 2010.
  12. Sechi, G. M., and A. Sulis, Drought mitigation using operative indicators in complex water systems, Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 35(3-5), 195-203, 2010.
  13. Zhang, R., J. Lu, and G. Zhang, A knowledge-based multi-role decision support system for ore blending cost optimization of blast furnaces, European Journal of Operational Research, 215(1), 194-203, doi: 10.1016/j.ejor.2011.05.037, 2011.
  14. Gallardo, M. M., P. Merino, L. Panizo, and A. Linares, A practical use of model checking for synthesis: generating a dam controller for flood management, Software: Practice and Experience, 41(11), 1329-1347, DOI: 10.1002/spe.1048, 2011.
  15. Zeng, Y., Y. Cai, P. Jia, and H. Jee, Development of a web-based decision support system for supporting integrated water resources management in Daegu City, South Korea, Expert Systems with Applications, 39(11), 10091-10102, 2012.
  16. Patil, A., and Z.-Q. Deng, Input data measurement-induced uncertainty in watershed modelling, Hydrological Sciences Journal, 57(1), 118–133, 2012.
  17. Zhang, X. Q., H. Gao, and X. Yu, A multiobjective decision framework for river basin management, Applied Mechanics and Materials, 238, 288-291, 2012.
  18. Ge, Y., X. Li, C. Huang, and Z. Nan, A decision support system for irrigation water allocation along the middle reaches of the Heihe River Basin, Northwest China, Environmental Modelling & Software, 47, 182-192, 2013.
  19. Adewumi, J. R., A. A. Ilemobade, and J. E. van Zyl, Application of a multi-criteria decision support tool in assessing the feasibility of implementing treated wastewater reuse, International Journal of Decision Support System Technology, 5(1), 1-23, 2013.
  20. Sahoo, S. N., and P. Sreeja, A review of decision support system applications in flood management, International Journal of Hydrology Science and Technology, 3, 206–220, 2013.
  21. #Aher, P. D., J. Adinarayana, S. D. Gorantiwar, and S. A. Sawant, Information system for integrated watershed management using remote sensing and GIS, Remote Sensing Applications in Environmental Research, 17-34, Society of Earth Scientists Series, 2014.
  22. Nouiri, I., Multi-objective tool to optimize the water resources management using genetic algorithm and the Pareto optimality concept, Water Resources Management, 28(10), 2885-2901, 2014.
  23. Heracleous, C., Z. Zinonos, and C. Panayiotou, Water supply optimization: An IPA approach, IFAC Proceedings Volumes: 12th IFAC/IEEE Workshop on Discrete Event Systems, 47(2), 265-270, doi:10.3182/20140514-3-FR-4046.00088, 2014.
  24. #Heidari A., and E. Bozorgzadeh, Decision Support System for water resources planning in Karun river basin, International Symposium on Dams in a Global Environmental Challenges, 35-45, Bali, Indonesia, 2014.
  25. Stefanovic, N., I. Radojevic, A. Ostojic, L. Comic, and M. Topuzovic, Composite web information system for management of water resources, Water Resources Management, 29(7), 2285-2301, doi:10.1007/s11269-015-0941-y, 2015.
  26. Nouiri, I., F. Chemak, D. Mansour, H. Bellali, J. Ghrab, J. Baaboub, and M. K. Chahed, Impacts of irrigation water management on consumption indicators and exposure to the vector of Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis (ZCL) in Sidi Bouzid, Tunisia, International Journal of Agricultural Policy and Research, 3(2), 93-103, doi:10.15739/IJAPR.031, 2015.
  27. Nouiri , I., M. Yitayew, J. Maßmann, and J. Tarhouni, Multi-objective optimization tool for integrated groundwater management, Water Resources Management, 29(14), 5353-5375, doi:10.1007/s11269-015-1122-8, 2015.
  28. Khairy, M. F. A., M. M. Tawfik, and M. Attaya, Tools for enhancing crop patterns in the summer season in middle delta of Egypt, 20th Annual Conference of Misr. Soc. of Ag. Eng., 367-386, Egypt, 2015.
  29. Wang, G., S. Mang, H. Cai, S. Liu, Z. Zhang, L. Wang, and J. L. Innes, Integrated watershed management: evolution, development and emerging trends, Journal of Forestry Research, 27(5), 967–994, doi:10.1007/s11676-016-0293-3, 2016.
  30. #Bouziotas, D., and M. Ertsen, Socio-hydrology from the bottom up: A template for agent-based modeling in irrigation systems, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2017-107, 2017.
  31. #Payano, R., J.A. Pascual-Aguilar, and I. de Bustamante, Criterios para la incorporación de la información sobre usos del suelo en un Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones sobre Patrimonio Hidráulico, Nuevas perspectivas de la Geomática aplicadas al estudio de los paisajes y el patrimonio hidráulico (Geomatics: New perspectives for the study of water landscapes and cultural heritage), J.A. Pascual-Aguilar, J. Sanz, and I. de Bustamante (eds.), Centro para el Conocimiento del Paisaje-Civilscape, 2017.
  32. Stamou, A. T., and P. Rutschmann, Pareto optimization of water resources using the nexus approach, Water Resources Management, 32(15), 5053-5065, doi:10.1007/s11269-018-2127-x, 2018.
  33. Kazak, J. K., J. Chruściński, and S. Szewrański, The development of a novel decision support system for the location of green infrastructure for stormwater management, Sustainability, 10(12), 4388; doi:10.3390/su10124388, 2018.
  34. Heidari, A., Application of multidisciplinary water resources planning tools for two of the largest rivers of Iran, Journal of Applied Water Engineering and Research, 6(2), 150-161, doi:10.1080/23249676.2016.1215271, 2018.
  35. Ghobadi M., and H. S. Kaboli, Developing a Web-based decision support system for reservoir flood management, Journal of Hydroinformatics, 22(3), 641-662, doi:10.2166/hydro.2020.185, 2020.
  36. Poursanidis, D., S. Kalogirou, E. Azzurro, V. Parravicini, M. Barich, and H. zu Dohna, Habitat suitability, niche unfilling and the potential spread of Pterois miles in the Mediterranean Sea, Marine Pollution Bulletin, 154, 111054, doi:10.1016/j.marpolbul.2020.111054, 2020.
  37. Stamou, A.-T., and P. Rutschmann, Optimization of water use based on the water-energy-food nexus concept: Application to the long-term development scenario of the Upper Blue Nile River, Water Utility Journal, 25, 1-13, 2020.
  38. Alamanos, A., A. Rolston, and G. Papaioannou, Development of a decision support system for sustainable environmental management and stakeholder engagement, Hydrology, 8(1), 40, doi:10.3390/hydrology8010040, 2021.
  39. Izady, A., A. Joodavi, M. Ansarian, M. Shafiei, M. Majidi, K. Davary, A. N. Ziaei, H. Ansari, M. R. Nikoo, A. Al-Maktoumi, M. Chen, and O. Abdalla, A scenario-based coupled SWAT-MODFLOW decision support system for advanced water resource management, Journal of Hydroinformatics, 24(1), 56-77, doi:10.2166/hydro.2021.081, 2022.
  40. Xu, H. A. Berres, Y. Liu, M. R. Allen-Dumas, and J. Sanyal, An overview of visualization and visual analytics applications in water resources management, Environmental Modelling & Software, 153, 105396, doi:10.1016/j.envsoft.2022.105396, 2022.
  41. Ma, Q., and P. Gourbesville, Integrated water resources management: A new strategy for DSS development and implementation, River, doi:10.1002/rvr2.17, 2022.

Book chapters and fully evaluated conference publications

 1. G. Papaioannou, L. Vasiliades, A. Loukas, A. Efstratiadis, S.M. Papalexiou, Y. Markonis, and A. Koukouvinos, A methodological approach for flood risk management in urban areas: The Volos city paradigm, 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei", Athens, European Water Resources Association, 2017.

  [Μεθοδολογική προσέγγιση για τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου σε αστικές περιοχές: Το υπόδειγμα της πόλης του Βόλου]

  Αναπτύσσεται και παρουσιάζεται μια μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου σε αστικές περιοχές, που βασίζεται στην υλοποίηση της Οδηγίας της ΕΕ για τις Πλημμύρες στην Ελλάδα. Η διαδικασία εκτίμησης του πλημμυρικού κινδύνου επιδεικνύεται για την πόλη του Βόλου στην Θεσσαλία, Ελλάδα, όπου παρατξηρούνται συχνά επεισόδια πλημμυρών εξαιτίας ισχυρών καταιγίδων. Εφαρμόζεται μια ενοποιημένη μεθοδολογία ακραίων γεγονότων για την υδρολογική και υδραυλική μοντελοποίηση των πλημμυρών. Το υδρολογικό τμήμα βασίζεται σε μια ημικατανεμημένη εφαρμογή του μοντέλου βροχής-απορροής HEC-HMS, με χωρικά κατανεμημένα υετογραφήματα σχεδιασμού. Χρησιμοποιείται η μέθοδος SCS-CN για την εκτίμηση της ενεργού βροχόπτωσης και το συνθετικό μοναδιαίο υδρογράφημα της SCS για την παραγωγή ακραίων πλημμυρικών υδρογραφημάτων στην κλίμακα της υπολεκάνης. Η υδραυλική μοντελοποίηση βασίζεται στη διόδευση των πλημμυρικών υδρογραφημάτων κατά μήκος του υδρογραφικού δικτύου και την απεικόνιση των κατακλυζόμενων περιοχών μέσω του μοντέλου HEC-RAS 2D, με ευέλικτη διάσταση κανάβου. Η αναπαράσταση της αντίστασης που προκαλούν τα κτήρια προσομοιώθηκε με τη μέθοδο της τοπικής ανύψωσης, χρησιμοποιώντας έναν μετασχηματισμό του ψηφιακού μοντέλου εδάφους σε ψηφιακό μοντέλο υψομέτρων. Για τα υδρογραφήματα σχεδιασμού που υιοθετούνται εκτιμώνται άνω και κάτω όρια των βαθών νερού, των ταχυτήτων ροής και των κατακλυζόμενων εκτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη δομική και παραμετρική αβεβαιότητα των υδρολογικών και υδραυλικών μοντέλων, για διάφορες συνθήκες προηγούμενης εδαφικής υγρασίας και τιμές του συντελεστή τραχύτητας. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την αβεβαιότητα που εισάγεται στη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου σε αστικές περιοχές, όταν χρησιμοποιούνται τυπικές πρακτικές των μηχανικών.

  Σχετικές εργασίες:

  • [4] Πληρέστερη εργασία δημοσιευμένη στο περιοδικό Hydrology

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1707/1/documents/EWRA2017_A_103184_UTH_NTUA.pdf (3124 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Ruchinskaya, T., and K. Lalenis, Building urban resilience of public places in Volos, Greece. Perspectives and possibilities of related contribution of blockchain technology, Proceedings of IFoU 2018: Reframing Urban Resilience Implementation: Aligning Sustainability and Resilience, Barcelona, doi:10.3390/IFOU2018-05931, 2018.
  2. #Ruchinskaya, T., and K. Lalenis, The effect of public places on community resilience. A case study of the role of social and digital tools in the City of Volos (Greece), in: Smaniotto Costa, C. et al. (eds.): C3Places, Culture & Territory 04, 201-214, doi:10.24140/2020-sct-vol.4-2.3, 2020.

 1. A. Tsouni, C. Contoes, E. Ieronymidi, A. Koukouvinos, and D. Koutsoyiannis, BEYOND Center of Excellence: flood mapping and modelling, 1st International Geomatics Applications “Geomapplica” Conference, Skiathos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.1.1129.7520, University of Thessaly, 2014.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1565/1/documents/Paper_BEYOND_Floods_v2a.pdf (1110 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1129.7520

 1. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, A. Christofides, G. Karavokiros, N. Kappos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Hydrometeorological network for flood monitoring and modeling, Proceedings of First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, Paphos, Cyprus, 8795, 10-1–10-10, doi:10.1117/12.2028621, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2013.

  [Υδρομετεωρολογικό δίκτυο για την παρακολούθηση και μοντελοποίηση πλημμυρών]

  Εξαιτίας της έντονα κατακερματισμένης γεωμορφολογίας της, η Ελλάδα περιλαμβάνει εκατοντάδες υδρολογικές λεκάνες μικρής και μεσαίας κλίμακας, στις οποίες το έδαφος συχνά είναι απότομο και το καθεστώς ροής εφήμαρο. Αυτές συνήθως πλήττονται από αστραπιαίες πλημμύρες, που περισασιακά προκαλούν σημαντικές ζημιές. Ωστόσο, η συντριπτική τους πλειονότητα δεν διαθέτει υδρομετρικές υποδομές που να παρέχουν συστηματικά υδρομετρικά δεδομένα σε λεπτές χρονικές κλίμακες. Αυτό έχει εμφανή επίπτωση στην ποιότητα και αξιοπιστία των μελετών πλημμυρών, που κατά κανόνα χρησιμοποιούν απλοποιητικές προσεγγίσεις για μη αξοπλισμένες λεκάνες που δεν λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότηταες με επαρκή λεπτομέρεια. Προκειμένου να παρέχουμε ένα συνεπές πλαίσιο για τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό και να εξασφαλίσουμε ρεαλιστικές προγνώσεις του πλημμυρικού κινδύνου – ένα βασικό ζήτημα της Οδηγίας-Πλαίσιο 2007/60/ΕΚ – είναι αναγκαίο να βελτιώσουμε τις μετρητικές υποδομές, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες τελε-ελέγχου και διαχείρισης δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, στο ερευνητικό έργο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ εγκαταστήσαμε πρόσφατα και έχουμε θέσεις σε λειτουργία, ένα τηλεμετρικό υδρομετεωρολογικό δίκτυο σε τέσσερις πιλοτικές λεκάνες, που περιλαμβάνει αυτόματους σταθμούς, το οποίο συνδέεται και υποστηρίζεται από σχετικές εφαρμογές λογισμικού. Οι υδρομετρικού σταθμοί μετρούν τη στάθμη, χρησιμοποιώντας υπερηχητικούς παλμούς 50-kHz ή πιεζομετρικούς αισθητήρες, ή τόσο τη στάθμη (πιεζομετρικά) όσο και την ταχύτητα, μέσω ακουστικού ραντάρ Doppler. Όλες οι μετρήσεις διορθώνονται με βάση τη θερμοκρασία. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί καταγράφουν τη θερμοκρασία αέρα, ίεση, σχετική υγρασία, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, και βροχόπτωση. Η μεταφορά των δεδομένων γίνεται μέσω GPRS ή μόντεμ κινητής τηλεφωνίας. Το μετρητικό δίκτυο υποστηρίζεται από μια διαδικτυακή εφαρμογή για την αποθήκευση, οπτικοποίηση και διαχείριση των γεωγραφικών και υδρομετεωρολογικών δεδομένων (ENHYDRIS), ένα εργαλείο λογισμικού για ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων (HYDROGNOMON), καθώς και ένα εξελιγμένο μοντέλο προσομοίωσης πλημμυρών (HYDROGEIOS). Οι καταγραφόμενες υδρομετεωρολογικές παρατηρήσεις είναι προσβάσιμες μέσω του Διαδικτύου, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής. Το σύστημα είναι επιχειρησιακό και η λειτουργικότητά του υλοποιήθηκε ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα, για χρήση του σε πληθώρα εφαρμογών στον χώρο της μέτρησης και διαχείρισης υδατικών πόρων, όπως η μελέτη περίπτωσης που επιδεικνύεται σε αυτή την εργασία.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1117/12.2028621

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Damte, F., B. G. Mariam, M. Teshome, T. K. Lohani, G. Dhiman, and M. Shabaz, Computing the sediment and ensuing its erosive activities using HEC-RAS to surmise the flooding in Kulfo River in Southern Ethiopia, World Journal of Engineering, 18(6), 948-955, doi:10.1108/WJE-01-2021-0002, 2021.
  2. Mahamat Nour, A., C. Vallet-Coulomb, J. Gonçalves, F. Sylvestre, and P. Deschamps, Rainfall-discharge relationship and water balance over the past 60 years within the Chari-Logone sub-basins, Lake Chad basin, Journal of Hydrology: Regional Studies, 35, 1008242021, doi:10.1016/j.ejrh.2021.100824, 2021.

 1. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Koukouvinos, N. Moutafis, and G. Vilandou, Sustainable management of a large-scale tourist facility with significant water demand, Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology, A672–A679, Rhodes, 2011.

  [Αειφόρος διαχείριση μιας μεγάλης κλίμακας τουριστικής εγκατάστασης με σημαντική ζήτηση νερού]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1179/1/documents/CEST2011SustManagTouristActiv.pdf (251 KB)

 1. S. Mihas, K. Nikolaou, A. Koukouvinos, and N. Mamassis, Estimation of sediment yield with MUSLE and monitoring. A case study for Tsiknias dam at Lesvos Island in Greece, IWA Balkan Young Water Professionals, Thessaloniki, 8 pages, 12 May 2015.

  [ Εκτίμηση στερεοαπορροής με τη χρήση της ΠΕΕΑ και μετρήσεις. Η μελέτη περίπτωσης στη θέση φράγματος Τσικνιά στη Λέσβο]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1558/1/documents/IWA_Thessaloniki_paper.pdf (1266 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

Conference publications and presentations with evaluation of abstract

 1. T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, A. Koukouvinos, N. Malamos, N Tepetidis, D. Markantonis, P. Dimitriadis, and N. Mamassis, Regionalized design rainfall curves for Greece, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-8740, doi:10.5194/egusphere-egu23-8740, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2295/1/documents/EGU23-8740-print.pdf (287 KB)

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU23/EGU23-8740.html

 1. I. Papageorgaki, A. Koukouvinos, and N. Mamassis, OpenHiGis: A national geographic database for inland waters of Greece based on the INSPIRE Directive Hydrology Theme, EGU General Assembly 2021, online, doi:10.5194/egusphere-egu21-13465, European Geosciences Union, 2021.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2123/1/documents/EGU21-13465_presentation.pdf (594 KB)

 1. A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, D. Koutsoyiannis, K. Mazi, A. D. Koussis, S. Lykoudis, E. Demetriou, N. Malamos, A. Christofides, and D. Kalogeras, Open Hydrosystem Information Network: Greece’s new research infrastructure for water, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-4164, doi:10.5194/egusphere-egu2020-4164, 2020.

  [Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων: Η νέα ερευνητική υποδομή της Ελλάδας για τα νερά]

  Το Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (Open Hydrosystem Information Network, OpenHi.net) είναι μια πληροφοριακή υποδομή αιχμής για τη συλλογή, διαχρείριση και ελεύθερη διάχυση της υδρολογικής και περιβαλλοντικής πληροφορίας που σχετίζεται με τους επιφανειακούς υδατικούς πόρους της χώρας. Ξεκίνησε πριν δύο χρόνια, ως τμήμα την εθνικής ερευνητικής υποδομής Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων (Hellenic Integrated Marine Inland water Observing, Forecasting and offshore Technology System, HIMIOFoTS), που επίσης περιλαμβάνει μια συνιστώσα σχετική με τη θάλασσα (https://www.himiofots.gr/). Το σύστημα OpenHi.net δέχεται και επεξεργάζεται δεδομένα πραγματικού χρόνου από αυτόματους τηλεμετρικούς σταθμούς που συνδέονται σε ένα κοινό διαδικτυακό περιβάλλον (https://openhi.net/). Συγκεκριμένα, για καθε θέση παρακολούθησης υποδέχεται μετρήσεις στάθμης, πρωτογενείς και αυτόματα προ-επεξεργασμένες. Επιπλέον, σε ορισμένες ειδικά επιλεγμένες θέσεις παρέχονται και χρονοσειρές που ςσχετίζονται με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού (pH, θερμοκρασία νερού, αλατότητα, διαλυμένο οξυγόνο, ηλεκτρική αγωγιμότητα). Η διαδικτυακή πλατφόρμα προσφέρει επίσης αυτόματα επεξεργασμένη πληροφορία στη μορφή δεδομένων παροχής, στατιστικών χαρακτηριστικών και γραφημάτων, προειδοποιήσεων για ακραία γεγονότα, καιθώς και γεωγραφικά δεδομένα που σχετίζονται με τα επιφανειακά υδάτινα σώματα. Στην παρούσα φάση, το δίκτυο περιλαμβάνει περίπου 20 σταθμούς. Ωστόσο, ο αριθμός τους αυξάνει συνεχώς, χάρη στην πολιτική ανοιχτής πρόσβασης του συστήματος (η πλατφόρμα είναι πλήρως προσπελάσιμη σε τρίτους που αναρτούν τα δεδομένα τους). Μακροπρόθεσμα, οραματιζόμαστε την ανάπτυξη μιας υδρομετρικής υποδομής εθνικής κλίμακας, που θα καλύπτει όλα τα σημαντικά ποτάμια, λίμνες και ταμιευτήρες της χώρας.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-4164.html

 1. A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, K. Mazi, E. Dimitriou, and D. Koutsoyiannis, Strategic plan for establishing a national-scale hydrometric network in Greece: challenges and perspectives, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-16714, European Geosciences Union, 2019.

