Δημήτρης Κουτσογιάννης

Καθηγητής, Πολιτικός Μηχανικός, Δρ. Μηχανικός
D.Koutsoyiannis@itia.ntua.gr
+30-2107722831
http://www.itia.ntua.gr/dk/

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

Συμμετοχή ως επιστημονικός υπεύθυνος

 1. Παραγωγή χαρτών με τις επικαιροποιημένες παραμέτρους των όμβριων καμπυλών σε επίπεδο χώρας (εφαρμογή της Οδηγίας ΕΕ 2007/60/ΕΚ στην Ελλάδα)
 2. Αναβάθμιση εργαστηρίου υδραυλικής για τη μοντελοποίηση δικτύων διανομής υδρευτικού νερού και μελέτη σχεδιασμού - βελτιστοποίησης της λειτουργίας τους
 3. Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη (CRESSENDO)
 4. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων
 5. Ολοκληρωμένη θαλάσσια και χερσαία διερεύνηση της ποσότητας, ποιότητας και υδρομάστευσης των υποθαλάσσιων αναβλύσεων της περιοχής Στούπας του Δήμου Λεύκτρου Μεσσηνίας
 6. Εκτίμηση και πρόγνωση του πλημμυρικού κινδύνου με τη χρήση υδρολογικών μοντέλων και πιθανοτικών μεθόδων
 7. Μη γραμμικές μέθοδοι σε πολυκριτηριακά προβλήματα βελτιστοποίησης υδατικών πόρων
 8. Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων
 9. Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου
 10. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)
 11. Έλεγχος του νέου μετρητικού συστήματος στο υδραγωγείο Μόρνου
 12. Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας
 13. Συμπλήρωση της ταξινόμησης ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας
 14. Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες
 15. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3
 16. Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς αρχείου δεδομένων επιφανειακής και υπόγειας υδρολογίας του Υπουργείου Γεωργίας στη Θεσσαλία
 17. Αναβάθμιση και επικαιροποίηση της υδρολογικής πληροφορίας της Θεσσαλίας
 18. Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων με βάση τις αποδελτιωμένες μελέτες του ΥΒΕΤ, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας
 19. Υδροσκόπιο ΙΙ - Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας
 20. Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Συμμετοχή ως κύριος ερευνητής

 1. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ
 2. Ανάπτυξη υποδομής για τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον τομέα των Υδατικών Πόρων
 3. Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα
 4. Εθνική τράπεζα υδρολογικής και μετεωρολογικής πληροφορίας - Υδροσκόπιο 2000
 5. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2
 6. AFORISM: Σύστημα πρόγνωσης πλημμυρών με έλεγχο και μείωση των κινδύνων πλημμύρας
 7. Ανάπτυξη σχεσιακής βάσης δεδομένων για τη διαχείριση και επεξεργασία υδρομετρικών πληροφοριών
 8. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1
 9. Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Aράχθου
 10. Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2
 11. Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 1
 12. Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας»
 2. Παρατήρηση και μοντελοποίηση της κεραυνικής δραστηριότητας στις καταιγίδες για χρήση στη βραχυπρόθεσμη πρόγνωση των πλημμυρών
 3. Δημιουργία Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας και εφαρμογής Διαδικτύου για την παρακολούθηση των ζωνών προστασίας του Κηφισού
 4. EU COST Action C22: Διαχείριση αστικών πλημμυρών
 5. Διερεύνηση και αντιμετώπιση προβλημάτων ευστάθειας των πρανών και του πυθμένα του ρέματος Φιλοθέης με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων και σύγχρονων περιβαλλοντικών τεχνικών
 6. Δίκτυο μελέτης και έρευνας υδατικών πόρων με εφαρμογές στον Κυπριακό και Ελλαδικό Χώρο
 7. Παραγωγή χωρικά συνεπών συνθετικών δεδομένων βροχής - Ανάλυση και έλεγχος απλοποιημένων μοντέλων
 8. Διερεύνηση της παραγωγής φερτών υλικών στο Θριάσιο πεδίο
 9. Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου ποιότητας πόσιμου νερού της πρωτεύουσας
 10. Παραγωγή χωρικά συνεπών συνθετικών δεδομένων βροχής
 11. Ολοκληρωμένη διαχείριση ποτάμιου οικοσυστήματος Σπερχειού
 12. Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των υδατικών πόρων του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου
 13. Μελέτη υδρομετρικού συστήματος εξωτερικού δικτύου ΕΥΔΑΠ - Φάση 1
 14. Διερεύνηση αξιοποίησης των ομβρίων νερών για άρδευση - Εφαρμογή στην περιοχή Δήμου Αρχανών
 15. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το υπό κατασκευή δίκτυο άρδευσης στη λίμνη Μικρή Πρέσπα του νομού Φλώρινας - Φάση Α
 16. Εκτίμηση και συνολική διαχείριση υδατικών πόρων και περιβάλλοντος της υδρολογικής λεκάνης του Αλιάκμονα
 17. Διερεύνηση ποιότητας και αφομοιωτικής ικανότητας νερών ποταμού Καλαμά και λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων)

Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

 1. Πρόσθετα και συμπληρωματικά υδραυλικά και αντιπλημμυρικά τεχνικά έργα στην περιοχή της Καλαμάτας – Εξέταση ζητημάτων που αφορούν στην τροποποίηση της αριθμ. 122004/13-07-2004 ΑΕΠΟ του έργου: «Αυτοκινητόδρομος Τρίπολης – Καλαμάτας τμήμα Τσακώνα –Καλαμάτα»
 2. Προμελέτη φράγματος Αλμωπαίου
 3. Διερεύνηση της ανάπτυξης υδρογραφικού δικτύου στην περιοχή Μαύρο Βουνό Γραμματικού
 4. Μελέτη διαχείρισης Κηφισού
 5. Οριστική Οριοθέτηση Τμήματος Κοίτης Ποταμού Αράχθου που Διέρχεται στα Όρια του Δήμου Αρταίων
 6. Ειδική Τεχνική Μελέτη για την Οικολογική Παροχή από το Φράγμα Στράτου
 7. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικού διαμερίσματος νήσων Αιγαίου
 8. Διαχείριση υδατικών πόρων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας
 9. Σύνταξη τεχνικών γνωμοδοτήσεων για τις πλημμύρες Κάτω Αχελώου και Εδεσσαίου
 10. Εμπειρογνωμοσύνη για τον ποιοτικό έλεγχο των μελετών του έργου "Υδροδότηση Πάτρας από τους Ποταμούς Πείρο και Παραπείρο"
 11. Χαρακτηρισμός του μεγέθους της λίμνης Ζαραβίνας στην περιοχή Δελβινακίου του Νομού Ιωαννίνων
 12. Εκτροπή Ρέματος Σουλού για την Ανάπτυξη των Λιγνιτικών Εκμεταλλεύσεων της ΔΕΗ στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου της Περιοχής Κοζάνης-Πτολεμαΐδας
 13. Ανάλυση των επιπτώσεων της εκτροπής νερού μέσω της σήραγγας Πόλγης Fatnicko - Ταμιευτήρα Bileca στην υδρολογική δίαιτα του Ποταμού Bregava στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη
 14. Μελέτη Αποχέτευσης - Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Ελλομένου Λευκάδας
 15. Υδραυλική μελέτη αποστράγγισης της οδού Καναβάρι-Δομβαίνα-Πρόδρομος
 16. Υδρολογική-Υδραυλική Μελέτη για την Αντιπλημμυρική Προστασία της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής κατά τη Διέλευσή της από την Περιοχή του Ποταμού Σπερχειού
 17. Μελέτη εμπλουτισμού υδάτινου όγκου ποταμών Ληθαίου - Αγιαμονιώτη
 18. Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη"
 19. Αντιπλημμυρικά Έργα Χειμάρρου Διακονιάρη Ανάντη και Κατάντη Ευρείας Παράκαμψης Πατρών, Προκαταρκτική Μελέτη
 20. Προκαταρκτική Μελέτη Υδροδότησης του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Λειβαδιάς
 21. Εκπόνηση μελετών τμήματος Αντίρριο - Κεφαλόβρυσο του Δυτικού Οδικού Άξονα Β-Ν
 22. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την πηγή "Κεφαλόβρυσο" Καλοσκοπής
 23. Μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Βαλορέματος
 24. Μελέτη δίαιτας π. Ποταμού Κέρκυρας
 25. Συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκτροπής του Αχελώου προς τη Θεσσαλία
 26. Διαχειριστική μελέτη Βοιωτικού Κηφισού και λιμνών Υλίκης και Παραλίμνης
 27. Σύνταξη εξειδικευμένων προδιαγραφών και απαιτήσεων για την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανά κατηγορία βιομηχανικής δραστηριότητας και για διάφορα έργα
 28. Εκτίμηση απωλειών διώρυγας ΔΧΧ στο αρδευτικό δίκτυο Κάτω Αχελώου
 29. Συντονισμένες δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος στα νησιά Σαντορίνη και Θηρασία
 30. Μελέτη ύδρευσης ευρύτερης περιοχής Ρόδου, υδραγωγείου και εγκαταστάσεων καθαρισμού νερού από το φράγμα Γαδουρά
 31. Οριστική μελέτη αποχέτευσης Κορίνθου, Μελέτη χειμάρρου Ξηριά, Εισαγωγικό μέρος
 32. Οριστική μελέτη υδραυλικού έργου παλιάς και νέας κοίτης ποταμού Πηνειού Λάρισας
 33. Γενική διάταξη έργων εκτροπής Αχελώου προς Θεσσαλία
 34. Μελέτη διαχείρισης των υδατικών πόρων της υδρολογικής λεκάνης Ευήνου και υδρογεωλογική μελέτη για το καρστικό σύστημα του Ευήνου
 35. Πρόγραμμα εκτίμησης της επίδρασης της πυρκαγιάς του 1995 στην αύξηση της στερεοπαροχής του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας
 36. Συνολική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Εκτροπής Αχελώου
 37. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το μικρό υδροηλεκτρικό έργο του ποταμού Μετσοβίτικου
 38. Ποταμός Άραχθος, Υδροηλεκτρικό έργο Αγίου Νικολάου, Οριστική μελέτη
 39. Προμελέτη ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Μόρνου από τη λεκάνη του ποταμού Ευήνου, Εισαγωγικό μέρος
 40. Προμελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων πεδιάδας Άρτας
 41. Μελέτη φράγματος Φανερωμένης Μεσαράς Κρήτης - Οριστική μελέτη
 42. Οριστική μελέτη διευθετήσεως χειμάρρου Καλλιθέας Μυτιλήνης
 43. Μελέτη φράγματος Πλακιώτισσας Μεσαράς Κρήτης - Οριστική μελέτη
 44. Μελέτη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Αγίου Νικολάου Κρήτης
 45. Οριστική μελέτη (εφαρμογής) αντιπλημμυρικών έργων λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού
 46. Οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών - αποχετευτικών έργων και φράγματος περιοχής Αρτζάν-Αματόβου
 47. Ποταμός Άραχθος, Υδροηλεκτρικό έργο Στενού-Καλαρίτικου, Οριστική μελέτη
 48. Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας - Οριστική μελέτη
 49. Προκαταρκτική μελέτη ύδρευσης Δήμου Καρύστου και Κοινότητας Καλλιανού από πηγές Δημοσάρι
 50. Προκαταρκτική μελέτη έργων ανακατασκευής κρατικής αλυκής Μέσης Κομοτηνής
 51. Οριστική μελέτη αποχέτευσης και μελέτη εγκαταστάσεων καθαρισμού Φαρσάλων
 52. Προμελέτη φράγματος Δερείου, Κυρίως προμελέτη
 53. Ποταμός Άραχθος, Υδροηλεκτρικά έργα Μέσου Ρου, Προμελέτη
 54. Μελέτη για την αποκατάσταση, στερέωση, προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού μνημείου της Κνωσού, Γεωερευνητικές εργασίες
 55. Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Οριστική μελέτη
 56. Ειδική προκαταρκτική μελέτη αρδεύσεως οροπεδίου Λασιθίου
 57. Προμελέτη δικτύου ακαθάρτων Καναλλακίου Πρέβεζας
 58. Προκαταρκτική μελέτη αποχέτευσης Καναλλακίου Πρέβεζας
 59. Ποταμός Άραχθος, Υδροηλεκτρικά έργα Μέσου Ρου, Μελέτη εναλλακτικών λύσεων
 60. Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας, Προκαταρκτική μελέτη
 61. Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Προμελέτη
 62. Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Προκαταρκτική μελέτη
 63. Οριστική μελέτη ανακαίνισης δικτύου ύδρευσης Καρπενησίου
 64. Οριστική μελέτη αποχέτευσης Δήμου Καρπενησίου
 65. Οριστική μελέτη αποχέτευσης Δήμου Αμαλιάδας

Δημοσιευμένο έργο

Publications in scientific journals

 1. T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Pluvial Flood Risk Assessment in Urban Areas: A Case Study for the Archaeological Site of the Roman Agora, Athens, Heritage, 6 (11), 7230–7243, doi:10.3390/heritage6110379, 2023.
 2. N. Wang, F. Sun, D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, T. Wang, H. Wang, W. Liu, G.-F. Sargentis, and P. Dimitriadis, How can changes in the human-flood distance mitigate flood fatalities and displacements?, Geophysical Research Letters, doi:10.1029/2023GL105064, 2023.
 3. D. Koutsoyiannis, C. Onof, Z. W. Kundzewicz, and A. Christofides, On hens, eggs, temperatures and CO₂: Causal links in Earth’s atmosphere, Sci, 5 (3), 35, doi:10.3390/sci5030035, 2023.
 4. N. Malamos, D. Koulouris, I. L. Tsirogiannis, and D. Koutsoyiannis, Evaluation of BOLAM fine grid weather forecasts with emphasis on hydrological applications, Hydrology, 10 (8), 162, doi:10.3390/hydrology10080162, 2023.
 5. D. Koutsoyiannis, Knowable moments in stochastics: Knowing their advantages, Axioms, 12 (6), 590, doi:10.3390/axioms12060590, 2023.
 6. D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, A. Koukouvinos, N. Malamos, N. Mamassis, P. Dimitriadis, N Tepetidis, and D. Markantonis, In search of climate crisis in Greece using hydrological data: 404 Not Found, Water, 15 (9), 1711, doi:10.3390/w15091711, 2023.
 7. P.E. O’Connell, G. O’Donnell, and D. Koutsoyiannis, On the spatial scale dependence of long-term persistence in global annual precipitation data and the Hurst Phenomenon, Water Resources Research, doi:10.1029/2022WR033133, 2023.
 8. A. Tegos, S. Stefanidis, J. Cody, and D. Koutsoyiannis, On the sensitivity of standardized-precipitation-evapotranspiration and aridity indexes using alternative potential evapotranspiration models, Hydrology, 10 (3), 64, doi:10.3390/hydrology10030064, 2023.
 9. K. Kardakaris, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic simulation of wind wave parameters for energy production, Ocean Engineering, 274, 114029, doi:10.1016/j.oceaneng.2023.114029, 2023.
 10. G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, The function of money in water–energy–food and land nexus, Land, 12 (3), 669, doi:10.3390/land12030669, 2023.
 11. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, I. Bairaktaris, E. Frangedaki, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, and N. D. Lagaros, Wildfires vs. sustainable forest partitioning, Conservation, 2 (1), 195–218, doi:10.3390/conservation2010013, 2022.
 12. D. Markantonis, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, A. Siganou, K. Moraiti, M. Nikolinakou, I. Meletopoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic Evaluation of the Investment Risk by the Scale of Water Infrastructures-Case Study: The Municipality of West Mani (Greece), World, 4 (1), 1–20, doi:10.3390/world4010001, 2022.
 13. D. Koutsoyiannis, Replacing histogram with smooth empirical probability density function estimated by K-moments, Sci, 4 (4), 50, doi:10.3390/sci4040050, 2022.
 14. P.E. O’Connell, G. O’Donnell, and D. Koutsoyiannis, The spatial scale dependence of the Hurst coefficient in global annual precipitation data, and its role in characterising regional precipitation deficits within a naturally changing climate, Hydrology, 9 (11), 199, doi:10.3390/hydrology9110199, 2022.
 15. G.-F. Sargentis, D. Koutsoyiannis, A. N. Angelakis, J. Christy, and A.A. Tsonis, Environmental determinism vs. social dynamics: Prehistorical and historical examples, World, 3 (2), 357–388, doi:10.3390/world3020020, 2022.
 16. T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, A. Siganou, D. Markantonis, K. Moraiti, M. Nikolinakou, I. Meletopoulos, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and G.-F. Sargentis, Modern use of traditional rainwater harvesting practices: An assessment of cisterns’ water supply potential in West Mani, Greece, Heritage, 5 (4), 2944–2954, doi:10.3390/heritage5040152, 2022.
 17. E. Rozos, J. Leandro, and D. Koutsoyiannis, Development of Rating Curves: Machine Learning vs. Statistical Methods, Hydrology, doi:10.3390/hydrology9100166, 2022.
 18. G.-F. Sargentis, N. D. Lagaros, G.L. Cascella, and D. Koutsoyiannis, Threats in Water–Energy–Food–Land Nexus by the 2022 Military and Economic Conflict, Land, doi:10.3390/land11091569, 2022.
 19. A. Koskinas, E. Zacharopoulou, G. Pouliasis, I. Deligiannis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Estimating the Statistical Significance of Cross–Correlations between Hydroclimatic Processes in the Presence of Long–Range Dependence, Earth, 3 (3), 1027-1041, doi:10.3390/earth3030059, 2022.
 20. A. Pizarro, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, S. Manfreda, and D. Koutsoyiannis, Stochastic Analysis of the Marginal and Dependence Structure of Streamflows: From Fine-Scale Records to Multi-Centennial Paleoclimatic Reconstructions, Hydrology, 9 (7), 126, doi:10.3390/hydrology9070126, 2022.
 21. E. Rozos, D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, KNN vs. Bluecat — Machine Learning vs. Classical Statistics, Hydrology, 9, 101, doi:10.3390/hydrology9060101, 2022.
 22. D. Koutsoyiannis, C. Onof, A. Christofides, and Z. W. Kundzewicz, Revisiting causality using stochastics: 2. Applications, Proceedings of The Royal Society A, 478 (2261), 20210836, doi:10.1098/rspa.2021.0836, 2022.
 23. D. Koutsoyiannis, C. Onof, A. Christofides, and Z. W. Kundzewicz, Revisiting causality using stochastics: 1.Theory, Proceedings of The Royal Society A, 478 (2261), 20210835, doi:10.1098/rspa.2021.0835, 2022.
 24. D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Climate extrapolations in hydrology: The expanded Bluecat methodology, Hydrology, 9, 86, doi:10.3390/hydrology9050086, 2022.
 25. N. Mamassis, S. Chrisoulaki, Aim. Bedenmaxer-Gerousis, T. Evangelou , P. Koutis, G. Peppas, P. Defteraios, N. Zarkadoulas, D. Koutsoyiannis, and E. Griva, Representing the operation and evolution of ancient Piraeus’ water supply system, Water History, doi:10.1007/s12685-022-00299-7, Μάιος 2022.
 26. T. Iliopoulou, N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, Regional ombrian curves: Design rainfall estimation for a spatially diverse rainfall regime, Hydrology, 9 (5), 67, doi:10.3390/hydrology9050067, 2022.
 27. R. Ioannidis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Reversing visibility analysis: Towards an accelerated a priori assessment of landscape impacts of renewable energy projects, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 161, 112389, doi:10.1016/j.rser.2022.112389, 2022.
 28. R. Ioannidis, G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, Landscape design in infrastructure projects - is it an extravagance? A cost-benefit investigation of practices in dams, Landscape Research, doi:10.1080/01426397.2022.2039109, 2022.
 29. D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, BLUECAT: Un metodo innovativo per stimare l’incertezza di previsioni di deflussi fluviali [BLUECAT: An innovative approach to assess uncertainty of river flow simulations], L'Acqua, 2022 (1), 51–58, 2022.
 30. G.-F. Sargentis, E. Frangedaki, M. Chiotinis, D. Koutsoyiannis, S. Camarinopoulos, A. Camarinopoulos, and N. D. Lagaros, 3D scanning/printing: a technological stride in sculpture, Technologies, doi:10.3390/technologies10010009, 2022.
 31. A. Tegos, N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, RASPOTION - A new global PET dataset by means of remote monthly temperature data and parametric modelling, Hydrology, 9 (2), 32, doi:10.3390/hydrology9020032, 2022.
 32. D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Bluecat: A local uncertainty estimator for deterministic simulations and predictions, Water Resources Research, 58 (1), e2021WR031215, doi:10.1029/2021WR031215, 2022.
 33. P. Dimitriadis, A. Tegos, and D. Koutsoyiannis, Stochastic analysis of hourly to monthly potential evapotranspiration with a focus on the long-range dependence and application with reanalysis and ground-station data, Hydrology, 8 (4), 177, doi:10.3390/hydrology8040177, 2021.
 34. D. Koutsoyiannis, and G.-F. Sargentis, Entropy and wealth, Entropy, 23 (10), 1356, doi:10.3390/e23101356, 2021.
 35. N. Mamassis, K. Mazi, E. Dimitriou, D. Kalogeras, N. Malamos, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, I. L. Tsirogiannis, I. Papageorgaki, A. Papadopoulos, Y. Panagopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, G. Vitantzakis, N. Kappos, D. Katsanos, B. Psiloglou, E. Rozos, T. Kopania, I. Koletsis, and A. D. Koussis, OpenHi.net: A synergistically built, national-scale infrastructure for monitoring the surface waters of Greece, Water, 13 (19), 2779, doi:10.3390/w13192779, 2021.
 36. P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, Spatial Hurst–Kolmogorov Clustering, Encyclopedia, 1 (4), 1010–1025, doi:10.3390/encyclopedia1040077, 2021.
 37. D. Koutsoyiannis, and P. Dimitriadis, Towards generic simulation for demanding stochastic processes, Sci, 3, 34, doi:10.3390/sci3030034, 2021.
 38. G.-F. Sargentis, P. Siamparina, G.-K. Sakki, A. Efstratiadis, M. Chiotinis, and D. Koutsoyiannis, Agricultural land or photovoltaic parks? The water–energy–food nexus and land development perspectives in the Thessaly plain, Greece, Sustainability, 13 (16), 8935, doi:10.3390/su13168935, 2021.
 39. A. N. Angelakis, M. Valipour, A.T. Ahmed, V. Tzanakakis, N.V. Paranychianakis, J. Krasilnikoff, R. Drusiani, L.W. Mays, F. El Gohary, D. Koutsoyiannis, S. Khan, and L.J. Del Giacco, Water conflicts: from ancient to modern times and in the future, Sustainability, 13 (8), 4237, doi:10.3390/su13084237, 2021.
 40. S. Vavoulogiannis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Multiscale temporal irreversibility of streamflow and its stochastic modelling, Hydrology, 8 (2), 63, doi:10.3390/hydrology8020063, 2021.
 41. L. Katikas, P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, T. Kontos, and P. Kyriakidis, A stochastic simulation scheme for the long-term persistence, heavy-tailed and double periodic behavior of observational and reanalysis wind time-series, Applied Energy, 295, 116873, doi:10.1016/j.apenergy.2021.116873, 2021.
 42. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, and P. Papanicolaou, A global-scale investigation of stochastic similarities in marginal distribution and dependence structure of key hydrological-cycle processes, Hydrology, 8 (2), 59, doi:10.3390/hydrology8020059, 2021.
 43. G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stratification: An entropic view of society's structure, World, 2, 153–174, doi:10.3390/world2020011, 2021.
 44. D. Koutsoyiannis, Rethinking climate, climate change, and their relationship with water, Water, 13 (6), 849, doi:10.3390/w13060849, 2021.
 45. D. Koutsoyiannis, Advances in stochastics of hydroclimatic extremes, L'Acqua, 2021 (1), 23–32, 2021.
 46. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, From mythology to science: the development of scientific hydrological concepts in the Greek antiquity and its relevance to modern hydrology, Hydrology and Earth System Sciences, 25, 2419–2444, doi:10.5194/hess-25-2419-2021, 2021.
 47. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, A stochastic view of varying styles in art paintings, Heritage, 4, 21, doi:10.3390/heritage4010021, 2021.
 48. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Landscape planning of infrastructure through focus points’ clustering analysis. Case study: Plastiras artificial lake (Greece), Infrastructures, 6 (1), 12, doi:10.3390/infrastructures6010012, 2021.
 49. A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, and D. Koutsoyiannis, Generalized storage-reliability-yield framework for hydroelectric reservoirs, Hydrological Sciences Journal, 66 (4), 580–599, doi:10.1080/02626667.2021.1886299, 2021.
 50. K. Glynis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of daily air temperature extremes from a global ground station network, Stochastic Environmental Research & Risk Assessment, doi:10.1007/s00477-021-02002-3, 2021.
 51. G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, S. Sigourou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Evolution of clustering quantified by a stochastic method — Case studies on natural and human social structures, Sustainability, 12 (19), 7972, doi:10.3390/su12197972, 2020.
 52. D. Koutsoyiannis, and Z. W. Kundzewicz, Atmospheric temperature and CO₂: Hen-or-egg causality?, Sci, 2 (4), 83, doi:10.3390/sci2040083, 2020.
 53. R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, A review of land use, visibility and public perception of renewable energy in the context of landscape impact, Applied Energy, 276, 115367, doi:10.1016/j.apenergy.2020.115367, 2020.
 54. Z. W. Kundzewicz, I. Pińskwar, and D. Koutsoyiannis, Variability of global mean annual temperature is significantly influenced by the rhythm of ocean-atmosphere oscillations, Science of the Total Environment, 747, 141256, doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141256, 2020.
 55. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, E. Frangedaki, and D. Koutsoyiannis, Optimal utilization of water resources for local communities in mainland Greece (case study of Karyes, Peloponnese), Procedia Manufacturing, 44, 253–260, doi:10.1016/j.promfg.2020.02.229, 2020.
 56. T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Projecting the future of rainfall extremes: better classic than trendy, Journal of Hydrology, 588, doi:10.1016/j.jhydrol.2020.125005, 2020.
 57. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Aesthetical issues of Leonardo Da Vinci’s and Pablo Picasso’s paintings with stochastic evaluation, Heritage, 3 (2), 283–305, doi:10.3390/heritage3020017, 2020.
 58. D. Koutsoyiannis, Revisiting the global hydrological cycle: is it intensifying?, Hydrology and Earth System Sciences, 24, 3899–3932, doi:10.5194/hess-24-3899-2020, 2020.
 59. G. Papacharalampous, H. Tyralis, D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Quantification of predictive uncertainty in hydrological modelling by harnessing the wisdom of the crowd: A large-sample experiment at monthly timescale, Advances in Water Resources, 136, 103470, doi:10.1016/j.advwatres.2019.103470, 2020.
 60. G. Papacharalampous, D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Quantification of predictive uncertainty in hydrological modelling by harnessing the wisdom of the crowd: Methodology development and investigation using toy models, Advances in Water Resources, 136, 103471, doi:10.1016/j.advwatres.2019.103471, 2020.
 61. D. Koutsoyiannis, Simple stochastic simulation of time irreversible and reversible processes, Hydrological Sciences Journal, 65 (4), 536–551, doi:10.1080/02626667.2019.1705302, 2020.
 62. R. Ioannidis, T. Iliopoulou, C. Iliopoulou, L. Katikas, A. Petsou, M.-E. Merakou, M.-E. Asimomiti, N. Pelekanos, G. Koudouris, P. Dimitriadis, C. Plati, E. Vlahogianni, K. Kepaptsoglou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Solar-powered bus route: introducing renewable energy into a university campus transport system, Advances in Geosciences, 49, doi:10.5194/adgeo-49-215-2019, 2019.
 63. G. Papacharalampous, H. Tyralis, A. Langousis, A. W. Jayawardena, B. Sivakumar, N. Mamassis, A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Probabilistic hydrological post-processing at scale: Why and how to apply machine-learning quantile regression algorithms, Water, doi:10.3390/w11102126, 2019.
 64. F. Lombardo, F. Napolitano, F. Russo, and D. Koutsoyiannis, On the exact distribution of correlated extremes in hydrology, Water Resources Research, 55 (12), 10405–10423, doi:10.1029/2019WR025547, 2019.
 65. P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, The mode of the climacogram estimator for a Gaussian Hurst-Kolmogorov process, Journal of Hydroinformatics, doi:10.2166/hydro.2019.038, 2019.
 66. T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Revealing hidden persistence in maximum rainfall records, Hydrological Sciences Journal, 64 (14), 1673–1689, doi:10.1080/02626667.2019.1657578, 2019.
 67. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic evaluation of landscapes transformed by renewable energy installations and civil works, Energies, 12 (4), 2817, doi:10.3390/en12142817, 2019.
 68. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, S. Sigourou, N. D. Lagaros, and D. Koutsoyiannis, The development of the Athens water supply system and inferences for optimizing the scale of water infrastructures, Sustainability, 11 (9), 2657, doi:10.3390/su11092657, 2019.
 69. D. Koutsoyiannis, Time’s arrow in stochastic characterization and simulation of atmospheric and hydrological processes, Hydrological Sciences Journal, 64 (9), 1013–1037, doi:10.1080/02626667.2019.1600700, 2019.
 70. E. Volpi, A. Fiori, S. Grimaldi, F. Lombardo, and D. Koutsoyiannis, Save hydrological observations! Return period estimation without data decimation, Journal of Hydrology, doi:10.1016/j.jhydrol.2019.02.017, 2019.
 71. D. Koutsoyiannis, Knowable moments for high-order stochastic characterization and modelling of hydrological processes, Hydrological Sciences Journal, 64 (1), 19–33, doi:10.1080/02626667.2018.1556794, 2019.
 72. T. Iliopoulou, C. Aguilar , B. Arheimer, M. Bermúdez, N. Bezak, A. Ficchi, D. Koutsoyiannis, J. Parajka, M. J. Polo, G. Thirel, and A. Montanari, A large sample analysis of European rivers on seasonal river flow correlation and its physical drivers, Hydrology and Earth System Sciences, 23, 73–91, doi:10.5194/hess-23-73-2019, 2019.
 73. A. Koskinas, A. Tegos, P. Tsira, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, P. Papanicolaou, D. Koutsoyiannis, and Τ. Williamson, Insights into the Oroville Dam 2017 spillway incident, Geosciences, 9 (37), doi:10.3390/geosciences9010037, 2019.
 74. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Comparison of stochastic and machine learning methods for multi-step ahead forecasting of hydrological processes, Stochastic Environmental Research & Risk Assessment, doi:10.1007/s00477-018-1638-6, 2019.
 75. P. Dimitriadis, K. Tzouka, D. Koutsoyiannis, H. Tyralis, A. Kalamioti, E. Lerias, and P. Voudouris, Stochastic investigation of long-term persistence in two-dimensional images of rocks, Spatial Statistics, 29, 177–191, doi:10.1016/j.spasta.2018.11.002, 2019.
 76. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Univariate time series forecasting of temperature and precipitation with a focus on machine learning algorithms: a multiple-case study from Greece, Water Resources Management, 32 (15), 5207–5239, doi:10.1007/s11269-018-2155-6, 2018.
 77. T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Characterizing and modeling seasonality in extreme rainfall, Water Resources Research, 54 (9), 6242–6258, doi:10.1029/2018WR023360, 2018.
 78. N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, Field survey and modelling of irrigation water quality indices in a Mediterranean island catchment: A comparison between spatial interpolation methods, Hydrological Sciences Journal, 63 (10), 1447–1467, doi:10.1080/02626667.2018.1508874, 2018.
 79. G. Koudouris, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A stochastic model for the hourly solar radiation process for application in renewable resources management, Advances in Geosciences, 45, 139–145, doi:10.5194/adgeo-45-139-2018, 2018.
 80. N. Quinn, G. Blöschl, A. Bardossy, A. Castellarin, M. Clark, C. Cudennec, D. Koutsoyiannis, U. Lall, L. Lichner, J. Parajka, C.D. Peters-Lidard, G. Sander, H. H. G. Savenije, K. Smettem, H. Vereecken, A. Viglione, P. Willems, A. Wood, R. Woods, C.-Y. Xu, and E. Zehe, Invigorating hydrological research through journal publications, Hydrological Sciences Journal, 63 (8), 1113–1117, doi:10.1080/02626667.2018.1496632, 2018.
 81. E. Klousakou, M. Chalakatevaki, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, A. Efstratiadis, N. Mamassis, R. Tomani, E. Chardavellas, and D. Koutsoyiannis, A preliminary stochastic analysis of the uncertainty of natural processes related to renewable energy resources, Advances in Geosciences, 45, 193–199, doi:10.5194/adgeo-45-193-2018, 2018.
 82. I. Tsoukalas, C. Makropoulos, and D. Koutsoyiannis, Simulation of stochastic processes exhibiting any-range dependence and arbitrary marginal distributions, Water Resources Research, 54 (11), 9484–9513, doi:10.1029/2017WR022462, 2018.
 83. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Predictability of monthly temperature and precipitation using automatic time series forecasting methods, Acta Geophysica, 66 (4), 807–831, doi:10.1007/s11600-018-0120-7, 2018.
 84. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, One-step ahead forecasting of geophysical processes within a purely statistical framework, Geoscience Letters, 5, 12, doi:10.1186/s40562-018-0111-1, 2018.
 85. H. Tyralis, P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, P.E. O’Connell, K. Tzouka, and T. Iliopoulou, On the long-range dependence properties of annual precipitation using a global network of instrumental measurements, Advances in Water Resources, 111, 301–318, doi:10.1016/j.advwatres.2017.11.010, 2018.
 86. P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic synthesis approximating any process dependence and distribution, Stochastic Environmental Research & Risk Assessment, 32 (6), 1493–1515, doi:10.1007/s00477-018-1540-2, 2018.
 87. P. Kossieris, C. Makropoulos, C. Onof, and D. Koutsoyiannis, A rainfall disaggregation scheme for sub-hourly time scales: Coupling a Bartlett-Lewis based model with adjusting procedures, Journal of Hydrology, 556, 980–992, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.07.015, 2018.
 88. T. Iliopoulou, S.M. Papalexiou, Y. Markonis, and D. Koutsoyiannis, Revisiting long-range dependence in annual precipitation, Journal of Hydrology, 556, 891–900, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.04.015, 2018.
 89. N. Malamos, I. L. Tsirogiannis, A. Tegos, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Spatial interpolation of potential evapotranspiration for precision irrigation purposes, European Water, 59, 303–309, 2017.
 90. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Forecasting of geophysical processes using stochastic and machine learning algorithms, European Water, 59, 161–168, 2017.
 91. D. Koutsoyiannis, Entropy production in stochastics, Entropy, 19 (11), 581, doi:10.3390/e19110581, 2017.
 92. A. Tegos, N. Malamos, A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, A. Karanasios, and D. Koutsoyiannis, Parametric modelling of potential evapotranspiration: a global survey, Water, 9 (10), 795, doi:10.3390/w9100795, 2017.
 93. E. Moschos, G. Manou, P. Dimitriadis, V. Afendoulis, D. Koutsoyiannis, and V. Tsoukala, Harnessing wind and wave resources for a Hybrid Renewable Energy System in remote islands: a combined stochastic and deterministic approach, Energy Procedia, 125, 415–424, doi:10.1016/j.egypro.2017.08.084, 2017.
 94. G. Koudouris, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigation on the stochastic nature of the solar radiation process, Energy Procedia, 125, 398–404, 2017.
 95. K. Mavroyeoryos, I. Engonopoulos, H. Tyralis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Simulation of electricity demand in a remote island for optimal planning of a hybrid renewable energy system, Energy Procedia, 125, 435–442, doi:10.1016/j.egypro.2017.08.095, 2017.
 96. G. Karakatsanis, D. Roussis, Y. Moustakis, N. Gournari, I. Parara, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Energy, variability and weather finance engineering, Energy Procedia, 125, 389–397, doi:10.1016/j.egypro.2017.08.073, 2017.
 97. M. Chalakatevaki, P. Stamou, S. Karali, V. Daniil, P. Dimitriadis, K. Tzouka, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, P. Papanicolaou, and N. Mamassis, Creating the electric energy mix in a non-connected island, Energy Procedia, 125, 425–434, doi:10.1016/j.egypro.2017.08.089, 2017.
 98. K. Papoulakos, G. Pollakis, Y. Moustakis, A. Markopoulos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Simulation of water-energy fluxes through small-scale reservoir systems under limited data availability, Energy Procedia, 125, 405–414, doi:10.1016/j.egypro.2017.08.078, 2017.
 99. C. Pappas, M.D. Mahecha, D.C. Frank, F. Babst, and D. Koutsoyiannis, Ecosystem functioning is enveloped by hydrometeorological variability, Nature Ecology & Evolution, 1, 1263–1270, doi:10.1038/s41559-017-0277-5, 2017.
 100. H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, On the prediction of persistent processes using the output of deterministic models, Hydrological Sciences Journal, 62 (13), 2083–2102, doi:10.1080/02626667.2017.1361535, 2017.
 101. F. Lombardo, E. Volpi, D. Koutsoyiannis, and F. Serinaldi, A theoretically consistent stochastic cascade for temporal disaggregation of intermittent rainfall, Water Resources Research, 53 (6), 4586–4605, doi:10.1002/2017WR020529, 2017.
 102. A. Tegos, H. Tyralis, D. Koutsoyiannis, and K. H. Hamed, An R function for the estimation of trend signifcance under the scaling hypothesis- application in PET parametric annual time series, Open Water Journal, 4 (1), 66–71, 6, 2017.
 103. H. Tyralis, A. Tegos, A. Delichatsiou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A perpetually interrupted interbasin water transfer as a modern Greek drama: Assessing the Acheloos to Pinios interbasin water transfer in the context of integrated water resources management, Open Water Journal, 4 (1), 113–128, 12, 2017.
 104. I. Deligiannis, P. Dimitriadis, Ο. Daskalou, Y. Dimakos, and D. Koutsoyiannis, Global investigation of double periodicity οf hourly wind speed for stochastic simulation; application in Greece, Energy Procedia, 97, 278–285, doi:10.1016/j.egypro.2016.10.001, 2016.
 105. Y. Markonis, S. C. Batelis, Y. Dimakos, E. C. Moschou, and D. Koutsoyiannis, Temporal and spatial variability of rainfall over Greece, Theoretical and Applied Climatology, doi:10.1007/s00704-016-1878-7, 2016.
 106. Y. Markonis, A. N. Angelakis, J. Christy, and D. Koutsoyiannis, Climatic variability and the evolution of water technologies in Crete, Hellas, Water History, 8 (2), 137–157, doi:10.1007/s12685-016-0159-9, 2016.
 107. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, A global survey on the seasonal variation of the marginal distribution of daily precipitation, Advances in Water Resources, 94, 131–145, doi:10.1016/j.advwatres.2016.05.005, 2016.
 108. D. Koutsoyiannis, G. Blöschl, A. Bardossy, C. Cudennec, D. Hughes, A. Montanari, I. Neuweiler, and H. H. G. Savenije, Joint Editorial: Fostering innovation and improving impact assessment for journal publications in hydrology, Hydrological Sciences Journal, 61 (7), 1170–1173, doi:10.1080/02626667.2016.1162953, 2016.
 109. D. Koutsoyiannis, M. Acreman, A. Castellarin, H. H. G. Savenije, C. Cudennec, G. Blöschl, G. Young, A. Montanari, and F. Watkins, Should auld acquaintance be forgot? Comment on “Farewell, HSJ!—address from the retiring editor” by Z.W. Kundzewicz, Hydrological Sciences Journal, doi:10.1080/02626667.2016.1150032, 2016.
 110. P. Dimitriadis, A. Tegos, A. Oikonomou, V. Pagana, A. Koukouvinos, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Comparative evaluation of 1D and quasi-2D hydraulic models based on benchmark and real-world applications for uncertainty assessment in flood mapping, Journal of Hydrology, 534, 478–492, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.01.020, 2016.
 111. Y. Markonis, and D. Koutsoyiannis, Scale-dependence of persistence in precipitation records, Nature Climate Change, 6, 399–401, doi:10.1038/nclimate2894, 2016.
 112. P.E. O’Connell, D. Koutsoyiannis, H. F. Lins, Y. Markonis, A. Montanari, and T.A. Cohn, The scientific legacy of Harold Edwin Hurst (1880 – 1978), Hydrological Sciences Journal, 61 (9), 1571–1590, doi:10.1080/02626667.2015.1125998, 2016.
 113. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and P. Papanicolaou, Stochastic similarities between the microscale of turbulence and hydrometeorological processes, Hydrological Sciences Journal, 61 (9), 1623–1640, doi:10.1080/02626667.2015.1085988, 2016.
 114. N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, Bilinear surface smoothing for spatial interpolation with optional incorporation of an explanatory variable. Part 2: Application to synthesized and rainfall data, Hydrological Sciences Journal, 61 (3), 527–540, doi:10.1080/02626667.2015.1080826, 2016.
 115. N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, Bilinear surface smoothing for spatial interpolation with optional incorporation of an explanatory variable. Part 1:Theory, Hydrological Sciences Journal, 61 (3), 519–526, doi:10.1080/02626667.2015.1051980, 2016.
 116. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and K. Tzouka, Predictability in dice motion: how does it differ from hydrometeorological processes?, Hydrological Sciences Journal, 61 (9), 1611–1622, doi:10.1080/02626667.2015.1034128, 2016.
 117. D. Koutsoyiannis, Generic and parsimonious stochastic modelling for hydrology and beyond, Hydrological Sciences Journal, 61 (2), 225–244, doi:10.1080/02626667.2015.1016950, 2016.
 118. E. Volpi, A. Fiori, S. Grimaldi, F. Lombardo, and D. Koutsoyiannis, One hundred years of return period: Strengths and limitations, Water Resources Research, doi:10.1002/2015WR017820, 2015.
 119. P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Application of stochastic methods to double cyclostationary processes for hourly wind speed simulation, Energy Procedia, 76, 406–411, doi:10.1016/j.egypro.2015.07.851, 2015.
 120. A. Tegos, A. Efstratiadis, N. Malamos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Evaluation of a parametric approach for estimating potential evapotranspiration across different climates, Agriculture and Agricultural Science Procedia, 4, 2–9, doi:10.1016/j.aaspro.2015.03.002, 2015.
 121. K. Kollyropoulos, G. Antoniou, I. Kalavrouziotis, J. Krasilnikoff, D. Koutsoyiannis, and A. N. Angelakis, Hydraulic characteristics of the drainage systems of ancient Hellenic theatres: Case study of the theatre of Dionysus and its implications, Journal of Irrigation and Drainage Engineering (ASCE), 141 (11), doi:10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000906, 2015.
 122. A. Tegos, N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, A parsimonious regional parametric evapotranspiration model based on a simplification of the Penman-Monteith formula, Journal of Hydrology, 524, 708–717, doi:10.1016/j.jhydrol.2015.03.024, 2015.
 123. P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Climacogram versus autocovariance and power spectrum in stochastic modelling for Markovian and Hurst–Kolmogorov processes, Stochastic Environmental Research & Risk Assessment, 29 (6), 1649–1669, doi:10.1007/s00477-015-1023-7, 2015.
 124. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Hydrological modelling of temporally-varying catchments: Facets of change and the value of information, Hydrological Sciences Journal, 60 (7-8), 1438–1461, doi:10.1080/02626667.2014.982123, 2015.
 125. D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Negligent killing of scientific concepts: the stationarity case, Hydrological Sciences Journal, 60 (7-8), 1174–1183, doi:10.1080/02626667.2014.959959, 2015.
 126. N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, Broken line smoothing for data series interpolation by incorporating an explanatory variable with denser observations: Application to soil-water and rainfall data, Hydrological Sciences Journal, doi:10.1080/02626667.2014.899703, 2015.
 127. A. Sikorska, A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Estimating the uncertainty of hydrological predictions through data-driven resampling techniques, Journal of Hydrologic Engineering (ASCE), 20 (1), doi:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000926, 2015.
 128. A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Modeling and mitigating natural hazards: Stationarity is immortal!, Water Resources Research, 50 (12), 9748–9756, doi:10.1002/2014WR016092, 2014.
 129. A. Efstratiadis, Y. Dialynas, S. Kozanis, and D. Koutsoyiannis, A multivariate stochastic model for the generation of synthetic time series at multiple time scales reproducing long-term persistence, Environmental Modelling and Software, 62, 139–152, doi:10.1016/j.envsoft.2014.08.017, 2014.
 130. S. Ceola, A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Toward a theoretical framework for integrated modeling of hydrological change, WIREs Water, 1 (5), 427–438, doi:10.1002/wat2.1038, 2014.
 131. C. Pappas, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, A quick gap-filling of missing hydrometeorological data, Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 119 (15), 9290–9300, doi:10.1002/2014JD021633, 2014.
 132. D. Koutsoyiannis, Social vs. scientific perception of change in hydrology and climate — Reply to the Discussion by Arie Ben-Zvi on the Opinion Paper “Hydrology and Change”, Hydrological Sciences Journal, 59 (8), 1625–1626, doi:10.1080/02626667.2014.935382, 2014.
 133. A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Reply to comment by G. Nearing on ‘‘A blueprint for process-based modeling of uncertain hydrological systems’’, Water Resources Research, 50 (7), 6264–6268, doi:10.1002/2013WR014987, 2014.
 134. G. Blöschl, A. Bardossy, D. Koutsoyiannis, Z. W. Kundzewicz, I. G. Littlewood, A. Montanari, and H. H. G. Savenije, Joint Editorial—On the future of journal publications in hydrology, Hydrological Sciences Journal, 59 (5), 955–958, doi:10.1080/02626667.2014.908041, 2014.
 135. D. Koutsoyiannis, Entropy: from thermodynamics to hydrology, Entropy, 16 (3), 1287–1314, doi:10.3390/e16031287, 2014.
 136. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Flood design recipes vs. reality: can predictions for ungauged basins be trusted?, Natural Hazards and Earth System Sciences, 14, 1417–1428, doi:10.5194/nhess-14-1417-2014, 2014.
 137. D. Koutsoyiannis, Reconciling hydrology with engineering, Hydrology Research, 45 (1), 2–22, doi:10.2166/nh.2013.092, 2014.
 138. G. Tsekouras, and D. Koutsoyiannis, Stochastic analysis and simulation of hydrometeorological processes associated with wind and solar energy, Renewable Energy, 63, 624–633, doi:10.1016/j.renene.2013.10.018, 2014.
 139. H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, A Bayesian statistical model for deriving the predictive distribution of hydroclimatic variables, Climate Dynamics, 42 (11-12), 2867–2883, doi:10.1007/s00382-013-1804-y, 2014.
 140. A. Efstratiadis, A. Tegos, A. Varveris, and D. Koutsoyiannis, Assessment of environmental flows under limited data availability – Case study of the Acheloos River, Greece, Hydrological Sciences Journal, 59 (3-4), 731–750, doi:10.1080/02626667.2013.804625, 2014.
 141. F. Lombardo, E. Volpi, D. Koutsoyiannis, and S.M. Papalexiou, Just two moments! A cautionary note against use of high-order moments in multifractal models in hydrology, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 243–255, doi:10.5194/hess-18-243-2014, 2014.
 142. M. Rianna, A. Efstratiadis, F. Russo, F. Napolitano, and D. Koutsoyiannis, A stochastic index method for calculating annual flow duration curves in intermittent rivers, Irrigation and Drainage, 62 (S2), 41–49, doi:10.1002/ird.1803, 2013.
 143. D. Koutsoyiannis, Physics of uncertainty, the Gibbs paradox and indistinguishable particles, Studies in History and Philosophy of Modern Physics, 44, 480–489, doi:10.1016/j.shpsb.2013.08.007, 2013.
 144. E. Kountouri, N. Petrochilos, N. Liaros, V. Oikonomou, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, N. Zarkadoulas, A. Vött, H. Hadler, P. Henning, and T. Willershäuser, The Mycenaean drainage works of north Kopais, Greece: a new project incorporating surface surveys, geophysical research and excavation, Water Science and Technology: Water Supply, 13 (3), 710–718, doi:10.2166/ws.2013.110, 2013.
 145. A. Montanari, G. Young, H. H. G. Savenije, D. Hughes, T. Wagener, L. L. Ren, D. Koutsoyiannis, C. Cudennec, E. Toth, S. Grimaldi, G. Blöschl, M. Sivapalan, K. Beven, H. Gupta, M. Hipsey, B. Schaefli, B. Arheimer, E. Boegh, S. J. Schymanski, G. Di Baldassarre, B. Yu, P. Hubert, Y. Huang, A. Schumann, D. Post, V. Srinivasan, C. Harman, S. Thompson, M. Rogger, A. Viglione, H. McMillan, G. Characklis, Z. Pang, and V. Belyaev, “Panta Rhei – Everything Flows”, Change in Hydrology and Society – The IAHS Scientific Decade 2013-2022, Hydrological Sciences Journal, 58 (6), 1256–1275, doi:10.1080/02626667.2013.809088, 2013.
 146. D. Koutsoyiannis, Hydrology and Change, Hydrological Sciences Journal, 58 (6), 1177–1197, doi:10.1080/02626667.2013.804626, 2013.
 147. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Battle of extreme value distributions: A global survey on extreme daily rainfall, Water Resources Research, 49 (1), 187–201, doi:10.1029/2012WR012557, 2013.
 148. Y. Markonis, and D. Koutsoyiannis, Climatic variability over time scales spanning nine orders of magnitude: Connecting Milankovitch cycles with Hurst–Kolmogorov dynamics, Surveys in Geophysics, 34 (2), 181–207, doi:10.1007/s10712-012-9208-9, 2013.
 149. H. Tyralis, D. Koutsoyiannis, and S. Kozanis, An algorithm to construct Monte Carlo confidence intervals for an arbitrary function of probability distribution parameters, Computational Statistics, 28 (4), 1501–1527, doi:10.1007/s00180-012-0364-7, 2013.
 150. S.M. Papalexiou, D. Koutsoyiannis, and C. Makropoulos, How extreme is extreme? An assessment of daily rainfall distribution tails, Hydrology and Earth System Sciences, 17, 851–862, doi:10.5194/hess-17-851-2013, 2013.
 151. A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, A blueprint for process-based modeling of uncertain hydrological systems, Water Resources Research, 48, W09555, doi:10.1029/2011WR011412, 2012.
 152. D. Koutsoyiannis, Reply to the Comment by T. López-Arias on “Clausius-Clapeyron equation and saturation vapour pressure: simple theory reconciled with practice”, European Journal of Physics, 33, L13–L14, 2012.
 153. F. Lombardo, E. Volpi, and D. Koutsoyiannis, Rainfall downscaling in time: Theoretical and empirical comparison between multifractal and Hurst-Kolmogorov discrete random cascades, Hydrological Sciences Journal, 57 (6), 1052–1066, 2012.
 154. D. Koutsoyiannis, Clausius-Clapeyron equation and saturation vapour pressure: simple theory reconciled with practice, European Journal of Physics, 33 (2), 295–305, doi:10.1088/0143-0807/33/2/295, 2012.
 155. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Entropy based derivation of probability distributions: A case study to daily rainfall, Advances in Water Resources, 45, 51–57, doi:10.1016/j.advwatres.2011.11.007, 2012.
 156. S.M. Papalexiou, D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Can a simple stochastic model generate rich patterns of rainfall events?, Journal of Hydrology, 411 (3-4), 279–289, 2011.
 157. D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, G. G. Anagnostopoulos, and N. Mamassis, Scientific dialogue on climate: is it giving black eyes or opening closed eyes? Reply to “A black eye for the Hydrological Sciences Journal” by D. Huard, Hydrological Sciences Journal, 56 (7), 1334–1339, doi:10.1080/02626667.2011.610759, 2011.
 158. D. Koutsoyiannis, Scale of water resources development and sustainability: Small is beautiful, large is great, Hydrological Sciences Journal, 56 (4), 553–575, doi:10.1080/02626667.2011.579076, 2011.
 159. D. Koutsoyiannis, Hurst-Kolmogorov dynamics as a result of extremal entropy production, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 390 (8), 1424–1432, doi:10.1016/j.physa.2010.12.035, 2011.
 160. D. Koutsoyiannis, A. Paschalis, and N. Theodoratos, Two-dimensional Hurst-Kolmogorov process and its application to rainfall fields, Journal of Hydrology, 398 (1-2), 91–100, doi:10.1016/j.jhydrol.2010.12.012, 2011.
 161. I. Nalbantis, A. Efstratiadis, E. Rozos, M. Kopsiafti, and D. Koutsoyiannis, Holistic versus monomeric strategies for hydrological modelling of human-modified hydrosystems, Hydrology and Earth System Sciences, 15, 743–758, doi:10.5194/hess-15-743-2011, 2011.
 162. D. Koutsoyiannis, Hurst-Kolmogorov dynamics and uncertainty, Journal of the American Water Resources Association, 47 (3), 481–495, doi:10.1111/j.1752-1688.2011.00543.x, 2011.
 163. H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Simultaneous estimation of the parameters of the Hurst-Kolmogorov stochastic process, Stochastic Environmental Research & Risk Assessment, 25 (1), 21–33, 2011.
 164. G. Di Baldassarre, A. Montanari, H. F. Lins, D. Koutsoyiannis, L. Brandimarte, and G. Blöschl, Flood fatalities in Africa: from diagnosis to mitigation, Geophysical Research Letters, 37, L22402, doi:10.1029/2010GL045467, 2010.
 165. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Error analysis of a multi-cell groundwater model, Journal of Hydrology, 392 (1-2), 22–30, 2010.
 166. G. G. Anagnostopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and N. Mamassis, A comparison of local and aggregated climate model outputs with observed data, Hydrological Sciences Journal, 55 (7), 1094–1110, doi:10.1080/02626667.2010.513518, 2010.
 167. D. Koutsoyiannis, Z. W. Kundzewicz, F. Watkins, and C. Gardner, Something old, something new, something red, something blue, Hydrological Sciences Journal, 55 (1), 1–3, 2010.
 168. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, One decade of multiobjective calibration approaches in hydrological modelling: a review, Hydrological Sciences Journal, 55 (1), 58–78, doi:10.1080/02626660903526292, 2010.
 169. D. Koutsoyiannis, A random walk on water, Hydrology and Earth System Sciences, 14, 585–601, doi:10.5194/hess-14-585-2010, 2010.
 170. S. Grimaldi, D. Koutsoyiannis, D. Piccolo, and A. Schumann, Guest Editorial—Recent developments of statistical tools for hydrological application, Physics and Chemistry of the Earth, 34 (10-12), 595, 2009.
 171. D. Koutsoyiannis, A. Montanari, H. F. Lins, and T.A. Cohn, Climate, hydrology and freshwater: towards an interactive incorporation of hydrological experience into climate research—DISCUSSION of “The implications of projected climate change for freshwater resources and their management”, Hydrological Sciences Journal, 54 (2), 394–405, doi:10.1623/hysj.54.2.394, 2009.
 172. D. Koutsoyiannis, and Z. W. Kundzewicz, Editorial—Recycling paper vs recycling papers, Hydrological Sciences Journal, 54 (1), 3–4, 2009.
 173. D. Koutsoyiannis, C. Makropoulos, A. Langousis, S. Baki, A. Efstratiadis, A. Christofides, G. Karavokiros, and N. Mamassis, Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability, Hydrology and Earth System Sciences, 13, 247–257, doi:10.5194/hess-13-247-2009, 2009.
 174. Ι. Ζαλαχώρη, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ανδρεαδάκης, Παρασιτικές εισροές σε δίκτυα ακαθάρτων: Αποτίμηση του προβλήματος στην Ελλάδα, Τεχνικά Χρονικά, 28 (1), 43–51, 2008.
 175. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, N. Mamassis, and A. Christofides, On the credibility of climate predictions, Hydrological Sciences Journal, 53 (4), 671–684, doi:10.1623/hysj.53.4.671, 2008.
 176. A. Tsouni, C. Contoes, D. Koutsoyiannis, P. Elias, and N. Mamassis, Estimation of actual evapotranspiration by remote sensing: Application in Thessaly Plain, Greece, Sensors, 8 (6), 3586–3600, 2008.
 177. D. Koutsoyiannis, and Z. W. Kundzewicz, The choice of language and its relationship to the impact of hydrological studies. Reply to discussions of "Editorial-Quantifying the impact of hydrological studies", Hydrological Sciences Journal, 53 (2), 495–499, 2008.
 178. D. Koutsoyiannis, A power-law approximation of the turbulent flow friction factor useful for the design and simulation of urban water networks, Urban Water Journal, 5 (2), 117–115, 2008.
 179. D. Koutsoyiannis, H. Yao, and A. Georgakakos, Medium-range flow prediction for the Nile: a comparison of stochastic and deterministic methods, Hydrological Sciences Journal, 53 (1), 142–164, doi:10.1623/hysj.53.1.142, 2008.
 180. C. Makropoulos, D. Koutsoyiannis, M. Stanic, S. Djordevic, D. Prodanovic, T. Dasic, S. Prohaska, C. Maksimovic, and H. S. Wheater, A multi-model approach to the simulation of large scale karst flows, Journal of Hydrology, 348 (3-4), 412–424, 2008.
 181. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, A. Koukouvinos, E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, HYDROGEIOS: A semi-distributed GIS-based hydrological model for modified river basins, Hydrology and Earth System Sciences, 12, 989–1006, doi:10.5194/hess-12-989-2008, 2008.
 182. D. Koutsoyiannis, N. Zarkadoulas, A. N. Angelakis, and G. Tchobanoglous, Urban water management in Ancient Greece: Legacies and lessons, Journal of Water Resources Planning and Management - ASCE, 134 (1), 45–54, doi:10.1061/(ASCE)0733-9496(2008)134:1(45), 2008.
 183. C. Cudennec, C. Leduc, and D. Koutsoyiannis, Dryland hydrology in Mediterranean regions -- a review, Hydrological Sciences Journal, 52 (6), 1077–1087, doi:10.1623/hysj.52.6.1077, 2007.
 184. D. Koutsoyiannis, Discussion of "Generalized regression neural networks for evapotranspiration modelling", Hydrological Sciences Journal, 52 (4), 832–835, 2007.
 185. D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Statistical analysis of hydroclimatic time series: Uncertainty and insights, Water Resources Research, 43 (5), W05429, doi:10.1029/2006WR005592, 2007.
 186. L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and A. N. Angelakis, A brief history of urban water supply in antiquity, Water Science and Technology: Water Supply, 7 (1), 1–12, doi:10.2166/ws.2007.001, 2007.
 187. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and A. Tegos, Logical and illogical exegeses of hydrometeorological phenomena in ancient Greece, Water Science and Technology: Water Supply, 7 (1), 13–22, 2007.
 188. A. N. Angelakis, and D. Koutsoyiannis, Water and wastewater technologies in ancient civilizations: Prolegomena, Water Science and Technology: Water Supply, 7 (1), vii–ix, 2007.
 189. D. Koutsoyiannis, and Z. W. Kundzewicz, Editorial - Quantifying the impact of hydrological studies, Hydrological Sciences Journal, 52 (1), 3–17, 2007.
 190. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and K. Georgakakos, Uncertainty assessment of future hydroclimatic predictions: A comparison of probabilistic and scenario-based approaches, Journal of Hydrometeorology, 8 (3), 261–281, doi:10.1175/JHM576.1, 2007.
 191. S. Grimaldi, D. Koutsoyiannis, D. Piccolo, and F. Napolitano, Editorial - Time series analysis in hydrology, Physics and Chemistry of the Earth, 31 (18), 1097–1098, 2006.
 192. D. Koutsoyiannis, Editorial - Grateful and apprehensive, Hydrological Sciences Journal, 51 (6), 987–988, 2006.
 193. D. Koutsoyiannis, On the quest for chaotic attractors in hydrological processes, Hydrological Sciences Journal, 51 (6), 1065–1091, doi:10.1623/hysj.51.6.1065, 2006.
 194. Z. W. Kundzewicz, and D. Koutsoyiannis, Pathologies, improvements and optimism, Hydrological Sciences Journal, 51 (2), 357–363, 2006.
 195. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, A probabilistic approach to the concept of probable maximum precipitation, Advances in Geosciences, 7, 51-54, doi:10.5194/adgeo-7-51-2006, 2006.
 196. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, A multicell karstic aquifer model with alternative flow equations, Journal of Hydrology, 325 (1-4), 340–355, 2006.
 197. D. Koutsoyiannis, An entropic-stochastic representation of rainfall intermittency: The origin of clustering and persistence, Water Resources Research, 42 (1), W01401, doi:10.1029/2005WR004175, 2006.
 198. D. Koutsoyiannis, Nonstationarity versus scaling in hydrology, Journal of Hydrology, 324, 239–254, doi:10.1016/j.jhydrol.2005.09.022, 2006.
 199. D. Koutsoyiannis, A toy model of climatic variability with scaling behaviour, Journal of Hydrology, 322, 25–48, doi:10.1016/j.jhydrol.2005.02.030, 2006.
 200. A. Langousis, and D. Koutsoyiannis, A stochastic methodology for generation of seasonal time series reproducing overyear scaling behaviour, Journal of Hydrology, 322, 138–154, 2006.
 201. D. Zarris, and D. Koutsoyiannis, Evaluating sediment yield estimations from large-scale hydrologic systems using the rating curve concept, RMZ - Materials and Geoenvironment, 52 (1), 157–159, 2005.
 202. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis, and G.-F. Sargentis, Multi-criteria reservoir water management, Global Network for Environmental Science and Technology, 7 (3), 386–394, doi:10.30955/gnj.000394, 2005.
 203. A. Christofides, A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, G.-F. Sargentis, and K. Hadjibiros, Resolving conflicting objectives in the management of the Plastiras Lake: can we quantify beauty?, Hydrology and Earth System Sciences, 9 (5), 507–515, doi:10.5194/hess-9-507-2005, 2005.
 204. Z. W. Kundzewicz, and D. Koutsoyiannis, Editorial - The peer-review system: prospects and challenges, Hydrological Sciences Journal, 50 (4), 577–590, 2005.
 205. D. Koutsoyiannis, Uncertainty, entropy, scaling and hydrological stochastics, 2, Time dependence of hydrological processes and time scaling, Hydrological Sciences Journal, 50 (3), 405–426, doi:10.1623/hysj.50.3.405.65028, 2005.
 206. D. Koutsoyiannis, Uncertainty, entropy, scaling and hydrological stochastics, 1, Marginal distributional properties of hydrological processes and state scaling, Hydrological Sciences Journal, 50 (3), 381–404, doi:10.1623/hysj.50.3.381.65031, 2005.
 207. A. N. Angelakis, D. Koutsoyiannis, and G. Tchobanoglous, Urban wastewater and stormwater technologies in ancient Greece, Water Research, 39 (1), 210–220, doi:10.1016/j.watres.2004.08.033, 2005.
 208. E. Rozos, A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Calibration of a semi-distributed model for conjunctive simulation of surface and groundwater flows, Hydrological Sciences Journal, 49 (5), 819–842, doi:10.1623/hysj.49.5.819.55130, 2004.
 209. D. Koutsoyiannis, Statistics of extremes and estimation of extreme rainfall, 2, Empirical investigation of long rainfall records, Hydrological Sciences Journal, 49 (4), 591–610, doi:10.1623/hysj.49.4.591.54424, 2004.
 210. D. Koutsoyiannis, Statistics of extremes and estimation of extreme rainfall, 1, Theoretical investigation, Hydrological Sciences Journal, 49 (4), 575–590, doi:10.1623/hysj.49.4.575.54430, 2004.
 211. Κ. Μαντούδη, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Μοντέλο ισοζυγίου υδρολογικής λεκάνης με χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας, Τεχνικά Χρονικά, 24 (1-3), 43–52, 2004.
 212. K. Mazi, A. D. Koussis, P. J. Restrepo, and D. Koutsoyiannis, A groundwater-based, objective-heuristic parameter optimisation method for a precipitation-runoff model and its application to a semi-arid basin, Journal of Hydrology, 290, 243–258, 2004.
 213. A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, and D. Xenos, Minimizing water cost in the water resource management of Athens, Urban Water Journal, 1 (1), 3–15, doi:10.1080/15730620410001732099, 2004.
 214. D. Koutsoyiannis, G. Karavokiros, A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, and A. Christofides, A decision support system for the management of the water resource system of Athens, Physics and Chemistry of the Earth, 28 (14-15), 599–609, doi:10.1016/S1474-7065(03)00106-2, 2003.
 215. D. Koutsoyiannis, and A. Economou, Evaluation of the parameterization-simulation-optimization approach for the control of reservoir systems, Water Resources Research, 39 (6), 1170, doi:10.1029/2003WR002148, 2003.
 216. D. Koutsoyiannis, C. Onof, and H. S. Wheater, Multivariate rainfall disaggregation at a fine timescale, Water Resources Research, 39 (7), 1173, doi:10.1029/2002WR001600, 2003.
 217. D. Koutsoyiannis, Climate change, the Hurst phenomenon, and hydrological statistics, Hydrological Sciences Journal, 48 (1), 3–24, doi:10.1623/hysj.48.1.3.43481, 2003.
 218. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and G. Karavokiros, A decision support tool for the management of multi-reservoir systems, Journal of the American Water Resources Association, 38 (4), 945–958, doi:10.1111/j.1752-1688.2002.tb05536.x, 2002.
 219. D. Koutsoyiannis, The Hurst phenomenon and fractional Gaussian noise made easy, Hydrological Sciences Journal, 47 (4), 573–595, doi:10.1080/02626660209492961, 2002.
 220. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, On the representation of hyetograph characteristics by stochastic rainfall models, Journal of Hydrology, 251, 65–87, 2001.
 221. D. Koutsoyiannis, and C. Onof, Rainfall disaggregation using adjusting procedures on a Poisson cluster model, Journal of Hydrology, 246, 109–122, 2001.
 222. D. Koutsoyiannis, Coupling stochastic models of different time scales, Water Resources Research, 37 (2), 379–391, doi:10.1029/2000WR900200, 2001.
 223. Γ. Μπαλούτσος, Δ. Κουτσογιάννης, Α. Οικονόμου, και Π. Καλλίρης, Διερεύνηση της απόκρισης της λεκάνης απορροής Ξηριά Κορίνθου στην καταιγίδα της 11-13 Ιανουαρίου 1997 με τη μέθοδο SCS, Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 11 (1), 77–90, 2000.
 224. D. Koutsoyiannis, and G. Baloutsos, Analysis of a long record of annual maximum rainfall in Athens, Greece, and design rainfall inferences, Natural Hazards, 22 (1), 29–48, doi:10.1023/A:1008001312219, 2000.
 225. D. Koutsoyiannis, Broken line smoothing: A simple method for interpolating and smoothing data series, Environmental Modelling and Software, 15 (2), 139–149, 2000.
 226. D. Koutsoyiannis, A generalized mathematical framework for stochastic simulation and forecast of hydrologic time series, Water Resources Research, 36 (6), 1519–1533, doi:10.1029/2000WR900044, 2000.
 227. G. Tsakalias, and D. Koutsoyiannis, A comprehensive system for the exploration and analysis of hydrological data, Water Resources Management, 13, 269–302, 1999.
 228. D. Koutsoyiannis, A probabilistic view of Hershfield's method for estimating probable maximum precipitation, Water Resources Research, 35 (4), 1313–1322, doi:10.1029/1999WR900002, 1999.
 229. D. Koutsoyiannis, Optimal decomposition of covariance matrices for multivariate stochastic models in hydrology, Water Resources Research, 35 (4), 1219–1229, doi:10.1029/1998WR900093, 1999.
 230. D. Koutsoyiannis, D. Kozonis, and A. Manetas, A mathematical framework for studying rainfall intensity-duration-frequency relationships, Journal of Hydrology, 206 (1-2), 118–135, doi:10.1016/S0022-1694(98)00097-3, 1998.
 231. I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, A parametric rule for planning and management of multiple reservoir systems, Water Resources Research, 33 (9), 2165–2177, doi:10.1029/97WR01034, 1997.
 232. D. Koutsoyiannis, and A. Manetas, Simple disaggregation by accurate adjusting procedures, Water Resources Research, 32 (7), 2105–2117, doi:10.1029/96WR00488, 1996.
 233. D. Koutsoyiannis, and D. Pachakis, Deterministic chaos versus stochasticity in analysis and modeling of point rainfall series, Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 101 (D21), 26441–26451, doi:10.1029/96JD01389, 1996.
 234. N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Influence of atmospheric circulation types in space-time distribution of intense rainfall, Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 101 (D21), 26267–26276, 1996.
 235. D. Koutsoyiannis, A stochastic disaggregation method for design storm and flood synthesis, Journal of Hydrology, 156, 193–225, doi:10.1016/0022-1694(94)90078-7, 1994.
 236. D. Koutsoyiannis, and E. Foufoula-Georgiou, A scaling model of storm hyetograph, Water Resources Research, 29 (7), 2345–2361, doi:10.1029/93WR00395, 1993.
 237. I. Nalbantis, D. Koutsoyiannis, and Th. Xanthopoulos, Modelling the Athens water supply system, Water Resources Management, 6, 57–67, doi:10.1007/BF00872188, 1992.
 238. D. Koutsoyiannis, A nonlinear disaggregation method with a reduced parameter set for simulation of hydrologic series, Water Resources Research, 28 (12), 3175–3191, doi:10.1029/92WR01299, 1992.
 239. D. Koutsoyiannis, and Th. Xanthopoulos, A dynamic model for short-scale rainfall disaggregation, Hydrological Sciences Journal, 35 (3), 303–322, doi:10.1080/02626669009492431, 1990.
 240. D. Koutsoyiannis, and Th. Xanthopoulos, On the parametric approach to unit hydrograph identification, Water Resources Management, 3 (2), 107–128, doi:10.1007/BF00872467, 1989.
 241. Δ. Κουτσογιάννης, και Κ. Ταρλά, Εκτιμήσεις στερεοαπορροής στην Ελλάδα, Τεχνικά Χρονικά, A-7 (3), 127–154, 1987.

