Δημήτρης Κουτσογιάννης: Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

Καθηγητής, Πολιτικός Μηχανικός, Δρ. Μηχανικός
D.Koutsoyiannis@itia.ntua.gr
+30-2107722831
http://www.itia.ntua.gr/dk/

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

Συμμετοχή ως επιστημονικός υπεύθυνος

 1. Παραγωγή χαρτών με τις επικαιροποιημένες παραμέτρους των όμβριων καμπυλών σε επίπεδο χώρας (εφαρμογή της Οδηγίας ΕΕ 2007/60/ΕΚ στην Ελλάδα)

  2023

  [proj_id=203]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Αναβάθμιση εργαστηρίου υδραυλικής για τη μοντελοποίηση δικτύων διανομής υδρευτικού νερού και μελέτη σχεδιασμού - βελτιστοποίησης της λειτουργίας τους

  2012–2015

  [proj_id=178]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη (CRESSENDO)

  2014–2015

  [proj_id=180]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων

  2011–2014

  [proj_id=164]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Ολοκληρωμένη θαλάσσια και χερσαία διερεύνηση της ποσότητας, ποιότητας και υδρομάστευσης των υποθαλάσσιων αναβλύσεων της περιοχής Στούπας του Δήμου Λεύκτρου Μεσσηνίας

  2009–2010

  [proj_id=165]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Εκτίμηση και πρόγνωση του πλημμυρικού κινδύνου με τη χρήση υδρολογικών μοντέλων και πιθανοτικών μεθόδων

  2007–2008

  [proj_id=131]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Μη γραμμικές μέθοδοι σε πολυκριτηριακά προβλήματα βελτιστοποίησης υδατικών πόρων

  2002–2007

  [proj_id=132]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων

  2007

  [proj_id=130]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου

  2005–2006

  [proj_id=124]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)

  2003–2006

  [proj_id=118]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Έλεγχος του νέου μετρητικού συστήματος στο υδραγωγείο Μόρνου

  2001–2003

  [proj_id=59]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

  1999–2003

  [proj_id=14]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Συμπλήρωση της ταξινόμησης ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας

  2001–2003

  [proj_id=78]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες

  1998–2001

  [proj_id=9]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3

  1996–2000

  [proj_id=16]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς αρχείου δεδομένων επιφανειακής και υπόγειας υδρολογίας του Υπουργείου Γεωργίας στη Θεσσαλία

  1997–1999

  [proj_id=7]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Αναβάθμιση και επικαιροποίηση της υδρολογικής πληροφορίας της Θεσσαλίας

  1996–1997

  [proj_id=5]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων με βάση τις αποδελτιωμένες μελέτες του ΥΒΕΤ, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας

  1996

  [proj_id=13]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Υδροσκόπιο ΙΙ - Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας

  1993–1995

  [proj_id=8]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας

  1992–1993

  [proj_id=1]

  Περισσότερες πληροφορίες

Συμμετοχή ως κύριος ερευνητής

 1. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

  2008–2011

  [proj_id=152]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Ανάπτυξη υποδομής για τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον τομέα των Υδατικών Πόρων

  2006–2008

  [proj_id=133]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα

  2001–2002

  [proj_id=77]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Εθνική τράπεζα υδρολογικής και μετεωρολογικής πληροφορίας - Υδροσκόπιο 2000

  1997–2000

  [proj_id=49]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2

  1993–1995

  [proj_id=15]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. AFORISM: Σύστημα πρόγνωσης πλημμυρών με έλεγχο και μείωση των κινδύνων πλημμύρας

  1991–1994

  [proj_id=2]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Ανάπτυξη σχεσιακής βάσης δεδομένων για τη διαχείριση και επεξεργασία υδρομετρικών πληροφοριών

  1991–1993

  [proj_id=50]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1

  1990–1992

  [proj_id=4]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Aράχθου

  1989–1991

  [proj_id=10]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2

  1989–1990

  [proj_id=17]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 1

  1987–1989

  [proj_id=3]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας

  1986–1988

  [proj_id=6]

  Περισσότερες πληροφορίες

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας»

  2009–2011

  [proj_id=154]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Παρατήρηση και μοντελοποίηση της κεραυνικής δραστηριότητας στις καταιγίδες για χρήση στη βραχυπρόθεσμη πρόγνωση των πλημμυρών

  2006–2009

  [proj_id=149]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Δημιουργία Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας και εφαρμογής Διαδικτύου για την παρακολούθηση των ζωνών προστασίας του Κηφισού

  2008–2009

  [proj_id=151]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. EU COST Action C22: Διαχείριση αστικών πλημμυρών

  2005–2007

  [proj_id=127]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Διερεύνηση και αντιμετώπιση προβλημάτων ευστάθειας των πρανών και του πυθμένα του ρέματος Φιλοθέης με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων και σύγχρονων περιβαλλοντικών τεχνικών

  2004

  [proj_id=121]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Δίκτυο μελέτης και έρευνας υδατικών πόρων με εφαρμογές στον Κυπριακό και Ελλαδικό Χώρο

  2000–2002

  [proj_id=79]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Παραγωγή χωρικά συνεπών συνθετικών δεδομένων βροχής - Ανάλυση και έλεγχος απλοποιημένων μοντέλων

  2001

  [proj_id=18]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Διερεύνηση της παραγωγής φερτών υλικών στο Θριάσιο πεδίο

  2001

  [proj_id=134]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου ποιότητας πόσιμου νερού της πρωτεύουσας

  1999–2000

  [proj_id=135]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Παραγωγή χωρικά συνεπών συνθετικών δεδομένων βροχής

  1999–2000

  [proj_id=19]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Ολοκληρωμένη διαχείριση ποτάμιου οικοσυστήματος Σπερχειού

  1995

  [proj_id=20]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των υδατικών πόρων του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου

  1991–1993

  [proj_id=55]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Μελέτη υδρομετρικού συστήματος εξωτερικού δικτύου ΕΥΔΑΠ - Φάση 1

  1990

  [proj_id=57]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Διερεύνηση αξιοποίησης των ομβρίων νερών για άρδευση - Εφαρμογή στην περιοχή Δήμου Αρχανών

  1988

  [proj_id=48]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το υπό κατασκευή δίκτυο άρδευσης στη λίμνη Μικρή Πρέσπα του νομού Φλώρινας - Φάση Α

  1987

  [proj_id=47]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Εκτίμηση και συνολική διαχείριση υδατικών πόρων και περιβάλλοντος της υδρολογικής λεκάνης του Αλιάκμονα

  1982–1986

  [proj_id=58]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Διερεύνηση ποιότητας και αφομοιωτικής ικανότητας νερών ποταμού Καλαμά και λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων)

  1984

  [proj_id=11]

  Περισσότερες πληροφορίες