  [Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης ενός υδρομετρικού δικτύου εθνικής κλίμακας στην Ελλάδα: προκλήσεις και προοπτικές]

  Η προστασία και διαχείριση των υδατικών και περιβαλλοντικών πόρων απαιτεί τη διαθεσιμότητα αξιόπιστων δεδομένων, που συλλέγονται από καλά σχεδιασμένα, εξοπλισμένα και λειτουργικά μετρητικά δίκτυα. Ωστόσο, για πολλά χρόνια στην Ελλάδα, το καθεστώς συλλογής και αρχειοθέτησης των δεδομένων ήταν πολύ μακριά από το ικανοποιητικό, εμποδίζοντας έτσι τη χώρα να διαχειριστεί τους πόρους της ορθά. Σήμερα, επιχειρείται μια μεγάλη προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού του κενού, μέσω μιας ερευνητικής υποδομής που ξεκίνησε πρόσφατα, με την ονομασία «Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (Open Hydrosystem Information Network, OpenHi.net). Αυτή αποσκοπεί στην εγκατάσταση αυτόματων μετρητικών συστημάτων για τους επιφανειακούς υδατικούς πόρους σε εθνική κλίμακα, που συνοδεύεται από ηλεκτρονικές υποδομές (βάσεις δεδομένων και εφαρμογές μοντέλων), σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ. Αναγκαία συνιστώσα αυτής της πρωτοβουλίας είναι η υλοποίηση μιας αναλυτικής αξιολόγησης των υπαρχουσών μετρητικών υποδομών και σχετικών δεδομένων, που θα έχει ως αποτέλεσμα ένα στρατηγικό σχέδιο για την εγκατάσταση των νέων σταθμών μέτρησης σε όλους τους σημαντικούς ποταμούς, λίμνες και ταμιευτήρες της χώρας. Στην παρουσίαση αυτή συνοψίζονται τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας, και η εμπειρία που αποκομίστηκε ως τώρα από τη λειτουργία των πρώτων πιλοτικών σταθμών.

  Πλήρες κείμενο:

 1. C. Ntigkakis, G. Markopoulos-Sarikas, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, A. D. Koussis, K. Mazi, D. Katsanos, and D. Koutsoyiannis, Hydrological investigation of the catastrophic flood event in Mandra, Western Attica, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17591-1, European Geosciences Union, 2018.

  [Υδρολογική διερεύνηση του καταστροφικού πλημμυρικού γεγονότος στη Μάνδρα, Δυτική Αττική]

  Ένα πρόσφατο γεγονός καταιγίδας, σημαντικής αλλά άνγωστης τοπικής έντασης, στη Δυτική Αττική (δυτικά της Αθήνας, Ελλάδα), προκάλεσε μια αστραπιαία πλημμύρα με πολλά θύματα στην πόλη της Μάνδρας, καθώς και υλικές ζημιές. Μετά από αυτό το περιστατικό, ξεκίνησε μια διαμάχη για το κατά πόσο τα ολέθρια αποτελέσματα οφείλονταν στην ακραία φύση του φαινομένου βροχόπτωσης ή στις φτωχές αντιπλημμυρικές υποδομές. Στη μελέτη αυτή, παρουσιάζουμε τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από διάφορες πηγές (που περιλαμβάνουν υδρομετρικά δεδομένα από μια γειτονική λεκάνη, σημειακά δεδομένα βροχόπωσης από την ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος, παρατηρήσεις δορυφόρων και οπτικοακουστικό υλικό), σε μια προσπάθεια να αναπαραστήσουμε το γεγονός βροχής-απορροής. Περαιτέρω, αναλύουμε τα διαθέσιμα δεδομένα ώστε να εκτιμήσουμε προσεγγιστικά την περίοδο επαναφοράς του επεισοδίου καταιγίδας. Τέλος, συζητούμε την εφικτότητα πρόβλεψης της συγκεκριμένης καταιγίδας.

  Πλήρες κείμενο:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Kanellopoulos, T. D., A. P. Karageorgis, A. Kikaki, S. Chourdaki, I. Hatzianestis, I. Vakalas, and G.-A. Hatiris, The impact of flash-floods on the adjacent marine environment: the case of Mandra and Nea Peramos (November 2017), Greece, Journal of Coastal Conservation, 24, 56, doi:10.1007/s11852-020-00772-6, 2020.

 1. E. Michailidi, S. Antoniadi, A. Koukouvinos, B. Bacchi, and A. Efstratiadis, Velocity-based approach for establishing a varying time of concentration: Α study in three Mediterranean countries, Le Giornate dell’ Idrologia 2017, Favignana, Società Idrologica Italiana, 2017.

  [Προσέγγιση κινηματικής μεθόδου για την καθιέρωση του μεταβλητού χρόνου συγκέντρωσης: Mελέτη σε τρία Μεσογειακά κράτη]

  Ο χρόνος συγκέντρωσης, tc, παίζει κρίσιμο ρόλο στον υδρολογικό σχεδιασμό, ως αναγκαίο δεδομένο εισόδου των μοντέλων βροχής-απορροής. Στις συνήθεις πρακτικές θεωρείται ως χαρακτηριστική ιδιότητα της λεκάνης, παρόλο που θεωρητικές αποδείξεις και εμπειρικές ενδείξεις επιβάλλουν ότι είναι συνάρτηση της παροχής, και συνεπώς μεταβάλλεται εντός της ίδιας λεκάνης. Εδώ, υλοποιούμε μια προσέγγιση κινηματικής μεθόδου, μερικών ενταγμένη σε περιβάλλον ΣΓΠ, και δείχουμε ότι η σχέση μεταξύ του χρόνου tc και της έντασης της απορροής σε μια λεκάνη ακολουθεί σχεδόν τέλεια μια συνάρτηση δύναμης. Η σταθερά αυτής της σχέσης εξαρτάται από το μήκος και μέση κλίση του κύριου υδατορεύματος, ενώ ο εκθέτης δείχνει μικρή μεταβλητότητα στις εξεταζόμενες λεκάνες. Στη συνέχεια, προτείνουμε μια περιοχική σχέση για την εκτίμηση του χρόνου tc, που είναι συνάρτηση της έντασης της απορροής, καθώς και βασικών γεωμορφολογιών χαρακτηριστικών της λεκάνης, η οποία βαθμονομείται και επαληθεύεται σε ένα πλήθος Μεσογειακών λεκανών στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο. Στο τέος, προτείνουμε την προσαρμογή της στον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό, συγκεκριμένα στη μέθοδο SCS-CN, με τη χρήση ενός παραμετρικού συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος (ΣΜΥ), το σχήμα του οποίου προσαρμόζεται δυναμικά στην απορροή που παράγεται κατά τη διάρκεια του πλημμυρικού επεισοδίου. Η προτεινόμενη μέθοδος ελέγχεται σε ένα πλήθος παρατηρημένων πλημμυρικών επεισοδίων, με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα για την πλειονότητα των περιπτώσεων.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1841/1/documents/EleniMich2017.pdf (5417 KB)

 1. E. Michailidi, S. Antoniadi, A. Koukouvinos, B. Bacchi, and A. Efstratiadis, Adaptation of the concept of varying time of concentration within flood modelling: Theoretical and empirical investigations across the Mediterranean, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-10663-1, European Geosciences Union, 2017.

  [Προσαρμογή της έννοιας του μεταβλητού χρόνου συγκέντρωσης στη μοντελοποίηση πλημμυρών: Θεωρητικές και εμπειρικές διερευνήσεις στη Μεσόγειο]

  Ο χρόνο συγκέντρωσης, tc, που είναι βασική υδρολογική έννοια και συχνά αποτελεί αναγκαία παράμετρο των μοντέλων βροχής-απορροής, έχει παραδοσιακά αντιμετωπιστεί ως χαρακτηριστική ιδιότητα της λεκάνης απορροής. Ωστόσο, τόσο θεωρητικές αποδείξεις όσο και εμπειρικές ενδείξεις καταδεικνύουν ότι ο χρόνος tc είναι ένα υδραυλικό μέγεθος που εξαρτάται από την παροχή, συνεπώς θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως μεταβλητή και όχι ως σταθερή παράμετρος. Εφαρμόζοντας μια προσέγγιση κινηματικού κύματος, η οποία εύκολα υλοποιείται σε περιβάλλον ΣΓΠ, αρχικά δείχνουμε ότι η σχέση μεταξύ του tc και την ενεργού βροχόπτωσης που παράγεται στη λεκάνη προσεγγίζεται πολύ καλά από έναν εκθετικό νόμο, ο εκθέτης του οποίου σχετίζεται με την κλίση της μεγαλύτερης διαδρομής ροής στη λεκάνη. Στη συνέχεια, αξιοποιούμε την σχέση αυτή για να ενσωματώσουμε της έννοια του μεταβλητού χρόνου συγκέντρωσης στα μοντέλα πλημμυρών, και συγκεκριμένα στη γνωστή μέθοδο SCS-CN. Στο πλαίσιο αυτό, το ποσοστό των αρχικών ελλειμμάτων επίσης θεωρείται μεταβλητό, ενώ η διόδευση της ενεργού βροχόπτωσης υλοποιείται μέσω ενός παραμετρικού μοναδιαίου υδρογραφήματος, το σχήμα του οποίου προσαρμόζεται δυναμικά με βάση την απορροή που παράγεται στη διάρκεια του πλημμυρικού επεισοδίου. Το παραπάνω πλαίσιο εξετάζεται σε ένα πλήθος Μεσογειακών λεκανών στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο, εξασφαλίζοντας πιστή αναπαραγωγή των περισσότερων από τα παρατηρημένα πλημμυρικά υδρογραφήματα. Με βάση τα συμπεράσματα της εκτενούς αυτής ανάλυσης, παρέχουμε κατευθύνσεις για την εφαρμογή της μεθοδολογίας σε λεκάνες χωρίς μετρήσεις.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1681/2/documents/2017_EGU_TcPosterA0_1_1.pdf (899 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. Ο. Daskalou, M. Karanastasi, Y. Markonis, P. Dimitriadis, A. Koukouvinos, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, GIS-based approach for optimal siting and sizing of renewables considering techno-environmental constraints and the stochastic nature of meteorological inputs, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-12044-1, doi:10.13140/RG.2.2.19535.48803, European Geosciences Union, 2016.

  [Προσέγγιση σε ΣΓΠ για τη βέλτιστη διαστασιολόγηση και χωροθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με θεώρηση τεχνικο-οικονομικών περιορισμών και της στοχαστικής φύσης των μετεωρολογικών εισόδων]

  Περίληψη: Ακολουθώντας του νομικούς στόχους της ΕΕ και αξιοποιώντας το υψηλό ενεργειακό δυναμικό της, η Ελλάδα μπορεί να ανακτήσει σημαντικά κέρδη από την ανάπτυξη των υδατικών, ηλιακών και αιολικών της πηγών. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζουμε μια μεθοδολογία με βάση ΣΓΠ για τη βέλτιστη διαστασιολόγηση και χωροθέτηση των συστημάτων ηλιακής και αιολικής ενέργειας σε περιφερειακή κλίμακα, που ελέγχεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Αρχικά, εκτιμούμε το αιολικό και ηλιακό δυναμικό, λαμβάνοντας υπόψη τη στοχαστική φύση των σχετικών μετεωρολογικών διεργασιών (ήτοι ταχύτητα ανέμου και ηλιακή ακτινοβολία, αντίστοιχα), που είναι απαραίτητο στοιχείο τόσο για τον σχεδιασμό (π.χ. επιλογή τύπου και διάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ και ανεμογεννητριών), όσο και τους σκοπούς της διαχείρισης (π.χ. λειτουργία συστήματος σε πραγματικό χρόνο). Για τη βέλτιστη διαστασιολόγηση, εκτιμούμε της απόδοση και οικονομική επίδοση του ενεργειακού συστήματος, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ένα πλήθος περιορισμών, που σχετίζονται με τοπογραφικούς περιορισμούς (π.χ. κλίση εδάφους, εγγύτητα στο οδικό και ηλεκτρικό δίκτυο, κτλ.), την περιβαλλοντική νομοθεσία και άλλους περιορισμούς χρήσεων γης. Με βάση αυτή την ανάλυση, διερευνούμε ευνοϊκές εναλλακτικές, χρησιμοποιώντας τεχνικά, περιβαλλοντικά και χρηματοοικονομικά κριτήρια. Το τελικό προϊόν είναι χάρτες ΣΓΠ που απεικονίζουν το διαθέσιμο ενεργειακό δυναμικό και τη βέλτιστη διάταξη των φωτοβολταϊκών πάνελ και ανεμογεννητριών στην περιοχή μελέτης. Ακόμη, θεωρούμε ένα υποθετικό σενάριο μελλοντικής ανάπτυξης της περιοχής μελέτης, στο οποίο υποθέτουμε τη συνδυασμένη λειτουργία των παραπάνω ΑΠΕ με μεγάλης κλίμακας υδροηλεκτρικά φράγματα και έργα αντλησιοταμίευσης, παρουσιάζοντας έτσι ένα μοναδικό υβριδικό σύστημα ανανεώσιμης ενέργειας, που εκτείνεται σε περιφερειακή κλίμακα.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1609/2/documents/2016EGU_RenewablesOptLocation.pdf (1719 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.19535.48803

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Wu, Y., T. Zhang, C. Xu, B. Zhang, L. Li, Y. Ke, Y. Yan, and R. Xu, Optimal location selection for offshore wind-PV-seawater pumped storage power plant using a hybrid MCDM approach: A two-stage framework, Energy Conversion and Management, 199, doi:10.1016/j.enconman.2019.112066, 2019.

 1. A. Efstratiadis, S.M. Papalexiou, Y. Markonis, A. Koukouvinos, L. Vasiliades, G. Papaioannou, and A. Loukas, Flood risk assessment at the regional scale: Computational challenges and the monster of uncertainty, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-12218, European Geosciences Union, 2016.

  [Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου σε περιφερειακό επίπεδο: Υπολογιστικές προκλήσεις και το τέρας της αβεβαιότητας]

  Παρουσιάζουμε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου σε περιφερειακή κλίμακα, κατά την εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο 2007/60/ΕΚ στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει τρεις φάσεις: (α) στατιστική ανάλυση δεδομένων ακραίων βροχοπτώσεων, που οδηγεί σε χωρικά κατανεμημένες παραμέτρους των ομβρίων καμπυλών και ορίων εμπιστοσύνης τους, (β) υδρολογικές προσομοιώσεις, με χρήση ημικατανεμημλενων προσεγγίσεων βροχής-απορροής τύπου επεισοδίου, και υδραυλικές προσομοίωσεις, που υλοποιούν τη διόδευση των πλημμυρικών υδρογραφημάτων κατά μήκος του υδρογραφικού δικτύου και την απεικόνιση των κατακλυόμενων εκτάσεων. Η διαδικασία εκτίμησης του πλημμυρικού κινδύνου εφαρμόζεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας, στην Ελλάδα, και απαιτεί σχηματοποίηση και μοντελοποίηση εκατοντάδων υπολεκανών, για κάθε μία από τις οποίες εξετάζονται διάφορα πιθανοτικά σενάρια. Πρόκειτια για ένα αντικείμενο-πρόκληση, που περιλαμβάνει τον χειρισμό πολλαπλών υπολογιστικών ζητημάτων, όπως η οργάνωση, έλεγχος και επεξεργασία τεράστιου όγκου υδρομετεωρολογικών και γεωγραφικών δεδομένων, την κατάρτιση των δεδομένων εισόδου και εξόδου των μοντέλων, και τη συνεργασία διαφόρων λογισμικών. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύξαμε υποστηρικτικές εφαρμογές που επιτρέπουν τη μαζική επεξεργασία δεδομένων και την αποτελεσματική σύζευξη των επιμέρους μοντέλων, μειώνοντας έτσι δραστικά την ανάγκη χειροκίνητων επεμβάσεων και, συνακόλουθα, το χρόνο εκπόνησης της μελέτης. Στους υπολογισμούς του πλημμυρικού κινδύνου, λάβαμε ακόμη υπόψη τρεις μείζονες πηγές αβεβαιότητας, σε μια απόπειρα να παράχουμε άνω και κάτω όρια εμπιστοσύνης των πλημμυρικών χαρτών, συγκεκριμένα: (α) στατιστική αβεβαιότητα των όμβριων καμπυλών, (β) δομική αβεβαιότητα των υδρολογικών μοντέλων, που οφείλεται στη μεταβλητότητα των προηγούμενων συνθηκών εδαφικής υγρασίας, και (γ) παραμετρική αβεβαιότητα των υδραυλικών μοντέλων, με έμαση στον συντελεστή τραχύτητας. Η διερευνήσεις μας καταδεικνύουν ότι το συνδυαστικό αποτέλεσμα των παραπάνω αβεβαιοτήτων (που βεβαίως δεν είναι οι μοναδικές) οδηγούν σε εξαιρετικά μεγάλα εύρη δυνητικής κατάκλυσης, εγείροντας έτσι πολλά ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία και χρησιμότητα των τρεχουσών πρακτικών εκτίμησης του πλημμυρικού κινδύνου.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1608/2/documents/2016_EGU_FloodPoster.pdf (3293 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. E. Rozos, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, and C. Makropoulos, Flow based vs. demand based energy-water modelling, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-6528, European Geosciences Union, 2015.

  [Μοντελοποίηση νερού-ενέργειας βάσει ροής έναντι βάσει ζήτησης]

  Η ροή νερού στα συστήματα παραγωγής υδροηλεκτρικής ισχύος χρησιμοποιείται συχνά κατάντη για να καλύψει άλλου είδους ζήτησης, όπως η άρδευση και ύδρευση. Ωστόσο, η κλασσική περίπτωση είναι ότι η ζήτηση ενέργειας (λειτουργία του εργοστασίου υδροηλεκτρικής ενέργειας) και η ζήτηση του νερού δεν συμπίπτουν χρονικά. Επιπλέον, η εισροή του νερού μέσα σε μία δεξαμενή είναι μια στοχαστική διεργασία. Τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα αν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά πάνελ) περιλαμβάνονται στο σύστημα. Για το λόγο αυτό, η αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των συστημάτων υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι δύσκολες εργασίες που απαιτούν υπολογιστικά μοντέλα. Αυτή η μοντελοποίηση δεν θα πρέπει να προσομοιώνει μόνο το ισοζύγιο του νερού των δεξαμενών και την παραγωγή/ κατανάλωση ενέργειας (αντλησιοταμίευση), αλλά θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς που επιβάλλονται από το φυσικό ή τεχνητό δίκτυο νερού με τη χρήση αλγορίθμου δρομολόγησης ροή. Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί μια κομψή μαθηματική προσέγγιση (γράφο) για τον υπολογισμό της ροής σε ένα δίκτυο νερού με βάση: τις απαιτήσεις (χρονοσειρές εισροών), τη διαθεσιμότητα του νερού (προσομοιώνεται) και την ικανότητα των συστατικών μετάδοσης (ιδιότητες των καναλιών, ποταμών , αγωγών, κλπ). Οι χρονοσειρές εισόδου της ζήτησης πρέπει να εκτιμηθούν από ένα άλλο μοντέλο και να συνδεθούν με τους αντίστοιχους κόμβους του δικτύου. Ένα μοντέλο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση αυτών των χρονοσειρών είναι το UWOT. Το UWOT είναι ένα bottom up μοντέλο αστικού κύκλου του νερού που προσομοιώνει την γέννηση, συνάθροιση και δρομολόγηση των σημάτων ζήτησης νερού. Σε αυτή τη μελέτη, διερευνούμε τις δυνατότητες του UWOT στην προσομοίωση της λειτουργίας των πολύπλοκων συστημάτων υδραυλικών έργων που περιλαμβάνουν παραγωγή ενέργειας. Το προφανές πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι η χρήση ενός απλού μοντέλου αντί ενός για την εκτίμηση των απαιτήσεων και ενός άλλου για την προσομοίωση του συστήματος. Μια εφαρμογή του UWOT σε ένα σύστημα μεγάλης κλίμακας επιχειρείται στην ηπειρωτική Ελλάδα σε μια περιοχή έκτασης πάνω από 130x170 km2. Οι προκλήσεις, οι ιδιαιτερότητες και τα πλεονεκτήματα της προσέγγισης μελετώνται και εξετάζονται κριτικά.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1525/2/documents/Poster_UWOT.pdf (307 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. A. Koukouvinos, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, A. Tegos, E. Rozos, S.M. Papalexiou, P. Dimitriadis, Y. Markonis, P. Kossieris, H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, A. Christofides, G. Karavokiros, A. Siskos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Integrated water and renewable energy management: the Acheloos-Peneios region case study, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-4912, doi:10.13140/RG.2.2.17726.69440, European Geosciences Union, 2015.

  [Ολοκληρωμένη διαχείριση νερού και ανανεώσιμης ενέργειας: η μελέτη περίπτωσης της περιοχής Αχελώου-Πηνειού]

  Στο πλαίσιο του έργου «Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη» (CRESSENDO), αναπτύξαμε ένα πρωτότυπο πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης για τον βέλτιστο σχεδιασμό και διαχείριση μεγάλης κλίμακας υβριδικών συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας, όπου η υδροηλεκτρική ενέργεια έχει τον κυρίαρχο ρόλο. Η μεθοδολογία κια τα σχετικά υπολογιστκά εργαλεία ελέγχονται σε δύο μεγάλες γειτονικές λεκάνες της Ελλάδας (Αχελώος, Πηνειός) που εκετίνονται σε 15 500 km2 (12% της Ελληνικής επικράτειας). Ο ποταμός Αχελώος χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή απορροή και φιλοξενεί το ~40% της εγκατεστημένης υδροηλεκτρικής ισχύος της Ελλάδας. Από την άλλη πλευρά, η πεδιάδα της Θεσσαλίας που αποστραγγίζεται στον Πηνειό – μια αγροτική περιοχή κλειδί για την εθνική οικονομία – υποφέρει συχνά από ανεπάρκεια νερού και συστηματική περιβαλλοντική υποβάθμιση. Οι δύο λεκάνες συνδέονται μέσω έργων εκτροπής, υφιστάμενων και δομολογημένων, διαμορφώνοντας έτσι ένα μοναδικό υδροσύστημα μεγάλης κλίμακας, το μέλλον του οποίου υπήρξε αντικείμενο έντονης διαμάχης. Η περιοχή μελέτης αντιμετωπίζεται ως ένα υποθετικά κλειστό, ενεργειακά αυτόνομο σύστημα, ώστε να αξιολογηθούν οι προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης των υδατικών και ενεργειακών πόρων του. Στο πλαίσιο αυτό αναζητείται μια αποτελεσματική διαμόρφωση των αναγκαίων υδραυλικών έργων και έργων ανανεώσιμης ενέργειας, μέσω ολοκληρωμένης μοντελοποίησης του υδατικού και ενεργειακού ισοζυγίου της περιοχής. Εξετάζουμε διάφορα σενάρια ενεργειακής ζήτησης για οικιακή, βιομηχανική και γεωργική χρήση, υποθέτοντας ότι μέρος της ζήτησης καλύπτεται από αιολική και ηλιακή ενέργεια, ενώ η περίσσεια ή το έλλειμμα ενέργειας ρυθμίζεται μέσω των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, που είναι εξοπλισμένα και με διατάξειας αντλησιοταμίευσης. Ο γενικός στόχος είναι να εξετάσουμε κάτω από ποιες συνθήκες είναι τεχνικά και οικονομικά βιώσιμο ένα πλήρως ανανεώσιμο σύστημα ενέργειας σε μια τόσο μεγάλη κλίμακα.