Book chapters and fully evaluated conference publications

 1. A. Tsouni, S. Antoniadi, E. Ieronimidi, K. Karagiannopoulou, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and C. Kontoes, Multiparameter analysis of the flood of November 15, 2017 in west Attica using satellite remote sensing, Geoinformatics for Geosciences, doi:10.1016/B978-0-323-98983-1.00019-3, Elsevier, Oxford, UK, 2023.
 2. Ρ. Ιωαννίδης, Ν. Μαμάσης, Κ. Μωραΐτης, και Δ. Κουτσογιάννης, Προτάσεις χωρικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη ένταξη των έργων ανανεώσιμης ενέργειας στο ελληνικό τοπίο, Πρακτικά 10ου συνεδρίου του ΜΕΚΔΕ - ΕΜΠ «Έρευνα και δράσεις για την αναγέννηση των ορεινών και απομονωμένων περιοχών», Μέτσοβο, 332–343, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, 2022.
 3. P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Assessing the spatial impact of the skewness-ratio originating from the time irreversibility and long-range dependence of streamflow in flood inundation mapping, Proceedings of 7th IAHR Europe Congress "Innovative Water Management in a Changing Climate”, Athens, International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), 2022.
 4. T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, A parsimonious approach for regional design rainfall estimation: the case study of Athens, Proceedings of 7th IAHR Europe Congress "Innovative Water Management in a Changing Climate”, Athens, International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), 2022.
 5. D. Koutsoyiannis, and T. Iliopoulou, Ombrian curves advanced to stochastic modeling of rainfall intensity (Chapter 9), Rainfall Modeling, Measurement and Applications, 261–283, Elsevier, 2022.
 6. D Vamvatsikos, M. Fragiadakis, I.-O. Georgopoulos, V.K. Koumousis, D. Koutsoyiannis, A. Manetas, V.E. Melissianos, C. Papadopoulos, K.E. Papanikolopoulos, and E.-E. Toumpakari, The ARCHYTAS intelligent decision-support system for the protection of monumental structures, Protection of Historical Constructions, Athens, 1246–1255, doi:10.1007/978-3-030-90788-4_96, Springer, 2021.
 7. M. Pantazidou, D. Koutsoyiannis, H. Saroglou, V. Marinos, and T. Iliopoulou, Infuse teaching with research practices: a pilot project – welcome presentation for first-year students on time scales in civil engineering projects, 1st Joint Conference of EUCEET and AECEF: The role of education for Civil Engineers in the implementation of the SDGs, Thessaloniki, 2021.
 8. R.R.P. van Nooijen, D. Koutsoyiannis, and A.G. Kolechkina, Optimal and real-time control of water infrastructures, Oxford Research Encyclopedia of Oxford Research Encyclopedia of Environmental Science, doi:10.1093/acrefore/9780199389414.013.627, Oxford University Press, 2021.
 9. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, M. Chiotinis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Aesthetical issues with stochastic evaluation, Data Analytics for Cultural Heritage, edited by A. Belhi, A. Bouras, A.K. Al-Ali, and A.H. Sadka, doi:10.1007/978-3-030-66777-1_8, Springer, 2021.
 10. N. Mamassis, A. Efstratiadis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, Water and Energy, Handbook of Water Resources Management: Discourses, Concepts and Examples, edited by J.J. Bogardi, T. Tingsanchali, K.D.W. Nandalal, J. Gupta, L. Salamé, R.R.P. van Nooijen, A.G. Kolechkina, N. Kumar, and A. Bhaduri, Chapter 20, 617–655, doi:10.1007/978-3-030-60147-8_20, Springer Nature, Switzerland, 2021.
 11. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Error evolution patterns in multi-step ahead streamflow forecasting, 13th International Conference on Hydroinformatics (HIC 2018), Palermo, Italy, doi:10.29007/84k6, 2018.
 12. D. Koutsoyiannis, Climate change impacts on hydrological science: How the climate change agenda has lowered the scientific level of hydrology (Plenary talk), 13th International Conference on Hydroinformatics (HIC 2018), Palermo, Italy, doi:10.13140/RG.2.2.12249.42084, 2018.
 13. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, The water supply of Athens through the centuries, Schriften der Deutschen Wasserhistorischen Gesellschaft, edited by K. Wellbrock, 27 (1), Siegburg, 2018.
 14. D. Koutsoyiannis, P. Dimitriadis, F. Lombardo, and S. Stevens, From fractals to stochastics: Seeking theoretical consistency in analysis of geophysical data, Advances in Nonlinear Geosciences, edited by A.A. Tsonis, 237–278, doi:10.1007/978-3-319-58895-7_14, Springer, 2018.
 15. Ρ. Ιωαννίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η αρχιτεκτονική και τοπιακή αξία των φραγμάτων: απο τα διεθνή παραδείγματα στις προτάσεις για την Ελλάδα, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αίγλη Ζαππείου, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Αθήνα, 2017.
 16. Π. Δήμας, Δ. Μπουζιώτας, Δ. Νικολόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Πλαίσιο βέλτιστης διαχείρισης υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων μέσω άντλησης-ταμίευσης: Διερεύνηση στην περίπτωση των υδροσυστημάτων Αχελώου-Θεσσαλίας και Αλιάκμονα, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αίγλη Ζαππείου, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Αθήνα, 2017.
 17. Δ. Κουτσογιάννης, και Ρ. Ιωαννίδης, Η ενεργειακή, περιβαλλοντική και αισθητική υπεροχή των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων έναντι των άλλων έργων ανανεώσιμης ενέργειας, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αίγλη Ζαππείου, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Αθήνα, 2017.
 18. P. Dimitriadis, A. Tegos, A. Petsiou, V. Pagana, I. Apostolopoulos, E. Vassilopoulos, M. Gini, A. D. Koussis, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and P. Papanicolaou, Flood Directive implementation in Greece: Experiences and future improvements, 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei", Athens, European Water Resources Association, 2017.
 19. D. Koutsoyiannis, ‘Panta Rhei’ and its relationship with uncertainty, 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei", Athens, doi:10.13140/RG.2.2.15701.73444, European Water Resources Association, 2017.
 20. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Forecasting of geophysical processes using stochastic and machine learning algorithms, 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei", Athens, EWRA2017_A_110904, doi:10.13140/RG.2.2.30581.27361, European Water Resources Association, Athens, 2017.
 21. N. Malamos, I. L. Tsirogiannis, A. Tegos, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Spatial interpolation of potential evapotranspiration for precision irrigation purposes, 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei", Athens, European Water Resources Association, 2017.
 22. D. Koutsoyiannis, and S.M. Papalexiou, Extreme rainfall: Global perspective, Handbook of Applied Hydrology, Second Edition, edited by V.P. Singh, 74.1–74.16, McGraw-Hill, New York, 2017.
 23. A. Tsouni, C. Contoes, E. Ieronymidi, A. Koukouvinos, and D. Koutsoyiannis, BEYOND Center of Excellence: flood mapping and modelling, 1st International Geomatics Applications “Geomapplica” Conference, Skiathos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.1.1129.7520, University of Thessaly, 2014.
 24. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Πτυχές της Αρχαίας Ελληνικής Επιστήμης και Τεχνολογίας , , doi:10.13140/RG.2.1.2702.6163, 2014.
 25. D. Koutsoyiannis, Past and modern water problems: progress or regression? (Invited), IWA Regional Symposium on Water, Wastewater & Environment: Traditions & Culture, Patras, Greece, 3–13, doi:10.13140/RG.2.1.4144.4082, International Water Association, 2014.
 26. D. Koutsoyiannis, and A. Patrikiou, Water control in Ancient Greek cities, A History of Water: Water and Urbanization, edited by T. Tvedt and T. Oestigaard, 130–148, I.B. Tauris, London, 2014.
 27. E.N. Otay, A. Stamou, Y.C. Altan, G. Papadonikolaki, N. Copty, G. Christodoulou, F.T. Karakoc, V. Tsoukala, D. Koutsoyiannis, and A. Papadopoulos, Risk assessment of oil spill accidents, Part 2: application to Saronikos gulf and Izmir bay, Proceedings of the 13th International Conference on Environmental Science and Technology, Athens, 2013.
 28. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνολογίες πληροφορικής στη διαχείριση υδρομετεωρολογικών δεδομένων στην Ελλάδα, Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτρη Τολίκα, επιμέλεια Κ. Λ. Κατσιφαράκης και Μ. Βαφειάδης, 27–37, doi:10.13140/RG.2.1.1165.5928, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2013.
 29. Χ. Ιωάννου, Γ. Τσεκούρας, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Στοχαστική ανάλυση και προσομοίωση υδρομετεωρολογικών διεργασιών για τη βελτιστοποίηση ενός υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου, doi:10.13140/RG.2.1.3787.0327, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, 2013.
 30. Α. Ευστρατιάδης, Δ. Μπουζιώτας, και Δ. Κουτσογιάννης, Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων – Εφαρμογή στο υδροσύστημα Αχελώου-Θεσσαλίας, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου, doi:10.13140/RG.2.1.1952.0244, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, 2013.
 31. D. Koutsoyiannis, Water resources development and management for developing countries in the 21st century: revisiting older and newer ideas (keynote lecture), International Symposium on Answers to Asian Aquatic Problems 2013, Tokyo, Japan, 11–18, doi:10.13140/RG.2.1.3721.4965, Tokyo Metropolitan University, 2013.
 32. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, A. Christofides, G. Karavokiros, N. Kappos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Hydrometeorological network for flood monitoring and modeling, Proceedings of First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, Paphos, Cyprus, 8795, 10-1–10-10, doi:10.1117/12.2028621, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2013.
 33. A. Tegos, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, A parametric model for potential evapotranspiration estimation based on a simplified formulation of the Penman-Monteith equation, Evapotranspiration - An Overview, edited by S. Alexandris, 143–165, doi:10.5772/52927, InTech, 2013.
 34. D. Koutsoyiannis, Reconciling hydrology with engineering (Openning lecture), IDRA 2012 – XXXIII Conference of Hydraulics and Hydraulic Engineering, Brescia, Italy, doi:10.13140/RG.2.1.2279.7046, 2012.
 35. S. Kozanis, A. Christofides, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, openmeteo.org: a web service for the dissemination of free meteorological data, Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, edited by C.G. Helmis and P. Nastos, Athens, 203–208, doi:10.1007/978-3-642-29172-2_29, Springer, Athens, 2012.
 36. D. Koutsoyiannis, N. Zarkadoulas, N. Mamassis, A. N. Angelakis, and L.W. Mays, The evolution of water supply throughout the millennia: A short overview, Evolution of Water Supply Through the Millennia, edited by A. N. Angelakis, L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, 21, 553–560, doi:10.13140/RG.2.1.2541.8485, IWA Publishing, London, 2012.
 37. N. Zarkadoulas, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and A. N. Angelakis, A brief history of urban water management in ancient Greece, Evolution of Water Supply Through the Millennia, edited by A. N. Angelakis, L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, 10, 259–270, doi:10.13140/RG.2.1.4114.7127, IWA Publishing, London, 2012.
 38. A. N. Angelakis, L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Prolegomena: The evolution of water supply through the millennia, Evolution of Water Supply Through the Millennia, edited by A. N. Angelakis, L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, xxi–xxii, doi:10.13140/RG.2.1.1542.4245, IWA Publishing, 2012.
 39. E. Kountouri, N. Petrochilos, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, N. Zarkadoulas, A. Vött, H. Hadler, P. Henning, and T. Willershäuser, A new project of surface survey, geophysical and excavation research of the mycenaean drainage works of the North Kopais: the first study season, 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Istanbul, Turkey, 467–476, doi:10.13140/RG.2.1.2328.8563, International Water Association, 2012.
 40. A. N. Angelakis, D. Koutsoyiannis, and P. Papanicolaou, On the geometry of the Minoan water conduits, 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Istanbul, Turkey, 172–177, doi:10.13140/RG.2.1.4426.0083, International Water Association, 2012.
 41. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, N. Zarkadoulas, and Y. Markonis, Floods in Greece, Changes of Flood Risk in Europe, edited by Z. W. Kundzewicz, Chapter 12, 238–256, IAHS Press, Wallingford – International Association of Hydrological Sciences, 2012.
 42. D. Koutsoyiannis, Prolegomena, Common Sense and Other Heresies, Selected Papers on Hydrology and Water Resources Engineering by Vít Klemeš (Second edition), edited by C. D. Sellars, xi–xv, Canadian Water Resources Association, International Association of Hydrological Sciences, 2011.
 43. D. Koutsoyiannis, and A. Langousis, Precipitation, Treatise on Water Science, edited by P. Wilderer and S. Uhlenbrook, 2, 27–78, doi:10.1016/B978-0-444-53199-5.00027-0, Academic Press, Oxford, 2011.
 44. N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A web based information system for the inspection of the hydraulic works in Ancient Greece, Ancient Water Technologies, edited by L.W. Mays, 103–114, doi:10.1007/978-90-481-8632-7_6, Springer, Dordrecht, 2010.
 45. N. Evelpidou, N. Mamassis, A. Vassilopoulos, C. Makropoulos, and D. Koutsoyiannis, Flooding in Athens: The Kephisos River flood event of 21-22/10/1994, International Conference on Urban Flood Management, Paris, doi:10.13140/RG.2.1.4065.5601, UNESCO, 2009.
 46. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Σύγχρονες τάσεις στην εκτίμηση ακραίων βροχοπτώσεων, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων, Λάρισα, 2, 433–440, doi:10.13140/RG.2.1.1116.4400, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2008.
 47. Δ. Κουτσογιάννης, Παλιότερες και σύγχρονες υδρολογικές θεωρήσεις στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των ταμιευτήρων, των φραγμάτων και των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Προσκεκλημένη ομιλία), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων, Λάρισα, doi:10.13140/RG.2.1.3213.5922, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2008.
 48. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Fitting hydrological models on multiple responses using the multiobjective evolutionary annealing simplex approach, Practical hydroinformatics: Computational intelligence and technological developments in water applications, edited by R.J. Abrahart, L. M. See, and D. P. Solomatine, 259–273, doi:10.1007/978-3-540-79881-1_19, Springer, 2008.
 49. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Φυσικές, κοινωνικές και τεχνολογικές πτυχές της ξηρασίας - Το παράδειγμα της Αθήνας, Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές στην Ευρώπη και την Ελλάδα, επιμέλεια Κ. Σαπουντζάκη, 61–88, doi:10.13140/RG.2.1.1640.7289, Gutenberg, Αθήνα, 2007.
 50. N. Mamassis, V. Kanellopoulos, and D. Koutsoyiannis, A web based information system for the inspection of the hydraulic works in Ancient Greece, 5th International Symposium on Environmental Hydraulics, Tempe, Arizona, doi:10.13140/RG.2.1.3475.7362, International Association of Hydraulic Research, 2007.
 51. D. Koutsoyiannis, A critical review of probability of extreme rainfall: principles and models, Advances in Urban Flood Management, edited by R. Ashley, S. Garvin, E. Pasche, A. Vassilopoulos, and C. Zevenbergen, 139–166, doi:10.1201/9780203945988.ch7, Taylor and Francis, London, 2007.
 52. D. Koutsoyiannis, and A. N. Angelakis, Agricultural hydraulic works in ancient Greece, Encyclopedia of Water Science, Second Edition, edited by S. W. Trimble, 24–27, doi:10.13140/RG.2.1.2582.8084, CRC Press, 2007.
 53. Z. Theocharis, C. Memos, and D. Koutsoyiannis, Wave height background errors simulation and forecasting via stochastic methods in deep and intermediate waters, Proceedings of the 30th International Conference on Coastal Engineering, San Diego, 1, 578–589, doi:10.1142/9789812709554_0050, 2006.
 54. Ζ. Θεοχάρη, Κ. Μέμος, και Δ. Κουτσογιάννης, Χωροχρονική δομή των σφαλμάτων της κυματικής πρόγνωσης, 4ο Εθνικό Συνέδριο Λιμενικών Έργων, Αθήνα, 51–60, doi:10.13140/RG.2.1.1468.6967, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2006.
 55. G Cox, C. Smythe, and D. Koutsoyiannis, The Hurst phenomenon and Monte Carlo simulation to forecast reliability of an Australian reservoir, Proceedings of the 30th Hydrology and Water Resources Symposium, Launceston, Australia, doi:10.13140/RG.2.1.2517.2721, Engineers Australia, 2006.
 56. A. N. Angelakis, D. Koutsoyiannis, and L.W. Mays, Water and wastewater technologies in ancient Civilizations: Conclusions, Proceedings of the 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, edited by A. N. Angelakis and D. Koutsoyiannis, Iraklio, doi:10.13140/RG.2.1.5138.7120, International Water Association, 2006.
 57. A. N. Angelakis, and D. Koutsoyiannis, Water and wastewater technologies in ancient Civilizations: Prolegomena, Proceedings of the 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, edited by A. N. Angelakis and D. Koutsoyiannis, Iraklio, i–iii, doi:10.13140/RG.2.1.2091.2887, International Water Association, 2006.
 58. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and A. Tegos, Logical and illogical exegeses of hydrometeorological phenomena in ancient Greece, Proceedings of the 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, edited by A. N. Angelakis and D. Koutsoyiannis, Iraklio, 135–143, doi:10.13140/RG.2.1.4188.4408, International Water Association, 2006.
 59. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis, and G.-F. Sargentis, Multi-criteria reservoir water management, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST), Rhodes, A, 535–543, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.
 60. Α. Ν. Αγγελάκης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η αποχέτευση στο μινωικό πολιτισμό, Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία, 551–556, doi:10.13140/RG.2.1.3270.9367, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα, 2005.
 61. D. Koutsoyiannis, Hydrologic persistence and the Hurst phenomenon, Water Encyclopedia, Vol. 4, Surface and Agricultural Water, edited by J. H. Lehr and J. Keeley, 210–221, doi:10.1002/047147844X.sw434, Wiley, New York, 2005.
 62. D. Koutsoyiannis, Stochastic simulation of hydrosystems, Water Encyclopedia, Vol. 4, Surface and Agricultural Water, edited by J. H. Lehr and J. Keeley, 421–430, doi:10.1002/047147844X.sw913, Wiley, New York, 2005.
 63. D. Koutsoyiannis, Reliability concepts in reservoir design, Water Encyclopedia, Vol. 4, Surface and Agricultural Water, edited by J. H. Lehr and J. Keeley, 259–265, doi:10.1002/047147844X.sw776, Wiley, New York, 2005.
 64. N. Mamassis, A. Christofides, and D. Koutsoyiannis, Hydrometeorological data acquisition, management and analysis for the Athens water supply system, BALWOIS Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Ochrid, FYROM, doi:10.13140/RG.2.1.1845.5284, Ministry of Environment and Physical Planning FYROM, Skopie, 2004.
 65. D. Koutsoyiannis, Exploration of long records of extreme rainfall and design rainfall inferences, Hydrology: Science and Practice for the 21st Century, edited by B. Webb, N. Arnell, C. Onof, N. MacIntire, R. Gurney, and C. Kirby, London, I, 148–157, doi:10.13140/RG.2.1.1190.1681, British Hydrological Society, 2004.
 66. D. Koutsoyiannis, On the appropriateness of the Gumbel distribution for modelling extreme rainfall (solicited), Hydrological Risk: recent advances in peak river flow modelling, prediction and real-time forecasting. Assessment of the impacts of land-use and climate changes, edited by A. Brath, A. Montanari, and E. Toth, Bologna, 303–319, doi:10.13140/RG.2.1.3811.6080, Editoriale Bios, Castrolibero, Italy, 2004.
 67. A. Tsouni, D. Koutsoyiannis, C. Contoes, N. Mamassis, and P. Elias, Estimation of actual evapotranspiration by remote sensing: Application in Thessalia plain, Greece, Proceedings of the International Conference "Geographical Information Systems and Remote Sensing: Environmental Applications", Volos, doi:10.13140/RG.2.1.3025.1763, 2003.
 68. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Εμπειρία από την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση μεγάλης κλίμακας υδροσυστημάτων της Ελλάδας, Πρακτικά της Ημερίδας " Μελέτες και Έρευνες Υδατικών Πόρων στον Κυπριακό Χώρο", επιμέλεια Ε. Σιδηρόπουλος και Ι. Ιακωβίδης, Λευκωσία, 159–180, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2003.
 69. D. Koutsoyiannis, Rainfall disaggregation methods: Theory and applications (invited), Proceedings, Workshop on Statistical and Mathematical Methods for Hydrological Analysis, edited by D. Piccolo and L. Ubertini, Rome, 1–23, doi:10.13140/RG.2.1.2840.8564, Università di Roma "La Sapienza", 2003.
 70. D. Koutsoyiannis, and A. N. Angelakis, Hydrologic and hydraulic science and technology in ancient Greece, The Encyclopedia of Water Science, edited by B. A. Stewart and T. Howell, 415–417, doi:10.13140/RG.2.1.1333.5282, Dekker, New York, 2003.
 71. A. N. Angelakis, and D. Koutsoyiannis, Urban water engineering and management in ancient Greece, The Encyclopedia of Water Science, edited by B. A. Stewart and T. Howell, 999–1007, doi:10.13140/RG.2.1.2644.2487, Dekker, New York, 2003.
 72. D. Zarris, E. Lykoudi, and D. Koutsoyiannis, Sediment yield estimation of a hydrological basin using measurements of reservoir deposits: A case study for the Kremasta reservoir, Western Greece, Proceedings of the 5th International Conference of European Water Resources Association: "Water Resources Management in the Era of Transition", edited by G. Tsakiris, Athens, 338–345, doi:10.13140/RG.2.1.2382.1047, European Water Resources Association, 2002.
 73. N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A hydrometeorological telemetric network for the water resources monitoring of the Athens water resource system, Proceedings of the 5th International Conference of European Water Resources Association: "Water Resources Management in the Era of Transition", edited by G. Tsakiris, Athens, 157–163, doi:10.13140/RG.2.1.3954.9683, European Water Resources Association, 2002.
 74. I. Nalbantis, E. Rozos, G. M. T. Tentes, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Integrating groundwater models within a decision support system, Proceedings of the 5th International Conference of European Water Resources Association: "Water Resources Management in the Era of Transition", edited by G. Tsakiris, Athens, 279–286, European Water Resources Association, 2002.
 75. Δ. Ζαρρής, Ε. Λυκούδη, και Δ. Κουτσογιάννης, Η εξέλιξη των αποθέσεων φερτών υλικών σε ταμιευτήρες ως δυναμικό φαινόμενο - Εφαρμογή στον ταμιευτήρα Κρεμαστών, Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη, 2, 363–370, doi:10.13140/RG.2.1.1726.7446, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, 2002.
 76. K. Hadjibiros, D. Koutsoyiannis, A. Katsiri, A. Stamou, A. Andreadakis, G.-F. Sargentis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and A. Valassopoulos, Management of water quality of the Plastiras reservoir, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Ceske Budejovice, Czech Republic, doi:10.13140/RG.2.1.4872.4723, 2002.
 77. Δ. Κουτσογιάννης, και Ι. Τσελέντης, Σχόλιο για τις προοπτικές ανάπτυξης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα σε σχέση με την Κοινοτική Οδηγία-Πλαίσιο για το νερό, Οδηγία-πλαίσιο για τα νερά - Εναρμόνιση με την ελληνική πραγματικότητα, Πρακτικά, 87–92, doi:10.13140/RG.2.1.1988.8887, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2002.
 78. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, An evolutionary annealing-simplex algorithm for global optimisation of water resource systems, Proceedings of the Fifth International Conference on Hydroinformatics, Cardiff, UK, 1423–1428, doi:10.13140/RG.2.1.1038.6162, International Water Association, 2002.
 79. G. Karavokiros, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Determining management scenarios for the water resource system of Athens, Proceedings, Hydrorama 2002, 3rd International Forum on Integrated Water Management, 175–181, doi:10.13140/RG.2.1.3135.7684, Water Supply and Sewerage Company of Athens, Athens, 2002.
 80. D. Xenos, I. Passios, S. Georgiades, E. Parlis, and D. Koutsoyiannis, Water demand management and the Athens water supply, Proceedings of the 7th BNAWQ Scientific and Practical Conference "Water Quality Technologies and Management in Bulgaria", Sofia, 44–50, doi:10.13140/RG.2.1.3660.0561, Bulgarian National Association on Water Quality, 2002.
 81. R. E. Chandler, H. S. Wheater, V. S. Isham, C. Onof, S. M. Bate, P. J. Northrop, D. R. Cox, and D. Koutsoyiannis, Generation of spatially consistent rainfall data, Continuous river flow simulation: methods, applications and uncertainties, BHS Occasional Paper No. 13, 59–65, doi:10.13140/RG.2.1.2218.2642, British Hydrological Society, London, 2002.
 82. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and G. Karavokiros, A decision support tool for the management of multi-reservoir systems, Proceedings of the Integrated Decision-Making for Watershed Management Symposium, Chevy Chase, Maryland, doi:10.13140/RG.2.1.3528.9848, US Environmental Protection Agency, Duke Power, Virginia Tech, 2001.
 83. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Α. Χριστοφίδης, Εμπειρίες από τη λειτουργία του αυτόματου τηλεμετρικού μετεωρολογικού σταθμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πρακτικά του 8ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, επιμέλεια Γ. Χριστοδούλου, Α. Στάμου, και Α. Νάνου, Αθήνα, 301–308, doi:10.13140/RG.2.1.4577.5603, Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση, 2000.
 84. Α. Ευστρατιάδης, Ν. Ζερβός, Γ. Καραβοκυρός, και Δ. Κουτσογιάννης, Το υπολογιστικό σύστημα Υδρονομέας και η εφαρμογή του στην προσομοίωση συστημάτων ταμιευτήρων, Διαχείριση υδατικών πόρων σε ευαίσθητες περιοχές του Ελλαδικού χώρου - Πρακτικά 4ου Εθνικού Συνεδρίου, επιμέλεια Γ. Τσακίρης, Α. Στάμου, και Ι. Μυλόπουλος, Βόλος, 36–43, doi:10.13140/RG.2.1.4053.2724, Ελληνική Επιτροπή για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, 1999.
 85. D. Zarris, D. Koutsoyiannis, and G. Karavokiros, A simple stochastic rainfall disaggregation scheme for urban drainage modelling, Proceedings of the 4th International Conference on Developments in Urban Drainage Modelling, edited by D. Butler and C. Maksimovic, London, 85–92, doi:10.13140/RG.2.1.3004.6969, International Association of Water Quality, International Association of Hydraulic Research, UNESCO, Imperial College, London, 1998.
 86. Δ. Κουτσογιάννης, Από το μεμονωμένο υδραυλικό έργο στο υδροσύστημα: Το παράδειγμα του υδρολογικού σχεδιασμού των έργων Ευήνου, Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, Θεσσαλονίκη, 235–244, doi:10.13140/RG.2.1.2152.7280, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1997.
 87. G. C. Koukis, and D. Koutsoyiannis, Greece, Geomorphological hazards in Europe, edited by C.&C. Embleton, 215–241, doi:10.1016/S0928-2025(97)80010-7, Elsevier, 1997.
 88. Λ. Λαζαρίδης, Γ. Καλαούζης, Δ. Κουτσογιάννης, και Π. Μαρίνος, Βασικά τεχνικά και οικονομικά μεγέθη σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη Θεσσαλία, Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Λάρισα, doi:10.13140/RG.2.1.4512.0249, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 1996.
 89. G. Tsakalias, and D. Koutsoyiannis, Hydrologic data management using RDBMS with Differential-Linear Data Storage, Hydraulic Engineering Software V: Proceedings of the 5th International Conference HYDROSOFT '94, edited by W. R. Blain and K. L. Katsifarakis, Sithonia, 2, 317–326, doi:10.13140/RG.2.1.2021.6565, Computational Mechanics Publications, Southampton, 1994.
 90. A. Sakellariou, D. Koutsoyiannis, and D. Tolikas, HYDROSCOPE: Experience from a distributed database system for hydrometeorological data, Hydraulic Engineering Software V: Proceedings of the 5th International Conference HYDROSOFT '94, edited by W. R. Blain and K. L. Katsifarakis, Sithonia, 2, 309–316, doi:10.13140/RG.2.1.1022.2325, Computational Mechanics Publications, Southampton, 1994.
 91. G. Tsakalias, and D. Koutsoyiannis, OPSIS: An intelligent tool for hydrologic data processing and visualisation, Proceedings of the 2nd European Conference on Advances in Water Resources Technology and Management, edited by G. Tsakiris and M. A. Santos, Lisbon, 45–50, doi:10.13140/RG.2.1.3070.2320, Balkema, Rotterdam, 1994.
 92. N. Papakostas, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Modern computer technologies in hydrologic data management, Proceedings of the 2nd European Conference on Advances in Water Resources Technology and Management, edited by G. Tsakiris and M. A. Santos, Lisbon, 285–293, doi:10.13140/RG.2.1.4167.9604, Balkema, Rotterdam, 1994.
 93. N. Mamassis, et D. Koutsoyiannis, Structure stochastique de pluies intenses par type de temps, Publications de l'Association Internationale de Climatologie, 6eme Colloque International de Climatologie, edité par P. Maheras, Thessaloniki, 6, 301–313, doi:10.13140/RG.2.1.3643.6726, Association Internationale de Climatologie, Aix-en-Provence Cedex, France, 1993.
 94. I. Nalbantis, N. Mamassis, et D. Koutsoyiannis, Le phénomène recent de sécheresse persistante et l' alimentation en eau de la cité d' Athènes, Publications de l'Association Internationale de Climatologie, 6eme Colloque International de Climatologie, edité par P. Maheras, Thessaloniki, 6, 123–132, doi:10.13140/RG.2.1.4430.1041, Association Internationale de Climatologie, Aix-en-Provence Cedex, France, 1993.
 95. D. Tolikas, D. Koutsoyiannis, et Th. Xanthopoulos, HYDROSCOPE: Un systeme d'informations pour l'etude des phenomenes hydroclimatiques en Grece, Publications de l'Association Internationale de Climatologie, 6eme Colloque International de Climatologie, edité par P. Maheras, Thessaloniki, 6, 673–682, doi:10.13140/RG.2.1.2857.2409, Association Internationale de Climatologie, Aix-en-Provence Cedex, France, 1993.
 96. D. Koutsoyiannis, C. Tsolakidis, and N. Mamassis, HYDRA-PC, A data base system for regional hydrological data management, Proceedings of the 1st European Conference on Advances in Water Resources Technology, Athens, 551–557, doi:10.13140/RG.2.1.4954.3921, Balkema, Rotterdam, 1991.

Conference publications and presentations with evaluation of abstract

 1. A. Tsouni, S. Sigourou, P. Dimitriadis, V. Pagana, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and C. Contoes, Multi-parameter flood risk assessment towards efficient flood management in highly dense urban river basins in the Region of Attica, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-12624, doi:10.5194/egusphere-egu23-12624, 2023.
 2. G. Kirkmalis, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, D. Markantonis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Fertilizers as batteries and regulators in the global Water-Energy-Food equilibrium, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-11915, doi:10.5194/egusphere-egu23-11915, 2023.
 3. S. Sigourou, A. Tsouni, V. Pagana, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and C. Contoes, An advanced methodology for field visits towards efficient flood management on building block level, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-16168, doi:10.5194/egusphere-egu23-16168, 2023.
 4. N. Bessas, K. Partida, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Risk assessment of Marathon reservoir spillway based on water level, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-7675, doi:10.5194/egusphere-egu23-7675, 2023.
 5. D. Dimitrakopoulou, R. Ioannidis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, E. Chardavellas, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Public involvement in the design and implementation of infrastructure projects., European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-16478, doi:10.5194/egusphere-egu23-16478, 2023.
 6. N Tepetidis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Comparison of Stochastic versus Deep Learning methods for simulation and prediction of hydroclimatic time series, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-16222, doi:10.5194/egusphere-egu23-16222, 2023.
 7. D. Markantonis, P. Dimitriadis, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Estimating the risk of large investments using Hurst-Kolmogorov dynamics in interest rates, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-14416, doi:10.5194/egusphere-egu23-14416, 2023.
 8. M.J. Alexopoulos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, N. Bezak, M. Kobold, and D. Koutsoyiannis, Application of Rain-on-Grid for flash flood modeling: A case study in the Selška Sora watershed in Slovenia, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-16120, doi:10.5194/egusphere-egu23-16120, 2023.
 9. T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, A. Koukouvinos, N. Malamos, N Tepetidis, D. Markantonis, P. Dimitriadis, and N. Mamassis, Regionalized design rainfall curves for Greece, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-8740, doi:10.5194/egusphere-egu23-8740, 2023.
 10. P. Dimitriadis, M. Kougia, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Violent land terrain alterations and their impacts on water management; Case study: North Euboea, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-13318, doi:10.5194/egusphere-egu23-13318, 2023.
 11. D. Koutsoyiannis, C. Onof, Z. W. Kundzewicz, and A. Christofides, A stochastic approach to causality (Invited talk), AGU 2022 Fall Meeting, doi:10.13140/RG.2.2.25180.87681, American Geophysical Union, 2022.
 12. D. Koutsoyiannis, Stochastic modelling of hydrological extremes in a perpetually changing climate (Invited lecture), Protection and Restoration of the Environment XVI, Kalamata, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.15571.86562, 2022.
 13. D. Dimitrakopoulou, R. Ioannidis, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, E. Chardavellas, S. Vavoulogiannis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Social uncertainty in flood risk: field research, citizens’ engagement, institutions' collaboration, IAHS 100th Anniversary – 11th IAHS-AISH Scientific Assembly 2022, Montpellier, France, IAHS2022-351, International Association of Hydrological Sciences, 2022.
 14. G.-F. Sargentis, I. Meletopoulos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, A. Siganou, D. Markantonis, K. Moraiti, K. Kouros, M. Nikolinakou, and D. Koutsoyiannis, Modelling water needs; from past to present. Case study: The Municipality of Western Mani, IAHS 100th Anniversary – 11th IAHS-AISH Scientific Assembly 2022, Montpellier, France, IAHS2022-400, International Association of Hydrological Sciences, 2022.
 15. S. Vavoulogiannis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Time Asymmetry and Stochastic Modelling of Streamflow, IAHS 100th Anniversary – 11th IAHS-AISH Scientific Assembly 2022, Montpellier, France, IAHS2022-270, International Association of Hydrological Sciences, 2022.
 16. D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Bluecat: A Local Uncertainty Estimator for Deterministic Simulations and Predictions, IAHS 100th Anniversary – 11th IAHS-AISH Scientific Assembly 2022, Montpellier, France, IAHS2022-574, International Association of Hydrological Sciences, 2022.
 17. P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Theoretical framework for the stochastic synthesis of the variability of global-scale key hydrological-cycle processes and estimation of their predictability limits under long-range dependence, IAHS 100th Anniversary – 11th IAHS-AISH Scientific Assembly 2022, Montpellier, France, IAHS2022-610, International Association of Hydrological Sciences, 2022.
 18. T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Investigating the clustering mechanisms of hydroclimatic extremes: from identification to modelling strategies, IAHS 100th Anniversary – 11th IAHS-AISH Scientific Assembly 2022, Montpellier, France, IAHS2022-382, International Association of Hydrological Sciences, 2022.
 19. A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Uncertainty assessment with Bluecat: Recognising randomness as a fundamental component of physics, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-10654, doi:10.5194/egusphere-egu22-10654, European Geosciences Union, 2022.
 20. M. Chiotinis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, To act or not to act. Predictability of intervention and non-intervention in health and environment, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-11747, doi:10.5194/egusphere-egu22-11747, European Geosciences Union, 2022.
 21. P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, Spatial and temporal long-range dependence in the scale domain, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-13051, doi:10.5194/egusphere-egu22-13051, European Geosciences Union, 2022.
 22. D. Markantonis, A. Siganou, K. Moraiti, M. Nikolinakou, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, M. Chiotinis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Determining optimal scale of water infrastructure considering economical aspects with stochastic evaluation – Case study at the Municipality of Western Mani, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3039, doi:10.5194/egusphere-egu22-3039, European Geosciences Union, 2022.
 23. K. Moraiti, D. Markantonis, M. Nikolinakou, A. Siganou, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, I. Meletopoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Optimizing water infrastructure solutions for small-scale distributed settlements – Case study at the Municipality of Western Mani., EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3055, doi:10.5194/egusphere-egu22-3055, European Geosciences Union, 2022.
 24. M. Nikolinakou, K. Moraiti, A. Siganou, D. Markantonis, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, I. Meletopoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigating the water supply potential of traditional rainwater harvesting techniques used – A case study for the Municipality of Western Mani, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, European Geosciences Union, 2022.
 25. A. Siganou, M. Nikolinakou, D. Markantonis, K. Moraiti, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, M. Chiotinis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic simulation of hydrological timeseries for data scarce regions - Case study at the Municipality of Western Mani, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3086, doi:10.5194/egusphere-egu22-3086, European Geosciences Union, 2022.
 26. I. Arvanitidis, Μ. Diamanta, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Identifying links between hydroclimatic variability and economical components using stochastic methods, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-5944, doi:10.5194/egusphere-egu22-5944, European Geosciences Union, 2022.
 27. S. Vrettou, A. Trompouki, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Investigation of stochastic similarities between wind and waves and their impact on offshore structures, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3082, doi:10.5194/egusphere-egu22-3082, European Geosciences Union, 2022.
 28. A. Trompouki, S. Vrettou, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Investigation of the spatial correlation structure of 2-D wave fields at the Aegean Sea, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3083, doi:10.5194/egusphere-egu22-3083, European Geosciences Union, 2022.
 29. T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Preliminary flood hazard assessment for monuments in urbanized areas, 4th International Conference on Protection of Historical Constructions (PROHITECH 2020), Athens, 2021.
 30. G. Papacharalampous, H. Tyralis, A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Large-scale calibration of conceptual rainfall-runoff models for two-stage probabilistic hydrological post-processing, EGU General Assembly 2021, online, doi:10.5194/egusphere-egu21-18, European Geosciences Union, 2021.
 31. A. Lagos, S. Sigourou, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Land Cover Change: Does it affect temperature variability?, EGU General Assembly 2021, online, EGU21-9000, doi:10.5194/egusphere-egu21-9000, European Geosciences Union, 2021.
 32. T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, PythOm: A python toolbox implementing recent advances in rainfall intensity (ombrian) curves, EGU General Assembly 2021, online, EGU21-389, doi:10.5194/egusphere-egu21-389, European Geosciences Union, 2021.
 33. G. Vagenas, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic analysis of time-series related to ocean acidification, EGU General Assembly 2021, online, EGU21-2637, doi:10.5194/egusphere-egu21-2637, European Geosciences Union, 2021.
 34. Ο. Akoumianaki, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, E. Varouchakis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic analysis of the spatial stochastic structure of precipitation in the island of Crete, Greece, EGU General Assembly 2021, online, EGU21-4640, doi:10.5194/egusphere-egu21-4640, European Geosciences Union, 2021.
 35. A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, and D. Koutsoyiannis, Revisiting the storage-reliability-yield concept in hydroelectricity, EGU General Assembly 2021, online, EGU21-10528, doi:10.5194/egusphere-egu21-10528, European Geosciences Union, 2021.
 36. K. Papoulakos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, D. Tsaknias, and D. Koutsoyiannis, Investigating the impacts of clustering of floods on insurance practices; a spatiotemporal analysis in the USA, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-8667, doi:10.5194/egusphere-egu2020-8667, 2020.
 37. G.T. Manolis, K. Papoulakos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, D. Tsaknias, and D. Koutsoyiannis, Clustering mechanisms of flood occurrence; modelling and relevance to insurance practices, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-9357, doi:10.5194/egusphere-egu2020-9357, 2020.
 38. D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, A brisk local uncertainty estimator for hydrologic simulations and predictions (Blue Cat), European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, doi:10.5194/egusphere-egu2020-10125, 2020.
 39. A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, D. Koutsoyiannis, K. Mazi, A. D. Koussis, S. Lykoudis, E. Demetriou, N. Malamos, A. Christofides, and D. Kalogeras, Open Hydrosystem Information Network: Greece’s new research infrastructure for water, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-4164, doi:10.5194/egusphere-egu2020-4164, 2020.
 40. G. Karavokiros, D. Nikolopoulos, S. Manouri, A. Efstratiadis, C. Makropoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Hydronomeas 2020: Open-source decision support system for water resources management, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-20022, doi:10.5194/egusphere-egu2020-20022, 2020.
 41. D. Koutsoyiannis, Knowable moments for high-order characterization and modelling of hydrological processes for sustainable management of water resources, Invited Lecture, Bologna, Italy, doi:10.13140/RG.2.2.35109.86248, University of Bologna, 2019.
 42. C. Farmakis, P. Dimitriadis, V. Bellos, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, Investigation of the uncertainty of spatial flood inundation among widely used 1D/2D hydrodynamic models, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-15629, European Geosciences Union, 2019.
 43. D. Koutsoyiannis, Stochastic simulation of time irreversible processes and its use in hydrosystem control problems (Keynote talk), First Workshop on Control Methods for Water Resource Systems, Delft, The Netherlands, doi:10.13140/RG.2.2.10484.30088, International Federation of Automatic Control, 2019.
 44. K. Kardakaris, M. Kalli, T. Agoris, P. Dimitriadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigation of the stochastic structure of wind waves for energy production, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-13188, European Geosciences Union, 2019.
 45. S. Vavoulogiannis, N. Ioannidis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of rainfall and runoff series from a large hydrometeorological dataset, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, European Geosciences Union, 2019.
 46. T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Comparing estimators for inferring dependence from records of hydrological extremes, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-9621, European Geosciences Union, 2019.
 47. T. Goulianou, K. Papoulakos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic characteristics of flood impacts for agricultural insurance practices, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-5891, European Geosciences Union, 2019.
 48. D. Galanis, T. Andrikopoulou, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Investigation and stochastic simulation of the music of wind and precipitation, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-13332, European Geosciences Union, 2019.
 49. M. Karataraki, A. Thanasko, K. Printziou, G. Koudouris, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, C. Plati, and D. Koutsoyiannis, Campus solar roads: a feasibility analysis, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-15648-2, European Geosciences Union, 2019.
 50. M.-E. Asimomiti, N. Pelekanos, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, E. Vlahogianni, and D. Koutsoyiannis, Campus solar roads: Stochastic modeling of passenger demand, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-10585, European Geosciences Union, 2019.
 51. A. Petsou, M.-E. Merakou, T. Iliopoulou, C. Iliopoulou, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, K. Kepaptsoglou, and D. Koutsoyiannis, Campus solar roads: Optimization of solar panel and electric charging station location for university bus route, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-10832, European Geosciences Union, 2019.
 52. G.-F. Sargentis, E. Frangedaki, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Development of a web platform of knowledge exchange for optimal selection of building materials based on ecological criteria, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-10395, European Geosciences Union, 2019.
 53. Μ. Sako, E. Tsoli, R. Ioannidis, E. Frangedaki, G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, Optimizing the size of Hilarion dam with technical, economical and environmental parameters, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-15297, European Geosciences Union, 2019.
 54. R. Ioannidis, P. Dimitriadis, G.-F. Sargentis, E. Frangedaki, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic similarities between hydrometeorogical and art processes for optimizing architecture and landscape aesthetic parameters, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-11403, European Geosciences Union, 2019.
 55. D. Koutsoyiannis, Should we place a value on unmeasurable values?, Contribution to EGU 2019 Great Debate "Rewards and recognition in science: what value should we place on contributions that cannot be easily measured", European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, doi:10.13140/RG.2.2.36000.84483/1, European Geosciences Union, 2019.
 56. G. Papacharalampous, H. Tyralis, A. Langousis, A. W. Jayawardena, B. Sivakumar, N. Mamassis, A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Large-scale comparison of machine learning regression algorithms for probabilistic hydrological modelling via post-processing of point predictions, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-3576, European Geosciences Union, 2019.
 57. D. Koutsoyiannis, Extreme-oriented selection and fitting of probability distributions (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-10398, doi:10.13140/RG.2.2.15737.11362, European Geosciences Union, 2019.
 58. E. Zacharopoulou, I. Tsoukalas, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Impact of sample uncertainty of inflows to stochastic simulation of reservoirs, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-17233, European Geosciences Union, 2019.
 59. A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, K. Mazi, E. Dimitriou, and D. Koutsoyiannis, Strategic plan for establishing a national-scale hydrometric network in Greece: challenges and perspectives, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-16714, European Geosciences Union, 2019.
 60. D. Koutsoyiannis, Unknowable and knowable moments: are they relevant to hydrofractals? (Plenary talk), Hydrofractals ’18, Constanta, Romania, doi:10.13140/RG.2.2.13446.27207, 2018.
 61. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Reconstructing the water supply conditions of the Ancient Piraeus, Biennial of Architectural and Urban Restoration (BRAU4), Pireaus, doi:10.13140/RG.2.2.18049.51044, 2018.
 62. A. Zoukos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Global investigation of the multi-scale probabilistic behaviour of dry spells from rainfall records, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17966-1, doi:10.13140/RG.2.2.13555.78886, European Geosciences Union, 2018.
 63. V. Skoura, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, M. Crok, and D. Koutsoyiannis, A trendy analysis for the identification of extremal changes and trends in hydroclimatic processes; application to global precipitation, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17889-1, European Geosciences Union, 2018.
 64. E. Chardavellas, P. Dimitriadis, I. Papakonstantis, D. Koutsoyiannis, and P. Papanicolaou, Stochastic similarities between the microscale of vertical thermal jet and macroscale hydrometeorological processes, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17803-1, European Geosciences Union, 2018.
 65. P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Simulating precipitation at a fine time scale using a single continuous-state distribution, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18614, European Geosciences Union, 2018.
 66. P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, An innovative stochastic process and simulation algorithm for approximating any dependence structure and marginal distribution, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18710, European Geosciences Union, 2018.
 67. K. Sakellari, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, A global stochastic analysis for the temperature and dew-point processes, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17941-1, European Geosciences Union, 2018.
 68. M. Chalakatevaki, E. Klousakou, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the uncertainty of hydrometeorological processes by means of the climacogram, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17714-1, European Geosciences Union, 2018.
 69. G. Karakatsanis, E. Kontarakis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Hydroclimate and agricultural output in developing countries, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-13059-1, European Geosciences Union, 2018.
 70. T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, A probabilistic index based on a two-state process to quantify clustering of rainfall extremes, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-9777, European Geosciences Union, 2018.
 71. A. Tegos, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the correlation structure and probability distribution of the global potential evapotranspiration, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17849-3, European Geosciences Union, 2018.
 72. E. Volpi, A. Fiori, S. Grimaldi, F. Lombardo, and D. Koutsoyiannis, Complete time-series frequency analysis: return period estimation for time-dependent processes, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-10439, European Geosciences Union, 2018.
 73. G. Papacharalampous, D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Toy models for increasing the understanding on stochastic process-based modelling, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-1900-1, European Geosciences Union, 2018.
 74. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, and D. Koutsoyiannis, The scale of infrastructures as a social decision. Case study: dams in Greece, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17082, European Geosciences Union, 2018.
 75. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the Hurst-Kolmogorov behaviour in arts, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17740-1, European Geosciences Union, 2018.
 76. S. Sigourou, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, A. Skopeliti, K. Sakellari, G. Karakatsanis, L. Tsoulos, and D. Koutsoyiannis, Comparison of climate change vs. urbanization, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18598-2, European Geosciences Union, 2018.
 77. S. Sigourou, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, A. Skopeliti, K. Sakellari, G. Karakatsanis, L. Tsoulos, and D. Koutsoyiannis, Statistical and stochastic comparison of climate change vs. urbanization, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18608-2, European Geosciences Union, 2018.
 78. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, A step further from model-fitting for the assessment of the predictability of monthly temperature and precipitation, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-864, doi:10.6084/m9.figshare.7325783.v1, European Geosciences Union, 2018.
 79. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, From mythology to science: the development of scientific hydrological concepts in the Greek antiquity (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-10143-1, European Geosciences Union, 2018.
 80. P. Dimitriadis, H. Tyralis, T. Iliopoulou, K. Tzouka, Y. Markonis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A climacogram estimator adjusted for timeseries length; application to key hydrometeorological processes by the Köppen-Geiger classification, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17832, European Geosciences Union, 2018.
 81. T. Iliopoulou, A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Estimating seasonality in river flows, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-12772, European Geosciences Union, 2018.
 82. A. Pizarro, P. Dimitriadis, C. Samela, D. Koutsoyiannis, O. Link, and S. Manfreda, Discharge uncertainty on bridge scour process, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-8045, European Geosciences Union, 2018.
 83. A. Pizarro, P. Dimitriadis, M. Chalakatevaki, C. Samela, S. Manfreda, and D. Koutsoyiannis, An integrated stochastic model of the river discharge process with emphasis on floods and bridge scour, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-8271, European Geosciences Union, 2018.
 84. A. Gkolemis, P. Dimitriadis, G. Karakatsanis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, A stochastic investigation of the intermittent behaviour of wind; application to renewable energy resources management, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-15979-3, European Geosciences Union, 2018.
 85. Y. Kalogeris, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, V. Papadopoulos, and D. Koutsoyiannis, Investigation of the correlation structure behaviour through intermediate storage retention, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17247-1, European Geosciences Union, 2018.
 86. K. Tzouka, P. Dimitriadis, E. Varouchakis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the correlation structure of two-dimensional images of rocks from small to large scales, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17306-1, European Geosciences Union, 2018.
 87. P. Dimitriadis, E. Varouchakis, T. Iliopoulou, G. Karatzas, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the spatial variability of precipitation over Crete, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17155-1, European Geosciences Union, 2018.
 88. M. Nezi, P. Dimitriadis, A. Pizarro, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the streamflow process adjusted for human impact, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17473-1, European Geosciences Union, 2018.
 89. G. Koudouris, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G. Karakatsanis, and D. Koutsoyiannis, A stochastic model for hourly solar radiation process applied in renewable resources management, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-16275-2, European Geosciences Union, 2018.
 90. E. Klousakou, M. Chalakatevaki, R. Tomani, P. Dimitriadis, A. Efstratiadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the uncertainty of atmospheric processes related to renewable energy resources, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-16982-2, European Geosciences Union, 2018.
 91. P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, A. Efstratiadis, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the uncertainty in common rating-curve relationships, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18947-2, European Geosciences Union, 2018.
 92. G. Markopoulos-Sarikas, C. Ntigkakis, P. Dimitriadis, G. Papadonikolaki, A. Efstratiadis, A. Stamou, and D. Koutsoyiannis, How probable was the flood inundation in Mandra? A preliminary urban flood inundation analysis, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17527-1, European Geosciences Union, 2018.
 93. C. Ntigkakis, G. Markopoulos-Sarikas, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, A. D. Koussis, K. Mazi, D. Katsanos, and D. Koutsoyiannis, Hydrological investigation of the catastrophic flood event in Mandra, Western Attica, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17591-1, European Geosciences Union, 2018.
 94. I. Anyfanti, P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and A. Efstratiadis, Handling the computation effort of time-demanding water-energy simulation models through surrogate approaches, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-12110, European Geosciences Union, 2018.
 95. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Effective combination of stochastic and deterministic hydrological models in a changing environment, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-11989, European Geosciences Union, 2018.
 96. P. Dimitriadis, K. Tzouka, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of rock anisotropy based on the climacogram, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-10632-1, European Geosciences Union, 2017.
 97. T. Iliopoulou, C. Aguilar , B. Arheimer, M. Bermúdez, N. Bezak, A. Ficchi, D. Koutsoyiannis, J. Parajka, M. J. Polo, G. Thirel, and A. Montanari, Investigating the physical basis of river memory and application to flood frequency prediction, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, European Geosciences Union, 2017.
 98. P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Identifying the dependence structure of a process through pooled timeseries analysis, IAHS Scientific Assembly 2017, Port Elizabeth, South Africa, IAHS Press, Wallingford – International Association of Hydrological Sciences, 2017.
 99. H. Tyralis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, An extensive review and comparison of R Packages on the long-range dependence estimators, Asia Oceania Geosciences Society (AOGS) 14th Annual Meeting, Singapore, HS06-A003, doi:10.13140/RG.2.2.18837.22249, Asia Oceania Geosciences Society, 2017.
 100. H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, The Bayesian Processor of Forecasts on the probabilistic forecasting of long-range dependent variables using General Circulation Models, Asia Oceania Geosciences Society (AOGS) 14th Annual Meeting, Singapore, HS20-A002, doi:10.13140/RG.2.2.15481.77922, Asia Oceania Geosciences Society, 2017.
 101. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Large scale simulation experiments for the assessment of one-step ahead forecasting properties of stochastic and machine learning point estimation methods, Asia Oceania Geosciences Society (AOGS) 14th Annual Meeting, Singapore, HS06-A002, doi:10.13140/RG.2.2.33273.77923, Asia Oceania Geosciences Society, 2017.
 102. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, A set of metrics for the effective evaluation of point forecasting methods used for hydrological tasks, Asia Oceania Geosciences Society (AOGS) 14th Annual Meeting, Singapore, HS01-A001, doi:10.13140/RG.2.2.19852.00641, Asia Oceania Geosciences Society, 2017.
 103. T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Investigating links between Long-Range Dependence in mean rainfall and clustering of extreme rainfall, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-9890-1, doi:10.13140/RG.2.2.25992.21763, European Geosciences Union, 2017.
 104. H. Tyralis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, K. Tzouka, and D. Koutsoyiannis, Dependence of long-term persistence properties of precipitation on spatial and regional characteristics, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-3711, doi:10.13140/RG.2.2.13252.83840/1, European Geosciences Union, 2017.
 105. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Investigation of the effect of the hyperparameter optimization and the time lag selection in time series forecasting using machine learning algorithms, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-3072-1, doi:10.13140/RG.2.2.20560.92165/1, European Geosciences Union, 2017.
 106. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Multi-step ahead streamflow forecasting for the operation of hydropower reservoirs, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-3069, doi:10.13140/RG.2.2.27271.80801, European Geosciences Union, 2017.
 107. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Comparison between stochastic and machine learning methods for hydrological multi-step ahead forecasting: All forecasts are wrong!, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-3068-2, doi:10.13140/RG.2.2.17205.47848, European Geosciences Union, 2017.
 108. V. Daniil, G. Pouliasis, E. Zacharopoulou, E. Demetriou, G. Manou, M. Chalakatevaki, I. Parara, C. Georganta, P. Stamou, S. Karali, E. Hadjimitsis, G. Koudouris, E. Moschos, D. Roussis, K. Papoulakos, A. Koskinas, G. Pollakis, N. Gournari, K. Sakellari, Y. Moustakis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, H. Tyralis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G. Karakatsanis, K. Tzouka, I. Deligiannis, V. Tsoukala, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, The uncertainty of atmospheric processes in planning a hybrid renewable energy system for a non-connected island, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-16781-4, doi:10.13140/RG.2.2.29610.62406, European Geosciences Union, 2017.
 109. P. Stamou, S. Karali, M. Chalakatevaki, V. Daniil, K. Tzouka, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, P. Papanicolaou, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Creating the electric energy mix of a non-connected Aegean island, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-10130-10, doi:10.13140/RG.2.2.36537.77927, European Geosciences Union, 2017.
 110. E. Hadjimitsis, E. Demetriou, K. Sakellari, H. Tyralis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Investigation of the stochastic nature of temperature and humidity for energy management, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-10164-5, European Geosciences Union, 2017.
 111. G. Koudouris, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigation of the stochastic nature of solar radiation for renewable resources management, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-10189-4, doi:10.13140/RG.2.2.16215.06564, European Geosciences Union, 2017.
 112. E. Moschos, G. Manou, C. Georganta, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, H. Tyralis, D. Koutsoyiannis, and V. Tsoukala, Investigation of the stochastic nature of wave processes for renewable resources management: a pilot application in a remote island in the Aegean sea, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-10225-3, doi:10.13140/RG.2.2.30226.66245, European Geosciences Union, 2017.
 113. A. Koskinas, E. Zacharopoulou, G. Pouliasis, I. Engonopoulos, K. Mavroyeoryos, I. Deligiannis, G. Karakatsanis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, and H. Tyralis, Simulation of electricity demand in a remote island for optimal planning of a hybrid renewable energy system, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-10495-4, doi:10.13140/RG.2.2.10529.81767, European Geosciences Union, 2017.
 114. D. Roussis, I. Parara, N. Gournari, Y. Moustakis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, and G. Karakatsanis, Energy, variability and weather finance engineering, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-16919, European Geosciences Union, 2017.
 115. K. Papoulakos, G. Pollakis, Y. Moustakis, A. Markopoulos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Simulation of water-energy fluxes through small-scale reservoir systems under limited data availability, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-10334-4, European Geosciences Union, 2017.
 116. P. Dimitriadis, Y. Markonis, T. Iliopoulou, E. Feloni, N. Gournari, I. Deligiannis, P. Kastis, C. Nasika, E. Lerias, Y. Moustakis, A. Petsiou, A. Sotiriadou, A. Markopoulos, V. Tyrogiannis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic similarities between hydroclimatic processes for variability characterization, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, European Geosciences Union, 2016.
 117. I. Deligiannis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Hourly temporal distribution of wind, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, 18, EGU2016-13138-4, doi:10.13140/RG.2.2.25967.53928, European Geosciences Union, 2016.
 118. E. Lerias, A. Kalamioti, P. Dimitriadis, Y. Markonis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of temperature process for climatic variability identification, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-14828-3, European Geosciences Union, 2016.
 119. I. Deligiannis, V. Tyrogiannis, Ο. Daskalou, P. Dimitriadis, Y. Markonis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of wind process for climatic variability identification, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-14946-6, doi:10.13140/RG.2.2.26681.36969, European Geosciences Union, 2016.
 120. A. Sotiriadou, A. Petsiou, E. Feloni, P. Kastis, T. Iliopoulou, Y. Markonis, H. Tyralis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of precipitation process for climatic variability identification, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-15137-5, doi:10.13140/RG.2.2.28955.46881, European Geosciences Union, 2016.
 121. P. Dimitriadis, N. Gournari, and D. Koutsoyiannis, Markov vs. Hurst-Kolmogorov behaviour identification in hydroclimatic processes, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-14577-4, doi:10.13140/RG.2.2.21019.05927, European Geosciences Union, 2016.
 122. Y. Markonis, C. Nasika, Y. Moustakis, A. Markopoulos, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Global investigation of Hurst-Kolmogorov behaviour in river runoff, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-17491, doi:10.13140/RG.2.2.16331.59684, European Geosciences Union, 2016.
 123. D. Koutsoyiannis, F. Lombardo, P. Dimitriadis, Y. Markonis, and S. Stevens, From fractals to stochastics: seeking theoretical consistency in analysis of geophysical data, 30 Years of Nonlinear Dynamics in Geosciences, Rhodes, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.34215.55209, 2016.
 124. D. Koutsoyiannis, and P. Dimitriadis, From time series to stochastics: A theoretical framework with applications on time scales spanning from microseconds to megayears, Orlob Second International Symposium on Theoretical Hydrology, Davis, California, USA, doi:10.13140/RG.2.2.14082.89284, University California Davis, 2016.
 125. D. Koutsoyiannis, The unavoidable uncertainty of renewable energy and its management, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016–18430, doi:10.13140/RG.2.2.36312.70400, European Geosciences Union, 2016.
 126. Ο. Daskalou, M. Karanastasi, Y. Markonis, P. Dimitriadis, A. Koukouvinos, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, GIS-based approach for optimal siting and sizing of renewables considering techno-environmental constraints and the stochastic nature of meteorological inputs, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-12044-1, doi:10.13140/RG.2.2.19535.48803, European Geosciences Union, 2016.
 127. C. Pappas, M.D. Mahecha, D.C. Frank, and D. Koutsoyiannis, New insights on the variability of ecosystem functioning across time scales, AGU 2015 Fall Meeting, San Francisco, USA, doi:10.13140/RG.2.2.24568.65280, American Geophysical Union, 2015.
 128. E. Volpi, A. Fiori, S. Grimaldi, F. Lombardo, and D. Koutsoyiannis, Return period for time-dependent processes, STAHY’15 Workshop, doi:10.13140/RG.2.2.22052.07044, International Association of Hydrological Sciences, Addis Ababa, Ethiopia, 2015.
 129. N. Malamos, A. Tegos, I. L. Tsirogiannis, A. Christofides, and D. Koutsoyiannis, Implementation of a regional parametric model for potential evapotranspiration assessment, IrriMed 2015 – Modern technologies, strategies and tools for sustainable irrigation management and governance in Mediterranean agriculture, Bari, doi:10.13140/RG.2.1.3992.0725, 2015.
 130. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, The water supply of Athens through the centuries, 16th conference Cura Aquarum, Athens, doi:10.13140/RG.2.2.24516.22400/1, German Water History Association, German Archaeological Institute in Athens, 2015.
 131. P. Dimitriadis, L. Lappas, Ο. Daskalou, A. M. Filippidou, M. Giannakou, Ε. Gkova, R. Ioannidis, Α. Polydera, Ε. Polymerou, Ε. Psarrou, A. Vyrini, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Application of stochastic methods for wind speed forecasting and wind turbines design at the area of Thessaly, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-13810, doi:10.13140/RG.2.2.25355.08486, European Geosciences Union, 2015.
 132. Y. Markonis, T. Dimoulas, A. Atalioti, C. Konstantinou, A. Kontini, Μ.-Ι. Pipini, E. Skarlatou, V. Sarantopoulos, K. Tzouka, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Comparison between satellite and instrumental solar irradiance data at the city of Athens, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-5719, doi:10.13140/RG.2.2.12274.09920, European Geosciences Union, 2015.
 133. D. Koutsoyiannis, Parsimonious entropy-based stochastic modelling for changing hydroclimatic processes, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-4461, doi:10.13140/RG.2.2.13951.82089, European Geosciences Union, 2015.
 134. D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Climate is changing, everything is flowing, stationarity is immortal, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-4411-2, doi:10.13140/RG.2.2.10596.37762, European Geosciences Union, 2015.
 135. E. Rozos, A. D. Koussis, and D. Koutsoyiannis, Efficient discretization in finite difference method, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-9608, doi:10.13140/RG.2.1.3140.1044, European Geosciences Union, 2015.
 136. P. Kossieris, A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, and D. Koutsoyiannis, Assessing the performance of Bartlett-Lewis model on the simulation of Athens rainfall, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-8983, doi:10.13140/RG.2.2.14371.25120, European Geosciences Union, 2015.
 137. A. Koukouvinos, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, A. Tegos, E. Rozos, S.M. Papalexiou, P. Dimitriadis, Y. Markonis, P. Kossieris, H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, A. Christofides, G. Karavokiros, A. Siskos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Integrated water and renewable energy management: the Acheloos-Peneios region case study, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-4912, doi:10.13140/RG.2.2.17726.69440, European Geosciences Union, 2015.
 138. A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, P. Kossieris, G. Karavokiros, A. Christofides, A. Siskos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Computational issues in complex water-energy optimization problems: Time scales, parameterizations, objectives and algorithms, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-5121, doi:10.13140/RG.2.2.11015.80802, European Geosciences Union, 2015.
 139. A. Zarkadoulas, K. Mantesi, A. Efstratiadis, A. D. Koussis, K. Mazi, D. Katsanos, A. Koukouvinos, and D. Koutsoyiannis, A hydrometeorological forecasting approach for basins with complex flow regime, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-3904, doi:10.13140/RG.2.2.21920.99842, European Geosciences Union, 2015.
 140. P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Using multiple stochastic tools in identification of scaling in hydrometeorology, AGU 2014 Fall Meeting, San Francisco, USA, American Geophysical Union, 2014.
 141. G. Karakatsanis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Entropy, recycling and macroeconomics of water resources, European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, European Geosciences Union, 2014.
 142. A. Tegos, A. Efstratiadis, N. Malamos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Evaluation of a parametric approach for estimating potential evapotranspiration across different climates, IRLA2014 – The Effects of Irrigation and Drainage on Rural and Urban Landscapes, Patras, doi:10.13140/RG.2.2.14004.24966, 2014.
 143. D. Koutsoyiannis, Random musings on stochastics (Lorenz Lecture), AGU 2014 Fall Meeting, San Francisco, USA, doi:10.13140/RG.2.1.2852.8804, American Geophysical Union, 2014.
 144. D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Risks from dismissing stationarity, AGU 2014 Fall Meeting, San Francisco, USA, doi:10.13140/RG.2.2.36234.06084, American Geophysical Union, 2014.
 145. F. Lombardo, E. Volpi, and D. Koutsoyiannis, Temporal disaggregation of rainfall, IDRA 2014 – XXXIV Conference of Hydraulics and Hydraulic Engineering, Bari, Italy, doi:10.13140/RG.2.2.32878.61768, 2014.
 146. I. Koukas, V. Koukoravas, K. Mantesi, K. Sakellari, T.-D. Xanthopoulou, A. Zarkadoulas, Y. Markonis, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Statistical properties and Hurst-Kolmogorov dynamics in climatic proxy data and temperature reconstructions, European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, EGU2014-9290-2, doi:10.13140/RG.2.2.21134.56644, European Geosciences Union, 2014.
 147. Y. Dimakos, E. C. Moschou, S. C. Batelis, Y. Markonis, and D. Koutsoyiannis, Monthly rainfall trends in Greece (1950 - 2012), European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, EGU2014-8289, doi:10.13140/RG.2.2.14594.07367, European Geosciences Union, 2014.
 148. I. Pappa, Y. Dimakos, P. Dimas, P. Kossieris, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Spatial and temporal variability of wind speed and energy over Greece, European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, EGU2014-13591, doi:10.13140/RG.2.2.11238.63048, European Geosciences Union, 2014.
 149. G. Karakatsanis, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Entropy, pricing and macroeconomics of pumped-storage systems, European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, EGU2014-15858-6, European Geosciences Union, 2014.
 150. P. Dimas, D. Bouziotas, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, A holistic approach towards optimal planning of hybrid renewable energy systems: Combining hydroelectric and wind energy, European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, EGU2014-5851, doi:10.13140/RG.2.2.28854.70723, European Geosciences Union, 2014.
 151. D. Koutsoyiannis, Hydrology, society, change and uncertainty (invited talk), European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, EGU2014-4243, doi:10.13140/RG.2.2.15432.93441, European Geosciences Union, 2014.
 152. A. M. Filippidou, A. Andrianopoulos, C. Argyrakis, L. E. Chomata, V. Dagalaki, X. Grigoris, T. S. Kokkoris, M. Nasioka, K. A. Papazoglou, S.M. Papalexiou, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Comparison of climate time series produced by General Circulation Models and by observed data on a global scale, European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, EGU2014-8529, doi:10.13140/RG.2.2.33887.87200, European Geosciences Union, 2014.
 153. D. Koutsoyiannis, Glimpsing God playing dice over water and climate, Lectio Inauguralis, Bogotá, Colombia, doi:10.13140/RG.2.2.13755.21282, Pontificia Universidad Javeriana, 2014.
 154. T.A. Cohn, D. Koutsoyiannis, H. F. Lins, and A. Montanari, If I had not believed it, I would not have seen it (Contribution to the Round Table for Harold Edwin Hurst), Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.17110.65609, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 155. F. Lombardo, E. Volpi, and D. Koutsoyiannis, How to parsimoniously disaggregate rainfall in time, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.11448.34560, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 156. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and C. Onof, N-Dimensional generalized Hurst-Kolmogorov process and its application to wind fields, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.15642.64963, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 157. H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Simultaneous use of observations and deterministic model outputs to forecast persistent stochastic processes, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.1.3230.4889, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 158. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Assessing the error of geometry-based discretizations in groundwater modelling, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.17320.37120, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 159. V.K. Vasilaki, S. Curceac, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Geophysical time series vs. financial time series of agricultural products: Similarities and differences, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.36194.73922, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 160. C. Pappas, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, A quick gap-filling of missing hydrometeorological data, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.22772.96641, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 161. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and P. Papanicolaou, Climacogram-based modelling of isotropic turbulence, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 162. P. Dimitriadis, K. Tzouka, and D. Koutsoyiannis, Windows of predictability in dice motion, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.19417.52322, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 163. T. Tsitseli, D. Koutsoyiannis, A. Koukouvinos, and N. Mamassis, Construction of ombrian curves using the Hydrognomon software system, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.34517.01762, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 164. E. C. Moschou, S. C. Batelis, Y. Dimakos, I. Fountoulakis, Y. Markonis, S.M. Papalexiou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Spatial and temporal rainfall variability over Greece, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.19102.95045, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 165. N. Bountas, N. Boboti, E. Feloni, L. Zeikos, Y. Markonis, A. Tegos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Temperature variability over Greece: Links between space and time, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.17739.80164, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 166. Y. Markonis, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigation of drought characteristics in different temporal and spatial scales: A case study in the Mediterranean region , Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 167. G. Karakatsanis, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Entropy and reliability of water use via a statistical approach of scarcity, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.24450.68809, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 168. P. Kossieris, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Coupling the strengths of optimization and simulation for calibrating Poisson cluster models, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.15223.21929, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 169. P. Kossieris, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, The use of stochastic objective functions in water resource optimization problems, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.18578.66249, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 170. P. Dimas, D. Bouziotas, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, A stochastic simulation framework for planning and management of combined hydropower and wind energy systems, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.27491.55841, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 171. E. Michailidi, T. Mastrotheodoros, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, and D. Koutsoyiannis, Flood modelling in river basins with highly variable runoff, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.30847.00167, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 172. A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, P. Dimitriadis, A. Tegos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A stochastic simulation framework for flood engineering, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.16848.51201, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.
 173. F. Lombardo, E. Volpi, and D. Koutsoyiannis, Effect of time discretization and finite record length on continuous-time stochastic properties, IAHS - IAPSO - IASPEI Joint Assembly, Gothenburg, Sweden, doi:10.13140/RG.2.2.29955.71206, International Association of Hydrological Sciences, International Association for the Physical Sciences of the Oceans, International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior, 2013.
 174. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Hydrological modelling in presence of non-stationarity induced by urbanisation: an assessment of the value of information, “Knowledge for the future”, IAHS - IAPSO – IASPEI Joint Assembly 2013, Gothenburg, doi:10.13140/RG.2.2.13178.49607, International Association of Hydrological Sciences, 2013.
 175. D. Koutsoyiannis, Entropy: from thermodynamics to hydrology (invited talk), Orlob First International Symposium on Theoretical Hydrology, Davis, California, USA, doi:10.13140/RG.2.2.28277.99048, University California Davis, 2013.
 176. D. Koutsoyiannis, In defence of stationarity (invited talk), IAHS - IAPSO - IASPEI Joint Assembly, Gothenburg, Sweden, doi:10.13140/RG.2.2.18211.66083, International Association of Hydrological Sciences, International Association for the Physical Sciences of the Oceans, International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior, 2013.
 177. A. Oikonomou, P. Dimitriadis, A. Koukouvinos, A. Tegos, V. Pagana, P. Panagopoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Floodplain mapping via 1D and quasi-2D numerical models in the valley of Thessaly, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-10366, doi:10.13140/RG.2.2.25165.03040, European Geosciences Union, 2013.
 178. T. Iliopoulou, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Assessment of the dependence structure of the annual rainfall using a large data set, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-5276, doi:10.13140/RG.2.2.13080.19202, European Geosciences Union, 2013.
 179. S. Nerantzaki, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Extreme rainfall distribution tails: Exponential, subexponential or hyperexponential?, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-5149, doi:10.13140/RG.2.2.29857.40803, European Geosciences Union, 2013.
 180. A. Mystegniotis, V. Vasilaki, I. Pappa, S. Curceac, D. Saltouridou, N. Efthimiou, I. Papatsoutsos, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Clustering of extreme events in typical stochastic models, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-4599, doi:10.13140/RG.2.2.10353.89449, European Geosciences Union, 2013.
 181. E. Anagnostopoulou, A. Galani, P. Dimas, A. Karanasios, T. Mastrotheodoros, E. Michailidi, D. Nikolopoulos, S. Pontikos, F. Sourla, A. Chazapi, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Record breaking properties for typical autocorrelation structures, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-4520, doi:10.13140/RG.2.2.20420.22400, European Geosciences Union, 2013.
 182. D. Koutsoyiannis, Climacogram-based pseudospectrum: a simple tool to assess scaling properties, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-4209, doi:10.13140/RG.2.2.18506.57284, European Geosciences Union, 2013.
 183. G. Tsekouras, C. Ioannou, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic analysis and simulation of hydrometeorological processes for optimizing hybrid renewable energy systems, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-11660, doi:10.13140/RG.2.2.30250.62404, European Geosciences Union, 2013.
 184. A. Venediki, S. Giannoulis, C. Ioannou, L. Malatesta, G. Theodoropoulos, G. Tsekouras, Y. Dialynas, S.M. Papalexiou, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, The Castalia stochastic generator and its applications to multivariate disaggregation of hydro-meteorological processes, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-11542, doi:10.13140/RG.2.2.15675.41764, European Geosciences Union, 2013.
 185. Y. Markonis, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, The role of teleconnections in extreme (high and low) precipitation events: The case of the Mediterranean region, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-5368, doi:10.13140/RG.2.2.10642.25286, European Geosciences Union, 2013.
 186. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Studying solute transport using parsimonious groundwater modelling, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-2225, doi:10.13140/RG.2.2.29516.62087, European Geosciences Union, Vienna, Austria, 2013.
 187. F. Lombardo, E. Volpi, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Multifractal downscaling models: a crash test, 3rd STAHY International Workshop on Statistical Methods for Hydrology and Water Resources Management, Tunis, Tunisia, doi:10.13140/RG.2.2.32872.06404, International Association of Hydrological Sciences, 2012.
 188. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and Y. Markonis, Spectrum vs Climacogram, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, EGU2012-993, doi:10.13140/RG.2.2.27838.89920, European Geosciences Union, 2012.
 189. D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, The necessity for large-scale hybrid renewable energy systems, Hydrology and Society, EGU Leonardo Topical Conference Series on the hydrological cycle 2012, Torino, doi:10.13140/RG.2.2.30355.48161, European Geosciences Union, 2012.
 190. A. Efstratiadis, D. Bouziotas, and D. Koutsoyiannis, The parameterization-simulation-optimization framework for the management of hydroelectric reservoir systems, Hydrology and Society, EGU Leonardo Topical Conference Series on the hydrological cycle 2012, Torino, doi:10.13140/RG.2.2.36437.22243, European Geosciences Union, 2012.
 191. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and S. Lykoudis, Flood design recipes vs. reality: Can predictions for ungauged basins be trusted? – A perspective from Greece, Advanced methods for flood estimation in a variable and changing environment, Volos, doi:10.13140/RG.2.2.19660.00644, University of Thessaly, 2012.
 192. D. Koutsoyiannis, From deterministic heterogeneity to stochastic homogeneity, IAHS 90th Anniversary – PUB Symposium 2012, Delft, The Netherlands, doi:10.13140/RG.2.2.34759.50085, International Association of Hydrological Sciences, 2012.
 193. D. Koutsoyiannis, Vít Klemeš: Lessons of vitality, 3rd STAHY International Workshop on Statistical Methods for Hydrology and Water Resources Management, Tunis, Tunisia, doi:10.13140/RG.2.2.25532.03204, International Association of Hydrological Sciences, 2012.
 194. Y. Markonis, P. Kossieris, A. Lykou, and D. Koutsoyiannis, Effects of Medieval Warm Period and Little Ice Age on the hydrology of Mediterranean region, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 12181, doi:10.13140/RG.2.2.30565.19683, European Geosciences Union, 2012.
 195. E. Steirou, and D. Koutsoyiannis, Investigation of methods for hydroclimatic data homogenization, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 956-1, doi:10.13140/RG.2.2.23854.31046, European Geosciences Union, 2012.
 196. S. Giannoulis, C. Ioannou, E. Karantinos, L. Malatesta, G. Theodoropoulos, G. Tsekouras, A. Venediki, P. Dimitriadis, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Long term properties of monthly atmospheric pressure fields, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 4680, doi:10.13140/RG.2.2.36017.79201, European Geosciences Union, 2012.
 197. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, A global survey on the distribution of annual maxima of daily rainfall: Gumbel or Fréchet?, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 10563, doi:10.13140/RG.2.2.29306.90566, European Geosciences Union, 2012.
 198. E. Houdalaki, M. Basta, N. Boboti, N. Bountas, E. Dodoula, T. Iliopoulou, S. Ioannidou, K. Kassas, S. Nerantzaki, E. Papatriantafyllou, K. Tettas, D. Tsirantonaki, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, On statistical biases and their common neglect, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 4388, doi:10.13140/RG.2.2.25951.46248, European Geosciences Union, 2012.
 199. H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, A Bayesian approach to hydroclimatic prognosis using the Hurst-Kolmogorov stochastic process, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, doi:10.13140/RG.2.2.24273.74089, European Geosciences Union, 2012.
 200. S. Kozanis, A. Christofides, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, G. Karavokiros, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and D. Nikolopoulos, Using open source software for the supervision and management of the water resources system of Athens, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 7158, doi:10.13140/RG.2.2.28468.04482, European Geosciences Union, 2012.
 201. P. Kossieris, D. Koutsoyiannis, C. Onof, H. Tyralis, and A. Efstratiadis, HyetosR: An R package for temporal stochastic simulation of rainfall at fine time scales, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 11718, European Geosciences Union, 2012.
 202. D. Koutsoyiannis, A Monte Carlo approach to water management (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 3509, doi:10.13140/RG.2.2.20079.43687, European Geosciences Union, 2012.
 203. P. Dimitriadis, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, Hurst-Kolmogorov dynamics applied to temperature fields for small turbulence scales, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-772, doi:10.13140/RG.2.2.22137.26724, European Geosciences Union, 2011.
 204. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, C. Onof, and K. Tzouka, Multidimensional Hurst-Kolmogorov process for modelling temperature and rainfall fields, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-739, doi:10.13140/RG.2.2.12070.93761, European Geosciences Union, 2011.
 205. Y. Dialynas, S. Kozanis, and D. Koutsoyiannis, A computer system for the stochastic disaggregation of monthly into daily hydrological time series as part of a three–level multivariate scheme, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-290, doi:10.13140/RG.2.2.23814.98885, European Geosciences Union, 2011.
 206. D. Koutsoyiannis, A hymn to entropy (Invited talk), IUGG 2011, Melbourne, doi:10.13140/RG.2.2.36607.61601, International Union of Geodesy and Geophysics, 2011.
 207. D. Koutsoyiannis, Hydrology and Change (Plenary lecture), IUGG 2011, Melbourne, doi:10.13140/RG.2.1.3685.6568, International Union of Geodesy and Geophysics, 2011.
 208. G. Di Baldassarre, A. Montanari, H. F. Lins, D. Koutsoyiannis, L. Brandimarte, and G. Blöschl, Increasing flood risk in Africa: a climate signal?, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-5634-1, doi:10.13140/RG.2.2.26541.28648, European Geosciences Union, 2011.
 209. F. Lombardo, E. Volpi, and D. Koutsoyiannis, Theoretical and empirical comparison of stochastic disaggregation and downscaling approaches for rainfall time series, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-854-1, doi:10.13140/RG.2.2.31574.45124, European Geosciences Union, 2011.
 210. D. Tsaknias, D. Bouziotas, A. Christofides, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Statistical comparison of observed temperature and rainfall extremes with climate model outputs, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-3454, doi:10.13140/RG.2.2.15321.52322, European Geosciences Union, 2011.
 211. A. Christofides, and D. Koutsoyiannis, Causality in climate and hydrology, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-7440, doi:10.13140/RG.2.2.33776.46082, European Geosciences Union, 2011.
 212. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, A worldwide probabilistic analysis of rainfall at multiple timescales based on entropy maximization, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-11557, doi:10.13140/RG.2.2.20354.68800, European Geosciences Union, 2011.
 213. D. Bouziotas, G. Deskos, N. Mastrantonas, D. Tsaknias, G. Vangelidis, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Long-term properties of annual maximum daily river discharge worldwide, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-1439, doi:10.13140/RG.2.2.13643.80164, European Geosciences Union, 2011.
 214. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Entropy maximization, p-moments and power-type distributions in nature, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-6884, doi:10.13140/RG.2.2.16999.24484, European Geosciences Union, 2011.
 215. Y. Markonis, and D. Koutsoyiannis, Hurst-Kolmogorov dynamics in long climatic proxy records, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-13700, doi:10.13140/RG.2.2.23080.98565, European Geosciences Union, 2011.
 216. D. Koutsoyiannis, S. Kozanis, and H. Tyralis, A general Monte Carlo method for the construction of confidence intervals for a function of probability distribution parameters, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-1489, doi:10.13140/RG.2.2.33147.31527, European Geosciences Union, 2011.
 217. S.M. Papalexiou, E. Kallitsi, E. Steirou, M. Xirouchakis, A. Drosou, V. Mathios, H. Adraktas-Rentis, I. Kyprianou, M.-A. Vasilaki, and D. Koutsoyiannis, Long-term properties of annual maximum daily rainfall worldwide, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-1444, doi:10.13140/RG.2.2.13014.65600, European Geosciences Union, 2011.
 218. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Benefits from using Kalman filter in forward and inverse groundwater modelling, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-2212, doi:10.13140/RG.2.2.28114.15040, European Geosciences Union, 2011.
 219. A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Stochastic physically-based modelling in hydrology: towards a synthesis of different approaches for a new target, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-11775, doi:10.13140/RG.2.2.35663.89763, European Geosciences Union, 2011.
 220. D. Koutsoyiannis, and S.M. Papalexiou, Scaling as enhanced uncertainty, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-1305, doi:10.13140/RG.2.2.15531.23844, European Geosciences Union, 2011.
 221. A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Is deterministic physically-based hydrological modeling a feasible target? Incorporating physical knowledge in stochastic modeling of uncertain systems, American Geophysical Union, Fall Meeting 2010, San Francisco, USA, doi:10.13140/RG.2.2.18886.68164, American Geophysical Union, 2010.
 222. D. Koutsoyiannis, Scale of water resources development and sustainability: Small is beautiful, large is great (Invited), LATSIS Symposium 2010: Ecohydrology, Lausanne, doi:10.13140/RG.2.2.20564.40320, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, 2010.
 223. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, A world-wide investigation of the probability distribution of daily rainfall, International Precipitation Conference (IPC10), Coimbra, Portugal, doi:10.13140/RG.2.2.15950.66888, 2010.
 224. D. Koutsoyiannis, A note of caution for consistency checking and correcting methods of point precipitation records, International Precipitation Conference (IPC10), Coimbra, Portugal, doi:10.13140/RG.2.2.34667.75044, 2010.
 225. Y. Markonis, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Orbital climate theory and Hurst-Kolmogorov dynamics, 11th International Meeting on Statistical Climatology, Edinburgh, doi:10.13140/RG.2.2.31312.30724, International Meetings on Statistical Climatology, University of Edinburgh, 2010.
 226. D. Koutsoyiannis, Memory in climate and things not to be forgotten (Invited talk), 11th International Meeting on Statistical Climatology, Edinburgh, doi:10.13140/RG.2.2.17890.53445, International Meetings on Statistical Climatology, University of Edinburgh, 2010.
 227. Δ. Κουτσογιάννης, Μερικά θέματα μεθοδολογίας στη διαχείριση των υδατικών πόρων υπό το πρίσμα των σύγχρονων γνώσεων και αναγκών, Η Ορθολογική Διαχείριση Υδρολογικών Λεκανών: Προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα, doi:10.13140/RG.2.2.35506.61127, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2010.
 228. S.M. Papalexiou, D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Mind the bias!, STAHY Official Workshop: Advances in statistical hydrology, Taormina, Italy, doi:10.13140/RG.2.2.12018.50883, International Association of Hydrological Sciences, 2010.
 229. H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Performance evaluation and interdependence of parameter estimators of the Hurst-Kolmogorov stochastic process, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, EGU2010-10476, doi:10.13140/RG.2.2.27118.00322, European Geosciences Union, 2010.
 230. Y. Dialynas, P. Kossieris, K. Kyriakidis, A. Lykou, Y. Markonis, C. Pappas, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Optimal infilling of missing values in hydrometeorological time series, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, EGU2010-9702, doi:10.13140/RG.2.2.23762.56005, European Geosciences Union, 2010.
 231. Y. Markonis, and D. Koutsoyiannis, Hurst-Kolmogorov dynamics in paleoclimate reconstructions, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, EGU2010-14816, doi:10.13140/RG.2.2.36555.18724, European Geosciences Union, 2010.
 232. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and A. Paschalis, Three dimensional Hurst-Kolmogorov process for modelling rainfall fields, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, EGU2010-979-1, doi:10.13140/RG.2.2.29844.30088, European Geosciences Union, 2010.
 233. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, On the tail of the daily rainfall probability distribution: Exponential-type, power-type or something else?, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, EGU2010-11769-1, doi:10.13140/RG.2.2.36660.04489, European Geosciences Union, 2010.
 234. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Use of Modflow as an interpolation method, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, 12, 10184, doi:10.13140/RG.2.2.29949.15845, European Geosciences Union, 2010.
 235. D. Koutsoyiannis, Why (and how) to write and publish a scientific paper in hydrology? (Invited lecture), European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, European Geosciences Union, 2010.
 236. D. Koutsoyiannis, Some problems in inference from time series of geophysical processes (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, EGU2010-14229, doi:10.13140/RG.2.2.13171.94244, European Geosciences Union, 2010.
 237. A. Varveris, P. Panagopoulos, K. Triantafillou, A. Tegos, A. Efstratiadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Assessment of environmental flows of Acheloos Delta, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, 12046, doi:10.13140/RG.2.2.14849.66404, European Geosciences Union, 2010.
 238. S. Kozanis, A. Christofides, N. Mamassis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Hydrognomon – open source software for the analysis of hydrological data, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, 12419, doi:10.13140/RG.2.2.21350.83527, European Geosciences Union, 2010.
 239. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Accounting for water management issues within hydrological simulation: Alternative modelling options and a network optimization approach, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, 10085, doi:10.13140/RG.2.2.22189.69603, European Geosciences Union, 2010.
 240. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Ombrian curves: from theoretical consistency to engineering practice, 8th IAHS Scientific Assembly / 37th IAH Congress, Hyderabad, India, doi:10.13140/RG.2.2.12123.36648, 2009.
 241. D. Koutsoyiannis, Seeking parsimony in hydrology and water resources technology (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 11469, doi:10.13140/RG.2.2.20511.97443, European Geosciences Union, 2009.
 242. A. Tegos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Estimation of potential evapotranspiration with minimal data dependence, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 1937, doi:10.13140/RG.2.2.27222.86089, European Geosciences Union, 2009.
 243. A. Efstratiadis, K. Mazi, A. D. Koussis, and D. Koutsoyiannis, Flood modelling in complex hydrologic systems with sparsely resolved data, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 4157, doi:10.13140/RG.2.2.13801.08807, European Geosciences Union, 2009.
 244. V. Montesarchio, F. Napolitano, and D. Koutsoyiannis, Preliminary data analysis for a multisite rainfall stochastic model implementation, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 8689, European Geosciences Union, 2009.
 245. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, An all-timescales rainfall probability distribution, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 13469, doi:10.13140/RG.2.2.23867.41762, European Geosciences Union, 2009.
 246. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, On the practical use of multiobjective optimisation in hydrological model calibration, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 2326, doi:10.13140/RG.2.2.10445.64480, European Geosciences Union, 2009.
 247. G. G. Anagnostopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, A. Christofides, and N. Mamassis, Credibility of climate predictions revisited, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 611, doi:10.13140/RG.2.2.15898.24009, European Geosciences Union, 2009.
 248. A. Katerinopoulou, K. Kagia, M. Karapiperi, A. Kassela, A. Paschalis, G.-M. Tsarouchi, Y. Markonis, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Reservoir yield-reliability relationship and frequency of multi-year droughts for scaling and non-scaling reservoir inflows, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 8063, doi:10.13140/RG.2.2.12542.79682, European Geosciences Union, 2009.
 249. D. Koutsoyiannis, A random walk on water (Henry Darcy Medal Lecture), European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 14033, doi:10.13140/RG.2.1.2139.4800, European Geosciences Union, 2009.
 250. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Probabilistic description of rainfall intensity at multiple time scales, IHP 2008 Capri Symposium: “The Role of Hydrology in Water Resources Management”, Capri, Italy, doi:10.13140/RG.2.2.17575.96169, UNESCO, International Association of Hydrological Sciences, 2008.
 251. D. Koutsoyiannis, From climate certainties to climate stochastics (Opening Lecture), IHP 2008 Capri Symposium: “The Role of Hydrology in Water Resources Management”, Capri, Italy, doi:10.13140/RG.2.2.28481.15205/1, UNESCO, International Association of Hydrological Sciences, 2008.
 252. D. Koutsoyiannis, Long tails of marginal distribution and autocorrelation function of rainfall produced by the maximum entropy principle, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 10751, doi:10.13140/RG.2.2.13381.65766, European Geosciences Union, 2008.
 253. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Ombrian curves in a maximum entropy framework, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 00702, doi:10.13140/RG.2.2.23447.98720, European Geosciences Union, 2008.
 254. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and S.M. Papalexiou, Assessment of the reliability of climate predictions based on comparisons with historical time series, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 09074, doi:10.13140/RG.2.2.16658.45768, European Geosciences Union, 2008.
 255. D. Koutsoyiannis, and T.A. Cohn, The Hurst phenomenon and climate (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 11804, doi:10.13140/RG.2.2.13303.01447, European Geosciences Union, 2008.
 256. N. Zarkadoulas, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and S.M. Papalexiou, Climate, water and health in ancient Greece, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 12006, doi:10.13140/RG.2.2.31757.95207, European Geosciences Union, 2008.
 257. D. Koutsoyiannis, On detectability of nonstationarity from data using statistical tools, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 05634, doi:10.13140/RG.2.2.32596.81282, European Geosciences Union, 2008.
 258. D. Koutsoyiannis, Emergence of antipersistence and persistence from a deterministic toy model, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 05615, doi:10.13140/RG.2.2.30919.09122, European Geosciences Union, 2008.
 259. D. Koutsoyiannis, S.M. Papalexiou, and A. Montanari, Can a simple stochastic model generate a plethora of rainfall patterns? (invited), The Ultimate Rainmap: Rainmap Achievements and the Future in Broad-Scale Rain Modelling, Oxford, doi:10.13140/RG.2.2.36371.68642, Engineering and Physical Sciences Research Council, 2007.
 260. A. Montanari, D. Koutsoyiannis, and S.M. Papalexiou, The omnipresence of scaling behaviour in hydrometeorological time series and its implications in climatic change assessments, XXIV General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Perugia, doi:10.13140/RG.2.2.26305.35688, International Union of Geodesy and Geophysics, International Association of Hydrological Sciences, 2007.
 261. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Simulation error in groundwater models with rectangular and non rectangular discretization, XXIV General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Perugia, doi:10.13140/RG.2.2.27983.07848, International Union of Geodesy and Geophysics, International Association of Hydrological Sciences, 2007.
 262. D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Long term persistence and uncertainty on the long term, European Geosciences Union General Assembly 2007, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, Vienna, 05619, doi:10.13140/RG.2.2.35532.82567, European Geosciences Union, 2007.
 263. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and K. Georgakakos, A stochastic methodological framework for uncertainty assessment of hydroclimatic predictions, European Geosciences Union General Assembly 2007, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, Vienna, 06026, doi:10.13140/RG.2.2.16029.31202, European Geosciences Union, 2007.
 264. S.M. Papalexiou, A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Scaling properties of fine resolution point rainfall and inferences for its stochastic modelling, European Geosciences Union General Assembly 2007, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, Vienna, 11253, doi:10.13140/RG.2.2.26095.64167, European Geosciences Union, 2007.
 265. I. Nalbantis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, On the use and misuse of semi-distributed rainfall-runoff models, XXIV General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Perugia, doi:10.13140/RG.2.2.14351.59044, International Union of Geodesy and Geophysics, International Association of Hydrological Sciences, 2007.
 266. D. Koutsoyiannis, and A. Georgakakos, Lessons from the long flow records of the Nile: determinism vs indeterminism and maximum entropy, 20 Years of Nonlinear Dynamics in Geosciences, Rhodes, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.10996.14727, 2006.
 267. Z. Theocharis, C. Memos, and D. Koutsoyiannis, Improvement of wave height forecast in deep and intermediate waters with the use of stochastic methods, 13th WISE Annual Meeting, Venice, doi:10.13140/RG.2.2.18545.89448, Waves In Shallow Environments (WISE) group, 2006.
 268. D. Koutsoyiannis, H. Yao, and A. Georgakakos, Multiyear behaviour and monthly simulation and forecasting of the Nile River flow, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 05046, doi:10.13140/RG.2.2.33645.38888, European Geosciences Union, 2006.
 269. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Modelling a karstic aquifer with a mixed flow equation, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 03970, doi:10.13140/RG.2.2.13512.72960, European Geosciences Union, 2006.
 270. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Subsurface flow simulation with model coupling, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 02551, doi:10.13140/RG.2.2.23579.05924, European Geosciences Union, 2006.
 271. K. Georgakakos, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Uncertainty assessment of future hydroclimatic predictions: Methodological framework and a case study in Greece, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 08065, doi:10.13140/RG.2.2.29975.37284, European Geosciences Union, 2006.
 272. A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, and G. Karavokiros, Linking hydroinformatics tools towards integrated water resource systems analysis, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 02096, doi:10.13140/RG.2.2.26619.92966, European Geosciences Union, 2006.
 273. A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, E. Rozos, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Control of uncertainty in complex hydrological models via appropriate schematization, parameterization and calibration, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 02181, doi:10.13140/RG.2.2.28297.65124, European Geosciences Union, 2006.
 274. A. Efstratiadis, G. Karavokiros, S. Kozanis, A. Christofides, A. Koukouvinos, E. Rozos, N. Mamassis, I. Nalbantis, K. Noutsopoulos, E. Romas, L. Kaliakatsos, A. Andreadakis, and D. Koutsoyiannis, The ODYSSEUS project: Developing an advanced software system for the analysis and management of water resource systems, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 03910, doi:10.13140/RG.2.2.24942.20805, European Geosciences Union, 2006.
 275. D. Zarris, and D. Koutsoyiannis, Estimating suspended sediment yield based on reservoir hydrographic survey, rating relationships and distributed hydrological modelling, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, European Geosciences Union, 2005.
 276. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, A probabilistic approach to the concept of Probable Maximum Precipitation, 7th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Rethymnon, Crete, doi:10.13140/RG.2.2.15714.73927, European Geosciences Union, 2005.
 277. A. Efstratiadis, A. Tegos, I. Nalbantis, E. Rozos, A. Koukouvinos, N. Mamassis, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Hydrogeios, an integrated model for simulating complex hydrographic networks - A case study to West Thessaly region, 7th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Rethymnon, Crete, doi:10.13140/RG.2.2.25781.06881, European Geosciences Union, 2005.
 278. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Application of the Integrated Finite Difference Method in groundwater flow, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 00579, doi:10.13140/RG.2.2.30185.08803, European Geosciences Union, 2005.
 279. D. Koutsoyiannis, Similarities and scaling of extreme rainfall worldwide (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 03775, doi:10.13140/RG.2.2.14928.30720, European Geosciences Union, 2005.
 280. D. Koutsoyiannis, The long-range dependence of hydrological processes as a result of the maximum entropy principle, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 03779, doi:10.13140/RG.2.2.11572.86402, European Geosciences Union, 2005.
 281. C. Derzekos, D. Koutsoyiannis, and C. Onof, A new randomised Poisson cluster model for rainfall in time, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 07236, doi:10.13140/RG.2.2.32544.38403, European Geosciences Union, 2005.
 282. D. Koutsoyiannis, The scaling properties in the distribution of hydrological variables as a result of the maximum entropy principle (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 03781, doi:10.13140/RG.2.2.25833.49769, European Geosciences Union, 2005.
 283. S. Kozanis, A. Christofides, N. Mamassis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Hydrognomon - A hydrological data management and processing software tool, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 04644, doi:10.13140/RG.2.2.34222.10561, European Geosciences Union, 2005.
 284. A. Efstratiadis, G. Karavokiros, and D. Koutsoyiannis, Hydronomeas: A water resources planning and management software system, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 04675, doi:10.13140/RG.2.2.29608.37128, European Geosciences Union, 2005.
 285. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, The multiobjective evolutionary annealing-simplex method and its application in calibrating hydrological models, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 04593, doi:10.13140/RG.2.2.32963.81446, European Geosciences Union, 2005.
 286. A. Efstratiadis, E. Rozos, A. Koukouvinos, I. Nalbantis, G. Karavokiros, and D. Koutsoyiannis, An integrated model for conjunctive simulation of hydrological processes and water resources management in river basins, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 03560, doi:10.13140/RG.2.2.27930.64960, European Geosciences Union, 2005.
 287. Δ. Κουτσογιάννης, Η διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας με την προοπτική των Ολυμπιακών Αγώνων, Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, επιμέλεια Κ. Μουτζούρης, Αθήνα, 17–27, doi:10.13140/RG.2.2.35480.39680, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2004.
 288. Δ. Κουτσογιάννης, Εναλλακτικά συστήματα συλλογής και αποχέτευσης υγρών απόβλητων, Διαχείριση Αστικών Υγρών Αποβλήτων, επιμέλεια Α. Ν. Αγγελάκης, 21–25, doi:10.13140/RG.2.2.32124.95361, Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Λάρισα, 2004.
 289. D. Koutsoyiannis, Simple methods to generate time series with scaling behaviour (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2004, Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.29503.51362, European Geosciences Union, 2004.
 290. D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Climate change certainty versus climate uncertainty and inferences in hydrological studies and water resources management (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2004, Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.12726.29764, European Geosciences Union, 2004.
 291. Z. Theocharis, D. Koutsoyiannis, C. Memos, and T. Soukissian, Improvement of the wave height real-time forecast in the Aegean Sea using stochastic methods, European Geosciences Union General Assembly 2004, Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.31181.23520, European Geosciences Union, 2004.
 292. P. Fytilas, D. Koutsoyiannis, and F. Napolitano, A case study of spatial-temporal rainfall disaggregation at the Tiber river basin, Italy, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.11048.57604, European Geophysical Society, 2003.
 293. D. Zarris, E. Lykoudi, D. Koutsoyiannis, and S. E. Poulos, Channel change and sediment movement after a major level drawdown at Kremasta reservoir, Western Greece, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.21953.76643, European Geophysical Society, 2003.
 294. A. Tsouni, D. Koutsoyiannis, C. Contoes, N. Mamassis, and P. Elias, Application of satellite-based methods for estimating evapotranspiration in Thessalia plain, Greece, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, doi:10.13140/RG.2.1.3221.7840, European Geophysical Society, 2003.
 295. A. Langousis, and D. Koutsoyiannis, A stochastic methodology for generation of seasonal time series reproducing overyear scaling, Hydrofractals '03, An international conference on fractals in hydrosciences, Monte Verita, Ascona, Switzerland, doi:10.13140/RG.2.2.15242.88006, ETH Zurich, MIT, Université Pierre et Marie Curie, 2003.
 296. D. Koutsoyiannis, A toy model of climatic variability with scaling behaviour, Hydrofractals '03, An international conference on fractals in hydrosciences, Monte Verita, Ascona, Switzerland, doi:10.13140/RG.2.2.13565.15848, ETH Zurich, MIT, Université Pierre et Marie Curie, 2003.
 297. D. Koutsoyiannis, On embedding dimensions and their use to detect deterministic chaos in hydrological processes, Hydrofractals '03, An international conference on fractals in hydrosciences, Monte Verita, Ascona, Switzerland, doi:10.13140/RG.2.2.16920.60165, ETH Zurich, MIT, Université Pierre et Marie Curie, 2003.
 298. A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, K. Hadjibiros, A. Andreadakis, A. Stamou, A. Katsiri, G.-F. Sargentis, and A. Christofides, A multicriteria approach for the sustainable management of the Plastiras reservoir, Greece, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.23631.48801, European Geophysical Society, 2003.
 299. A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, E. Rozos, and I. Nalbantis, Calibration of a conjunctive surface-groundwater simulation model using multiple responses, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.23002.34246, European Geophysical Society, 2003.
 300. D. Koutsoyiannis, Hydrological statistics for engineering design in a varying climate, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.16291.45602, European Geophysical Society, 2003.
 301. K Mantoudi, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A simple water balance model using a geographical information system, 26th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 3, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.26357.78567, European Geophysical Society, 2001.
 302. G. Karavokiros, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, A decision support system for the management of the water resource system of Athens, 26th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 3, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.28035.50724, European Geophysical Society, 2001.
 303. D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, A stochastic hydrology framework for the management of multiple reservoir systems, 26th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 3, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.11258.29125, European Geophysical Society, 2001.
 304. D. Koutsoyiannis, C. Onof, and H. S. Wheater, Stochastic disaggregation of spatial-temporal rainfall with limited data, 26th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 3, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.28874.36800, European Geophysical Society, 2001.
 305. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Global optimisation techniques in water resources management, 26th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 3, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.13774.87360, European Geophysical Society, 2001.
 306. D. Koutsoyiannis, and C. Onof, A computer program for temporal rainfall disaggregation using adjusting procedures (HYETOS), 25th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 2, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.33488.10243, European Geophysical Society, 2000.
 307. H. S. Wheater, V. S. Isham, C. Onof, R. E. Chandler, P. J. Northrop, P. Guiblin, S. M. Bate, D. R. Cox, and D. Koutsoyiannis, Generation of spatially-consistent rainfall fields for rainfall-runoff modelling, 7th National Hydrology Symposium of the British Hydrological Society, Newcastle, doi:10.13140/RG.2.1.4315.4163, British Hydrological Society, University of Newcastle, 2000.
 308. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, The scaling model of storm hyetograph versus typical stochastic rainfall event models, 24th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 1, The Hague, 769, doi:10.13140/RG.2.1.1192.2165, European Geophysical Society, 1999.
 309. D. Koutsoyiannis, and D. Zarris, Simulation of rainfall events for design purposes with inadequate data, 24th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 1, The Hague, 296, doi:10.13140/RG.2.1.2797.8482, European Geophysical Society, 1999.
 310. D. Koutsoyiannis, An advanced method for preserving skewness in single-variate, multivariate and disaggregation models in stochastic hydrology, 24th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 1, The Hague, 346, doi:10.13140/RG.2.1.1749.2725, European Geophysical Society, 1999.
 311. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Μέτσοβο: η υδρολογική καρδιά της Ελλάδας, Πρακτικά του Πρώτου Διεπιστημονικού Συνεδρίου του ΕΜΠ για το Μέτσοβο, επιμέλεια Δ. Ρόκος, Μέτσοβο, 209–229, doi:10.13140/RG.2.1.2928.9205, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1998.
 312. D. Koutsoyiannis, and M. Mimikou, Country Paper for Greece, Management and Prevention of Crisis Situations: Floods, Droughts and Institutional Aspects, 3rd EURAQUA Technical Review, Rome, 63–77, doi:10.13140/RG.2.1.2142.4888, EURAQUA, 1996.
 313. M. Mimikou, and D. Koutsoyiannis, Extreme floods in Greece: The case of 1994, U.S. - ITALY Research Workshop on the Hydrometeorology, Impacts, and Management of Extreme Floods, Perugia, Italy, doi:10.13140/RG.2.1.1945.8802, 1995.
 314. D. Zarris, and D. Koutsoyiannis, Occurrence and general characteristics of deposits in the Athens storm sewers, International Conference on Sewer Solids: Characteristics, Movement, Effects and Control, Dundee, U.K., doi:10.13140/RG.2.1.3780.8885, 1995.
 315. N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Weather types and geographical distribution of intense rainfall, Abstracts of the 5th International Conference on Precipitation, Elounda, Greece, 1.13, doi:10.13140/RG.2.1.1290.5208, 1995.
 316. D. Koutsoyiannis, and D. Pachakis, Deterministic chaos versus stochasticity in analysis and modelling of rainfall structure, Abstracts of the 5th International Conference on Precipitation, Elounda, Greece, 4.6, doi:10.13140/RG.2.1.1552.6648, 1995.
 317. N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and I. Nalbantis, Intense rainfall and flood event classification by weather type, 19th General Assembly of the European Geophysical Society, Annales Geophysicae, Vol. 12, Supplement II, Part II, Grenoble, 440, doi:10.13140/RG.2.1.4124.9520, European Geophysical Society, 1994.
 318. N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and E. Foufoula-Georgiou, Stochastic rainfall forecasting by conditional simulation using a scaling storm model, 19th General Assembly of the European Geophysical Society, Annales Geophysicae, Vol. 12, Supplement II, Part II, Grenoble, 324, 408, doi:10.13140/RG.2.1.1241.3682, European Geophysical Society, 1994.
 319. M. Vafiadis, D. Tolikas, and D. Koutsoyiannis, HYDROSCOPE: The new Greek national database system for meteorological, hydrological and hydrogeological information, 2nd International Conference on Flow Regimes from International Experimental and Network Data, Braunschweig, doi:10.13140/RG.2.1.3182.8726, UNESCO, 1993.
 320. D. Koutsoyiannis, and E. Foufoula-Georgiou, On the concept of similar storms and their parameterization via scaling, 1992 Western Pacific Geophysical Meeting, American Geophysical Union, EOS Transactions, Hong Kong, 73/25, 34, American Geophysical Union, 1992.
 321. I. Nalbantis, D. Koutsoyiannis, and Th. Xanthopoulos, Modelling the Athens water supply system, 1st European Conference on Advances in Water Resources Technology, Athens, European Water Resources Association, 1991.
 322. Ι. Ναλμπάντης, Δ. Κουτσογιάννης, Κ. Τσολακίδης, και Θ. Ξανθόπουλος, Σχεδιασμός και λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, Πρακτικά της ημερίδας: Προοπτικές επίλυσης του υδροδοτικού προβλήματος της Αθήνας, επιμέλεια Δ. Κουτσογιάννης, Αθήνα, 101–108, doi:10.13140/RG.2.1.3952.9207, Γ. Φούντας, 1990.
 323. Ν. Μαμάσης, Σ. Ρώτη, Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, Υδρολογικά χαρακτηριστικά των λεκανών Μόρνου, Ευήνου και Υλίκης, Πρακτικά της ημερίδας: Προοπτικές επίλυσης του υδροδοτικού προβλήματος της Αθήνας, επιμέλεια Δ. Κουτσογιάννης, Αθήνα, 55–64, doi:10.13140/RG.2.1.2177.3043, Γ. Φούντας, 1990.
 324. Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, Αξιοπιστία και ασφάλεια του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, Πρακτικά της ημερίδας: Προοπτικές επίλυσης του υδροδοτικού προβλήματος της Αθήνας, επιμέλεια Δ. Κουτσογιάννης, Αθήνα, 91–100, doi:10.13140/RG.2.1.1980.6968, Γ. Φούντας, 1990.
 325. Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογία και ποσοτικές εκτιμήσεις φερτών υλικών, Πρακτικά σεμιναρίου έργων εγγείων βελτιώσεων, Αθήνα, 174–188, doi:10.13140/RG.2.1.1718.5528, Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, 1986.
 326. A. Katsiri, A. Andreadakis, and D. Koutsoyiannis, Assimilative capacity of the Kalamas River and the Lake Pamvotis, Proceedings of the 2nd International Symposium on Environmental Technology for Developing Countries, Istanbul, Turkey, doi:10.13140/RG.2.1.4995.3520, 1984.
 327. S. Sigourou, V. Pagana, P. Dimitriadis, A. Tsouni, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, C. Contoes, and D. Koutsoyiannis, Flood risk assessment in the region of Attica, 9th International Conference on Civil Protection & New Technologies - Safe Thessaloniki 2022, Thessaloniki, Greece, Σεπτέμβριος 2022.
 328. S. Sigourou, V. Pagana, P. Dimitriadis, A. Tsouni, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, C. Contoes, and D. Koutsoyiannis, Proposed methodology for urban flood-risk assessment at river-basin level: the case study of the Pikrodafni river basin in Athens, Greece, Global Flood Partnership 2022 Annual Meeting, Leeds, UK, Σεπτέμβριος 2022.