  Πλήρες κείμενο:

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.17726.69440

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Stamou, A. T., and P. Rutschmann, Pareto optimization of water resources using the nexus approach, Water Resources Management, 32, 5053-5065, doi:10.1007/s11269-018-2127-x, 2018.
  2. Stamou, A.-T., and P. Rutschmann, Optimization of water use based on the water-energy-food nexus concept: Application to the long-term development scenario of the Upper Blue Nile River, Water Utility Journal, 25, 1-13, 2020.

 1. A. Zarkadoulas, K. Mantesi, A. Efstratiadis, A. D. Koussis, K. Mazi, D. Katsanos, A. Koukouvinos, and D. Koutsoyiannis, A hydrometeorological forecasting approach for basins with complex flow regime, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-3904, doi:10.13140/RG.2.2.21920.99842, European Geosciences Union, 2015.

  [Μια προσέγγιση υδρομετεωρολογικής πρόγνωσης σε λεκάνες σύνθετου καθεστώτος ροής]

  Η συνδυασμένη χρήση μοντέλων πρόγνωσης καιρού και υδρολογικών μοντέλων στις εκτιμήσεις πλημμυρικού κινδύνου αποτελεί μια καθιερωμένη τεχνική, με αρκετές επιτυχείς εφαρμογές παγκοσμίως. Ωστόσο, τα περισσότερα από τα γνωστά συστήματα υδρομετεωρολογικής πρόγνωσης είναι εγκατεστημένα σε μεγάλα ποτάμια συνεχούς ροής. Η εμπειρία σε μεσαίας και μικρής κλίμακας λεκάνες, που συχνά πλήττονται από αστραπιαίες πλημμύρες, είναι πολύ περιορισμένη. Στην εργασία αυτή διερευνώνται οι προοπτικές της υδρομετεωρολογικής πρόγνωσης, με έμφαση σε δύο ζητήματα: (α) ποια προσέγγιση μοντέλου μπορεί να αναπαραστήσει με ακρίβεια την πολύπλοκη δυναμική λεκανών με έντονα μεταβαλόμμενη απορροή (διαλείπουσα ή εφήμερη), και (β) ποιος μετασχηματισμός των σημειακών προγνώσεων βροχής παρέχει τις πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις των χωρικά ολοκληρωμένων δεδομένων, που χρησιμοοποιούνται ως είσοδος στα ημικατανεμημένα υδρολογικά μοντέλα. Χρησιμοποιώντας ως μελέτες περίπτωσης τη λεκάνη απορροής του Σαρανταπόταμου, στην ανατολική Ελλάδα (145 km2), και αυτής του Νέδοντα, στ ΝΔ Πελοπόννησο (120 km2), αναδεικνύουμε τα πλεονεκτήματα της συνεχούς προσομοίωσης μέσω του μοντέλου ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ. Αυτό πραγματοποιεί συνδυαστική μοντελοποίηση των επιφανειακών και υπόγειων ροών και των αλληλεπιδράσεών τους (κατείσδυση, διήθηση, υπόγειες διαφυγές), που αποτελεούν βασικές διεργασίες σε λεκάνες που χαρακτηρίζονται από έντονη μεταβλητότητα της απορροής. Το μοντέλο βαθμονομήθηκε με βάση ωριαία δεδομένα παροχών σε δύο και τρεις υδρομετρικούς σταθμούς, αντίστοιχα, για μια περίοδο τριών ετών (2011-2014). Στη συνέχεια, επιχειρήσαμε νε αναπαράξουμε τα πιο έντονα πλημμυρικά επειισόδια της περιόδου αυτής, αντικαθιστώντας την παρατηρημένη βροχή από σενάρια πρόγνωσης. Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιήσαμε διαδοχικές σημειακές προγνώσεις σε χρονικά διαστήματα έξι ωρών, που προήλθαν από το αριθμητικό μοντέλο καιρού WRF (Advanced Research version), το οποίο καταβιβάστηκε δυναμικά από την πρόγνωση της ~1o του GSF–NCEP/NOAA, διαδοχικά πρώτα στα ~18 km, μετά στα ~6 km και τελικά στην οριζόντια ανάλυση των 2x2 km2. Εξετάσαμε εναλλακτικές προσεγγίσεις χωρικής ολοκλήρωσης, χρησιμοποιώντας ως αναφορά τους βροχομετρικούς σταθμούς των δύο λεκανών. Συνδυάζοντας διαδοχικές προγνώσεις βροχής στην κλίμακα της λεκάνης (μια μορφή πρόγνωσης τύπου ensemble), τρέξαμε το μοντέλο σε πρόγνωση για τη γέννηση τοχιών πρόγνωσης τηε ροής και σχετικών ορίων αβεβαιότητας.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21920.99842

 1. T. Tsitseli, D. Koutsoyiannis, A. Koukouvinos, and N. Mamassis, Construction of ombrian curves using the Hydrognomon software system, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.34517.01762, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Κατασκευή όμβριων καμπυλών με χρήση του λογισμικού Υδρογνώμων]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1393/1/documents/2013Kos_Ombrian.pdf (725 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.34517.01762

 1. Y. Markonis, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigation of drought characteristics in different temporal and spatial scales: A case study in the Mediterranean region , Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Διερεύνηση των χαρακτηριστικών της ξηρασίας σε διαφορετικές χρονικές και χωρικές κλίμακες: Μελέτη περίπτωσης στην περιοχή της Μεσογείου]

  Τα έτη 1988-1995 η Ελλάδα αντιμετώπισε μια ξηρασία, από τις πλέον εκτεταμένες (τόσο στο χώρο όσο και στον χρόνο) και έντονες, από την περίοδο έναρξης των υδρομετεωρολογικών μετρήσεων. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να περιγράψει το φαινόμενο σε διαφορετικές χρονικές και χωρικές κλίμακες, έτσι ώστε: (α) να προσδιορίσει πιθανές συσχετίσεις με το Μεσογειακό και παγκόσμιο κλιματικό καθεστώς, (β) να αναδείξει τον ρόλο της περιοθώριας κατανομής και αυτοσυσχέτισης στη εκτίμηση της περιόδου επαναφοράς της ξηρασίας και των επιπτώσεών της. Εξετάστηκαν τρεις χωρικές κλίμακες: η σημειακή (σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Μακεδονίας, στη νότια και βόρεια Ελλάδα, σε ανάλυσης ~2x2° έκαστη), η εθνική κλίμακα (~8x8°) και η κλίμακα της Μεσογείου (~15x45°). Στο πεδίο του χρόνου, ελήφθησαν μηνιαία, ετήσια και ενοδετήσια χρονικά βήματα, ενώ ο χρονικός ορίζοντας ήταν αυτό των μετρητικών αρχείων καθώ και ένα ευρύτερο χρονικό φάσμα, που ελήφθη εισάγοντας μια ποιοτική θεώρηση από παλαιοκλιματικές μελέτες. Τα ευρήματά μας δείχνουν ισχυρή χρονική μεταβλητότητα και χωρική ετερογένεια, που υποδεικνύουν αυξημένη αβεβαιότητα.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1390/1/documents/KosDroughtPoster.pdf (661 KB)

 1. E. Michailidi, T. Mastrotheodoros, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, and D. Koutsoyiannis, Flood modelling in river basins with highly variable runoff, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.30847.00167, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Μοντελοποίηση πλημμυρών σε υδρολογικές λεκάνες με υψηλή μεταβλητότητα της απορροής]

  Στην περιοχή της Μεσογείου πληθώρα μικρής και μεσαίας κλίμακας υδρολογικών λεκανών χαρακτηρίζονται από έντονα μεταβαλλόμενη απορροή, διαλείπουσα ή εφήμερη. Αυτό οφείλεται τόσο στο κλιματικό καθεστώς όσα και στα γεωμορφολογικές και φυσιογραφικές ιδιαιτερότητες του ίδιου του υδρολογικού συστήματος. Συνήθως, αυτές οι λεκάνες πλήττονται από αστραπιαίες καταιγίδες, η μοντελοποίηση των οποίων μπορεί να είναι πιο δύσκολη σε σχέση με την περίπτωση μεγάλων λεκανών με μόνιμη ροή. Στη μελέτη αυτή συγκρίνουμε διαφορετικές προσεγγίσεις μοντέλων σε δύο χαρακτηριστικές λεκάνες (μία στην Ελλάδα και μία στην Κύπρο), με βάση ένα πλήθος παρατηρημένων πλημμυρικών επεισοδίων. Αρχικά, εφαρμόζουμε τη γνωστή μέθοδο SCS-CN, που συνδυάζεται με ένα συνθετικό μοναδιαίο υδρογράφημα (ΣΜΥ), οι παράμετροι των οποίων (ειδικότερα, ο αριθμός καμπύλης απορροής, το ποσοστό αρχικών απωλειών και ο χρόνος ανόδου του ΣΜΥ) βαθμονομούνται έναντι κάθε πλημμυρικού επεισοδίου. Ωστόσο, ακόμα και με βαθμονομημένες παραμέτρους, η παραπάνω μέθοδος, η οποία είναι πολύ διαδεδομένη ανάμεσα στους μηχανικούς πλημμυρών, γενικά αποτυγχάνει να αναπαράξει τα παρατηρημένα υδρογραφήματα. Στη συνέχεια, εξετάζουμε διαφορετικές δομές μοντέλων, που όλες χρησιμοποιούν στοιχειώδη υδραυλικά ανάλογα (με την έννοια των συνδεδεμένων δεξαμενών) για την αναπαραγωγή των διεργασιών αποθήκευσης, που είναι κυρίαρχες σε τέτοιου τύπου λεκάνες. Για κάθε γεγονός επιλύονται διαφορετικές διαμορφώσεις του προβλήματος βαθμονόμησης, λαμβάνοντας έτσι ένα μεγάλο σύνολο εναλλακτικών βέλτιστων λύσεων. Η έντονη μεταβλητότητα των τιμών των παραμέτρων αντανακλά την πολυπλοκότητα των σχετικών υδρολογικών διεργασιών. Επιπλέον, αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο των μετρήσεων των πλημμυρικών ροών, ώστε να διαμορφωθούν ρεαλιστικά μοντέλα και να προκύψουν συνεπείς εκτιμήσεις των σχετικών αβεβαιοτήτων.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1385/1/documents/Kos_Basins_poster.pdf (1881 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.30847.00167

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Taguas, E., Y. Yuan, F. Licciardello, and J. Gómez, Curve Numbers for olive orchard catchments: case study in Southern Spain, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, doi:10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000892, 05015003, 2015.

 1. A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, P. Dimitriadis, A. Tegos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A stochastic simulation framework for flood engineering, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.16848.51201, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης για την τεχνολογία πλημμυρών]

  Η τεχνολογία πλημμυρών αντιμετωπίζεται συνήθως ως μια σειριακή εφαρμογή εξισώσεων και μοντέλων, με συγκεκριμένες παραδοχές και τιμές παραμέτρων, παράγοντας έτσι πλήρως προσδιοριστικά αποτελέσματα. Στη διαδικασία αυτή, η μοναδική πιθανοτική έννοια είναι η περίοδος επαναφοράς της βροχόπτωσης, η οποία ορίζεται εκ των προτέρων, και αντιπροσωπεύει την αποδεκτή διακινδύνευση όλων των μεγεθών σχεδιασμού ενδιαφέροντος (παροχές αιχμής, πλημμυρικά υδρογραφήματα, βάθη και ταχύτητες ροής, κατακλυόμενες εκτάσεις, κτλ.). Ωστόσο, μια πιο συνεπής προσέγγιση θα απαιτούσε την εκτίμηση της διακινδύνευσης με συνδυασμό των αβεβαιοτήτων όλων των επιμέρους μεταβλητών. Η επιλογή αυτή παρέχεται από τη στοχαστική προσομοίωση, που αποτελεί την πλέον αποτελεσματική και ισχυρή τεχνική ανάλυσης συστημάτων υψηλής πολυπλοκότητας και αβεβαιότητας. Αυτό προϋποθέτει την αναγνώριση των συνιστωσών του μοντέλου που αντιπροσωπεύουν χρονικά μεταβαλλόμενες διεργασίες και αυτών που αντιπροσωπεύουν άγνωστες, και συνεπώς αβέβαιες, παραμέτρους. Στο προτεινόμενο πλαίσιο, και οι δύο πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τυχαίες μεταβλητές. Προβλέπονται τα εξής υπολογιστικά βήματα: (α) γέννηση συνθετικών χρονοσειρών επιφανειακή βροχόπτωσης, μέσω πολυμεταβλητών στοχαστικών μοντέλων επιμερισμού, (β) γέννηση τυχαίων συνθηκών αρχικής εδαφικής υγρασίας, (γ) εφαρμογή μοντέλων υδρολογικής και υδραυλικής προσομοίωσης με τυχαίες τιμές παραμέτρων, που λαμβάνονται από κατάλληλες κατανομές, (δ) στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των μοντέλων και προσδιορισμός των εμπειρικών τους κατανομών, και (ε) επιλογή της τιμής σχεδιασμού, που αντιστοιχεί στην αποδεκτή διακινδύνευση. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την εκτίμηση της ολικής πιθανοτικής κατανομής των μεταβλητών εξόδου αντί μίας μοναδικής τιμής, όπως προκύπτει από την προσδιοριστική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, η στοχαστική προσομοίωση παρέχει ακόμη τη δυνατότητα εισαγωγής των χαμένης κουλτούρας της αναγνώρισης της αβεβαιότητας στην τεχνολογία πλημμυρών.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1384/1/documents/KosFloodStochSim.pdf (1860 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.16848.51201

 1. V. Pagana, A. Tegos, P. Dimitriadis, A. Koukouvinos, P. Panagopoulos, and N. Mamassis, Alternative methods in floodplain hydraulic simulation - Experiences and perspectives, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-10283-2, European Geosciences Union, 2013.

  [Εναλλακτικές μέθοδοι υδραυλικής προσομοίωσης πλημμυρικών πεδίων - Εμπειρίες και προοπτικές]

  Πλήρες κείμενο:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Μίχας, Σ. Ν., Κ. Ι. Νικολάου, Σ. Λ. Λαζαρίδου, και Μ. Ν. Πικούνης, Σύγκριση μαθηματικών ομοιωμάτων διόδευσης πλημμυρικού κύματος από υποθετική θραύσης φράγματος Αγιόκαμπου, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, 2013.

 1. A. Oikonomou, P. Dimitriadis, A. Koukouvinos, A. Tegos, V. Pagana, P. Panagopoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Floodplain mapping via 1D and quasi-2D numerical models in the valley of Thessaly, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-10366, doi:10.13140/RG.2.2.25165.03040, European Geosciences Union, 2013.

  [Απεικόνιση της πλημμυρικής κατάκλυσης μέσω μονοδιάστατων και ψευδο-διδιάστατων αριθμητικών μοντέλων στην πεδιάδα της Θεσσαλίας, Ελλάδα]

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.25165.03040

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Μίχας, Σ. Ν., Κ. Ι. Νικολάου, Σ. Λ. Λαζαρίδου, και Μ. Ν. Πικούνης, Σύγκριση μαθηματικών ομοιωμάτων διόδευσης πλημμυρικού κύματος από υποθετική θραύσης φράγματος Αγιόκαμπου, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, 2013.

 1. S. Kozanis, A. Christofides, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, G. Karavokiros, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and D. Nikolopoulos, Using open source software for the supervision and management of the water resources system of Athens, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 7158, doi:10.13140/RG.2.2.28468.04482, European Geosciences Union, 2012.

  [Χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα για την εποπτεία και διαχείριση του συστήματος υδατικών πόρων της Αθήνας]

  Η υδροδότηση της Αθήνας υλοποιείται μέσω ενός πολύπλοκου συστήματος υδατικών πόρων, που εκτείνεται σε μια περιοχή γύρω στα 4 000 km2 και περιλαμβάνει επιφανειακούς και υπόγειους υδατικούς πόρους. Ενσωματώνει τέσσερις ταμιευτήρες, 350 km κύριων υδραγωγείων, 15 αντλητικά συγκροτήματα, περισσότερες από 100 γεωτρήσεις, και 5 μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Το σύστημα λειτουργεί υπό την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ). Εδώ και πάνω από δέκα χρόνια έχουμε αναπτύξει τεχνολογικά εργαλεία πληροφορικής, όπως ΣΓΠ, βάσεις δεδομένων και συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, για την υποβοήθηση της διαχείρισης του συστήματος. Μεταξύ των εφαρμογών λογισμικού, η Ενυδρίς, μια διαδικτυακή εφαρμογή οπτικοποίησης και διαχείρισης γεωγραφικών και υδρομετεωρολογικών δεδομένων, και ο Υδρογνώμων, ένα εργαλείο ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων, είναι τώρα ελεύθερα λογισμικά. Η Ενυδρίς είναι εξ ολοκλήρου βασισμένη σε τεχνολογίες ελεύθερου λογισμικού, όπως Python, Django, PostgreSQL, και JQuery. Κατασκευάσαμε ακόμη το δικτυακό τόπο http://openmeteo.org/, που φιλοξενεί τα προϊόντα ελεύθερου λογισμικού καθώς και ένα ελεύθερο σύστημα βάσης δεδομένων που είναι αφιερωμένο στη διάχυση των ελεύθερων δεδομένων. Ειδικότερα, η Ενυδρίς χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των υδρομετεωρολογικών σταθμών και των μεγάλων υδραυλικών κατασκευών (υδραγωγεία, ταμιευτήρες, γεωτρήσεις, κτλ.), καθώς και την ανάκτηση χρονοσειρών, γραφημάτων, κτλ. Για τις εξειδικευμένες ανάγκες της ΕΥΔΑΠ, εισάγαμε επιπρόσθετη λειτουργικότητα σε ΣΓΠ, για την απεικόνιση και έλεγχο του δικτύου ύδρευσης. Αυτή η λειτουργικότητα υλοποιήθηκε επίσης ως ελεύθερο λογισμικό και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε παρόμοια έργα. Εκτός από τον Υδρογνώμονα και την Ενυδρίδα, αναπτύξαμε ένα πλήθος προχωρημένων εφαρμογών μοντελοποίησης, που είναι επίσης εργαλεία γενικού σκοπού, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί επί αρκετό καιρό για την υποστήριξη των αποφάσεων που αφορούν στο υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας. Πρόκειται για τον Υδρονομέα, που βελτιστοποιεί τη λειτουργία σύνθετων συστημάτων υδατικών πόρων, βασιζόμενος σε ένα πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης, την Κασταλία, που υλοποιεί τη γέννηση συνθετικών χρονοσειρών, και την Υδρόγειο, που πραγματοποιεί συνδυαστική υδρολογική και υδρογεωλογική προσομοίωση, με έμφαση στις τροποποιημένες λεκάνες απορροής. Τα παραπάνω εργαλεία είναι προς το παρόν διαθέσιμα ως εκτελέσιμα αρχεία που είναι ελεύθερα για ανάκτηση μέσω τη ιστοσελίδας της Ιτιάς (http://itia.ntua.gr/). Τώρα, εργαζόμαστε στην κατεύθυνση της ελεύθερης διάθεσης του πηγαίου του κώδικα, αφού επιλυθούν ορισμένα ζητήματα αδειοδότησης.

  Πλήρες κείμενο:

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28468.04482

 1. Α. Χριστοφίδης, Σ. Κοζάνης, Γ. Καραβοκυρός, και Α. Κουκουβίνος, Ενυδρίς, Φιλότης & openmeteo.org: Ελεύθερο λογισμικό περιβαλλοντικής διαχείρισης, Συνέδριο ΕΛ/ΛΑΚ 2011, Αθήνα, http://conferences.ellak.gr/2011/, 2011.

  Παρουσιάζονται δύο εφαρμογές ελεύθερου λογισμικού περιβαλλοντικής διαχείρισης που αναπτύχθηκαν στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η εφαρμογή “Ενυδρίς” είναι ένα πληροφοριακό σύστημα – λογισμικό server για τη διαχείριση, αποθήκευση και ανάκτηση υδρομετεωρολογικών δεδομένων προσβάσιμων από το διαδίκτυο. Μεταξύ άλλων υποστηρίζει την επιχειρησιακή λειτουργία της κρατικής βάσης υδρομετεωρολογικών δεδομένων “Υδροσκόπιο” και χρησιμοποιείται και από άλλους φορείς στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον διατίθεται και σαν υπηρεσία ελεύθερου περιεχομένου με την επωνυμία openmeteo.org, όπου το κοινό μπορεί να προσθέτει ή να ανακτά δεδομένα. Το πληροφοριακό σύστημα για την Ελληνική Φύση “Φιλότης” περιέχει τους βιότοπους, τα τοπία και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της χώρας.

  Η ανάπτυξη των εφαρμογών έγινε κατά κύριο λόγο με Python και Django. Τέλος οι εφαρμογές παρέχουν γεωγραφικά δεδομένα με τη χρήση ελεύθερων εργαλείων GIS και με την μορφή Web-GIS.

  Το video με τις ομιλίες βρίσκεται εδώ: http://www.vimeo.com/25340067

  Σχετικές εργασίες:

  • [100] Φυλλάδιο παρουσίασης του «Φιλότης»

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1145/1/documents/2011_FLOSS_Enhydris_presentation.pdf (3847 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://conferences.ellak.gr/2011/

 1. Κ. Χατζημπίρος, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Ε. Κυρίτσης, Βάση δεδομένων για την ελληνική φύση (ΦΙΛΟΤΗΣ), Το ΕΜΠ στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας, Αθήνα, 2007.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/877/1/documents/paper_filot.pdf (192 KB)

 1. A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, E. Rozos, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Control of uncertainty in complex hydrological models via appropriate schematization, parameterization and calibration, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 02181, doi:10.13140/RG.2.2.28297.65124, European Geosciences Union, 2006.

  [Έλεγχος της αβεβαιότητας στα σύνθετα υδρολογικά μοντέλα με κατάλληλη σχηματοποίηση, παραμετροποίηση και βαθμονόμηση]

  Η πρόσφατη ανάπτυξη σύνθετων, κατανεμημένων σχημάτων έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση του υπολογιστικού φόρτου, κάνοντας έτσι το παραδοσιακό πρόβλημα της εκτίμησης παραμέτρων εξαιρετικά δύσκολο στον χειρισμό του. Οι πρόσφατες εξελίξεις παρέχουν ένα πλήθος μαθηματικών τεχνικών για την ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας των προγνώσεων των μοντέλων. Παρά το διαφορετικό μεθοδολογικό τους υπόβαθρο, οι προσεγγίσεις αυτές αποσκοπούν στην εύρεση "υποσχόμενων" τροχιών των μεταβλητών εξόδου των μοντέλων, που αντιστοιχούν σε πολλαπλά σύνολα παραμέτρων με καλή συμπεριφορά, παρά σε ένα μοναδικό ολικά βέλτιστο σύνολο. Ωστόσο, η εφαρμογή τους καταδεικνύει ότι δεν είναι ασυνήθης η περίπτωση που η προγνωστική αβεβαιότητα του μοντέλου είναι συγκρίσιμη με την τυπική στατιστική αβεβαιότητα των μετρημένων εξόδων, θέτοντας έτσι την αξία του μοντέλου τουλάχιστον υπό αμφισβήτηση. Η αβεβαιότητα οφείλεται σε πολλαπλές πηγές, οι οποίες αλληλεπιδρούν κατά έναν χαοτικό τρόπο. Ορισμένες από αυτές είναι εγγενείς και συνεπώς αναπόφευκτες, καθώς σχετίζονται με την πολυπλοκότητα των φυσικών διεργασιών, που αναπαρίστανται αναγκαστικά μέσω απλοποιητικών υποθέσεων σχετικά με την συμπεριφορά της λεκάνης. ’λλες πηγές είναι όμως ελεγχόμενες, μέσω κατάλληλης σχηματοποίησης, παραμετροποίησης και βαθμονόμησης. Αυτό περιλαμβάνει την υιοθέτηση της αρχής της φειδωλής παραμετροποίησης, κατάλληλα κατανεμημένα μοντέλα και την ενσωμάτωση της υδρολογικής εμπειρίας κατά την διαδικασία εκτίμησης των παραμέτρων. Τα παραπάνω σημεία συζητώνται στη βάση ενός συνδυαστικού μοντέλου, που έχει προσαρμοστεί σε δύο σύνθετα υδροσυστήματα της Ελλάδας. Η φειδωλή δομή επιτυγχάνεται με χωρική ανάλυση που είναι συμβατή με τη διαθέσιμη πληροφορία και τις λειτουργικές απαιτήσεις σχετικά με την διαχείριση του νερού, καθώς και την αντιστοίχιση των παραμέτρων του μοντέλου με τα αδρομερή φυσικά χαρακτηριστικά του κάθε συστήματος. Κατά την στρατηγική βαθμονόμησης, η έννοια-κλειδί είναι η εκμετάλλευση κάθε τύπου γνώσης, περιλαμβανομένων συστηματικών μετρήσεων καθώς και επιπλέον πληροφοριών σχετικών με τις μη μετρημένες εξόδους, μέσα από ένα πλαίσιο πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης. Η όλη προσέγγιση συμβάλλει σε σημαντική μείωση της αβεβαιότητας, όπως καταδεικνύεται από την επιτυχία των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28297.65124

 1. A. Efstratiadis, G. Karavokiros, S. Kozanis, A. Christofides, A. Koukouvinos, E. Rozos, N. Mamassis, I. Nalbantis, K. Noutsopoulos, E. Romas, L. Kaliakatsos, A. Andreadakis, and D. Koutsoyiannis, The ODYSSEUS project: Developing an advanced software system for the analysis and management of water resource systems, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 03910, doi:10.13140/RG.2.2.24942.20805, European Geosciences Union, 2006.

  [Το έργο ΟΔΥΣΣΕΥΣ: Aνάπτυξη εξελιγμένου συστήματος λογισμικού για την ανάλυση και διαχείριση συστημάτων υδατικών πόρων]

  Το ερευνητικό έργο ΟΔΥΣΣΕΥΣ (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα) αποσκοπεί στην υποστήριξη των αποφάσεων σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων. Το τελικό προϊόν είναι ένα σύστημα από συνεργαζόμενες εφαρμογές λογισμικού, κατάλληλες για το χειρισμό ενός φάσματος προβλημάτων υδατικών πόρων. Οι κομβικές μεθοδολογικές έννοιες είναι η ολιστική προσέγγιση μέσω της συνδυασμένης περιγραφής των διεργασιών που σχετίζονται με την ποσότητα και ποιότητα του νερού, και τις ανθρώπινες επεμβάσεις, η φειδωλή απαίτηση δεδομένων εισόδου και η φειδωλή παραμετροποίηση, η περιγραφή των αβεβαιοτήτων και της διακινδύνευσης, και η εκτεταμένη χρήση μεθόδων βελτιστοποίησης τόσο στη μοντελοποίηση όσο και στην παραγωγή πολιτικών διαχείρισης. Ο πυρήνας του συστήματος είναι μια σχεσιακή βάση δεδομένων με το όνομα ΥΔΡΙΑ, για την αποθήκευση των πληροφοριών του υδροσυστήματος. Αυτή περιλαμβάνει γεωγραφικά δεδομένα, πρωτογενείς και επεξεργασμένες χρονοσειρές, χαρακτηριστικά των μετρητικών σταθμών και των εγκαταστάσεων, και σειρές οικονομικών, περιβαλλοντικών και ποιοτικών δεδομένων. Το λογισμικό περιλαμβάνει διάφορα προγράμματα. Ο ΥΔΡΟΓΝΩΜΩΝ υποστηρίζει την ανάκτηση, επεξεργασία και οπτικοποίηση των δεδομένων, και εκτελεί μια σειρά από διαδικασίες ανάλυσης χρονοσειρών. Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ολοκληρώνει ένα συνδυασμένο υδρολογικό μοντέλο με ένα σχήμα διαχείρισης νερού, το οποίο εκτιμά τους διαθέσιμους υδατικούς πόρους σε χαρακτηριστικές θέσεις της λεκάνης απορροής και του υποκείμενου υδροφορέα. Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ πραγματοποιεί τον έλεγχο του υδροσυστήματος και προσδιορίζει βέλτιστες πολιτικές διαχείρισης ελαχιστοποιώντας το κόστος και τη διακινδύνευση στη λήψη αποφάσεων. Επιπρόσθετα προγράμματα πραγματοποιούν εξειδικευμένες επεξεργασίες για τροφοδοσία με δεδομένα των παραπάνω προγραμμάτων. Το ΔΙΨΟΣ εκτιμά τις υδατικές ανάγκες για διάφορες χρήσεις, ενώ ο ΡΥΠΟΣ εκτιμά ρυπαντικά φορτία από σημειακές και μη σημειακές πηγές. Μια τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει προγράμματα μετα-επεξεργασίας, για την αποτίμηση των προτεινόμενων πολιτικών. Ο ΗΡΙΔΑΝΟΣ και η ΛΕΡΝΗ εκτιμούν τη χωρική και χρονική μεταβλητότητα διάφορων ρύπων σε ποταμούς και λίμνες, αντίστοιχα. Ένα διαδραστικό πλαίσιο επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των διάφορων προγραμμάτων. Το όλο σύστημα βρίσκεται στην τελική φάση ανάπτυξής του και τμήματά του έχουν ήδη ελεγχθεί σε επιχειρησιακές εφαρμογές από φορείς και συμβούλους μελετών.

  Πλήρες κείμενο:

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.24942.20805

 1. A. Efstratiadis, A. Tegos, I. Nalbantis, E. Rozos, A. Koukouvinos, N. Mamassis, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Hydrogeios, an integrated model for simulating complex hydrographic networks - A case study to West Thessaly region, 7th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Rethymnon, Crete, doi:10.13140/RG.2.2.25781.06881, European Geosciences Union, 2005.

  [Υδρόγειος, ολοκληρωμένο μοντέλο για την προσομοίωση σύνθετων υδρογραφικών δικτύων - Εφαρμογή στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας]

  Αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο σχήμα, που αποτελείται από ένα συνδυαστικό υδρολογικό μοντέλο και ένα μοντέλο διαχείρισης συστημικού προσανατολισμού, βασισμένο σε ημικατανεμημένη προσέγγιση. Τα γεωγραφικά δεδομένα εισόδου περιλαμβάνουν το υδρογραφικό δίκτυο, τις υπολεκάνες ανάντη κάθε κόμβου ποταμού και τη διακριτοποίηση του υδροφορέα με τη μορφή κυττάρων αυθαίρετης γεωμετρίας. Επιπλέον επίπεδα κατανεμημένης γεωγραφικής πληροφορίας, όπως η γεωλογία, η κάλυψη γης και η κλίση του εδάφους, χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των μονάδων υδρολογικής απόκρισης. Διάφορες συνιστώσες συνδυάζονται για την αναπαράσταση των κύριων διεργασιών της λεκάνης απορροής, όπως μοντέλα εδαφικής υγρασίας, υπόγειων νερών, διόδευσης πλημμυρών και διαχείρισης νερού. Οι έξοδοι του μοντέλου περιλαμβάνουν παροχές ποταμών, εκροές πηγών, στάθμες υπόγειου νερού και απολήψεις νερού. Το μοντέλο μπορεί να υλοποιηθεί σε ημερήσια και μηνιαία κλίμακα. Έχει γίνει εφαρμογή στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας. Για τη βαθμονόμηση του μοντέλου, χρησιμοποιήθηκαν, ταυτόχρονα, οι παροχές επτά υδρομετρικών σταθμών και οι στάθμες νερού έξι γεωτρήσεων. Η εφαρμογή του μοντέλου στη συγκεκριμένη περιοχή κατέδειξε ικανοποιητική συμφωνία μεταξύ των παρατηρημένων και προσομοιωμένων δεδομένων.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.25781.06881

 1. A. Efstratiadis, E. Rozos, A. Koukouvinos, I. Nalbantis, G. Karavokiros, and D. Koutsoyiannis, An integrated model for conjunctive simulation of hydrological processes and water resources management in river basins, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 03560, doi:10.13140/RG.2.2.27930.64960, European Geosciences Union, 2005.

  [Ολοκληρωμένο μοντέλο για τη συνδυασμένη προσομοίωση των υδρολογικών διεργασιών και τη διαχείριση των υδατικών πόρων λεκάνης απορροής]

  Σε πολύπλοκα υδροσυστήματα, όπου οι φυσικές διεργασίες επηρεάζονται σημαντικά από τις ανθρώπινες επεμβάσεις, απαιτείται μοντελοποίηση με ολιστική αντίληψη, ώστε να εξασφαλιστεί πιο πιστή αναπαράσταση των μηχανισμών και, συνεπώς, πιο ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο σχήμα, αποτελούμενο από ένα συνδυαστικό (επιφανειακό και υπόγειο) υδρολογικό μοντέλο και ένα μοντέλο διαχείρισης συστημικού προσανατολισμού, βασισμένο σε ημικατανεμημένη προσέγγιση. Τα γεωγραφικά δεδομένα εισόδου περιλαμβάνουν το υδρογραφικό δίκτυο, τις υπολεκάνες ανάντη κάθε κόμβου του δικτύου, και τη διακριτοποίηση του υδροφορέα με τη μορφή κυττάρων αυθαίρετης γεωμετρίας. Επιπλέον επίπεδα κατανεμημένης γεωγραφικής πληροφορίας, όπως η γεωλογία, η κάλυψη γης και οι κλίσεις του εδάφους, χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των μονάδων υδρολογικής απόκρισης (ΜΥΑ). Οι τελευταίες είναι χωρικές συνιστώσες που αντιστοιχούν σε περιοχές ομογενών υδρολογικών χαρακτηριστικών. Από την άλλη πλευρά, τα δεδομένα εισόδου για τις τεχνητές συνιστώσες περιλαμβάνουν ταμιευτήρες, διατάξεις απόληψης νερού, υδραγωγεία και σημεία ζήτησης. Δυναμικά δεδομένα εισόδου αποτελούν οι χρονοσειρές κατακρήμνισης και δυνητικής εξατμοδιαπνοής, που δίνονται σε κλίμακα υπολεκάνης, και οι χρονοσειρές στόχων ζήτησης. Οι στόχοι αναφέρονται όχι μόνο στις υδατικές ανάγκες αλλά και σε πληθώρα περιορισμών σχετικών με τη διαχείριση του νερού, όπως η διατήρηση ελάχιστων ροών κατά μήκος του ποτάμιου δικτύου. Διάφορα υποσυστήματα συνδυάζονται ώστε να αναπαραστήσουν τις κύριες διεργασίες της λεκάνης, ήτοι: (α) ένα εννοιολογικό μοντέλο εδαφικής υγρασίας, με διαφορετικές παραμέτρους για κάθε ΜΥΑ, (β) ένα μοντέλο υπόγειων νερών, βασισμένο σε μια τροποποιημένη αριθμητική μέθοδο πεπερασμένων όγκων, (γ) ένα μοντέλο διόδευσης, που υλοποιεί τη μεταφορά του νερού κατά μήκος του υδρογραφικού δικτύου, και (δ) ένα μοντέλο διαχείρισης του νερού, εμπνευσμένο από τη θεωρία γράφων, το οποίο εκτιμά τις βέλτιστες ροές του υδροσυστήματος, ικανοποιώντας τόσο τους φυσικούς περιορισμούς όσο και τις προτεραιότητες των στόχων, και ταυτόχρονα ελαχιστοποιώντας τα κόστη. Οι έξοδοι του μοντέλου περιλαμβάνουν παροχές κατά μήκος του υδρογραφικού δικτύου, παροχές πηγών, στάθμες υδροφορέα και απολήψεις νερού. Η βαθμονόμηση χρησιμοποιεί αυτόματη διαδικασία, που βασίζεται σε πολλαπλά κριτήρια σφάλματος και έναν εύρωστο αλγόριθμο ολικής βελτιστοποίησης. Το μοντέλο εφαρμόστηκε σε μια μεσαίας κλίμακας (~2000 km2) λεκάνη της Ελλάδας, που χαρακτηρίζεται από πολύπλοκο φυσικό σύστημα (καρστικό υπόβαθρο, με εκτεταμένες απώλειες προς τη θάλασσα) και ανταγωνιστικές χρήσεις νερού. Για την αποτίμηση της επίδοσης του μοντέλου, χρησιμοποιήθηκαν δεκαετείς μηνιαίες χρονοσειρές παροχής επτά υδρομετρικών σταθμών. Εκτενής ανάλυση κατέδειξε ότι η εκμετάλλευση της κατανεμημένης πληροφορίας εισόδου, σε συνδυασμό με τη χρήση λογικού αριθμού μεταβλητών ελέγχου που προσαρμόζονται σε πολλαπλές παρατηρημένες αποκρίσεις, εξασφαλίζει πιο ρεαλιστικές τιμές των παραμέτρων του μοντέλου, και επιπλέον περιορίζει την προγνωστική αβεβαιότητα, σε σύγκριση με προηγούμενες (τόσο πλήρως εννοιολογικές όσο και πλήρως κατανεμημένες) προσεγγίσεις. Ακόμη, η ενσωμάτωση του σχήματος διαχείρισης υδατικών πόρων στον υδρολογικό προσομοιωτή, καθιστά το μοντέλο κατάλληλο για επιχειρησιακή χρήση.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.27930.64960

Presentations and publications in workshops

 1. D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, A. Koukouvinos, N. Malamos, N. Mamassis, P. Dimitriadis, N Tepetidis, and D. Markantonis, Extreme rainfall modelling for engineering design: a new methodology and its application over the Greek territory (invited), Risk Management: Extremes of Flood and Drought, Europe/China, UNESCO, 2023.

  Σημείωση:

  Βίντεο παρουσίασης: https://www.iahr.org/video/clip?id=1500

  Βίντεο συζήτησης: https://www.iahr.org/video/clip?id=1502

  Βίντεο από ολόκληρη την εκδήλωση: https://www.iahr.org/video/clip?id=1496

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2270/1/documents/UNESCO_China2.pdf (3617 KB)

 1. Α. Τσούνη, Σ. Σιγούρου, Β. Παγάνα, Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, Π. Δημητριάδης, Θ. Ηλιοπούλου, Γ.-Φ. Σαργέντης, Ρ. Ιωαννίδης, Δ. Δημητρακοπούλου, Ε. Χαρδαβέλλας, Σ. Βαβουλογιάννης, και Β. Κυριακούλη, Εκτίμηση κινδύνου πλημμύρας στο ρέμα Πικροδάφνης, Παρουσίαση αποτελεσμάτων της Α’ Φάσης της Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Αττικής-Ε.Α.Α, Αθήνα, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2190/1/documents/20220516.pdf (13374 KB)

 1. Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, Θ. Ηλιοπούλου, Σ. Αντωνιάδη, και Δ. Κουτσογιάννης, Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης Εθνικού Υδρομετρικού Δικτύου, Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας Θαλασσών και Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS) - Δεύτερη συνάντηση φορέων, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2019.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1973/1/documents/NTUA_pres_June2019_PartB.pdf (2262 KB)

 1. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, και Δ. Κουτσογιάννης, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net): Εξέλιξη εργασιών, προκλήσεις & προοπτικές, Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας Θαλασσών και Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS) - Δεύτερη συνάντηση φορέων, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2019.

 1. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Κουκουβίνος, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας Θαλασσών και Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS) - Πρώτη συνάντηση φορέων, Ανάβυσσος, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, 2018.

  Η παρουσίαση διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο, περιγράφονται τα κίνητρα που οδήγησαν στην ερευνητική ιδέα και το ιστορικό της πρότασης, που στην αρχική της εκδοχή περιλάμβανε την επιχειρησιακή ανάπτυξη την υποδομής OpenHi.net σε χρονικό ορίζοντα επτά ετών. Στο δεύτερο μέρος συνοψίζονται οι εργασίες που έχουν γίνει ως τώρα, και αφορούν στο υποέργο 14 της ενοποιημένης υποδομής HIMIOFoTS, το οποίο συντονίζει η ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ. Επίσης, συζητώνται οι πιθανές συνέργειες και μακροπρόθεσμες προοπτικές της υποδομής.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1872/1/documents/NTUA_pres_HCMR_Sep2018_dnpy8Eq.pdf (4637 KB)

 1. Ο. Δασκάλου, Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Μεθοδολογία βέλτιστης χωροθέτησης & διαστασιολόγησης ΑΠΕ με χρήση λογισμικού ArcGIS 10.3: Μελέτη περίπτωσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS, Crowne Plaza, Αθήνα, Marathon Data Systems, 2016.

  Παρουσιάζεται ένα εργαλείο βέλτιστης χωροθέτησης και διαστασιολόγησης ΑΠΕ, που βασίζεται στη χρήση ΣΓΠ, και εφαρμόζεται πιλοτικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη πληθώρα τοπογραφικών, τεχνικών, νομικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων και συναφών περιορισμών, καταλήγοντα σε μια πολυκριτηριακή ανάλυση για την επιλογή των πλέον κατάλληλων θέσεων.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1616/2/documents/MDS-Olympia.pdf (2133 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η ποσοτική διάσταση της ΟΠΥ 2000/60, Η Οδηγία 2000/60 και η Προστασία των Εσωτερικών Υδάτων: Έρευνα και Προοπτικές, Αθήνα, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ειδική Γραματεία Υδάτων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 2015.

  Αναδεικνύονται τα βασικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του α΄κύκλου της Οδηγίας-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ στην Ελλάδα, εξαιτίας της υποβαθμισμένης ποσοτικής διάστασης της ίδιας της ΟΠΥ και αλλά και εξαιτίας της ένδειας υδρομετρικών δεδομένων στη χώρα και άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με τις ελληνικές ιδιαιτερότητες. Ακόμη, συζητάται πώς τα προβλήματα αυτά μπορούν να αμβλυνθούν ενόψει της έναρξης του β΄κύκλου εφαρμογής της ΟΠΥ, και πώς εν γένει το νερό μπορεί να αποτελέσει αναπτυξιακό μοχλό για τη χώρα.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1541/1/documents/2015_WFDQuantity1.pdf (787 KB)

 1. Α. Κουκουβίνος, Προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο υδρολογίας πλημμυρών, Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων», Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, 2014.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1468/1/documents/Presentation_Flood_Specifications.pdf (616 KB)

 1. Α. Τέγος, Α. Ευστρατιάδης, Α. Βαρβέρης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Δ. Κουτσογιάννης, Εκτίμηση και υλοποίηση περιορισμών οικολογικής παροχής σε μεγάλα Υ/Η έργα: Η περίπτωση του Αχελώου, Η οικολογική παροχή των ποταμών και η σημασία της ορθής εκτίμησής της, Κτήριο "Κωστής Παλαμάς" Πανεπιστημίου Αθηνών, 2014.