Presentations and publications in workshops

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ο Νείλος και τα δώρα του στην υδρολογία και την κλιματολογία απ' την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, Σειρά Ομιλιών 'Επίκαιρα Θέματα', Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.32656.99844, Εταιρεία των Φίλων του Λαού, 2023.
 2. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Frangedaki, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, and N. D. Lagaros, Wildfires, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.
 3. D. Koutsoyiannis, and G.-F. Sargentis, Entropy and Wealth_1, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.
 4. Δ. Κουτσογιάννης, Τι είναι και τι θέλει η «κλιματική κρίση», Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.
 5. T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, A cool look at rainfall climatic changes in Greece and worldwide, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.
 6. Δ. Κουτσογιάννης, Αρχαία ελληνική επιστημονική πρόοδος και νεότερες επιστημονικές οπισθοδρομήσεις, Σειρά διαλέξεων: «Το νερό από την αρχαιότητα ως σήμερα», Θεσσαλονίκη, doi:10.13140/RG.2.2.25322.18887/1, Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση, 2023.
 7. Δ. Κουτσογιάννης, Τι είναι και τι θέλει η «κλιματική κρίση», Εκδήλωση/συζήτηση: κλιματική κρίση ή η κρίση ως τεχνική διακυβέρνησης;, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.12296.90881, 2023.
 8. D. Koutsoyiannis, Do hydrological data support the climate crisis doctrine? (Invited), MDPI World Water Day Webinar 2023: Accelerating Change, Europe/China, doi:10.13140/RG.2.2.10198.11843, 2023.
 9. D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, A. Koukouvinos, N. Malamos, N. Mamassis, P. Dimitriadis, N Tepetidis, and D. Markantonis, Extreme rainfall modelling for engineering design: a new methodology and its application over the Greek territory (invited), Risk Management: Extremes of Flood and Drought, Europe/China, UNESCO, 2023.
 10. Δ. Κουτσογιάννης, Αναζητώντας την κλιματική κρίση στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τη Γη, Επιστήμη και Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση των Πλημμυρών, Ηράκλειο Κρήτης, doi:10.13140/RG.2.2.16885.24804, ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης, 2023.
 11. D. Koutsoyiannis, From Thales to Aristotle and Heron of Alexandria: The development of hydrology in the Greek antiquity and its relevance to modern times (invited), 2nd International Seminar on Water Culture, Dujiangyan City, Sichuan province, Beijing, China, doi:10.13140/RG.2.2.21971.25126, China Institute of Water Resources and Hydropower Research, 2022.
 12. Δ. Κουτσογιάννης, Stochastics of Hydroclimatic Extremes - Βιβλιοπαρουσίαση, Βιβλιοπαρουσίαση Κάλλιπος, 2022.
 13. D. Koutsoyiannis, Revisiting causality using stochastics, Scientific Conference in honour of the Prof. Em. Gerasimos A. Athanassoulis, Athens, doi:10.13140/RG.2.2.13055.28327, National Technical University of Athens, 2022.
 14. Α. Τσούνη, Σ. Σιγούρου, Β. Παγάνα, Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, Π. Δημητριάδης, Θ. Ηλιοπούλου, Γ.-Φ. Σαργέντης, Ρ. Ιωαννίδης, Δ. Δημητρακοπούλου, Ε. Χαρδαβέλλας, Σ. Βαβουλογιάννης, και Β. Κυριακούλη, Εκτίμηση κινδύνου πλημμύρας στο ρέμα Πικροδάφνης, Παρουσίαση αποτελεσμάτων της Α’ Φάσης της Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Αττικής-Ε.Α.Α, Αθήνα, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 2022.
 15. Δ. Κουτσογιάννης, Αναζητώντας τις αιτίες της «κλιματικής κρίσης», Κλιματική μεταβολή και πρωτογενής τομέας, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.24681.77920/2, Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση, Αθήνα, 2022.
 16. D. Koutsoyiannis, The perpetual change in climate and the technology-augmented human ability of adaptation (Invited), Water 3rd Webinar | Climate Change and Water Resources: Evidence, Impacts, Adaptation, doi:10.13140/RG.2.2.22354.27849, 2021.
 17. D. Koutsoyiannis, Contribution to the Panel Session: Advancing New Methods for the Treatment of Climate Change and Extreme Events (Invited), 2021 World Environmental & Water Resources Congress, Virtual Online, doi:10.13140/RG.2.2.31716.71046, American Society of Civil Engineers, 2021.
 18. D. Koutsoyiannis, Ancient climate and the modern myth of climate crisis, From the Myths of Hercules to the reality of climate change, doi:10.13140/RG.2.2.35277.87520, UNESCO, International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), Thessaloniki, 2020.
 19. D. Koutsoyiannis, Climate of the past and present, and its hydrological relevance, School for Young Scientists “Modelling and forecasting of river flows and managing hydrological risks: Towards a new generation of methods” (2020), doi:10.13140/RG.2.2.20826.77761, Russian Academy of Sciences, Moscow, 2020.
 20. D. Koutsoyiannis, Advances in stochastics of hydroclimatic extremes, Giornata di studio in memoria di Baldassare Bacchi, Brescia, Italy, doi:10.13140/RG.2.2.30655.05282/1, Universita Degli Studi di Brescia, 2019.
 21. D. Koutsoyiannis, Stochastic simulation of time irreversible processes, Invited Lecture, Rome, Università di Roma "La Sapienza", 2019.
 22. Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, Θ. Ηλιοπούλου, Σ. Αντωνιάδη, και Δ. Κουτσογιάννης, Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης Εθνικού Υδρομετρικού Δικτύου, Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας Θαλασσών και Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS) - Δεύτερη συνάντηση φορέων, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2019.
 23. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, και Δ. Κουτσογιάννης, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net): Εξέλιξη εργασιών, προκλήσεις & προοπτικές, Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας Θαλασσών και Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS) - Δεύτερη συνάντηση φορέων, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2019.
 24. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Π. Δευτεραίος, Η εξέλιξη της επιστήμης και τεχνολογίας νερού στην αρχαία Αθήνα, Υδροτεχνολογίες στην Αρχαία Ελλάδα, Χανιά, doi:10.13140/RG.2.2.31867.16167, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2019.
 25. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η τραγωδία της υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα της κρίσης, Ημερίδα Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών (ΕΘΕΜ), Αθήνα, 2019.
 26. D. Koutsoyiannis, Climate change impacts on hydrological science: How the climate change agenda has lowered the scientific level of hydrology, School for Young Scientists “Modelling and forecasting of river flows and managing hydrological risks: Towards a new generation of methods” (2018), doi:10.13140/RG.2.2.11110.06727, Russian Academy of Sciences, Lomonosov Moscow State University, 2018.
 27. D. Koutsoyiannis, Modelling extreme rainfall in the era of climate change concerns: Towards a consistent stochastic methodology, School for Young Scientists “Modelling and forecasting of river flows and managing hydrological risks: Towards a new generation of methods” (2018), doi:10.13140/RG.2.2.22015.25766, Russian Academy of Sciences, Lomonosov Moscow State University, Moscow, 2018.
 28. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Κουκουβίνος, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας Θαλασσών και Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS) - Πρώτη συνάντηση φορέων, Ανάβυσσος, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, 2018.
 29. Δ. Κουτσογιάννης, Για το βιβλίο του Θ. Ξανθόπουλου: «Ρέκβιεμ με Κρεσέντο», Παρουσίαση του βιβλίου «Ρέκβιεμ με κρεσέντο;Homo Sapiens, ο τελευταίος του γένους των ανθρώπων», Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.12794.41927, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2018.
 30. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Παρουσίαση του βιβλίου: Evolution of Water Supply Through the Millennia, Διαχρονική εξέλιξη Τεχνολογιών Διαχείρισης Νερού και Αποβλήτων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, Πάτρα, Πάτρα, 2017.
 31. D. Koutsoyiannis, Saving the world from climate threats vs. dispelling climate myths and fears, Invited Seminar, Lunz am See, Austria, doi:10.13140/RG.2.2.34278.42565, WasserCluster Lunz – Biologische Station GmbH, 2017.
 32. Δ. Κουτσογιάννης, Περιβάλλον, Νερό, Ενέργεια και αναζήτηση του Ορθού Λόγου, Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, Λάρισα, doi:10.13140/RG.2.2.36732.13443, ΔΕΥΑ Λάρισας, 2016.
 33. Ο. Δασκάλου, Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Μεθοδολογία βέλτιστης χωροθέτησης & διαστασιολόγησης ΑΠΕ με χρήση λογισμικού ArcGIS 10.3: Μελέτη περίπτωσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS, Crowne Plaza, Αθήνα, Marathon Data Systems, 2016.
 34. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η ποσοτική διάσταση της ΟΠΥ 2000/60, Η Οδηγία 2000/60 και η Προστασία των Εσωτερικών Υδάτων: Έρευνα και Προοπτικές, Αθήνα, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ειδική Γραματεία Υδάτων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 2015.
 35. Α. Δ. Κούσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Προκλήσεις και προοπτικές του ερευνητικού προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ , Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων», Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, 2014.
 36. Δ. Κουτσογιάννης, Το ερευνητικό έργο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ: Ελληνικό και διεθνές πλαίσιο, Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων», Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, doi:10.13140/RG.2.2.34539.95521, 2014.
 37. Α. Τέγος, Α. Ευστρατιάδης, Α. Βαρβέρης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Δ. Κουτσογιάννης, Εκτίμηση και υλοποίηση περιορισμών οικολογικής παροχής σε μεγάλα Υ/Η έργα: Η περίπτωση του Αχελώου, Η οικολογική παροχή των ποταμών και η σημασία της ορθής εκτίμησής της, Κτήριο "Κωστής Παλαμάς" Πανεπιστημίου Αθηνών, 2014.
 38. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Προοπτικές συνδυασμένης διαχείρισης νερού και ενέργειας στην περιοχή της Θεσσαλίας, Φορέας Διαχείρισης Υδατικών Πόρων: Μια απαραίτητη εκσυγχρονιστική πρωτοβουλία αλλά και αναγκαία προϋπόθεση για την διαφύλαξη της οικολογικής ισορροπίας, Λάρισα, 21 pages, doi:10.13140/RG.2.2.15760.61442, ΤΕΕ/Τμήμα ΚΔ Θεσσαλίας, 2014.
 39. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Εξερεύνηση της αρχαιοελληνικής υδραυλικής τεχνολογίας με την χρήση διαδικτυακής βάσης δεδομένων, Υδροτεχνολογίες στην Αρχαία Ελλάδα, επιμέλεια Ε. Γ. Κολοκυθά, Θεσσαλονίκη, 21 pages, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2013.
 40. A. D. Koussis, S. Lykoudis, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, A. Peppas, and A. Maheras, Estimating flood flows in ungauged Greek basins under hydroclimatic variability (Deukalion project) - Development of physically-established conceptual-probabilistic framework and computational tools, Climate and Environmental Change in the Mediterranean Region, Pylos, Navarino Environmental Observatory, 2012.
 41. D. Koutsoyiannis, Re-establishing the link of hydrology with engineering, Invited lecture at the National Institute of Agronomy of Tunis (INAT), Tunis, Tunisia, doi:10.13140/RG.2.2.32862.23361, 2012.
 42. D. Koutsoyiannis, Water control in the Greek cities (solicited), Water systems and urbanization in Africa and beyond, Uppsala, Sweden, doi:10.13140/RG.2.2.36217.67680, 2012.
 43. Δ. Κουτσογιάννης, Το κλίμα αλλάζει … εδώ και 4.5 δισεκατομμύρια χρόνια, Το κλίμα της γης: αλλάζει ή το αλλάζουμε;, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.24054.19524, Σύλλογος αποφοίτων Massachusetts Institute of Technology, Σύλλογος αποφοίτων University of Michigan, Αθήνα, 2011.
 44. A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Uncertainty estimation in hydrology: Incorporating physical knowledge in stochastic modeling of uncertain systems, Invited Seminar at the University of Uppsala, Uppsala, doi:10.13140/RG.2.2.25731.91684, 2011.
 45. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Κλιματική αβεβαιότητα και διαχείριση υδατικών πόρων - από την επιστήμη στην μαντική (και τούμπαλιν…), 23η τακτική συνέλευση της ΕΔΕΥΑ, Λάρισα, Λάρισα, 2011.
 46. A. Christofides, and D. Koutsoyiannis, God and the arrogant species: Contrasting nature's intrinsic uncertainty with our climate simulating supercomputers, 104th Annual Conference & Exhibition, Orlando, Florida, Air & Waste Management Association, 2011.
 47. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Στρατηγική αντιμετώπισης των πλημμυρών: Σύγχρονο τεχνολογικό πλαίσιο, Ολοκληρωμένος σχεδιασμός αντιπλημμυρικής προστασίας: Η πρόκληση για το μέλλον, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.27671.78242, Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, Αθήνα, 2010.
 48. Δ. Κουτσογιάννης, Υδροσκόπιο: Από το χθες στο αύριο, Προς μια ορθολογική αντιμετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβλημάτων: Aξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.19283.17447, Αθήνα, 2010.
 49. Ν. Μαμάσης, Ε. Τηλιγάδας, Δ. Κουτσογιάννης, Μ. Σαλαχώρης, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Μίχας, Κ. Νουτσόπουλος, Α. Χριστοφίδης, Σ. Κοζάνης, Α. Ευστρατιάδης, Ε. Ρόζος, και Λ. Μπενσασσών, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής, Μετεωρολογικής και Γεωγραφικής Πληροφορίας, Προς μια ορθολογική αντιμετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβλημάτων: Aξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα, 2010.
 50. D. Koutsoyiannis, Hurst-Kolmogorov dynamics and uncertainty, Workshop on Nonstationarity, Hydrologic Frequency Analysis, and Water Management, Boulder, Colorado, USA, doi:10.13140/RG.2.2.36060.39045, International Center for Integrated Water Resources Management, US Army Corps of Engineers, United States Geological Survey, US Department of the Interior - Bureau of Reclamation, National Oceanic and Atmospheric Administration, US Environmental Protection Agency, Colorado State University, 2010.
 51. Δ. Κουτσογιάννης, Ο Κηφισός ως ποταμός, 2η Επιστημονική Διημερίδα για τον Κηφισό, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.17186.02245, Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του Κηφισού και των Παραχειμάρρων του, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2009.
 52. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Α. Τέγος, Υδρομετεωρολογικά ζητήματα στην αρχαία ελληνική επιστήμη και φιλοσοφία, Η Οικο-νομία του Νερού, επιμέλεια Η. Ευθυμιόπουλος και Μ. Μοδινός, Ύδρα, doi:10.13140/RG.2.2.25574.63040, Ελληνικά Γράμματα, 2009.
 53. Χ. Μακρόπουλος, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Προκλήσεις και προοπτικές στη διαχείριση του αστικού νερού, Συνέδριο Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Η Πράσινη Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Λειτουργίας των Πόλεων, Αθήνα, Ecocity, Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, 2009.
 54. D. Koutsoyiannis, Entropy as an explanatory concept and modelling tool in hydrology, Invited lecture, Rome, doi:10.13140/RG.2.2.31902.13124, Università di Roma "La Sapienza", 2008.
 55. D. Koutsoyiannis, Climate change as a scapegoat in water science, technology and management, EUREAU Workshop on Climate Changes Impact on Water Resources with Emphasis on Potable Water, Chania, doi:10.13140/RG.2.2.35519.71843, European Association of Water and Wastewater Services, Hellenic Union of Water and Wastewater Enterprises, 2008.
 56. Δ. Κουτσογιάννης, Ο αντιπλημμυρικός σχεδιασμός στην Ελλάδα - Αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, O ρόλος της επιστήμης στην πορεία ανασυγκρότησης της πυρόπληκτης περιοχής, Καλαμάτα, doi:10.13140/RG.2.2.12991.71844, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2008.
 57. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Ενέργεια, νερό και γεωργία: Προοπτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στο Νομό Καρδίτσας, Διαχείριση Υδατικών Πόρων στο Νομό Καρδίτσας, Ημερίδα της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), Καρδίτσα, doi:10.13140/RG.2.2.33124.37760, 2008.
 58. Α. Ευστρατιάδης, Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο "Περιβάλλον - Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων", Αθήνα, Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, European Council of Civil Engineers, 2007.
 59. Δ. Κουτσογιάννης, Προς ένα εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων, Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.36479.82089, 2007.
 60. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Ρ. Μαυροδήμου, Α. Κουκουβίνος, και Ν. Μαμάσης, Το Σχέδιο Προγράμματος Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Ελλάδας (προσκεκλημένη ομιλία), Διεθνές Συνέδριο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών, Φάληρο, doi:10.13140/RG.2.2.30398.08005, CoPraNet, Μεσόγειος SOS, 2006.
 61. Γ. Καραβοκυρός, και Δ. Κουτσογιάννης, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα, Ημέρες Έρευνας και Τεχνολογίας 2006, Αθήνα, 2006.
 62. D. Koutsoyiannis, The underestimation of probability of extreme rainfall and flood by prevailing statistical methodologies and how to avoid it, EU COST Action C22: Urban Flood Management, 2nd meeting, Athens, doi:10.13140/RG.2.2.25469.77286, University of Athens, 2006.
 63. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Managing water supply resources in karstic environment (temperate climate), UNESCO Workshop - Integrated Urban Water Management in Temperate Climates, Belgrade, doi:10.13140/RG.2.2.28756.40329/1, 2006.
 64. D. Koutsoyiannis, A new stochastic hydrological framework inspired by the Athens water resource system, Invited lecture, Bologna, doi:10.13140/RG.2.2.28546.68809, University of Bologna, 2006.
 65. Z. W. Kundzewicz, and D. Koutsoyiannis, The peer review system revisited, Hydrology Journal Editors Meeting, Vienna, doi:10.13140/RG.2.2.32180.65920, Advances in Water Resources, Hydrological Processes, Hydrological Sciences Journal, Hydrology and Earth System Sciences, Journal of Hydrology, Journal of River Basin Management, Nordic Hydrology, Water Resources Research, 2006.
 66. Δ. Κουτσογιάννης, Η διαχείριση του ταμιευτήρα Πλαστήρα: Από τη μελέτη στην εφαρμογή, Η ύδρευση της Καρδίτσας - Προβλήματα και προοπτικές, Καρδίτσα, doi:10.13140/RG.2.2.28825.21602, Δήμος Καρδίτσας, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καρδίτσας, 2006.
 67. D. Koutsoyiannis, A new stochastic hydrologic framework inspired by the Athens water resource system, Invited lecture, Durham, N. Carolina, doi:10.13140/RG.2.2.28546.68809, School of Engineering, Duke University, 2006.
 68. D. Koutsoyiannis, A new stochastic hydrologic framework inspired by the Athens water resource system, Invited lecture, Atlanta, doi:10.13140/RG.2.2.28546.68809, School of Civil and Environmental Engineering, Georgia Institute of Technology, 2006.
 69. D. Koutsoyiannis, The management of the Athens water resource system: Methodology and implementation, Invited lecture, Atlanta, doi:10.13140/RG.2.2.11209.13928, Georgia Water Resources Institute, 2006.
 70. Η. Βασιλόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Νέες μορφές συλλογής και αποχέτευσης ακαθάρτων, Διαχείριση υγρών αποβλήτων με αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας, Νεοχώρι Καρδίτσας, doi:10.13140/RG.2.2.31341.79846, Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης, Δήμος Καρδίτσας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2005.
 71. D. Koutsoyiannis, The management of the Athens water resource system: Methodological issues, Invited lecture, San Diego, doi:10.13140/RG.2.2.12886.86089, Hydrologic Research Center, 2005.
 72. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, και Ν. Μαμάσης, ΟΔΥΣΣΕΥΣ: Πληροφοριακό σύστημα για την προσομοίωση και διαχείριση υδροσυστημάτων, 15η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.) ArcInfo - ArcView - ArcIMS, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.14145.15203, Marathon Data Systems, 2005.
 73. Δ. Κουτσογιάννης, Η κλιματική αβεβαιότητα, το φαινόμενο Ιωσήφ και η διαχείριση των υδατικών πόρων, Άνθρωπος και Περιβάλλον στον 21ο αιώνα - Τα κρίσιμα προβλήματα - Ατμόσφαιρα και κλίμα, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.22533.76008, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, 2005.
 74. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ζαλαχώρη, και Α. Ανδρεαδάκης, Παρασιτικές Εισροές σε Δίκτυα Ακαθάρτων, Συμπόσιο για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Θήβα, doi:10.13140/RG.2.2.18339.45607, 2005.
 75. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Η βεβαιότητα της κλιματικής αλλαγής και η κλιματική αβεβαιότητα από την οπτική της υδρολογίας και της διαχείρισης των υδατικών πόρων, Προσκεκλημένη διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, doi:10.13140/RG.2.2.31761.22888, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2004.
 76. Δ. Κουτσογιάννης, Μεθοδολογική προσέγγιση για τις όμβριες καμπύλες της Αθήνας, Αντιπλημμυρική προστασία Αττικής, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.21694.89926, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2004.
 77. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Το υπολογιστικό σύστημα Υδρονομέας και η εφαρμογή του στην μελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου, Διαχείριση υδατικών πόρων με έμφαση στην Ήπειρο, Ιωάννινα, doi:10.13140/RG.2.2.35116.67205, Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων, 2003.
 78. Δ. Κουτσογιάννης, Μαθηματικά εργαλεία στη διαχείριση των υδατικών πόρων, Ημερίδα Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (Παρ. Άρτας), Άρτα, doi:10.13140/RG.2.2.16320.94722, 2003.
 79. Ι. Πασπαλλής, και Δ. Κουτσογιάννης, Γεωμορφομετρικά χαρακτηριστικά των υδρολογικών λεκανών της Ελλάδας, 12η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του ArcInfo, Marathon Data Systems, Αθήνα, 2002.
 80. Δ. Ζαρρής, Ε. Λυκούδη, και Δ. Κουτσογιάννης, Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες, Ημερίδα για την παρουσίαση των ερευνητικών προγραμμάτων της ΔΕΗ/ΔΑΥΕ, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.10239.20649, Διεύθυνση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων – Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, 2002.
 81. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, και Α. Κουκουβίνος, Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίμνης Πλαστήρα, Ημερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου "Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα", doi:10.13140/RG.2.2.16950.09286, Δήμος Καρδίτσας, Καρδίτσα, 2002.
 82. Δ. Κουτσογιάννης, Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, Νερό και Περιβάλλον, 2η Ημερίδα της ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.27016.42248, Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, 2001.
 83. Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα, Διημερίδα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη λίμνη Πλαστήρα, Νεοχώρι Καρδίτσας, doi:10.13140/RG.2.2.28694.14408, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καρδίτσας, 2001.
 84. Δ. Κουτσογιάννης, Διαχείριση αστικών υδατικών συστημάτων: Επισημάνσεις - προβληματισμοί - απόψεις, Νερό και Περιβάλλον, Ημερίδα της ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.24499.84006, Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, 2000.
 85. Α. Ξανθάκης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για την προσεχή πενταετία, Ημερίδα με θέμα Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.19886.10562, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, 2000.
 86. Χ. Κοκκώσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα, Ημερίδα με θέμα Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.33307.87843, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, 2000.
 87. Κ. Μαντούδη, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Μοντέλο ισοζυγίου υδρολογικής λεκάνης με χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας, 10η συνάντηση Ελλήνων χρηστών ArcInfo - ArcView, Αθήνα, Marathon Data Systems, 2000.
 88. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Ε. Αραπάκη, Η λειψυδρία στη Αιθιοπία: Μια πρώτη προσέγγιση, Εκδήλωση αλληλεγγύης προς την Αιθιοπία, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.23556.12165, Επιτροπή Αλληλεγγύης για την Ξηρασία στην Αιθιοπία "ΕΛΛΑΣ - ΑΙΘΙΟΠΙΑ 2000", Γενικό Προξενείο της Αιθιοπίας στην Ελλάδα, 2000.
 89. D. Koutsoyiannis, The Athens water resource system: A modern management perspective, Invited lecture, London, doi:10.13140/RG.2.2.29008.71685, Imperial College, London, 1999.
 90. Δ. Κουτσογιάννης, Επισκόπηση του ερευνητικού έργου Εκτίμηση και διαχείριση των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας, Ημερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου Εκτίμηση και διαχείριση των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας, Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, 1998.
 91. Δ. Κουτσογιάννης, Εμπειρίες από την εκπόνηση του σχεδίου προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων, Ημερίδα για το Σχέδιο Προγράμματος Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Χώρας, Αθήνα, Υπουργείο Ανάπτυξης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Κέντρο Ερευνών και Προγραμματισμού, 1997.
 92. Ε. Ρόζος, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Κουκουβίνος, Εποπτεία και διερεύνηση των γεωτρήσεων της περιοχής Υλίκης με τη βοήθεια συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας, 7η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του ArcInfo, Αθήνα, Marathon Data Systems, 1997.
 93. Γ. Τσακαλίας, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης Σπερχειού, Σπερχειός 2000+, Πρακτικά ημερίδας, Λαμία, 89–98, doi:10.13140/RG.2.2.15334.63047, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1995.
 94. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Μελέτη της γεωγραφικής κατανομής υδρομετεωρολογικών μεταβλητών με χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας, 5η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του ArcInfo, Αθήνα, Marathon Data Systems, 1995.
 95. Δ. Χατζηχρήστος, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Κουκουβίνος, Διερεύνηση του σχεδιασμού δικτύων αποχέτευσης ομβρίων με σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας, 5η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του ArcInfo, Αθήνα, Marathon Data Systems, 1995.
 96. Θ. Ξανθόπουλος, Δ. Χριστούλας, Μ. Μιμίκου, Μ. Αφτιάς, και Δ. Κουτσογιάννης, Το πρόβλημα των πλημμυρών της Αθήνας: Στρατηγική αντιμετώπισης, Αντιπλημμυρική προστασία του λεκανοπεδίου της Αθήνας, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.35719.60320, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 1995.
 97. Δ. Κουτσογιάννης, Γ. Τσακαλίας, Α. Χριστοφίδης, Α. Μανέτας, Α. Σακελλαρίου, Ρ. Μαυροδήμου, Ν. Παπακώστας, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, και Θ. Ξανθόπουλος, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ημέρες Έρευνας και Τεχνολογίας '95, Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1995.
 98. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and E. Foufoula-Georgiou, Rainfall modelling, Workshop for the presentation of the research project A comprehensive forecasting system for flood risk mitigation and control, Bologna, Italy, University of Bologna, 1994.
 99. Δ. Κουτσογιάννης, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Διημερίδα της ΓΓΕΤ για το πρόγραμμα STRIDE HELLAS, Αθήνα, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 1994.
 100. Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, Δ. Κουτσογιάννης, Ε. Μπαλτάς, Μ. Αφτιάς, Μ. Μιμίκου, και Θ. Ξανθόπουλος, Υδρολογικά χαρακτηριστικά της λειψυδρίας, Πρακτικά της ημερίδας: Το υδροδοτικό πρόβλημα της Αθήνας, Αθήνα, 13–28, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1994.
 101. Δ. Κουτσογιάννης, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Οργάνωση και τεχνικά χαρακτηριστικά, Επιστημονική ημερίδα για την παρουσίαση ερευνητικού έργου ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ, Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1994.
 102. Δ. Τολίκας, Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Ένα σύστημα πληροφοριών για τη μελέτη των υδροκλιματικών φαινομένων στην Ελλάδα, Πρακτικά του 8ου Σεμιναρίου για την προστασία του περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, 36–44, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης, 1993.
 103. N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Some results on rainfall modelling - Univariate versus multivariate stochastic modelling of rainfall, 5th Meeting of AFORISM, Cork, Ireland, University College Cork, 1993.
 104. N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, An attempt for stochastic forecasting of rainfall, 4th Meeting of AFORISM, Grenoble, Institut National Polytechnique de Grenoble, 1993.
 105. Ι. Ναλμπάντης, και Δ. Κουτσογιάννης, Εκτίμηση του κινδύνου ανεπάρκειας του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, Ύδρευση της Αθήνας, Αθήνα, Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών, Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών, 1992.
 106. Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, και Δ. Κουτσογιάννης, Διερεύνηση των υδρολογικών χαρακτηριστικών των λεκανών Μόρνου και Βοιωτικού Κηφισού-Υλίκης, Ύδρευση της Αθήνας, Αθήνα, Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών, Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών, 1992.
 107. Ι. Σπυράκος, Ι. Σταματάκη, και Δ. Κουτσογιάννης, Ανάλυση γεωγραφικού συστήματος υδρολογικών πληροφοριών, 2η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του ArcInfo, Αθήνα, Marathon Data Systems, 1992.
 108. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, και Ν. Μαμάσης, Εκτίμηση του κινδύνου ανεπάρκειας του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας σε συνθήκες έμμονης ξηρασίας, Πιθανότητα εμμένουσας ξηρασίας και υδροδότηση της Πρωτεύουσας, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.13244.03207, Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, 1992.
 109. D. Koutsoyiannis, and G. Tsakalias, A disaggregation model for storm hyetographs, 3rd Meeting of AFORISM, Athens, doi:10.13140/RG.2.2.28343.52649, National Technical University of Athens, 1992.
 110. D. Koutsoyiannis, and E. Foufoula-Georgiou, A scaling model of storm hyetograph, 2nd Meeting of AFORISM, Lausanne, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, 1992.
 111. Ι. Σπυράκος, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος υδρολογικών πληροφοριών, 1η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του ArcInfo, Αθήνα, Marathon Data Systems, 1991.
 112. Θ. Ξανθόπουλος, Δ. Κουτσογιάννης, και Ι. Ναλμπάντης, Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Αράχθου: Αξιολόγηση μεθοδολογίας και αποτελεσμάτων, Διαχείριση υδατικών πόρων με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.35893.27360, Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, 1991.

Various publications

 1. A. Christofides, D. Koutsoyiannis, C. Onof, and Z. W. Kundzewicz, Causality, Climate, Etc., doi:10.13140/RG.2.2.21608.44803, Climate Etc. (Judith Curry's blog), 2023.
 2. F. Battaglia, and D. Koutsoyiannis, Interview with Demetris Koutsoyiannis, doi:10.13140/RG.2.2.20246.93767, Newspaper La Verità, 27 October 2023.
 3. Δ. Κουτσογιάννης, Ακραίοι εκφοβισμοί (προσκεκλημένο σχόλιο), Το Βήμα της Κυριακής, doi:10.13140/RG.2.2.12161.63844, Αθήνα, 10 September 2023.
 4. Δ. Κουτσογιάννης, Τι να κάνουμε — για το φλέγον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής στα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας;, Εισήγηση για τη σύσκεψη της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων, doi:10.13140/RG.2.2.21132.39041, Αθήνα, 2022.
 5. Ι. Καλαβρουζιώτης, Δ. Κουτσογιάννης, και Π. Κοτσανάς, Τεχνολογίες των αρχαίων Ελλήνων, Eco Λογικά | Ionian TV, Πάτρα, 2022.
 6. D. Koutsoyiannis, An open letter to the Editor of Frontiers, doi:10.13140/RG.2.2.34248.39689/1, Δεκέμβριος 2021.
 7. Δ. Κουτσογιάννης, In memoriam: Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος (1936 -2021) – Καθηγητής και Πρύτανης ΕΜΠ, Προμηθέας, Αθήνα, 1 December 2021.
 8. Δ. Κουτσογιάννης, Διαφάνειες για την εκπομπή του Γ. Σαχίνη στο ΚΡΗΤΗ TV – 2021-10-08, 2021.
 9. Δ. Κουτσογιάννης, Β, Μαρίνος, Μ. Πανταζίδου, και Χ. Σαρόγλου, Γη, ύδωρ, χρόνος και εμείς, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2020.
 10. D. Koutsoyiannis, A voyage in climate, hydrology and life on a 4.5-billion-years old planet, Self-organized lecture, doi:10.13140/RG.2.2.27000.26883, School of Civil Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 20 July 2020.
 11. D. Koutsoyiannis, The political origin of the climate change agenda, Self-organized lecture, doi:10.13140/RG.2.2.10223.05283, School of Civil Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 14 April 2020.
 12. A. D. Koussis, and D. Koutsoyiannis, Interview with Professor Demetris Koutsoyiannis, History of Hydrology Interviews, 2019.
 13. D. Koutsoyiannis, Personal knowable moments (DK-moments) for high-order characterization of coincidence in totalitarianism, Self-organized lecture, doi:10.13140/RG.2.2.23117.38885/1, Bologna, Italy, 17 December 2019.
 14. Δ. Κουτσογιάννης, Έκθεση πεπραγμένων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ και απολογισμός του απερχόμενου Κοσμήτορα – 2014-2018, doi:10.13140/RG.2.2.36800.99849, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2018.
 15. D. Koutsoyiannis, Climate change impacts on hydrological science: A comment on the relationship of the climacogram with Allan variance and variogram, ResearchGate, doi:10.13140/RG.2.2.11886.66884, 2018.
 16. Δ. Κουτσογιάννης, Εδώ Πολυτεχνείο… — 44 χρόνια μετά, doi:10.13140/RG.2.2.25488.30727, Αθήνα, 2017.
 17. Δ. Κουτσογιάννης, Η επανάσταση του 1821 για την ελευθερία και τα 180 χρόνια αγώνων του Πολυτεχνείου για την παιδεία, Επίσημος εορτασμός για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, Αθήνα, 24 March 2017.
 18. D. Koutsoyiannis, Antonis Koussis, the epistemon – polites, National Observatory of Athens, doi:10.13140/RG.2.2.16757.58089, Athens, 2016.
 19. D. Tsaknias, D. Bouziotas, and D. Koutsoyiannis, Statistical comparison of observed temperature and rainfall extremes with climate model outputs in the Mediterranean region, ResearchGate, doi:10.13140/RG.2.2.11993.93281, 2016.
 20. Ν. Μαμάσης, Π. Δευτεραίος, Ν. Ζαρκαδούλας, και Δ. Κουτσογιάννης, Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά. Αναπαράσταση λειτουργίας των δεξαμενών συλλογής ομβρίων, 16 pages, doi:10.13140/RG.2.2.11392.64000, 15 May 2015.
 21. Δ. Κουτσογιάννης, Για την κατάρρευση του γεφυριού της Πλάκας, Καθημερινή, 8 February 2015.
 22. Δ. Κουτσογιάννης, Βιβλιοπαρουσίαση: «Μετεωρολογική Περιπλάνηση - Η Ιστορία μιας Πεταλούδας» του Θοδωρή Κολυδά, Ευγενίδειο Ίδρυμα, doi:10.13140/RG.2.2.24814.41282, Αθήνα, 16 June 2014.
 23. D. Koutsoyiannis, Citation for the 2014 Tison Award, Dublin, 24 April 2014.
 24. D. Koutsoyiannis, International Hydrology Prize – Dooge Medal 2014: Response, doi:10.13140/RG.2.2.18103.52646, Dublin, 24 April 2014.
 25. Δ. Κουτσογιάννης, Ο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Παρουσίαση στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Νοέμβριος 2013.
 26. D. Koutsoyiannis, LTP: Looking Trendy—Persistently, Climate Dialogue, doi:10.13140/RG.2.2.13070.36169, 2013.
 27. D. Koutsoyiannis, Citation for the 2012 Tison Award, IAHS 90th Anniversary, Delft, The Netherlands, 23 October 2012.
 28. D. Koutsoyiannis, Invitation to Kos 2013: Facets of Uncertainty, Hydrology and Society, 2012 EGU Leonardo Conference, Turin, 15 November 2012.
 29. D. Koutsoyiannis, Review report of 'Socio-hydrology: A new science of people and water', 6 November 2011.
 30. D. Koutsoyiannis, Research funding as the enemy of innovation, Bishop Hill Blog, doi:10.13140/RG.2.2.31525.29928 , 2011.
 31. Δ. Κουτσογιάννης, Δεν προσέχουμε, δεν έχουμε, Ελευθεροτυπία, 28 May 2011.
 32. D. Koutsoyiannis, Vít Klemeš (1932-2010), The Reference Frame (by Luboš Motl), 5 pages, doi:10.13140/RG.2.2.10344.06404, 2011.
 33. Μ. Καρλαύτης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η κατάταξη των πανεπιστημίων, Εφημερίδα "Το Βήμα", Τελευταίο τεύχος, Α6, Αθήνα, 26 November 2010.
 34. Δ. Κουτσογιάννης, Τρία σχόλια για τις πρυτανικές εκλογές στο ΕΜΠ το 2010, 5 pages, Αθήνα, 1 July 2010.
 35. D. Koutsoyiannis, A brief tribute to Vit Klemeš, IAHS/STAHY Workshop--Advances in Statistical Hydrology, Taormina, Sicily, Italy, 24 May 2010.
 36. Δ. Κουτσογιάννης, Η προπαγάνδα και το ψέμα θα σώσουν τη Γη;, 2 pages, Αθήνα, 1 April 2010.
 37. D. Koutsoyiannis, Beware saviors!, Climate Science (by Roger Pielke Sr.), 2 pages, doi:10.13140/RG.2.2.23765.83688, 2009.
 38. Δ. Κουτσογιάννης, Η ανοβρία ως ευκαιρία για γόνιμη σκέψη, Καθημερινή, 16 March 2008.
 39. Δ. Κουτσογιάννης, Ενέργεια και διαχείριση υδατικών πόρων, Energy Point, 3, Αθήνα, Αύγουστος 2007.
 40. Δ. Κουτσογιάννης, Σχετικά με το πρόβλημα της διάβρωσης και πρόσχωσης στην περιοχή ανάντη του Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, 5 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2007.
 41. Δ. Κουτσογιάννης, Ακτινογραφία της κοινωνίας είναι ο Κηφισός, Καθημερινή, 36, Αθήνα, 11 March 2007.
 42. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, και Κ. Μέμος, Σχετικά με την αναθεώρηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Αθήνα, 2006.
 43. D. Koutsoyiannis, What are the conditions for valid extrapolation of statistical predictions?, Niche Modeling, 2 pages, Αύγουστος 2006.
 44. D. Koutsoyiannis, Hurst, Joseph, colours and noises: The importance of names in an important natural behaviour, Niche Modeling, 10 pages, doi:10.13140/RG.2.2.23513.52320, 2006.
 45. D. Koutsoyiannis, Two comments on "How Red are my Proxies?" by David Ritson, Real Climate, 6 pages, doi:10.13140/RG.2.2.36778.00960, 2006.
 46. Δ. Κουτσογιάννης, Οι ενεργειακές διαστάσεις των έργων εκτροπής του Αχελώου, Εργοταξιακά Θέματα, 125, 35–37, Αθήνα, Νοέμβριος 2006.
 47. Δ. Κουτσογιάννης, Εμπορευματοποιημένη παιδεία και εισαγωγικές εξετάσεις: δύσκολες εκφωνήσεις και απλές λύσεις, Αθήνα, 11 July 2006.
 48. Δ. Κουτσογιάννης, Εκτροπές και παρεκτροπές, Εφημερίδα "Το Βήμα της Κυριακής", A55, Αθήνα, 30 August 2006.
 49. D. Koutsoyiannis, Two comments on "Naturally trendy?" by Rasmus E. Benestad, Real Climate, 5 pages, Μάιος 2005.
 50. H. Perlman, Χ. Μακρόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Ο υδρολογικός κύκλος, 19 pages, doi:10.13140/RG.2.2.11182.92480, United States Geological Survey, 2005.
 51. Δ. Κουτσογιάννης, Σενάρια τρόμου γύρω από ένα φράγμα, Εφημερίδα "Το Βήμα", A8, 12 February 2005.
 52. Δ. Κουτσογιάννης, Σχέδιο για ένα πρόγραμμα ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, Economist-Καθημερινή, 26 September 2004.
 53. Δ. Κουτσογιάννης, Το περίπλοκο υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας, Economist-Καθημερινή, 26 September 2004.
 54. C. Gardner, D. Koutsoyiannis, Z. W. Kundzewicz, and F. Watkins, IAHS and Electronic Publishing of HSJ, 5 pages, International Association of Hydrological Sciences, London, 2003.
 55. Δ. Κουτσογιάννης, Ατμόσφαιρα και κλίμα, Άνθρωπος και Περιβάλλον στον 21ο αιώνα, Τα κρίσιμα προβλήματα, 1, 6 pages, doi:10.13140/RG.2.2.31315.58406, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Αθήνα, 2003.
 56. Δ. Κουτσογιάννης, Για την κάλυψη του Κηφισού ποταμού, Δαίμων της Οικολογίας, 6 October 2002.
 57. Θ. Ξανθόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Κλιματική επιδείνωση: Αντικειμενικές αδυναμίες αξιόπιστης πρόβλεψης και ατεκμηρίωτες καταστροφολογικές προφητείες, Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, 144–146, 8 July 2002.
 58. Δ. Κουτσογιάννης, και Ι. Τσελέντης, Σχόλιο για τις προοπτικές ανάπτυξης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα σε σχέση με την Κοινοτική Οδηγία-Πλαίσιο για το νερό, Υδροοικονομία, 2, 82–87, Ιούλιος 2002.
 59. Δ. Κουτσογιάννης, Για την κάλυψη του Κηφισού ποταμού, Εφημερίδα "Μαχητική του Μοσχάτου", 8 June 2002.
 60. Θ. Ξανθόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Κλιματική επιδείνωση: Αντικειμενικές αδυναμίες αξιόπιστης πρόβλεψης και ατεκμηρίωτες καταστροφολογικές προφητείες, Εφημερίδα "Το Βήμα της Κυριακής", A38–A39, 2 June 2002.
 61. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η διαχείριση των πόρων για την ύδρευση της Αθήνας, Τα Νέα του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών, 65, 4–5, Αθήνα, Οκτώβριος 2001.
 62. Θ. Ξανθόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Οι προβλέψεις του κλίματος: Τα επιστημονικά δεδομένα, η ιστορική εμπειρία και η αλήθεια, Εφημερίδα "Το Βήμα της Κυριακής", A10–A11, 17 September 2000.
 63. Δ. Κουτσογιάννης, 1 μέτρηση = 1000 υπολογισμοί, Εφημερίδα "Το Βήμα της Κυριακής", Ειδικό ένθετο για το νερό, 18–20, 12 November 2000.
 64. Εθνική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης, Ελληνικό προσχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της απερήμωσης, 142 pages, Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, 2000.
 65. Δ. Κουτσογιάννης, Κλιματική αλλαγή: Μύθοι και πραγματικότητα, Περιοδικό "Νέα Οικολογία", 151, 27–28, Μάιος 1997.
 66. Θ. Ξανθόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδατικοί πόροι, Τεχνολογία & Πληροφορική, Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, 19, 403–404, Εκδοτική Αθηνών, 1997.
 67. Θ. Ξανθόπουλος, Δ. Χριστούλας, Μ. Μιμίκου, Μ. Αφτιάς, και Δ. Κουτσογιάννης, Η αντιπλημμυρική προστασία του λεκανοπεδίου της Αθήνας, Περιοδικό "Μηνιαία Τεχνική Επιθεώρηση", 48, 50–53, 1996.
 68. Δ. Κουτσογιάννης, Σχόλια σχετικά με την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Αθήνα, 1995.
 69. Δ. Κουτσογιάννης, Π. Μαρίνος, και Μ. Μιμίκου, Υδρολογική θεώρηση της εκτροπής του Αχελώου, Περιοδικό "Πυρφόρος", 21, 29–32, Νοέμβριος 1995.
 70. Θ. Ξανθόπουλος, Δ. Χριστούλας, Μ. Μιμίκου, Μ. Αφτιάς, και Δ. Κουτσογιάννης, Η αντιπλημμυρική προστασία του λεκανοπεδίου της Αθήνας: Στρατηγική αντιμετώπισης, Εφημερίδα "Ποντίκι", 14–15, 24 November 1994.
 71. P. Burlando, and D. Koutsoyiannis, Precipitation measurement, modelling and forecasting - Stochastic modelling of rainfall in space and time (Conference session report), EGS Newsletter, 51, 17, 1994.
 72. Θ. Ξανθόπουλος, Μ. Μιμίκου, Μ. Αφτιάς, Δ. Κουτσογιάννης, και Ι. Ναλμπάντης, Αξιολόγηση του προβλήματος ύδρευσης της μείζονος περιοχής Αθηνών σε σχέση με την επικρατούσα ανομβρία, Έκθεση προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, 8 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1993.
 73. Δ. Κουτσογιάννης, Ο χαρακτήρας της ξηρασίας, Περιοδικό "ΠΥΡΦΟΡΟΣ", 7, 6–7, Μάιος 1993.
 74. Θ. Ξανθόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Ειδικό ένθετο αφιέρωμα για το υδρευτικό πρόβλημα της Αθήνας, Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, 1646, 15–52, 14 Ιανουαρίου 1991.
 75. Δ. Κουτσογιάννης, Η υποβάθμιση του χαρακτήρα των Μαθηματικών στην εκπαίδευση, Εφημερίδα "Καθημερινή", 10 December 1991.
 76. Δ. Κουτσογιάννης, Παρατηρήσεις για το σχέδιο προγράμματος σπουδών των μαθημάτων κορμού (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, 1990), Αθήνα, 1990.
 77. Θ. Ξανθόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Αξιοπιστία και ασφάλεια του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, Περιοδικό "Οικονομικός Ταχυδρόμος", 47(1907), 44–48, 22 November 1990.

Books

 1. D. Koutsoyiannis, Stochastics of Hydroclimatic Extremes - A Cool Look at Risk, Εκδοση 3, ISBN: 978-618-85370-0-2, 391 pages, doi:10.57713/kallipos-1, Kallipos Open Academic Editions, Athens, 2023.
 2. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων – Υδρευτικά Έργα, 83 pages, doi:10.13140/RG.2.1.3559.7044, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Φεβρουάριος 2015.
 3. A. N. Angelakis, L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Evolution of Water Supply Through the Millennia, 560 pages, IWA Publishing, London, 2012.
 4. Δ. Κουτσογιάννης, Σχεδιασμός Αστικών Δικτύων Αποχέτευσης, Εκδοση 4, 180 pages, doi:10.13140/RG.2.1.2169.1125, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2011.
 5. D. Koutsoyiannis, Probability and statistics for geophysical processes, doi:10.13140/RG.2.1.2300.1849/1, National Technical University of Athens, Athens, 2008.
 6. A. N. Angelakis, and D. Koutsoyiannis, Proceedings of the 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, 792 pages, doi:10.13140/RG.2.1.2511.1287, Heracleion, Crete, Greece, 2006.
 7. Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, Τεχνική Υδρολογία, Εκδοση 3, 418 pages, doi:10.13140/RG.2.1.4856.0888, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1999.
 8. Δ. Κουτσογιάννης, Στατιστική Υδρολογία, Εκδοση 4, 312 pages, doi:10.13140/RG.2.1.5118.2325, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1997.

Educational notes

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Σχεδόν 50 χρόνια..., doi:10.13140/RG.2.2.18088.44805, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2022.
 2. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, The development of science (with emphasis on hydrology) from the Greek antiquity to the early modern period, Saarland University Germany, 73 pages, 2021.
 3. D. Koutsoyiannis, Clausius-Clapeyron equation and saturation vapour pressure: Typical hydrometeorological calculations, 5 pages, doi:10.13140/RG.2.2.13548.08322/2, National Technical University of Athens, Athens, 2021.
 4. A. Efstratiadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Lecture notes on Renewable Energy and Hydroelectric Works, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, 2020.
 5. Δ. Κουτσογιάννης, Μ. Πανταζίδου, Ν. Μαμάσης, Γ.-Φ. Σαργέντης, Π. Θανόπουλος, Σ. Λαμπρόπουλος, Δ. Βαμβάτσικος, και Κ. Χατζημπίρος, Σημειώσεις για το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2020.
 6. Δ. Κουτσογιάννης, Ιστορική και Φιλοσοφική Εισαγωγή στην Επιστημονική Μέθοδο, Σημειώσεις για το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών, doi:10.13140/RG.2.2.19594.00963/1, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2020.
 7. Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων: Αποχετεύσεις, 72 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δεκέμβριος 2018.
 8. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις μαθήματος «Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα», 327 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2018.
 9. D. Koutsoyiannis, Lecture notes on stochastics, Università degli Studi Roma Tre, Roma, doi:10.13140/RG.2.2.30801.84327, 2018.
 10. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Σημειώσεις Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων: Υδραγωγεία, 68 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2017.
 11. Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων: Επισκόπηση ρευστομηχανικής και υδραυλικής, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2017.
 12. Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Στοχαστικών Μεθόδων, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2017.
 13. Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις μαθήματος "Διαχείριση Υδατικών Πόρων", 97 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2015.
 14. Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις: Αστικά δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων, 23 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2014.
 15. D. Koutsoyiannis, A brief introduction to probability, doi:10.13140/RG.2.2.12634.54722, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 2014.
 16. D. Koutsoyiannis, Encolpion of stochastics: Fundamentals of stochastic processes, doi:10.13140/RG.2.2.10956.82564, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 2013.
 17. Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Στοχαστικών Μεθόδων στους Υδατικούς Πόρους, Εκδοση 4, 100 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2013.
 18. D. Koutsoyiannis, Lecture Notes on Hydrometeorology: A probability-based introduction to atmospheric thermodynamics, 45 pages, doi:10.13140/RG.2.2.22700.87686, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 2011.
 19. D. Koutsoyiannis, Lecture Notes on Hydrometeorology: Simple physical principles for complex systems, 19 pages, doi:10.13140/RG.2.2.36122.64967, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 2011.
 20. Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Διαχείρισης Υδατικών Πόρων - Μέρος 2, 97 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2011.
 21. D. Koutsoyiannis, Water technology and management in Ancient Greece: Legacies and lessons, 28 pages, doi:10.13140/RG.2.2.27314.61129, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, Μάιος 2007.
 22. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 1: Υδρευτικά Έργα, 146 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2007.
 23. Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Διαχείρισης Υδατικών Πόρων - Μέρος 1, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2007.
 24. Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Τυπικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 2: Δίκτυα Διανομής, 90 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2006.
 25. Α. Κατσίρη, και Δ. Κουτσογιάννης, Ταμιευτήρες: αναγκαιότητα, επιπτώσεις και διαχείρισή τους - Το παράδειγμα του ταμιευτήρα Ταυρωπού, 67 pages, doi:10.13140/RG.2.2.15570.56007, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2005.
 26. Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Βελτιστοποίησης Συστημάτων Υδατικών Πόρων - Μέρος 2, 140 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2004.
 27. D. Koutsoyiannis, The modern Athens water resource system and its management, doi:10.13140/RG.2.2.22281.44643, Department of Water Resources, Hydraulic and Maritime Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 2002.
 28. D. Koutsoyiannis, Water resources technologies in ancient Greece, 24 pages, doi:10.13140/RG.2.2.25846.60483, Department of Water Resources, Hydraulic and Maritime Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 2002.
 29. Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 2: Αποχετευτικά Έργα, 35 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2000.
 30. Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Βελτιστοποίησης Συστημάτων Υδατικών Πόρων - Μέρος 1, Εκδοση 2, 91 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2000.
 31. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Υδρομετεωρολογίας - Μέρος 2, Εκδοση 2, 176 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2000.
 32. Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Υδρομετεωρολογίας - Μέρος 1, Εκδοση 2, 157 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2000.
 33. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Προχωρημένης Υδρολογίας - Μέρος 2, 65 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1999.
 34. Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Προχωρημένης Υδρολογίας - Μέρος 1, 52 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1999.
 35. Δ. Κουτσογιάννης, Πιθανοθεωρητικές και στατιστικές μέθοδοι στην τεχνική υδρολογία, 24 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1994.
 36. Δ. Κουτσογιάννης, Θέματα επιφανειακής υδρολογίας - Σημειώσεις για επιμορφωτικά σεμινάρια, Εκδοση 2, 36 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1994.
 37. Δ. Κουτσογιάννης, Βοήθημα για την επίλυση αστικών υδρευτικών δικτύων, Εκδοση 2, 25 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1990.
 38. Δ. Κουτσογιάννης, Ποσοτική εκτίμηση υδατικών πόρων - Εκτίμηση μέσων, μέγιστων και ελάχιστων παροχών, 31 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάιος 1989.
 39. Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογικές μέθοδοι διόδευσης πλημμυρών, 16 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1988.
 40. Δ. Κουτσογιάννης, Πρόχειρες σημειώσεις για το μάθημα Απορροές και Διευθετήσεις Υδατορευμάτων, 84 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1982.

Academic works

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Μοντέλο Επιμερισμού Σημειακής Βροχόπτωσης, Διδακτορική διατριβή, 310 pages, doi:10.12681/eadd/0910, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1988.
 2. Ε. Καρακωστή, και Δ. Κουτσογιάννης, Διείσδυση Φλέβας σε Αντίθετη Ροή, Διπλωματική εργασία, 192 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1978.

Research reports

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Θ. Ηλιοπούλου, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαλάμος, Ν. Μαμάσης, Π. Δημητριάδης, Ν. Τεπετίδης, και Δ. Μαρκαντώνης, Τεχνική Έκθεση, Παραγωγή χαρτών με τις επικαιροποιημένες παραμέτρους των όμβριων καμπυλών σε επίπεδο χώρας (εφαρμογή της Οδηγίας ΕΕ 2007/60/ΕΚ στην Ελλάδα), Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.
 2. Ν. Μαμάσης, Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, και Ι. Παπαγεωργάκη, Δράσεις δημοσιότητας (εργασίες σε περιοδικά και συνέδρια), Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 84 pages, Οκτώβριος 2021.
 3. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση αξιολόγησης της προκαταρκτικής λειτουργίας του συστήματος OpenHi.net, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 47 pages, Οκτώβριος 2021.
 4. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση ανάπτυξης εθνικού συστήματος παρακολούθησης επιφανειακών υδατικών πόρων, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2.1, Ιούνιος 2019.
 5. Ν. Μαμάσης, Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, και Α. Κουκουβίνος, Τεχνική έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων του συστήματος OpenHi.net, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 29 pages, Τεύχος 3.1, Σεπτέμβριος 2018.
 6. Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, Δ. Νικολόπουλος, Χ. Τύραλης, Α. Τέγος, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Πιλοτική εφαρμογή στο σύστημα Αχελώου-Θεσσαλίας, Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη (CRESSENDO), 98 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2015.
 7. Δ. Κουτσογιάννης, Σ.Μ. Παπαλεξίου, Ι. Μαρκόνης, Π. Δημητριάδης, και Π. Κοσσιέρης, Στοχαστικό πλαίσιο εκτίμησης της αβεβαιότητας των υδρομετεωρολογικών διεργασιών, Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη (CRESSENDO), 231 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιανουάριος 2015.
 8. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ε. Μιχαηλίδη, Ε. Γαλιούνα, Κ. Τζούκα, Α. Δ. Κούσης, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση περιγραφής περιοχικών σχέσεων εκτίμησης χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 146 pages, Σεπτέμβριος 2014.
 9. Ν. Μαμάσης, Κ. Πιπιλή, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική Μελέτη Πληµµυρών, Αποτίμηση της οικολογικής κατάστασης του ρ. Πικροδάφνης και προτάσεις αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισής του, Ανάδοχος: Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Αθήνα, 2013.
 10. Α. Ευστρατιάδης, Δ. Κουτσογιάννης, και Σ.Μ. Παπαλεξίου, Περιγραφή μεθοδολογίας ανάλυσης ισχυρών επεισοδίων βροχής, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 55 pages, Νοέμβριος 2012.
 11. Α. Ευστρατιάδης, Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Π. Δημητριάδης, και Α. Μαχαίρας, Βιβλιογραφική επισκόπηση υδρολογίας πλημμυρών και συναφών εργαλείων, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 115 pages, Οκτώβριος 2012.
 12. D. Koutsoyiannis, Alternative Robust Energy Technologies for Environmental Sustainability (ARETES), Athens, 2011.
 13. D. Koutsoyiannis, WATer pathways towards the non-deterministic future of renewable enERGY (WATERGY), Athens, 2011.
 14. Η. Παπακωνσταντής, Π. Παπανικολάου, Β. Κοτσιώνη, Μ. Χονδρός, Κ. Μέμος, και Δ. Κουτσογιάννης, Τελική έκθεση, Ολοκληρωμένη θαλάσσια και χερσαία διερεύνηση της ποσότητας, ποιότητας και υδρομάστευσης των υποθαλάσσιων αναβλύσεων της περιοχής Στούπας του Δήμου Λεύκτρου Μεσσηνίας, Ανάδοχοι: Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2010.
 15. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Α. Ευστρατιάδης, Συνοπτική έκθεση, Αθήνα, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 37 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αύγουστος 2008.
 16. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Α. Ευστρατιάδης, Τελική έκθεση, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 4, 66 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2008.
 17. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης και βέλτιστης λειτουργίας ταμιευτήρα Σμοκόβου και συναφών έργων, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 3, 104 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2008.
 18. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Ρ. Μαυροδήμου, Α. Χριστοφίδης, Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Κοζάνης, Δ. Μαμάης, και Κ. Νουτσόπουλος, Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, 748 pages, doi:10.13140/RG.2.2.25384.62727, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2008.
 19. Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, και Δ. Κουτσογιάννης, Θεωρητική τεκμηρίωση μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης της διαχείρισης υδατικών συστημάτων «ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ», Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Τεύχος 9, 91 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2007.
 20. Ν. Μαμάσης, Ρ. Μαυροδήμου, Α. Ευστρατιάδης, Μ. Χαϊνταρλής, Α. Τέγος, Α. Κουκουβίνος, Π. Λαζαρίδου, Μ. Μαγαλιού, και Δ. Κουτσογιάννης, Διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης και λειτουργίας Φορέα Διαχείρισης έργων Σμοκόβου, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Τεύχος 2, 73 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2007.
 21. Α. Ευστρατιάδης, Δ. Κουτσογιάννης, και Σ. Κοζάνης, Θεωρητική τεκμηρίωση μοντέλου στοχαστικής προσομοίωσης υδρολογικών μεταβλητών «Κασταλία», Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Τεύχος 3, 61 pages, doi:10.13140/RG.2.2.30224.40966, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005.
 22. D. Koutsoyiannis, and S. Kozanis, A simple Monte Carlo methodology to calculate generalized approximate confidence intervals, Research report, Ανάδοχος: [Not funded], doi:10.13140/RG.2.2.33579.85286, Hydrologic Research Center, 2005.
 23. Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη πλημμυρών, Διερεύνηση και αντιμετώπιση προβλημάτων ευστάθειας των πρανών και του πυθμένα του ρέματος Φιλοθέης με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων και σύγχρονων περιβαλλοντικών τεχνικών, 22 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2004.
 24. Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Τελική έκθεση, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 25, 135 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2004.
 25. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρονομέας (έκδοση 3.2) - Σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης των υδατικών πόρων, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 24, 142 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.
 26. Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Κασταλία (έκδοση 2.0) - Σύστημα στοχαστικής προσομοίωσης υδρολογικών μεταβλητών, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 23, 103 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.
 27. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, Α. Χριστοφίδης, Ε. Ρόζος, Α. Οικονόμου, και Γ. Τέντες, Μεθοδολογία και θεωρητικό υπόβαθρο, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 15, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.
 28. ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, και ΚΕΠΕ, Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, Συμπλήρωση της ταξινόμησης ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 549 pages, Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα, Ιανουάριος 2003.
 29. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Ε. Ρόζος, Χ. Καρόπουλος, Α. Νασίκας, Ε. Νεστορίδου, και Δ. Νικολόπουλος, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας — Έτος 2002–2003, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 14, 215 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2002.
 30. Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, και Δ. Κουτσογιάννης, Δεύτερη επικαιροποίηση των προσομοιώσεων του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για το υδρολογικό έτος 2001-02, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 13b, 25 pages, Αθήνα, Απρίλιος 2002.
 31. Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, και Δ. Κουτσογιάννης, Πρώτη επικαιροποίηση των προσομοιώσεων του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για το υδρολογικό έτος 2001-02, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 13a, 21 pages, Αθήνα, Φεβρουάριος 2002.
 32. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική μελέτη, Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα, Τεύχος 2, 70 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2002.
 33. Κ. Χατζημπίρος, Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Α. Κατσίρη, Α. Στάμου, Α. Βαλασσόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, Ι. Κατσίρης, Μ. Καπετανάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Κ. Νουτσόπουλος, Γ.-Φ. Σαργέντης, και Α. Χριστοφίδης, Συνοπτική έκθεση, Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα, Τεύχος 1, 23 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2002.
 34. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική διερεύνηση ισχυρών βροχοπτώσεων και στερεοαπορροών του Θριάσιου πεδίου, Διερεύνηση της παραγωγής φερτών υλικών στο Θριάσιο πεδίο, 21 pages, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2001.
 35. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Δεύτερη επικαιροποίηση των προσομοιώσεων του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για το υδρολογικό έτος 2000-01, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 17 pages, Αθήνα, Ιούνιος 2001.
 36. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Πρώτη επικαιροποίηση των προσομοιώσεων του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για το υδρολογικό έτος 2000-01, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 14 pages, Αθήνα, Φεβρουάριος 2001.
 37. Δ. Ζαρρής, Ε. Λυκούδη, και Δ. Κουτσογιάννης, Τελική Έκθεση, Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 243 pages, Αθήνα, Οκτώβριος 2001.
 38. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Δ. Γκριντζιά, Ν. Δαμιανόγλου, Χ. Καρόπουλος, Σ. Ναλπαντίδου, Α. Νασίκας, Δ. Νικολόπουλος, Α. Ξανθάκης, και Κ. Ρίπης, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας — Έτος 2001–2002, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 13, Αθήνα, Δεκέμβριος 2001.
 39. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Τελική Έκθεση Α' Φάσης, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 12, 63 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000.
 40. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, Δ. Γκριντζιά, Ν. Δαμιανόγλου, Α. Ξανθάκης, Σ. Πολιτάκη, και Β. Τσουκαλά, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας - Έτος 2000-2001, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 5, 165 pages, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000.
 41. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρονομέας (έκδοση 2): Σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης των υδατικών πόρων, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 11, 84 pages, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000.
 42. Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Κασταλία: Σύστημα στοχαστικής προσομοίωσης υδρολογικών μεταβλητών, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 9, 70 pages, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000.
 43. H. S. Wheater, V. S. Isham, C. Onof, R. E. Chandler, P. J. Northrop, P. Guiblin, S. M. Bate, D. R. Cox, and D. Koutsoyiannis, Generation of spatially consistent rainfall data, Technical Report 204, Generation of spatially consistent rainfall data, Ανάδοχος: Imperial College, London, 170 pages, doi:10.13140/RG.2.1.3791.1286, University College London, London, 2000.
 44. Δ. Κουτσογιάννης, Το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας, Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου ποιότητας πόσιμου νερού της πρωτεύουσας, 11 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1999.
 45. Δ. Ζαρρής, και Δ. Κουτσογιάννης, Τελική Έκθεση Πρώτης Φάσης, Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες, 97 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1999.
 46. Ι. Ναλμπάντης, και Δ. Κουτσογιάννης, Τελική Έκθεση Γ Φάσης, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3, Τεύχος 41, 100 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1999.
 47. Γ. Καραβοκυρός, Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μανδέλλος, Ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης του υδροσυστήματος της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3, Τεύχος 40, 161 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1999.
 48. Δ. Κουτσογιάννης, και Μ. Μιμίκου, Όροι και προδιαγραφές για την πρόσληψη συνεργάτη με αντικείμενο την εισαγωγή δεδομένων, Εθνική τράπεζα υδρολογικής και μετεωρολογικής πληροφορίας - Υδροσκόπιο 2000, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 176 pages, Αθήνα, Μάιος 1997.
 49. Ι. Ναλμπάντης, και Δ. Κουτσογιάννης, Τελική Έκθεση, Αναβάθμιση και επικαιροποίηση της υδρολογικής πληροφορίας της Θεσσαλίας, Τεύχος 4, 78 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1997.
 50. Ομάδα ερευνητικού έργου ΥΒΕΤ96, Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων με βάση τις αποδελτιωμένες μελέτες του ΥΒΕΤ, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 339 pages, Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα, Νοέμβριος 1996.
 51. AFORISM final report authoring team, Final report, AFORISM: A comprehensive forecasting system for flood risk mitigation and control, Ανάδοχος: University of Bologna, 568 pages, Department of Water Resources, Hydraulic and Maritime Engineering – National Technical University of Athens, Bologna, Απρίλιος 1996.
 52. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδροσκόπιο ΙΙ - Προκαταρκτική εφαρμογή στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας- Τελική Έκθεση, Υδροσκόπιο ΙΙ - Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, 41 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1996.
 53. Δ. Κουτσογιάννης, Γ. Τσακαλίας, Ν. Μαμάσης, και Α. Κουκουβίνος, Επιφανειακοί υδατικοί πόροι, Ολοκληρωμένη διαχείριση ποτάμιου οικοσυστήματος Σπερχειού, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 16 pages, Αθήνα, 1995.
 54. Δ. Κουτσογιάννης, και Π. Μαρίνος, Τελική Έκθεση Β' Φάσης, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2, Τεύχος 32, 95 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1995.
 55. Γ. Τσακαλίας, και Δ. Κουτσογιάννης, Καμπύλες στάθμης-παροχής και εξαγωγή παροχών, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2, Τεύχος 19, 125 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1995.
 56. Γ. Τσακαλίας, και Δ. Κουτσογιάννης, Πιλοτικό μοντέλο για τη διαχείριση του συστήματος ταμιευτήρων υδροδότησης της Αθήνας, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2, Τεύχος 14, 52 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 1995.
 57. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Μανέτας, Λογισμικό κατάρτισης όμβριων καμπύλων - Εγχειρίδιο χρήσης, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2, Τεύχος 13, 41 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 1995.
 58. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Μανέτας, Μοντέλο στοχαστικής προσομοίωσης υδρολογικών χρονοσειρών με απλή τεχνική επιμερισμού - Εγχειρίδιο χρήσης προγράμματος, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2, Τεύχος 12, 57 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 1995.
 59. Α. Μανέτας, και Δ. Κουτσογιάννης, Αναβάθμιση του υπολογιστικού περιβάλλοντος για την επεξεργασία υδρολογικών δεδομένων, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2, Τεύχος 11, 23 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 1995.
 60. Ομάδα Υδροσκοπίου ΕΜΠ, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ, Εγχειρίδιο χρήσης, Λειτουργία Βάσης Δεδομένων, Εφαρμογές Υδρολογίας και Μετεωρολογίας, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 180 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 1994.
 61. Th. Xanthopoulos, D. Koutsoyiannis, and I. Nalbantis, Third Annual Report (1993-1994), Contribution of the National Technical University of Athens research team, AFORISM: A comprehensive forecasting system for flood risk mitigation and control, Ανάδοχος: University of Bologna, 13 pages, Bologna, 1994.
 62. Επιτροπή Διαγωνισμού ΕΜΠ για την Επιλογή Εξοπλισμού Υδροσκοπίου, και Ομάδα Εργασίας Επιλογής Εξοπλισμού Υδροσκοπίου, Επιλογή συστημάτων δρομολογητών, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 1/9, 73 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1993.
 63. Επιτροπή Διαγωνισμού ΕΜΠ για την Επιλογή Εξοπλισμού Υδροσκοπίου, και Ομάδα Εργασίας Επιλογής Εξοπλισμού Υδροσκοπίου, Επιλογή συστημάτων modems, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 1/10, 51 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1993.
 64. Th. Xanthopoulos, and D. Koutsoyiannis, Second Annual Report (1992-1993), Contribution of the National Technical University of Athens research team, AFORISM: A comprehensive forecasting system for flood risk mitigation and control, Ανάδοχος: University of Bologna, 11 pages, Bologna, Σεπτέμβριος 1993.
 65. Επιτροπή Διαγωνισμού ΕΜΠ για την Επιλογή Εξοπλισμού Υδροσκοπίου, και Ομάδα Εργασίας Επιλογής Εξοπλισμού Υδροσκοπίου, Επιλογή συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 1/2, 53 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1992.
 66. Επιτροπή Διαγωνισμού ΕΜΠ για την Επιλογή Εξοπλισμού Υδροσκοπίου, και Ομάδα Εργασίας Επιλογής Εξοπλισμού Υδροσκοπίου, Επιλογή βασικών υπολογιστικών συστημάτων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 1/1, 102 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1992.
 67. Π. Παπανικολάου, και Δ. Κουτσογιάννης, Οδηγίες για την παρουσίαση των παραδοτέων τευχών, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 0/1, 16 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1992.
 68. Th. Xanthopoulos, D. Koutsoyiannis, and I. Nalbantis, First Annual Report (1991-1992), Contribution of the National Technical University of Athens research team, AFORISM: A comprehensive forecasting system for flood risk mitigation and control, Ανάδοχος: University of Bologna, 74 pages, Department of Water Resources, Hydraulic and Maritime Engineering – National Technical University of Athens, Bologna, Ιούνιος 1992.
 69. Δ. Κουτσογιάννης, και Ι. Ναλμπάντης, Τελική Έκθεση Α Φάσης, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος 10, 71 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.
 70. Δ. Κουτσογιάννης, Προγράμματα στοχαστικής προσομοίωσης υδρολογικών χρονοσειρών, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος 7, 87 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.
 71. Ι. Ναλμπάντης, Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, Τελική Έκθεση, Αξιολόγηση μεθοδολογίας και αποτελεσμάτων, Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Aράχθου, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Απρίλιος 1991.
 72. Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, Συνοπτική έκθεση, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2, Τεύχος 19, 48 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1990.
 73. Δ. Κουτσογιάννης, Θ. Ξανθόπουλος, και Μ. Αφτιάς, Τελική Έκθεση, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2, Τεύχος 18, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1990.
 74. Ν. Σταυρίδης, Σ. Ρώτη, και Δ. Κουτσογιάννης, Μελέτη βελτίωσης του υδρομετεωρολογικού δικτύου στις λεκάνες Μόρνου και Ευήνου, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2, Τεύχος 17, 79 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1990.
 75. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, και Κ. Τσολακίδης, Προγραμματισμός λειτουργίας του σημερινού υδροδοτικού συστήματος, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2, Τεύχος 16, 75 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1990.
 76. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Ι. Ναλμπάντης, Στοχαστική προσομοίωση υδρολογικών μεταβλητών, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2, Τεύχος 13, 313 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1990.
 77. Δ. Κουτσογιάννης, και Ι. Ναλμπάντης, Εκτίμηση δυνατοτήτων του σημερινού υδροδοτικού συστήματος Μόρνου-Υλίκης, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2, Τεύχος 8, 87 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1989.
 78. Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, Τελική έκθεση πρώτης φάσης, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 1, Τεύχος 7, 114 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 1989.
 79. Σ. Ρώτη, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Επεξεργασία υδρομετεωρολογικών δεδομένων σε μηνιαία βάση, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 1, Τεύχος 6, 288 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 1989.
 80. Γ. Τσακίρης, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση, Διερεύνηση αξιοποίησης των ομβρίων νερών για άρδευση - Εφαρμογή στην περιοχή Δήμου Αρχανών, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 150 pages, Αθήνα, 1988.
 81. Δ. Κουτσογιάννης, Σ. Ρώτη, και Ι. Τζεράνης, Σχέδια-Χάρτες, Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1988.
 82. Δ. Κουτσογιάννης, Σ. Ρώτη, Ι. Τζεράνης, και Θ. Ξανθόπουλος, Δεδομένα στάθμης και παροχής, Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας, Παράρτημα Δ2, 589 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1988.
 83. Δ. Κουτσογιάννης, Σ. Ρώτη, Ι. Τζεράνης, και Θ. Ξανθόπουλος, Δεδομένα στάθμης και παροχής, Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας, Παράρτημα Δ, 559 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1988.
 84. Δ. Κουτσογιάννης, Σ. Ρώτη, Ι. Τζεράνης, και Θ. Ξανθόπουλος, Τελική Έκθεση, Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας, Τεύχος 7, 105 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1988.
 85. Δ. Κουτσογιάννης, Σ. Ρώτη, Ι. Τζεράνης, και Θ. Ξανθόπουλος, Επεξεργασία υδρομετεωρολογικών δεδομένων σε μηνιαία βάση, Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας, Τεύχος 6, 354 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1988.
 86. Δ. Κουτσογιάννης, Σ. Ρώτη, Ι. Τζεράνης, και Θ. Ξανθόπουλος, Υδρολογική μελέτη ελάχιστων παροχών Πηνειού, Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας, Τεύχος 5, 35 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάιος 1988.
 87. Δ. Κουτσογιάννης, Σ. Ρώτη, Ι. Τζεράνης, και Θ. Ξανθόπουλος, Πλημμύρες σχεδιασμού, Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας, Τεύχος 4, 107 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1988.
 88. Δ. Κουτσογιάννης, Σ. Ρώτη, Ι. Τζεράνης, και Θ. Ξανθόπουλος, Όμβριες καμπύλες, Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας, Τεύχος 3, 501 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1988.
 89. Δ. Κουτσογιάννης, Σ. Ρώτη, Ι. Τζεράνης, και Θ. Ξανθόπουλος, Υδρομετεωρολογικοί σταθμοί, Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας, Τεύχος 2, 124 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1988.
 90. Δ. Κουτσογιάννης, και Ι. Τζεράνης, 2η αναγνωριστική έκθεση: Προσεγγιστικό υδρολογικό ισοζύγιο λεκάνης Μόρνου, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 1, 32 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Απρίλιος 1988.
 91. Δ. Κουτσογιάννης, Προγράμματα αρχειοθέτησης και επεξεργασίας υδρολογικών δεδομένων, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 1, Τεύχος 5, 71 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 1988.
 92. Σ. Τσιμπίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική διερεύνηση, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το υπό κατασκευή δίκτυο άρδευσης στη λίμνη Μικρή Πρέσπα του νομού Φλώρινας - Φάση Α, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1987.
 93. Δ. Κουτσογιάννης, Σ. Ρώτη, Ι. Τζεράνης, και Θ. Ξανθόπουλος, Μετρήσεις παροχής, Καμπύλες στάθμης - παροχής, Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας, Παράρτημα E, 197 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 1987.
 94. Δ. Κουτσογιάννης, Σ. Ρώτη, και Ι. Τζεράνης, Βροχομετρικά δεδομένα, Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας, Παράρτημα 3, 814 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 1987.
 95. Δ. Κουτσογιάννης, Σ. Ρώτη, και Ι. Τζεράνης, Βροχομετρικά δεδομένα, Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας, Παράρτημα 2, 69 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 1987.
 96. Δ. Κουτσογιάννης, Επισκόπηση υδρολογικών στοιχείων και αναλύσεων προγενέστερων μελετών, Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας, Παράρτημα 1, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάιος 1987.
 97. Δ. Κουτσογιάννης, Σ. Ρώτη, Ι. Τζεράνης, και Θ. Ξανθόπουλος, Προγράμματα αρχειοθέτησης και επεξεργασίας υδρολογικών δεδομένων, Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας, Τεύχος 1, 74 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 1987.
 98. Θ. Ξανθόπουλος, Α. Κατσίρη, Α. Ανδρεαδάκης, Δ. Κουτσογιάννης, και Λ. Βαμβακερίδου-Λυρούδια, Τελική έκθεση, Διερεύνηση ποιότητας και αφομοιωτικής ικανότητας νερών ποταμού Καλαμά και λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), 341 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 1984.

Miscellaneous works

 1. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Νερό και ενέργεια τον 21ο αιώνα. Πτυχές της υδροηλεκτρικής παραγωγής, Ημερίδα Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, Αθήνα, 21 March 2016.
 2. D. Koutsoyiannis, and H. H. G. Savenije, Guidelines for the use of units, symbols and equations in hydrology, doi:10.13140/RG.2.2.10775.21922, 2013.
 3. Π. Παπανικολάου, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Στάμου, Οδηγίες για την παρουσίαση πανεπιστημιακών εργασιών στον Τομέα Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2012.
 4. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρονομέας: Σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης υδατικών πόρων, 8 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2002.
 5. Α. Χριστοφίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρογνώμων: Βάση δεδομένων υδρολογικών και μετεωρολογικών χρονοσειρών και σύστημα επεξεργασίας χρονοσειρών, 16 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2002.
 6. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Κασταλία: Σύστημα στοχαστικής προσομοίωσης υδρολογικών μεταβλητών, 6 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2002.
 7. Δ. Κουτσογιάννης, Αναμνήσεις.