  Μετά από συνοπτική επισκόπηση των διεθνών εξελίξεων στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών ροών, περιγράφεται η διαδικασία χειρισμού του προβλήματος στην περίπτωση των υδροηλεκτρικών φραγμάτων του Αχελώου. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή διαφορετικών υδρολογικών και υδραυλικών προσεγγίσεων, και προτείνεται μια τεχνική λύση για την υλοποίηση της προτεινόμενης παροχής κατάντη του φράγματος Στράτου.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1455/1/documents/2014_envflows_pres.pdf (1344 KB)

 1. A. D. Koussis, S. Lykoudis, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, A. Peppas, and A. Maheras, Estimating flood flows in ungauged Greek basins under hydroclimatic variability (Deukalion project) - Development of physically-established conceptual-probabilistic framework and computational tools, Climate and Environmental Change in the Mediterranean Region, Pylos, Navarino Environmental Observatory, 2012.

  [Εκτιμώντας τις πλημμυρικές ροές σε μη εξοπλισμένες Ελληνικές λεκάνες υπό καθεστώς υδροκλιματικής μεταβλητότητας (ερευνητικό έργο Δευκαλίων) – Ανάπτυξη ενός φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων]

  Παρουσιάζονται το μετρητικό δίκτυο και υπολογιστικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Δευκαλίων.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1292/1/documents/DeflkalionPoster.pdf (258 KB)

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Ρ. Μαυροδήμου, Α. Κουκουβίνος, και Ν. Μαμάσης, Το Σχέδιο Προγράμματος Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Ελλάδας (προσκεκλημένη ομιλία), Διεθνές Συνέδριο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών, Φάληρο, doi:10.13140/RG.2.2.30398.08005, CoPraNet, Μεσόγειος SOS, 2006.

  Συνοψίζονται οι βασικές αρχές και η μεθοδολογία για τη σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της χώρας, καθώς και τα κύρια συμπεράσματά του. Τα γενικά συμπεράσματα είναι: (α) Υπάρχει επάρκεια νερού στη χώρα ως σύνολο, αλλά η ανομοιόμορφη κατανομή των υδατικών πόρων στο χώρο και στο χρόνο έχει συνέπεια να εμφανίζονται ελλειμματικές περιοχές (Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησος, Νησιά Αιγαίου). (β) Πρόβλημα αποτελεί η ανομοιόμορφη κατανομή της ζήτησης στο χώρο και το χρόνο, αναντίστοιχη με την κατανομή της προσφοράς. (γ) Το πολύπλοκο και κατακερματισμένο ανάγλυφο έχει συνέπεια τις μικρές κλίμακες υδρολογικών λεκανών και τα πολλά υδάτινα σώματα που απαιτούν παρακολούθηση και προστασία. (δ) Υπάρχει εξάρτηση της βόρειας Ελλάδας από υδατικούς πόρους γειτονικών κρατών, πράγμα που δημιουργεί την απαίτηση για διακρατικές συνεργασίες. (ε) Η κυριαρχία των προβλημάτων ποσότητας έναντι της ποσότητας, τα αναξιοποίητα επιφανειακά νερά και τα υπεραντλημένα υπόγεια υπογραμμίζουν την ανάγκη για νέα έργα (μεγάλης κλίμακας, πολλαπλού σκοπού). (στ) Υπάρχει ανάγκη συνολικού (διατομεακού) σχεδιασμού και προγραμματισμού για αειφορική ανάπτυξη.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.30398.08005

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, και Α. Κουκουβίνος, Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίμνης Πλαστήρα, Ημερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου "Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα", doi:10.13140/RG.2.2.16950.09286, Δήμος Καρδίτσας, Καρδίτσα, 2002.

  Η προστασία της λίμνης Πλαστήρα προϋποθέτει τη διατήρηση υψηλής ποιότητας του φυσικού τοπίου, ικανοποιητικής ποιότητας των νερών, διευθέτηση των αλληλοσυγκρουόμενων απαιτήσεων και χρήσεων νερού και καθιέρωση αποτελεσματικής διαχείρισης. Η εργασία εστιάζεται στην υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του ταμιευτήρα, η οποία είναι μία από τις τρεις συνιστώσες της διαχείρισής του. Η ανάλυση βασίζεται στη συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων γεωγραφικών, υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων. Το κύριο αντικείμενο της εργασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων ασφαλούς απόληψης για διάφορα σενάρια ελάχιστης στάθμης λειτουργίας του ταμιευτήρα, με εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων στοχαστικής προσομοίωσης και βελτιστοποίησης. Το τελικό προϊόν είναι η διατύπωση προτάσεων ορθολογικής διαχείρισης, μέσω της οποίας θα μπορεί να εξασφαλιστεί η μεγιστοποίηση των υδρευτικών και αρδευτικών απολήψεων για υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας, μετά τη θεσμοθέτηση του ορίου κατώτατης στάθμης.

  Πλήρες κείμενο:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.16950.09286

 1. Ε. Ρόζος, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Κουκουβίνος, Εποπτεία και διερεύνηση των γεωτρήσεων της περιοχής Υλίκης με τη βοήθεια συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας, 7η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του ArcInfo, Αθήνα, Marathon Data Systems, 1997.

  Διερευνάται η δυνατότητα εποπτείας των υπόγειων υδατικών πόρων της περιοχής Υλίκης στα πλαίσια ενός συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας. Στο σύστημα αποθηκεύτηκαν και οργανώθηκαν κυρίως πληροφορίες για τη διακύμανση της στάθμης των γεωτρήσεων και της λίμνης, καθώς και πληροφορίες για την τοπογραφία και γεωλογία της περιοχής. Έτσι έγινε δυνατή η συνδυασμένη παρουσίαση των δεδομένων αυτών ώστε να μπορούμε να εξαγάγουμε συμπεράσματα για τις σχέσεις που διέπουν την διακύμανση της στάθμης γεωτρήσεων και Υλίκης. Οι σχέσεις αυτές αντανακλούν τους υφιστάμενους υδρογεωλογικούς μηχανισμούς και αποτελούν τις ενδείξεις που μας βοηθούν στην ορθολογικότερη διαχείριση των υδατικών πόρων.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/92/1/documents/1997GISRozos.pdf (233 KB)

 1. Δ. Χατζηχρήστος, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Κουκουβίνος, Διερεύνηση του σχεδιασμού δικτύων αποχέτευσης ομβρίων με σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας, 5η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του ArcInfo, Αθήνα, Marathon Data Systems, 1995.

  Η εργασία αυτή εκπονήθηκε με βασικό στόχο τη διερεύνηση του ρόλου που μπορεί να έχει ένα Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας στη συνολική αξιολόγηση ενός υπάρχοντος δικτύου αποχέτευσης ομβρίων αλλά και τις πιθανές επεμβάσεις βελτίωσης. Η συνολική μελέτη περιλαμβάνει τρία βασικά τμήματα: Το πρώτο τμήμα αναφέρεται στην εισαγωγή της απαραίτητης πληροφορίας. Το δεύτερο τμήμα στην ανάλυση με μοντέλα προσομοίωσης της επιφάνειας και τον προσδιορισμό της έκτασης που απορρέει σε κάθε φρεάτιο του δικτύου. Το τρίτο αφορά στην κατασκευή ενός ενιαίου θεματικού επιπέδου που περιλαμβάνει τους υπάρχοντες αγωγούς αλλά και τις ιδεατές γραμμές επιφανειακής ροής στους άξονες των δρόμων. Το επίπεδο αυτό αναλύεται στο περιβάλλον NETWORK με το οποίο τελικά γίνεται και ο υδρολογικός και υδραυλικός υπολογισμός των αγωγών. Τα συμπεράσματα είναι ότι τα συστήματα αυτά αυτοδύναμα παρέχουν μια ικανοποιητική δυνατότητα ελέγχου της παροχετευτικότητας των δικτύων. Αν συνδυαστούν με εξειδικευμένα εξωτερικά προγράμματα υδραυλικών υπολογισμών μπορούν να επιτύχουν ακριβέστερη προσομοίωση.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/96/1/documents/1995GISHadjichristos.pdf (280 KB)

Educational notes

 1. Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Α. Ευστρατιάδης, Σημειώσεις: Τα συστήματα γεωγραφικής πληροφορίας στην Υδρολογία, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), 2017.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1935/1/documents/Aspaite_GIS.pdf (6633 KB)

Research reports

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Θ. Ηλιοπούλου, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαλάμος, Ν. Μαμάσης, Π. Δημητριάδης, Ν. Τεπετίδης, και Δ. Μαρκαντώνης, Τεχνική Έκθεση, Παραγωγή χαρτών με τις επικαιροποιημένες παραμέτρους των όμβριων καμπυλών σε επίπεδο χώρας (εφαρμογή της Οδηγίας ΕΕ 2007/60/ΕΚ στην Ελλάδα), Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

  Σχετικό έργο: Παραγωγή χαρτών με τις επικαιροποιημένες παραμέτρους των όμβριων καμπυλών σε επίπεδο χώρας (εφαρμογή της Οδηγίας ΕΕ 2007/60/ΕΚ στην Ελλάδα)

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2273/1/documents/ntua_ombrian_reportF4.pdf (12849 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. Ν. Μαμάσης, Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, και Ι. Παπαγεωργάκη, Δράσεις δημοσιότητας (εργασίες σε περιοδικά και συνέδρια), Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 84 pages, Οκτώβριος 2021.

  Περιγράφονται οι δράσεις διάχυσης και δημοσιότητας του υποέργου σε σχέση με την ανάπτυξη και προκαταρκτική λειτουργία του πληροφορικού συστήματος OpenHi.net. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την ενημερωτική ημερίδα του υποέργου, τρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και δημοσίευση σε διεθνές έγκριτο επιστημονικό περιοδικό.

  Σχετικό έργο: Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2157/1/documents/OpenHi_Report1.2.pdf (15937 KB)

 1. Ν. Μαμάσης, και Α. Κουκουβίνος, Ημερολόγιο εσωτερικών συσκέψεων και συναντήσεων με άλλους φορείς, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 30 pages, Οκτώβριος 2021.

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτήν την έκθεση περιγράφονται οι συναντήσεις της ομάδας του υποέργου OpenHi.net και οι συναντήσεις με ομάδες συναφών υποέργων στα πλαίσια της υποδομής HIMIOFoTS. Οι συναντήσεις έγιναν για τον εσωτερικό συντονισμό της ομάδας υλοποίησης του έργου όσο και για τον συντονισμό υποέργων με άμεση συνάφεια με την ανάπτυξη και προκαταρκτική λειτουργία του πληροφορικού συστήματος OpenHi.net.

  Σχετικό έργο: Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2156/1/documents/OpenHi_Report1_1.pdf (629 KB)

 1. Ι. Παπαγεωργάκη, και Α. Κουκουβίνος, Τεχνική έκθεση περιγραφής και οργάνωσης γεωγραφικών δεδομένων, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2021.

  Το «Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων» (Open Hydrosystem Information Network, OpenHi.net) είναι μια πληροφοριακή υποδομή για τα επιφανειακά ύδατα της χώρας. Στη βάση δεδομένων του OpenHi αποθηκεύονται χρονοσειρές (πρωτογενείς και παράγωγες) για παραμέτρους σχετικές με τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών υδάτων. Παράλληλα, αναπτύσσεται ένα Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας όπου αποθηκεύεται και προσφέρεται πληροφορία σχετική με τα χαρακτηριστικά των λεκανών και υπολεκανών απορροής και τα επιφανειακά ύδατα, σε επίπεδο χώρας. Αποθηκεύεται επίσης πληροφορία σχετική με τις ανάντη των σταθμών μέτρησης λεκάνες απορροής, ώστε να μπορούν να συσχετιστούν οι μετρήσεις με τα φυσιογραφικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν: α) υδατορεύματα (μήκος και κλίση τμήματος, μήκος, όνομα και τάξη, τις λίμνες, έκταση, μέσο υψόμετρο, όνομα), β) λεκάνες απορροής, υπολεκάνες απορροής και λεκάνες απορροής ανάντη σταθμών μέτρησης (έκταση, μέσο υψόμετρο, μέση κλίση, μέσος αριθμός καμπύλης απορροής, τάξη, μήκος και κλίση κύριου υδατορεύματος) και γ) υδρογραφικό δίκτυο (αριθμοί αναγνώρισης κόμβων και κλάδων, μήκη κλάδων, συσχετίσεις κόμβων – κλάδων). Για την αυτοματοποίηση των χωρικών διαδικασίων και των υπολογισμών υλοποιήθηκε μία σειρά από εφαρμογές σε περιβάλλον ΣΓΠ. Ειδικότερα οι εφαρμογές αυτές αφορούν τη δημιουργία της γεωγραφικής βάσης, την εξαγωγή του υδρογραφικού δικτύου από ψηφιακό μοντέλο υψομέτρων, την εκτίμηση του υδροκρίτη, τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών μεγεθών, την ονοματοδοσία των υδατορευμάτων, τη δημιουργία τοπολογίας, καθώς και τις εφαρμογές αυτοματοποίησης της εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων. Μετά τον οριστικό έλεγχο της γεωμετρίας τα δεδομένα αποθηκεύονται στην κεντρική βάση του OpenHi και προσφέρονται ελεύθερα μέσα από υπηρεσίες θέασης (Web Map Service, WMS) και ανάκτησής τους (Web Feature Service, WFS).

  Σχετικό έργο: Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2155/1/documents/OpenHi_Report4.pdf (3374 KB)

 1. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση αξιολόγησης της προκαταρκτικής λειτουργίας του συστήματος OpenHi.net, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 47 pages, Οκτώβριος 2021.

  Σκοπός του τεύχους είναι η αξιολόγηση της προκαταρκτικής λειτουργίας του διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος OpenHi.net με βάση τις ποιοτικές προδιαγραφές και τις σχετικές λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν τεθεί. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η λειτουργικότητα των παραγομένων υπηρεσιών και εφαρμογών (για χρονοσειρές, στατιστικές πληροφορίες, γραφήματα, χάρτες), η συνεργασία του συστήματος με μετρητικά δίκτυα και βάσεις δεδομένων τρίτων και οι προοπτικές επεκτασιμότητας του συστήματος.

  Σχετικό έργο: Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2154/1/documents/OpenHi_Report3.2Fin.pdf (2556 KB)

 1. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση ανάπτυξης εθνικού συστήματος παρακολούθησης επιφανειακών υδατικών πόρων, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2.1, Ιούνιος 2019.

  Στην παρούσα έκθεση συνοψίζονται οι ερευνητικές εργασίες του Πακέτου Εργασίας 2, με τίτλο “Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενων μετρητικών και πληροφοριακών υποδομών για τους επιφανειακούς υδατικούς πόρους”. Στην έκθεση επιχειρείται η καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων υδρομετρικών υποδομών της χώρας και η αποτύπωση των αναγκών σε νέα ή βελτιωμένα υδρομετρικά δεδομένα, με τελικό ζητούμενο ένα σχέδιο ιεραρχημένης ανάπτυξης ενός υδρομετρικού δικτύου εθνικής κλίμακας. Στα Παραρτήματα Π1-Π14 δίνονται, ανά Υδατικό Διαμέρισμα, αναλυτικά στοιχεία για κάθε σταθμό που εξετάστηκε.

  Σχετικό έργο: Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)

  Πλήρες κείμενο:

 1. Ν. Μαμάσης, Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, και Α. Κουκουβίνος, Τεχνική έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων του συστήματος OpenHi.net, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 29 pages, Τεύχος 3.1, Σεπτέμβριος 2018.

  Αναπτύσσονται οι προδιαγραφές του διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος OpenHi.net και οι σχετικές απαιτήσεις που αφορούν στα λειτουργικά του χαρακτηριστικά, τη διαχείριση των γεωγραφικών οντοτήτων, των μετρητικών σταθμών και των δεδομένων τους (πρωτογενών και επεξεργασμένων), και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και εφαρμογές.

  Σχετικό έργο: Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1879/1/documents/OpenHi_Report3.pdf (1168 KB)

 1. Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, Δ. Νικολόπουλος, Χ. Τύραλης, Α. Τέγος, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Πιλοτική εφαρμογή στο σύστημα Αχελώου-Θεσσαλίας, Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη (CRESSENDO), 98 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2015.

  Αντικείμενο της έκθεσης είναι ο έλεγχος των μεθοδολογιών και τα υπολογιστικών εργαλείων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, στο σύστημα των διασυνδεδεμένων λεκανών απορροής του Αχελώου και Πηνειού. Η περιοχή μελέτης αντιμετωπίζεται ως ένα υποθετικά κλειστό και ενεργειακά αυτόνομο σύστημα, προκειμένου να διερευνήσουμε τις προοπτικές της αειφόρου ανάπτυξης σε περιφερειακή κλίμακα, με αποκλειστική χρήση ΑΠΕ.

  Σχετικό έργο: Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη (CRESSENDO)

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1613/1/documents/Report_EE4a.pdf (8010 KB)

 1. Ι. Μαρκόνης, Σ. Λυκούδης, Α. Ευστρατιάδης, και Α. Κουκουβίνος, Τεχνική έκθεση περιγραφής βροχομετρικών και μετεωρολογικών δεδομένων και επεξεργασιών, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 54 pages, Σεπτέμβριος 2014.

  Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι η ανάλυση των βροχομετρικών και μετεωρολογικών δεδομένων που συλλέχθηκαν από τις πιλοτικές λεκάνες και η περιγραφή των επεξεργασιών για την παραγωγή των απαιτούμενων χρονοσειρών. Οι χρονοσειρές που προέκυψαν από την επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων πραγματικού χρόνου του μετρητικού συστήματος και περιλαμβάνουν: (α) σημειακές χρονοσειρές βροχόπτωσης και λοιπών μετεωρολογικών μεταβλητών (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ταχύτητα ανέμου), και (β) χρονοσειρές επιφανειακής βροχόπτωσης και δυνητικής εξατμοδιαπνοής των υπολεκανών ενδιαφέροντος. Τα σημειακά ύψη βροχής των βροχομετρικών σταθμών αξιοποιούνται αφενός για την παραγωγή χρονοσειρών επιφανειακών βροχοπτώσεων και αφετέρου στην ανάλυση των ισχυρών επεισοδίων καταιγίδων. Η παραγωγή των επιφανειακών βροχοπτώσεων σε κάθε λεκάνη ή υπολεκάνη ενδιαφέροντος έγινε με τυπικές τεχνικές χωρικής ολοκλήρωσης (πολύγωνα Thiessen), ενώ η δυνητική εξατμοδιαπνοή εκτιμήθηκε έμμεσα, συναρτήσει της θερμοκρασίας.

  Σχετικό έργο: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1496/1/documents/Report_2_2.pdf (3082 KB)

 1. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ε. Μιχαηλίδη, Ε. Γαλιούνα, Κ. Τζούκα, Α. Δ. Κούσης, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση περιγραφής περιοχικών σχέσεων εκτίμησης χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 146 pages, Σεπτέμβριος 2014.

  Αντικείμενο της έκθεσης είναι η συστηματική διερεύνηση και αξιολόγηση των περιοχικών σχέσεων και συναφών μοντέλων επεισοδίου που εφαρμόζονται στις μελέτες πλημμυρών, με επαλήθευση των προγνώσεών τους στις πιλοτικές λεκάνες του έργου. Η έρευνα εστιάζει στη δημοφιλέστερη στην Ελλάδα (αλλά και παγκοσμίως) διαδικασία υδρολογικού σχεδιασμού, που βασίζεται στην εφαρμογή της μεθόδου SCS-CN για την εκτίμηση των υδρολογικών ελλειμμάτων, που συνδυάζεται με τη θεωρία μοναδιαίου υδρογραφήματος για την μετατροπή της επιφανειακής απορροής σε πλημμυρογράφημα στην έξοδο της λεκάνης. Στην έκθεση διερευνώνται τόσο το θεωρητικό-εννοιολογικό πλαίσιο των μοντέλων όσο και η διαδικασία εκτίμησης των βασικών μεγεθών εισόδου τους (χρόνος συγκέντρωσης, αριθμός καμπύλης απορροής, ποσοστό αρχικών απωλειών, συνθήκες αρχικής υγρασίας). Για τον σκοπό αυτό, αναλύθηκαν περισσότερα από 100 επεισόδια πλημμυρών στις 11 θέσεις ενδιαφέροντος, για τα οποία επιχειρήθηκε η αναπαραγωγή τους, με διάφορες εναλλακτικές προσεγγίσεις. Από τις αναλύσεις προέκυψε η ανάγκη αναθεώρησης κρίσιμων πτυχών του υδρολογικού σχεδιασμού. Οι κυριότερες είναι: (α) η διόρθωση του χρόνου συγκέντρωσης που εκτιμάται κατά Giandotti συναρτήσει της έντασης βροχής, (β) η εκτίμηση της παραμέτρου CN της μεθόδου SCS-CN με βάση τρία χαρακτηριστικά επίπεδα χωρικής πληροφορίας και η αναγωγή του για δεδομένο ποσοστό αρχικών απωλειών, (γ) η εφαρμογή ενός παραμετρικού συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος, τα χρονικά μεγέθη του οποίου εξαρτώνται όχι μόνο από τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας της λεκάνης αλλά και τους μηχανισμούς του υπεδάφους, και (δ) η στατιστικά συνεπής εκτίμηση των πλημμυρικών μεγεθών με βάση τις πιθανότητες πραγματοποίησης της βροχόπτωσης σχεδιασμού σε ξηρές, μέσες και υγρές συνθήκες αρχικής εδαφικής υγρασίας.