Engineering reports

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση, Πρόσθετα και συμπληρωματικά υδραυλικά και αντιπλημμυρικά τεχνικά έργα στην περιοχή της Καλαμάτας – Εξέταση ζητημάτων που αφορούν στην τροποποίηση της αριθμ. 122004/13-07-2004 ΑΕΠΟ του έργου: «Αυτοκινητόδρομος Τρίπολης – Καλαμάτας τμήμα Τσακώνα –Καλαμάτα», Ανάθεση: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ανάδοχος: IRMASYS, 2022.
 2. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, και Α. Κουκουβίνος, Τεχνική έκθεση: Διερεύνηση πλημμυρικών παροχών λεκάνης απορροής Αλμωπαίου, Προμελέτη φράγματος Αλμωπαίου, Ανάθεση: Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., Ανάδοχοι: , 43 pages, Ιούλιος 2014.
 3. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, Σ. Μπακή, Ι. Μαρκόνης, και Δ. Κουτσογιάννης, Διαμόρφωση σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας, με βάση τις αρχές του προληπτικού σχεδιασμού - Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας (GR09), Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάδοχος: Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών, 205 pages, Φεβρουάριος 2013.
 4. Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Ι. Μαρκόνης, Σ. Μπακή, και Δ. Κουτσογιάννης, Διαμόρφωση σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας, με βάση τις αρχές του προληπτικού σχεδιασμού - Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας (GR10), Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάδοχος: Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών, 144 pages, Φεβρουάριος 2013.
 5. Α. Στάμου, Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Τεχνική Έκθεση, Διερεύνηση της ανάπτυξης υδρογραφικού δικτύου στην περιοχή Μαύρο Βουνό Γραμματικού, Ανάθεση: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, Ανάδοχοι: Α. Σταμου, Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, 40 pages, Αθήνα, 2012.
 6. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Μαρκόνης, Α. Κουκουβίνος, Σ.Μ. Παπαλεξίου, Ν. Μαμάσης, και Π. Δημητριάδης, Υδρολογική μελέτη ισχυρών βροχοπτώσεων στη λεκάνη του Κηφισού, Μελέτη διαχείρισης Κηφισού, Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών, Denco, Γ. Καραβοκύρης, κ.ά., 154 pages, Αθήνα, 2010.
 7. Δ. Κουτσογιάννης, και Ι. Μαρκόνης, Υδρολογική μελέτη λεκάνης Ξηριά Μαγνησίας, Μελέτη επειγόντων αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρων Ξηριά, Σεσκουλιώτη και Κακαβιώτη, Ανάθεση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, Ανάδοχος: Γραφείο Μαχαίρα, Αθήνα, 2010.
 8. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Μαρκόνης, Α. Κουκουβίνος, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική μελέτη πλημμυρών Αράχθου, Οριστική Οριοθέτηση Τμήματος Κοίτης Ποταμού Αράχθου που Διέρχεται στα Όρια του Δήμου Αρταίων, Ανάθεση: Δήμος Αρταίων, Ανάδοχοι: ΑΔΚ - Αρώνης – Δρέττας – Καρλαύτης Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ, ΥΔΡΟΤΕΚ - Υδραυλικές Μελέτες ΑΕ, Β. Μούζος, 272 pages, 2010.
 9. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Α. Ευστρατιάδης, Απαιτούμενα έργα για την εξασφάλιση της θεσμοθετημένης οικολογικής παροχής, Ειδική Τεχνική Μελέτη για την Οικολογική Παροχή από το Φράγμα Στράτου, Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανάδοχος: ECOS Μελετητική Α.Ε., 22 pages, Αθήνα, Μάιος 2009.
 10. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Α. Ευστρατιάδης, Διερεύνηση οικολογικής παροχής, Ειδική Τεχνική Μελέτη για την Οικολογική Παροχή από το Φράγμα Στράτου, Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανάδοχος: ECOS Μελετητική Α.Ε., 88 pages, Αθήνα, Μάιος 2009.
 11. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Γνωμοδοτική τεχνική έκθεση για τις πλημμύρες της περιόδου 12/2005-2/2006 στην περιοχή κάτω Αχελώου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Σύνταξη τεχνικών γνωμοδοτήσεων για τις πλημμύρες Κάτω Αχελώου και Εδεσσαίου, Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανάδοχοι: Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, 29 pages, Ιούνιος 2008.
 12. Δ. Κουτσογιάννης, Σχετικά με την επιλογή μεθόδου επιφανειακής ολοκλήρωσης της σημειακής βροχόπτωσης στα νησιά του Αιγαίου - Τεχνικό Υπόμνημα, Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικού διαμερίσματος νήσων Αιγαίου, Ανάθεση: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανάδοχοι: ΤΕΜ, ΛΔΚ, Υδροεξυγιαντική, TERRAMENTOR, 4 pages, Αθήνα, 2005.
 13. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Γνωμοδοτική τεχνική έκθεση για την πλημμύρα του Δεκεμβρίου 1996 στην περιοχή Κάτω Αχελώου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Σύνταξη τεχνικών γνωμοδοτήσεων για τις πλημμύρες Κάτω Αχελώου και Εδεσσαίου, Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανάδοχοι: Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, 18 pages, Αθήνα, Ιούνιος 2005.
 14. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Γνωμοδοτική τεχνική έκθεση για την πλημμύρα του Δεκεμβρίου 2002 στην περιοχή Λίμνης Νησιού, Σύνταξη τεχνικών γνωμοδοτήσεων για τις πλημμύρες Κάτω Αχελώου και Εδεσσαίου, Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανάδοχοι: Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, 13 pages, Αθήνα, Φεβρουάριος 2005.
 15. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Γνωμοδοτική τεχνική έκθεση για την πλημμύρα του Μαρτίου 1999 στην περιοχή Λίμνης Νησιού, Σύνταξη τεχνικών γνωμοδοτήσεων για τις πλημμύρες Κάτω Αχελώου και Εδεσσαίου, Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανάδοχοι: Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, 12 pages, Αθήνα, Μάιος 2005.
 16. Δ. Κουτσογιάννης, Παρασιτικές εισροές ομβρίων στο υπό μελέτη δίκτυο ακαθάρτων του Δήμου Ελλομένου της Λευκάδας, Μελέτη Αποχέτευσης - Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Ελλομένου Λευκάδας, Ανάδοχοι: , 11 pages, Αθήνα, 2004.
 17. Δ. Κουτσογιάννης, Όμβριες καμπύλες για το οδικό έργο Καναβάρι-Δομβαίνα-Πρόδρομος, Υδραυλική μελέτη αποστράγγισης της οδού Καναβάρι-Δομβαίνα-Πρόδρομος, Ανάθεση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας, Ανάδοχος: Δ. Αργυρόπουλος, 9 pages, Αθήνα, 2004.
 18. Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική γνωμοδότηση, Χαρακτηρισμός του μεγέθους της λίμνης Ζαραβίνας στην περιοχή Δελβινακίου του Νομού Ιωαννίνων, Ανάθεση: Π. Μέντζος, Ανάδοχος: Δ. Κουτσογιάννης, 35 pages, Αθήνα, 2004.
 19. Α. Ανδρεαδάκης, Δ. Κουτσογιάννης, και Μ. Αφτιάς, Τεχνική έκθεση, Εμπειρογνωμοσύνη για τον ποιοτικό έλεγχο των μελετών του έργου "Υδροδότηση Πάτρας από τους Ποταμούς Πείρο και Παραπείρο", Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: Α. Ανδρεαδάκης, Δ. Κουτσογιάννης, Μ. Αφτιάς, 20 pages, Αθήνα, 2004.
 20. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική διερεύνηση, Εκτροπή Ρέματος Σουλού για την Ανάπτυξη των Λιγνιτικών Εκμεταλλεύσεων της ΔΕΗ στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου της Περιοχής Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανάδοχοι: Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, 18 pages, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Αθήνα, 2004.
 21. C. Maksimovic, H. S. Wheater, D. Koutsoyiannis, S. Prohaska, D. Peach, S. Djordevic, D. Prodanovic, C. Makropoulos, P. Docx, T. Dasic, M. Stanic, D. Spasova, and D. Brnjos, Final Report, Analysis of the effects of the water transfer through the tunnel Fatnicko Polje - Bileca reservoir on the hydrologic regime of Bregava River in Bosnia and Herzegovina, Ανάθεση: Energy Financing Team, Switzerland, Ανάδοχοι: CUW-UK, ICCI Limited, London, 2004.
 22. Δ. Κουτσογιάννης, Μελέτη απορροής ομβρίων στα γήπεδα ποδοσφαίρου Ρουφ και Κυψέλης του Ο.Ν.Α. Δήμου Αθηναίων, Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Ρουφ και Κυψέλης, Ανάδοχοι: , 11 pages, Αθήνα, 2003.
 23. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Μ. Λασιθιωτάκης, και Δ. Κουτσογιάννης, Πρώτο πρόγραμμα μετρήσεων για την εκτίμηση υδατικών πόρων της περιοχής Πύλου-Ρωμανού για την υδροδότηση της Π.Ο.Τ.Α., Διαχείριση υδατικών πόρων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας, Ανάθεση: ΤΕΜΕΣ- Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας, Ανάδοχος: Δ. Αργυρόπουλος, 17 pages, Αθήνα, 2003.
 24. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Α. Ευστρατιάδης, Υδρολογική μελέτη λεκάνης Σπερχειού, Υδρολογική-Υδραυλική Μελέτη για την Αντιπλημμυρική Προστασία της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής κατά τη Διέλευσή της από την Περιοχή του Ποταμού Σπερχειού, Ανάθεση: ΕΡΓΑ ΟΣΕ, Ανάδοχος: Δ. Σωτηρόπουλος, Συνεργαζόμενοι: Δ. Κουτσογιάννης, 197 pages, Αθήνα, Ιανουάριος 2003.
 25. Π. Μαρίνος, Μ. Καββαδάς, και Δ. Κουτσογιάννης, Εκθέσεις ειδικών συμβούλων - εμπειρογνωμόνων, Αντιπλημμυρικά Έργα Χειμάρρου Διακονιάρη Ανάντη και Κατάντη Ευρείας Παράκαμψης Πατρών, Προκαταρκτική Μελέτη, Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: Υδροεξυγιαντική, Γραφείο Μαχαίρα, Υδροέρευνα, Συνεργαζόμενοι: Π. Μαρίνος, Μ. Καββαδάς, Δ. Κουτσογιάννης, 44 pages, Αθήνα, Ιούλιος 2002.
 26. Α. Ευστρατιάδης, Γ. Τέντες, Δ. Κουτσογιάννης, και Δ. Αργυρόπουλος, Τεχνική έκθεση, Προκαταρκτική Μελέτη Υδροδότησης του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Λειβαδιάς, Ανάδοχος: Υπολογιστική Μηχανική, 63 pages, Αθήνα, 2001.
 27. Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη, Μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Βαλορέματος, Ανάθεση: ΥΔΡΟΣΑΡ, Ανάδοχος: Δ. Αργυρόπουλος, 9 pages, Αθήνα, 2001.
 28. Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική Μελέτη Πλημμυρών, Μελέτη δίαιτας π. Ποταμού Κέρκυρας, Ανάθεση: Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Κερκυραίων, Ανάδοχος: Μ. Παπακώστα, 46 pages, Αθήνα, 2001.
 29. Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη περιοχής οδικού άξονα Ιόνιας Οδού, τμήματος Αντίρριο - Κεφαλόβρυσο, Εκπόνηση μελετών τμήματος Αντίρριο - Κεφαλόβρυσο του Δυτικού Οδικού Άξονα Β-Ν, Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Κάστωρ, 38 pages, Αθήνα, 2001.
 30. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Λ. Λαζαρίδης, και Α. Δανιήλ, Υδρολογική μελέτη πλημμυρών, Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη", Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχος: Κοινοπραξία Αποσελέμη, Αθήνα, Οκτώβριος 2001.
 31. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, και Λ. Λαζαρίδης, Υδρολογική μελέτη λειτουργίας του ταμιευτήρα, Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη", Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχος: Κοινοπραξία Αποσελέμη, Αθήνα, Οκτώβριος 2001.
 32. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, και Ν. Μαμάσης, Αποτίμηση του επιφανειακού υδατικού δυναμικού και των δυνατοτήτων εκμετάλλευσής του στη λεκάνη του Αχελώου και τη Θεσσαλία, Κεφ. 5 της Μελέτης Υδατικών Συστημάτων, Συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκτροπής του Αχελώου προς τη Θεσσαλία, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχος: Υδροεξυγιαντική, Συνεργαζόμενοι: Δ. Κουτσογιάννης, 2001.
 33. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Δ. Ζαρρής, Ι. Γαβριηλίδης, Τ. Παπαθανασιάδης, και Ι. Ναλμπάντης, Μέτρηση παροχών και εκτίμηση απωλειών της αρδευτικής διώρυγας ΔΧΧ του Κάτω Αχελώου, Εκτίμηση απωλειών διώρυγας ΔΧΧ στο αρδευτικό δίκτυο Κάτω Αχελώου, Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Εγγείων Βελτιώσεων – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., 20 pages, Διεύθυνση Έργων Εγγείων Βελτιώσεων – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Αθήνα, 1999.
 34. Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη πλημμυρών (Κεφ. 1-4 και Παράρτ. 1), Μελέτη ύδρευσης ευρύτερης περιοχής Ρόδου, υδραγωγείου και εγκαταστάσεων καθαρισμού νερού από το φράγμα Γαδουρά, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: Γραφείο Μαχαίρα, Γ. Καφετζόπουλος - Δ. Μπενάκης - Ι. Πριντάτκο, Υδροεξυγιαντική, Π. Κέρχουλας, 62 pages, Αθήνα, 1998.
 35. Δ. Κουτσογιάννης, Προσομοίωση της λειτουργίας του ταμιευτήρα Γαδουρά, Κεφ. 4 της Υδρολογικής Μελέτης Υδατικού Ισοζυγίου, Μελέτη ύδρευσης ευρύτερης περιοχής Ρόδου, υδραγωγείου και εγκαταστάσεων καθαρισμού νερού από το φράγμα Γαδουρά, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: Γραφείο Μαχαίρα, Γ. Καφετζόπουλος - Δ. Μπενάκης - Ι. Πριντάτκο, Υδροεξυγιαντική, Π. Κέρχουλας, 18 pages, 1998.
 36. Δ. Κουτσογιάννης, και Λ. Λαζαρίδης, Υδρολογική μελέτη πλημμυρών, Οριστική μελέτη αποχέτευσης Κορίνθου, Μελέτη χειμάρρου Ξηριά, Εισαγωγικό μέρος, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχος: Υδροεξυγιαντική, 122 pages, Αθήνα, 1998.
 37. Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική διερεύνηση λεκανών Σαντορίνης, Συντονισμένες δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος στα νησιά Σαντορίνη και Θηρασία, Ανάθεση: Ταμείο Συνοχής ΕΕ, Ανάδοχοι: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., , , 1998.
 38. Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική διερεύνηση - Μέρος Β - Διερεύνηση χαρακτηριστικών διάρκειας παροχών, Οριστική μελέτη υδραυλικού έργου παλιάς και νέας κοίτης ποταμού Πηνειού Λάρισας, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: Θ. Γκόφας και Συνεργάτες, Πέτρα Συνεργατική, Δ. Κουτσουδάκης, Ελληνική Μελετητική, Γ. Καφετζόπουλος - Δ. Μπενάκης - Ι. Πριντάτκο, 100 pages, Αθήνα, 1997.
 39. Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική διερεύνηση - Μέρος Α, Οριστική μελέτη υδραυλικού έργου παλιάς και νέας κοίτης ποταμού Πηνειού Λάρισας, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: Θ. Γκόφας και Συνεργάτες, Πέτρα Συνεργατική, Δ. Κουτσουδάκης, Ελληνική Μελετητική, Γ. Καφετζόπουλος - Δ. Μπενάκης - Ι. Πριντάτκο, 148 pages, Αθήνα, 1997.
 40. Π. Παναγόπουλος, A. Δακανάλης, Κ. Τριανταφύλλου, Δ. Μερτζιώτης, Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, Γ. Τσακαλίας, και Δ. Κουτσογιάννης, Τελική Έκθεση, Μελέτη διαχείρισης των υδατικών πόρων της υδρολογικής λεκάνης Ευήνου και υδρογεωλογική μελέτη για το καρστικό σύστημα του Ευήνου, Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: Π. Παναγόπουλος, Γενική Μελετών, Ίστρια, Ανάλυση Οικοσυστημάτων, 1996.
 41. Α. Κοτρωνάρου, Σ. Καιμάκη, Γ. Μπαλούτσος, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση, Πρόγραμμα εκτίμησης της επίδρασης της πυρκαγιάς του 1995 στην αύξηση της στερεοπαροχής του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας, Ανάθεση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής, Ανάδοχοι: , Αθήνα, Νοέμβριος 1996.
 42. Δ. Κουτσογιάννης, Μελέτη λειτουργίας ταμιευτήρων, Γενική διάταξη έργων εκτροπής Αχελώου προς Θεσσαλία, Ανάδοχος: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αχελώου – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Συνεργαζόμενοι: Γ. Καλαούζης, ELECTROWATT, Π. Μαρίνος, Δ. Κουτσογιάννης, 420 pages, 1996.
 43. Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική διερεύνηση, Γενική διάταξη έργων εκτροπής Αχελώου προς Θεσσαλία, Ανάδοχος: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αχελώου – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Συνεργαζόμενοι: Γ. Καλαούζης, , Π. Μαρίνος, Δ. Κουτσογιάννης, 44 pages, 1996.
 44. Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη, Μελέτη διαχείρισης των υδατικών πόρων της υδρολογικής λεκάνης Ευήνου και υδρογεωλογική μελέτη για το καρστικό σύστημα του Ευήνου, Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: Π. Παναγόπουλος, Γενική Μελετών, Ίστρια, Ανάλυση Οικοσυστημάτων, Αριθμός τεύχους II, Αθήνα, 1996.
 45. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Ι. Ναλμπάντης, Αποτίμηση του επιφανειακού υδατικού δυναμικού και των δυνατοτήτων εκμετάλλευσής του στη λεκάνη του Αχελώου και τη Θεσσαλία, Κεφ. 5 της Μελέτης υδατικών συστημάτων, Συνολική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Εκτροπής Αχελώου, Ανάδοχος: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αχελώου – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Συνεργαζόμενοι: Υδροεξυγιαντική, 150 pages, Αθήνα, 1995.
 46. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική διερεύνηση - Προσάρτημα, Προμελέτη ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Μόρνου από τη λεκάνη του ποταμού Ευήνου, Εισαγωγικό μέρος, Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: ΟΤΜΕ, Υδροηλεκτρική, ΥΔΡΟΤΕΚ - Υδραυλικές Μελέτες ΑΕ, Δ. Κωνσταντινίδης, Γ. Καραβοκύρης, Θ. Γκόφας και Συνεργάτες, 82 pages, Αθήνα, 1991.
 47. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική διερεύνηση - Παραρτήματα Ε-ΣΤ, Προμελέτη ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Μόρνου από τη λεκάνη του ποταμού Ευήνου, Εισαγωγικό μέρος, Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: ΟΤΜΕ, Υδροηλεκτρική, ΥΔΡΟΤΕΚ - Υδραυλικές Μελέτες ΑΕ, Δ. Κωνσταντινίδης, Γ. Καραβοκύρης, Θ. Γκόφας και Συνεργάτες, 204 pages, Αθήνα, 1991.
 48. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική διερεύνηση - Παραρτήματα Α-Δ, Προμελέτη ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Μόρνου από τη λεκάνη του ποταμού Ευήνου, Εισαγωγικό μέρος, Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: ΟΤΜΕ, Υδροηλεκτρική, ΥΔΡΟΤΕΚ - Υδραυλικές Μελέτες ΑΕ, Δ. Κωνσταντινίδης, Γ. Καραβοκύρης, Θ. Γκόφας και Συνεργάτες, 233 pages, Αθήνα, 1991.
 49. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική διερεύνηση - Έκθεση, Προμελέτη ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Μόρνου από τη λεκάνη του ποταμού Ευήνου, Εισαγωγικό μέρος, Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: ΟΤΜΕ, Υδροηλεκτρική, ΥΔΡΟΤΕΚ - Υδραυλικές Μελέτες ΑΕ, Δ. Κωνσταντινίδης, Γ. Καραβοκύρης, Θ. Γκόφας και Συνεργάτες, 192 pages, Αθήνα, 1991.
 50. Δ. Κωνσταντινίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη, Προμελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων πεδιάδας Άρτας, Ανάθεση: Υπουργείο Γεωργίας, Ανάδοχοι: Υδροδομική, Δ. Κωνσταντινίδης, Υδροεξυγιαντική, Αβραμόπουλος, Αριθμός τεύχους II, 86 pages, Αθήνα, 1990.
 51. Δ. Κουτσογιάννης, και Ρ. Ματίσεν, Υδρολογική μελέτη, Κεφ. 9 της Τεχνικής Έκθεσης, Οριστική μελέτη διευθετήσεως χειμάρρου Καλλιθέας Μυτιλήνης, Ανάθεση: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάδοχος: ΤΕΝΕΤ, 19 pages, Αθήνα, Νοέμβριος 1988.
 52. Δ. Κωνσταντινίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη, Μελέτη φράγματος Φανερωμένης Μεσαράς Κρήτης - Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Υπουργείο Γεωργίας, Ανάδοχοι: Δ. Κωνσταντινίδης, Γραφείο Δοξιάδη, Αριθμός τεύχους 3, 100 pages, Αθήνα, Νοέμβριος 1988.
 53. Δ. Κωνσταντινίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη - Πίνακες, Μελέτη φράγματος Πλακιώτισσας Μεσαράς Κρήτης - Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Υπουργείο Γεωργίας, Ανάδοχοι: Δ. Κωνσταντινίδης, Γραφείο Δοξιάδη, Αριθμός τεύχους 4, 200 pages, Αθήνα, Μάιος 1986.
 54. Δ. Κωνσταντινίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη, Μελέτη φράγματος Πλακιώτισσας Μεσαράς Κρήτης - Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Υπουργείο Γεωργίας, Ανάδοχοι: Δ. Κωνσταντινίδης, Γραφείο Δοξιάδη, Αριθμός τεύχους 3, 119 pages, Αθήνα, Μάιος 1986.
 55. Δ. Κωνσταντινίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη - Πίνακες, Οριστική μελέτη (εφαρμογής) αντιπλημμυρικών έργων λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού, Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ανάδοχος: Δ. Κωνσταντινίδης, 216 pages, Αθήνα, Νοέμβριος 1985.
 56. Δ. Κωνσταντινίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη - Έκθεση, Οριστική μελέτη (εφαρμογής) αντιπλημμυρικών έργων λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού, Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ανάδοχος: Δ. Κωνσταντινίδης, Αριθμός τεύχους 12, 81 pages, Αθήνα, Νοέμβριος 1985.
 57. Δ. Κουτσογιάννης, Φράγμα Ηλιολούστου, Ενημερωμένη υδρολογική μελέτη ΙΙΙ, Οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών - αποχετευτικών έργων και φράγματος περιοχής Αρτζάν-Αματόβου, Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ανάδοχοι: ΟΤΜΕ, Δ. Κωνσταντινίδης, ΜΕΤΕΡ, Αριθμός τεύχους 11, 180 pages, Απρίλιος 1985.
 58. R. Ruoss, and D. Koutsoyiannis, Hydraulic analyses, Appendix C in Appendices to Engineering Studies I, Arachthos River, Steno - Kalaritikos hydroelectric project, Engineering Report, Ανάθεση: Public Power Corporation, Ανάδοχος: Arachthos Swiss-Anglo-German Consulting Group (ASAG), Αριθμός τεύχους 4, 140 pages, Athens, Αύγουστος 1984.
 59. R. Ruoss, and D. Koutsoyiannis, Hydrology, Ch. 4 in Engineering Studies I, Arachthos River, Steno - Kalaritikos hydroelectric project, Engineering Report, Ανάθεση: Public Power Corporation, Ανάδοχος: Arachthos Swiss-Anglo-German Consulting Group (ASAG), Αριθμός τεύχους 2, 17 pages, Athens, Αύγουστος 1984.
 60. D. Koutsoyiannis, and P. van der Riet, Hydrology, Ch. 5, Arachthos River, Aghios Nicolaos hydroelectric project, Engineering Report, Ανάθεση: Public Power Corporation, Ανάδοχος: Arachthos Swiss-Anglo-German Consulting Group (ASAG), Αριθμός τεύχους 2, 38 pages, Athens, Αύγουστος 1984.
 61. Η. Βασιλόπουλος, Ε. Καραλής, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση, Προκαταρκτική μελέτη ύδρευσης Δήμου Καρύστου και Κοινότητας Καλλιανού από πηγές Δημοσάρι, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Εύβοιας, Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος, Αριθμός τεύχους 1, 82 pages, Αθήνα, Απρίλιος 1983.
 62. Η. Βασιλόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδραυλικοί υπολογισμοί, Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας - Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Πειραιά, Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος, Αριθμός τεύχους 7, 24 pages, Αθήνα, Μάιος 1983.
 63. Η. Βασιλόπουλος, Δ. Κουτσογιάννης, και Ε. Λιόσης, Ανάλυση τιμών και τιμολόγιο μελέτης, Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας - Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Πειραιά, Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος, Αριθμός τεύχους 5-6, 74 pages, Αθήνα, Μάιος 1983.
 64. Η. Βασιλόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνικές προδιαγραφές, Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας - Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Πειραιά, Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος, Αριθμός τεύχους 4, 66 pages, Αθήνα, Μάιος 1983.
 65. Η. Βασιλόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση, Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας - Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Πειραιά, Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος, Αριθμός τεύχους 2, 30 pages, Αθήνα, Μάιος 1983.
 66. Δ. Κουτσογιάννης, Συνοπτική έκθεση, Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες, Αριθμός τεύχους 12, 7 pages, Σητεία, Κρήτη, Ιανουάριος 1983.
 67. Δ. Κουτσογιάννης, και Ε. Καρακωστή, Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες, Αριθμός τεύχους 10, 24 pages, Σητεία, Κρήτη, Ιανουάριος 1983.
 68. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Γουδέλης, Αναλύσεις τιμών, Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες, Αριθμός τεύχους 6, 59 pages, Σητεία, Κρήτη, Ιανουάριος 1983.
 69. Δ. Κουτσογιάννης, Προμετρήσεις, Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες, Αριθμός τεύχους 5, 148 pages, Σητεία, Κρήτη, Ιανουάριος 1983.
 70. Δ. Κουτσογιάννης, και Ε. Καρακωστή, Στατικοί υπολογισμοί αποχετευτικών έργων, Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες, Αριθμός τεύχους 3, 62 pages, Σητεία, Κρήτη, Ιανουάριος 1983.
 71. Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση, Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες, Σητεία, Κρήτη, Ιανουάριος 1983.
 72. Δ. Κουτσογιάννης, Έκθεση υδρολογίας και μελέτης αντιδιαβρωτικής - αντιπλημμυρικής προστασίας, Μελέτη για την αποκατάσταση, στερέωση, προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού μνημείου της Κνωσού, Γεωερευνητικές εργασίες, Ανάθεση: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, Ανάδοχος: Ι. Σκανδάλης, Συνεργαζόμενοι: Π. Μελισσάρης, Δ. Κουτσογιάννης, Αριθμός τεύχους 5, 53 pages, Αθήνα, Νοέμβριος 1983.
 73. Δ. Κουτσογιάννης, Μελέτη υδρολογίας, Οριστική μελέτη αποχέτευσης και μελέτη εγκαταστάσεων καθαρισμού Φαρσάλων, Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ανάδοχος: ΜΕΤΕΡ, 24 pages, Αθήνα, Ιούνιος 1983.
 74. Δ. Κωνσταντινίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη - Πίνακες, Προμελέτη φράγματος Δερείου, Κυρίως προμελέτη, Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ανάδοχοι: Γραφείο Δοξιάδη, Δ. Κωνσταντινίδης, Αριθμός τεύχους 3, 218 pages, Αθήνα, Αύγουστος 1983.
 75. Δ. Κωνσταντινίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη - Έκθεση και διαγράμματα, Προμελέτη φράγματος Δερείου, Κυρίως προμελέτη, Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ανάδοχοι: Γραφείο Δοξιάδη, Δ. Κωνσταντινίδης, Αριθμός τεύχους 2, 129 pages, Αθήνα, Αύγουστος 1983.
 76. D. Koutsoyiannis, and P. van der Riet, Hydrology, Ch. 5 in Engineering Studies, Arachthos River, Middle Course hydroelectric projects, Master Plan, Ανάθεση: Public Power Corporation, Ανάδοχος: Arachthos Swiss-Anglo-German Consulting Group (ASAG), Αριθμός τεύχους 2, 38 pages, Athens, Οκτώβριος 1983.
 77. Η. Βασιλόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Προμετρήσεις και οικονομικά στοιχεία, Προμελέτη δικτύου ακαθάρτων Καναλλακίου Πρέβεζας, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Πρεβέζης, Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος, Αριθμός τεύχους 3, 5 pages, Αθήνα, Δεκέμβριος 1982.
 78. Η. Βασιλόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδραυλικοί υπολογισμοί, Προμελέτη δικτύου ακαθάρτων Καναλλακίου Πρέβεζας, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Πρεβέζης, Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος, Αριθμός τεύχους 2, 13 pages, Αθήνα, Δεκέμβριος 1982.
 79. Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση, Ειδική προκαταρκτική μελέτη αρδεύσεως οροπεδίου Λασιθίου, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχοι: ΜΕΤΕΡ, Εξάρχου και Νικολόπουλος, Καλατζόπουλος, 90 pages, Αθήνα, Οκτώβριος 1982.
 80. Δ. Κουτσογιάννης, Συνοπτική έκθεση, Ειδική προκαταρκτική μελέτη αρδεύσεως οροπεδίου Λασιθίου, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχοι: ΜΕΤΕΡ, Εξάρχου και Νικολόπουλος, Καλατζόπουλος, 27 pages, Αθήνα, Οκτώβριος 1982.
 81. P. van der Riet, and D. Koutsoyiannis, Chapter 6: Hydrology, in Report of alternative studies, Arachthos River, Middle Course hydroelectric projects, Alternative studies, Ανάθεση: Public Power Corporation, Ανάδοχος: Arachthos Swiss-Anglo-German Consulting Group (ASAG), 11 pages, Athens, Μάρτιος 1982.
 82. Δ. Κουτσογιάννης, Μελέτη επιφανειακής υδρολογίας, Ειδική προκαταρκτική μελέτη αρδεύσεως οροπεδίου Λασιθίου, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχοι: ΜΕΤΕΡ, Εξάρχου και Νικολόπουλος, Καλατζόπουλος, Αριθμός τεύχους 1, 59 pages, Αθήνα, Οκτώβριος 1982.
 83. Δ. Κουτσογιάννης, Η. Βασιλόπουλος, και Ε. Καραλής, Υδρολογική μελέτη - Πίνακες και διαγράμματα, Οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών - αποχετευτικών έργων και φράγματος περιοχής Αρτζάν-Αματόβου, Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ανάδοχοι: ΟΤΜΕ, Δ. Κωνσταντινίδης, ΜΕΤΕΡ, Αριθμός τεύχους 2, 154 pages, Αθήνα, Μάρτιος 1982.
 84. Δ. Κουτσογιάννης, Η. Βασιλόπουλος, και Ε. Καραλής, Υδρολογική μελέτη - Έκθεση, Οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών - αποχετευτικών έργων και φράγματος περιοχής Αρτζάν-Αματόβου, Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ανάδοχοι: ΟΤΜΕ, Δ. Κωνσταντινίδης, ΜΕΤΕΡ, Αριθμός τεύχους 1, 70 pages, Αθήνα, Μάρτιος 1982.
 85. Η. Βασιλόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση, Προκαταρκτική μελέτη αποχέτευσης Καναλλακίου Πρέβεζας, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Πρεβέζης, Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος, 55 pages, Οκτώβριος 1981.
 86. Η. Βασιλόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση δικτύου ακαθάρτων, Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας, Προκαταρκτική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Πειραιά, Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος, Αριθμός τεύχους 1, 43 pages, Αθήνα, Δεκέμβριος 1981.
 87. Δ. Κουτσογιάννης, και Ε. Καρακωστή, Εγκατάσταση καθαρισμού λυμάτων - Τεύχη δημοπρατήσεως, Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Προμελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες, Αριθμός τεύχους 7, 54 pages, Σητεία, Κρήτη, Ιούλιος 1981.
 88. Δ. Κουτσογιάννης, Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων - Τεχνική έκθεση, Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Προμελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες, Αριθμός τεύχους 1, 49 pages, Σητεία, Κρήτη, Ιούλιος 1981.
 89. Δ. Κουτσογιάννης, Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων - Οικονομικά στοιχεία, Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Προμελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες, Αριθμός τεύχους 2, 13 pages, Σητεία, Κρήτη, Ιούλιος 1981.
 90. Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη, Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Προμελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες, Αριθμός τεύχους 4, 20 pages, Σητεία, Κρήτη, Ιούλιος 1981.
 91. Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση, Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Προκαταρκτική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες, Σητεία, Κρήτη, Απρίλιος 1980.
 92. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ψιλόπουλος, Υδραυλικοί υπολογισμοί, Οριστική μελέτη αποχέτευσης Δήμου Καρπενησίου, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Ευρυτανίας, Ανάδοχος: Α. Ψιλόπουλος, 1979.
 93. Α. Ψιλόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδραυλικοί υπολογισμοί, Οριστική μελέτη αποχέτευσης Δήμου Αμαλιάδας, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Ηλείας, Ανάδοχος: Α. Ψιλόπουλος, Αθήνα, 1978.

Ανάλυση ερευνητικών έργων

Συμμετοχή ως επιστημονικός υπεύθυνος

 1. Παραγωγή χαρτών με τις επικαιροποιημένες παραμέτρους των όμβριων καμπυλών σε επίπεδο χώρας (εφαρμογή της Οδηγίας ΕΕ 2007/60/ΕΚ στην Ελλάδα)

  Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2023–Ιούλιος 2023

  Προϋπολογισμός: €30 000

  Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Θ. Ηλιοπούλου, Δ. Κουτσογιάννης

  Αντικείμενο του ερευνητικού έργου είναι η χωρική ενοποίηση στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας των παραμέτρων των όμβριων καμπυλών, όπως αυτές προκύπτουν σημειακά σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος στο πλαίσιο των συμβάσεων για την 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Η χωρική ενοποίηση αποσκοπεί στην επίτευξη ενός αξιόπιστου μοντέλου όμβριων καμπυλών με χωρικά μεταβαλλόμενες παραμέτρους, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε κάναβο, με τη λεπτότερη δυνατή χωρική ανάλυση, εκτεινόμενο στο σύνολο της χώρας. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούνται μέθοδοι χωρικής παρεμβολής με εξομάλυνση καθώς επίσης και νεότερες, πιο αξιόπιστες μεθοδολογίες χωρικής εκτίμησης των παραμέτρων.

 1. Αναβάθμιση εργαστηρίου υδραυλικής για τη μοντελοποίηση δικτύων διανομής υδρευτικού νερού και μελέτη σχεδιασμού - βελτιστοποίησης της λειτουργίας τους

  Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2012–Αύγουστος 2015

  Προϋπολογισμός: €34 422

  Ανάθεση: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου

  Ανάδοχοι:

  1. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  2. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου
  3. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
  4. ISOTHERM Ltd.
  5. Δήμος Πάφου

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Π. Παπανικολάου

  Το έργο περιλαμβάνει τις εξής συνιστώσες: (α) Αναβάθμιση του υφιστάμενου εργαστηριακού εξοπλισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, για την υποστήριξη των ερευνητικών αναγκών του έργου, (β) Ανάπτυξη μιας ψηφιακής απεικόνισης ενός επιλεγμένου δικτύου διανομής υδρευτικού νερού (στο Δήμο Πάφου), με συνδυασμένη χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών, όπως GPS, Συστήματα Γεωγραφικής Πληροφορίας (GIS) και Τηλεπισκόπηση (SRS), (γ) Ανάπτυξη γενικευμένου πλαισίου μοντελοποίησης και συναφών υπολογιστικών-μαθηματικών εργαλείων (ήτοι μοντέλα υδραυλικής προσομοίωσης και πολυκριτηριακοί εξελικτικού αλγόριθμοι), που θα ελεγχθούν για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και της λειτουργίας του πιλοτικού δικτύου διανομής, (δ) Ανάπτυξη πειραματικής απεικόνισης με σκοπό τη βελτίωση του σχεδιασμού και της λειτουργίας του δικτύου, (ε) Πειραματική επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων των υπολογιστικών εργαλείων και ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα εποπτείας τέτοιων συστημάτων και αυτορρύθμισης αντλιών και βαλβίδων. Η κύρια συμβολή του ΕΜΠ αφορά στη μοντελοποίηση του δικτύου, την ανάπτυξη του πλαισίου βελτιστοποίησης και την ολοκλήρωσή τους σε υπολογιστικό σύστημα. Επιπλέον, το ΕΜΠ παρέχει υποστήριξη στη διαμόρφωση των προδιαγραφών για την αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού και την υλοποίηση της εργαστηριακής πειραματικής διάταξης.

 1. Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη (CRESSENDO)

  Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2014–Ιούλιος 2015

  Προϋπολογισμός: €315 000

  Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Ν. Μαμάσης

  Πλαίσιο: Αριστεία ΙΙ

  Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ολιστικού πλαισίου για τον βέλτιστο σχεδιασμό και διαχείριση των υβριδικών συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας μεγάλης κλίμακας, όπου η Υ/Η ενέργεια θα έχει κυρίαρχο ρόλο. Η έννοια της κλίμακας αναφέρεται τόσο στο μέγεθος των ενεργειακών έργων όσο και στη χωρική τους ανάπτυξη, και έχει μείζονα σημασία καθώς η απόδοση αυξάνει με την κλίμακα, ενώ η αβεβαιότητα μειώνεται. Τα αποτελέσματα της έρευνας περιλαμβάνουν μια συνεκτική στοχαστική-εντροπική θεωρία για την εκτίμηση της αβεβαιότητας των υδρομετεωρολογικών διεργασιών που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας, και ένα σχήμα παραμετροποίησης-προσομοίωσης-βελτιστοποίησης, εμπνευσμένο από καταξιωμένες συστημικές προσεγγίσεις για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε σύνθετα προβλήματα διαχείρισης νερού. Το εν λόγω πλαίσιο ολοκληρώνται σε ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (ΣΥΑ) που ενσωματώνει διάφορα εργαλεία λογισμικού. Η μεθοδολογία και το ΣΥΑ ελέγχονται σε μια μεγάλη περιοχή που καλύπτει το 12% της Ελλάδας και χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό υδροδυναμικό. Η περιοχή μελέτης αντιμετωπίζεται ως κλειστό και ενεργειακά αυτόνομο σύστημα, ώστε να διερευνήσουμε τις προοπτικές της αειφόρου ανάπτυξης σε περιφερειακή κλίμακα, με αποκλειστική χρήση ΑΠΕ. Υιοθετώντας ανοιχτές πρακτικές, παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα, μεθοδολογίες και εργαλεία, μέσω ποικίλων δράσεων διάχυσης.

 1. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάρτιος 2011–Μάρτιος 2014

  Προϋπολογισμός: €145 000

  Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

  Ανάδοχοι:

  1. ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε.
  2. Γραφείο Μαχαίρα
  3. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
  4. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Ν. Μαμάσης

  Πλαίσιο: ΕΣΠΑ "Συνεργασία"

  Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένων μεθοδολογιών μοντελοποίησης και πρόγνωσης των ισχυρών καταιγίδων και των επαγόμενων πλημμυρικών φαινομένων, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες των ελληνικών υδροκλιματικών και γεωμορφολογικών συνθηκών. Περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός συνόλου ερευνητικών λεκανών, το οποίο περιλαμβάνει λεκάνες από την Ελλάδα και την Κύπρο που ήδη διαθέτουν αξιόπιστα και επαρκούς μήκους δείγματα μετρήσεων, καθώς και τρεις νέες πιλοτικές λεκάνες (με τις υπολεκάνες τους), όπου θα τοποθετηθεί κατάλληλος εξοπλισμός. Από την ανάλυση των δεδομένων πεδίου (υδρολογικών, μετεωρολογικών, γεωγραφικών) θα εξαχθούν φυσικά τεκμηριωμένες περιοχικές σχέσεις για την εκτίμηση χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών σχεδιασμού, και θα αναπτυχθούν υδρολογικά-υδραυλικά μοντέλα που θα ολοκληρωθούν σε ένα επιχειρησιακό σύστημα υδρομετεωρολογικής πρόγνωσης. Προβλέπεται ακόμη η προετοιμασία (υπό μορφή προσχεδίου για επιστημονική συζήτηση) ενός πλαισίου κριτηρίων σχεδιασμού και μεθοδολογιών εκπόνησης μελετών υδρολογίας αντιπλημμυρικών έργων.

  Δικτυακός τόπος έργου: http://deucalionproject.itia.ntua.gr/

 1. Ολοκληρωμένη θαλάσσια και χερσαία διερεύνηση της ποσότητας, ποιότητας και υδρομάστευσης των υποθαλάσσιων αναβλύσεων της περιοχής Στούπας του Δήμου Λεύκτρου Μεσσηνίας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2009–Δεκέμβριος 2010

  Προϋπολογισμός: €220 000

  Ανάθεση:

  1. Δήμος Λεύκτρου
  2. Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας

  Ανάδοχοι:

  1. Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
  2. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  3. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Π. Παπανικολάου

  Ο βασικός σκοπός του έργου είναι να διερευνήσει τη δυνατότητα αξιοποίησης των υποθαλάσσιων αναβλύσεων γλυκού νερού της Στούπας στον Δήμο Λεύκτρου. Το αντικείμενο του ΕΜΠ είναι η έρευνα του τρόπου αξιοποίησης και των απαιτούμενων έργων σύλληψης και μεταφοράς νερού από την υποθαλάσσια καρστική πηγή, η οποία περιλαμβάνει δύο φάσεις: (α) τη διερεύνηση του προβλήματος και την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ανάκτηση, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση του νερού, η οποία περιλαμβάνει εργασίες πεδίου, με στόχο την κατασκευή και δοκιμή προσωρινών πιλοτικών διατάξεων απόληψης, και (β) την πρόταση της διάταξης των απαιτούμενων έργων μεταφοράς και αποθήκευσης του πόσιμου νερού.

 1. Εκτίμηση και πρόγνωση του πλημμυρικού κινδύνου με τη χρήση υδρολογικών μοντέλων και πιθανοτικών μεθόδων

  Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2007–Αύγουστος 2008

  Προϋπολογισμός: €15 000

  Ανάθεση: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Συνεργαζόμενοι: Hydrologic Research Center

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Σ.Μ. Παπαλεξίου

  Πλαίσιο: Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας ΕΜΠ "Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή"

  Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εκτίμησης και πρόγνωσης του πλημμυρικού κινδύνου με τη σύζευξη στοχαστικών, υδρολογικών και υδραυλικών μοντέλων. Η περιοχή μελέτης είναι η λεκάνη απορροής του Βοιωτικού Κηφισού. Το έργο περιλαμβάνει ανάλυση των ισχυρών επεισοδίων βροχής στη λεκάνη, την κατανόηση των μηχανισμών γένεσης των πλημμυρών σε αυτή την καρστική λεκάνη και την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου σε χαρακτηριστικές θέσεις του υδροσυστήματος.

 1. Μη γραμμικές μέθοδοι σε πολυκριτηριακά προβλήματα βελτιστοποίησης υδατικών πόρων

  Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 2002–Δεκέμβριος 2007

  Προϋπολογισμός: €33 274

  Ανάθεση: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Ανάδοχος: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Α. Ευστρατιάδης

  Πλαίσιο: Ηράκλειτος

  Αντικείμενο του έργου είναι η διερεύνηση και ανάπτυξη μεθοδολογιών επίλυσης πολυκριτηριακών προβλημάτων ολικής βελτιστοποίησης, ήτοι προβλημάτων μαθηματικού προγραμματισμού που περιλαμβάνουν πολλαπλές μη γραμμικές αντικειμενικές συναρτήσεις με συνεχείς μεταβλητές ελέγχου, και με πεδίο εφαρμογής τα συστήματα υδατικών πόρων. Κύριος στόχος είναι η συστηματική διερεύνηση των χαρακτηριστικών των υφιστάμενων αλγορίθμων της βιβλιογραφίας καθώς και η ανάπτυξη και υλοποίηση πρωτότυπων αλγοριθμικών σχημάτων, κατάλληλων για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους προβλημάτων. Το γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο αποσκοπεί στη σύζευξη στοχαστικών και προσδιοριστικών τεχνικών βελτιστοποίησης. Η τεκμηρίωση και αξιολόγηση των μεθοδολογιών θα πραγματοποιηθεί τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και στην πράξη. Στα ερευνητικά αντικείμενα του έργου εντάσσεται ακόμη η τεκμηριωμένη προβολή των πλεονεκτημάτων της πολυκριτηριακής έναντι της μονοκριτηριακής προσέγγισης σε προβλήματα βελτιστοποίησης στην περιοχή των υδατικών πόρων, με κύριο πεδίο εφαρμογής την εκτίμηση παραμέτρων υδρολογικών μοντέλων.

 1. Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων

  Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2007–Μάιος 2007

  Προϋπολογισμός: €45 000

  Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Α. Ανδρεαδάκης

  Το έργο αυτό αποτελεί συμπλήρωση και επικαιροποίηση με τις νεότερες εξελίξεις προηγούμενου ερευνητικού έργου (Ταξινόμηση των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων της χώρας), που έχει εκπονηθεί από την ίδια ομάδα του ΕΜΠ (ανάθεση του ΥΠΑΝ) σε συνεργασία με το ΥΠΑΝ, ΙΓΜΕ και ΚΕΠΕ. Το έργο περιλαμβάνει: την ανάπτυξη μεθοδολογίας, την ανάλυση των υδατικών πόρων στα 14 Υδατικά Διαμερίσματα από ποσοτική και ποιοτική άποψη, τις σχέσεις ανάμεσα σε αυτά, την περιγραφή του θεσμικού, διοικητικού και αναπτυξιακού πλαισίου διαχείρισης και προστασίας υδατικών πόρων, την παρουσίαση των εθνικών, περιφερειακών και τομεακών πολιτικών που αφορούν στα νερά και τέλος μια προσέγγιση στο πρόγραμμα διαχείρισης και προστασίας των νερών της χώρας (συμπεράσματα, προβλήματα-λύσεις, προτάσεις έργων-μέτρων).

 1. Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου

  Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 2005–Δεκέμβριος 2006

  Προϋπολογισμός: €60 000

  Ανάθεση: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Θεσσαλίας

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Ν. Μαμάσης

  Πλαίσιο: Επιχειρησιακά Σχέδια Διαχείρισης Δικτύων Σμοκόβου

  Αντικείμενο του έργου είναι: (α) η συλλογή υδρολογικών δεδομένων, δεδομένων χρήσεων νερού και τεχνικών χαρακτηριστικών του συστήματος (ταμιευτήρας και συναφή έργα), (β) η διερεύνηση του νομικού, οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία και διαχείριση του ταμιευτήρα, (γ) η διερεύνηση του νομικού και οικονομικού πλαισίου λειτουργίας άλλων ταμιευτήρων, (δ) η διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης και λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης, (ε) η κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου διαχείρισης των υδατικών αποθεμάτων του ταμιευτήρα, (στ) η σύνταξη εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης και βέλτιστης λειτουργίας του ταμιευτήρα για διάφορα επίπεδα ολοκλήρωσης των έργων, και (ζ) η ολοκλήρωση δεδομένων και επεξεργασιών σε πληροφοριακό σύστημα.

 1. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούλιος 2003–Ιούνιος 2006

  Προϋπολογισμός: €779 656

  Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

  Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε.

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων
  2. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καρδίτσας
  3. Αειφορική Δωδεκανήσου
  4. Marathon Data Systems

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Α. Ανδρεαδάκης

  Πλαίσιο: ΕΠΑΝ, Φυσικό Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

  Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης συστημάτων υδατικών πόρων διαφόρων κλιμάκων. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας δέσμης μεθοδολογιών και υπολογιστικών εργαλείων, τα οποία ολοκληρώνονται σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. Κύριο παραδοτέο είναι ένα επιχειρησιακό λογισμικό γενικής χρήσης, το οποίο ελέγχεται και αξιολογείται μέσω δύο πιλοτικών εφαρμογών που αφορούν υδροσυστήματα του ελληνικού χώρου με διαφορετικά χαρακτηριστικά (Καρδίτσα, Δωδεκάνησα). Το τελικό προϊόν αποτελείται από ένα σύστημα προσομοίωσης- βελτιστοποίησης της λειτουργίας του υδροσυστήματος, καθώς και μια σειρά από ανεξάρτητες εφαρμογές που επιλύουν επί μέρους προβλήματα, είτε για την τροφοδοσία του κεντρικού συστήματος με τα απαιτούμενα στοιχεία εισόδου είτε για περαιτέρω επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Το έργο διαρθρώνεται σε έντεκα ενότητες εργασίας, οκτώ από τις οποίες αναφέρονται στη βασική έρευνα (όπου συμμετέχει το ΕΜΠ), δύο στη βιομηχανική έρευνα και μία στις πιλοτικές εφαρμογές.

 1. Έλεγχος του νέου μετρητικού συστήματος στο υδραγωγείο Μόρνου

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2001–Δεκέμβριος 2003

  Ανάθεση: Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Ι. Γαβριηλίδης

  Σε προηγούμενο ερευνητικό έργο είχε προταθεί η δημιουργία αυτόματου μετρητικού συστήματος από σταθμήμετρα και παροχόμετρα στο δίκτυο υδραγωγείων της ΕΥΔΑΠ με σκοπό τον έλεγχο λειτουργίας των υδραγωγείων και την κατάρτιση ορθών ισοζυγίων. Με την υλοποίηση του μετρητικού συστήματος, πρέπει να ελεγχθούν οι συσκευές του ως προς την ορθότητα της λειτουργίας τους. To παρόν έργο παροχής υπηρεσιών, αφορά στην κατάρτιση και εκτέλεση προγράμματος μετρήσεων παροχής στις θέσεις των παροχομέτρων που εγκαθιστά η ΕΥΔΑΠ στο υδραγωγείο Μόρνου, ώστε να ελεγχθεί η αξιοπιστία τους, με βάση τη μεθοδολογία που προτάθηκε στο προηγούμενο ερευνητικό έργο. Συγκεκριμένα, προβλέπονται μετρήσεις με χρήση μυλίσκου σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO 748 (1979, 1997· Measurement of liquid flow in open channels - Velocity-area methods). Σε κάθε θέση προβλέπονται 5 μετρήσεις για διαφορετικές τιμές της παροχής (κατά μέσο όρο μία ημερήσια μέτρηση ανά μήνα) σε συνθήκες μόνιμης ροής. Παράλληλα, γίνεται η κατάλληλη επεξεργασία των μετρήσεων, ενώ για προβλήματα αναξιοπιστίας οργάνων που τυχόν διαπιστώνονται, μελετώνται και υποδεικνύονται οι κατάλληλες λύσεις.

 1. Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάρτιος 1999–Δεκέμβριος 2003

  Ανάθεση: Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Εξαιτίας του ξηρού κλίματος της ευρύτερης περιοχής, η Αθήνα έχει υποφέρει από συχνά φαινόμενα λειψυδρίας στη μακρά ιστορία της, αλλά πρόσφατα έχει αποκτήσει ένα αξιόπιστο υδροδοτικό σύστημα. Αυτό το πολύπλοκο υδροδοτικό σύστημα εκτείνεται σε μια περιοχή περίπου 4000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και περιλαμβάνει επιφανειακούς και υπόγειους υδατικούς πόρους. Ενσωματώνει τέσσερις ταμιευτήρες, κύρια υδραγωγεία μήκους 350 km, 15 κύρια αντλιοστάσια και πάνω από 100 γεωτρήσεις. Το σύστημα των υδατικών πόρων εξυπηρετεί και δευτερεύουσες χρήσεις όπως την άρδευση αγροτικών περιοχών και την ύδρευση γειτονικών πόλεων. H Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) που έχει την ευθύνη της λειτουργίας του συστήματος, ανέθεσε το αυτό το ερευνητικό έργο, το οποίο περιλαμβάνει: (α) την ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας για την απεικόνιση και εποπτεία του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ, (β) την ανάπτυξη συστήματος μέτρησης των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, (γ) την ανάπτυξη συστήματος εκτίμησης και πρόγνωσης των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας με χρήση στοχαστικών μοντέλων, (δ) την ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης της διαχείρισης των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας με χρήση μεθοδολογιών προσομοίωσης-βελτιστοποίησης και (ε) τη συνεργασία και μεταφορά τεχνογνωσίας στην ΕΥΔΑΠ για τα παραπάνω.

 1. Συμπλήρωση της ταξινόμησης ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας

  Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 2001–Απρίλιος 2003

  Ανάθεση: Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Συνεργαζόμενοι: Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Μαμάης

  Το έργο αφορά στην συμπλήρωση προγενέστερης μελέτης του ΥΠ.ΑΝ, που εκπονήθηκε από ΥΠ.ΑΝ., ΕΜΠ/ΤΥΠΥΘΕ, ΙΓΜΕ και ΚΕΠΕ. Σκοπός του είναι η συστηματοποίηση υπάρχουσας πληροφορίας για την ποσότητα και ποιότητα των υδατικών πόρων σε χαρακτηριστικές περιοχές της χώρας (υδατικά διαμερίσματα) με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας. Ειδικότερα, στη φάση αυτή του έργου, συμπληρώνονται οι εργασίες για τέσσερα υδατικά διαμερίσματα, οι οποίες αφορούν σε ισοζύγια προσφοράς-ζήτησης υδατικών πόρων και στο χαρακτηρισμό των νερών από πλευράς ποιότητας.

 1. Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες

  Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 1998–Οκτώβριος 2001

  Ανάθεση:

  1. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
  2. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Το αντικείμενο του έργου είναι η εκτίμηση των αποθέσεων των φερτών υλικών στους υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες. Συγκεκριμένα, γίνεται εκτίμηση του όγκου των αποθέσεων σε ένα ταμιευτήρα της ΔΕΗ (τον ταμιευτήρα των Κρεμαστών) με υδρογραφικές μεθόδους. Παράλληλα, η εκτίμηση χρησιμοποιείται ως βάση για βαθμονόμηση ενός μαθηματικού μοντέλου προσομοίωσης της στερεοπαροχής που λαμβάνει υπόψη τις διεργασίες της διάβρωσης, της μεταφοράς και της απόθεσης φερτών.

 1. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3

  Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 1996–Δεκέμβριος 2000

  Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Οι κύριοι στόχοι του ερευνητικού έργου είναι η εκτίμηση και διερεύνηση των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας στο σύνολό τους, τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων, και η συστηματική μελέτη όλων εκείνων των παραμέτρων που υπεισέρχονται στην ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων αυτών. Στους στόχους του έργου συμπεριλαμβάνεται, ως εργασία υποδομής, η ανάπτυξη προγραμμάτων Η/Υ για την υδρολογική, υδρογεωλογική και διαχειριστική προσομοίωση του συστήματος των συνδυασμένων λεκανών απορροής της περιοχής μελέτης. Η ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών, παράλληλα με την ανάπτυξη μεθοδολογιών κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες, αποτελεί βοήθημα στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων τόσο της Στερεάς Ελλάδας, όσο και άλλων περιοχών της Ελλάδας. Στους στόχους του ερευνητικού έργου συμπεριλαμβάνεται επίσης η διεύρυνση της συνεργασίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΕΜΠ, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαρκή ενημέρωση των αποτελεσμάτων του έργου και την επιτελική αντιμετώπιση του συστήματος των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας. Τα ειδικότερα αντικείμενα της τρίτης φάσης είναι (α) η ολοκλήρωση του συστήματος πληροφοριών των προηγούμενων φάσεων που αφορούσαν στην υδρολογική και υδρογεωλογική πληροφορία, με την ανάπτυξη και υλοποίηση δύο επιπέδων πληροφορίας σχετικά με τη χρήση υδατικών πόρων και τα έργα αξιοποίησης τους, (β) η ανάπτυξη μεθοδολογιών για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υδροσυστημάτων και η κατασκευή ολοκληρωμένων μοντέλων προσομοίωσης και βελτιστοποίησης των δύο υδροσυστημάτων της περιοχής μελέτης (της Δυτικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας), και (γ) η διασύνδεση των συστημάτων πληροφορικής (βάσεις δεδομένων, συστήματα γεωγραφικής πληροφορίας, μοντέλα εφαρμογών) σε ένα ενιαίο σύνολο συνεργαζόμενων υπολογιστικών μονάδων.

 1. Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς αρχείου δεδομένων επιφανειακής και υπόγειας υδρολογίας του Υπουργείου Γεωργίας στη Θεσσαλία

  Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 1997–Ιανουάριος 1999

  Ανάθεση: Τμήμα Υδρογεωλογίας, Γεωτρήσεων και Μαθηματικών Ομοιωμάτων

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Ι. Ναλμπάντης

  Το έργο περιλαμβάνει εισαγωγή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή δεδομένων από το αρχείο του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με τις ποσότητες απολήψεων νερού στην περιοχή της Θεσσαλίας (επιφανειακά και υπόγεια νερά από γεωτρήσεις, συλλογικές ή ιδιωτικές). Επίσης περιλαμβάνει οργάνωση των δεδομένων σε σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας, καθώς και αξιολόγηση και επεξεργασία των δεδομένων, από την οποία προκύπτουν με ημιεμπειρικές μεθόδους εκτιμήσεις της εξατμοδιαπνοής της περιοχής.

 1. Αναβάθμιση και επικαιροποίηση της υδρολογικής πληροφορίας της Θεσσαλίας

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάιος 1996–Μάρτιος 1997

  Ανάθεση: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αχελώου

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Ι. Ναλμπάντης

  Το έργο περιλαμβάνει ενημέρωση των υπαρχόντων αρχείων υδρομετεωρολογικών δεδομένων με τις νεότερες μετρήσεις, και αναβάθμιση του συνόλου των αρχείων στο υπολογιστικό περιβάλλον του ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟΥ. Επίσης, περιλαμβάνει κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων ώστε να αποκτηθεί αξιόπιστο και συνεπές πλαίσιο υδρομετεωρολογικής πληροφορίας. Οι βάσεις δεδομένων συνδέονται με σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας, που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία και απεικόνιση της πληροφορίας. Από την επεξεργασία εξάγονται οι βασικές παράμετροι του υδατικού δυναμικού και μελετάται η χωροχρονική μεταβλητότητα, με έμφαση στην πρόσφατη πολυετή ξηρασία.

 1. Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων με βάση τις αποδελτιωμένες μελέτες του ΥΒΕΤ, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας

  Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 1996–Σεπτέμβριος 1996

  Ανάθεση: Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων
  2. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
  3. Κέντρο Ερευνών και Προγραμματισμού

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Α. Ανδρεαδάκης

  Σε ότι αφορά στο ποσοτικό μέρος των υδατικών πόρων, το έργο συνίσταται στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την προσέγγιση του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης με στόχο την εξαγωγή συνοπτικών χαρακτηριστικών, τα οποία καταχωρούνται σε σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται σε χαρακτηριστικές περιοχές (υδατικά διαμερίσματα) με σχετική επάρκεια δεδομένων (που προέρχονται από αποδελτίωση προγενέστερων μελετών), στις οποίες γίνεται σχετική ανάλυση και καταχώρηση των δεδομένων στο κατάλληλο λογισμικό σύστημα. Σε ότι αφορά στο ποιοτικό μέρος, γίνεται χαρακτηρισμός των νερών ποταμών, λιμνών και υπόγειων υδροφορέων με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τις χρήσεις και τις σχετικές απαιτήσεις. Ο χαρακτηρισμός αυτός βασίζεται στην ταξινόμηση των κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων που έχουν καταγραφεί και περιλαμβάνει τη χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας.

  Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τη σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, που έγινε από τους συνεργαζόμενους φορείς.

 1. Υδροσκόπιο ΙΙ - Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας

  Περίοδος εκτέλεσης: Απρίλιος 1993–Σεπτέμβριος 1995

  Ανάθεση:

  1. Υπουργείο Γεωργίας
  2. Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας
  3. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων
  4. Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας
  5. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Το έργο είναι συμπληρωματικό του ερευνητικού έργου ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ. Το αντικείμενο αυτού του έργου αφορά σε προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού και στην πιλοτική εισαγωγή δεδομένων στην τράπεζα δεδομένων που αναπτύσσεται στα πλαίσια του κυρίως έργου. Η εισαγωγή δεδομένων δίνει την δυνατότητα αφενός του ελέγχου των λειτουργιών της κατανεμημένης βάσης δεδομένων και του δικτύου ευρείας περιοχής, και αφετέρου της επιχειρησιακής χρήσης της σχετικής υποδομής.

 1. Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1992–Δεκέμβριος 1993

  Προϋπολογισμός: 394 238 400 DRS (περίπου €1 600 000)

  Ανάθεση:

  1. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
  2. Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας
  3. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
  4. Υπουργείο Γεωργίας
  5. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων
  6. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
  7. Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας
  8. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος"
  9. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
  2. Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
  3. Ενεργειακός Τομέας
  4. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
  5. Διεύθυνση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων
  6. Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων
  7. Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων
  8. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
  9. Ινστιτούτο Μετεωρολογίας και Φυσικής του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
  10. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  11. Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας
  12. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος"
  13. Ελληνική Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης

  Project director: Δ. Κουτσογιάννης

  Κύριοι ερευνητές: Μ. Αφτιάς, Δ. Κουτσογιάννης

  Πλαίσιο: STRIDE

  Το ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ έχει κύριο στόχο τη δημιουργία σύγχρονης πληροφοριακής υποδομής για τον υδρολογικό κύκλο στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα αποβλέπει στην οργάνωση και συστηματοποίηση της υδρολογικής, υδρογεωλογικής και μετεωρολογικής πληροφορίας με χρήση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Η τράπεζα δεδομένων δημιουργείται για να συμβάλει στον αξιόπιστο προγραμματισμό, σχεδιασμό και διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας, στην αντιμετώπιση των φαινομένων πλημμύρας και λειψυδρίας, στην εκτίμηση των υδροκλιματικών παραμέτρων και των επιπτώσεών τους στο φυσικό και βιολογικό περιβάλλον, στη διάγνωση κλιματικών αλλαγών, καθώς και στην πρόγνωση και αντιμετώπιση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Έμμεσα αλλά ουσιαστικά οφέλη είναι η ανάπτυξη ενιαίου δικτύου συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού των δράσεων των φορέων, των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με τις επί μέρους συνιστώσες του υδρολογικού κύκλου (Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων, Υπουργείων και Υπηρεσιών), καθώς και η αναδιοργάνωση και τυποποίηση της λειτουργίας των υδρομετεωρολογικών δικτύων της χώρας. Το έργο περιλαμβάνει: (α) υλικό εξοπλισμό, και συγκεκριμένα, δίκτυο 13 κύριων κόμβων (RISC Workstations με λειτουργικό σύστημα UNIX) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τοπικά δίκτυα από PC σε κάθε κόμβο, ιδιωτικό δίκτυο ευρείας περιοχής υψηλής ταχύτητας με χρήση δρομολογητών (routers) και μισθωμένων γραμμών ΟΤΕ, (β) λογισμικό υποδομής, και συγκεκριμένα, σχεσιακή κατανεμημένη βάση δεδομένων και γραφικό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών, και (γ) λογισμικό εφαρμογής, και συγκεκριμένα, κατανεμημένη βάση δεδομένων που εξασφαλίζει αυτονομία του κάθε φορέα στη διαχείριση των δεδομένων του και διαφανή ως προς τη θέση των δεδομένων προσπέλαση, και εφαρμογές για την εισαγωγή, τον έλεγχο και την επεξεργασία των δεδομένων σε γραφικό περιβάλλον λειτουργίας. Επίσης, στο έργο περιλαμβάνεται ο εντοπισμός των διαθέσιμων υδρολογικών, υδρογεωλογικών και μετεωρολογικών δεδομένων που τηρούν οι συμμετέχοντες φορείς, και ο προσδιορισμός του πλήθους, της μορφής και του βαθμού αξιοπιστίας των μετρήσεων. Τέλος, στο έργο περιλαμβάνεται η ανάπτυξη και τυποποίηση μεθοδολογιών για την επεξεργασία της πληροφορίας καθώς και η πιλοτική καταχώρηση ενός τμήματος του συνολικού όγκου των υδρολογικών, υδρογεωλογικών και μετεωρολογικών δεδομένων, με στόχο τον έλεγχο των μεθοδολογιών και συστημάτων.

Συμμετοχή ως κύριος ερευνητής

 1. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

  Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2008–Νοέμβριος 2011

  Προϋπολογισμός: €72 000

  Project director: Ν. Μαμάσης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση, συντήρηση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) που ανέπτυξε το ΕΜΠ για την ΕΥΔΑΠ στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας (1999-2003). Οι εργασίες αφορούν (α) στη Βάση Δεδομένων (αναβάθμιση λογισμικού, διαχείριση χρονοσειρών ποιοτικών παραμέτρων), (β) στο μετρητικό δίκτυο (επέκταση-βελτίωση- συντήρηση, εκτίμηση απωλειών υδραγωγείων), (γ) στην αναβάθμιση λογισμικού διαχείρισης δεδομένων και την προσθήκη αυτόματης επεξεργασίας τηλεμετρικών δεδομένων, (δ) στο λογισμικό Υδρονομέας (επικαιροποίηση του μοντέλου του υδροσυστήματος, επέκταση του μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης, αναβάθμιση λειτουργικών χαρακτηριστικών λογισμικού), (ε) σε υδρολογικές αναλύσεις (συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, επικαιροποίηση χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών) και (στ) στα ετήσια διαχειριστικά σχέδια (υποστήριξη στην εκπόνηση).

 1. Ανάπτυξη υποδομής για τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον τομέα των Υδατικών Πόρων

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάιος 2006–Αύγουστος 2008

  Προϋπολογισμός: €200 000

  Ανάθεση: Ευρωπαϊκή Ένωση

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Σχολή Χημικών Μηχανικών
  2. University of Ljubljana
  3. Technical University of Bucharest
  4. University of Belgrade
  5. IRTCUD

  Project director: Α. Κατσίρη

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Πλαίσιο: Interreg IIIB CADSES (Neighborhood Programme)

  Το πρόγραμμα συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών στο τομέα της διαχείρισης των υδατικών πόρων στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης μέσω της ανάπτυξης και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και της δημιουργίας συνεργασιών. Ειδικότερα το πρόγραμμα: 1. Οργανώνει δίκτυο συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στον τομέα της Διαχείρισης και Περιβαλλοντικής Προστασίας των Υδατικών πόρων, 2. Αναπτύσσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στην ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων, 3. Αναπτύσσει ευέλικτη υποδομή για τη λειτουργία του προγράμματος σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές και διαφορετικά ακροατήρια (σπουδαστές και επαγγελματίες) μέσω διαδικασιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) και 4. Πραγματοποιεί έναν κύκλο του μεταπτυχιακού προγράμματος και 4 κύκλους σεμιναρίων σε επαγγελματίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 1. Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάιος 2001–Ιανουάριος 2002

  Ανάθεση:

  1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας
  2. Δήμος Καρδίτσας

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Κ. Χατζημπίρος

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Η προστασία της λίμνης Πλαστήρα προϋποθέτει τη διατήρηση υψηλής ποιότητας του φυσικού τοπίου, ικανοποιητικής ποιότητας των νερών, διευθέτηση των αλληλοσυγκρουόμενων απαιτήσεων και χρήσεων νερού και καθιέρωση αποτελεσματικής διαχείρισης. Για το σκοπό αυτό ερευνάται η υδρολογία της λεκάνης, γίνεται συλλογή γεωγραφικών, μετεωρολογικών και ενεργειακών δεδομένων, γίνεται μελέτη και επεξεργασία δεδομένων ισοζυγίου, και καταστρώνεται στοχαστικό μοντέλο για την υποστήριξη εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης. Πραγματοποιείται ανάλυση του φυσικού τοπίου, προσδιορισμός των αρνητικών επιδράσεων (νεκρά δένδρα, ζώνη διακύμανσης) και ποσοτικοποίηση με χρήση GIS. Επίσης, γίνεται αξιολόγηση ποιοτικών παραμέτρων, εκτίμηση της ποιοτικής κατάστασης και καθορισμός των ποιοτικών στόχων, απογραφή των πηγών ρύπανσης, προτάσεις για περιορισμό της, και κατάστρωση υδροδυναμικού μοντέλου με έμφαση στην τροφική κατάσταση. Τελος, προτείνονται σενάρια ασφαλούς απόληψης.

 1. Εθνική τράπεζα υδρολογικής και μετεωρολογικής πληροφορίας - Υδροσκόπιο 2000

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1997–Δεκέμβριος 2000

  Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Μ. Μιμίκου

  Κύριοι ερευνητές: Δ. Κουτσογιάννης, Μ. Μιμίκου

 1. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2

  Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 1993–Οκτώβριος 1995

  Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Θ. Ξανθόπουλος

  Κύριοι ερευνητές: Δ. Κουτσογιάννης, Π. Μαρίνος

  Οι κύριοι στόχοι του ερευνητικού έργου είναι η εκτίμηση και διερεύνηση των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας στο σύνολό τους, τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων, και η συστηματική μελέτη όλων εκείνων των παραμέτρων που υπεισέρχονται στην ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων αυτών. Στους στόχους του έργου συμπεριλαμβάνεται, ως εργασία υποδομής, η ανάπτυξη προγραμμάτων Η/Υ για την υδρολογική, υδρογεωλογική και διαχειριστική προσομοίωση του συστήματος των συνδυασμένων λεκανών απορροής της περιοχής μελέτης. Η ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών, παράλληλα με την ανάπτυξη μεθοδολογιών κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες, αποτελεί βοήθημα στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων τόσο της Στερεάς Ελλάδας, όσο και άλλων περιοχών της Ελλάδας. Στους στόχους του ερευνητικού έργου συμπεριλαμβάνεται επίσης η διεύρυνση της συνεργασίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΕΜΠ, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαρκή ενημέρωση των αποτελεσμάτων του έργου και την επιτελική αντιμετώπιση του συστήματος των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας. Τα ειδικότερα αντικείμενα της δεύτερης φάσης είναι (α) η μεταφορά των πρωτογενών δεδομένων της πρώτης φάσης σε νέο υπολογιστικό περιβάλλον βασισμένο σε σταθμούς εργασίας με λειτουργικά συστήματα Unix και Windows, (β) η μετατροπή προγραμμάτων στατιστικής επεξεργασίας στο νέο υπολογιστικό περιβάλλον, (γ) η επεξεργασία των δεδομένων επιφανειακής υδρολογίας και η ανάπτυξη λογισμικού για την επεξεργασία, (δ) η έναρξη της ανάπτυξης συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών που περιλαμβάνει γεωγραφικές, υδρολογικές και υδρολιθολογικές πληροφορίες, (ε) η συλλογή, καταγραφή και απεικόνιση των δεδομένων χρήσεων νερού από υφιστάμενες μελέτες, (στ) η συλλογή, αξιολόγηση και καταχώρηση υδρογεωλογικών δεδομένων και (ζ) η υδρογεωλογική αναγνώριση και υδρογεωλογική μελέτη επιλεγμένων λεκανών.

 1. AFORISM: Σύστημα πρόγνωσης πλημμυρών με έλεγχο και μείωση των κινδύνων πλημμύρας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 1991–Μάιος 1994

  Προϋπολογισμός: 17 300 000 DRS (περίπου €83 900)

  Ανάθεση: Γενική Διεύθυνση XII / FP6-SUSTDEV-2005-3.II.1.2

  Ανάδοχος: University of Bologna

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  2. Ente Regionale di Sciluppo Agricolo
  3. University College Cork
  4. University of Newcastle
  5. Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
  6. Instituto Superior de Agronomia, Lisbon
  7. Institut National Polytechnique de Grenoble

  Project director: Θ. Ξανθόπουλος

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Πλαίσιο: EPOCH

  Στόχος του συνολικού έργου είναι η κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος πρόγνωσης πλημμυρών και η κατάρτιση εναλλακτικών πολιτικών διαχείρισης σε περιπτώσεις πλημμύρας για τη μείωση των αντίστοιχων κινδύνων. Η συμβολή της ελληνικής ερευνητικής ομάδας έγκειται: (α) στην ανάλυση των ισχυρών βροχοπτώσεων και την κατάταξή τους ανά τύπο καιρού, τη στοχαστική μοντελοποίηση ισχυρών βροχοπτώσεων και την παραγωγή εναλλακτικών υετογραφημάτων της χρονικής εξέλιξης των καταιγίδων, και (β) η σύγκριση εναλλακτικών μοντέλων βροχής-απορροής, η χρήση πολλαπλού χρονικού βήματος στη μοντελοποίηση βροχής-απορροής και η εφαρμογή σε ελληνικές υδρολογικές λεκάνες. Οι συμβολές άλλων ομάδων αναφέρονται: (α) στην πρόγνωση της χωροχρονικής εξέλιξης της βροχόπτωσης με χρήση μετεωρολογικών μοντέλων τοπικής κλίμακας (limited area models), (β) στην ανάπτυξη μοντέλων βελτιστοποίησης για τη μείωση των συνεπειών των πλημμυρών, (γ) στην ανάπτυξη έμπειρου συστήματος διαχείρισης πλημμυρών, (δ) στην ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας για την απεικόνιση της εξέλιξης των πλημμυρών και των συνεπειών τους και (ε) στην ολοκλήρωση του συστήματος πρόγνωσης και ελέγχου στην λεκάνη του ποταμού Reno (Ιταλία).

 1. Ανάπτυξη σχεσιακής βάσης δεδομένων για τη διαχείριση και επεξεργασία υδρομετρικών πληροφοριών

  Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 1991–Μάιος 1993

  Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Θ. Ξανθόπουλος

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Πλαίσιο: ΠΕΝΕΔ/1989

  Το έργο αποσκοπεί στην αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων πληροφορικής (σχεσιακές βάσεις δεδομένων) για τη διαχείριση των υδρολογικών δεδομένων της χώρας και σε πρώτη φάση των υδρομετρικών πληροφοριών, καθώς και στην ανάπτυξη προγραμμάτων για εισαγωγή, έλεγχο και παρουσίαση των δεδομένων καθώς και εξαγωγή δευτερογενών πληροφοριών (παροχή από στάθμη). Ειδικότερα περιλαμβάνει: (1) σύνταξη προδιαγραφών, τεκμηριωμένη επιλογή, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συγκεκριμένα συστήματος Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων για τη στήριξη της βάσης δεδομένων, (2) σχεδιασμό σχήματος βάσης δεδομένων και καθορισμό φυσικών οντοτήτων σχεσιακών εξαρτήσεων φυσικού και λογικού επιπέδου, (3) ανάπτυξη προγραμμάτων για την εισαγωγή και τον προκαταρκτικό έλεγχο των υδρολογικών δεδομένων στη βάση, καθώς επίσης και τη μετατροπή δεδομένων που ήδη υπάρχουν σε άλλα λειτουργικά συστήματα, (4) ανάπτυξη προγραμμάτων για την εξαγωγή δευτερογενών υδρολογικών πληροφοριών, από τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί (π.χ. εξαγωγή ωριαίων παροχών από τις υδρομετρήσεις και τις ταινίες των σταθμηγράφων), και (5) ανάπτυξη προγραμμάτων για τη συστηματική παρουσίαση-έκδοση των πρωτογενών υδρολογικών δεδομένων και των στατιστικών χαρακτηριστικών τους, καθώς και τυποποίηση των κυρίων ερωτήσεων προς τη βάση δεδομένων (πχ μέσες παροχές, μέγιστες παροχές, συσχέτιση παροχών μεταξύ θέσεων ή λεκανών κτλ).

 1. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1

  Περίοδος εκτέλεσης: Δεκέμβριος 1990–Νοέμβριος 1992

  Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Θ. Ξανθόπουλος

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Οι κύριοι στόχοι του ερευνητικού έργου είναι η εκτίμηση και διερεύνηση των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας στο σύνολό τους, τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων, και η συστηματική μελέτη όλων εκείνων των παραμέτρων που υπεισέρχονται στην ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων αυτών. Στους στόχους του έργου συμπεριλαμβάνεται, ως εργασία υποδομής, η ανάπτυξη προγραμμάτων Η/Υ για την υδρολογική, υδρογεωλογική και διαχειριστική προσομοίωση του συστήματος των συνδυασμένων λεκανών απορροής της περιοχής μελέτης. Η ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών, παράλληλα με την ανάπτυξη μεθοδολογιών κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες, αποτελεί βοήθημα στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων τόσο της Στερεάς Ελλάδας, όσο και άλλων περιοχών της Ελλάδας. Στους στόχους του ερευνητικού έργου συμπεριλαμβάνεται επίσης η διεύρυνση της συνεργασίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΕΜΠ, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαρκή ενημέρωση των αποτελεσμάτων του έργου και την επιτελική αντιμετώπιση του συστήματος των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας. Το ειδικότερο αντικείμενο της πρώτης φάσης είναι η συλλογή και οργάνωση των δεδομένων επιφανειακής υδρολογίας και η ανάπτυξη προγραμμάτων υδρολογικής προσομοίωσης.

 1. Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Aράχθου

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 1989–Απρίλιος 1991

  Ανάθεση: Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων
  2. Delft Hydraulics

  Project director: Θ. Ξανθόπουλος

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Η μελέτη-πιλότος έχει αντικείμενο τη συνδυασμένη διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων των λεκανών Λούρου και Αράχθου. Κύριος στόχος είναι να αποκτηθεί μια αντίληψη της ποσοτικής αλληλεξάρτησης των σχετικών μεγεθών, να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων των λεκανών απορροής των δύο ποταμών και να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά των λεκανών που απαιτούν περαιτέρω έρευνα ή μελέτη. Στους στόχους συμπεριλαμβάνεται και η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των υδατικών πόρων, που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες λεκάνες απορροής ή άλλα υδατικά διαμερίσματα στην Ελλάδα.

 1. Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάιος 1989–Ιούνιος 1990

  Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Θ. Ξανθόπουλος

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες συνιστώσες: (1) Ολοκλήρωση της επεξεργασίας των διαθέσιμων υδρομετεωρολογικών δεδομένων, με στόχο την ασφαλέστερη δυνατή εκτίμηση του υδατικού δυναμικού των λεκανών Μόρνου, Ευήνου και Υλίκης. (2) Μελέτη υδρολογικού σχεδιασμού των εναλλακτικών ταμιευτήρων Ευήνου σε συνδυασμό με τη λειτουργία του ταμιευτήρα Μόρνου. (3) Μελέτη βελτίωσης του δικτύου μέτρησης της υδρολογικής πληροφορίας στις λεκάνες Μόρνου και Ευήνου. (4) Εκτίμηση του αξιοποιήσιμου υδατικού δυναμικού της Υλίκης και των εναλλακτικών τρόπων διαχείρισής του, υπό τις τωρινές συνθήκες καθώς και σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση του υδατικού δυναμικού του Ευήνου. (5) Κατάρτιση μεθοδολογιών και προγραμμάτων για την υποστήριξη του ορθολογικού χρονικού προγραμματισμού των απολήψεων από την Υλίκη.

 1. Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 1

  Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 1987–Φεβρουάριος 1989

  Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Θ. Ξανθόπουλος

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Οργάνωση της υδρολογικής πληροφορίας στις υδρολογικές λεκάνες Μόρνου και Ευήνου (συγκέντρωση, αξιολόγηση, αρχειοθέτηση και επεξεργασία των υδρομετεωρολογικών δεδομένων των υδρολογικών λεκανών). Εκτίμηση του υδατικού δυναμικού των λεκανών. Εκτίμηση της πραγματικής δυνατότητας απόληψης από τον ταμιευτήρα Μόρνου, και διερεύνηση της εναλλακτικής δυνατότητας ενίσχυσης από τον ποταμό Εύηνο.

 1. Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούλιος 1986–Οκτώβριος 1988

  Ανάθεση: Τμήμα Έργων Εκτροπής Αχελώου

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Θ. Ξανθόπουλος

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Οργάνωση της υδρολογικής πληροφορίας στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας (συγκέντρωση, αξιολόγηση, αρχειοθέτηση και επεξεργασία των υδρομετεωρολογικών δεδομένων του υδατικού διαμερίσματος) και δημιουργία της κατάλληλης υδρολογικής υποδομής για τις μελέτες των έργων ανάπτυξης της Θεσσαλικής πεδιάδας σε συνδυασμό και με τη σχεδιαζόμενη εκτροπή του Αχελώου. Ανάπτυξη κριτηρίων και εξαγωγή παραμέτρων υδρολογικού σχεδιασμού των εγγειοβελτιωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στη Θεσσαλία, και ειδικότερα των υπό μελέτη φραγμάτων της λεκάνης Πηνειού.

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας»

  Περίοδος εκτέλεσης: Δεκέμβριος 2009–Μάιος 2011

  Προϋπολογισμός: €140 000

  Ανάθεση: Κοινοπραξία Συστημάτων Υδροσκοπίου

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Project director: Ν. Μαμάσης

  Κύριος ερευνητής: Ν. Μαμάσης

  Tο ΥΠΕΧΩΔΕ ανέθεσε σε Κοινοπραξία Γραφείων Μελετών το έργο "Ανάπτυξη νέας βάσης λογισμικού για τη διαχείριση και λειτουργία της ΕΤΥΜΠ - Γ΄ Φάση σε περιβάλλον ΣΓΠ και δημοσιοποίηση του έργου της ΕΤΥΜΠ". Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ αναλαμβάνει ως υπεργολάβος της Κοινοπραξίας την εκπόνηση μέρους του έργου και συγκεκριμένα την ανάπτυξη μεθοδολογιών για την λειτουργία συστήματος βάσης δεδομένων και υδρολογικών εφαρμογών σε διαδικτυακό περιβάλλον (περιλαμβανομένου του πειραματικού κόμβου openmeteo.org για ελεύθερη αποθήκευση δεδομένων από το ευρύ κοινό). Χρησιμοποιώντας και τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στο παρελθόν από ερευνητικές ομάδες του Τομέα Υδατικών Πόρων, δημιουργείται σύστημα βάσης γεωγραφικών και υδρολογικών δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων και υδρολογικών μοντέλων) πλήρως προσαρμοσμένων για Διαδικτυακή λειτουργία. Η συμμετοχή του ΕΜΠ συνίσταται στο σχεδιασμό του νέου συστήματος και της βάσης γεωγραφικών και υδρολογικών δεδομένων, στην ανάπτυξη γεωγραφικά κατανεμημένων υδρολογικών μοντέλων, στη συμμόρφωση του συστήματος με την Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ και στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Τέλος, η ομάδα του ΕΜΠ θα συμμετέχει στην τεχνική υποστήριξη και πιλοτική λειτουργία του έργου μετά την παράδοσή του από την Κοινοπραξία στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

  Περισσότερες πληροφορίες για το έργο υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.hydroscope.gr/.

 1. Παρατήρηση και μοντελοποίηση της κεραυνικής δραστηριότητας στις καταιγίδες για χρήση στη βραχυπρόθεσμη πρόγνωση των πλημμυρών

  Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2006–Σεπτέμβριος 2009

  Ανάθεση: Γενική Διεύθυνση XII / FP6-SUSTDEV-2005-3.II.1.2

  Ανάδοχος: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

  Project director: Κ. Λαγουβάρδος

  Οι ακαριαίες πλημμύρες αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα στις Μεσογειακές περιοχές ιδιαίτερα, και στην Ευρώπη γενικότερα. Οι πλημμύρες είναι αποτέλεσμα μεγάλης κλίμακας καιρικών συστημάτων με έντονες καταιγίδες, οι οποίες αποθέτουν μεγάλα ποσά βροχόπτωσης σε μικρά χρονικά διαστήματα. Δεδομένου ότι η κεραυνική δραστηριότητα μπορεί να ανιχνευθεί και να παρακολουθείται συνεχώς από απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων, προτείνεται η χρήση δεδομένων ηλεκτρικής δραστηριότητας για καλύτερη πρόγνωση (3 ωρών) και πρόβλεψη (24-48 ωρών) της θέσης, έντασης και χρονισμού των σοβαρών γεγονότων καταιγίδων. Για το σκοπό αυτό σχεδιάζεται η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ βροχόπτωσης και ηλεκτρικών εκκενώσεων, με εφαρμογή την περιοχή της Μεσογείου, οι οποίες θα χρησιμοποιούν πληροφορίες κεραυνικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με παρατηρήσεις από γεωστατικούς / χαμηλής τροχιάς δορυφόρους. Με τη βοήθεια των νεφών και μοντέλων μέσης κλίμακας, σκοπεύουμε να προσομοιώσουμε πολυάριθμες περιπτώσεις πλημμύρων στην Ευρώπη, για να κατανοήσουμε καλύτερα τη σχέση μεταξύ έντονης βροχόπτωσης και κεραυνικής δραστηριότητας. Οι εκτιμήσεις της βροχής για παρελθούσες και μελλοντικές πλημμύρες θα αποτελέσουν είσοδο σε υδρολογικά μοντέλα, με σκοπό να διερευνηθεί η ικανότητα πρόγνωσης των πλημμυρικών περιοχών, μαζί με τη χρονική υστέρηση μεταξύ της βροχόπτωσης και της πλημμύρας. Αφού έχει αναπτυχθεί μια μεθοδολογία που θα χρησιμοποιεί την ηλεκτρική δραστηριότητα για την εκτίμηση της θέσης και έντασης της βροχόπτωσης, σκοπεύουμε να αναπτύξουμε αλγορίθμους βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης, ώστε να καταστεί δυνατή η προειδοποίηση για πλημμυρικά επεισόδια μέσω του διαδικτύου για ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου, και ίσως αργότερα της Ευρώπης. Ακόμη, χρησιμοποιώντας δεδομένα ηλεκτρικής δραστηριότητας και μετεωρολογικά μοντέλα μέσης κλίμακας, σκοπεύουμε να διερευνήσουμε την πιθανότητα βελτίωσης των 24-48ωρων προγνώσεων των έντονων φαινομένων βροχόπτωσης. Τα κοινωνικά οφέλη τέτοιου είδους προηγμένων προειδοποιήσεων θα διερευνηθούν, ιδιαίτερα σε σχέση με την διαχείριση του κινδύνου.

  Συνεργαζόμενοι φορείς: Tel Aviv University (Israel), The Open University (Israel), National Research Council – Institute of Atmospheric Sciences and Climate (Italy), Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Greece), University of Barcelona (Spain), Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment - Cyprus Meteorological Service (Cyprus)

  Συντονιστής: Tel Aviv University, Department of Geophysics and Planetary Sciences

 1. Δημιουργία Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας και εφαρμογής Διαδικτύου για την παρακολούθηση των ζωνών προστασίας του Κηφισού

  Περίοδος εκτέλεσης: Απρίλιος 2008–Μάρτιος 2009

  Προϋπολογισμός: €30 000

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Project director: Ν. Μαμάσης

  Κύριος ερευνητής: Ν. Μαμάσης

  Στόχος του συστήματος είναι η παρακολούθηση των ζωνών προστασίας του Κηφισού. Με τις εφαρμογές που θα υλοποιηθούν θα μπορούν να γίνονται από τους υπευθύνους του Φορέα Διαχείρισης ακριβείς καταγραφές σε πραγματικό χρόνο της υπάρχουσας κατάστασης μέσα στα όρια των ζωνών προστασίας. Συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν τρεις εφαρμογές πληροφορικής: (α) Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ) που θα περιλαμβάνει γεωγραφικά δεδομένα που σχετίζονται με τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά των ζωνών προστασίας και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσα σε αυτές. (β) Εφαρμογή με χρήση Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS) με την οποία θα είναι δυνατός κατά τη διάρκεια των αυτοψιών ο προσδιορισμός της ακριβούς θέσης των διαφόρων δραστηριοτήτων σε σχέση με τα όρια των ζωνών προστασίας (αν δηλαδή είναι εντός ή εκτός αυτών). (γ) Εφαρμογή Διαδικτύου όπου θα είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου τα αποτελέσματα των αυτοψιών (εκθέσεις, φωτογραφίες) σε συγκεκριμένες θέσεις

 1. EU COST Action C22: Διαχείριση αστικών πλημμυρών

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 2005–Δεκέμβριος 2007

  Project director: C. Zevenbergen

  Ο κύριος στόχος του έργου είναι να βελτιωθεί η γνώση που απαιτείται για την πρόληψη και ελάφρυνση των δυνητικών επιπτώσεων των πλημμυρών σε αστικές περιοχές μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, της ανάπτυξης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων και της προαγωγής της διάχυσης των βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση αστικών πλημμυρών. Δευτερεύοντες στόχοι είναι η ανάπτυξη ολιστικών προσεγγίσεων στη διαχείριση αστικών πλημμυρών, το ξεκίνημα ερευνητικών έργων στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου της ΕΕ και η τόνωση εθνικών ερευνητικών δράσεων για την αύξηση της επίγνωσης σχετικά με τη σπουδαιότητα της διαχείρισης των πλημμυρών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις φάσεις: (1) απογραφή (θέματα state-of-the-art σχετικά με τη διαχείριση αστικών πλημμυρών), (2) ανάλυση και ολοκλήρωση (βέλτιστες πρακτικές και κενά γνώσης), και (3) διάχυση και εδραίωση γνώσης. Το πρόγραμμα λειτουργεί με τέσσερις ομάδες εργασίας: (1) μοντέλα και εργαλεία για την εκτίμηση της πιθανότητας πλημμύρας και των μέτρων για τη μείωση της πιθανότητας, (2) μοντέλα και εργαλεία για την εκτίμηση των επιπτώσεων των πλημμυρών με στόχο τη μείωση της τρωτότητας, (3) μέθοδοι για ανάκαμψη από πλημμύρες και επανόρθωση των ζημιών, και (4) μη τεχνικά μέσα και τεχνικές για τη μείωση της τρωτότητας.

 1. Διερεύνηση και αντιμετώπιση προβλημάτων ευστάθειας των πρανών και του πυθμένα του ρέματος Φιλοθέης με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων και σύγχρονων περιβαλλοντικών τεχνικών

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάρτιος 2004–Σεπτέμβριος 2004

  Προϋπολογισμός: €74 500

  Ανάθεση: Δήμος Φιλοθέης

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Α. Στάμου

  Εξετάζεται η επίδραση μιας σειράς εναλλακτικών φιλοπεριβαλλοντικών έργων στα χαρακτηριστικά της ροής του ρέματος Φιλοθέης με σκοπό την εξασφάλιση της ευστάθειας των πρανών και του πυθμένα. Το έργο περιλαμβάνει: (1) αποτύπωση του ρέματος με έμφαση-πύκνωση στις προβληματικές περιοχές, (2) διατύπωση προτάσεων έργων σε επιλεγμένες θέσεις του ρέματος, (3) εξέταση των προτάσεων έργων από υδραυλικής πλευράς (υπολογισμοί παροχών σχεδιασμού, βαθών και ταχυτήτων ροής με μαθηματικά μοντέλα) και (4) διατύπωση τελικών προτάσεων και εκτίμηση κόστους των προτάσεων.

 1. Δίκτυο μελέτης και έρευνας υδατικών πόρων με εφαρμογές στον Κυπριακό και Ελλαδικό Χώρο

  Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 2000–Νοέμβριος 2002

  Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

  Ανάδοχος: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου
  2. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  3. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  4. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  5. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

  Project director: Ε. Σιδηρόπουλος

  Πλαίσιο: ΕΠΑΝ

  Δημιουργείται Δίκτυο Έρευνας Υδατικών Πόρων Ελλάδας-Κύπρου με αντικείμενο τη θεωρητική και πρακτική μελέτη προβλημάτων που παρουσιάζονται στο πεδίο των υδατικών πόρων και που έχουν ως κύρια πηγή προέλευσης τον Κυπριακό χώρο, αλλά και έχουν εφαρμογή και στον Ελλαδικό χώρο, ιδίως σε περιοχές με ανάλογες υδροκλιματικές συνθήκες.

 1. Παραγωγή χωρικά συνεπών συνθετικών δεδομένων βροχής - Ανάλυση και έλεγχος απλοποιημένων μοντέλων

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2001–Δεκέμβριος 2001

  Ανάθεση: UK Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

  Ανάδοχος: Imperial College, London

  Συνεργαζόμενοι: University College London

  Επιστημονικοί υπεύθυνοι: V. S. Isham, H. S. Wheater

  Επέκταση του προηγούμενου σχετικού ερευνητικού έργου με τίτλο "Παραγωγή χωρικά συνεπών συνθετικών δεδομένων βροχής".

 1. Διερεύνηση της παραγωγής φερτών υλικών στο Θριάσιο πεδίο

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2001–Δεκέμβριος 2001

  Ανάδοχος: Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

  Project director: Π. Μαρίνος

 1. Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου ποιότητας πόσιμου νερού της πρωτεύουσας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 1999–Μάιος 2000

  Ανάθεση: Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Μ. Μποναζούντας

  Βασικά αντικείμενα/στάδια του έργου είναι τα ακόλουθα: 1. Συγκέντρωση, καταγραφή, αποδελτίωση, ανάλυση, κατηγοριοποίηση, αξιολόγηση και κωδικοποίηση των θεσμικών πλαισίων για την ποιότητα του πόσιμου νερού που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ, με σκοπό την διαμόρφωση σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για την ποιότητα του πόσιμου νερού της πρωτεύουσας. 2. Ανάλυση του υπάρχοντος συστήματος υδροδότησης με έμφαση στα θέματα ποιότητας νερού. 3. Κατάστρωση μεθοδολογιών καταγραφής και αξιολόγησης μετρήσεων ποιότητας.4. Πρόταση για συμπλήρωση-αναμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας και πρόταση νομοθετικής ρύθμισης των θεμάτων και καταστάσεων, ως επακόλουθο της εφαρμογής κανόνων δικαίου που θα διαμορφώσουν το θεσμικό πλαίσιο δράσης της ΕΥΔΑΠ. 5. Σύνταξη Σχεδίου ΚΥΑ για την ποιότητα του πόσιμου νερού της πρωτεύουσας. 6. Κατάστρωση βάσης δεδομένων με τη θεσμική και νομοθετική υποδομή που χρησιμοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στα αρχεία του έργου, και παραγωγή CD_ROM με ολόκληρο το έργο και τα παραδοτέα του, και δόμηση website που θα χρησιμοποιηθεί για την συνεργασία του ΕΜΠ με την ΕΥΔΑΠ και τους συνεργαζόμενους φορείς. 7. Υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης και κατάρτισης για το θεσμικό πλαίσιο του πόσιμου νερού.

 1. Παραγωγή χωρικά συνεπών συνθετικών δεδομένων βροχής

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1999–Ιανουάριος 2000

  Ανάθεση: UK Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

  Ανάδοχος: Imperial College, London

  Συνεργαζόμενοι: University College London

  Επιστημονικοί υπεύθυνοι: V. S. Isham, H. S. Wheater

  Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας συλλογής μοντέλων βροχής με ευρείες δυνατότητες εφαρμογής, για την παραγωγή εισόδων σε κατανεμημένα ή συγκεντρωτικά υδρολογικά μοντέλα με βάση δεδομένα από ραντάρ και βροχομετρικούς σταθμούς. Στα εργαλεία αυτά περιλαμβάνονται χωροχρονικά μοντέλα βροχής, γενικευμένα γραμμικά μοντέλα και υβριδικά μοντέλα. Στα χωροχρονικά μοντέλα, η βροχή αναπαριστάνεται σε συνεχή χώρο και χρόνο και έτσι μπορεί να συναθροιστεί σε οποιαδήποτε απαιτούμενη χωρική ή χρονική κλίμακα. Τα γενικευμένα γραμμικά μοντέλα αναπαριστάνουν τη σημειακή βροχόπτωση σε ένα αριθμό σημείων αξιοποιώντας και οποιεσδήποτε διαθέσιμες επεξηγηματικές μεταβλητές (π.χ. υψόμετρο, επιδράσεις ομβροσκιάς, απόσταση από τη θάλασσα). Η υβριδική προσέγγιση είναι κατάλληλη για περιπτώσεις περιορισμένης διαθεσιμότητας δεδομένων και χρησιμοποιεί την τεχνική του χωροχρονικού επιμερισμού της βροχής.

 1. Ολοκληρωμένη διαχείριση ποτάμιου οικοσυστήματος Σπερχειού

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1995–Μάιος 1995

  Ανάθεση: Ευρωπαϊκή Ένωση

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Μ. Μποναζούντας

  Πλαίσιο: LIFE

 1. Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των υδατικών πόρων του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου

  Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 1991–Σεπτέμβριος 1993

  Ανάθεση: Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων
  2. Delft Hydraulics
  3. Ανάλυση Οικοσυστημάτων

  Project director: Θ. Ξανθόπουλος

  Κύριος ερευνητής: Ι. Ναλμπάντης

  Το έργο έχει σκοπό να αποκτηθεί μια αντίληψη της αλληλεξάρτησης των συνιστωσών του υδατικού ισοζυγίου του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου. Η μεθοδολογία βασίζεται καταρχήν σε εκείνη που εφαρμόστηκε στη μελέτη-πιλότο για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Αράχθου. Ο ρόλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΜΠ είναι η επιστημονική εποπτεία όλων των εργασιών της μελέτης, η παρακολούθηση της εξέλιξής της και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κατά στάδιο του έργου.

 1. Μελέτη υδρομετρικού συστήματος εξωτερικού δικτύου ΕΥΔΑΠ - Φάση 1

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 1990–Δεκέμβριος 1990

  Ανάθεση: Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Θ. Ξανθόπουλος

  Κύριος ερευνητής: Ι. Γαβριηλίδης

  Η πρώτη φάση του έργου, που χαρακτηρίζεται επείγουσα, έχει στόχο τον αρχικό έλεγχο αξιοπιστίας των σημερινών μετρητικών εγκαταστάσεων του εξωτερικού δικτύου υδραγωγείων της ΕΥΔΑΠ (μετά από υδρομετρήσεις) και την εκτίμηση των παροχετευτικοτήτων των εξωτερικών υδραγωγείων.

 1. Διερεύνηση αξιοποίησης των ομβρίων νερών για άρδευση - Εφαρμογή στην περιοχή Δήμου Αρχανών

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1988–Δεκέμβριος 1988

  Ανάθεση: Δήμος Αρχανών

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Γ. Τσακίρης

  Πρόγραμμα εφαρμοσμένης έρευνας στη λεκάνη απορροής Φοινικιάς του νομού Ηρακλείου με στόχο την αξιοποίηση των νερών του Χαλαβριανού ποταμού για άρδευση εκτάσεων στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Αρχανών.

 1. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το υπό κατασκευή δίκτυο άρδευσης στη λίμνη Μικρή Πρέσπα του νομού Φλώρινας - Φάση Α

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1987–Δεκέμβριος 1987

  Ανάθεση: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Project director: Μ. Μποναζούντας

 1. Εκτίμηση και συνολική διαχείριση υδατικών πόρων και περιβάλλοντος της υδρολογικής λεκάνης του Αλιάκμονα

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1982–Ιανουάριος 1986

  Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

  Project director: Θ. Ξανθόπουλος

 1. Διερεύνηση ποιότητας και αφομοιωτικής ικανότητας νερών ποταμού Καλαμά και λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων)

  Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 1984–Δεκέμβριος 1984

  Ανάθεση: Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος

  Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

  Συνεργαζόμενοι: Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

  Project director: Θ. Ξανθόπουλος

  Υδρολογικά και υδραυλικά χαρακτηριστικά του ποταμού Καλαμά και της τάφρου Λαψίστας. Υδρολογικό ισοζύγιο της λίμνης Ιωαννίνων. Δειγματοληψίες και αναλύσεις ποιότητας νερών. Απογραφή πηγών ρύπανσης. Διερεύνηση προοπτικών εξέλιξης και ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής Ιωαννίνων. Απογραφή χρήσεων νερού. Σύνταξη σεναρίων ρύπανσης. Προσαρμογή και ρύθμιση μαθηματικού μοντέλου ρύπανσης στον Καλαμά. Τελικές προτάσεις χρήσης νερού και επιτρεπόμενων ρυπαντικών φορτίων.

Ανάλυση τεχνολογικών μελετών

 1. Πρόσθετα και συμπληρωματικά υδραυλικά και αντιπλημμυρικά τεχνικά έργα στην περιοχή της Καλαμάτας – Εξέταση ζητημάτων που αφορούν στην τροποποίηση της αριθμ. 122004/13-07-2004 ΑΕΠΟ του έργου: «Αυτοκινητόδρομος Τρίπολης – Καλαμάτας τμήμα Τσακώνα –Καλαμάτα»

  Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2022–Οκτώβριος 2022

  Προϋπολογισμός: €20 000

  Ανάθεση: Περιφέρεια Πελοποννήσου

  Ανάδοχος: IRMASYS

 1. Προμελέτη φράγματος Αλμωπαίου

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούλιος 2014–Ιούλιος 2014

  Ανάθεση: Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

 1. Διερεύνηση της ανάπτυξης υδρογραφικού δικτύου στην περιοχή Μαύρο Βουνό Γραμματικού

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάιος 2012–Ιούνιος 2012

  Προϋπολογισμός: €15 000

  Ανάθεση: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

  Ανάδοχοι:

  1. Α. Σταμου
  2. Δ. Κουτσογιάννης
  3. Ν. Μαμάσης

 1. Μελέτη διαχείρισης Κηφισού

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 2009–Απρίλιος 2010

  Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων

  Ανάδοχοι:

  1. Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών
  2. Denco
  3. Γ. Καραβοκύρης
  4. κ.ά.

 1. Οριστική Οριοθέτηση Τμήματος Κοίτης Ποταμού Αράχθου που Διέρχεται στα Όρια του Δήμου Αρταίων

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2009–Φεβρουάριος 2010

  Ανάθεση: Δήμος Αρταίων

  Ανάδοχοι:

  1. ΑΔΚ - Αρώνης – Δρέττας – Καρλαύτης Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ
  2. ΥΔΡΟΤΕΚ - Υδραυλικές Μελέτες ΑΕ
  3. Β. Μούζος

 1. Ειδική Τεχνική Μελέτη για την Οικολογική Παροχή από το Φράγμα Στράτου

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2009–Ιούνιος 2009

  Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

  Ανάδοχος: ECOS Μελετητική Α.Ε.

 1. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικού διαμερίσματος νήσων Αιγαίου

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2003–Δεκέμβριος 2008

  Ανάθεση: Υπουργείο Ανάπτυξης

  Ανάδοχοι:

  1. ΤΕΜ
  2. ΛΔΚ
  3. Υδροεξυγιαντική
  4. TERRAMENTOR

 1. Διαχείριση υδατικών πόρων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2003–Δεκέμβριος 2005

  Ανάθεση: ΤΕΜΕΣ- Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας

  Ανάδοχος: Δ. Αργυρόπουλος

  Στις περιοχές Πύλου και Ρωμανού Μεσσηνίας, που τοποθετούνται στις λεκάνες απορροής των χειμάρρων Ξεριά και Σέλα δημιουργείται η Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) Μεσσηνίας. Η τουριστική ανάπτυξη προϋποθέτει επαρκείς και ποιοτικά κατάλληλους υδατικούς πόρους. Η μελέτη έχει στόχο την εκτίμηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων και περιλαμβάνει υδρολογικές μετρήσεις και αναλύσεις του υδρολογικού ισοζυγίου.

 1. Σύνταξη τεχνικών γνωμοδοτήσεων για τις πλημμύρες Κάτω Αχελώου και Εδεσσαίου

  Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2004–Ιούνιος 2005

  Προϋπολογισμός: €21 000

  Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

  Ανάδοχοι:

  1. Δ. Κουτσογιάννης
  2. Ν. Μαμάσης

  Μετά από έντονα πλημμυρικά επεισόδια, είναι πιθανό να συμβεί κατάκλυση και να προξενηθούν ζημιές ακόμη και σε περιοχές κατάντη των φραγμάτων της ΔΕΗ, παρόλο που γενικώς τα φράγματα επιτελούν σημαντική απομείωση των πλημμυρικών αιχμών. Συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες περιοχών κατάντη φραγμάτων στέφονται δικαστικά κατά της ΔΕΗ θεωρώντας ότι οι ζημιές προξενήθηκαν από εσφαλμένους χειρισμούς της ΔΕΗ. Κατά συνέπεια θα πρέπει να διερευνώνται οι αιτίες και συνέπειες των πλημμυρών και να αποτιμάται η ορθότητα ή όχι των χειρισμών της ΔΕΗ στη διάρκεια των πλημμυρικών επεισοδίων. Η μελέτη αυτή αφορά την ανάλυση αυτού του τύπου για τρία πλημμυρικά επεισόδια: πλημμύρα του Δεκεμβρίου 1996 στην περιοχή Κάτω Αχελώου, και πλημμύρες του Μαρτίου 1999 και του Δεκεμβρίου 2002 στην περιοχή Λίμνης Νησιού (Εδεσσαίος).

 1. Εμπειρογνωμοσύνη για τον ποιοτικό έλεγχο των μελετών του έργου "Υδροδότηση Πάτρας από τους Ποταμούς Πείρο και Παραπείρο"

  Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2004–Δεκέμβριος 2004

  Προϋπολογισμός: €13 800

  Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

  Ανάδοχοι:

  1. Α. Ανδρεαδάκης
  2. Δ. Κουτσογιάννης
  3. Μ. Αφτιάς

  Το έργο "Υδροδότηση Πάτρας από τους Ποταμούς Πείρο και Παραπείρο" αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης του βορειοδυτικού τμήματος του Νομού Αχαΐας και ειδικότερα στην υδροδότηση της Πάτρας, της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) Πάτρας καθώς και δήμων ή κοινοτήτων της βορειοδυτικής Αχαΐας με καλής ποιότητας νερό. Για την ένταξή του στα έργα που χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής απαιτείται ποιοτικός έλεγχος των μελετών, ο οποίος έγινε στα πλαίσια αυτής της εμπειρογνωμοσύνης. Οι επί μέρους στόχοι της εμπειρογνωμοσύνης είναι: (1) η επαλήθευση της ωριμότητας του έργου ως προς τις απαιτούμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, (2) η πιστοποίηση της αλληλουχίας των μελετών, και (3) η επαλήθευση του σχεδιασμού ως προς τη μεθοδολογία και τις τεχνικές παραδοχές μέσα από τον έλεγχο της ποιότητας των μελετών.

 1. Χαρακτηρισμός του μεγέθους της λίμνης Ζαραβίνας στην περιοχή Δελβινακίου του Νομού Ιωαννίνων

  Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2003–Δεκέμβριος 2004

  Ανάθεση: Π. Μέντζος

  Ανάδοχος: Δ. Κουτσογιάννης

  Η λίμνη Ζαραβίνα βρίσκεται κοντά στα Ελληνοαλβανικά σύνορα, στην περιοχή Πωγώνι του Νομού Ιωαννίνων. Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της λίμνης εξελίσσεται δικαστική διαμάχη. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της λίμνης, αν και στην ουσία του είναι νομικής φύσης, έχει μια σημαντική τεχνική-υδρολογική πτυχή, για την ανάλυση της οποίας εκπονήθηκε αυτή η μελέτη.

 1. Εκτροπή Ρέματος Σουλού για την Ανάπτυξη των Λιγνιτικών Εκμεταλλεύσεων της ΔΕΗ στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου της Περιοχής Κοζάνης-Πτολεμαΐδας

  Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2004–Οκτώβριος 2004

  Προϋπολογισμός: €3 000

  Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

  Ανάδοχοι:

  1. Δ. Κουτσογιάννης
  2. Ν. Μαμάσης

  Προκειμένου να αναπτυχθεί ομαλά η λιγνιτική εκμετάλλευση του ορυχείου Νοτίου Πεδίου στην ευρύτερη περιοχή Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, απαιτείται η εκτροπή του ρέματος Σουλού κοντά στα χωριά Ποντοκώμη και Μαυροδέντρι. Για το σκοπό αυτό προτάθηκε η τεχνική λύση της κατασκευής αντλιοστασίου και καταθλιπτικού αγωγού για την ανύψωση των υδάτων, και ταμιευτήρα ανάσχεσης για τη ρύθμιση των πλημμυρικών παροχών του ρέματος. Αντικείμενο της μελέτης είναι ο προσεγγιστικός υδρολογικός σχεδιασμός του συστήματος αντλιοστασίου - καταθλιπτικού αγωγού - ταμιευτήρα ανάσχεσης.

 1. Ανάλυση των επιπτώσεων της εκτροπής νερού μέσω της σήραγγας Πόλγης Fatnicko - Ταμιευτήρα Bileca στην υδρολογική δίαιτα του Ποταμού Bregava στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη

  Περίοδος εκτέλεσης: Απρίλιος 2004–Ιούνιος 2004

  Ανάθεση: Energy Financing Team, Switzerland

  Ανάδοχοι:

  1. CUW-UK
  2. ICCI Limited

  Η λεκάνη απορροής της Πόλγης Fatnicko βρίσκεται στην ανατολική Ερζεγοβίνη και κυριαρχείται από καρστικά πετρώματα με εκτεταμένη και περίπλοκη ανάπτυξη καρστικών αγωγών. Στην ευρύτερη περιοχή αναπτύσσεται από τη δεκαετία του 1950 ένα σχέδιο αξιοποίησης των υδατικών πόρων της που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκτροπές νερού από τις πόλγες, κατασκευή τεχνητών ταμιευτήρων, παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας και απελευθέρωση κατακλυζόμενων γαιών για αγροτική εκμετάλλευση. Οι εκτροπές νερού μέσω σηράγγων επηρεάζουν τη λειτουργία του φυσικού καρστικού συστήματος αγωγών. Η μελέτη αποσκοπεί στην ανάλυση των επιπτώσεων ενός από τα προγραμματισμένα έργα, συγκεκριμένα της σήραγγας Πόλγης Fatnicko - Ταμιευτήρα Bileca και της εκτροπής νερού από την πόλγη μέσω αυτής, στην υδρολογική δίαιτα του Ποταμού Bregava, ο οποίος τροφοδοτείται εν μέρει με νερό από την πόλγη μέσω καρστικών αγωγών. Για την ανάλυση των επιπτώσεων χρησιμοποιούνται τρία εναλλακτικά μοντέλα διαφορετικής λογικής και συγκρίνονται τα αποτελέσματά τους.

 1. Μελέτη Αποχέτευσης - Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Ελλομένου Λευκάδας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2004–Φεβρουάριος 2004

 1. Υδραυλική μελέτη αποστράγγισης της οδού Καναβάρι-Δομβαίνα-Πρόδρομος

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2004–Ιανουάριος 2004

  Ανάθεση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας

  Ανάδοχος: Δ. Αργυρόπουλος

 1. Υδρολογική-Υδραυλική Μελέτη για την Αντιπλημμυρική Προστασία της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής κατά τη Διέλευσή της από την Περιοχή του Ποταμού Σπερχειού

  Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2002–Ιανουάριος 2003

  Προϋπολογισμός: €90 000

  Ανάθεση: ΕΡΓΑ ΟΣΕ

  Ανάδοχος: Δ. Σωτηρόπουλος

  Συνεργαζόμενοι: Δ. Κουτσογιάννης

 1. Μελέτη εμπλουτισμού υδάτινου όγκου ποταμών Ληθαίου - Αγιαμονιώτη

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάιος 2002–Δεκέμβριος 2002

  Ανάθεση: Δήμος Τρικκαίων

  Ανάδοχος: Ι. Τζεράνης

 1. Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη"

  Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2000–Δεκέμβριος 2002

  Προϋπολογισμός: €1 782 000

  Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

  Ανάδοχος: Κοινοπραξία Αποσελέμη

 1. Αντιπλημμυρικά Έργα Χειμάρρου Διακονιάρη Ανάντη και Κατάντη Ευρείας Παράκαμψης Πατρών, Προκαταρκτική Μελέτη

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 2002–Ιούλιος 2002

  Προϋπολογισμός: €5 000

  Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

  Ανάδοχοι:

  1. Υδροεξυγιαντική
  2. Γραφείο Μαχαίρα
  3. Υδροέρευνα

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Π. Μαρίνος
  2. Μ. Καββαδάς
  3. Δ. Κουτσογιάννης

 1. Προκαταρκτική Μελέτη Υδροδότησης του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Λειβαδιάς

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2001–Δεκέμβριος 2001

  Ανάδοχος: Υπολογιστική Μηχανική

 1. Εκπόνηση μελετών τμήματος Αντίρριο - Κεφαλόβρυσο του Δυτικού Οδικού Άξονα Β-Ν

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2001–Δεκέμβριος 2001

  Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων

  Ανάδοχοι:

  1. ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε.
  2. Κάστωρ

 1. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την πηγή "Κεφαλόβρυσο" Καλοσκοπής

  Περίοδος εκτέλεσης: Μάιος 2000–Δεκέμβριος 2001

  Ανάθεση: Σύλλογος Καλοσκοπής Παρνασσίδας "Η Αγία Τριάς"

  Εκτίμηση της δυναμικότητας της πηγής "Κεφαλόβρυσο" Καλοσκοπής και εκπόνηση προτάσεων για τη βέλτιστη αξιοποίησής της.

 1. Μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Βαλορέματος

  Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2001–Σεπτέμβριος 2001

  Ανάθεση: ΥΔΡΟΣΑΡ

  Ανάδοχος: Δ. Αργυρόπουλος

 1. Μελέτη δίαιτας π. Ποταμού Κέρκυρας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2001–Ιούνιος 2001

  Ανάθεση: Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Κερκυραίων

  Ανάδοχος: Μ. Παπακώστα

 1. Συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκτροπής του Αχελώου προς τη Θεσσαλία

  Περίοδος εκτέλεσης: Δεκέμβριος 2000–Φεβρουάριος 2001

  Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

  Ανάδοχος: Υδροεξυγιαντική

  Συνεργαζόμενοι: Δ. Κουτσογιάννης

 1. Διαχειριστική μελέτη Βοιωτικού Κηφισού και λιμνών Υλίκης και Παραλίμνης

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1998–Δεκέμβριος 2000

  Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Εγγείων Βελτιώσεων

  Ανάδοχος: Γραφείο Μελετών ΕΤΜΕ - Αντωνίου - Πέππας και Συνεργάτες

 1. Σύνταξη εξειδικευμένων προδιαγραφών και απαιτήσεων για την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανά κατηγορία βιομηχανικής δραστηριότητας και για διάφορα έργα

  Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 1999–Δεκέμβριος 1999

  Ανάδοχος: ECOS Μελετητική

 1. Εκτίμηση απωλειών διώρυγας ΔΧΧ στο αρδευτικό δίκτυο Κάτω Αχελώου

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1999–Δεκέμβριος 1999

  Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Εγγείων Βελτιώσεων

  Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε.

  Εκτέλεση προγράμματος υδρομετρήσεων σε διάφορες θέσεις της διώρυγας προκειμένου να ανιχνευτεί αν τα προβλήματα διάβρωσης της επένδυσης που παρουσιάστηκαν έχουν συνέπεια απώλειες νερού κατά μήκος της διώρυγας.

 1. Συντονισμένες δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος στα νησιά Σαντορίνη και Θηρασία

  Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 1998–Δεκέμβριος 1998

  Ανάθεση: Ταμείο Συνοχής ΕΕ

  Ανάδοχοι:

  1. ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε.
  2. SPEED
  3. VLAR

 1. Μελέτη ύδρευσης ευρύτερης περιοχής Ρόδου, υδραγωγείου και εγκαταστάσεων καθαρισμού νερού από το φράγμα Γαδουρά

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1998–Δεκέμβριος 1998

  Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

  Ανάδοχοι:

  1. Γραφείο Μαχαίρα
  2. Γ. Καφετζόπουλος - Δ. Μπενάκης - Ι. Πριντάτκο
  3. Υδροεξυγιαντική
  4. Π. Κέρχουλας

 1. Οριστική μελέτη αποχέτευσης Κορίνθου, Μελέτη χειμάρρου Ξηριά, Εισαγωγικό μέρος

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1998–Δεκέμβριος 1998

  Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

  Ανάδοχος: Υδροεξυγιαντική

 1. Οριστική μελέτη υδραυλικού έργου παλιάς και νέας κοίτης ποταμού Πηνειού Λάρισας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1997–Δεκέμβριος 1997

  Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

  Ανάδοχοι:

  1. Θ. Γκόφας και Συνεργάτες
  2. Πέτρα Συνεργατική
  3. Δ. Κουτσουδάκης
  4. Ελληνική Μελετητική
  5. Γ. Καφετζόπουλος - Δ. Μπενάκης - Ι. Πριντάτκο

 1. Γενική διάταξη έργων εκτροπής Αχελώου προς Θεσσαλία

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1996–Δεκέμβριος 1996

  Ανάδοχος: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αχελώου

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Γ. Καλαούζης
  2. ELECTROWATT
  3. Π. Μαρίνος
  4. Δ. Κουτσογιάννης

 1. Μελέτη διαχείρισης των υδατικών πόρων της υδρολογικής λεκάνης Ευήνου και υδρογεωλογική μελέτη για το καρστικό σύστημα του Ευήνου

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1996–Δεκέμβριος 1996

  Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

  Ανάδοχοι:

  1. Π. Παναγόπουλος
  2. Γενική Μελετών
  3. Ίστρια
  4. Ανάλυση Οικοσυστημάτων

 1. Πρόγραμμα εκτίμησης της επίδρασης της πυρκαγιάς του 1995 στην αύξηση της στερεοπαροχής του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 1996–Νοέμβριος 1996

  Ανάθεση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής

 1. Συνολική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Εκτροπής Αχελώου

  Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 1995–Δεκέμβριος 1995

  Ανάδοχος: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αχελώου

  Συνεργαζόμενοι: Υδροεξυγιαντική

 1. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το μικρό υδροηλεκτρικό έργο του ποταμού Μετσοβίτικου

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1995–Δεκέμβριος 1995

  Ανάδοχος: Έψιλον

 1. Ποταμός Άραχθος, Υδροηλεκτρικό έργο Αγίου Νικολάου, Οριστική μελέτη

  Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 1983–Αύγουστος 1994

  Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

  Ανάδοχος: Arachthos Swiss-Anglo-German Consulting Group (ASAG)

 1. Προμελέτη ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Μόρνου από τη λεκάνη του ποταμού Ευήνου, Εισαγωγικό μέρος

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1991–Δεκέμβριος 1991

  Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

  Ανάδοχοι:

  1. ΟΤΜΕ
  2. Υδροηλεκτρική
  3. ΥΔΡΟΤΕΚ - Υδραυλικές Μελέτες ΑΕ
  4. Δ. Κωνσταντινίδης
  5. Γ. Καραβοκύρης
  6. Θ. Γκόφας και Συνεργάτες

 1. Προμελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων πεδιάδας Άρτας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1990–Δεκέμβριος 1990

  Ανάθεση: Υπουργείο Γεωργίας

  Ανάδοχοι:

  1. Υδροδομική
  2. Δ. Κωνσταντινίδης
  3. Υδροεξυγιαντική
  4. Αβραμόπουλος

 1. Μελέτη φράγματος Φανερωμένης Μεσαράς Κρήτης - Οριστική μελέτη

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1988–Δεκέμβριος 1988

  Ανάθεση: Υπουργείο Γεωργίας

  Ανάδοχοι:

  1. Δ. Κωνσταντινίδης
  2. Γραφείο Δοξιάδη

 1. Οριστική μελέτη διευθετήσεως χειμάρρου Καλλιθέας Μυτιλήνης

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1988–Δεκέμβριος 1988

  Ανάθεση: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Ανάδοχος: ΤΕΝΕΤ

 1. Μελέτη φράγματος Πλακιώτισσας Μεσαράς Κρήτης - Οριστική μελέτη

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1986–Δεκέμβριος 1986

  Ανάθεση: Υπουργείο Γεωργίας

  Ανάδοχοι:

  1. Δ. Κωνσταντινίδης
  2. Γραφείο Δοξιάδη

 1. Μελέτη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Αγίου Νικολάου Κρήτης

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1984–Δεκέμβριος 1986

  Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

  Ανάδοχος: Κοινοπραξία Akvadan - Σ. Ταπεινός - Ε. Τάλιος

  Μελέτη εφαρμογής της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Αγίου Νικολάου Κρήτης (δυναμικότητα 35000 κατοίκων, μικτή εγκατάσταση νωπών λυμάτων και βοθρολυμάτων) στα πλαίσια της εργολαβίας κατασκευής του έργου.

 1. Οριστική μελέτη (εφαρμογής) αντιπλημμυρικών έργων λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1985–Δεκέμβριος 1985

  Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων

  Ανάδοχος: Δ. Κωνσταντινίδης

 1. Οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών - αποχετευτικών έργων και φράγματος περιοχής Αρτζάν-Αματόβου

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1982–Δεκέμβριος 1985

  Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων

  Ανάδοχοι:

  1. ΟΤΜΕ
  2. Δ. Κωνσταντινίδης
  3. ΜΕΤΕΡ

 1. Ποταμός Άραχθος, Υδροηλεκτρικό έργο Στενού-Καλαρίτικου, Οριστική μελέτη

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1984–Αύγουστος 1984

  Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

  Ανάδοχος: Arachthos Swiss-Anglo-German Consulting Group (ASAG)

 1. Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας - Οριστική μελέτη

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1982–Ιούνιος 1984

  Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Πειραιά

  Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος

  Οριστική μελέτη δικτύου ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

 1. Προκαταρκτική μελέτη ύδρευσης Δήμου Καρύστου και Κοινότητας Καλλιανού από πηγές Δημοσάρι

  Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 1982–Μάιος 1984

  Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Εύβοιας

  Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος

  Μελέτη έργων εξωτερικού υδραγωγείου.

 1. Προκαταρκτική μελέτη έργων ανακατασκευής κρατικής αλυκής Μέσης Κομοτηνής

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1983–Δεκέμβριος 1983

  Ανάθεση: Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας

  Ανάδοχοι:

  1. ΜΕΤΕΡ
  2. Η. Βασιλόπουλος
  3. Χ. Φουρνιώτης-Παυλάτος

 1. Οριστική μελέτη αποχέτευσης και μελέτη εγκαταστάσεων καθαρισμού Φαρσάλων

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1983–Δεκέμβριος 1983

  Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων

  Ανάδοχος: ΜΕΤΕΡ

 1. Προμελέτη φράγματος Δερείου, Κυρίως προμελέτη

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1983–Δεκέμβριος 1983

  Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων

  Ανάδοχοι:

  1. Γραφείο Δοξιάδη
  2. Δ. Κωνσταντινίδης

 1. Ποταμός Άραχθος, Υδροηλεκτρικά έργα Μέσου Ρου, Προμελέτη

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1983–Οκτώβριος 1983

  Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

  Ανάδοχος: Arachthos Swiss-Anglo-German Consulting Group (ASAG)

 1. Μελέτη για την αποκατάσταση, στερέωση, προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού μνημείου της Κνωσού, Γεωερευνητικές εργασίες

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1983–Ιανουάριος 1983

  Ανάθεση: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών

  Ανάδοχος: Ι. Σκανδάλης

  Συνεργαζόμενοι:

  1. Π. Μελισσάρης
  2. Δ. Κουτσογιάννης

 1. Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Οριστική μελέτη

  Περίοδος εκτέλεσης: Απρίλιος 1982–Ιανουάριος 1983

  Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου

  Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες

  Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, αντιπλημμυρικές τάφροι, διευθετήσεις χειμάρρων, αντλιοστάσιο ακαθάρτων, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Αξιολόγηση υφιστάμενου αποχετευτικού δικτύου και ένταξη μικρού μέρους του στο νέο αποχετευτικό σύστημα. Κάτοικοι: 7 500. Προϋπολογισμός έργου: 272 500 000 δραχμές.

 1. Ειδική προκαταρκτική μελέτη αρδεύσεως οροπεδίου Λασιθίου

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1982–Δεκέμβριος 1982

  Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου

  Ανάδοχοι:

  1. ΜΕΤΕΡ
  2. Εξάρχου και Νικολόπουλος
  3. Καλατζόπουλος

  Μελέτη εναλλακτικών σχεδίων και επιλογή του τελικού σχήματος ανάπτυξης του Οροπεδίου Λασιθίου, με συνεκτίμηση των υδρολογικών, γεωργικών, ενεργειακών, περιβαλλοντικών και οικονομικών παραμέτρων του προβλήματος. Προκαταρκτική μελέτη των έργων αξιοποίησης επιφανειακών υδατικών πόρων (φράγμα Εγκυσού στο Οροπέδιο Καθαρού, στεγανές λεκάνες στο Οροπέδιο Λασιθίου), των έργων ενίσχυσης των υπόγειων υδροφορέων, των αρδευτικών και των λοιπών αναπτυξιακών έργων. Προϋπολογισμός έργου: 1 δισεκατομμύριο δραχμές. (Η μελέτη βραβεύτηκε).

 1. Προμελέτη δικτύου ακαθάρτων Καναλλακίου Πρέβεζας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 1982–Δεκέμβριος 1982

  Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Πρεβέζης

  Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος

  Προμελέτη δικτύου ακαθάρτων

 1. Προκαταρκτική μελέτη αποχέτευσης Καναλλακίου Πρέβεζας

  Περίοδος εκτέλεσης: Απρίλιος 1981–Ιούνιος 1982

  Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Πρεβέζης

  Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος

  Προκαταρκτική μελέτη δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων, αντιπλημμυρικών τάφρων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

 1. Ποταμός Άραχθος, Υδροηλεκτρικά έργα Μέσου Ρου, Μελέτη εναλλακτικών λύσεων

  Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 1981–Μάρτιος 1982

  Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

  Ανάδοχος: Arachthos Swiss-Anglo-German Consulting Group (ASAG)

 1. Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας, Προκαταρκτική μελέτη

  Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 1981–Δεκέμβριος 1981

  Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Πειραιά

  Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος

  Προκαταρκτική μελέτη δικτύου ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

 1. Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Προμελέτη

  Περίοδος εκτέλεσης: Αύγουστος 1980–Ιούλιος 1981

  Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου

  Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες

  Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, αντιπλημμυρικές τάφροι, διευθετήσεις χειμάρρων, αντλιοστάσιο ακαθάρτων, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Αξιολόγηση υφιστάμενου αποχετευτικού δικτύου και ένταξη μικρού μέρους του στο νέο αποχετευτικό σύστημα. Τοπογραφικές εργασίες αποτύπωσης οδικού δικτύου, υδρογραφικού δικτύου και υφιστάμενων αγωγών αποχέτευσης.

 1. Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Προκαταρκτική μελέτη

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1980–Απρίλιος 1980

  Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου

  Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες

  Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, αντιπλημμυρικές τάφροι, διευθετήσεις χειμάρρων, αντλιοστάσιο ακαθάρτων, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Αξιολόγηση υφιστάμενου αποχετευτικού δικτύου και ένταξη μικρού μέρους του στο νέο αποχετευτικό σύστημα.

 1. Οριστική μελέτη ανακαίνισης δικτύου ύδρευσης Καρπενησίου

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1979–Δεκέμβριος 1979

  Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Ευρυτανίας

  Ανάδοχος: Α. Ψιλόπουλος

 1. Οριστική μελέτη αποχέτευσης Δήμου Καρπενησίου

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1979–Δεκέμβριος 1979

  Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Ευρυτανίας

  Ανάδοχος: Α. Ψιλόπουλος

  Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, αντιπλημμυρικές τάφροι, διευθετήσεις χειμάρρων. Κάτοικοι: 14300.

 1. Οριστική μελέτη αποχέτευσης Δήμου Αμαλιάδας

  Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1978–Δεκέμβριος 1978

  Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Ηλείας

  Ανάδοχος: Α. Ψιλόπουλος

  Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, αντιπλημμυρικές τάφροι, διευθετήσεις χειμάρρων. Κάτοικοι: 30000. Προϋπολογισμός έργου: 175 εκατομμύρια δραχμές.

Ανάλυση δημοσιευμένου έργου

Publications in scientific journals

 1. T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Pluvial Flood Risk Assessment in Urban Areas: A Case Study for the Archaeological Site of the Roman Agora, Athens, Heritage, 6 (11), 7230–7243, doi:10.3390/heritage6110379, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2369/1/documents/heritage-06-00379.pdf (5102 KB)

 1. N. Wang, F. Sun, D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, T. Wang, H. Wang, W. Liu, G.-F. Sargentis, and P. Dimitriadis, How can changes in the human-flood distance mitigate flood fatalities and displacements?, Geophysical Research Letters, doi:10.1029/2023GL105064, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2348/1/documents/2023GRL-Wang-ChangesInHumanFloodDistance.pdf (2069 KB)

 1. D. Koutsoyiannis, C. Onof, Z. W. Kundzewicz, and A. Christofides, On hens, eggs, temperatures and CO₂: Causal links in Earth’s atmosphere, Sci, 5 (3), 35, doi:10.3390/sci5030035, 2023.

  [Για κότες, αυγά, θερμοκρασίες και CO₂: Αιτιώδεις σχέσεις στην ατμόσφαιρα της Γης]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2342/1/documents/sci-05-00035-v2.pdf (7279 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. N. Malamos, D. Koulouris, I. L. Tsirogiannis, and D. Koutsoyiannis, Evaluation of BOLAM fine grid weather forecasts with emphasis on hydrological applications, Hydrology, 10 (8), 162, doi:10.3390/hydrology10080162, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2333/1/documents/hydrology-10-00162-v2pdf.pdf (8599 KB)

 1. D. Koutsoyiannis, Knowable moments in stochastics: Knowing their advantages, Axioms, 12 (6), 590, doi:10.3390/axioms12060590, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2304/1/documents/axioms-12-00590-v2.pdf (4157 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, A. Koukouvinos, N. Malamos, N. Mamassis, P. Dimitriadis, N Tepetidis, and D. Markantonis, In search of climate crisis in Greece using hydrological data: 404 Not Found, Water, 15 (9), 1711, doi:10.3390/w15091711, 2023.