  Σχετικό έργο: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1495/1/documents/Report_3_3.pdf (28157 KB)

 1. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Π. Δημητριάδης, Ε. Ρόζος, και Α. Δ. Κούσης, Τεχνική έκθεση θεωρητικής τεκμηρίωσης μοντέλου υδρολογικής-υδραυλικής προσομοίωσης, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 108 pages, Σεπτέμβριος 2014.

  Παρουσιάζεται η θεωρητική τεκμηρίωση του μοντέλου υδρολογικής-υδραυλικής προσομοίωσης που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της νέας έκδοσης του υπολογιστικού συστήματος Υδρόγειος. Το μοντέλο εμπλουτίστηκε ώστε να αναπαριστά τις υδρολογικές διεργασίες σε ωριαία χρονική κλίμακα, και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για υδρολογικό σχεδιασμό όσο και ως εργαλείο πρόγνωσης πλημμυρών. Στην έκθεση περιγράφεται λεπτομερώς το πλήρες θεωρητικό του υπόβαθρο, που βασίζεται στη σύζευξη μοντέλων προσομοίωσης των επιφανειακών και υπόγειων υδρολογικών διεργασιών, μοντέλων διαχείρισης υδατικών πόρων και εναλλακτικών αριθμητικών σχημάτων διόδευσης των ροών κατά μήκος του υδρογραφικού δικτύου. Ακόμη, εξηγούνται η διαδικασία προετοιμασίας των δεδομένων εισόδου και κατασκευής των αναγκαίων θεματικών επιπέδων, καθώς και η διαδικασία εκτίμησης των παραμέτρων του μοντέλου με χρήση εξελιγμένων εργαλείων βαθμονόμησης.

  Σχετικό έργο: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1491/1/documents/Report_3_5.pdf (3568 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Στεφανίδης, Σ. Ντάφης, και Χ. Γιάνναρος, Υδρολογική απόκριση της λεκάνης απορροής του χειμάρρου «Μπασδέκη» Ολυμπιάδας στην καταιγίδα της 25ης Νοεμβρίου 2019, Υδροτεχνικά (2019-2020), 29, 13-26, 2020.

 1. Α. Κουκουβίνος, Γεωγραφικά δεδομένα και επεξεργασίες, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 36 pages, Μάρτιος 2012.

  Αντικείμενο του τεύχους αποτελεί το Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ) του έργου και η περιγραφή τόσο των χωρικών δεδομένων που αποθηκεύονται σε αυτό όσο και των επεξεργασιών που εφαρμόζονται στα δεδομένα. Ειδικότερα στα στατικά-γεωγραφικά δεδομένα του συνολικού δικτύου (υφιστάμενες και νέες λεκάνες) εντάσσονται τα επίπεδα γεωγραφικής πληροφορίας, που αναφέρονται στις πιλοτικές λεκάνες, και τα γεωμετρικά τους μεγέθη.

  Σχετικό έργο: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1216/1/documents/Report_WP2_1.pdf (3456 KB)

 1. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Κοζάνης, και Α. Κουκουβίνος, Τελική έκθεση, Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ, Ανάδοχοι: , Τεύχος 2, 84 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2011.

  Περιγράφονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου και αφορούν: (α) στη Βάση Δεδομένων (αναβάθμιση λογισμικού, διαχείριση ποιοτικών παραμέτρων), (β) στο μετρητικό δίκτυο (επέκταση-βελτίωση-συντήρηση), (γ) στην αναβάθμιση του λογισμικού διαχείρισης δεδομένων και την προσθήκη αυτόματης επεξεργασίας των τηλεμετρικών δεδομένων, (δ) στο λογισμικό Υδρονομέας (επικαιροποίηση μοντέλου υδροσυστήματος, επέκταση μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης, αναβάθμιση λειτουργικών χαρακτηριστικών λογισμικού), (ε) στις υδρολογικές αναλύσεις (συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, επικαιροποίηση χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών), και (στ) στα ετήσια διαχειριστικά σχέδια (υποστήριξη στην εκπόνηση). Περιγράφονται ακόμη οι εργασίες επιπλέον των συμβατικών (εφαρμογή διαδικτύου), που υλοποιήθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη και τις υποδείξεις της ΕΥΔΑΠ.

  Σχετικό έργο: Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

 1. Χ. Μακρόπουλος, Δ. Δαμίγος, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, και Α. Μπενάρδος, Συνοπτική έκθεση και τελικά συµπεράσµατα, Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας, 32 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2010.

  Η τελική έκθεση αποσκοπεί στη σύνθεση των αποτελεσµάτων των επιμέρους τµηµάτων της µελέτης και την αποτίµηση του πλήρους κόστους του αδιύλιστου νερού της Αθήνας, που περιλαμβάνει το χρηµατοοικονοµικό, το περιβαλλοντικό καθώς και το κόστος πόρου. Συνοψίζονται τα αποτελέσµατα των µελετών εκτίµησης του χρηµατοοικονοµικού και περιβαλλοντικού κόστους, µε σύντοµη αναφορά στη µεθοδολογία και τις βασικές παραδοχές τους. Γίνεται σύνθεση των αποτελεσµάτων και υπολογίζεται το συνολικό κόστος, µε εφαρμογή των σεναρίων ζήτησης που αφορούν στο παρόν και το αναβαθµισµένο δίκτυο. Στη βάση των σεναρίων αυτών, υπολογίζονται και καταµερίζονται ανά μονάδα όγκου οι διάφορες συνιστώσες κόστους. Τέλος, συνοψίζονται τα συμπεράσματα και διατυπώνονται προτάσεις ορθολογικής διαχείρισης του συστήματος προς τα ενδιαφερόµενα µέρη, ήτοι το Υπουργείο, την ΕΠΕΥ∆ΑΠ και την ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.

  Σχετικό έργο: Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1099/1/documents/Kostos_Nerou_EYDAP_Teuxos_5.pdf (418 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Makropoulos, C., and E. Papatriantafyllou, Developing roadmaps for the sustainable management of the urban water cycle: The case of WW reuse in Athens, Proceedings of the 13th International Conference of Environmental Science and Technology, Athens, 2013.

 1. Χ. Μακρόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, και Α. Κουκουβίνος, Εκτίµηση του χρηµατοοικονοµικού κόστους και προτάσεις ορθολογικής διαχείρισης του υδροσυστήµατος, Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας, 73 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2010.

  Περιγράφονται, συνοπτικά το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του. Καταγράφονται τα κόστη κατασκευής των έργων στους ταµιευτήρες και τα κύρια υδραγωγεία, με βάση τα οποία υπολογίζεται το ετήσιο ισοδύναµο κόστος παγίων της ΕΠΕΥ∆ΑΠ (κεφαλαιουχικό κόστος). Εκτιμώνται τα κόστη λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος, αναλύοντας πραγµατικά δεδοµένα κόστους που συλλέχθηκαν από την Υπηρεσία Κοστολόγησης της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. Για την εκτίμηση του κόστους άντλησης, συλλέγονται στοιχεία παροχών άντλησης, κατανάλωσης ενέργειας και δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος, με βάση τα οποία διατυπώνονται κατάλληλες στατιστικές σχέσεις ανά αντλιοστάσιο και γεώτρηση. Η εκτίμηση του κόστους γίνεται μέσω προσομοίωσης και με τη μορφή σεναρίων, για διάφορα επίπεδα υδρευτικής ζήτησης και αξιοπιστίας, καθώς και δύο εναλλακτικές διατάξεις δικτύου (υφιστάμενο και αναβαθμισμένο). Οι διαχειριστικές αναλύσεις γίνονται με την υποστήριξη του λογισμικού Υδρονομέας, το οποίο εντοπίζει την πλέον πρόσφορη πολιτική λειτουργίας του υδροσυστήματος, η οποία εξασφαλίζει, για τη ζητούμενη ποσότητα νερού, την ελάχιστη δαπάνη ενέργειας με το αποδεκτό επίπεδο αξιοπιστίας. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται, σε µέση ετήσια κλίµακα, το κόστος άντλησης για διάφορα σενάρια διατάξεων δικτύου, ζήτησης και αξιοπιστίας, το οποίο προστίθεται στο ετήσιο ισοδύναµο κόστος των παγίων και το σταθερό λειτρουργικό κόστος.

  Σχετικό έργο: Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1097/1/documents/Kostos_Nerou_EYDAP_Teuxos_3.pdf (1053 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Baki, S., and C. Makropoulos, Tools for energy footprint assessment in urban water systems, Procedia Engineering, 89, 548-556, doi:10.1016/j.proeng.2014.11.477, 2014.
  2. #Di Federico, V., C. Makropoulos, A. Monteiro, T. Liserra, S. Baki, and A. Galvão, The TRUST approach for the Transition to Sustainability of Urban Water Services: the water scarcity cluster, Water IDEAS 2014 - Intelligent Distribution for Efficient and Affordable Supplies, International Water Association (IWA), Bologna, Italy, 2014.
  3. Frijns, J., E. Cabrera Marchet, N. Carriço, D. Covas, A. J. Monteiro, H. M. Ramos, A. Bolognesi, C. Bragalli, S. Baki, and C. Makropoulos, Management tools for hydro energy interventions in water supply systems, Water Practice and Technology, 10(2), 214-228, doi:10.2166/wpt.2015.024, 2015.

 1. Χ. Μακρόπουλος, Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, και Ν. Χαλκιάς, Μεθοδολογία εκτίμησης χρηματοοικονομικού κόστους, Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας, 40 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2010.

  Περιγράφεται συνοπτικά το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας και παρουσιάζονται οι βασικές συνιστώσες του καθώς και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του. Δίνεται μια γενική θεώρηση της έννοιας του χρηματοοικονομικού κόστους του νερού, που στη συνέχεια εστιάζει στο υπό μελέτη σύστημα. Εξηγούνται οι ιδιαιτερότητες του προβλήματος και διατυπώνεται ένα μεθοδολογικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τις σταθερές συνιστώσες (κεφαλαιουχικά κόστη) από τις μεταβλητά κόστη. Τα τελευταία αφορούν στη λειτουργίας και συντήρηση του συστήματος, και εξαρτώνται από τη διαχειριστική πολιτική που εφαρμόζεται.

  Σχετικό έργο: Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1008/1/documents/Kostos_Nerou_EYDAP_Teuxos_1__.pdf (732 KB)

 1. Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, και Ε. Ρόζος, Υδρόγειος - Έκδοση 2.0 - Οδηγίες χρήσης του λογισµικού, Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας», Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 100 pages, Νοέμβριος 2009.

  Σχετικό έργο: Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας»

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1424/1/documents/hydrogeios_manual.pdf (2692 KB)

 1. Α. Ευστρατιάδης, Ε. Ρόζος, και Α. Κουκουβίνος, Υδρόγειος: Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσομοίωσης - Θεωρητική τεκμηρίωση, Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας», 139 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2009.

  Περιγράφεται η θεωρητική τεκμηρίωση του μοντέλου υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσομοίωσης Υδρόγειος (έκδοση 2.0), που περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη: (α) συνοπτική επισκόπηση διεθνούς εμπειρίας σε θέματα υδρολογικής μοντελοποίησης, (β) δομή και θεμελιώδεις αρχές του μοντέλου Υδρόγειος και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του έργου, (γ) δεδομένα εισόδου (γεωγραφικά, υδρολογικά, διαχειριστικά), (δ) μοντέλο προσομοίωσης επιφανειακών υδρολογικών διεργασιών, σε μηνιαία και ημερήσια χρονική κλίμακα, (ε) μοντέλο προσομοίωσης υπόγειων υδρολογικών διεργασιών, (στ) μοντέλο αναπαράστασης ανθρωπογενών δράσεων στη λεκάνη και χειρισμός του σχετικού διαχειριστικού προβλήματος, μέσω γραμμικής βελτιστοποίησης, (ζ) λειτουργία μοντέλου σε ημερήσιο βήμα, με επιμερισμό των ημερήσιων παροχών σε ωριαία υδρογραφήματα και διόδευση της απορροής κατά μήκος του υδρογραφικού δικτύου, μέσω κατάλληλων αριθμητικών σχημάτων, (η) ολοκλήρωση διαδικασίας προσομοίωσης, με σύζευξη των παραπάνω μοντέλων, (θ) μεθοδολογία εκτίμησης παραμέτρων, με χρήση εξελιγμένων αλγορίθμων ολικής και πολυκριτηριακής βαθμονόμησης, (ι) κατευθυντήριες αρχές συνεπούς σχηματοποίησης, παραμετροποίησης και βαθμονόμησης του μοντέλου.

  Σχετικό έργο: Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας»

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/929/1/documents/Hydrogeios_documentation_.pdf (2561 KB)

 1. Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Σ. Μπακή, Τελική Έκθεση, Δημιουργία Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας και εφαρμογής Διαδικτύου για την παρακολούθηση των ζωνών προστασίας του Κηφισού, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2008.

  Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης των ζωνών προστασίας του Κηφισού. Με τις εφαρμογές που υλοποιήθηκαν θα μπορούν να γίνονται, από τους υπευθύνους του Φορέα Διαχείρισης, ακριβείς καταγραφές σε πραγματικό χρόνο της υπάρχουσας κατάστασης μέσα στα όρια των ζωνών προστασίας. Συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν τρεις εφαρμογές πληροφορικής: (α) Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ) (β) Εφαρμογή με χρήση Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS) (γ) Εφαρμογή Διαδικτύου

  Σχετικό έργο: Δημιουργία Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας και εφαρμογής Διαδικτύου για την παρακολούθηση των ζωνών προστασίας του Κηφισού

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/898/1/documents/kif_final_report______________.pdf (2372 KB)

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Α. Ευστρατιάδης, Συνοπτική έκθεση, Αθήνα, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 37 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αύγουστος 2008.

  Συνοψίζονται το αντικείμενο και οι στόχοι ερευνητικού έργου, που περιλαμβάνει: (α) τη συλλογή υδρολογικών και γεωγραφικών δεδομένων, δεδομένων χρήσεων νερού και χαρακτηριστικών του υδροσυστήματος, (β) τη διερεύνηση του προτεινόμενου νομικού, οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου που θα διέπει τη λειτουργία και διαχείριση του ταμιευτήρα Σμοκόβου, (γ) τη διερεύνηση του πλαισίου λειτουργίας άλλων ταμιευτήρων, (δ) τη διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης και λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης, (ε) την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου διαχείρισης των υδατικών αποθεμάτων του ταμιευτήρα, (στ) τη σύνταξη εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης και βέλτιστης λειτουργίας του ταμιευτήρα για διάφορα επίπεδα ανάπτυξης του υδροσυστήματος, και (ζ) την ολοκλήρωση των δεδομένων και επεξεργασιών σε πληροφοριακό σύστημα.

  Σχετικό έργο: Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/875/1/documents/report5.pdf (906 KB)

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Α. Ευστρατιάδης, Τελική έκθεση, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 4, 66 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2008.

  Παρουσιάζονται το αντικείμενο και οι στόχοι ερευνητικού έργου, που περιλαμβάνει: (α) τη συλλογή υδρολογικών και γεωγραφικών δεδομένων, δεδομένων χρήσεων νερού και χαρακτηριστικών του υδροσυστήματος, (β) τη διερεύνηση του προτεινόμενου νομικού, οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου που θα διέπει τη λειτουργία και διαχείριση του ταμιευτήρα Σμοκόβου, (γ) τη διερεύνηση του πλαισίου λειτουργίας άλλων ταμιευτήρων, (δ) τη διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης και λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης, (ε) την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου διαχείρισης των υδατικών αποθεμάτων του ταμιευτήρα, (στ) τη σύνταξη εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης και βέλτιστης λειτουργίας του ταμιευτήρα για διάφορα επίπεδα ανάπτυξης του υδροσυστήματος, και (ζ) την ολοκλήρωση των δεδομένων και επεξεργασιών σε πληροφοριακό σύστημα.

  Σχετικό έργο: Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/840/1/documents/report4_v4.pdf (1766 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Safiolea, E., C. Makropoulos, and M. Mimikou, Benefits and challenges in integrated water resources modeling using OpenMI: the case of the Pinios River basin, Greece, Integrating Water Systems - Proceedings of the 10th International on Computing and Control for the Water Industry, CCWI 2009, Sheffiled, 481-484, 2010.

 1. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης και βέλτιστης λειτουργίας ταμιευτήρα Σμοκόβου και συναφών έργων, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 3, 104 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2008.

  Εξετάζονται σενάρια διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου και των συναφών έργων, λαμβάνοντας υπόψη τις εισροές στον ταμιευτήρα, την ανάπτυξη των έργων και τις διάφορες χρήσεις νερού. Για την εκτίμηση των εισροών πραγματοποιείται ολοκληρωμένη υδρολογική διερεύνηση που βασίζεται στην επεξεργασία των βροχομετρικών, μετεωρολογικών, υδρομετρικών και γεωγραφικών δεδομένων του υδροσυστήματος και την αναπαράσταση των φυσικών διεργασιών του, με χρήση του ημικατανεμημένου υδρολογικού μοντέλου Υδρόγειος. Η βαθμονόμηση των παραμέτρων του μοντέλου γίνεται με βάση ιστορικά δείγματα απορροής σε τρεις θέσεις του συστήματος, τα οποία αναπαράγονται με ικανοποιητική ακρίβεια. Το δείγμα εισροών που προκύπτει χρησιμοποιείται για την παραγωγή συνθετικών χρονοσειρών στη θέση του φράγματος, μέσω του μοντέλου Κασταλία, που αποτελούν είσοδο του μοντέλου διαχείρισης Υδρονομέας. Με εφαρμογή του τελευταίου, διερευνώνται διάφορα σενάρια ασφαλούς απόληψης για τις διάφορες χρήσεις νερού, ανάλογα με την εξέλιξη των έργων (αρδευτικών, υδρευτικών, υδροηλεκτρικών) και προτείνονται πρόσφορες διαχειριστικές πολιτικές, για βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Οι αναλύσεις γίνονται με τη βοήθεια υπολογιστικού συστήματος που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες του έργου, και περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων και εργαλεία λογισμικού.

  Σχετικό έργο: Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/839/1/documents/report3_v4.pdf (2966 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Charizopoulos, N., and A. Psilovikos, Hydrologic processes simulation using the conceptual model Zygos: the example of Xynias drained Lake catchment (central Greece), Environmental Earth Sciences, doi:10.1007/s12665-016-5565-x, 2016.

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Ρ. Μαυροδήμου, Α. Χριστοφίδης, Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Κοζάνης, Δ. Μαμάης, και Κ. Νουτσόπουλος, Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, 748 pages, doi:10.13140/RG.2.2.25384.62727, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2008.

  Το τεύχος περιλαμβάνει επτά κεφάλαια: (i) Εισαγωγή, (ii) Πλαίσιο διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, (iii) Μεθοδολογία προσέγγισης, (iv) Προσέγγιση κατά υδατικό διαμέρισμα, (v) Σχέσεις μεταξύ υδατικών διαμερισμάτων, (vi) Προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας, (vii) Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των υδατικών πόρων της χώρας.