  [Αναζητώντας την κλιματική κρίση στην Ελλάδα με χρήση υδρολογικών δεδομένων: 404 Δεν βρέθηκε]

  Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Πλημμύρες στην Ελλάδα, καταρτίστηκε ένα μεγάλο σύνολο βροχομετρικών δεδομένων με κύριο στόχο τη δημιουργία σχέσεων έντασης βροχόπτωσης-χρονικής κλίμακας-περιόδου επαναφοράς (όμβριων καμπυλών) για ολόκληρη τη χώρα. Αυτό το σύνολο περιελάμβανε δεδομένα επίγειας βροχόπτωσης καθώς και μη συμβατικά δεδομένα από επαναναλύσεις και δορυφόρους. Με δεδομένη την κήρυξη κλιματικής έκτακτης ανάγκης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την ίδρυση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης στην Ελλάδα, αυτό το σύνολο δεδομένων διερευνήθηκε επίσης από κλιματική άποψη χρησιμοποιώντας τις μεγαλύτερες χρονοσειρές δεδομένων για να εκτιμηθεί εάν τα δεδομένα υποστηρίζουν ή όχι το δόγμα της κλιματικής κρίσης. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης προσομοιώσεις Monte Carlo, σύμφωνα με τη στοχαστική δυναμική Hurst-Kolmogorov (HK), για τη σύγκριση δεδομένων με θεωρητικές προσδοκίες. Οι ακραίες βροχοπτώσεις αποδεικνύεται ότι συμμορφώνονται με τις στατιστικές προσδοκίες υπό στασιμότητα. Τα μόνα αξιοσημείωτα κλιματικά φαινόμενα που βρέθηκαν είναι η ομαδοποίηση (αντανακλώντας τη δυναμική HK) της αφθονίας του νερού στη δεκαετία του 1960 και των ετών ξηρασίας γύρω στο 1990. Έκτοτε υπήρξε ανάκαμψη από τις συνθήκες ξηρασίας χωρίς αξιοσημείωτα συμβάντα τα τελευταία χρόνια.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2287/1/documents/water-15-01711-v2.pdf (7639 KB)

 1. P.E. O’Connell, G. O’Donnell, and D. Koutsoyiannis, On the spatial scale dependence of long-term persistence in global annual precipitation data and the Hurst Phenomenon, Water Resources Research, doi:10.1029/2022WR033133, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2283/1/documents/2023WRR_OConnellEtAl.pdf (1620 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. A. Tegos, S. Stefanidis, J. Cody, and D. Koutsoyiannis, On the sensitivity of standardized-precipitation-evapotranspiration and aridity indexes using alternative potential evapotranspiration models, Hydrology, 10 (3), 64, doi:10.3390/hydrology10030064, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2276/1/documents/hydrology-10-00064-v2.pdf (2598 KB)

 1. K. Kardakaris, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic simulation of wind wave parameters for energy production, Ocean Engineering, 274, 114029, doi:10.1016/j.oceaneng.2023.114029, 2023.

 1. G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, The function of money in water–energy–food and land nexus, Land, 12 (3), 669, doi:10.3390/land12030669, 2023.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2274/1/documents/land-12-00669-v2.pdf (3780 KB)

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, I. Bairaktaris, E. Frangedaki, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, and N. D. Lagaros, Wildfires vs. sustainable forest partitioning, Conservation, 2 (1), 195–218, doi:10.3390/conservation2010013, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2281/1/documents/conservation-02-00013-v2.pdf (13186 KB)

 1. D. Markantonis, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, A. Siganou, K. Moraiti, M. Nikolinakou, I. Meletopoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic Evaluation of the Investment Risk by the Scale of Water Infrastructures-Case Study: The Municipality of West Mani (Greece), World, 4 (1), 1–20, doi:10.3390/world4010001, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2265/1/documents/world-04-00001-v2.pdf (4536 KB)

 1. D. Koutsoyiannis, Replacing histogram with smooth empirical probability density function estimated by K-moments, Sci, 4 (4), 50, doi:10.3390/sci4040050, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2256/1/documents/sci-04-00050-v2.pdf (4210 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. P.E. O’Connell, G. O’Donnell, and D. Koutsoyiannis, The spatial scale dependence of the Hurst coefficient in global annual precipitation data, and its role in characterising regional precipitation deficits within a naturally changing climate, Hydrology, 9 (11), 199, doi:10.3390/hydrology9110199, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2253/1/documents/hydrology-09-00199.pdf (5649 KB)

 1. G.-F. Sargentis, D. Koutsoyiannis, A. N. Angelakis, J. Christy, and A.A. Tsonis, Environmental determinism vs. social dynamics: Prehistorical and historical examples, World, 3 (2), 357–388, doi:10.3390/world3020020, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2247/1/documents/world-03-00020.pdf (10291 KB)

 1. T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, A. Siganou, D. Markantonis, K. Moraiti, M. Nikolinakou, I. Meletopoulos, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and G.-F. Sargentis, Modern use of traditional rainwater harvesting practices: An assessment of cisterns’ water supply potential in West Mani, Greece, Heritage, 5 (4), 2944–2954, doi:10.3390/heritage5040152, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2243/1/documents/heritage-05-00152-v3.pdf (4196 KB)

 1. E. Rozos, J. Leandro, and D. Koutsoyiannis, Development of Rating Curves: Machine Learning vs. Statistical Methods, Hydrology, doi:10.3390/hydrology9100166, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2240/1/documents/hydrology-09-00166.pdf (2904 KB)

 1. G.-F. Sargentis, N. D. Lagaros, G.L. Cascella, and D. Koutsoyiannis, Threats in Water–Energy–Food–Land Nexus by the 2022 Military and Economic Conflict, Land, doi:10.3390/land11091569, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2239/1/documents/land-11-01569-v2.pdf (4700 KB)

 1. A. Koskinas, E. Zacharopoulou, G. Pouliasis, I. Deligiannis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Estimating the Statistical Significance of Cross–Correlations between Hydroclimatic Processes in the Presence of Long–Range Dependence, Earth, 3 (3), 1027-1041, doi:10.3390/earth3030059, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2234/1/documents/earth-03-00059-v3.pdf (5430 KB)

 1. A. Pizarro, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, S. Manfreda, and D. Koutsoyiannis, Stochastic Analysis of the Marginal and Dependence Structure of Streamflows: From Fine-Scale Records to Multi-Centennial Paleoclimatic Reconstructions, Hydrology, 9 (7), 126, doi:10.3390/hydrology9070126, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2224/1/documents/hydrology-09-00126-v2_91IJ2Y4.pdf (1737 KB)

 1. E. Rozos, D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, KNN vs. Bluecat — Machine Learning vs. Classical Statistics, Hydrology, 9, 101, doi:10.3390/hydrology9060101, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2199/1/documents/hydrology-09-00101.pdf (6832 KB)

 1. D. Koutsoyiannis, C. Onof, A. Christofides, and Z. W. Kundzewicz, Revisiting causality using stochastics: 2. Applications, Proceedings of The Royal Society A, 478 (2261), 20210836, doi:10.1098/rspa.2021.0836, 2022.

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. D. Koutsoyiannis, C. Onof, A. Christofides, and Z. W. Kundzewicz, Revisiting causality using stochastics: 1.Theory, Proceedings of The Royal Society A, 478 (2261), 20210835, doi:10.1098/rspa.2021.0835, 2022.

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Climate extrapolations in hydrology: The expanded Bluecat methodology, Hydrology, 9, 86, doi:10.3390/hydrology9050086, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2192/1/documents/hydrology-09-00086.pdf (4692 KB)

 1. N. Mamassis, S. Chrisoulaki, Aim. Bedenmaxer-Gerousis, T. Evangelou , P. Koutis, G. Peppas, P. Defteraios, N. Zarkadoulas, D. Koutsoyiannis, and E. Griva, Representing the operation and evolution of ancient Piraeus’ water supply system, Water History, doi:10.1007/s12685-022-00299-7, Μάιος 2022.

  [Αναπαράσταση της λειτουργίας και εξέλιξης του συστήματος ύδρευσης του αρχαίου Πειραιά]

  Το πρόσφατα ανασκαμμένο σύστημα ύδρευσης της πόλης του αρχαίου Πειραιά παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μελέτη και αξιολόγηση των θεμάτων της αειφορίας, της προσαρμοστικότητας, της απλότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίες αποτελούν το κύριο μέλημα στις σύγχρονες πρακτικές σχεδιασμού τεχνικών έργων. Η κατασκευή πηγαδιών στην περιοχή του Πειραιά χρονολογείται από την ίδρυση της πόλης κατά την Κλασική περίοδο. Ωστόσο, η έλλειψη υπόγειων υδάτων ώθησε την ανάπτυξη τεχνικών συλλογής νερού, κυρίως δεξαμενών συλλογής όμβριων υδάτων και στη σταδιακή αύξηση της χωρητικότητάς τους για την αποφυγή υπερχείλισης. Οι αλλαγές στις εκτάσεις των οικοπέδων και η αύξηση της ζήτησης νερού κατά την ελληνιστική περίοδο επηρέασαν τη λειτουργία των δεξαμενών πυροδοτώντας μια ποικιλία υπόγειων κατασκευών που επέκτεινε την υπάρχουσα χωρητικότητα. Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, οι ανάγκες της πόλης σε νερό για οικιακή και δημόσια χρήση εκτοξεύτηκαν πέρα από τις δυνατότητες των υδατικών πόρων της χερσονήσου του Πειραιά. Εξαιτίας αυτού, τον 2ο αιώνα μ.Χ. κατασκευάστηκε υδραγωγείο που μετέφερε νερό στη χερσόνησο, ενώ σταδιακά εγκαταλείφθηκαν οι δεξαμενές και τα πηγάδια. Η παρούσα εργασία εξετάζει τη λειτουργία του συστήματος ύδρευσης του αρχαίου Πειραιά και την εξέλιξή του για εννέα αιώνες. Ακόμη μελετάει τη λειτουργία και την εξέλιξη των δεξαμενών συνδυάζοντας τα ανασκαφικά ευρήματα (από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων) με υδρολογικές τεχνικές. Η κατανάλωση νερού στις διάφορες ιστορικές περιόδους και οι διαθέσιμοι υδατικοί πόροι της χερσονήσου ποσοτικοποιήθηκαν και αναπτύχθηκε ένα υδρολογικό μοντέλο για την προσομοίωση της ημερήσιας λειτουργίας των δεξαμενών για μια περίοδο 82 ετών. Εξετάστηκαν διάφορες συνθήκες με την εκτέλεση πολλών σεναρίων σχετικά με: (α) το μέγεθος της επιφάνειας συλλογής, (β) την ετήσια ζήτηση νερού και (γ) τη χωρητικότητα των δεξαμενών. Για κάθε σενάριο, εκτιμήθηκε η αξιοπιστία του υδροσυστήματος για την υδροδότηση κατοικιών. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα της προσομοίωσης συσχετίστηκαν με τα συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων ιστορικών περιόδων.

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. T. Iliopoulou, N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, Regional ombrian curves: Design rainfall estimation for a spatially diverse rainfall regime, Hydrology, 9 (5), 67, doi:10.3390/hydrology9050067, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2188/1/documents/hydrology-09-00067-v3.pdf (9357 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. R. Ioannidis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Reversing visibility analysis: Towards an accelerated a priori assessment of landscape impacts of renewable energy projects, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 161, 112389, doi:10.1016/j.rser.2022.112389, 2022.

  [Αντιστρέφοντας την ανάλυση ορατότητας: Προς μια επιταχυνόμενη εκ των προτέρων αξιολόγηση των επιπτώσεων των έργων ανανεώσιμης ενέργειας στο τοπίο]

  Οι επιπτώσεις στα τοπία έχουν αναγνωριστεί ως βασικοί μοχλοί κοινωνικής αντίθεσης κατά των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Διερευνούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία μετριασμού των επιπτώσεων στο τοπίο, μέσω μιας εκ νέου θεώρησης της ανάλυσης ορατότητας. Στη συμβατική τους μορφή, οι αναλύσεις ορατότητας δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε πρώιμες φάσεις σχεδιασμού, καθώς απαιτούν ως δεδομένο εισόδου τις οριστικές τοποθεσίες των έργων. Συνεπώς, οι οπτικές επιπτώσεις στα τοπία δεν μπορούν να εκτιμηθούν μέχρι τα ώριμα στάδια ανάπτυξης, όταν οι διαδικασίες αδειοδότησης έχουν ήδη ξεκινήσει και οι τοποθεσίες των έργων έχουν ήδη οριστικοποιηθεί. Προκειμένου να ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα και να διευκολυνθεί ο έγκαιρος εντοπισμός των έργων που έχουν αρνητικό αντίκτυπο, διερευνούμε την αντιστροφή των αναλύσεων ορατότητας. Μετατοπίζοντας το επίκεντρο των αναλύσεων από την υποδομή που δημιουργεί οπτικές επιπτώσεις στις περιοχές που πρέπει να προστατεύονται από αυτές τις επιπτώσεις, οι αναλύσεις ορατότητας δεν απαιτούν πλέον τις τοποθεσίες των έργων ως δεδομένα εισόδου. Αρχικά, η μεθοδολογική αυτή μετατόπιση ερευνάται θεωρητικά και στη συνέχεια πρακτικά, στην περιοχή της Θεσσαλίας, υπολογίζοντας τις Αντίστροφες Ζώνες Θεωρητικής Ορατότητας (R-ZTV) για σημαντικά στοιχεία του τοπίου της περιοχής, ώστε στη συνέχεια να οι οπτικές επιπτώσεις από προγραμματισμένα έργα αιολικής ενέργειας. Αποδείχθηκε ότι οι αναλύσεις αντιστροφής ορατότητας (α) επιτρέπουν τη δημιουργία χαρτών τύπου R-ZTV που διευκολύνουν την πρόβλεψη των επιπτώσεων στο τοπίου εξαιτίας των έργων από προηγούμενα στάδια σχεδιασμού, και (β) καταρρίπτει την απαίτηση για μεμονωμένες αναλύσεις ορατότητας για κάθε νέο έργο, επιταχύνοντας έτσι την ανάπτυξή του. Επιπλέον, οι χάρτες R-ZTV μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού ή να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από τους επενδυτές των έργων και από τους ενδιαφερόμενους φορείς για την προστασία του τοπίου.

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Duarte, R., Á. García-Riazuelo, L. A. Sáez, and C. Sarasa, Analysing citizens’ perceptions of renewable energies in rural areas: A case study on wind farms in Spain, Energy Reports, 8, 12822-12831, doi:10.1016/j.egyr.2022.09.173, 2022.
  2. Ko, I., Rural opposition to landscape change from solar energy: Explaining the diffusion of setback restrictions on solar farms across South Korean counties, Energy Research & Social Science, 99, 103073, doi:10.1016/j.erss.2023.103073, 2023.
  3. Mikita, T., L. Janošíková, J. Caha, and E. Avoiani, The potential of UAV data as refinement of outdated inputs for visibility analyses, Remote Sensing, 15(4), 1028, doi:10.3390/rs15041028, 2023.
  4. Rodríguez-Segura, F. J., and M. Frolova, How does society assess the impact of renewable energy in rural inland areas? Comparative analysis between the province of Jaén (Spain) and Somogy county (Hungary), Investigaciones Geográficas, 80, 193-214, doi:10.14198/INGEO.24444, 2023.
  5. Beer, M., R. Rybár, and L. Gabániová, Visual impact of renewable energy infrastructure: implications for deployment and public perception, Processes, 11(8), 2252, doi:10.3390/pr11082252, 2023.
  6. García-Ayllón, S., and G. Martínez, Analysis of correlation between anthropization phenomena and landscape values of the territory: A GIS framework based on spatial statistics, ISPRS International Journal of Geo-Information, 12(8), 323, doi:10.3390/ijgi12080323, 2023.
  7. Sas-Bojarska, A., I. Orzechowska-Szajda, K. Puzdrakiewicz, and M. Kiejzik-Głowińska, Landscape, EIA and decision-making. A case study of the Vistula Spit Canal, Poland, Impact Assessment and Project Appraisal, doi:10.1080/14615517.2023.2273612, 2024.
  8. Alphan, H., Incorporating visibility information into multi-criteria decision making (MCDM) for wind turbine deployment, Applied Energy, 353(B), 122164, doi:10.1016/j.apenergy.2023.122164, 2024.

 1. R. Ioannidis, G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, Landscape design in infrastructure projects - is it an extravagance? A cost-benefit investigation of practices in dams, Landscape Research, doi:10.1080/01426397.2022.2039109, 2022.

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, BLUECAT: Un metodo innovativo per stimare l’incertezza di previsioni di deflussi fluviali [BLUECAT: An innovative approach to assess uncertainty of river flow simulations], L'Acqua, 2022 (1), 51–58, 2022.

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. G.-F. Sargentis, E. Frangedaki, M. Chiotinis, D. Koutsoyiannis, S. Camarinopoulos, A. Camarinopoulos, and N. D. Lagaros, 3D scanning/printing: a technological stride in sculpture, Technologies, doi:10.3390/technologies10010009, 2022.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2175/1/documents/technologies-10-00009-v3.pdf (13152 KB)

 1. A. Tegos, N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, RASPOTION - A new global PET dataset by means of remote monthly temperature data and parametric modelling, Hydrology, 9 (2), 32, doi:10.3390/hydrology9020032, 2022.

  Σημείωση:

  Τα δεδομένα που συνοδεύουν το άρθρο είναι ανοιχτά και διαθέσιμα δωρεάν: https://ntuagr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dkoutsog_ntua_gr/EvSuyFR7zl1Jiax1YKbPhW0BT9-swkLHdw-LuhGE4gd5Cg?e=OtYQMn

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2167/1/documents/hydrology-09-00032-v2.pdf (4154 KB)

 1. D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Bluecat: A local uncertainty estimator for deterministic simulations and predictions, Water Resources Research, 58 (1), e2021WR031215, doi:10.1029/2021WR031215, 2022.

  Σημείωση:

  Ο κώδικας R που χρησιμοποιήθηκε στο άρθρο είναι διαθέσιμος στο https://github.com/albertomontanari/hymodbluecat

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2166/1/documents/WaterResourcesResearch-2022-Koutsoyiannis-Bluecat.pdf (1850 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. P. Dimitriadis, A. Tegos, and D. Koutsoyiannis, Stochastic analysis of hourly to monthly potential evapotranspiration with a focus on the long-range dependence and application with reanalysis and ground-station data, Hydrology, 8 (4), 177, doi:10.3390/hydrology8040177, 2021.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2168/1/documents/hydrology-08-00177.pdf (3107 KB)

 1. D. Koutsoyiannis, and G.-F. Sargentis, Entropy and wealth, Entropy, 23 (10), 1356, doi:10.3390/e23101356, 2021.

  [Εντροπία και πλούτος]

  Σημείωση:

  Η εκτεταμένη περίληψη έχει επίσης αναρτηθεί στο https://clintel.org/entropy-and-wealth/

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2150/1/documents/entropy-23-01356-v3.pdf (7617 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. N. Mamassis, K. Mazi, E. Dimitriou, D. Kalogeras, N. Malamos, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, I. L. Tsirogiannis, I. Papageorgaki, A. Papadopoulos, Y. Panagopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, G. Vitantzakis, N. Kappos, D. Katsanos, B. Psiloglou, E. Rozos, T. Kopania, I. Koletsis, and A. D. Koussis, OpenHi.net: A synergistically built, national-scale infrastructure for monitoring the surface waters of Greece, Water, 13 (19), 2779, doi:10.3390/w13192779, 2021.

  [OpenHi.net: Μια συνεργατικά διαμορφωμένη υποδομή εθνικής κλίμακας για την παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων της Ελλάδας]

  Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται η μεγάλης κλίμακας υποδομή για την παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων της Ελλάδας, με τίτλο «Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων» (Open Hydrosystem Information Network, Openhi.net). Το Openhi.net παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε δεδομένα νερού, ενσωματώνοντας υπάρχοντα δίκτυα που διαχειρίζονται τις δικές τους βάσεις δεδομένων. Στην πιλοτική του φάση, το Openhi.net λειτουργεί τρία τηλεμετρικά δίκτυα για την παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων, καθώς και των μετεωρολογικών και εδαφικών μεταβλητών. Τα επίδοξα μέλη του πρέπει επίσης να προσφέρουν τα δεδομένα τους για δημόσια πρόσβαση. Αναπτύχθηκε μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την οπτικοποίηση, επεξεργασία και διαχείριση τηλεμετρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ένα σύστημα προειδοποίησης για την αξιολόγηση των τρεχουσών τιμών των μεταβλητών. Η πλατφόρμα βασίζεται στην τεχνολογία web 2.0 που εκμεταλλεύεται τις συνεχώς αυξανόμενες δυνατότητες των προγραμμάτων περιήγησης για να χειρίζεται δυναμικά δεδομένα ως χρονοσειρές. Μια συνιστώσα GIS προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες σχετικές με γεωπληροφορικά δεδομένα για υδάτινα σώματα. Παρέχεται πρόσβαση, αναζήτηση και λήψη γεωγραφικών δεδομένων για υδατορεύματα (μήκος, κλίση, όνομα, σειρά ρέματος) και για λεκάνες απορροής (εμβαδόν, μέσο υψόμετρο, μέση κλίση, σειρά λεκάνης, κλίση, μέσος αριθμός καμπύλης απορροής, CN), μέσω των υπηρεσιών Web Map και Web Feature. Για την εκτίμηση της ροής από τις μετρήσεις επιφανειακής ταχύτητας καθώς και τη μείωση της δαπάνης του εξοπλισμού (με περίπου το μισό κόστος ενός συγκρίσιμου εμπορικού συστήματος), σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και εγκαταστάθηκε ένα χαμηλού κόστους «πρωτότυπο» υδρο-τηλεμετρικό σύστημα σε έξι σταθμούς παρακολούθησης του Openhi.net.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2147/1/documents/water-13-02779-v2.pdf (3567 KB)

  Βλέπε επίσης: https://www.mdpi.com/2073-4441/13/19/2779

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Spyrou, C., M. Loupis, N. Charizopoulos, P. Arvanitis, A. Mentzafou, E. Dimitriou, S. E. Debele, J. Sahani, and P. Kumar, Evaluating nature-based solution for flood reduction in Spercheios river basin Part 2: Early experimental evidence, Sustainability, 14(6), 10345, doi:10.3390/su141610345, 2022.
  2. #Chrysanthopoulos, E., C. Pouliaris, I. Tsiroggianis, K. Markantonis, P. Kofakis, and A. Kallioras, Evaluating the efficiency of numerical and data driven modeling in forecasting soil water content, Proceedings of the 3rd IAHR Young Professionals Congress, 64-65, 2022.
  3. #Samih, I., and D. Loudyi, Short-term urban water demand forecasting using Theta Models in Casablanca city, Morocco, Proceedings of the 3rd IAHR Young Professionals Congress, International Association for Hydro-Environment Engineering and Research, 2022.
  4. Mazi, K., A. D. Koussis, S. Lykoudis, B. E. Psiloglou, G. Vitantzakis, N. Kappos, D. Katsanos, E. Rozos, I. Koletsis, and T. Kopania, Establishing and operating (pilot phase) a telemetric streamflow monitoring network in Greece, Hydrology, 10(1), 19, doi:10.3390/hydrology10010019, 2023.
  5. Koltsida, E., N. Mamassis, and A. Kallioras, Hydrological modeling using the Soil and Water Assessment Tool in urban and peri-urban environments: the case of Kifisos experimental subbasin (Athens, Greece), Hydrology and Earth System Sciences, 27, 917-931, doi:10.5194/hess-27-917-2023, 2023.
  6. Tsirogiannis, I. L., N. Malamos, and P. Baltzoi, Application of a generic participatory decision support system for irrigation management for the case of a wine grapevine at Epirus, Northwest Greece, Horticulturae, 9(2), 267, doi:10.3390/horticulturae9020267, 2023.
  7. Yeşilköy, S., Ö. Baydaroğlu, N. Singh, Y. Sermet, and I. Demir, A contemporary systematic review of cyberinfrastructure systems and applications for flood and drought data analytics and communication, EarthArXiv, doi:10.31223/X5937W, 2023.
  8. Fotia, K., and I. Tsirogiannis, Water footprint score: A practical method for wider communication and assessment of water footprint performance, Environmental Sciences Proceedings, 25(1), 71, doi:10.3390/ECWS-7-14311, 2023.

 1. P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, Spatial Hurst–Kolmogorov Clustering, Encyclopedia, 1 (4), 1010–1025, doi:10.3390/encyclopedia1040077, 2021.

 1. D. Koutsoyiannis, and P. Dimitriadis, Towards generic simulation for demanding stochastic processes, Sci, 3, 34, doi:10.3390/sci3030034, 2021.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2137/1/documents/sci-03-00034-v3.pdf (3002 KB)

 1. G.-F. Sargentis, P. Siamparina, G.-K. Sakki, A. Efstratiadis, M. Chiotinis, and D. Koutsoyiannis, Agricultural land or photovoltaic parks? The water–energy–food nexus and land development perspectives in the Thessaly plain, Greece, Sustainability, 13 (16), 8935, doi:10.3390/su13168935, 2021.

  [Αγροτική γη ή φωτοβολταϊκά πάρκα; Το πλέγμα νερού-ενέργειας-τροφής και οι προοπτικές χωρικής ανάπτυξης στην πεδιάδα της Θεσσαλίας, Ελλάδα]

  Το νερό, η ενέργεια, το έδαφος και η τροφή είναι ζωτικά στοιχεία με πολλαπλές αλληλεπιδράσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια του πλέγματος νερού-ενέργειας-τροφής (WEF) αναδείχθηκε ως μια προσέγγιση διαχείρισης φυσικών πόρων, με στόχο την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε διεθνές, εθνικό ή τοπικό επίπεδο και την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη χρήση καθενός από τους τέσσερις πόρους έναντι των άλλων τριών. Ταυτόχρονα, η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια μέσω της εφαρμογής τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλάζει και περιπλέκει τις σχέσεις μεταξύ των συστατικών στοιχείων του πλέγματος, εισάγοντας νέες συγκρούσεις, κυρίως όσων σχετίζονται με τη δέσμευση εδαφών για παραγωγή ενέργειας έναντι τροφίμων. Ειδικότερα, μια από τις πιο διαδεδομένες «πράσινες» τεχνολογίες είναι η φωτοβολταϊκή ηλιακή ενέργεια, που αποτελεί πλέον την τρίτη κυριότερη πηγή ανανεώσιμης ενέργειας από άποψη παγκόσμιας εγκατεστημένης ισχύος. Ωστόσο, η αυξανόμενη ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων έχει ως αποτέλεσμα τη διαρκώς αυξανόμενη κατάληψη γεωργικών εκτάσεων, οι οποίες είναι πιο συμφέρουσες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων. Χρησιμοποιώντας ως περιοχή μελέτης τον Θεσσαλικό κάμπο, τη μεγαλύτερη γεωργική περιοχή στην Ελλάδα, διερευνούμε τη σχέση μεταξύ της ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών και της παραγωγής τροφίμων, σε μια απόπειρα να αποκαλύψουμε τόσο τις συγκρούσεις όσο και τις συνέργειές τους.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2136/1/documents/sustainability-13-08935.pdf (2709 KB)

  Βλέπε επίσης: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/16/8935

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Abouaiana, A., and A. Battisti, Multifunction land use to promote energy communities in Mediterranean region: Cases of Egypt and Italy, Land, 11(5), 673, doi:10.3390/land11050673, 2022.
  2. Reasoner, M., and A. Ghosh, Agrivoltaic engineering and layout optimization approaches in the transition to renewable energy technologies: a review, Challenges, 13(2), 43, doi:10.3390/challe13020043, 2022.
  3. Bhambare, P. S., and S. C. Vishweshwara, Design aspects of a fixed focus type Scheffler concentrator and its receiver for its utilization in thermal processing units, Energy Nexus, 7, 100103, doi:10.1016/j.nexus.2022.100103, 2022.
  4. Padilla, J., C. Toledo, and J. Abad, Enovoltaics: Symbiotic integration of photovoltaics in vineyards, Frontiers in Energy Research, 10, 1007383, doi:10.3389/fenrg.2022.1007383, 2022.
  5. Garcia, J. A., and A. Alamanos, Integrated modelling approaches for sustainable agri-economic growth and environmental improvement: Examples from Greece, Canada and Ireland, Land, 11(9), 1548, doi:10.3390/land11091548, 2022.
  6. Dias, I. Y. P., L. L. B. Lazaro, and V. G. Barros, Water–energy–food security nexus—estimating future water demand scenarios based on nexus thinking: The watershed as a territory, Sustainability, 15(9), 7050, doi:10.3390/su15097050, 2023.
  7. Goldberg, G. A., Solar energy development on farmland: Three prevalent perspectives of conflict, synergy and compromise in the United States, Energy Research & Social Science, 101, 103145, doi:10.1016/j.erss.2023.103145, 2023.
  8. Lucca, E., J. El Jeitany, G. Castelli, T. Pacetti, E. Bresci, F. Nardi, and E. Caporali, A review of water-energy-food-ecosystems nexus research in the Mediterranean: Evolution, gaps and applications, Environmental Research Letters, 18, 083001, doi:10.1088/1748-9326/ace375, 2023.
  9. Zavahir, S., T. Elmakki, M. Gulied, H. K. Shon, H. Park, K. K. Kakosimos, and D. S. Han, Integrated photoelectrochemical (PEC)-forward osmosis (FO) system for hydrogen production and fertigation application, Journal of Environmental Chemical Engineering, 11(5), 110525, doi:10.1016/j.jece.2023.110525, 2023.
  10. Karasmanaki, E., S. Galatsidas, K. Ioannou, and G. Tsantopoulos, Investigating willingness to invest in renewable energy to achieve energy targets and lower carbon emissions, Atmosphere, 14(10), 1471, doi:10.3390/atmos14101471, 2023.

 1. A. N. Angelakis, M. Valipour, A.T. Ahmed, V. Tzanakakis, N.V. Paranychianakis, J. Krasilnikoff, R. Drusiani, L.W. Mays, F. El Gohary, D. Koutsoyiannis, S. Khan, and L.J. Del Giacco, Water conflicts: from ancient to modern times and in the future, Sustainability, 13 (8), 4237, doi:10.3390/su13084237, 2021.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2119/1/documents/sustainability-13-04237-v2.pdf (3322 KB)

 1. S. Vavoulogiannis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Multiscale temporal irreversibility of streamflow and its stochastic modelling, Hydrology, 8 (2), 63, doi:10.3390/hydrology8020063, 2021.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2116/1/documents/hydrology-08-00063-v2.pdf (2541 KB)

 1. L. Katikas, P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, T. Kontos, and P. Kyriakidis, A stochastic simulation scheme for the long-term persistence, heavy-tailed and double periodic behavior of observational and reanalysis wind time-series, Applied Energy, 295, 116873, doi:10.1016/j.apenergy.2021.116873, 2021.

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, and P. Papanicolaou, A global-scale investigation of stochastic similarities in marginal distribution and dependence structure of key hydrological-cycle processes, Hydrology, 8 (2), 59, doi:10.3390/hydrology8020059, 2021.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2114/1/documents/hydrology-08-00059-v5.pdf (7374 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stratification: An entropic view of society's structure, World, 2, 153–174, doi:10.3390/world2020011, 2021.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2107/1/documents/world-02-00011-v3.pdf (10384 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. D. Koutsoyiannis, Rethinking climate, climate change, and their relationship with water, Water, 13 (6), 849, doi:10.3390/w13060849, 2021.

  [Επανεξέταση του κλίματος, της κλιματικής αλλαγής και της σχέσης τους με το νερό]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2098/1/documents/water-13-00849-v4.pdf (5096 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. D. Koutsoyiannis, Advances in stochastics of hydroclimatic extremes, L'Acqua, 2021 (1), 23–32, 2021.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2092/1/documents/2021_LACQUA_DK.pdf (8789 KB)

 1. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, From mythology to science: the development of scientific hydrological concepts in the Greek antiquity and its relevance to modern hydrology, Hydrology and Earth System Sciences, 25, 2419–2444, doi:10.5194/hess-25-2419-2021, 2021.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2087/1/documents/hess-25-2419-2021.pdf (30835 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, A stochastic view of varying styles in art paintings, Heritage, 4, 21, doi:10.3390/heritage4010021, 2021.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2086/1/documents/heritage-04-00021.pdf (3242 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Landscape planning of infrastructure through focus points’ clustering analysis. Case study: Plastiras artificial lake (Greece), Infrastructures, 6 (1), 12, doi:10.3390/infrastructures6010012, 2021.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2083/1/documents/infrastructures-06-00012-v2.pdf (5634 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, and D. Koutsoyiannis, Generalized storage-reliability-yield framework for hydroelectric reservoirs, Hydrological Sciences Journal, 66 (4), 580–599, doi:10.1080/02626667.2021.1886299, 2021.

  [Γενικευμένο πλαίσιο χωρητικότητας-αξιοπιστίας-απόληψης για υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες]

  Αν και οι σχέσεις χωρητικότητας-αξιοπιστίας-απόληψης έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στον σχεδιασμό και διαχείριση των υδρευτικών ταμιευτήρων, η εφαρμογή τους στην υδροηλεκτρική ενέργεια είναι πρακτικά ανύπαρκτη. Εδώ επισκεπτόμαστε ξανά την εν λόγω ανάλυση και αναζητούμε την γενική της διατύπωση για υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες, ακολουθώντας μια προσέγγιση στοχαστικής προσομοίωσης. Αφού ορίσουμε βασικές έννοιες και εργαλεία των συμβατικών μελετών, τα προσαρμόζουμε σε υδροηλεκτρικά συστήματα, που διέπονται από διάφορες ιδιαιτερότητες. Δείχνουμε ότι κάτω από κάποιες εύλογες υποθέσεις, το πρόβλημα μπορεί να απλοποιηθεί δραστικά. Κύριες καινοτομίες είναι ο μετασχηματισμός αποθήκευσης-ύψους πτώσης-ενέργειας με τη χρήση μίας μοναδικής παραμέτρου, που αναπαριστά τη γεωμετρία του ταμιευτήρα, και η ανάπτυξη ενός εμπειρικού στατιστικού μέτρου, που εκφράζει την επίδοση του ταμιευτήρα με βάση την προσομοιωμένη καμπύλη πιθανότητας ενέργειας. Το προτεινόμενο πλαίσιο εφαρμόζεται σε ένα πλήθος υποθετικών ταμιευτήρων σε τρεις θέσεις ποταμών της Ελλάδας, με χρήση μηνιαίων συνθετικών δεδομένων εισροών, παρέχοντας εμπειρικές εκφράσεις της αξιόπιστη ενέργειας συναρτήσει της χωρητικότητας και γεωμετρίας του ταμιευτήρα.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Spanoudaki, K., P. Dimitriadis, E. A. Varouchakis, and G. A. C. Perez, Estimation of hydropower potential using Bayesian and stochastic approaches for streamflow simulation and accounting for the intermediate storage retention, Energies, 15(4), 1413, doi:10.3390/en15041413, 2022.
  2. Levitin, G., L. Xing, and Y. Dai, Unrepairable system with single production unit and n failure-prone identical parallel storage units, Reliability Engineering & System Safety, 222, 108437, doi:10.1016/j.ress.2022.108437, 2022.
  3. Levitin, G., L. Xing, and Y. Dai, Minimizing mission cost for production system with unreliable storage, Reliability Engineering & System Safety, 227, 108724, doi:10.1016/j.ress.2022.108724, 2022.
  4. Levitin, G., L. Xing, and Y. Dai, Optimizing the maximum filling level of perfect storage in system with imperfect production unit, Reliability Engineering & System Safety, 225, 108629, doi:10.1016/j.ress.2022.108629, 2022.
  5. Levitin, G., L. Xing, and Y. Dai, Unrepairable system with consecutively used imperfect storage units, Reliability Engineering & System Safety, 225, 108574, doi:10.1016/j.ress.2022.108574, 2022.
  6. Ren, P., M. Stewardson, and M. Peel, A simple analytical method to assess multiple-priority water rights in carryover systems, Water Resources Research, 58(12), e2022WR032530, doi:10.1029/2022WR032530, 2022.

 1. K. Glynis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of daily air temperature extremes from a global ground station network, Stochastic Environmental Research & Risk Assessment, doi:10.1007/s00477-021-02002-3, 2021.

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, S. Sigourou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Evolution of clustering quantified by a stochastic method — Case studies on natural and human social structures, Sustainability, 12 (19), 7972, doi:10.3390/su12197972, 2020.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2066/1/documents/sustainability-12-07972.pdf (8123 KB)

  Βλέπε επίσης: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/19/7972/htm

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. D. Koutsoyiannis, and Z. W. Kundzewicz, Atmospheric temperature and CO₂: Hen-or-egg causality?, Sci, 2 (4), 83, doi:10.3390/sci2040083, 2020.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2064/1/documents/sci-02-00083-v2.pdf (5476 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: https://www.mdpi.com/2413-4155/2/4/83

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, A review of land use, visibility and public perception of renewable energy in the context of landscape impact, Applied Energy, 276, 115367, doi:10.1016/j.apenergy.2020.115367, 2020.

  Σημείωση:

  Download site: https://authors.elsevier.com/c/1bbKL15eiezzux

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. Z. W. Kundzewicz, I. Pińskwar, and D. Koutsoyiannis, Variability of global mean annual temperature is significantly influenced by the rhythm of ocean-atmosphere oscillations, Science of the Total Environment, 747, 141256, doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141256, 2020.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, E. Frangedaki, and D. Koutsoyiannis, Optimal utilization of water resources for local communities in mainland Greece (case study of Karyes, Peloponnese), Procedia Manufacturing, 44, 253–260, doi:10.1016/j.promfg.2020.02.229, 2020.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2047/1/documents/1-s2.0-S2351978920308167-main.pdf (1660 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Projecting the future of rainfall extremes: better classic than trendy, Journal of Hydrology, 588, doi:10.1016/j.jhydrol.2020.125005, 2020.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Aesthetical issues of Leonardo Da Vinci’s and Pablo Picasso’s paintings with stochastic evaluation, Heritage, 3 (2), 283–305, doi:10.3390/heritage3020017, 2020.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2043/1/documents/heritage-03-00017.pdf (9130 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. D. Koutsoyiannis, Revisiting the global hydrological cycle: is it intensifying?, Hydrology and Earth System Sciences, 24, 3899–3932, doi:10.5194/hess-24-3899-2020, 2020.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2042/1/documents/hess-24-3899-2020.pdf (16336 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. G. Papacharalampous, H. Tyralis, D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Quantification of predictive uncertainty in hydrological modelling by harnessing the wisdom of the crowd: A large-sample experiment at monthly timescale, Advances in Water Resources, 136, 103470, doi:10.1016/j.advwatres.2019.103470, 2020.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. G. Papacharalampous, D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Quantification of predictive uncertainty in hydrological modelling by harnessing the wisdom of the crowd: Methodology development and investigation using toy models, Advances in Water Resources, 136, 103471, doi:10.1016/j.advwatres.2019.103471, 2020.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. D. Koutsoyiannis, Simple stochastic simulation of time irreversible and reversible processes, Hydrological Sciences Journal, 65 (4), 536–551, doi:10.1080/02626667.2019.1705302, 2020.

  Σημείωση:

  eprint: https://www.tandfonline.com/eprint/7B2PCSMKFDXRMS87PJ4X/full?target=10.1080/02626667.2019.1705302

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. R. Ioannidis, T. Iliopoulou, C. Iliopoulou, L. Katikas, A. Petsou, M.-E. Merakou, M.-E. Asimomiti, N. Pelekanos, G. Koudouris, P. Dimitriadis, C. Plati, E. Vlahogianni, K. Kepaptsoglou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Solar-powered bus route: introducing renewable energy into a university campus transport system, Advances in Geosciences, 49, doi:10.5194/adgeo-49-215-2019, 2019.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2016/1/documents/adgeo-49-215-2019.pdf (8167 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. G. Papacharalampous, H. Tyralis, A. Langousis, A. W. Jayawardena, B. Sivakumar, N. Mamassis, A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Probabilistic hydrological post-processing at scale: Why and how to apply machine-learning quantile regression algorithms, Water, doi:10.3390/w11102126, 2019.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2001/1/documents/water-11-02126.pdf (6451 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. F. Lombardo, F. Napolitano, F. Russo, and D. Koutsoyiannis, On the exact distribution of correlated extremes in hydrology, Water Resources Research, 55 (12), 10405–10423, doi:10.1029/2019WR025547, 2019.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, The mode of the climacogram estimator for a Gaussian Hurst-Kolmogorov process, Journal of Hydroinformatics, doi:10.2166/hydro.2019.038, 2019.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Revealing hidden persistence in maximum rainfall records, Hydrological Sciences Journal, 64 (14), 1673–1689, doi:10.1080/02626667.2019.1657578, 2019.

  [Αποκαλύπτοντας την κρυμμένη εμμονή στις καταγραφές των μέγιστων βροχοπτώσεων]

  Βλέπε επίσης: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02626667.2019.1657578

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic evaluation of landscapes transformed by renewable energy installations and civil works, Energies, 12 (4), 2817, doi:10.3390/en12142817, 2019.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1984/1/documents/energies-12-02817.pdf (2772 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Ding, L., Q. Li, J. Tang, J. Wang, and X. Chen, Linking land use metrics measured in aquatic-terrestrial interfaces to water quality of reservoir-based water sources in Eastern China, Sustainability, 11(18), 4860, doi:10.3390/su11184860, 2019.

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, S. Sigourou, N. D. Lagaros, and D. Koutsoyiannis, The development of the Athens water supply system and inferences for optimizing the scale of water infrastructures, Sustainability, 11 (9), 2657, doi:10.3390/su11092657, 2019.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1970/1/documents/sustainability-11-02657-v3.pdf (6450 KB)

  Βλέπε επίσης: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/9/2657

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. D. Koutsoyiannis, Time’s arrow in stochastic characterization and simulation of atmospheric and hydrological processes, Hydrological Sciences Journal, 64 (9), 1013–1037, doi:10.1080/02626667.2019.1600700, 2019.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Brunner, M. I., A. Bárdossy, and R. Furrer, Technical note: Stochastic simulation of streamflow time series using phase randomization, Hydrology and Earth System Sciences, 23, 3175-3187, doi:10.5194/hess-23-3175-2019, 2019.

 1. E. Volpi, A. Fiori, S. Grimaldi, F. Lombardo, and D. Koutsoyiannis, Save hydrological observations! Return period estimation without data decimation, Journal of Hydrology, doi:10.1016/j.jhydrol.2019.02.017, 2019.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. D. Koutsoyiannis, Knowable moments for high-order stochastic characterization and modelling of hydrological processes, Hydrological Sciences Journal, 64 (1), 19–33, doi:10.1080/02626667.2018.1556794, 2019.

  Σημείωση:

  Δωρεάν πρόσβαση: https://www.tandfonline.com/eprint/vqPitmiKgeNpgbHXxHHR/full?target=10.1080/02626667.2018.1556794

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. T. Iliopoulou, C. Aguilar , B. Arheimer, M. Bermúdez, N. Bezak, A. Ficchi, D. Koutsoyiannis, J. Parajka, M. J. Polo, G. Thirel, and A. Montanari, A large sample analysis of European rivers on seasonal river flow correlation and its physical drivers, Hydrology and Earth System Sciences, 23, 73–91, doi:10.5194/hess-23-73-2019, 2019.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1927/1/documents/hess-23-73-2019.pdf (6166 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. A. Koskinas, A. Tegos, P. Tsira, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, P. Papanicolaou, D. Koutsoyiannis, and Τ. Williamson, Insights into the Oroville Dam 2017 spillway incident, Geosciences, 9 (37), doi:10.3390/geosciences9010037, 2019.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1926/1/documents/geosciences-09-00037-2.pdf (6834 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Comparison of stochastic and machine learning methods for multi-step ahead forecasting of hydrological processes, Stochastic Environmental Research & Risk Assessment, doi:10.1007/s00477-018-1638-6, 2019.

  Σημείωση:

  Συμπληρωματικό υλικό https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7092824.v1

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. P. Dimitriadis, K. Tzouka, D. Koutsoyiannis, H. Tyralis, A. Kalamioti, E. Lerias, and P. Voudouris, Stochastic investigation of long-term persistence in two-dimensional images of rocks, Spatial Statistics, 29, 177–191, doi:10.1016/j.spasta.2018.11.002, 2019.

  Σημείωση:

  Πρόσβαση στη δημοσίευση: https://authors.elsevier.com/c/1YJjr7su79fMuR

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Univariate time series forecasting of temperature and precipitation with a focus on machine learning algorithms: a multiple-case study from Greece, Water Resources Management, 32 (15), 5207–5239, doi:10.1007/s11269-018-2155-6, 2018.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Characterizing and modeling seasonality in extreme rainfall, Water Resources Research, 54 (9), 6242–6258, doi:10.1029/2018WR023360, 2018.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, Field survey and modelling of irrigation water quality indices in a Mediterranean island catchment: A comparison between spatial interpolation methods, Hydrological Sciences Journal, 63 (10), 1447–1467, doi:10.1080/02626667.2018.1508874, 2018.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. G. Koudouris, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A stochastic model for the hourly solar radiation process for application in renewable resources management, Advances in Geosciences, 45, 139–145, doi:10.5194/adgeo-45-139-2018, 2018.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1867/1/documents/adgeo-45-139-2018.pdf (4911 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. N. Quinn, G. Blöschl, A. Bardossy, A. Castellarin, M. Clark, C. Cudennec, D. Koutsoyiannis, U. Lall, L. Lichner, J. Parajka, C.D. Peters-Lidard, G. Sander, H. H. G. Savenije, K. Smettem, H. Vereecken, A. Viglione, P. Willems, A. Wood, R. Woods, C.-Y. Xu, and E. Zehe, Invigorating hydrological research through journal publications, Hydrological Sciences Journal, 63 (8), 1113–1117, doi:10.1080/02626667.2018.1496632, 2018.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1865/1/documents/2018_HSJ_InvigoratingHydrologicalResearch.pdf (122 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar, ResearchGate, Google Scholar (alternative) ή στο ResearchGate (alternative)

 1. E. Klousakou, M. Chalakatevaki, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, A. Efstratiadis, N. Mamassis, R. Tomani, E. Chardavellas, and D. Koutsoyiannis, A preliminary stochastic analysis of the uncertainty of natural processes related to renewable energy resources, Advances in Geosciences, 45, 193–199, doi:10.5194/adgeo-45-193-2018, 2018.

  [Προκαταρκτική στοχαστική ανάλυση της αβεβαιότητας των φυσικών διεργασιών που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας]

  Η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας οδήγησε στην υπερεκμετάλλευση των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές παρέχουν μια βιώσιμη εναλλακτική λύση. Καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προέρχονται από φαινόμενα που σχετίζονται είτε με ατμοσφαιρικές ή γεωφυσικές διεργασίες, η μη προβλεψιμότητα είναι εγγενής στα συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας. Ένα καινοτόμο και απλό στοχαστικό εργαλείο, το κλιμακόγραμμα, επιλέχθηκε για να εξετάσει το βαθμό μη προβλεψιμότητας. Εφαρμόζοντας το κλιμακόγραμμα στις σχετικές χρονοσειρές και χωρικές σειρές μπορέσαμε να προσδιορίσουμε τον βαθμό μη προβλεψιμότητας κάθε διεργασίας μέσω της παραμέτρου Hurst, ήτοι ενός δείκτη του ποσοτικοποιεί το επίπεδο αβεβαιότητας. Όλες οι εξεταζόμενες διεργασίες εμφανίζουν μια παράμετρο Hurst μεγαλύτερη του 0.5, που υποδηλώνει αυξημένη μακροπρόθεσμη αβεβαιότητα. Αυτό καταδεικνύει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσαν να είναι αξιόπιστα διαχειρίσιμες και οικονομικά αποδοτικές μόνο μέσω στοχαστικής ανάλυσης. Στο πλαίσιο αυτό, συζητείται η πιλοτική εφαρμογή ενός υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας στο ελληνικό νησί της Αστυπάλαιας, για το οποίο γίνεται μια πιλοτική εφαρμογή ενός υβριδικού συστήματος, με τη χρήση στοχαστικής ανάλυσης, για το οποίο δείχνουμε πώς η αβεβαιότητα (σε όρους μεταβλητότητας) των υδρομετεωρολογικών διεργασιών εισόδου τροποποιεί την αβεβαιότητα των τιμών ενέργειας εξόδου.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1864/1/documents/adgeo-45-193-2018.pdf (559 KB)

  Βλέπε επίσης: https://www.adv-geosci.net/45/193/2018/

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Kaps, C., S. Marinesi, and S. Netessine, When should the off-grid sun shine at night? optimum renewable generation and energy storage investment, Management Science, doi:10.1287/mnsc.2021.04129, 2023.

 1. I. Tsoukalas, C. Makropoulos, and D. Koutsoyiannis, Simulation of stochastic processes exhibiting any-range dependence and arbitrary marginal distributions, Water Resources Research, 54 (11), 9484–9513, doi:10.1029/2017WR022462, 2018.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Brunner, M. I., A. Bárdossy, and R. Furrer, Technical note: Stochastic simulation of streamflow time series using phase randomization, Hydrology and Earth System Sciences, 23, 3175-3187, doi:10.5194/hess-23-3175-2019, 2019.
  2. Cheng, Y., P. Feng, J. Li, Y. Guo, and P. Ren, Water supply risk analysis based on runoff sequence simulation with change point under changing environment, Advances in Meteorology, 9619254, doi:10.1155/2019/9619254, 2019.
  3. #Elsayed, H., S. Djordjević, and D. Savić, The Nile water, food and energy nexus – A system dynamics model, 7th International Computing & Control for the Water Industry Conference, Exeter, United Kingdom, 2019.

 1. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Predictability of monthly temperature and precipitation using automatic time series forecasting methods, Acta Geophysica, 66 (4), 807–831, doi:10.1007/s11600-018-0120-7, 2018.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, One-step ahead forecasting of geophysical processes within a purely statistical framework, Geoscience Letters, 5, 12, doi:10.1186/s40562-018-0111-1, 2018.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1834/1/documents/s40562-018-0111-1.pdf (3083 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. H. Tyralis, P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, P.E. O’Connell, K. Tzouka, and T. Iliopoulou, On the long-range dependence properties of annual precipitation using a global network of instrumental measurements, Advances in Water Resources, 111, 301–318, doi:10.1016/j.advwatres.2017.11.010, 2018.

  Σημείωση:

  Τα αρχεία των συμπληρωματικών πληροφοριών φιλοξενούνται στο: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4892447.v1

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic synthesis approximating any process dependence and distribution, Stochastic Environmental Research & Risk Assessment, 32 (6), 1493–1515, doi:10.1007/s00477-018-1540-2, 2018.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Park, J., C. Onof, and D. Kim, A hybrid stochastic rainfall model that reproduces some important rainfall characteristics at hourly to yearly timescales, Hydrology and Earth System Sciences, 23, 989-1014, doi:10.5194/hess-23-989-2019, 2019.

 1. P. Kossieris, C. Makropoulos, C. Onof, and D. Koutsoyiannis, A rainfall disaggregation scheme for sub-hourly time scales: Coupling a Bartlett-Lewis based model with adjusting procedures, Journal of Hydrology, 556, 980–992, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.07.015, 2018.

  [Μοντέλο επιμερισμού της βροχόπτωσης για χρονικές κλίμακες μικρότερες της ωριαίας: Σύζευξη ενός μοντέλου Bartlett-Lewis με διαδικασίες συνόρθωσης]

  Πολλές υδρολογικές εφαρμογές, όπως οι μελέτες πλημμυρών, απαιτούν τη χρήση χρονοσειρών βροχής με μικρή χρονική διακριτότητα που κυμαίνεται από τη χρονική κλίμακα της 1 day μέχρι το 1 min. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα παρατηρημένων υψών βροχής είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, ιδιαίτερα σε μικρότερες της 1 h. Για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη αυτή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοχαστικές μέθοδοι επιμερισμού που επιτρέπουν την παραγωγή συνθετικών, αλλά στοχαστικά συνεπών, γεγονότων βροχής που αθροίζουν ακριβώς σε ύψη βροχής που είναι γνωστά σε κάποια μεγαλύτερη χρονική κλίμακα. Στην παρούσα εργασία προτείνεται και παρουσιάζεται μια μεθοδολογία για τον επιμερισμό ημερήσιων υψών βροχής σε οποιαδήποτε χρονική κλίμακα μικρότερη της ωριαίας. Η μεθοδολογία στηρίζεται στη σύζευξη του στοχαστικού μοντέλου συστάδων παλμών Bartlett-Lewis, για την παραγωγή των συνθετικών υψών βροχής, με διαδικασίες συνόρθωσης (adjusting procedures) που τροποποιούν τις μεταβλητές της λεπτότερης κλίμακας (π.χ. 1 h) έτσι ώστε να αθροίζουν ακριβώς στα δεδομένα ημερήσια ύψη βροχής. Για την καλύτερη αναπαραγωγή της μεταβλητότητας που παρουσιάζει η διεργασία της βροχή στις λεπτές χρονικές κλίμακες, ενσωματώνεται στο σχήμα επιμερισμού μια τροποποιημένη έκδοση του κλασικού μοντέλου Bartlett-Lewis που υποθέτει εξάρτηση μεταξύ των διαρκειών και των εντάσεων των παλμών. Το μοντέλο επιμερισμού υλοποιήθηκε σαν επιχειρησιακό πακέτο στη γλώσσα προγραμματισμού R, υπό το όνομα HyetosMinute, και υποστηρίζει τον επιμερισμό ημερήσιων υψών βροχής μέχρι την κλίμακα του 1 λεπτού. Η επίδοση του παραπάνω σχήματος αξιολογήθηκε επί της βάσης επιμερισμού ημερήσιων υψών βροχής στη κλίμακα των 5 min, ως προς τη διατήρηση των ουσιωδών στατιστικών χαρακτηριστικών της βροχής σε ένα μεγάλο εύρος λεπτών χρονικών κλιμάκων.

  Σημείωση:

  Προσωρινή ελεύθερη πρόσβαση: https://authors.elsevier.com/c/1WHlB52cuBmT2

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.07.015

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Shrestha, A., M. S. Babel, S. Weesakul, and Z. Vojinovic, Developing intensity–duration–frequency (IDF) curves under climate change uncertainty: The case of Bangkok, Thailand, Water, 9(2), 145, doi:10.3390/w9020145, 2017.
  2. Li, X., A. Meshgi, X. Wang, J. Zhang, S. H. X. Tay, G. Pijcke, N. Manocha, M. Ong, M. T. Nguyen, and V. Babovic, Three resampling approaches based on method of fragments for daily-to-subdaily precipitation disaggregation, International Journal of Climatology, doi:10.1002/joc.5438, 2018.
  3. Papalexiou, S. M., Y. Markonis, F. Lombardo, A. AghaKouchak, and E. Foufoula‐Georgiou, Precise temporal Disaggregation Preserving Marginals and Correlations (DiPMaC) for stationary and non‐stationary processes, Water Resources Research, doi:10.1029/2018WR022726, 2018.
  4. Park, J., C. Onof, and D. Kim, A hybrid stochastic rainfall model that reproduces some important rainfall characteristics at hourly to yearly timescales, Hydrology and Earth System Sciences, 23, 989-1014, doi:10.5194/hess-23-989-2019, 2019.
  5. Onof, C., and L.-P. Wang, Modelling rainfall with a Bartlett–Lewis process: New developments, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2019-406, 2019.

 1. T. Iliopoulou, S.M. Papalexiou, Y. Markonis, and D. Koutsoyiannis, Revisiting long-range dependence in annual precipitation, Journal of Hydrology, 556, 891–900, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.04.015, 2018.

  [Επανεξέταση της εξάρτησης μεγάλου βεληνεκούς στην ετήσια βροχόπτωση]

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.04.015

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. N. Malamos, I. L. Tsirogiannis, A. Tegos, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Spatial interpolation of potential evapotranspiration for precision irrigation purposes, European Water, 59, 303–309, 2017.

  [Χωρική παρεμβολή δυνητικής εξατμοδιαπνοής για σκοπούς ακριβούς άρδευσης]

  Η ακριβής άρδευση αποτελεί μια καινοτομία στη διαχείριση του αρδευτικού νερού, καθώς παρέχει τα μέσα για τη βέλτιστη χρήση του. Τα πρόσφατα χρόνια, έχουν υλοποιηθεί διάφορες εφαρμογές ακριβούς άρδευσης, βασισμένες σε χωρικά δεδομένα από διαφορετικές πηγές, π.χ. δίκτυα μετεωρολογικών σταθμών, δεδομένα τηλεπισκόπησης, και μετρήσεις πεδίου. Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν τον σχεδιασμό και διαχείριση των συστημάτων βέλτιστης άρδευσης είναι η ημερήσια δυνητική εξατμοδιαπνοή (ΡΕΤ). Μια συνηθισμένη προσέγγιση είναι η την εκτίμηση της ημερήσιας ΡΕΤ της αντιπροσωπευτικής ημέρας κάθε μήνα, στη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου. Στην παρούσα μελέτη, παρουσιάζεται η εφαρμογή της πρόσφατα εισηγμένης μη παραμετρικής μεθοδολογίας BSS (bilinear surface smoothing) για τη χωρική παρεμβολή της ημερήσιας ΡΕΤ. Η περιοχή μελέτης είναι η πεδιάδα της Άρτας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Ηπείρου στη ΒΔ Ελλάδα. Η ημερήσια ΡΕΤ εκτιμήθηκε με βάση τη μεθοδολογία FAO Penman-Monteith, με δεδομένα που συλλέχθηκαν από ένα δίκτυο έξι αγρομετεωρολογικών σταθμών, που εγκαταστάθηκαν στις αρχές του 2015 σε επιλεγμένες θέσεις της περιοχής μελέτης. Για λόγους διερεύνησης, παράξαμε χάρτες για τις Ιουλιανές ημέρες 105, 135, 162, 199, 229 και 259, καλύπτοντας έτσι την πλήρη αρδευτική περίοδο του 2015. Ακόμη, σε κάθε σταθμό έγιναν συγκρίσεις και επαληθεύσεις έναντι της υπολογισθείσας, με τη μέθοδο FAO Penman-Monteith, PET, με χρήση της BSS και μια κοινά εφαρμοζόμενης μεθόδου παρεμβολής, ήτοι της μεθόδου των αντίστροφων αποστάσεων (IDW). Κατά τη διάρκεια της διαδικασία επαλήθευσης, με απομάκρυνση ενός σταθμού κάθε φορά, η μέθοδος BSS παρήγαγε πολύ καλά αποτελέσματα, υπερβαίνοντας IDW. Δεδομένης της απλότητας της BSS, η ολική της επίδοση είναι ικανοποιητική, παρέχοντας χάρτες που αντιπροσωπεύουν τη χωρική και χρονική μεταβολή της ημερήσιας ΡΕΤ.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1776/1/documents/EW_2017_59_41_2HOxTxv.pdf (4259 KB)

  Βλέπε επίσης: http://ewra.net/ew/pdf/EW_2017_59_41.pdf

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Ndiaye, P. M., A. Bodian, L. Diop, A. Deme, A. Dezetter, K. Djaman, and A. Ogilvie, Trend and sensitivity analysis of reference evapotranspiration in the Senegal river basin using NASA meteorological data, Water, 12(7), 1957, doi:10.3390/w12071957, 2020.
  2. Ndiaye, P. M., A. Bodian, L. Diop, A. Dezetter, E. Guilpart, A. Deme, and A. Ogilvie, Future trend and sensitivity analysis of evapotranspiration in the Senegal River Basin, Journal of Hydrology: Regional Studies, 35, 100820, doi:10.1016/j.ejrh.2021.100820, 2021.
  3. Dimitriadou S., and K. G. Nikolakopoulos, Reference evapotranspiration (ETo) methods implemented as ArcMap models with remote-sensed and ground-based inputs, examined along with MODIS ET, for Peloponnese, Greece, ISPRS International Journal of Geo-Information, 10(6), 390, doi:10.3390/ijgi10060390, 2021.
  4. #Dimitriadou, S., and K. G. Nikolakopoulos, Development of GIS models via optical programming and python scripts to implement four empirical methods of reference and actual evapotranspiration (ETo, ETa) incorporating MODIS LST inputs, Proc. SPIE 11856, Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology XXIII, 118560K, doi:10.1117/12.2597724, 2021.
  5. Dimitriadou, S., and K. G. Nikolakopoulos, Evapotranspiration trends and interactions in light of the anthropogenic footprint and the climate crisis: A review, Hydrology, 8(4), 163, doi:10.3390/hydrology8040163, 2021.
  6. Dimitriadou, S., and K. G. Nikolakopoulos, Artificial neural networks for the prediction of the reference evapotranspiration of the Peloponnese Peninsula, Greece, Water, 14(13), 2027, doi:10.3390/w14132027, 2022.
  7. Fotia, K., G. Nanos, N. Malamos, M. Giannelos, P. Mpeza, and I. Tsirogiannis, Water footprint and performance assessment of a table olive cultivar (Olea europaea L. “Konservolea”) under various irrigation strategies, Acta Horticulturae, 1373, 57-64, doi:10.17660/ActaHortic.2023.1373.9, 2023.

 1. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Forecasting of geophysical processes using stochastic and machine learning algorithms, European Water, 59, 161–168, 2017.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1768/1/documents/EW_2017_59_22.pdf (1163 KB)

  Βλέπε επίσης: http://www.ewra.net/ew/issue_59.htm

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. D. Koutsoyiannis, Entropy production in stochastics, Entropy, 19 (11), 581, doi:10.3390/e19110581, 2017.

  Πλήρες κείμενο:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. A. Tegos, N. Malamos, A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, A. Karanasios, and D. Koutsoyiannis, Parametric modelling of potential evapotranspiration: a global survey, Water, 9 (10), 795, doi:10.3390/w9100795, 2017.

  [Παραμετρικό μοντέλο δυνητικής εξατμοδιαπνοής: μια παγκόσμια έρευνα]

  Παρουσιάζουμε και επαληθεύουμε ένα παγκόσμιο παραμετρικό μοντέλο δυνητικής εξατμοδιαπνοής (ΡΕΤ) δύο παραμέτρων, οι οποίες εκτιμώνται μέσω βαθμονόμησης, χρησμοποιώντας ως επεξηγηματικές μεταβλητές τη θερμοκρασία και εξωγήινη ακτινοβολία. Το μοντέλο αι η διαδικασία εκτίμησης των παραμέτρων του ελέγχονται σε όλο τον πλανήτη, με χρήση της βάσης δεδομένων FAO CLIMWAT που παρέχει μέσες μηνιαίες τιμές των μετεωρολογικών εισόδων σε 4300 θέσεις παγκοσμίως. Μια προκαταρκτική ανάλυση των δεδομένων αυτών επέτρεψε την εξήγηση των κύριων μηχανισμών της ΡΕΤ παγοσμίως και εποχιακά. Στη συνέχεια , αναπτύξαμε ένα εργαλείο αυτόματης βελτιστοποίησης για τη βαθμονόμηση του μοντέλου και την παραγωγή σημειακών εκτιμήσεων της δυνητικής εξατμοδιαπνοής έναντι εκτιμήσεων με τη μέθοδο Penman-Monteith. Επίσης, πραγματοποιήσαμε εκτενείς αναλύσεις των δεδομένων εισόδου και εξόδου του μοντέλου, περιλαμβανομένης και της παραγωγής παγκόσμιων χαρτών των βελτιστοποιημένων παραμέτρων και σχετικών μέτρων επίδοσης. Ακόμη, εφαρμόσαμε τιμές των βελτιστοποιημένων παραμέτρων από παρεμβολή για να επαληθεύσουμε την προγνωστική ιακνότητα του μοντέλου μας έναντι μηνιαίων μετεωρολογικών χρονοσειρών, σε διάφορους σταθμούς στον κόσμο. Τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά, καθώς ακόμα και με τη χρήση περιληπτικής λκλιματικής πληροφορίας για τη βαθμονόμηση του μοντέλου και τη χρήση παραμέτρων από παρεμβολή ως τοπικών εκτιμητριών, το μοντέλο γενικά εξασφαλίζει αξιόπιστες εκτιμήσεις της ΡΕΤ. Σε κάποιες περιπτώσεις το μοντέλο έχει φτωχή συμπεριφορά ως προς την εκτίμηση της ΡΕΤ αναφοράς, λόγω μη ομαλών αλληλεπιδράσεων μεταξύ της θερμοκρασίας και εξωγήινης ακτινοβολίας, καθώς και επειδή οι σχετικές διεργασίες επηρεάζονται από επιπρόσθετα αίτια, π.χ. τη σχετική υγρασία και την ταχύτητα ανέμου. Ωστόσο, η ανάλυση των υπολοίπων έδειξε ότι το μοντέλο είναι συνεπές σε όρους ετίμησης παραμέτρων και εαλήθευσης. Οι εξαγόμενοι χάρτες παραμέτρων επιτρέπουν την άμεση χρήση του παραμετρικού μοντέλου οπουδήποτε στον κόσμο, παρέχοντας εκτιμήσεις της ΡΕΤ στην περίπτωση ελλιπών δεδομένων, που μποτούν να βελτιωθούν περαιτέρων με τη χρήση ενός μετεωρολογικών δειγμάτων μικρού μήκους.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1738/2/documents/water-09-00795.pdf (6428 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://www.mdpi.com/2073-4441/9/10/795

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Elferchichi, A., G. A. Giorgio, N. Lamaddalena, M. Ragosta, and V. Telesca, Variability of temperature and its impact on reference evapotranspiration: the test case of the Apulia region (Southern Italy), Sustainability, 9(12), 2337, doi:10.3390/su9122337, 2017.
  2. Li, M., R. Chu, S. Shen, and A. R. T. Islam, Quantifying climatic impact on reference evapotranspiration trends in the Huai River Basin of Eastern China, Water, 10(2), 144, doi:10.3390/w10020144, 2018.
  3. Yan, N., F. Tian, B. Wu, W. Zhu, and M. Yu, Spatiotemporal analysis of actual evapotranspiration and its causes in the Hai basin, Remote Sensing, 10(2), 332; doi:10.3390/rs10020332, 2018.
  4. Li, M., R. Chu, A.R.M.T. Islam, and S. Shen, Reference evapotranspiration variation analysis and its approaches evaluation of 13 empirical models in sub-humid and humid regions: A case study of the Huai River Basin, Eastern China, Water, 10(4), 493, doi:10.3390/w10040493, 2018.
  5. Hao, X., S. Zhang, W. Li, W. Duan, G. Fang, Y. Zhang , and B. Guo, The uncertainty of Penman-Monteith method and the energy balance closure problem, Journal of Geophysical Research – Atmospheres, 123(14), 7433-7443, doi:10.1029/2018JD028371, 2018.
  6. Giménez, P. O., and S. G. García-Galiano, Assessing Regional Climate Models (RCMs) ensemble-driven reference evapotranspiration over Spain, Water, 10(9), 1181, doi:10.3390/w10091181, 2018.
  7. Storm, M. E., R. Gouws, and L. J. Grobler, Novel measurement and verification of irrigation pumping energy conservation under incentive-based programmes, Journal of Energy in Southern Africa, 29(3), 10–21, doi:10.17159/2413-3051/2018/v29i3a3058, 2018.
  8. Tam, B. Y., K. Szeto, B. Bonsal, G. Flato, A. J. Cannon, and R. Rong, CMIP5 drought projections in Canada based on the Standardized Precipitation Evapotranspiration Index, Canadian Water Resources Journal, 44(1), 90-107, doi:10.1080/07011784.2018.1537812, 2019.
  9. Dalezios, N. R., N. Dercas, A. Blanta, and I. N. Faraslis, Remote sensing in water balance modelling for evapotranspiration at a rural watershed in Central Greece, International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics, 4(3-4), 306-337, doi:10.1504/IJSAMI.2018.099219, 2019.
  10. Gan, G., Y. Liu, X. Pan, X. Zhao, M. Li, and S. Wang, Testing the symmetric assumption of complementary relationship: A comparison between the linear and nonlinear advection-aridity models in a large ephemeral lake, Water, 11(8), 1574, doi:10.3390/w11081574, 2019.
  11. Zhang, T., Y. Chen, and K. Tha Paw U, Quantifying the impact of climate variables on reference evapotranspiration in Pearl River Basin, China, Hydrological Sciences Journal, 64(16), 1944-1956, doi:10.1080/02626667.2019.1662021, 2019.
  12. Hua, D., X. Hao, Y. Zhang, and J. Qin, Uncertainty assessment of potential evapotranspiration in arid areas, as estimated by the Penman-Monteith method, Journal of Arid Land, 12, 166–180, doi:10.1007/s40333-020-0093-7, 2020.
  13. Shirmohammadi-Aliakbarkhani, Z., and S. F. Saberali, Evaluating of eight evapotranspiration estimation methods in arid regions of Iran, Agricultural Water Management, 239, 106243, doi:10.1016/j.agwat.2020.106243, 2020.
  14. Kim, C.-G., J. Lee, J. E. Lee, and H. Kim, Evaluation of improvement effect on the spatial-temporal correction of several reference evapotranspiration methods, Journal of Korea Water Resources Association, 53(9), 701-715, doi:10.3741/JKWRA.2020.53.9.701, 2020.
  15. Gui, Y., Q. Wang, Y. Zhao, Y. Dong, H. Li, S. Jiang, X. He, and K. Liu, Attribution analyses of reference evapotranspiration changes in China incorporating surface resistance change response to elevated CO2, Journal of Hydrology, 599, 126387, doi:10.1016/j.jhydrol.2021.126387, 2021.
  16. Mohanasundaram, S., M. M. Mekonnen, E. Haacker, C. Ray, S. Lim, and S. Shrestha, An application of GRACE mission datasets for streamflow and baseflow estimation in the Conterminous United States basins, Journal of Hydrology, 601, 126622, doi:10.1016/j.jhydrol.2021.126622, 2021.
  17. Gentilucci, M., M. Bufalini, M. Materazzi, M. Barbieri, D. Aringoli, P. Farabollini, and G. Pambianchi, Calculation of potential evapotranspiration and calibration of the Hargreaves equation using geostatistical methods over the last 10 years in Central Italy, Geosciences, 11(8), 348, doi:10.3390/geosciences11080348, 2021.
  18. Dos Santos, A. A., J. L. M. de Souza, and S. L. K. Rosa, Evapotranspiration with the Moretti-Jerszurki-Silva model for the Brazilian subtropical climate, Hydrological Sciences Journal, 66(16), 2267-2279, doi:10.1080/02626667.2021.1988610, 2021.
  19. Stefanidis, S., and V. Alexandridis, Precipitation and potential evapotranspiration temporal variability and their relationship in two forest ecosystems in Greece, Hydrology, 8(4), 160, doi:10.3390/hydrology8040160, 2021.
  20. Saggi, M. K., and S. A. Jain, Survey towards decision support system on smart irrigation scheduling using machine learning approaches, Archives of Computational Methods in Engineering, 29, 4455-4478, doi:10.1007/s11831-022-09746-3, 2022.
  21. Urban, G., L. Kuchar, M. Kępińska-Kasprzak, and E. Z. Łaszyca, A climatic water balance variability during the growing season in Poland in the context of modern climate change, Meteorologische Zeitschrift, 31(5), 349-365, doi:10.1127/metz/2022/1128, 2022.
  22. Hajek, O. L., and A. K. Knapp, Shifting seasonal patterns of water availability: ecosystem responses to an unappreciated dimension of climate change, New Phytologist, 233(1), 119-125, doi:10.1111/nph.17728, 2022.
  23. Al-Asadi, K., A. A. Abbas, A. S. Dawood, and J. G. Duan, Calibration and modification of the Hargreaves–Samani equation for estimating daily reference evapotranspiration in Iraq, Journal of Hydrologic Engineering, 28(5), doi:10.1061/JHYEFF.HEENG-5877, 2023.
  24. Islam, S., and A. K. M. R. Alam, Quantifying spatiotemporal variation of reference evapotranspiration and its contributing climatic factors in Bangladesh during 1981–2018, Russian Meteorology and Hydrology, 48(3), 253-266, doi:10.3103/S1068373923030081, 2023.
  25. Stefanidis, S., A. Tegos, and V. Alexandridis, How has aridity changed at a fir (Abies Borisii-Regis) forest site in Central Greece during the past six decades? Environmental Sciences Proceedings, 26(1), 121, doi:10.3390/environsciproc2023026121, 2023.
  26. Maas, E. D.v.L., and R. A. Lal, A case study of the RothC soil carbon model with potential evapotranspiration and remote sensing model inputs, Remote Sensing Applications: Society and Environment, 29, 100876, doi:10.1016/j.rsase.2022.100876, 2023.

 1. E. Moschos, G. Manou, P. Dimitriadis, V. Afendoulis, D. Koutsoyiannis, and V. Tsoukala, Harnessing wind and wave resources for a Hybrid Renewable Energy System in remote islands: a combined stochastic and deterministic approach, Energy Procedia, 125, 415–424, doi:10.1016/j.egypro.2017.08.084, 2017.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1737/1/documents/wave_procedia.pdf (2296 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. G. Koudouris, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigation on the stochastic nature of the solar radiation process, Energy Procedia, 125, 398–404, 2017.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1736/1/documents/solar_procedia.pdf (804 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. K. Mavroyeoryos, I. Engonopoulos, H. Tyralis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Simulation of electricity demand in a remote island for optimal planning of a hybrid renewable energy system, Energy Procedia, 125, 435–442, doi:10.1016/j.egypro.2017.08.095, 2017.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1735/1/documents/energy_demand_procedia.pdf (1370 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. G. Karakatsanis, D. Roussis, Y. Moustakis, N. Gournari, I. Parara, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Energy, variability and weather finance engineering, Energy Procedia, 125, 389–397, doi:10.1016/j.egypro.2017.08.073, 2017.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1734/1/documents/weather_finance_procedia.pdf (872 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. M. Chalakatevaki, P. Stamou, S. Karali, V. Daniil, P. Dimitriadis, K. Tzouka, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, P. Papanicolaou, and N. Mamassis, Creating the electric energy mix in a non-connected island, Energy Procedia, 125, 425–434, doi:10.1016/j.egypro.2017.08.089, 2017.

  [Δημιουργώντας το μίγμα ηλεκτρικής ενέργειας για ένα μη διασυνδεδεμένο νησί]

  Σχετικές εργασίες:

  • [446] Πρόδρομη παρουσίαση σε συνέδριο της EGU

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1733/1/documents/electric_mix_energy_procedia.pdf (1118 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Bakanos, P. I., and K. L. Katsifarakis, Optimizing operation of a large-scale pumped storage hydropower system coordinated with wind farm by means of genetic algorithm, Global Nest Journal, 2019.
  2. Giudici, F., A. Castelletti, E. Garofalo, M. Giuliani, and H. R. Maier, Dynamic, multi-objective optimal design and operation of water-energy systems for small, off-grid islands, Applied Energy, 250, 605-616, doi:10.1016/j.apenergy.2019.05.084, 2019.

 1. K. Papoulakos, G. Pollakis, Y. Moustakis, A. Markopoulos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Simulation of water-energy fluxes through small-scale reservoir systems under limited data availability, Energy Procedia, 125, 405–414, doi:10.1016/j.egypro.2017.08.078, 2017.

  [Προσομοίωση ροών νερού και ενέργειας μέσω συστημάτων ταμιευτήρων μικρής κλίμακας υπό περιορισμένη διαθεσιμότητα δεδομένων]

  Παρουσιάζεται μια στοχαστική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τις αβεβαιότητες των δεδομένων εισόδου σε προσομοιώσεις νερού και ενέργειας. Το στοχαστικό υπόδειγμα, το οποίο επιτρέπει την ποσοτικοποίηση της εγγενούς αβεβαιότητας των υδρομετεωρολογικών διεργασιών, καθίσταται ακόμα πιο κρίσιμο στην περίπτωση ελλιπούς ή ανεπαρκούς πληροφορίας. Το σχήμα μας χρησιμοποιεί απλοποιημένα εννοιολογικά μοντέλα, τα οποία υπόκεινται σε σημαντικές αβεβαιότητες, ώστε να παράξει τα δεδομένα εισόδου του συνολικού προβλήματος προσομοίωσης. Η μεθοδολογία ελέγχεται σε ένα υποθετικό υβριδικό σύστημα ανανεώσιμης ενέργειας ενός μικρού νησιού του Αιγαίου, ήτοι της Αστυπάλαιας, που περιλαμβάνει έναν ταμιευτήρα με δυνατότητα αντλησιοταμίευσης, που εξυπηρετεί πολλαπλές χρήσεις νερού, όπου τόσο οι εισροές όσο και οι ζητήσεις νερού αντιμετωπίζονται ως τυχαίες μεταβλητές, ως συνέπεια των στοχαστικών δεδομένων εισόδου και παραμέτρων τους.

  Σχετικές εργασίες:

  • [452] Πρόδρομη παρουσίαση σε συνέδριο της EGU

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1732/1/documents/energy_proc_paper.pdf (2324 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Pouliasis, G., G. A. Torres-Alves, and O. Morales-Napoles, Stochastic modeling of hydroclimatic processes using vine copulas, Water, 13(16), 2156, doi:10.3390/w13162156, 2021.

 1. C. Pappas, M.D. Mahecha, D.C. Frank, F. Babst, and D. Koutsoyiannis, Ecosystem functioning is enveloped by hydrometeorological variability, Nature Ecology & Evolution, 1, 1263–1270, doi:10.1038/s41559-017-0277-5, 2017.

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, On the prediction of persistent processes using the output of deterministic models, Hydrological Sciences Journal, 62 (13), 2083–2102, doi:10.1080/02626667.2017.1361535, 2017.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1727/1/documents/2017HSJ_OnTthePredictionOfPersistentProcesses.pdf (3152 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Kundzewicz, Z. W., Quo vadis, hydrology?, Hydrological Sciences Journal, doi:10.1080/02626667.2018.1489597, 2018.

 1. F. Lombardo, E. Volpi, D. Koutsoyiannis, and F. Serinaldi, A theoretically consistent stochastic cascade for temporal disaggregation of intermittent rainfall, Water Resources Research, 53 (6), 4586–4605, doi:10.1002/2017WR020529, 2017.

  [Θεωρητικά συνεπής στοχαστικός καταρράκτης για τον χρονικό επιμερισμό διαλείπουσας βροχοπτώσης]

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. A. Tegos, H. Tyralis, D. Koutsoyiannis, and K. H. Hamed, An R function for the estimation of trend signifcance under the scaling hypothesis- application in PET parametric annual time series, Open Water Journal, 4 (1), 66–71, 6, 2017.

  [Μια συνάρτηση R για την εκτίμηση της σημαντικότητας τάσεων υπό την υπόθεση ομοιοθεσίας - εφαρμογή στην παραμετρική εκτίμηση δυνητικής εξατμοδιαπνοής σε ετήσιες χρονοσειρές]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1703/1/documents/2017OW_An_R_FunctionForTrendSignificance.pdf (326 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://scholarsarchive.byu.edu/openwater/vol4/iss1/6/

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. H. Tyralis, A. Tegos, A. Delichatsiou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A perpetually interrupted interbasin water transfer as a modern Greek drama: Assessing the Acheloos to Pinios interbasin water transfer in the context of integrated water resources management, Open Water Journal, 4 (1), 113–128, 12, 2017.

  [Ένα διαρκώς διακοπτόμενο έργο μεταφοράς νερού μεταξύ λεκανών απορροής ως ένα σύγχρονο ελληνικό δράμα: Αξιολόγηση του έργου μεταφοράς νερού από τον Αχελώο προς τον Πηνειό στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1702/1/documents/2017OW_AcheloosToPiniosInterbasinWaterTransfer.pdf (2744 KB)

  Βλέπε επίσης: http://scholarsarchive.byu.edu/openwater/vol4/iss1/11/

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. I. Deligiannis, P. Dimitriadis, Ο. Daskalou, Y. Dimakos, and D. Koutsoyiannis, Global investigation of double periodicity οf hourly wind speed for stochastic simulation; application in Greece, Energy Procedia, 97, 278–285, doi:10.1016/j.egypro.2016.10.001, 2016.

  [Γενικευμένη έρευνα της διπλής περιοδικότητας της ωριαίας ταχύτητας ανέμου για στοχαστική προσομοίωση - εφαρμογή στην Ελλάδα]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1671/1/documents/1-s2.0-S187661021630947X-main.pdf (3319 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. Y. Markonis, S. C. Batelis, Y. Dimakos, E. C. Moschou, and D. Koutsoyiannis, Temporal and spatial variability of rainfall over Greece, Theoretical and Applied Climatology, doi:10.1007/s00704-016-1878-7, 2016.

  [Χρονική και χωρική μεταβλητότητα της βροχόπτωσης στην Ελλάδα]

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1007/s00704-016-1878-7

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. Y. Markonis, A. N. Angelakis, J. Christy, and D. Koutsoyiannis, Climatic variability and the evolution of water technologies in Crete, Hellas, Water History, 8 (2), 137–157, doi:10.1007/s12685-016-0159-9, 2016.

  [Κλιματική μεταβλητότητα και εξέλιξη των τεχνολογιών νερού στην Κρήτη]

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1007/s12685-016-0159-9

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Angelakis, A. N., G. Antoniou, K. Voudouris, N. Kazakis, N. Delazios, and N. Dercas, History of floods in Greece: causes and measures for protection, Natural Hazards, doi:10.1007/s11069-020-03898-w, 2020.

 1. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, A global survey on the seasonal variation of the marginal distribution of daily precipitation, Advances in Water Resources, 94, 131–145, doi:10.1016/j.advwatres.2016.05.005, 2016.

  [Παγκόσμια διερεύνηση σχετικά με την εποχιακή διακύμανση της περιθώριας κατανομής της ημερήσιας κατακρήμνισης]

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1016/j.advwatres.2016.05.005

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. D. Koutsoyiannis, G. Blöschl, A. Bardossy, C. Cudennec, D. Hughes, A. Montanari, I. Neuweiler, and H. H. G. Savenije, Joint Editorial: Fostering innovation and improving impact assessment for journal publications in hydrology, Hydrological Sciences Journal, 61 (7), 1170–1173, doi:10.1080/02626667.2016.1162953, 2016.

  [Joint Editorial: Ενίσχυση της καινοτομίας και βελτίωση της αξιολόγησης της απήχησης για τις δημοσιεύσεις σε περιοδικά στην υδρολογία]]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1603/1/documents/2016Joint_editorial_Fostering_innovation.pdf.pdf (235 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2016.1162953

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. D. Koutsoyiannis, M. Acreman, A. Castellarin, H. H. G. Savenije, C. Cudennec, G. Blöschl, G. Young, A. Montanari, and F. Watkins, Should auld acquaintance be forgot? Comment on “Farewell, HSJ!—address from the retiring editor” by Z.W. Kundzewicz, Hydrological Sciences Journal, doi:10.1080/02626667.2016.1150032, 2016.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1602/1/documents/2016HSJ_ShouldAuldAcquaintanceBeForgot.pdf (72 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2016.1150032

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. P. Dimitriadis, A. Tegos, A. Oikonomou, V. Pagana, A. Koukouvinos, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Comparative evaluation of 1D and quasi-2D hydraulic models based on benchmark and real-world applications for uncertainty assessment in flood mapping, Journal of Hydrology, 534, 478–492, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.01.020, 2016.

  [Συγκριτική αξιολόγηση μονοδιάστατων και ψευδο-διδιάστατων υδραυλικών μοντέλων με βάση θεωρητικές και πραγματικές εφαρμογές για την εκτίμηση της αβεβαιότητας στην αποτύπωση των πλημμυρών]

  Τα μονοδιάστατα και ψευδο-διδιάστατα υδραυλικά μοντέλα που είναι ελεύθερα διαθέσιμα (HEC-RAS, LISFLOOD-FP και FLO-2d) χρησιμοποιούναι ευρέως στην αποτύπωση της πλημμυρικής κατάκλυσης. Τα μοντέλα αυτά ελέγχονται σε ένα θεωρητικό πρόβλημα αναφοράς, θεωρώντας μια μικτή ορθογωνική-τριγωνική διατομή καναλιού. Εφαρμόζοντας μια προσέγγιση Monte-Carlo, υλοποιούμε εκτενείς αναλύσεις ευαισθησίας, μεταβάλλοντας ταυτόχρονα την παροχή εισόδου, την κατά μήκος και την εγκάρσια κλίση, τον συντελεστή τραχύτητας καθώς και το μέγεθος φατνίου του υπολογιστικού κανάβου. Με βάση στατιστικές αναλύσεις των τριών μεταβλητών εξόδου ενδιαφέροντος, δηλαδή του βάθους ροής στις θέσεις εισροής και εκροής, και τον συνολικό πλημμυρικό όγκο, διερευνούμε την αβεβαιότητα που εμπεριέχεται σε διαφορετικές διαμορφώσεις του μοντέλου και των συνθηκών ροής, χωρίς την επίδραση σφαλμάτων και άλλων παραδοχών σχετικών με την τοπογραφία, τη γεωμετρία του αγωγού και τις οριακές συνθήκες. Ακόμη, εκτιμούμε την αβεβαιότητα που σχετίζεται με κάθε μεταβλητή εισόδου, την οποία συγκρίνουμε με την ολική αβεβαιότητα. Τα συμπεράσματα των θεωρητικών αναλύσεων διαφωτίζονται επιπλέον με την εφαρμογή των τριών μοντέλων σε πραγματικά προβλήματα διόδευσης πλημμύρας, στο πλαίσιο δύο ιδιαίτερα απαιτητικών μελετών περίπτωσης στην Ελλάδα.

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Apel, H., O. Martínez Trepat, N. N. Hung, D. T. Chinh, B. Merz, and N. V. Dung, Combined fluvial and pluvial urban flood hazard analysis: concept development and application to Can Tho city, Mekong Delta, Vietnam, Natural Hazards and Earth System Sciences, 16, 941-961, doi:10.5194/nhess-16-941-2016, 2016.
  2. Papaioannou , G., A. Loukas, L. Vasiliades, and G. T. Aronica, Flood inundation mapping sensitivity to riverine spatial resolution and modelling approach, Natural Hazards, 83, 117-132, doi:10.1007/s11069-016-2382-1, 2016.
  3. #Santillan, J. R., A. M. Amora, M. Makinano-Santillan, J. T. Marqueso, L. C. Cutamora, J. L. Serviano, and R. M. Makinano, Assessing the impacts of flooding caused by extreme rainfall events through a combined geospatial and numerical modeling approach, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLI-B8, 2016, XXIII ISPRS Congress, Prague, doi:10.5194/isprs-archives-XLI-B8-1271-2016, 2016.
  4. Cheviron, B. and R. Moussa, Determinants of modelling choices for 1-D free-surface flow and morphodynamics in hydrology and hydraulics: a review, Hydrology and Earth System Sciences, 20, 3799-3830, doi:10.5194/hess-20-3799-2016, 2016.
  5. Anees, M.T., K. Abdullah, M.N.M. Nawawi, N. N. N. Ab Rahman, A. R. Mt. Piah, N. A. Zakaria, M.I. Syakir, and A.K. Mohd. Omar, Numerical modeling techniques for flood analysis, Journal of African Earth Sciences, 124, 478–486, doi:10.1016/j.jafrearsci.2016.10.001, 2016.
  6. Skublics, D., G. Blöschl, and P. Rutschmann, Effect of river training on flood retention of the Bavarian Danube, Journal of Hydrology and Hydromechanics, 64(4), 349-356, doi:10.1515/johh-2016-0035, 2016.
  7. Doong, D.-J., W. Lo, Z. Vojinovic, W.-L. Lee, and S.-P. Lee, Development of a new generation of flood inundation maps—A case study of the coastal City of Tainan, Taiwan, Water, 8(11), 521, doi:10.3390/w8110521, 2016.
  8. #Cartaya, S., and R. Mantuano-Eduarte, Identificación de zonas en riesgo de inundación mediante la simulación hidráulica en un segmento del Río Pescadillo, Manabí, Ecuador, Revista de Investigación, 40(89), 158-170, 2016.
  9. Javadnejad, F., B. Waldron, and A. Hill, LITE Flood: Simple GIS-based mapping approach for real-time redelineation of multifrequency floods, Natural Hazards Review, 18(3), doi:10.1061/(ASCE)NH.1527-6996.0000238, 2017.
  10. Shrestha, A., M. S. Babel, S. Weesakul, and Z. Vojinovic, Developing intensity–duration–frequency (IDF) curves under climate change uncertainty: The case of Bangkok, Thailand, Water, 9(2), 145, doi:10.3390/w9020145, 2017.
  11. Roushangar, K., M. T. Alami, V. Nourani, and A. Nouri, A cost model with several hydraulic constraints for optimizing in practice a trapezoidal cross section, Journal of Hydroinformatics, 19(3), 456-468, doi:10.2166/hydro.2017.081, 2017.
  12. Papaioannou, G., L. Vasiliades, A. Loukas, and G. T. Aronica, Probabilistic flood inundation mapping at ungauged streams due to roughness coefficient uncertainty in hydraulic modelling, Advances in Geosciences, 44, 23-34, doi:10.5194/adgeo-44-23-2017, 2017.
  13. Anees, M. T., K. Abdullah, M. N. M. Nawawi, N. N. N. Ab Rahman, A. R. Mt. Piah, M. I. Syakir, A. K. M. Omar, and K. Hossain, Applications of remote sensing, hydrology and geophysics for flood analysis, Indian Journal of Science and Technology, 10(17), doi:10.17485/ijst/2017/v10i17/111541, 2017.
  14. Fuentes-Andino, D., K. Beven, S. Halldin, C.-Y. Xu, J. E. Reynolds, and G. Di Baldassarre, Reproducing an extreme flood with uncertain post-event information, Hydrology and Earth System Sciences, 21, 3597-3618, doi:10.5194/hess-21-3597-2017, 2017.
  15. #Anees, M. T., K. Abdullah, M. N. M. Nordin, N. N. N. Ab Rahman, M. I. Syakir, and M. O. A. Kadir, One- and two-dimensional hydrological modelling and their uncertainties, Flood Risk Management, T. Hromadka and P. Rao (editors), Chapter 11, doi:10.5772/intechopen.68924, 2017.
  16. #Papaioannou, G., A. Loukas, L. Vasiliades, and G. T. Aronica, Sensitivity analysis of a probabilistic flood inundation mapping framework for ungauged catchments, Proceedings of the 10th World Congress of EWRA “Panta Rhei”, European Water Resources Association, Athens, 2017.
  17. Bangira, T., S. M. Alfieri , M. Menenti, A. van Niekerk, and Z. Vekerdy, A spectral unmixing method with ensemble estimation of endmembers: Application to flood mapping in the Caprivi floodplain, Remote Sensing, 9, 1013, doi:10.3390/rs9101013, 2017.
  18. Carisi, F., A. Domeneghetti, M. G. Gaeta, and A. Castellarin, Is anthropogenic land subsidence a possible driver of riverine flood-hazard dynamics? A case study in Ravenna, Italy, Hydrological Sciences Journal, 62(15), 2440-2455, doi:10.1080/02626667.2017.1390315, 2017.
  19. Podhoranyi, M., P. Veteska, D. Szturcova, L. Vojacek, and A. Portero, A web-based modelling and monitoring system based on coupling environmental models and hydrological-related data, Journal of Communications, 12(6), 340-346, doi:10.12720/jcm.12.6.340-346, 2017.
  20. Bhuyian, N. M., A. Kalyanapu, and F. Hossain, Evaluating conveyance-based DEM correction technique on NED and SRTM DEMs for flood impact assessment of the 2010 Cumberland river flood, Geosciences, 7(4), 132; doi:10.3390/geosciences7040132, 2017.
  21. Zin, W., A. Kawasaki, W. Takeuchi, Z. M. L. T. San, K. Z. Htun, T. H. Aye, and S. Win, Flood hazard assessment of Bago river basin, Myanmar, Journal of Disaster Research, 13(1), 14-21, doi:10.20965/jdr.2018.p0014, 2018.
  22. #Siregar, R. I., Hydraulic modeling of flow impact on bridge structures: a case study on Citarum bridge, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 309, 012015, doi:10.1088/1757-899X/309/1/012015, 2018.
  23. Miranda, D., R. F. Camacho, S. Lousada, and R. A. Castanho, Hydraulic studies and their influence for regional urban planning: a practical approach to Funchal’s rivers, Revista Brasiliera de Planejamento e Desenvolvimento, 7(1), 145-164, doi:10.3895/rbpd.v7n1.7179, 2018.
  24. Liu, W., and H. Liu, Integrating Monte Carlo and the hydrodynamic model for predicting extreme water levels in river systems, Preprints 2018, 2018030088, doi:10.20944/preprints201803.0088.v1, 2018.
  25. #Indrawan, I., and R. I. Siregar, Analysis of flood vulnerability in urban area: a case study in Deli watershed, Journal of Physics Conference Series, 978(1), 012036, doi:10.1088/1742-6596/978/1/012036, 2018.
  26. #Siregar, R. I., Land cover change impact on urban flood modeling (case study: Upper Citarum watershed), IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 126(1), 012027, doi:10.1088/1755-1315/126/1/012027, 2018.
  27. #Ng, Z. F.., J. I. Gisen, and A. Akbari, Flood inundation modelling in the Kuantan river basin using 1D-2D flood modeller coupled with ASTER-GDEM, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 318(1), 012024, doi:10.1088/1757-899X/318/1/012024, 2018.
  28. Chang, M.-J., H.-K. Chang, Y.-C. Chen, G.-F. Lin, P.-A. Chen, J.-S. Lai, and Y.-C. Tan, A support vector machine forecasting model for typhoon flood inundation mapping and early flood warning systems, Water, 10, 1734, doi:10.3390/w10121734, 2018.
  29. Dysarz, T., Application of Python scripting techniques for control and automation of HEC-RAS simulations, Water, 10(10):1382, doi:10.3390/w10101382, 2018.
  30. Hdeib, R., C. Abdallah, F. Colin, L. Brocca, and R. Moussa, Constraining coupled hydrological-hydraulic flood model by past storm events and post-event measurements in data-sparse regions, Journal of Hydrology, 565, 160-175, doi:10.1016/j.jhydrol.2018.08.008, 2018.
  31. Tan, F. J., E. J. R. Rarugal, and F. A. A. Uy, One-dimensional (1D) river analysis of a river basin in Southern Luzon Island in the Philippines using Lidar Digital Elevation Model, International Journal of Engineering & Technology, 7(3.7), 29-33, doi:10.14419/ijet.v7i3.7.16200, 2018.
  32. Luo, P., D. Mu, H. Xue, T. Ngo-Duc, K. Dang-Dinh, K. Takara, D. Nover, and G. Schladow, Flood inundation assessment for the Hanoi Central Area, Vietnam under historical and extreme rainfall conditions, Scientific Reports, 8, 12623, doi:10.1038/s41598-018-30024-5, 2018.
  33. Indrawan, I., and R. I. Siregar, Pemodelan Penerapan Terowongan Air (Tunnel) dalam Mengatasi Banjir Akibat Luapan Sungai Deli, Jurnal Teknik Sipil, 25(2), 113-120, doi:10.5614/jts.2018.25.2.4, 2018.
  34. Petroselli, A., M. Vojtek, and J. Vojteková, Flood mapping in small ungauged basins: A comparison of different approaches for two case studies in Slovakia, Hydrology Research, 50(1), 379-392, doi:10.2166/nh.2018.040, 2018.
  35. Agudelo-Otálora, L. M., W. D. Moscoso-Barrera, L. A. Paipa-Galeano, and C. Mesa-Sciarrotta, Comparison of physical models and artificial intelligence for prediction of flood levels, Water Technology and Sciences, 9(4), 209-236, doi:10.24850/j-tyca-2018-04-09, 2018.
  36. Kaya, C. M., G. Tayfur, and O. Gungor, Predicting flood plain inundation for natural channels having no upstream gauged stations, Journal of Water and Climate Change, 10(2), 360-372, doi:10.2166/wcc.2017.307, 2019.
  37. Liu, Z., V. Merwade, and K. Jafarzadegan, Investigating the role of model structure and surface roughness in generating flood inundation extents using 1D and 2D hydraulic models, Journal of Flood Risk Management, 12(1), e12347, doi:10.1111/jfr3.12347, 2019.
  38. Tscheikner-Gratl, F., V. Bellos, A. Schellart, A. Moreno-Rodenas, M. Muthusamy, J. Langeveld, F. Clemens, L. Benedetti, M.A. Rico-Ramirez, R. Fernandes de Carvalho, L. Breuer, J. Shucksmith, G.B.M. Heuvelink, and S. Tait, Recent insights on uncertainties present in integrated catchment water quality modelling, Water Research, 150, 368-379, doi:10.1016/j.watres.2018.11.079, 2019.
  39. Zeleňáková, M., R. Fijko, S. Labant, E. Weiss, G. Markovič, and R. Weiss, Flood risk modelling of the Slatvinec stream in Kružlov village, Slovakia, Journal of Cleaner Production, 212, 109-118, doi:10.1016/j.jclepro.2018.12.008, 2019.
  40. Wang, P., G. Zhang, and H. Leung, Improving super-resolution flood inundation mapping for multispectral remote sensing image by supplying more spectral information, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 16(5), 771-775, doi:10.1109/LGRS.2018.2882516, 2019.
  41. Tehrany, M. S., S. Jones, and F. Shabani, Identifying the essential flood conditioning factors for flood prone area mapping using machine learning techniques, Catena, 175, 174-192, doi:10.1016/j.catena.2018.12.011, 2019.
  42. Škarpich, V., T. Galia, S. Ruman, and Z. Máčka, Variations in bar material grain-size and hydraulic conditions of managed and re-naturalized reaches of the gravel-bed Bečva River (Czech Republic), Science of The Total Environment, 649, 672-685, doi:10.1016/j.scitotenv.2018.08.329, 2019.
  43. Yang, Z., K. Yang, L. Su, and H. Hu, The multi-objective operation for cascade reservoirs using MMOSFLA with emphasis on power generation and ecological benefit, Journal of Hydroinformatics, 21(2), 257-278, doi:10.2166/hydro.2019.064, 2019.
  44. Dysarz, T., J. Wicher-Dysarz, M. Sojka, and J. Jaskuła, Analysis of extreme flow uncertainty impact on size of flood hazard zones for the Wronki gauge station in the Warta river, Acta Geophysica, 67(2), 661-676, doi:10.1007/s11600-019-00264-8, 2019.
  45. Fleischmann, A., R. Paiva, and W. Collischonn, Can regional to continental river hydrodynamic models be locally relevant? A cross-scale comparison, Journal of Hydrology X, 3, 100027, doi:10.1016/j.hydroa.2019.100027, 2019.
  46. Gyasi-Agyei, Y., Propagation of uncertainties in interpolated rain fields to runoff errors, Hydrological Sciences Journal, 64(5), 587-606, doi:10.1080/02626667.2019.1593989. 2019.
  47. Langat, P. K., L. Kumar, and R. Koech, Identification of the most suitable probability distribution models for maximum, minimum, and mean streamflow, Water, 11, 734, doi:10.3390/w11040734, 2019.
  48. Papaioannou, G., A. Loukas, and L. Vasiliades, Flood risk management methodology for lakes and adjacent areas: The lake Pamvotida paradigm, Proceedings, 7, 21, doi:10.3390/ECWS-3-05825, 2019.
  49. Hosseini, D., M. Torabi, and M. A. Moghadam, Preference assessment of energy and momentum equations over 2D-SKM method in compound channels, Journal of Water Resource Engineering and Management, 6(1), 24-34, 2019.
  50. Oubennaceur, K., K. Chokmani, M. Nastev, Y. Gauthier, J. Poulin, M. Tanguy, S. Raymond, and R. Lhissou, New sensitivity indices of a 2D flood inundation model using Gauss quadrature sampling, Geosciences, 9(5), 220, doi:10.3390/geosciences9050220, 2019.
  51. Pinho, J. L. S., L. Vieira, J. M. P. Vieira, S. Venâncio, N. E. Simões, J. A. Sá Marques, and F. S. Santos, Assessing causes and associated water levels for an urban flood using hydroinformatic tools, Journal of Hydroinformatics, jh2019019, doi:10.2166/hydro.2019.019, 2019.
  52. Saksena, S., V. Merwade, and P. J. Singhofen, Flood inundation modeling and mapping by integrating surface and subsurface hydrology with river hydrodynamics, Journal of Hydrology, 575, 1155-1177, doi:10.1016/j.jhydrol.2019.06.024, 2019.
  53. #Fijko, R., and M., Zelenakova, Verification of the hydrodynamic model of the Slatvinec River in Kružlov, Air and Water Components of the Environment Conference Proceedings, 91-98, Cluj-Napoca, Romania, doi:10.24193/AWC2019_09, 2019.
  54. Luppichini, M., M. Favalli, I. Isola, L. Nannipieri, R. Giannecchini, and M. Bini, Influence of topographic resolution and accuracy on hydraulic channel flow simulations: Case study of the Versilia River (Italy), Remote Sensing, 11(13), 1630, doi:10.3390/rs11131630, 2019.
  55. Liu, Z., and V. Merwade, Separation and prioritization of uncertainty sources in a raster based flood inundation model using hierarchical Bayesian model averaging, Journal of Hydrology, 578, 124100, doi:10.1016/j.jhydrol.2019.124100, 2019.
  56. #Huțanu, E., A. Urzică, L. E. Paveluc, C. C. Stoleriu, and A. Grozavu, The role of hydro-technical works in diminishing flooded areas. Case study: the June 1985 flood on the Miletin River, 16th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, 2019.
  57. Chen, Y.-M., C.-H. Liu, H.-J. Shih, C.-H. Chang, W.-B. Chen, Y.-C. Yu, W.-R. Su, and L.-Y. Lin, An operational forecasting system for flash floods in mountainous areas in Taiwan, Water, 11, 2100, doi:10.3390/w11102100, 2019.
  58. Shustikova, I., A. Domeneghetti, J. C. Neal, P. Bates, and A. Castellarin, Comparing 2D capabilities of HEC-RAS and LISFLOOD-FP on complex topography, Hydrological Sciences Journal, 64(14), 1769-1782, doi:10.1080/02626667.2019.1671982, 2019.
  59. Papaioannou, G., G. Varlas, G. Terti, A. Papadopoulos, A. Loukas, Y. Panagopoulos, and E. Dimitriou, Flood inundation mapping at ungauged basins using coupled hydrometeorological-hydraulic modelling: The catastrophic case of the 2006 flash flood in Volos City, Greece, Water, 11, 2328, doi:10.3390/w11112328, 2019.
  60. Liu, W.-C., and H.-M. Liu, Integrating hydrodynamic model and Monte Carlo simulation for predicting extreme water levels in a river system, Terrestrial, Atmospheric & Oceanic Sciences, 30(4), 589-604, doi:10.3319/TAO.2019.01.18.01, 2019.
  61. Costabile, P., C. Costanzo, G. De Lorenzo, and F. Macchione, Is local flood hazard assessment in urban areas significantly influenced by the physical complexity of the hydrodynamic inundation model?, Journal of Hydrology, 580, 124231, doi:10.1016/j.jhydrol.2019.124231, 2020.
  62. Stephens, T. A., and B. P. Bledsoe, Probabilistic mapping of flood hazards: depicting uncertainty in streamflow, land use, and geomorphic adjustment, Anthropocene, 29, 100231, doi:10.1016/j.ancene.2019.100231, 2020.
  63. Papaioannou, G., C. Papadaki, and E. Dimitriou, Sensitivity of habitat hydraulic model outputs to DTM and computational mesh resolution, Ecohydrology, 13(2), e2182, doi:10.1002/eco.2182, 2020.
  64. Saksena, S., S. Dey, V. Merwade, and P. J. Singhofen, A computationally efficient and physically based approach for urban flood modeling using a flexible spatiotemporal structure, Water Resources Research, 56(1), e2019WR025769, doi:10.1029/2019WR025769, 2020.
  65. Annis, A., F. Nardi, E. Volpi, and A. Fiori, Quantifying the relative impact of hydrological and hydraulic modelling parameterizations on uncertainty of inundation maps, Hydrological Sciences Journal, 65(4), 507-523, doi:10.1080/02626667.2019.1709640, 2020.
  66. Syafri, R. R., M. P. Hadi, and S. Suprayogi, Hydrodynamic modelling of Juwana river flooding using HEC-RAS 2D, IOP Conference Series Earth and Environmental Science, 412, 012028, doi:10.1088/1755-1315/412/1/012028, 2020.
  67. Gergeľová, M. B., Ž. Kuzevičová, S. Labant, J. Gašinec, S. Kuzevič, J. Unucka, and P. Liptai, Evaluation of selected sub-elements of spatial data quality on 3D flood event modeling: Case study of Prešov City, Slovakia, Applied Sciences, 10(3), 820, doi:10.3390/app10030820, 2020.
  68. Shaw, J., G. Kesserwani, and P. Pettersson, Probabilistic Godunov-type hydrodynamic modelling under multiple uncertainties: robust wavelet-based formulations, Advances in Water Resources, 137, 103526, doi:10.1016/j.advwatres.2020.103526, 2020.
  69. Li, X., C. Huang, Y. Zhang, J. Pang, and Y. Ma, Hydrological reconstruction of extreme palaeoflood events 9000–8500 a BP in the Danjiang River Valley, tributary of the Danjiangkou Reservoir, China, Arabian Journal of Geosciences, 13, 137, doi:10.1007/s12517-020-5132-3, 2020.
  70. Lousada, S., and L. Loures, Modelling torrential rain flows in urban territories: floods - natural channels (the case study of Madeira island), American Journal of Water Science and Engineering, 6(1), 17-30, doi:10.11648/j.ajwse.20200601.13, 2020.
  71. Pariartha, G., A. Goonetilleke, P. Egodawatta, and H. Mirfenderesk, The prediction of flood damage in coastal urban areas, IOP Conference Series Earth and Environmental Science, 419, 012136, doi:10.1088/1755-1315/419/1/012136, 2020.
  72. Lousada, S., Estudos hidráulicos e a sua influência no planeamento urbano regional: Aplicação prática às Ribeiras do Funchal – Portugal, Revista Americana de Empreendedorismo e Inovação, 2(2), 7-21, 2020.
  73. Gan, B.-R., X.-G. Yang, H.-M. Liao, and J.-W. Zhou, Flood routing process and high dam interception of natural discharge from the 2018 Baige landslide-dammed lake, Water, 12(2), 605, doi:10.3390/w12020605, 2020.
  74. Bellos, V., I. Papageorgaki, I. Kourtis, H. Vangelis, and G. Tsakiris, Reconstruction of a flash flood event using a 2D hydrodynamic model under spatial and temporal variability of storm, Natural Hazards, 101, 711-726, doi:10.1007/s11069-020-03891-3, 2020.
  75. Yalcin, E., Assessing the impact of topography and land cover data resolutions on two-dimensional HEC-RAS hydrodynamic model simulations for urban flood hazard analysis, Natural Hazards, 101, 995-1017, doi:10.1007/s11069-020-03906-z, 2020.
  76. Mateo-Lázaro, J., J. Castillo-Mateo, A. García-Gil, J. A. Sánchez-Navarro, V. Fuertes-Rodríguez, V. Edo-Romero, Comparative hydrodynamic analysis by using two−dimensional models and application to a new bridge, Water, 12(4), 997; doi:10.3390/w12040997, 2020.
  77. Albu, L.-M., A. Enea, M. Iosub, and I.-G. Breabăn, Dam breach size comparison for flood simulations. A HEC-RAS based, GIS approach for Drăcșani lake, Sitna river, Romania, Water, 12(4), 1090, doi:10.3390/w12041090, 2020.
  78. Pal, S., S. Talukdar, and R. Ghosh, Damming effect on habitat quality of riparian corridor, Ecological Indicators, 114, 106300, doi:10.1016/j.ecolind.2020.106300, 2020.
  79. Sarchani, S. K. Seiradakis, P. Coulibaly, and I. Tsanis, Flood inundation mapping in an ungauged basin, Water, 12(6), 1532, doi:10.3390/w12061532, 2020.
  80. Huţanu, E., A. Mihu-Pintilie, A. Urzica, L. E. Paveluc, C. C. Stoleriu, and A. Grozavu, Using 1D HEC-RAS modeling and LiDAR data to improve flood hazard maps’ accuracy: A case study from Jijia floodplain (NE Romania), Water, 12(6), 1624, doi:10.3390/w12061624, 2020.
  81. Fleischmann, A. S., R. C. D. Paiva, W. Collischonn, V. A. Siqueira, A. Paris, D. M. Moreira, F. Papa, A. A. Bitar, M. Parrens, F. Aires, and P. A. Garambois, Trade‐offs between 1D and 2D regional river hydrodynamic models, Water Resources Research, 56(8), e2019WR026812, doi:10.1029/2019WR026812, 2020.
  82. Gralepois, M., What can we learn from planning instruments in flood prevention? Comparative illustration to highlight the challenges of governance in Europe, Water, 12(6), 1841, doi:10.3390/w12061841, 2020.
  83. Rampinelli, C. G., I. Knack, and T. Smith, Flood mapping uncertainty from a restoration perspective: a practical case study, Water, 12(7), 1948, doi:10.3390/w12071948, 2020.
  84. Kalinina, A., M. Spada, D. F. Vetsch, S. Marelli, C. Whealton, P. Burgherr, and B. Sudret, Metamodeling for uncertainty quantification of a flood wave model for concrete dam breaks, Energies, 13(14), 3685, doi:10.3390/en13143685, 2020.
  85. Kitsikoudis, V., B. P. J., Becker, Y. Huismans, P. Archambeau, S. Erpicum, M. Pirotton, and B. Dewals, Discrepancies in flood modelling approaches in transboundary river systems: Legacy of the past or well-grounded choices?, Water Resources Management, 34, 3465-3478, doi:10.1007/s11269-020-02621-5, 2020.
  86. Piacentini, T., C. Carabella, F. Boccabella, S. Ferrante, C. Gregori, V. Mancinelli, A. Pacione, T. Pagliani, and E. Miccadei, Geomorphology-based analysis of flood critical areas in small hilly catchments for civil protection purposes and early warning systems: The case of the Feltrino stream and the Lanciano urban area (Abruzzo, Central Italy), Water, 12(8), 2228, doi:10.3390/w12082228, 2020.
  87. Arseni, M., A. Rosu, M. Calmuc, V. A. Calmuc, C. Iticescu, and L. P. Georgescu, Development of flood risk and hazard maps for the lower course of the Siret river, Romania, Sustainability, 12(16), 6588, doi:10.3390/su12166588, 2020.
  88. Ahmed, M. I., A. Elshorbagy, and A. Pietroniro, A novel model for storage dynamics simulation and inundation mapping in the Prairies, Environmental Modelling & Software, 133, 104850, doi:10.1016/j.envsoft.2020.104850, 2020.
  89. Bellos, V., V. K. Tsakiris, G. Kopsiaftis, and G. Tsakiris, Propagating dam breach parametric uncertainty in a river reach using the HEC-RAS software, Hydrology, 7(4), 72, doi:10.3390/hydrology7040072, 2020.
  90. Demir, V., and A. Ü. Keskin, Obtaining the Manning roughness with terrestrial-remote sensing technique and flood modeling using FLO-2D: A case study Samsun from Turkey, Geofizika, 37, 131-156, doi:10.15233/gfz.2020.37.9, 2020.
  91. Petroselli, A., J. Florek, D. Młyński, L. Książek, and A. Wałęga, New insights on flood mapping procedure: Two case studies in Poland, Sustainability, 12(20), 8454, doi:10.3390/su12208454, 2020.
  92. Beden, N., and A. Ulke Keskin, Flood map production and evaluation of flood risks in situations of insufficient flow data, Natural Hazards, 105, 2381-2408, doi:10.1007/s11069-020-04404-y, 2020.
  93. #Malakeel G. S., K. U. Abdu Rahiman, and S. Vishnudas, Flood risk assessment methods – A review, in: Thomas J., Jayalekshmi B., Nagarajan P. (eds), Current Trends in Civil Engineering. Lecture Notes in Civil Engineering, Vol. 104, Springer, Singapore, doi:10.1007/978-981-15-8151-9_19, 2021.
  94. Musiyam, M., J. Jumadi, Y. A. Wibowo, W. Widiyatmoko, and S. H. Nur Hafida, Analysis of flood-affected areas due to extreme weather in Pacitan, Indonesia, International Journal of GEOMATE, 19(75), 27-34, doi:10.21660/2020.75.25688, 2020.
  95. Ghimire, E., S. Sharma, and N. Lamichhane, Evaluation of one-dimensional and two-dimensional HEC-RAS models to predict flood travel time and inundation area for flood warning system, ISH Journal of Hydraulic Engineering, doi:10.1080/09715010.2020.1824621, 2020.
  96. Lin, X., G. Huang, J. M. Piwowar, X. Zhou, and Y. Zhai, Risk of hydrological failure under the compound effects of instant flow and precipitation peaks under climate change: a case study of Mountain Island Dam, North Carolina, Journal of Cleaner Production, 284, 125305, doi:10.1016/j.jclepro.2020.125305, 2021.
  97. Daksiya, V., P. V. Mandapaka, and E. Y. M. Lo, Effect of climate change and urbanisation on flood protection decision‐making, Journal of Flood Risk Management, 14(1), e12681, doi:10.1111/jfr3.12681, 2021.
  98. Urzică, A., A. Mihu-Pintilie, C. C. Stoleriu, C. I. Cîmpianu, E. Huţanu, C. I. Pricop, and A. Grozavu, Using 2D HEC-RAS modeling and embankment dam break scenario for assessing the flood control capacity of a multi-reservoir system (NE Romania), Water, 13(1), 57, doi:10.3390/w13010057, 2021.
  99. Elhag, M., and N. Yilmaz, Insights of remote sensing data to surmount rainfall/runoff data limitations of the downstream catchment of Pineios River, Greece, Environmental Earth Sciences, 80, 35, doi:10.1007/s12665-020-09289-5, 2021.
  100. Hdeib, R., R. Moussa, F. Colin, and C. Abdallah, A new cost-performance grid to compare different flood modelling approaches, Hydrological Sciences Journal, 66(3), 434-449, doi:10.1080/02626667.2021.1873346, 2021.
  101. Sharma, V. C., and S. K. Regonda, Two-dimensional flood inundation modeling in the Godavari river basin, India – Insights on model output uncertainty, Water, 13(2), 191, doi:10.3390/w13020191, 2021.
  102. Santos, E. D. S., H. S. K. Pinheiro, and H. G. Junior, Height above the nearest drainage to predict flooding areas in São Luiz do Paraitinga, São Paulo, Floresta e Ambiente, 28(2), doi:10.1590/2179-8087-floram-2020-0070, 2021.
  103. Chang, T.-Y., H. Chen, H.-S. Fu, W.-B. Chen, Y.-C. Yu, W.-R. Su, and L.-Y. Lin, An operational high-performance forecasting system for city-scale pluvial flash floods in the southwestern plain areas of Taiwan, Water, 13(4), 405, doi:10.3390/w13040405, 2021.
  104. Naeem, B., M. Azmat, H. Tao, S. Ahmad, M. U. Khattak, S. Haider, S. Ahmad, Z. Khero, and C. R. Goodell, Flood hazard assessment for the Tori levee breach of the Indus river basin, Pakistan, Water; 13(5), 604, doi:10.3390/w13050604, 2021.
  105. Zhu, Y., X. Niu, C. Gu, B. Dai, and L. Huang, A fuzzy clustering logic life loss risk evaluation model for dam-break floods, Complexity, 2021, 7093256, doi:10.1155/2021/7093256, 2021.
  106. #Malakeel, G. S., K. U.Abdu Rahiman, and S. Vishnudas, Flood risk assessment methods—A review, In: Thomas J., Jayalekshmi B., Nagarajan P. (eds), Current Trends in Civil Engineering, Lecture Notes in Civil Engineering, Vol. 104. Springer, Singapore, doi:10.1007/978-981-15-8151-9_19, 2021, 2021.
  107. Liu, W.-C., T.-H. Hsieh, and H.-M. Liu, Flood risk assessment in urban areas of southern Taiwan, Sustainability, 13(6), 3180, doi:10.3390/su13063180, 2021.
  108. Kumar, S., A. Agarwal, V. G. K. Villuri, S. Pasupuleti, D. Kumar, D. R. Kaushal, A. K. Gosain, A. Bronstert, and B. Sivakumar, Constructed wetland management in urban catchments for mitigating floods, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 35, 2105-2124, doi:10.1007/s00477-021-02004-1, 2021.
  109. Mourato, S., P. Fernandez, F. Marques, A. Rocha, and L. Pereira, An interactive Web-GIS fluvial flood forecast and alert system in operation in Portugal, International Journal of Disaster Risk Reduction, 58, 102201, doi:10.1016/j.ijdrr.2021.102201, 2021.
  110. Dubey, A. K., P. Kumar, V. Chembolu, S. Dutta, R. P. Singh, and A. S. Rajawata, Flood modeling of a large transboundary river using WRF-Hydro and microwave remote sensing, Journal of Hydrology, 598, 126391, doi:10.1016/j.jhydrol.2021.126391, 2021.
  111. de Arruda Gomes, M. M., L. F. de Melo Verçosa, and J. A. Cirilo, Hydrologic models coupled with 2D hydrodynamic model for high-resolution urban flood simulation, Natural Hazards, 108, 3121-3157, doi:10.1007/s11069-021-04817-3, 2021.
  112. Gao, P., W. Gao, and N. Ke, Assessing the impact of flood inundation dynamics on an urban environment, Natural Hazards, 109, 1047-1072, doi:10.1007/s11069-021-04868-6, 2021.
  113. Zhang, X., T. Wang, and B. Duan, Study on the effect of morphological changes of bridge piers on water movement properties, Water Practice and Technology, 16(4), 1421-1433, doi:10.2166/wpt.2021.08, 2021.
  114. Fadilah, S., Istiarto, and D. Legono, Investigation and modelling of the flood control system in the Aerotropolis of Yogyakarta International Airport, IOP Conference Series Materials Science and Engineering, 1173(1), 012015, doi:10.1088/1757-899X/1173/1/012015, 2021.
  115. Baran-Zgłobicka, B., D. Godziszewska, and W. Zgłobicki, The flash floods risk in the local spatial planning (case study: Lublin Upland, E. Poland), Resources, 10(2), 14, doi:10.3390/resources10020014, 2021.
  116. Liang, C.-Y., Y.-H. Wang, G. J.-Y. You, P.-C. Chen, and E. Lo, Evaluating the cost of failure risk: A case study of the Kang-Wei-Kou stream diversion project, Water, 13(20), 2881, doi:10.3390/w13202881, 2021.
  117. Uciechowska-Grakowicz, A., and O. Herrera-Granados, Riverbed mapping with the usage of deterministic and geo-statistical interpolation methods: The Odra River case study, Remote Sensing, 13(21), 4236, doi:10.3390/rs13214236, 2021.
  118. Viquez, S. G., Mesurer le risque d’inondation en ville: Une modélisation sous contraintes, Terrains & Travaux, 38(1), 47-70, doi:10.3917/tt.038.0047, 2021.
  119. Singh G., V. B. S. Chandel, and S. Kahlon, Flood hazard modelling in Upper Mandakini Basin of Uttarakhand, Current World Environment, 16(3), 880-889, doi:10.12944/CWE.16.3.18, 2021.
  120. Liu, J., J. Wang, J. Xiong, W. Cheng, Y. Li, Y. Cao, Y. He, Y. Duan, W. He, and G. Yang, Assessment of flood susceptibility mapping using support vector machine, logistic regression and their ensemble techniques in the Belt and Road region, Geocarto International, doi:10.1080/10106049.2022.2025918, 2022.
  121. Yang, S. Y., C. H. Chang, C. T. Hsu, and S. J. Wu, Variation of uncertainty of drainage density in flood hazard mapping assessment with coupled 1D–2D hydrodynamics model, Natural Hazards, 111, 2297-2315, doi:10.1007/s11069-021-05138-1, 2022.
  122. Yoshida, K., S. Pan, J. Taniguchi, S. Nishiyama, T. Kojima, and T. Islam, Airborne LiDAR-assisted deep learning methodology for riparian land cover classification using aerial photographs and its application for flood modelling, Journal of Hydroinformatics, 24(1), 179-201, doi:10.2166/hydro.2022.134, 2022.
  123. Kasprak, A., P. R. Jackson, E. M. Lindroth, J. W. Lund, and J. R. Ziegeweid, The role of hydraulic and geomorphic complexity in predicting invasive carp spawning potential: St. Croix River, Minnesota and Wisconsin, United States, PLoS ONE, 17(2), e026305, doi:10.1371/journal.pone.0263052, 2022.
  124. Worley, L. C., K. L. Underwood, N. L. V. Vartanian, M. M. Dewoolkar, J. E. Matt, and D. M. Rizzo, Semi‐automated hydraulic model wrapper to support stakeholder evaluation: A floodplain reconnection study using 2D hydrologic engineering center's river analysis system, River Research and Applications, 38(4), 799-809, doi:10.1002/rra.3946, 2022.
  125. Jiang, W., and J. Yu, Impact of rainstorm patterns on the urban flood process superimposed by flash floods and urban waterlogging based on a coupled hydrologic–hydraulic model: a case study in a coastal mountainous river basin within southeastern China, Natural Hazards, 112, 301-326, doi:10.1007/s11069-021-05182-x, 2022.
  126. Mattos, T. S., P. T. S. Oliveira, L. de Souza Bruno, G. A. Carvalho, R. B. Pereira, L. L. Crivellaro, M. C. Lucas, and T. Roy, Towards reducing flood risk disasters in a tropical urban basin by the development of flood alert web application, Environmental Modelling & Software, 151, 105367, doi:10.1016/j.envsoft.2022.105367, 2022.
  127. Papaioannou, G., V. Markogianni, A. Loukas, and E. Dimitriou, Remote sensing methodology for roughness estimation in ungauged streams for different hydraulic/hydrodynamic modeling approaches, Water, 14(7), 1076, doi:10.3390/w14071076, 2022.
  128. Mishra, A., S. Mukherjee, B. Merz, V. P. Singh, D. B. Wright, G. Villarini, S. Paul, D. N. Kumar, C. P. Khedun, D. Niyogi, G. Schumann, and J. R. Stedinger, An overview of flood concepts, challenges, and future directions, Journal of Hydrologic Engineering, 27(6), doi:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0002164, 2022.
  129. Cea, L., and P. Costabile, Flood risk in urban areas: modelling, management and adaptation to climate change. A review, Hydrology, 9(3), 50, doi:10.3390/hydrology9030050, 2022.
  130. #Karmakar, S., M. A. Sherly, and M. Mohanty, Urban flood risk mapping: A state-of-the-art review on quantification, current practices, and future challenges, Advances in Urban Design and Engineering. Design Science and Innovation, Banerji, P., Jana, A. (eds.), 125-156, Springer, Singapore, doi:10.1007/978-981-19-0412-7_5, 2022.
  131. Kadir, M. A. A., M. R. R. M. A. Zainol, P. Luo, M. Kaamin, and S. N. H. S. Yahya, Advance flood inundation model toward flood nowcasting: A review, International Journal of Nanoelectronics and Materials, 15, 81-100, 2022.
  132. Tegos, A., A. Ziogas, V. Bellos, and A. Tzimas, Forensic hydrology: a complete reconstruction of an extreme flood event in data-scarce area, Hydrology, 9(5), 93, doi:10.3390/hydrology9050093, 2022.
  133. Stephens, T., and B. Bledsoe, Simplified uncertainty bounding: an approach for estimating flood hazard uncertainty, Water, 14(10), 1618, doi:10.3390/w14101618, 2022.
  134. Iroume, J.Y.-A., R. Onguéné, F. Djanna Koffi, A. Colmet-Daage, T. Stieglitz, W. Essoh Sone, S. Bogning, J. M. Olinga Olinga, R. Ntchantcho, J.-C. Ntonga, J.-J. Braun, J.-P. Briquet, and J. Etame, The 21st August 2020 flood in Douala (Cameroon): A major urban flood investigated with 2D HEC-RAS modeling, Water, 14(11), 1768, doi:10.3390/w14111768, 2022.
  135. Jiang, W., J. Yu, Q. Wang, and Q. Yue, Understanding the effects of digital elevation model resolution and building treatment for urban flood modelling, Journal of Hydrology: Regional Studies, 42, 101122, doi:10.1016/j.ejrh.2022.101122, 2022.
  136. Singh, G., V. B. S. Chandel, and S. Kahlon, Flood hazard modelling in Upper Mandakini Basin of Uttarakhand, Current World Environment, 16(3), 880-889, doi:10.12944/CWE.16.3.18, 2022.
  137. Li, Y., D. B. Wright, and Y. Liu, Flood-induced geomorphic change of floodplain extent and depth: A case study of Hurricane Maria in Puerto Rico, Journal of Hydrologic Engineering, 27(10), doi:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0002199, 2022.
  138. Iroume, J. Y.-A., R. Onguéné, F. Djanna Koffi, A. Colmet-Daage, T. Stieglitz, W. Essoh Sone, S. Bogning, J. M. Olinga Olinga, R. Ntchantcho, J.-C. Ntonga, J.-J. Braun, J.-P. Briquet, and J. Etame, The 21st August 2020 flood in Douala (Cameroon): A major urban flood investigated with 2D HEC-RAS modeling, Water, 14(11), 1768, doi:10.3390/w14111768, 2022.
  139. Ahmad, N. S., and N. A. Ahmad, Propose design of new cross section by using one dimensional HEC-RAS at Maran River, Pahang, Journal of Advancement in Environmental Solution and Resource Recovery, 2(1), 51-59, 2022.
  140. de Sousa, M. M., A. K. Beleño de Oliveira, O. M. Rezende, P. M. Canedo de Magalhães, A. C. Pitzer Jacob, P. C. de Magalhães, and M. G. Miguez, Highlighting the role of the model user and physical interpretation in urban flooding simulation, Journal of Hydroinformatics, 24(5), 976-991, doi:10.2166/hydro.2022.174, 2022.
  141. Kaya, Ç. M., Taşkın Duyarlılık Haritalarının Oluşturulmasında Kullanılan Yöntemler, Turkish Journal of Remote Sensing and GIS, 3(2), 191-209, doi:10.48123/rsgis.1129606, 2022.
  142. Li, Y., D. B. Wright, and Y. Liu, Flood-induced geomorphic change of floodplain extent and depth: a case study of hurricane Maria in Puerto Rico, Journal of Hydrologic Engineering, 27(10), doi:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0002199, 2022.
  143. Wibowo, Y. A., M. A. Marfai, M. P. Hadi, H. Fatchurohman, L. Ronggowulan and D. A. Arif, Geospatial technology for flood hazard analysis in Comal Watershed, Central Java, Indonesia, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1039, 012027, 2022.
  144. Godwin, E., I. Kabenge, A. Gidudu, Y. Bamutaze, and A. Egeru, Differentiated spatial-temporal flood vulnerability and risk assessment in lowland plains in Eastern Uganda, Hydrology, 9(11), 201, doi:10.3390/hydrology9110201, 2022.
  145. Zhou, Y., Z. Wu, H. Xu, and H. Wang, Prediction and early warning method of inundation process at waterlogging points based on Bayesian model average and data-driven, Journal of Hydrology: Regional Studies, 44, 101248, doi:10.1016/j.ejrh.2022.101248, 2022.
  146. de Sousa, M. M., Ο. Μ. Rezende, A. C. P. Jacob, L. B. de França Ribeiro, P. M. C. de Magalhães, G. Maquera, and M. G. Miguez, Flood risk assessment index for urban mobility with the aid of quasi-2D flood model applied to an industrial park in São Paulo, Brazil, Infrastructures, 7(11), 158, doi:10.3390/infrastructures7110158, 2022.
  147. Otmani, A., A. Hazzab, M. Atallah, C. Apollonio, and A. Petroselli, Using volunteered geographic information data for flood mapping – Wadi Deffa El Bayadh Algeria, Journal of Applied Water Engineering and Research, doi:10.1080/23249676.2022.2155716, 2022.