  Σχετικό έργο: Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων

  Πλήρες κείμενο:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Baltas, E. A., Climatic conditions and availability of water resources in Greece, International Journal of Water Resources Development, 24(4), 635-649, 2008
  2. Gikas, P., and G.Tchobanoglous, Sustainable use of water in the Aegean Islands, Journal of Environmental Management, 90(8), 2601-2611, 2009.
  3. Gikas, P., and A.N.Angelakis, Water resources management in Crete and in the Aegean Islands, with emphasis on the utilization of non-conventional water sources, Desalination, 248 (1-3), 1049-1064, 2009.
  4. Agrafioti, E., and E. Diamadopoulos, A strategic plan for reuse of treated municipal wastewater for crop irrigation on the Island of Crete, Agricultural Water Management, 105,57-64, 2012.
  5. #Zafirakis, D., C. Papapostolou, E. Kondili, and J. K. Kaldellis, Water use in the electricity generation sector: A regional approach evaluation for Greek thermal power plants, Protection and Restoration of the Environment XI, 1459-1468, 2012.
  6. Pisinaras, V., C. Petalas, V. A. Tsihrintzis and G. P. Karatzas, Integrated modeling as a decision-aiding tool for groundwater management in a Mediterranean agricultural watershed, Hydrological Processes, 27 (14), 1973-1987, 2013.
  7. Efstathiou, G.A., C. J. Lolis, N. M. Zoumakis, P. Kassomenos and D. Melas, Characteristics of the atmospheric circulation associated with cold-season heavy rainfall and flooding over a complex terrain region in Greece, Theoretical and Applied Climatology, 115 (1-2), 259-279, 2014.
  8. #Antoniou, G. P., Residential rainwater cisterns in Ithaki, Greece, IWA Regional Symposium on Water, Wastewater & Environment: Traditions & Culture (ed. by I. K. Kalavrouziotis and A. N. Angelakis), Patras, Greece, 675-685, International Water Association & Hellenic Open University, 2014.
  9. Kougioumoutzis, K., S.M. Simaiakis, and A. Tiniakou, Network biogeographical analysis of the central Aegean archipelago, Journal of Biogeography, 41 (10) 848-1858, 2014.
  10. Zafirakis, D., C. Papapostolou, E. Kondili, and J. K. Kaldellis, Evaluation of water‐use needs in the electricity generation sector of Greece, International Journal of Environment and Resource, 3(3), 39-45, doi:10.14355/ijer.2014.0303.01, 2014.
  11. Manakos, I., K. Chatzopoulos-Vouzoglanis, Z. I. Petrou, L. Filchev, and A. Apostolakis, Globalland30 Mapping capacity of land surface water in Thessaly, Greece, Land, 4 (1), 1-18, doi:10.3390/land4010001, 2015.
  12. Kallioras, A., and P. Marinos, Water resources assessment and management of karst aquifer systems in Greece, Environmental Earth Sciences, 74(1), 83-100, doi:10.1007/s12665-015-4582-5, 2015.
  13. #Grimpylakos , G., K. Albanakis, and T. S. Karacostas, Watershed size, an alternative or a misguided parameter for river’s waterpower? Implementation in Macedonia, Greece, Perspectives on Atmospheric Sciences, Springer Atmospheric Sciences, 295-301, doi:10.1007/978-3-319-35095-0_41, 2017.
  14. Tsangaratos, P. A. Kallioras , Th. Pizpikis, E. Vasileiou, I. Ilia, and F. Pliakas, Multi-criteria Decision Support System (DSS) for optimal locations of Soil Aquifer Treatment (SAT) facilities, Science of The Total Environment, 603–604, 472–486, doi:10.1016/j.scitotenv.2017.05.238, 2017.
  15. Soulis, K. X., and D. E. Tsesmelis, Calculation of the irrigation water needs spatial and temporal distribution in Greece, European Water, 59, 247-254, 2017.
  16. Piria, M., P. Simonović, E. Kalogianni, L. Vardakas, N. Koutsikos, D. Zanella, M. Ristovska, A. Apostolou, A. Adrović, D. Mrdak, A. S. Tarkan, D. Milošević, L. N. Zanella, R. Bakiu, F. G. Ekmekçi, M. Povž, K. Korro, V. Nikolić, R. Škrijelj, V. Kostov, A. Gregori, and M. K. Joy, Alien freshwater fish species in the Balkans — Vectors and pathways of introduction, Fish and Fisheries, 19(1), 138–169, doi:10.1111/faf.12242, 2018.
  17. Falalakis, G. and A. Gemitzi, A simple method for water balance estimation based on the empirical method and remotely sensed evapotranspiration estimates, Journal of Hydroinformatics, 22(2), 440-451, doi:10.2166/hydro.2020.182, 2020.
  18. Laspidou, C. S., N. Mellios, A. Spyropoulou, D. Kofinas, and M. P. Papadopoulou, Systems thinking on the resource nexus: Modeling and visualisation tools to identify critical interlinkages for resilient and sustainable societies and institutions, Science of The Total Environment, 717, 137264, doi:10.1016/j.scitotenv.2020.137264, 2020.
  19. Tzanakakis, V. A., A. N. Angelakis, N. V. Paranychianakis, Y. G. Dialynas, and G. Tchobanoglous, Challenges and opportunities for sustainable management of water resources in the island of Crete, Greece, Water, 12(6), 1538, doi:10.3390/w12061538, 2020.
  20. Skrimizea, E., and C. Parra, An adaptation pathways approach to water management and governance of tourist islands: the example of the Southern Aegean Region in Greece, Water International, 45(7-8), 746-764, doi:10.1080/02508060.2020.1791683, 2020.
  21. Alamanos, A., P. Koundouri, L. Papadaki, and T. Pliakou, A system innovation approach for science-stakeholder interface: theory and application to water-land-food-energy nexus, Frontiers in Water, 3, 744773, doi:10.3389/frwa.2021.744773, 2022.
  22. Zafeirakou, A., A. Karavi, A. Katsoulea, A. Zorpas, and I. Papamichael, Water resources management in the framework of the circular economy for touristic areas in the Mediterranean: case study of Sifnos Island in Greece, Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration, doi:10.1007/s41207-022-00319-1, 2022.
  23. Alamanos, A., P. Koundouri, L. Papadaki, T. Pliakou, and E. Toli, Water for tomorrow: A living lab on the creation of the science-policy-stakeholder interface, Water, 14(18), 2879, doi:10.3390/w14182879, 2022.

 1. Ν. Μαμάσης, Ρ. Μαυροδήμου, Α. Ευστρατιάδης, Μ. Χαϊνταρλής, Α. Τέγος, Α. Κουκουβίνος, Π. Λαζαρίδου, Μ. Μαγαλιού, και Δ. Κουτσογιάννης, Διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης και λειτουργίας Φορέα Διαχείρισης έργων Σμοκόβου, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Τεύχος 2, 73 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2007.

  Εξετάζεται το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας ενός φορέα διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου και των συναφών έργων. Ορίζεται η ευρύτερη περιοχή μελέτης, καθώς και τα όρια ευθύνης του φορέα σε αυτήν, και γίνεται μια σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών του φυσικού και τεχνητού συστήματος. Εξετάζεται το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο, βάσει των οποίων προτείνονται διάφορα εναλλακτικά σχήματα. Προδιαγράφονται η νομική και διοικητική μορφή, οι αρμοδιότητες και το οργανόγραμμα του φορέα. Επιχειρείται μια αρχική χρηματοοικονομική ανάλυση, με σκοπό την τεκμηρίωση της βιωσιμότητάς του. Τέλος, προτείνονται οι επόμενες δράσεις για την οργάνωση των διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς.

  Σχετικό έργο: Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/720/1/documents/Smo_teyx2ekd3.pdf (2847 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ε. Ρόζος, Α. Τέγος, και Ι. Ναλμπάντης, Θεωρητική τεκμηρίωση μοντέλου προσομοίωσης υδρολογικών-υδρογεωλογικών διεργασιών λεκάνης απορροής «Υδρόγειος», Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Τεύχος 4a, 103 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2006.

  Αντικείμενο του τεύχους είναι η ανάπτυξη του υπολογιστικού συστήματος ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ, που αναπαριστά τις υδρολογικές και υδρογεωλογικές διεργασίες καθώς και τις πρακτικές διαχείρισης των υδατικών πόρων μιας λεκάνης απορροής. Μετά μια συνοπτική παρουσίαση των γνωστότερων υδρολογικών μοντέλων και τη γενικότερη τοποθέτηση του προβλήματος, περιγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο της προσέγγισης, που περιλαμβάνει τη συνδυαστική λειτουργία τριών επιμέρους μοντέλων: (α) ενός εννοιολογικού μοντέλου συγκέντρωσης της εδαφικής υγρασίας, με διαφορετικές παραμέτρους για κάθε μονάδα υδρολογικής απόκρισης, που εκτιμά τον μετασχηματισμό της βροχόπτωσης σε εξατμοδιαπνοή, επιφανειακή απορροή και κατείσδυση, (β) ενός πολυκυτταρικού μοντέλου υπόγειων νερών, που εκτιμά τη χωρική διακύμανση της στάθμης του υδροφορέα, τη βασική ροή (απορροή πηγών) και τις υπόγειες διαφυγές, και (γ) ενός μοντέλου κατανομής των υδατικών πόρων, που για δεδομένες υδρολογικές εισροές στο υδρογραφικό δίκτυο, δεδομένα χαρακτηριστικά των τεχνικών έργων (υδραγωγεία, γεωτρήσεις) και δεδομένους στόχους και περιορισμούς εκτιμά τις απολήψεις και το υδατικό ισοζύγιο σε όλα τα σημεία ελέγχου του υδροσυστήματος, επιλέγοντας την οικονομικά βέλτιστη διαχείριση. Η χωρική ανάλυση προϋποθέτει μια ημικατανεμημένη σχηματοποίηση της λεκάνης και του υποκείμενού της υδροφορέα, και μια αδρομερή περιγραφή των τεχνικών έργων, που επιτυγχάνονται με τη χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας. Το χρονικό βήμα προσομοίωσης είναι μηναίο ή ημερήσιο. Στην τελευταία περίπτωση, παρέχεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης ενός σχήματος διόδευσης, που βασίζεται στην καταξιωμένη μέθοδο Muskingum-Cunge. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου, με τη χρήση στατιστικών και εμπειρικών μέτρων καλής προσαρμογής και εξελικτικών αλγορίθμων για μονοκριτηριακή και πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση. Τέλος, παρουσιάζεται η εφαρμογή του μοντέλου στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας.

  Σχετικό έργο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/755/1/documents/report_4a.pdf (3877 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Πετροπούλου, Μ., Ε. Ζαγγάνα, Ν. Χαριζόπουλος, Μ. Μιχαλοπούλου, Α. Μυλωνάς, και Κ. Περδικάρης, Εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου της λεκάνης απορροής του Πηνειού ποταμού Ηλείας με χρήση του μοντέλου «Ζυγός», 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), Βόλος, 2019.

 1. Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, Λ. Λαζαρίδης, και Ν. Μαμάσης, Έκθεση δεδομένων, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Τεύχος 1, 66 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2006.

  Παρουσιάζεται το σύνολο των πρωτογενών δεδομένων (γεωγραφικών, υδρολογικών, διαχειριστικών, κλπ.) που συλλέχθηκαν για την περιοχή μελέτης, και σχετίζονται με την λειτουργία του ταμιευτήρα Σμοκόβου και των συναφών έργων. Εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των λεκανών απορροής και των τεχνικών έργων (φράγμα και ταμιευτήρας Σμοκόβου, σήραγγα και υδροηλεκτρικός σταθμός Λεονταρίου, αρδευτικό δίκτυο). Καταρτίζεται το υδατικό ισοζύγιο του ταμιευτήρα, για την περίοδο λειτουργίας του. Αναλύονται οι χρήσεις νερού (άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ενέργειας, τουρισμός), οι ποιοτικές παράμετροι και οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Τέλος, προδιαγράφονται οι κατευθύνσεις των μελλοντικών εργασιών του ερευνητικού έργου.

  Σχετικό έργο: Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/696/1/documents/DataReport.pdf (2567 KB)

 1. Α. Κουκουβίνος, Σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 18, 39 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.

  Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου "Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας" υλοποιήθηκε ένα Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ) για τις συνιστώσες του συστήματος υδροδότησης της Αθήνας. Το ΣΓΠ χρησιμοποιείται στο έργο για την οπτικοποίηση και αναγνώριση των οντοτήτων που συνδέονται με τη διαχείριση του συστήματος ύδρευσης. Παρουσιάζεται η εφαρμογή που υλοποιήθηκε και το περιβάλλον διαχείρισης των γεωγραφικών δεδομένων. Τέλος, περιγράφεται η σύνδεση των γεωγραφικών οντοτήτων με τις ιδιότητές τους που είναι αποθηκευμένες στην Κεντρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ) του έργου.

  Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/615/1/documents/report18.pdf (2478 KB)

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, Α. Χριστοφίδης, Ε. Ρόζος, Α. Οικονόμου, και Γ. Τέντες, Μεθοδολογία και θεωρητικό υπόβαθρο, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 15, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.

  H μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για την ανάλυση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, όσο και αν υπαγορεύτηκε από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του συγκεκριμένου συστήματος, έχει ευρύτερο χαρακτήρα και γενικότερο προσανατολισμό. Με αυτή την έννοια, αλλά και με σκοπό να τεθεί η μεθοδολογία στη γνώση και κρίση της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, έγινε μια σειρά από δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά της περιοχής των υδατικών πόρων, αλλά και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. Αυτές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, όπου στην πρώτη εντάσσονται όσες αναφέρονται στον πυρήνα της ανάλυσης του υδροδοτικού συστήματος, δηλαδή στη βελτιστοποίησή του μέσα από την πρωτότυπη μεθοδολογία παραμετροποίηση-προσομοίωση-βελτιστοποίηση, ενώ στη δεύτερη εντάσσονται όσες αναφέρονται στη στοχαστική προσομοίωση και πρόγνωση των υδρολογικών εισόδων του υδροσυστήματος. Για την σαφή περιγραφή και επεξήγηση της μεθοδολογίας, παρατίθενται αυτούσιες οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ για λόγους πληρότητας παρατίθενται οι περιλήψεις των ανακοινώσεων σε συνέδρια και ημερίδες.

  Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

 1. ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, και ΚΕΠΕ, Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, Συμπλήρωση της ταξινόμησης ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 549 pages, Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα, Ιανουάριος 2003.

  Η έκθεση περιλαμβάνει έξι κεφάλαια. Το πρώτο, εισαγωγικό κεφάλαιο, συνοψίζει γενικές πληροφορίες για τους υδατικούς πόρους της χώρας και το υφιστάμενο διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο διαχείρισής τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία προσέγγισης της διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος, με ειδικότερες αναφορές στο υδρολογικό ισοζύγιο, τη ζήτηση νερού, τη διερεύνηση των ποιοτικών παραμέτρων και το ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται συνθετική προσέγγιση της διαχείρισης των υδατικών πόρων κατά υδατικό διαμέρισμα για καθένα από τα 14 υδατικά διαμερίσματα της χώρας. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι ομοιότητες, οι σχέσεις και οι εξαρτήσεις μεταξύ των υδατικών διαμερισμάτων και αναζητούνται άξονες διαχείρισης σε ομάδες υδατικών διαμερισμάτων. Στα πέμπτο κεφάλαιο επισκοπείται η διεθνής εμπειρία, και το ελληνικό θεσμικό και αναπτυξιακό πλαίσιο διαχείρισης των υδατικών πόρων. Στο τελευταίο κεφάλαιο επιχειρείται η προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας, καταλήγοντας σε προτάσεις, κατά τομείς και γενικές.

  Σημείωση:

  Δείτε την νεότερη έκδοση αυτής της έκθεσης:

  Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων

  Σχετικές εργασίες:

  • [77] Νεότερη έκδοση

  Σχετικό έργο: Συμπλήρωση της ταξινόμησης ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας

  Πλήρες κείμενο:

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Ε. Ρόζος, Χ. Καρόπουλος, Α. Νασίκας, Ε. Νεστορίδου, και Δ. Νικολόπουλος, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας — Έτος 2002–2003, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 14, 215 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2002.

  Το διαχειριστικό σχέδιο του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για το υδρολογικό έτος 2002-2003 αποτελεί προσαρμογή του αντίστοιχου σχεδίου του 2001-2002. Το διαχειριστικό σχέδιο αποτελεί τη βάση για τη ρύθμιση θεμάτων που άπτονται σχέσεων μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην υδροδότηση της Αθήνας, και ειδικότερα της ΕΥΔΑΠ, της ΕΠΕΥΔΑΠ και των συναρμόδιων υπουργείων. Περιλαμβάνει στοιχεία και προβλέψεις για τη ζήτηση νερού, εκτιμήσεις για την επάρκεια των υδατικών πόρων και προτείνει τρόπους διαχείρισης, που προέκυψαν ύστερα από βελτιστοποίηση, για διάφορα μελλοντικά σενάρια. Στα σενάρια λαμβάνονται υπόψη το φαινόμενο εμμονής της ξηρασίας καθώς και έκτακτα περιστατικά. Αναφέρονται επίσης οι οικονομικές καθώς και οι περιβαλλοντικές διαστάσεις του θέματος. Τέλος, τεκμηριώνονται οι εκτιμήσεις για την ασφαλή απόδοση του υδροσυστήματος και την προβλεπόμενη από τη λειτουργία των αντλιοστασίων κατανάλωση ενέργειας.

  Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/552/1/documents/2002eydapmasterplan.pdf (8797 KB)

 1. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική μελέτη, Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα, Τεύχος 2, 70 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2002.

  Η προστασία της λίμνης Πλαστήρα προϋποθέτει τη διατήρηση υψηλής ποιότητας του φυσικού τοπίου, ικανοποιητικής ποιότητας των νερών, διευθέτηση των αλληλοσυγκρουόμενων απαιτήσεων και χρήσεων νερού και καθιέρωση αποτελεσματικής διαχείρισης. Το τεύχος αυτό αναφέρεται στην υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του ταμιευτήρα, η οποία είναι μία από τις τρεις συνιστώσες της διαχείρισής του. Η ανάλυση βασίζεται στη συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων γεωγραφικών, υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων. Το κύριο αντικείμενο της μελέτης είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων ασφαλούς απόληψης για διάφορα σενάρια ελάχιστης στάθμης λειτουργίας του ταμιευτήρα, με εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων στοχαστικής προσομοίωσης και βελτιστοποίησης. Το τελικό προϊόν είναι η διατύπωση προτάσεων ορθολογικής διαχείρισης, μέσω της οποίας θα μπορεί να εξασφαλιστεί η μεγιστοποίηση των υδρευτικών και αρδευτικών απολήψεων για υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας, μετά τη θεσμοθέτηση του ορίου κατώτατης στάθμης.

  Σχετικό έργο: Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/495/1/documents/2002PlastirasHydro.pdf (1120 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Loukas A., N. Mylopoulos, and L. Vasiliades, A modeling system for the evaluation of water resources management strategies in Thessaly, Greece, Water Resources Management, 21(10), 1673-1702, doi:10.1007/s11269-006-9120-5, 2007.
  2. #Strosser P., J. Roussard, B. Grandmougin, M. Kossida, I. Kyriazopoulou, J. Berbel, S. Kolberg, J. A. Rodríguez-Díaz, P. Montesinos, J. Joyce, T. Dworak, M. Berglund, and C. Laaser, EU Water saving potential (Part 2 – Case Studies), Berlin, Allemagne, Ecologic – Institute for International and European Environmental Policy, 101 pp., 2007.
  3. #Ευθυμίου, Γ., και Θ. Μπρουζιώτης, Η σημασία των παρόχθιων οικοσυστημάτων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της ποιότητας τοπίου – αναπτυξιακές δυνατότητες. Η περίπτωση δημιουργίας μικρών υγροτόπων στα περιθώρια υποβαθμισμένων οικολογικά λιμνών και ποταμών, για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, 2o Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας, Αναπτυξιακή Καρδίτσας, 2010.
  4. #Loukas, A., S. Dervisis, and N. Mylopoulos, Analysis and evaluation of a water resources system: Sourpi basin, Greece, Protection and Restoration of the Environment XI, 233-242, 2012.
  5. Giakoumakis, S., and C. Petropoulou, Simulating the operation of the Plastiras reservoir for different demand scenarios, Water Utility Journal, 25, 23-29, 2020.

 1. Κ. Χατζημπίρος, Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Α. Κατσίρη, Α. Στάμου, Α. Βαλασσόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, Ι. Κατσίρης, Μ. Καπετανάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Κ. Νουτσόπουλος, Γ.-Φ. Σαργέντης, και Α. Χριστοφίδης, Συνοπτική έκθεση, Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα, Τεύχος 1, 23 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2002.

  Η λίμνη Πλαστήρα είναι ταμιευτήρας που χρησιμοποιείται για άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και τουρισμό. Οι χρήσεις αυτές είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους και καθιστούν το πρόβλημα της διαχείρισης του νερού ιδιαίτερα πολύπλοκο. Σ' αυτή την έκθεση παρουσιάζεται συνολικά το πρόβλημα, συνοψίζονται τα κύρια σημεία των τριών συνιστωσών του έργου, δηλαδή της υδρολογικής μελέτης, της ποιοτικής μελέτης, και της μελέτης του τοπίου, πραγματοποιείται συγκερασμός των αλληλοσυγκρουόμενων απαιτήσεων, και προτείνονται σχετικά σενάρια απόληψης νερού.

  Σχετικό έργο: Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα

  Πλήρες κείμενο:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Andreadakis, A., K. Noutsopoulos, and E. Gavalaki, Assessment of the water quality of Lake Plastira through mathematical modelling for alternative management scenarios, Global Nest: the International Journal, 5(2), pp 99-105, 2003.
  2. #Karalis, S. and A . Chioni, 1-D Hydrodynamic modeling of Greek lakes and reservoirs, Ch. 59 in Environmental Hydraulics, Proceedings of the 6th International Symposium on Environmental Hydraulics (ed. by A. I . Stamou), Athens, Greece, 397–401, 2010.
  3. Kalavrouziotis, I. K., A. Τ. Filintas, P. H. Koukoulakis, and J. N. Hatzopoulos, Application of multicriteria analysis in the management and planning of treated municipal wastewater and sludge reuse in agriculture and land development: the case of Sparti’s wastewater treatment plant, Greece, Fresenius Environmental Bulletin, 20(2), 287-295, 2011.

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Δ. Γκριντζιά, Ν. Δαμιανόγλου, Χ. Καρόπουλος, Σ. Ναλπαντίδου, Α. Νασίκας, Δ. Νικολόπουλος, Α. Ξανθάκης, και Κ. Ρίπης, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας — Έτος 2001–2002, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 13, Αθήνα, Δεκέμβριος 2001.

  Το διαχειριστικό σχέδιο του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για το υδρολογικό έτος 2001-2002 αποτελεί προσαρμογή του αντίστοιχου σχεδίου του 2000-2001. Το διαχειριστικό σχέδιο αποτελεί τη βάση για τη ρύθμιση θεμάτων που άπτονται σχέσεων μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην υδροδότηση της Αθήνας, και ειδικότερα της ΕΥΔΑΠ, της ΕΠΕΥΔΑΠ και των συναρμόδιων υπουργείων. Περιλαμβάνει στοιχεία και προβλέψεις για τη ζήτηση νερού, εκτιμήσεις για την επάρκεια των υδατικών πόρων και προτείνει τρόπους διαχείρισης, που προέκυψαν ύστερα από βελτιστοποίηση, για διάφορα μελλοντικά σενάρια. Στα σενάρια λαμβάνονται υπόψη το φαινόμενο εμμονής της ξηρασίας καθώς και έκτακτα περιστατικά. Αναφέρονται επίσης οι οικονομικές καθώς και οι περιβαλλοντικές διαστάσεις του θέματος. Τέλος, τεκμηριώνονται οι εκτιμήσεις για την ασφαλή απόδοση του υδροσυστήματος και την προβλεπόμενη από τη λειτουργία των αντλιοστασίων κατανάλωση ενέργειας.

  Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/487/2/documents/report13.pdf (8130 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Collins, R., P. Kristensen and N. Thyssen, Water Resources Across Europe—Confronting Water Scarcity and Drought, ISSN 1725-9177, 56 pp., European Environment Agency (EEA), Copenhagen, 2009.

 1. Α. Κουκουβίνος, Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης γεωγραφικών δεδομένων, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 7, 29 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000.

  Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου "Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας", σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μία βάση γεωγραφικών δεδομένων για τις συνιστώσες του συστήματος υδροδότησης της Αθήνας. Η βάση περιέχεται στο υπό ανάπτυξη σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας του έργου που χρησιμοποιείται τόσο στην αποθήκευση χωρικών δεδομένων, όσο και σε εφαρμογές αναγνώρισης και εποπτείας τους. Παρουσιάζεται ο σχεδιασμός της βάσης γεωγραφικών δεδομένων και η υλοποίηση της. Περιγράφονται τα θεματικά επίπεδα και οι κλάσεις οντοτήτων που ορίστηκαν και η υλοποίηση τους σε πίνακες και πεδία πινάκων. Παρουσιάζονται, τέλος, τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί και εισαχθεί στη βάση και τα χαρακτηριστικά των δεδομένων αυτών.

  Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/415/1/documents/report7.pdf (318 KB)

 1. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Ν. Δαμιανόγλου, Κ. Κωνσταντινίδου, Σ. Ναλπαντίδου, Α. Ξανθάκης, και Σ. Πολιτάκη, Ανάλυση απαιτήσεων του συστήματος, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 1, 74 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2000.

  Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου "Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας", προδιαγράφονται πέντε πληροφοριακά συστήματα που αναπτύσσονται. Το πρώτο είναι το Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας, που έχει ως στόχο την απεικόνιση και εποπτεία του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας. Το δεύτερο είναι ένα σύστημα μέτρησης υδρομετεωρολογικών μεταβλητών στις λεκάνες απορροής που σχετίζονται με το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας. Το τρίτο σύστημα αφορά στην εκτίμηση και πρόγνωση των εισροών και απωλειών των ταμιευτήρων, ενώ το τέταρτο στην εκτίμηση και πρόγνωση των υπόγειων υδατικών πόρων της περιοχής Βοιωτικού Κηφισού - Υλίκης. Τέλος, το πέμπτο σύστημα είναι το σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας. Οι απαιτήσεις που προδιαγράφονται χρησιμοποιούνται ως κείμενο αναφοράς για το σχεδιασμό των παραπάνω συστημάτων.

  Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/410/1/documents/report1.pdf (694 KB)

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Δ. Γκριντζιά, Ν. Δαμιανόγλου, Α. Ξανθάκης, Σ. Πολιτάκη, και Β. Τσουκαλά, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας - Έτος 2000-2001, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 5, 165 pages, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000.

  Το διαχειριστικό σχέδιο του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για το υδρολογικό έτος 2000-2001 αποτελεί την βάση για τη ρύθμιση θεμάτων που άπτονται σχέσεων μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην υδροδότηση της Αθήνας, και ειδικότερα της ΕΥΔΑΠ, της ΕΠΕΥΔΑΠ και των συναρμόδιων υπουργείων. Περιλαμβάνει στοιχεία και προβλέψεις για τη ζήτηση νερού, εκτιμήσεις για την επάρκεια των υδατικών πόρων και προτείνει τρόπους διαχείρισης, που προέκυψαν ύστερα από βελτιστοποίηση, για διάφορα μελλοντικά σενάρια. Στα σενάρια λαμβάνονται υπόψη το φαινόμενο εμμονής της ξηρασίας καθώς και έκτακτα περιστατικά. Αναφέρονται επίσης οι οικονομικές καθώς και οι περιβαλλοντικές διαστάσεις του θέματος. Τέλος, τεκμηριώνονται οι εκτιμήσεις για την ασφαλή απόδοση του υδροσυστήματος και την προβλεπόμενη από τη λειτουργία των αντλιοστασίων κατανάλωση ενέργειας.

  Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/356/1/documents/2000EYDAPMasterplan.pdf (1616 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. #Getimis, P., K. Bithas and D. Zikos, Key actors, institutional framework and participatory procedures, for the sustainable use of water in Attica-basin, Proc. 7th Conference on Environmental Science and Technology, Syros, Greece, 243-252, 2001.
  2. #Minasidou K., D. F. Lekkas, A. D. Nikolaou, and S. K. Golfinopoulos, Water quality changes during storage - the case of Mornos reservoir, Proceedings, Protection and Restoration of the Environment VIII, Mykonos, Greece, 2006.
  3. Stergiouli, M. L., and K. Hadjibiros, The growing water imprint of Athens (Greece) throughout history, Regional Environmental Change, 12(2), 337-345, 2012.

 1. Α. Κουκουβίνος, και Ε. Ρόζος, Τελική Έκθεση, Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς αρχείου δεδομένων επιφανειακής και υπόγειας υδρολογίας του Υπουργείου Γεωργίας στη Θεσσαλία, 77 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1999.

  Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς αρχείου δεδομένων επιφανειακής και υπόγειας υδρολογίας του Υπουργείου Γεωργίας στη Θεσσαλία

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/194/1/documents/er7_te.pdf (12048 KB)

 1. Α. Κουκουβίνος, και Α. Χριστοφίδης, Ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας για την υδρολογία, τις χρήσεις και τα έργα αξιοποίησης νερού, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3, Τεύχος 38, 50 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1999.

  Σχετικό έργο: Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3

  Πλήρες κείμενο:

 1. Α. Κουκουβίνος, και Ε. Ρόζος, Έκθεση Προόδου, Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς αρχείου δεδομένων επιφανειακής και υπόγειας υδρολογίας του Υπουργείου Γεωργίας στη Θεσσαλία, 28 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1998.

  Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς αρχείου δεδομένων επιφανειακής και υπόγειας υδρολογίας του Υπουργείου Γεωργίας στη Θεσσαλία

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/192/1/documents/er7_ep.pdf (16068 KB)

 1. Α. Κουκουβίνος, και Ν. Μαμάσης, Επεξεργασία γεωγραφικής πληροφορίας, Αναβάθμιση και επικαιροποίηση της υδρολογικής πληροφορίας της Θεσσαλίας, Τεύχος 3, 39 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1997.

  Σχετικό έργο: Αναβάθμιση και επικαιροποίηση της υδρολογικής πληροφορίας της Θεσσαλίας

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/185/1/documents/er5_3.pdf (34236 KB)

 1. Ομάδα ερευνητικού έργου ΥΒΕΤ96, Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων με βάση τις αποδελτιωμένες μελέτες του ΥΒΕΤ, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 339 pages, Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα, Νοέμβριος 1996.

  Η έκθεση περιλαμβάνει έξι κεφάλαια, το πρώτο από τα οποία είναι εισαγωγικό. Το δεύτερο συνοψίζει γενικές πληροφορίες για τους υδατικούς πόρους της χώρας και το υφιστάμενο διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο διαχείρισής τους. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία προσέγγισης της διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος, με ειδικότερες αναφορές στο υδρολογικό ισοζύγιο, τη ζήτηση νερού, τη διερεύνηση των ποιοτικών παραμέτρων και το ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται συνθετική προσέγγιση της διαχείρισης των υδατικών πόρων κατά υδατικό διαμέρισμα για 10 από τα 14 διαμερίσματα της χώρας. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται οι ομοιότητες, οι σχέσεις και οι εξαρτήσεις μεταξύ των υδατικών διαμερισμάτων και αναζητούνται άξονες διαχείρισης σε ομάδες υδατικών διαμερισμάτων. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο επιχειρείται η προσέγγιση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο χώρας, ξεκινώντας από την αναφορά της διεθνούς εμπειρίας και πρακτικής στη διαχείριση των υδατικών πόρων και καταλήγοντας σε προτάσεις, κατά τομείς και γενικές.

  Σχετικές εργασίες:

  • [83] Νεότερη έκδοση

  Σχετικό έργο: Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων με βάση τις αποδελτιωμένες μελέτες του ΥΒΕΤ, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Γ. Τσακαλίας, Ν. Μαμάσης, και Α. Κουκουβίνος, Επιφανειακοί υδατικοί πόροι, Ολοκληρωμένη διαχείριση ποτάμιου οικοσυστήματος Σπερχειού, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 16 pages, Αθήνα, 1995.

  Παρουσιάζονται και αναλύονται τα υδρολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης του ποταμού Σπερχειού. Για τους σκοπούς της εργασίας, έγινε συλλογή και επεξεργασία όλων των υδρολογικών μετρήσεων της λεκάνης του Σπερχειού, οι οποίες ξεκινούν από το 1949, καθώς και μετρήσεις γειτονικών λεκανών. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις υδρομετρήσεις στις θέσεις Γέφυρα Καστριού και Γέφυρα Κομποτάδων, οι οποίες δεν είχαν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα. Από τα δείγματα που σχηματίστηκαν, προκύπτει η εκτίμηση του επιφανειακού υδατικού δυναμικού του Σπερχειού, το οποίο είναι από τα πιο σημαντικά στο υδατικό διαμέρισμα της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Επιπλέον, παρουσιάζεται ανάλυση τάσεων των χρονοσειρών βροχής και απορροής, από την οποία διαφαίνεται η ύπαρξη πτωτικών τάσεων και στα δύο μεγέθη. Τέλος, δίνεται πρόγνωση των πλημμυρικών παροχών σε διάφορες θέσεις, κατά μήκος του Σπερχειού για διάφορες περιόδους επαναφοράς.

  Σχετικό έργο: Ολοκληρωμένη διαχείριση ποτάμιου οικοσυστήματος Σπερχειού

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/381/1/documents/1995SperhiosWatRes.pdf (313 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. Ι. Σταματάκη, Α. Κουκουβίνος, και Ν. Μαμάσης, Χάρτες-Τμήμα Α: Πληροφορίες επιφανειακής υδρολογίας, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1995.

  Σχετικό έργο: Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2

 1. Ι. Σταματάκη, Α. Κουκουβίνος, και Ν. Μαμάσης, Ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών-Τμήμα Α: Πληροφορίες επιφανειακής υδρολογίας, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2, Τεύχος 22, 48 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1995.

  Σχετικό έργο: Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2

  Πλήρες κείμενο:

Miscellaneous works

 1. E. Savvidou, A. Efstratiadis, A. D. Koussis, A. Koukouvinos, and D. Skarlatos, A curve number approach to formulate hydrological response units within distributed hydrological modelling, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2016-627, 2016.

  [Προσέγγιση αριθμού καμπύλης απορροής για τη διαμόρφωση μονάδων υδρολογικής απόκρισης σε κατανεμημένα υδρολογικά μοντέλα]

  Προτείνεται ένα συστηματικό πλαίσιο για τη χάραξη μονάδων υδρολογικής απόκρισης (ΜΥΑ), βασισμένο σε μια τροποποιημένη προσέγγιση του αριθμού καμπύλης απορροής Curve Number, CN). Στην τιμή του CN λαμβάνονται υπόψη τρία μείζονα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής, στη μορφή κλάσεων υδατοπερατότητας του εδάφους, χαρακτηριστικών των χρήσεων/κάλυψης γης, και αποστραγγιστικής ικανότητας. Μια ημιαυτοματη διαδικασία σε περιβάλλον ΣΓΠ επιτρέπει την παραγωγή χαρτών της λεκάνης με κατανεμημένες τιμές του CN, ως επαλληλία των τριών ομαδοποιημένων επιπέδων. Ο χάρτης τιμών του CN χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της παραμετροποίησης ενός μοντέλου, προκειμένου να προσδιοριστεί το απαιτούμενο πλήθος και έκταση των ΜΥΑ και, συνακόλουθα, ο αριθμός των μεταβλητών ελέγχου του προβλήματος βαθμονόμησης. Η νέα αυτή προσέγγιση αποσκοπεί στο να περιορίσει την υποκειμενικότητα που εισάγεται στο ορισμό των ΜΥΑ, παρέχοντας ταυτόχρονα φειδωλά σχήματα μοντέλων. Ειδκότερα, η παραμετροποίηση με βάση τα CN: (1) επιτρέπει στον χρήστη να αντιστοιχίσει όσοες παρεμέτρους μπορεί να υποστηρίξει η διαθέσιμη υδρολογική πληροφορία, (2) σχετίζει τις παραμέτρους του μοντέλου με τις αναμενόμενες αποκρίσεις της λεκάνης, όπως αυτές ποσοτικοποιούνται με βάση τις κλάσεις των τιμών του CN στις επιμέρους ΜΥΑ, και (3) περιορίζει τον φόρτο της βαθμονόμησης του μοντέλου, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα καλή προγνωστική ικανότητα. Τα πλοενεκτήματα του προτεινόμενου πλαισίου καταδεικνύονται στην υδρολογική προσομοίωση της λεκάνης απορροής του ποταμού Νέδοντα, στην Ελλάδα, όπου εφαρμόζονται παραμετροποιήσεις διαφορετικής πολοπλοκότητας σε μια πρόσφατα βελτιωμένη έκδοση του μοντέλου ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1673/1/documents/hess-2016-627.pdf (2890 KB)

  Βλέπε επίσης: http://www.hydrol-earth-syst-sci-discuss.net/hess-2016-627/

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Verma, S., R. K. Verma, S. K. Mishra, A. Singh, and G. K. Jayaraj, A revisit of NRCS-CN inspired models coupled with RS and GIS for runoff estimation, Hydrological Sciences Journal, 62(12), 1891-1930, doi:10.1080/02626667.2017.1334166, 2017.
  2. D’ Ambrosio, S., A. M. De Girolamo, and M. C. Rulli, Assessing sustainability of agriculture through water footprint analysis and in-stream monitoring activities, Journal of Cleaner Production, 200(1), 454-470, doi:10.1016/j.jclepro.2018.07.229, 2018.
  3. D’Ambrosio, E., A. M. De Girolamo, and M. C. Rulli, Coupling the water footprint accounting of crops and in-stream monitoring activities at the catchment scale, MethodsX, 5, 1221-1240, doi:10.1016/j.mex.2018.10.003, 2018.
  4. Weber, M., M. Feigl, K. Schulz, and M. Bernhardt, On the ability of LIDAR snow depth measurements to determine or evaluate the HRU discretization in a land surface model, Hydrology, 7(2), 20, doi:10.3390/hydrology7020020, 2020.
  5. Prastowo, T., A. Saggaff, and F. Hadinata, A study of watershed characteristics of Tiga Dihaji dam, International Journal of Scientific & Technology Research, 9(4), 1135-1141, 2020.
  6. Rodríguez Flores, S., C. Muñoz-Robles, A. J. Ortíz-Rodríguez, J. A. Quevedo Tiznado, and P. Julio-Miranda, Historical and projected changes in hydrological and sediment connectivity under climate change in a tropical catchment of Mexico, Science of The Total Environment, 848, 157731, doi:10.1016/j.scitotenv.2022.157731, 2022.

 1. Σ. Κοζάνης, και Α. Κουκουβίνος, Παρουσίαση του «Φιλότης», ενός Πληροφοριακού Συστήματος για την Ελληνική Φύση, Αθήνα, Απρίλιος 2011.

  Μία παρουσίαση του «Φιλότης», ένα πληροφοριακό σύστημα για την ελληνική φύση. Στην βάση δεδομένων του είναι καταχωρημένα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ), βιότοποι Corine, βιότοποι NATURA, άλλα τοπία και άλλοι βιότοποι.

  Είναι επίσης καταχωρημένα τα περισσότερα είδη και υποείδη της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας.

  Η πλοήγηση στους τόπους και τα είδη γίνεται με τους αντίστοιχους συνδέσμους. Η αναζήτηση γίνεται με την βοήθεια κριτηρίων (γεωγραφική περιοχή, είδος τόπου κ.λ.π.)

  H εφαρμογή του χάρτη χρησιμοποιείται στους τόπους για την απευθείας αναζήτηση και απεικόνιση επιλεγμένων ομάδων τόπων και περιοχών.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1141/1/documents/filotis_leaf.pdf (2125 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Jiang, P., M. R. Gautam, J. Zhu, and Z. Yu, How well do the GCMs/RCMs capture the multi-scale temporal variability of precipitation in the Southwestern United States?, Journal of Hydrology, 2012.

Engineering reports

 1. A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, and N. Mamassis, Estimation of flood hydrographs at selected streams crossing Trans Adriatic Pipeline (TAP) – Section 1, Detailed design of TAP - Section 1, Ανάθεση: Asprofos Engineering, Ανάδοχοι: , Σεπτέμβριος 2016.

  [Εκτίμηση πλημμυρικών υδρογραφημάτων σε επιλεγμένα υδατορεύματα κατά μήκος του αγωγού TAP – Section 1]

  Σχετικό έργο: Λεπτομερής σχεδιασμός αγωγού TAP - Section 1

 1. A. Efstratiadis, and A. Koukouvinos, Gaborone storm study, Consultancy Services for Conceptual Design, Preparation of Bidding Documents, Assistance during the Selection of Contractor & Monitoring/Supervision of Construction, Instalation, Operation & Maintainance for Traffic Control (CTC) for Greater Gaborone City, Ανάδοχος: Erasmos Consulting Engineering, 7 pages, Ιούλιος 2015.

  Σχετικό έργο: Consultancy Services for Conceptual Design, Preparation of Bidding Documents, Assistance during the Selection of Contractor & Monitoring/Supervision of Construction, Instalation, Operation & Maintainance for Traffic Control (CTC) for Greater Gaborone City

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, και Α. Κουκουβίνος, Τεχνική έκθεση: Διερεύνηση πλημμυρικών παροχών λεκάνης απορροής Αλμωπαίου, Προμελέτη φράγματος Αλμωπαίου, Ανάθεση: Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., Ανάδοχοι: , 43 pages, Ιούλιος 2014.

  Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων» αναπτύχθηκε μια γενική μεθοδολογία εκτίμησης πλημμυρικών παροχών για μελέτες σχεδιασμού σε λεκάνες χωρίς μετρήσεις, προσανατολισμένη στις ελληνικές συνθήκες. Αντικείμενο της παρούσας συνοπτικής έκθεσης είναι η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας για τη διερεύνηση των πλημμυρικών παροχών της λεκάνης απορροής του Αλμωπαίου, με στόχο την παραγωγή υδρογραφημάτων σχεδιασμού στη θέση υπό μελέτη φράγματος. Τα υδρογραφήματα παράγονται για πέντε περιόδους επαναφοράς (100, 1 000, 5 000, 10 000 και 60 000 έτη), με εφαρμογή της συνδυαστικής μεθόδου του αριθμού καμπύλης απορροής και του μοναδιαίου υδρογραφήματος. Ειδικότερα, για την περίοδο επαναφοράς των 10 000 ετών γίνεται ανάλυση ευαισθησίας για τρία κρίσιμα δεδομένα εισόδου (υετογράφημα σχεδιασμού, αρχικές συνθήκες υγρασίας, χρόνος βάσης μοναδιαίου υδρογραφήματος), οπότε παράγεται ένα πλήθος υδρογραφημάτων σχεδιασμού, για διάφορους συνδυασμούς των παραπάνω χαρακτηριστικών.

  Σχετικό έργο: Προμελέτη φράγματος Αλμωπαίου

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1840/1/documents/2014AlmopaiosReport.pdf (1110 KB)

 1. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Σ. Μπακή, Ι. Μαρκόνης, και Δ. Κουτσογιάννης, Διαμόρφωση σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας, με βάση τις αρχές του προληπτικού σχεδιασμού - Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας (GR09), Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάδοχος: Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών, 205 pages, Φεβρουάριος 2013.

  Σημείωση:

  Η ομάδα μελέτης επιμελήθηκε τα Κεφάλαια 2, 3, 4, 5 και 10, καθώς και τμήμα των Κεφαλαίων 6 και 8.

  Σχετικό έργο: Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007

 1. Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Ι. Μαρκόνης, Σ. Μπακή, και Δ. Κουτσογιάννης, Διαμόρφωση σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας, με βάση τις αρχές του προληπτικού σχεδιασμού - Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας (GR10), Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάδοχος: Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών, 144 pages, Φεβρουάριος 2013.

  Σημείωση:

  Η ομάδα μελέτης επιμελήθηκε τα Κεφάλαια 2, 3, 4, 5 και 10, καθώς και τμήμα των Κεφαλαίων 6 και 8.

  Σχετικό έργο: Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Μαρκόνης, Α. Κουκουβίνος, Σ.Μ. Παπαλεξίου, Ν. Μαμάσης, και Π. Δημητριάδης, Υδρολογική μελέτη ισχυρών βροχοπτώσεων στη λεκάνη του Κηφισού, Μελέτη διαχείρισης Κηφισού, Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών, Denco, Γ. Καραβοκύρης, κ.ά., 154 pages, Αθήνα, 2010.

  Σχετικό έργο: Μελέτη διαχείρισης Κηφισού

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/970/1/documents/2010AthensOmbrian__.pdf (6638 KB)

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Μαρκόνης, Α. Κουκουβίνος, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική μελέτη πλημμυρών Αράχθου, Οριστική Οριοθέτηση Τμήματος Κοίτης Ποταμού Αράχθου που Διέρχεται στα Όρια του Δήμου Αρταίων, Ανάθεση: Δήμος Αρταίων, Ανάδοχοι: ΑΔΚ - Αρώνης – Δρέττας – Καρλαύτης Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ, ΥΔΡΟΤΕΚ - Υδραυλικές Μελέτες ΑΕ, Β. Μούζος, 272 pages, 2010.

  Σχετικό έργο: Οριστική Οριοθέτηση Τμήματος Κοίτης Ποταμού Αράχθου που Διέρχεται στα Όρια του Δήμου Αρταίων

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/950/1/documents/2010Arachthos_floods.pdf (3770 KB)

 1. Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Α. Ευστρατιάδης, Υδρολογική μελέτη, Μελέτες Διερεύνησης Προβλημάτων Άρδευσης και Δυνατότητας Κατασκευής Ταμιευτήρων Νομού Βοιωτίας, Ανάθεση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανάδοχος: Γραφείο Μελετών ΕΤΜΕ - Αντωνίου - Πέππας και Συνεργάτες, Αθήνα, 2006.

  Σχετικό έργο: Μελέτες Διερεύνησης Προβλημάτων Άρδευσης και Δυνατότητας Κατασκευής Ταμιευτήρων Νομού Βοιωτίας